Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2109(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0281/2017

Texte depuse :

A8-0281/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0336

Texte adoptate
PDF 252kWORD 49k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 adoptat de Comisie la 26 iunie 2017 (COM(2017)0541),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0281/2017),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 se referă la mobilizarea sumei de 1 196 797 579 EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a se acorda asistență Italiei, care a fost afectată de o serie de cutremure ce au avut loc în perioada august 2016-ianuarie 2017 în regiunile Abruzzi, Lazio, Marche și Umbria;

B.  întrucât suma de 30 000 000 EUR a fost deja plătită pentru acest caz aferent FSUE prin intermediul unui avans din bugetul pe 2016 al Uniunii;

C.  întrucât această mobilizare reprezintă cea mai amplă mobilizare a FSUE de până acum;

D.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 4/2017 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul pe 2017 al Uniunii;

E.  întrucât Comisia propune, în consecință, modificarea bugetului Uniunii pe 2017 și majorarea alocării pentru articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 1 166 797 579 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată;

F.  întrucât, în contextul în care suma totală disponibilă pentru mobilizarea FSUE în această fază a exercițiului este cu 293 971 080 EUR mai mică decât suma propusă, Comisia propune acoperirea acestei diferențe din suma anuală disponibilă în 2018, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM; întrucât această posibilitate nu a fost utilizată niciodată până în prezent;

G.  întrucât FSUE este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget peste plafoanele prevăzute de CFM;

H.  întrucât Comisia propune redistribuirea integrală a creditelor de plată necesare în bugetul pe 2017 al Uniunii și realimentarea rezervei negative activate în bugetul rectificativ nr. 1/2017 (70 402 434 EUR) din liniile bugetare destinate programelor din cadrul fondurilor structurale 2007-2013,

1.  subliniază că este necesar să se acorde de urgență asistență financiară prin FSUE regiunilor afectate de aceste catastrofe naturale; observă că crearea de sinergii între toate instrumentele disponibile ale Uniunii este de o importanță majoră, asigurând că resursele sunt utilizate în mod eficace pentru activitățile de reconstrucție și pentru orice alte acțiuni necesare;

2.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 prezentat de Comisie;

3.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2017 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51, 28.2.2017.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate