Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2109(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0281/2017

Predložena besedila :

A8-0281/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0336

Sprejeta besedila
PDF 248kWORD 49k
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2017 za proračunsko leto 2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki je bil dokončno sprejet 1. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2017, ki ga je Komisija sprejela 26. junija 2017 (COM(2017)0541),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 4/2017, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2017 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0281/2017),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 4/2017 nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v višini 1 196 797 579 EUR za pomoč Italiji po nizu potresov, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija,

B.  ker je bil znesek 30 000 000 EUR za to zadevo, povezano s Solidarnostnim skladom Evropske unije, že izplačan s predplačilom iz proračuna Unije za leto 2016,

C.  ker je to doslej največja uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije,

D.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 4/2017 to proračunsko prilagoditev formalno vključiti v proračun Unije za leto 2017,

E.  ker Komisija posledično predlaga, da se proračun Unije za leto 2017 spremeni, sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila v proračunskem členu 13 06 01 „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“ pa povečajo za 1 166 797 579 EUR,

F.  ker kljub temu da je skupni znesek, ki je na voljo za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v tem obdobju leta za 293 971 080 EUR nižji od predlaganega zneska, Komisija predlaga, da se ta razlika v skladu s členom 10(2) uredbe o večletnem finančnem okviru pokrije z letnim zneskom, ki je na voljo v letu 2018; ker ta možnost doslej še ni bila uporabljena,

G.  ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o večletnem finančnem okviru poseben instrument, ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa bi bilo treba vključiti v proračun brez upoštevanja ustreznih zgornjih meja večletnega finančnega okvira,

H.  ker Komisija predlaga, da se potrebna sredstva za plačila v celoti prerazporedijo znotraj proračuna Unije za leto 2017 in da se negativno rezervo, aktivirano s spremembo proračuna št. 1/2017 (70 402 434 EUR), pokrije iz proračunskih vrstic za programe strukturnih skladov za obdobje 2007–2013,

1.  poudarja, da je prek Solidarnostnega sklada Evropske unije nujno treba sprostiti finančno pomoč za regije, ki so jih prizadele naravne nesreče; ugotavlja, da je izjemno pomembno vzpostaviti sinergije med vsemi razpoložljivimi instrumenti Unije, s čimer bi zagotovili učinkovito uporabo virov za dejavnosti obnove in vse druge potrebne ukrepe;

2.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 4/2017, kot ga je predložila Komisija;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2017;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 4/2017 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 28.2.2017.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov