Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2098(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0278/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0278/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0337

Pieņemtie teksti
PDF 425kWORD 51k
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0278/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem intervences kritērijiem saistībā ar to, ka uzņēmumā Microsoft Mobile Oy un 11 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. redakcijas 62. nodaļas (“Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”) nozarē Somijā, ir atlaisti 1248 darbinieki,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 520 080 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 5 559 300;

2.  norāda, ka Somija pieteikumu iesniedza 2017. gada 1. februārī un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2017. gada 21. jūnijā pēc papildu informācijas saņemšanas no Somijas;

3.  atgādina, ka Microsoft ir iegādājies Nokia mobilo tālruņu uzņēmējdarbības virzienu un ka 2014. gadā tika izveidots uzņēmums Microsoft Mobile Oy; norāda, ka apmēram 4700 Nokia darbinieku tika pārcelti uz Microsoft Mobile Oy Somijā;

4.  norāda, ka galvenais iemesls darbinieku atlaišanai uzņēmumā Microsoft Mobile Oy ir pasaules mēroga konkurence mobilo tālruņu nozarē un attiecīgi Microsoft Mobile Oy un tā uz Windows balstītās operētājsistēmas tirgus daļas samazināšanās; norāda, ka šī samazināšanās notika, neraugoties uz to, ka Microsoft Mobile Oy laida klajā jaunas mobilās ierīces un ieguldīja līdzekļus projektēšanā, komponentos un tirgvedībā;

5.  ar nožēlu pieņem zināšanai problēmas, ar kurām saskaras ES mobilo tālruņu ražotāji; uzskata, ka būtu jāsniedz piemērots atbalsts, lai skartie darbinieki varētu pārkvalificēties, tādējādi vairojot viņu iespējas atrast darbu saistītās rūpniecības nozarēs vai rūpniecības nozarēs, kas attīstās;

6.  secina, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar mobilo ierīču ražošanas pārcelšanu uz valstīm, kur atalgojums ir zemāks; norāda, ka viedtālruņu ražošanas konkurencē uzvarētāji ir ražotāji ASV un Āzijā, kuri izmanto Android vai iOs operētājsistēmu;

7.  atzīst, ka skartajos Helsinki-Ūsimā, Rietumsomijas un Dienvidsomijas reģionos jau ir notikusi plaša darbinieku atlaišana uzņēmumos, kas darbojas elektronikas un programmatūras nozarēs, un ka Rietumsomijā un Dienvidsomijā ir augsts reģionālā bezdarba līmenis (attiecīgi 14,6 % un 17,5 % no darbaspēka); norāda — sagaidāms, ka pasākumos piedalīsies 1000 no atlaistajiem 1248 darbiniekiem, kas ir tiesīgi saņemt EGF ieguldījumu;

8.  norāda, ka 92,5 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un ka daudzi atlaistie darbinieki ir ar augstu izglītības līmeni; norāda, ka visos trijos reģionos ir ievērojami audzis augsti izglītotu cilvēku bezdarba līmenis; pauž bažas par jau tagad sarežģīto bezdarba situāciju, kādā atrodas cilvēki ar augstu kvalifikācijas un izglītības līmeni, kuru nodarbinātības izredzes citādi būtu ierasti labas;

9.  norāda, ka Somija plāno sešu veidu pasākumus: i) izaugsmes veicināšanas pasākumi un citi sagatavošanās pasākumi, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumi, iii) apmācība, iv) uzņēmējdarbības sākšanas dotācija, v) algas subsīdija un vi) pabalsti par ceļa un uzturēšanās izmaksām; norāda, ka šīs darbības ir aktīvi darba tirgus pasākumi; norāda, ka pietiekams finansējums ir piešķirts kontrolei un ziņošanai;

10.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi atbilst 26,74 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk par EGF regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  uzsver EGF atbalstīto aktīvu darba tirgus pasākumu nozīmīgumu; norāda, ka iepriekšējos EGF izmantošanas gadījumos ļoti noderīgi ir izrādījušies atlaistajiem darbiniekiem klātienē sniegtie pakalpojumi;

12.  atzinīgi vērtē EURES tīkla pakalpojumu izmantošanu Somijas darba meklētāju iepazīstināšanai ar darba piedāvājumiem ārvalstīs; atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes mudina atlaistos darbiniekus pilnībā izmantot tiesības uz brīvu pārvietošanos;

13.  apzinās, ka EGF finansētie apmācības pasākumi papildinās pasākumus, ko finansē no fonda, kuru uzņēmums izveidojis, lai palīdzētu bijušajiem darbiniekiem sākt mazo uzņēmējdarbību IT un citās nozarēs; atzinīgi vērtē šo iniciatīvu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem sāka sniegt 2016. gada 12. jūlijā — labu laiku pirms pieteikuma iesniegšanas par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

15.  atzinīgi vērtē to, ka notikusi apspriešanās ar ieinteresētajām personām, tostarp ekonomiskās attīstības centru (ELY centri), attiecīgo reģionu nodarbinātības un ekonomiskās attīstības (TE) biroju, Microsoft, Somijas Tehnoloģiju nozaru apvienības, arodbiedrības Pro, Profesionālo inženieru apvienības Somijā un Somijas Inovācijas finansēšanas aģentūras pārstāvjiem;

16.  atgādina, ka saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

17.  konstatē, ka šis pieteikums ir turpinājums virknei iepriekšēju Somijas pieteikumu saistībā ar Nokia norietu (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft un EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  norāda, ka patlaban notiek EGF intervence (EGF/2016/001 FI/Microsoft), kuras mērķis ir atbalstīt darbiniekus, kas atlaisti no Microsoft jau agrāk; uzsver, ka šajā priekšlikumā paredzētie atbalsta saņēmēji nav identiski atbalsta saņēmējiem saistībā ar minēto intervenci;

19.  norāda, ka Somijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

20.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

21.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; norāda — Somija ir apliecinājusi, ka EGF ieguldījums neaizstās minētās darbības;

22.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/1600.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika