Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2109(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0281/2017

Predkladané texty :

A8-0281/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0336

Prijaté texty
PDF 254kWORD 44k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2017 na rozpočtový rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý Komisia prijala 26. júna 2017 (COM(2017)0541),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorú prijala Rada 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0281/2017),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 sa týka mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „FSEÚ“) vo výške 1 196 797 579 EUR v súvislosti so zemetraseniami, ku ktorým došlo v Taliansku v období od augusta 2016 do januára 2017 v regiónoch Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria;

B.  keďže v súvislosti s týmto prípadom financovaným z FSEÚ už bola vyplatená suma 30 000 000 EUR prostredníctvom zálohovej platby z rozpočtu Únie na rok 2016;

C.  keďže táto mobilizácia predstavuje historicky najväčšiu mobilizáciu FSEÚ;

D.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017 je formálne zahrnúť zodpovedajúcu rozpočtovú úpravu do rozpočtu Únie na rok 2017;

E.  keďže Komisia preto navrhuje zmeniť rozpočet Únie na rok 2017 a zvýšiť prostriedky v článku 13 06 01 „Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo“ o 1 166 797 579 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch;

F.  keďže zatiaľ čo celková suma disponibilná pre mobilizáciu FSEÚ v tejto fáze roka je o 293 971 080 EUR nižšia ako navrhovaná suma, Komisia navrhuje pokryť tento rozdiel z ročnej sumy dostupnej v roku 2018 v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia o VFR; keďže táto možnosť nebola ešte nikdy predtým využitá;

G.  keďže FSEÚ je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

H.  keďže Komisia navrhuje úplné prerozdelenie potrebných platobných rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu Únie na rok 2017 a doplnenie zápornej rezervy aktivovanej v opravnom rozpočte č. 1/2017 (70 402 434 EUR) z rozpočtových riadkov určených na programy štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013;

1.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ regiónom postihnutým týmito prírodnými katastrofami; konštatuje, že je mimoriadne dôležité vytvoriť synergie medzi všetkými dostupnými nástrojmi Únie, čo zabezpečí účinné využívanie zdrojov na rekonštrukciu a všetky ostatné potrebné opatrenia;

2.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ako ho predložila Komisia;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2017;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 4/2017 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia