Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2109(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0281/2017

Předložené texty :

A8-0281/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0336

Přijaté texty
PDF 392kWORD 44k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 Evropské unie na rozpočtový rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3) (nařízení o VFR),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, který Komise přijala dne 26. června 2017 (COM(2017)0541),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017, který Rada přijala dne 4. září 2017 a téhož dne postoupila Evropskému parlamentu (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0281/2017),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 1 196 797 579 EUR na pomoc Itálii po několika zemětřeseních, ke kterým došlo v období od srpna 2016 do ledna 2017 v regionech Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria;

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto případem financovaným z FSEU již byla vyplacena záloha ve výši 30 000 000 EUR z rozpočtu Unie na rok 2016;

C.  vzhledem k tomu, že se zatím jedná o vůbec největší objem prostředků, který byl kdy z FSEU uvolněn;

D.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 je formálně zanést odpovídající úpravy do rozpočtu Unie na rok 2017;

E.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet Unie na rok 2017 a posílit článek 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 1 166 797 579 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

F.  vzhledem k tomu, že v této fázi rozpočtového roku je v celkových prostředcích FSEU 293 971 080 EUR méně než činí navržená částka a Komise v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení o VFR navrhuje pokrýt tento rozdíl z roční částky dostupné v roce 2018; vzhledem k tomu, že tato možnost dosud zatím nebyla nikdy využita;

G.  vzhledem k tomu, že FSEU je podle nařízení o VFR zvláštním nástrojem, a že příslušné prostředky na závazky a na platby by tedy měly být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů VFR;

H.  vzhledem k tomu, že Komise navrhuje plně převést potřebné prostředky na platby v rámci rozpočtu na rok 2017 a doplnit zápornou rezervu aktivovanou v opravném rozpočtu č. 1/2017 (70 402 434 EUR) z rozpočtových položek určených pro programy strukturálních fondů na období 2007–2013;

1.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit z FSEU finanční pomoc pro regiony, které byly postiženy přírodními katastrofami; shledává, že prvořadým úkolem je vytvořit synergie mezi všemi dostupnými nástroji Unie, což zajistí účinné vynakládání zdrojů na rekonstrukční práce a všechna další nezbytná opatření;

2.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, jak jej předložila Komise;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí