Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2101(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0280/2017

Predkladané texty :

A8-0280/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0335

Prijaté texty
PDF 329kWORD 44k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0280/2017),

1.  konštatuje, že toto rozhodnutie predstavuje najvyššiu jednotlivú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v histórii;

2.  poznamenáva, že maximálny limit zálohy stanovený v článku 4a nariadenia (ES) č. 2012/2002 zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014(4) môže často predstavovať nedostatočné opatrenie pomoci v prípade katastrof, ktoré sú klasifikované ako „veľké prírodné katastrofy“; zdôrazňuje, že je potrebné zvážiť vyšší limit pre tieto konkrétne prvé finančné príspevky s cieľom účinne a bezodkladne čeliť škodám spôsobeným touto kategóriou katastrof;

3.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli prírodné katastrofy;

4.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/1599.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia