Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2098(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0278/2017

Teksty złożone :

A8-0278/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0337

Teksty przyjęte
PDF 527kWORD 52k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0278/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 o przyznanie wkładu finansowego z EFG zgodnie z kryteriami interwencji określonymi w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG w związku ze zwolnieniem 1 248 osób w przedsiębiorstwie Microsoft Mobile Oy oraz u 11 dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw w Finlandii, prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 62 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i inna działalność”);

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 3 520 080 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 5 559 300 EUR;

2.  zwraca uwagę, że Finlandia złożyła wniosek w dniu 1 lutego 2017 r. oraz że po przekazaniu przez Finlandię dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę wniosku w dniu 21 czerwca 2017 r.;

3.  przypomina, że Microsoft dokonał zakupu przedsiębiorstwa telefonii komórkowej Nokia, a przedsiębiorstwo Microsoft Mobile Oy zostało założone w 2014 r.; odnotowuje, że około 4 700 pracowników Nokii zostało przeniesionych do Microsoft Mobile Oy w Finlandii;

4.  zauważa, że głównym powodem zwolnień w przedsiębiorstwie Microsoft Mobile Oy jest światowa konkurencja w sektorze telefonii komórkowej, a w konsekwencji utrata udziału w rynku przez Microsoft Mobile Oy i jego system operacyjny oparty na Windows; zauważa, że spadek miał miejsce pomimo faktu, że przedsiębiorstwo Microsoft Mobile Oy wprowadziło nowe urządzenia mobilne i zainwestowało w projekt, komponenty i marketing;

5.  z ubolewaniem odnotowuje wyzwania, przed jakimi stoją producenci telefonów komórkowych w UE; uważa, że należy zaoferować odpowiednie środki wsparcia, aby zwolnieni pracownicy mogli się przekwalifikować i przez to zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w powiązanych lub rozwijających się branżach przemysłowych;

6.  stwierdza, że zwolnienia są związane z przeniesieniem produkcji urządzeń mobilnych do państw o niższym poziomie wynagrodzeń; zwraca uwagę, że na konkurencji w produkcji smartfonów zyskali producenci z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Azji wykorzystujący system operacyjny Android lub iOS;

7.  dostrzega, że w regionach dotkniętych zwolnieniami, mianowicie Helsinki‑Uusimaa, Länsi‑Suomi i Etelä‑Suomi, doszło już do licznych zwolnień w przedsiębiorstwach w branży elektronicznej i w sektorze oprogramowania oraz że regiony Länsi‑Suomi i Etelä‑Suomi charakteryzują się wysokimi stopami bezrobocia na szczeblu regionalnym (odpowiednio 14,6 i 17,5 % siły roboczej); zwraca uwagę, że zakłada się, iż ze środków skorzysta 1000 spośród 1248 zwolnionych pracowników kwalifikujących się do pomocy z EFG;

8.  zauważa, że 92,5 % beneficjentów objętych pomocą to osoby w wieku od 30 do 54 lat, a wiele zwolnionych osób ma wyższe wykształcenie; zauważa, że stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem znacznie wzrosła we wszystkich trzech regionach; wyraża zaniepokojenie już i tak trudną sytuacją w dziedzinie zatrudnienia w odniesieniu do osób o wysokich kwalifikacjach i wyższym wykształceniu, których perspektywy na znalezienie pracy byłyby w przeciwnym razie zazwyczaj dobre;

9.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć sześć rodzajów środków: (i) środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, (ii) usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości, (iii) szkolenia, (iv) dotacje na rozpoczęcie działalności, (v) dopłaty do wynagrodzeń oraz (vi) dodatki na podróż i zakwaterowanie; zauważa, że działania te stanowią aktywne instrumenty rynku pracy; zwraca uwagę, że na kontrolę i sprawozdawczość przeznaczono wystarczające środki;

10.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu odpowiadają 26,74 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

11.  podkreśla znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy wspieranych z EFG; zauważa, że w przypadku wcześniejszych wniosków o pomoc z EFG osobiste świadczenie usług zwolnionym pracownikom okazało się nader korzystnym rozwiązaniem;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie sieci EURES do przekazywania Finom poszukującym pracy ogłoszeń o pracy z zagranicy; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że fińskie władze zachęcają zwolnionych pracowników do pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu;

13.  rozumie, że działania szkoleniowe finansowane przez EFG będą uzupełniać działania finansowane z funduszu ustanowionego przez przedsiębiorstwo w celu udzielenia pomocy byłym pracownikom w zakładaniu małych firm w branży informatycznej lub w innych sektorach; z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że fińskie władze rozpoczęły świadczenie beneficjentom objętym pomocą zindywidualizowanych usług już w dniu 12 lipca 2016 r., a więc na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że odbyły się konsultacje z zainteresowanymi stronami, do których należeli przedstawiciele ośrodków na rzecz rozwoju gospodarczego, urzędów zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w regionach dotkniętych zwolnieniami, jak również przedstawiciele przedsiębiorstwa Microsoft, przemysłu technologicznego Finlandii, związku zawodowego Pro, związku zawodowego inżynierów w Finlandii oraz fińskiej agencji ds. finansowania innowacji;

16.  przypomina, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

17.  uznaje, że obecny wniosek stanowi kontynuację szeregu wcześniejszych wniosków złożonych przez Finlandię w następstwie upadku Nokii (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft oraz EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  zauważa, że obecnie prowadzona jest interwencja EFG (EGF/2016/001 FI/Microsoft) mająca na celu pomoc pracownikom, którzy zostali zwolnieni przez Microsoft we wcześniejszym okresie; podkreśla, że beneficjenci objęci pomocą w ramach niniejszego wniosku stanowią inną grupę niż beneficjenci w przywołanej sprawie;

19.  zauważa, że władze Finlandii przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych oraz będą uzupełniały działania finansowane z funduszy strukturalnych, a także że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

20.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

21.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; zauważa, że Finlandia potwierdziła, iż wkład z EFG nie będzie zastępował takich działań;

22.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych z pomocą z EFG;

23.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/1600.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności