Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2098(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0278/2017

Indgivne tekster :

A8-0278/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0337

Vedtagne tekster
PDF 263kWORD 52k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0278/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Finland indgav ansøgning EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 for økonomisk støtte fra EGF i henhold til interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som følge af 1 248 afskedigelser hos Microsoft Mobile Oy og 11 af virksomhedens leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled i Finland, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter);

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland er berettiget til en økonomisk støtte på 3 520 080 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 5 559 300 EUR;

2.  bemærker, at Finland indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 1. februar 2017, og at vurderingen heraf efter indgivelse af yderligere oplysninger fra Finland blev afsluttet af Kommissionen den 21. juni 2017;

3.  minder om, at virksomheden Microsoft overtog Nokias mobiltelefonaktiviteter, og at Microsoft Mobile Oy blev etableret i 2014; bemærker, at ca. 4 700 ansatte fra Nokia blev overflyttet til Microsoft Mobile Oy i Finland;

4.  bemærker, at den vigtigste årsag til afskedigelserne hos Microsoft Mobile Oy er den verdensomspændende konkurrence inden for mobiltelefonsektoren og Microsoft Mobile Oy's deraf følgende tab af markedsandel og dets Windows-baserede styresystem; bemærker, at faldet skete på trods af den omstændighed, at Microsoft Mobile Oy lancerede nye mobilapparater og investerede i design, komponenter og marketing;

5.  konstaterer med beklagelse de udfordringer, som EU's producenter af mobiltelefoner står over for; mener, at der skal tilbydes passende støtte, således at de berørte arbejdstagere kan blive omskolet for at være bedre rustet til at finde jobs i beslægtede eller voksende industrisektorer;

6.  konkluderer, at afskedigelserne er knyttet til, at produktionen af mobilapparater flyttes til lande med lavere lønninger; bemærker, at vinderne i denne smartphonekonkurrence har været producenter med hjemsted i USA og Asien, som anvender Android eller iOS som operativsystemer;

7.  erkender, at de berørte regioner Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi og Etelä-Suomi allerede har oplevet omfattende afskedigelser i virksomheder inden for elektronik og software, og at Länsi-Suomi og Etelä-Suomi har høje regionale arbejdsløshedstal (henholdsvis 14,6 % og 17,5 % af arbejdsstyrken); bemærker, at 1 000 ud af de i alt 1 248 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

8.  bemærker, at 92,5 % af de modtagere, der er tiltænkt støtte, befinder sig i aldersgruppen 30-54 år, og at mange af de afskedigede arbejdstagere er højtuddannede; bemærker, at arbejdsløshedstallene for højtuddannede er steget betydeligt i alle tre regioner; er bekymret over den allerede vanskelige arbejdsløshedssituation for højt kvalificerede og veluddannede personer, hvis beskæftigelsesudsigter ellers normalt er gode;

9.  bemærker, at Finland planlægger seks typer foranstaltninger: i) coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelses- og virksomhedstjenester, iii) uddannelse, iv) iværksætterstøtte, v) løntilskud og vi) godtgørelser i forbindelse med omkostninger ved rejse og ophold; bemærker, at disse foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at der afsættes tilstrækkelige midler til kontrol og rapportering;

10.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil svare til 26,74 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

11.  fremhæver vigtigheden af, at EGF støtter aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at personlig service for de afskedigede arbejdstagere i tidligere EGF-sager har vist sig at være særdeles nyttig;

12.  glæder sig over anvendelsen af Eures-nettet til at videreformidle udenlandske stillingsannoncer til finske jobsøgende; glæder sig over, at de finske myndigheder tilskynder afskedigede arbejdstagere til fuldt ud at nyde godt af deres ret til fri bevægelighed;

13.  er klar over, at de EGF-støttede uddannelsesforanstaltninger skal supplere de foranstaltninger, der finansieres af en fond, der oprettes af selskabet for at hjælpe tidligere ansatte med at starte små virksomheder inden for IT og andre sektorer; glæder sig over dette initiativ;

14.  glæder sig over, at de finske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de modtagere, der er tiltænkt støtte, i værk den 12. juli 2016, længe før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

15.  glæder sig over, at der har været høringer med interessenter, herunder repræsentanter for centrene for økonomisk udvikling (ELY-centre), kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling af de pågældende regioner, Microsoft, den finske teknologibranche, fagforeningen Pro, forbundet af professionelle ingeniører i Finland og det finske finansieringsinstitut for innovation;

16.  erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud, der støttes af EGF, bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.  erkender, at denne ansøgning er fortsættelsen af en række tidligere ansøgninger fra Finland som følge af Nokias tilbagegang (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft og EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  bemærker, at der i øjeblikket gennemføres en EGF-intervention (EGF/2016/001 FI/Microsoft), der skal støtte de ansatte, der tidligere er blevet afskediget af Microsoft; understreger, at de tiltænkte støttemodtagere i nærværende forslag adskiller sig fra støttemodtagerne i nævnte sag;

19.  bemærker, at de finske myndigheder har forsikret, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de støtteberettigede aktioner skal supplere aktioner, som finansieres af strukturfondene;

20.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

21.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omstrukturering af virksomheder eller sektorer; bemærker, at Finland har bekræftet, at EGF-støtten bestemt ikke vil erstatte dem;

22.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

23.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

24.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/1600.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik