Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2098(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0278/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0278/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0337

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 54k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0278/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/002 FI/ Microsoft 2 για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, μετά τις 1 248 απολύσεις στη Microsoft Mobile Oy και σε 11 προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς στη Φινλανδία, που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 62 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες)·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 520 080 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 5 559 300 EUR·

2.  σημειώνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση την 1η Φεβρουαρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Φινλανδία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 21 Ιουνίου 2017·

3.  υπενθυμίζει ότι η Microsoft εξαγόρασε το τμήμα κινητής τηλεφωνίας της Nokia, και ότι η εταιρεία Microsoft Mobile Oy συστάθηκε το 2014· σημειώνει ότι περίπου 4 700 εργαζόμενοι της Nokia μεταφέρθηκαν στη Microsoft Mobile Oy στη Φινλανδία·

4.  σημειώνει ότι ο κύριος λόγος για τις απολύσεις στην Microsoft Mobile Oy είναι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και η επακόλουθη απώλεια μεριδίου της αγοράς από τη Microsoft Mobile Oy και το λειτουργικό της σύστημα που βασίζεται στα Windows· σημειώνει ότι η μείωση συνέβη παρά το γεγονός ότι η Microsoft Mobile Oy κυκλοφόρησε στην αγορά νέες κινητές συσκευές και πραγματοποίησε επενδύσεις στους τομείς του σχεδιασμού, των κατασκευαστικών στοιχείων και της εμπορικής προώθησης·

5.  αναγνωρίζει, με λύπη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε οι πληγέντες εργαζόμενοι να μπορούν να επανακαταρτιστούν ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε συναφείς ή επεκτεινόμενους βιομηχανικούς τομείς·

6.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι απολύσεις συνδέονται με τη μετατόπιση της παραγωγής κινητών συσκευών σε χώρες με χαμηλότερους μισθούς· σημειώνει ότι στον ανταγωνισμό μεταξύ κατασκευαστών έξυπνων τηλεφώνων επικράτησαν κατασκευαστές εγκατεστημένοι στις ΗΠΑ ή την Ασία, που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Android ή iOS·

7.  αναγνωρίζει ότι οι πληγείσες περιφέρειες Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi και Etelä-Suomi έχουν ήδη υποστεί εκτεταμένες απολύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και του λογισμικού, καθώς και ότι οι περιφέρειες Länsi-Suomi και Etelä-Suomi παρουσιάζουν υψηλό περιφερειακό ποσοστό ανεργίας (14,6 % και 17,5 % του εργατικού δυναμικού, αντιστοίχως)· σημειώνει ότι 1 000 από τους 1 248 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

8.  σημειώνει ότι το 92,5 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας 30-54 ετών και ότι πολλοί από τους απολυθέντες εργαζόμενους έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο· σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά και στις τρεις περιφέρειες· εκφράζει την ανησυχία του για την ήδη δύσκολη κατάσταση ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει άνθρωποι με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και μόρφωσης, οι οποίοι, υπό άλλες συνθήκες, θα είχαν κατά κανόνα καλές προοπτικές απασχόλησης·

9.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει έξι ειδών μέτρα: i) μέτρα καθοδήγησης και άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, iii) κατάρτιση, iv) επιχορηγήσεις για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, v) επιδότηση μισθού και vi) αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής· σημειώνει ότι οι εν λόγω ενέργειες συνιστούν ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας· σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων·

10.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αντιστοιχούν στο 26,74 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι ενέργειες αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  τονίζει τη σημασία των ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας που στηρίζονται από το ΕΤΠ· επισημαίνει ότι, σε προηγούμενες υποθέσεις του ΕΤΠ, η παροχή υπηρεσιών δια ζώσης επαφής με τους απολυθέντες εργαζόμενους αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη·

12.  επικροτεί τη χρήση του δικτύου EURES για την κοινοποίηση αγγελιών θέσεων εργασίας από το εξωτερικό στους Φινλανδούς που αναζητούν εργασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

13.  κατανοεί ότι τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ μέτρα κατάρτισης θα είναι συμπληρωματικά προς αυτά που χρηματοδοτούνται από ένα ταμείο που έχει συσταθεί από την εταιρεία για να συνδράμει πρώην εργαζομένους να ιδρύσουν μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και άλλους τομείς· χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 12 Ιουλίου 2016, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

15.  επικροτεί το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κέντρων οικονομικής ανάπτυξης («κέντρα ELY»), των υπηρεσιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης («TE») των ενδιαφερομένων περιοχών, της Microsoft, των τεχνολογικών βιομηχανιών της Φινλανδίας, της Trade Union Pro, της Ένωσης Επαγγελματιών Μηχανικών της Φινλανδίας και του φινλανδικού οργανισμού χρηματοδότησης της καινοτομίας·

16.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

17.  αναγνωρίζει ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς προηγούμενων αιτήσεων από τη Φινλανδία έπειτα από την παρακμή της Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft και EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)·

18.  σημειώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια παρέμβαση του ΕΤΠ (EGF/2016/001 FI/Microsoft) που έχει ως στόχο τη στήριξη των εργαζόμενων που απολύθηκαν από τη Microsoft νωρίτερα· τονίζει ότι οι στοχευόμενοι δικαιούχοι της παρούσας πρότασης είναι διαφορετικοί από τους δικαιούχους εκείνης της υπόθεσης·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση πως για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

20.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζόμενων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζόμενων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

21.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει επιβεβαιώσει πως η συνεισφορά του ΕΤΠ όντως δεν θα υποκαταστήσει τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

23.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση της Φινλανδίας — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/1600.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου