Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2109(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0281/2017

Teksty złożone :

A8-0281/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0336

Teksty przyjęte
PDF 398kWORD 49k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) (rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2017, przyjęty przez Komisję dnia 26 czerwca 2017 r. (COM(2017)0541),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2017, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0281/2017),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2017 dotyczy uruchomienia kwoty 1 196 797 579 EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) w związku z trzęsieniami ziemi, które miały miejsce we Włoszech w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w Abruzji, Lacjum, Marche i Umbrii;

B.  mając na uwadze, że na ten cel wypłacono już z FSUE kwotę 30 mln EUR w formie zaliczki z budżetu Unii na 2016 r.;

C.  mając na uwadze, że uruchomienie środków na ten cel stanowi największą operację FSUE, jaka kiedykolwiek miała miejsce;

D.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2017 służy formalnemu wprowadzeniu odpowiedniej korekty do budżetu Unii na rok 2017;

E.  mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu Unii na 2017 r. i podnieść środki w pozycji budżetowej 13 06 01 („Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę”) o 1 166 797 579 EUR w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności;

F.  mając na uwadze, że całkowita kwota dostępna o tej porze roku w ramach FSUE jest o 293 971 080 EUR niższa od zaproponowanej kwoty, Komisja proponuje wyrównanie różnicy poprzez sięgnięcie po środki dostępne w ramach rocznej kwoty na 2018 r., zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych; mając na uwadze, że nigdy jeszcze nie korzystano z tej możliwości;

G.  mając na uwadze, że FSUE jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w wieloletnich ramach finansowych;

H.  mając na uwadze, że Komisja proponuje przesunięcie całości niezbędnych środków na płatności w ramach budżetu Unii na 2017 r. oraz uzupełnienie ujemnej rezerwy, powstałej w budżecie korygującym nr 1/2017 (70 402 434 EUR), środkami z linii budżetowych przeznaczonych na programy funduszy strukturalnych na lata 2007–2013;

1.  podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem FSUE regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi; zauważa, że zadbanie o efekty synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi instrumentami unijnymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego wykorzystania środków na działania na rzecz odbudowy i wszelkie inne potrzebne działania;

2.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 4/2017, przedstawiony przez Komisję;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2017;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2017 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności