Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2109(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0281/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0281/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0336

Usvojeni tekstovi
PDF 321kWORD 49k
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2017, koji je Komisija usvojila 26. lipnja 2017. (COM(2017)0541),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2017. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0281/2017),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) u iznosu od 1 196 797 579 EUR u vezi s potresima koji su pogodili Italiju između kolovoza 2016. i siječnja 2017. u regijama Abruzzo, Lacij, Marke i Umbrija;

B.  budući da je iznos od 30 000 000 EUR već isplaćen za taj predmet EUSF-a kao predujam iz proračuna Unije za 2016.;

C.  budući da ta mobilizacija predstavlja dosad najveću mobilizaciju EUSF-a;

D.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 4/2017 da se odgovarajuća proračunska prilagodba formalno unese u proračun Unije za 2017.;

E.  budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna Unije za 2017. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 1 166 797 579 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

F.  budući da ukupna sredstva na raspolaganju za mobilizaciju EUSF-a u ovom dijelu godine iznose 293 971 080 EUR manje od predloženog iznosa, Komisija predlaže da se ta razlika pokrije iz godišnjeg iznosa za 2018., u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe o VFO-u; budući da ta mogućnost dosad nije korištena;

G.  budući da je FSEU poseban instrument kao što je utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja trebalo unijeti u proračun iznad gornjih granica VFO-a;

H.  budući da Komisija predlaže potpunu preraspodjelu potrebnih odobrenih sredstava za plaćanje unutar proračuna Unije za 2017. i nadopunu negativne pričuve aktivirane u izmjeni proračuna br. 1/2017 (70 402 434 EUR) iz proračunskih linija za programe strukturnih fondova za razdoblje 2007. – 2013.;

1.  naglašava da se iz EUSF-a mora hitno pružiti financijska pomoć regijama koje su pogođene prirodnim katastrofama; napominje da je postizanje sinergije među svim raspoloživim instrumentima Unije od presudne važnosti kako bi se zajamčilo učinkovito korištenje sredstava za obnovu i druge nužne radnje;

2.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 koji je podnijela Komisija;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2017;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 28.2.2017.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti