Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2098(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0278/2017

Predkladané texty :

A8-0278/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0337

Prijaté texty
PDF 349kWORD 46k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Fínska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0322 – C8‑0193/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0278/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Fínsko podalo na základe intervenčných kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 248 pracovníkov zo spoločnosti Microsoft Mobile Oy a z jej 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov vo Fínsku pôsobiacich v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 62 (Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby);

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko má preto podľa daného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 3 520 080 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 5 559 300 EUR;

2.  konštatuje, že Fínsko podalo žiadosť 1. februára 2017 a že po dodatočných informáciách poskytnutých Fínskom Komisia dokončila jej hodnotenie 21. júna 2017;

3.  pripomína, že spoločnosť Microsoft nadobudla divíziu mobilných telefónov spoločnosti Nokia a že spoločnosť Microsoft Mobile Oy bola založená v roku 2014; konštatuje, že približne 4 700 zamestnancov spoločnosti Nokia bolo presunutých do podniku Microsoft Mobile Oy vo Fínsku;

4.  konštatuje, že hlavným dôvodom prepúšťania v spoločnosti Microsoft Mobile Oy je celosvetová konkurencia v odvetví mobilných telefónov a následná strata podielu spoločnosti Microsoft Mobile Oy a jej operačného systému založeného na systéme Windows na trhu; konštatuje, že pokles nastal napriek tomu, že spoločnosť Microsoft Mobile Oy uviedla na trh nové mobilné zariadenia a investovala do dizajnu, komponentov a marketingu;

5.  s poľutovaním berie na vedomie výzvy, ktorým čelia výrobcovia mobilných telefónov v EÚ; domnieva sa, že je potrebné poskytnúť primeranú podporu, aby sa mohli dotknutí pracovníci rekvalifikovať, a mali tak lepšiu východiskovú pozíciu pri hľadaní zamestnania v príbuzných alebo rozvíjajúcich sa priemyselných odvetviach;

6.  prichádza k záveru, že prepúšťanie súvisí s presunom výroby mobilných zariadení do krajín s nižšou mzdou; konštatuje, že víťazmi v hospodárskej súťaži výroby smartfónov sú výrobcovia z USA a Ázie, ktorí používajú operačný systém Android alebo iOS;

7.  uznáva, že postihnuté regióny Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi už postihlo rozsiahle prepúšťanie zo strany podnikov v odvetviach elektroniky a softvéru a že regióny Länsi-Suomi a Etelä-Suomi majú vysokú mieru regionálnej nezamestnanosti (Länsi-Suomi 14,6 % a Etelä-Suomi 17,5 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva); konštatuje, že sa očakáva, že 1 000 z 1 248 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF, sa zúčastní na týchto opatreniach;

8.  konštatuje, že 92,5 % cieľových príjemcov je vo veku od 30 do 54 rokov a že mnohí z prepustených pracovníkov sú vysokokvalifikovaní pracovníci; konštatuje, že miera nezamestnanosti osôb s vysokým vzdelaním značne vzrástla vo všetkých troch regiónoch; vyjadruje znepokojenie nad už aj tak zložitou situáciou, v ktorej sa nachádzajú nezamestnaní vysokokvalifikovaní a vzdelaní ľudia, ktorých vyhliadky na zamestnanie by inak boli tradične dobré;

9.  berie na vedomie, že Fínsko plánuje šesť typov opatrení: i) koučing a iné prípravné opatrenia, ii) služby zamestnanosti a podnikateľské služby, iii) odborná príprava, iv) granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, v) dotácie na mzdy a vi) príspevky na cestovné a ubytovacie náklady; poznamenáva, že uvedené opatrenia predstavujú aktívne opatrenia na trhu práce; konštatuje, že na kontrolu a podávanie správ sú pridelené dostatočné finančné prostriedky;

10.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov predstavujú 26,74 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  zdôrazňuje význam aktívnych opatrení na trhu práce podporovaných z EGF; konštatuje, že v predchádzajúcich prípadoch podpory z EGF sa ako veľmi užitočné ukázalo poskytovanie služieb prepusteným pracovníkom prostredníctvom osobného kontaktu;

12.  víta, že na informovanie fínskych uchádzačov o prácu o pracovných príležitostiach v zahraničí sa využíva služba siete EURES; víta, že fínske orgány nabádajú prepustených pracovníkov, aby v plnej miere využívali svoje právo na voľný pohyb;

13.  chápe, že vzdelávacie opatrenia financované z EGF budú dopĺňať opatrenia financované z fondu zriadeného podnikom na pomoc bývalým zamestnancom pri zakladaní malých podnikov v odvetví IT a v iných odvetviach; víta túto iniciatívu;

14.  víta skutočnosť, že fínske orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 12. júla 2016, teda vo veľkom predstihu pred podaním žiadosti o podporu z EGF pre navrhovaný koordinovaný balík;

15.  víta skutočnosť, že sa uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane zástupcov stredísk pre hospodársky rozvoj (strediská ELY), úradov pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj („TE“) daných regiónov, Microsoftu, technologických odvetví Fínska, odborového zväzu Pro, únie fínskych inžinierov a fínskej agentúry pre financovanie inovácií;

16.  pripomína, že v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporeného z EFG by sa mali predvídať budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a že by mal byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

17.  uznáva, že súčasná žiadosť je pokračovaním série predchádzajúcich žiadostí Fínska v súvislosti s úpadkom spoločnosti Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft a EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  konštatuje, že momentálne prebieha intervencia (EGF/2016/001 FI/Microsoft) zameraná na podporu pracovníkov, ktorí boli z podniku Microsoft prepustení skôr; zdôrazňuje, že cieľoví príjemcovia na základe tohto návrhu sú iní ako príjemcovia uvedenej intervencie;

19.  berie na vedomie, že fínske orgány poskytli záruky, že na navrhnuté opatrenia nebude poskytnutá finančná podpora z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov;

20.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávania zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

21.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví; konštatuje, že Fínsko potvrdilo, že príspevok z EGF tieto opatrenia skutočne nenahradí;

22.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi podpory poskytnutej z EGF;

23.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

24.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/1600.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia