Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2109(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0281/2017

Indgivne tekster :

A8-0281/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0336

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 50k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, vedtaget af Kommissionen den 26. juni 2017 (COM(2017)0541),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, vedtaget af Rådet den 4. september 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0281/2017),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2017 vedrører mobiliseringen af 1 196 797 579 EUR fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) som følge af de jordskælv, som fandt sted i Italien mellem august 2016 og januar 2017 i regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien;

B.  der henviser til, at der allerede er udbetalt et beløb på 30 000 000 EUR i forbindelse med denne EUSF-sag i form af et forskud fra Unionens budget for 2016;

C.  der henviser til, at denne mobilisering er den hidtil største mobilisering af EUSF;

D.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 4/2017 er formelt at opføre de tilsvarende budgetmæssige tilpasninger på Unionens budget for 2017;

E.  der henviser til, at Kommissionen derfor foreslår at ændre Unionens budget for 2017 og forhøje artikel 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 1 166 797 579 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger;

F.  der henviser til, at det samlede beløb, der er til rådighed til mobiliseringen af EUSF på dette tidspunkt af året, er 293 971 080 EUR mindre end det foreslåede beløb, og at Kommissionen derfor foreslår at dække denne forskel med det årlige beløb, der er til rådighed i 2018 i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i FFR-forordningen; der henviser til, at denne mulighed aldrig tidligere er blevet anvendt;

G.  der henviser til, at EUSF som defineret i FFR-forordningen er et særligt instrument, og at de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger skal opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

H.  der henviser til, at Kommissionen foreslår at omfordele alle de nødvendige betalingsbevillinger inden for rammerne af EU-budgettet for 2017 og at overføre midler til den negative reserve, som blev aktiveret ved ændringsbudget nr. 1/2017 (70 402 434 EUR), fra budgetposterne for nogle af strukturfondsprogrammerne for 2007-2013,

1.  understreger det presserende behov for at frigive finansiel bistand gennem EUSF til de regioner, der er ramt af disse naturkatastrofer; bemærker, at det er af afgørende betydning at skabe synergi mellem alle disponible EU-instrumenter for at sikre, at ressourcerne udnyttes effektivt til genopbygning og alle andre nødvendige foranstaltninger;

2.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 4/2017 som forelagt af Kommissionen;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2017;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2017 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 28.2.2017.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik