Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2101(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0280/2017

Teksty złożone :

A8-0280/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0335

Teksty przyjęte
PDF 402kWORD 49k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0280/2017),

1.  zauważa, że decyzja ta dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na najwyższą jak dotychczas jednorazową kwotę;

2.  zauważa, że maksymalny próg zaliczki określony w art. 4a rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014(4) często może stanowić niewystarczający środek pomocy w odniesieniu do tych klęsk żywiołowych, które sklasyfikowano jako „poważne klęski żywiołowe”; podkreśla potrzebę rozważenia wyższego progu tych pierwszych specjalnych wkładów finansowych, aby szybko i skutecznie stawić czoła szkodom spowodowanym przez klęski żywiołowe tego rodzaju;

3.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

4.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/1599.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności