Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2098(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0278/2017

Texte depuse :

A8-0278/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.6

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0337

Texte adoptate
PDF 339kWORD 52k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Finlandei – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0278/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Finlanda a depus cererea EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 pentru o contribuție financiară din partea FEG conform criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, ca urmare a efectuării unui număr de 1 248 de disponibilizări la Microsoft Mobile Oy și la 11 furnizori și producători în aval ai acestei companii din Finlanda, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat în NACE Rev. 2 diviziunea 62 („Programare computerizată, consultanță și activități asociate”),

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Finlanda are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 3 520 080 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 5 559 300 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea la 1 februarie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Finlanda, Comisia și-a finalizat evaluarea la 21 iunie 2017;

3.  reamintește că Microsoft a achiziționat activitatea de telefonie mobilă a Nokia și că Microsoft Mobile Oy a fost înființat în 2014; observă că aproximativ 4 700 de angajați ai Nokia au fost transferați la Microsoft Mobile Oy în Finlanda;

4.  constată că motivul principal al disponibilizărilor de la Microsoft Mobile Oy îl reprezintă concurența mondială din sectorul de telefonie mobilă și scăderea, în consecință, a cotei de piață a Microsoft Mobile Oy și a sistemului său de operare bazat pe Windows; observă că această scădere s-a produs în pofida faptului că Microsoft Mobile Oy a lansat noi dispozitive mobile și a investit în proiectare, componente și marketing;

5.  ia act, cu regret, de provocările cu care se confruntă producătorii de telefoane mobile din UE; consideră că este necesar să se acorde sprijinul corespunzător pentru ca lucrătorii afectați să poată urma cursuri de recalificare, astfel încât să aibă șanse mai mari de a-și găsi un loc de muncă în sectoare industriale conexe sau în creștere;

6.  concluzionează că disponibilizările sunt legate de transferarea activității de producție a dispozitivelor mobile către țări cu salarii mai scăzute; observă că, în competiția din domeniul producției de smartphone-uri, câștigători au fost producătorii din SUA și Asia, care utilizează sistemul de operare Android sau iOS;

7.  recunoaște că regiunile afectate Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi și Etelä-Suomi au suferit deja disponibilizări pe scară largă în cadrul întreprinderilor care activează în sectoarele produselor electronice și programelor informatice, precum și că Länsi-Suomi și Etelä-Suomi înregistrează rate ridicate ale șomajului la nivel regional (14,6 % și, respectiv, 17,5 % din forța de muncă); constată că se preconizează că 1 000 din cei 1 248 de lucrători disponibilizați eligibili pentru contribuții din partea FEG vor participa la aceste măsuri;

8.  constată că 92,5 % dintre beneficiarii vizați sunt în categoria de vârstă 30-54 de ani și că mulți dintre lucrătorii disponibilizați au studii superioare; observă că ratele șomajului în rândul persoanelor cu studii superioare au crescut considerabil în toate cele trei regiuni; este îngrijorat de situația deja dificilă creată de șomajul unor persoane cu competențe și educație înalte, care, altfel, ar avea, în mod normal, șanse bune de a ocupa un loc de muncă;

9.  constată că Finlanda are în vedere șase tipuri de măsuri: (i) măsuri de ghidare și alte măsuri pregătitoare, (ii) servicii în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor, (iii) formare, (iv) subvenții pentru demararea unei noi afaceri, (v) subvenții salariale, precum și (vi) indemnizații pentru deplasare și cazare; subliniază că toate aceste măsuri constituie măsuri active pe piața muncii; remarcă faptul că pentru activitățile de control și raportare sunt alocate fonduri suficiente;

10.  observă că măsurile de sprijinire a venitului reprezintă 26,74 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  subliniază importanța măsurilor active pe piața muncii finanțate de FEG; menționează că, într-o serie de cazuri anterioare în care s-a acordat sprijin din FEG, acordarea unor servicii „față în față” pentru lucrătorii disponibilizați s-a dovedit a fi extrem de folositoare;

12.  salută utilizarea rețelei EURES pentru transmiterea anunțurilor de angajare din străinătate cetățenilor finlandezi care caută un loc de muncă; salută faptul că autoritățile finlandeze încurajează lucrătorii disponibilizați să beneficieze pe deplin de dreptul lor la libera circulație;

13.  înțelege că măsurile de formare finanțate prin FEG vor fi complementare celor finanțate printr-un fond constituit de întreprindere pentru a-i ajuta pe foștii angajați să înființeze mici întreprinderi în domeniul informatic și în alte sectoare; salută această inițiativă;

14.  salută faptul că autoritățile finlandeze au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 12 iulie 2016, cu mult înaintea depunerii cererii de acordare a unui sprijin FEG pentru pachetul coordonat propus;

15.  salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanți ai centrelor de dezvoltare economică („centrelor ELY”), ai birourilor pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică („birourilor TE”) din regiunile în cauză, ai Microsoft, ai asociației Technology Industries of Finland (Industriile tehnologice din Finlanda), ai sindicatului Pro, ai Sindicatului inginerilor profesioniști din Finlanda și ai Agenției de finanțare pentru inovare din Finlanda;

16.  reamintește că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite de FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare ale pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

17.  recunoaște faptul că cererea actuală vine în continuarea unei serii de cereri anterioare prezentate de Finlanda în urma declinului Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă, EGF/2016/001 FI/Microsoft și EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  observă că există o intervenție în curs prin FEG (EGF/2016/001 FI/Microsoft), care vizează sprijinirea angajaților concediați anterior de Microsoft; subliniază că beneficiarii vizați de prezenta propunere sunt separați de beneficiarii din acel caz;

19.  ia act de faptul că autoritățile finlandeze au dat asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

20.  reamintește că este important să se îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea aptitudinilor și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

21.  reiterează că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; menționează că Finlanda a confirmat faptul că acestea nu vor fi înlocuite de contribuția FEG;

22.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/1600.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate