Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2098(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0278/2017

Predložena besedila :

A8-0278/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0337

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 52k
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga s Finske – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0278/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Finska predložila vlogo EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 za finančni prispevek iz ESPG v skladu z merili za pomoč iz točke (a) člena 4(1) uredbe o ESPG, potem ko je bilo odpuščenih 1248 delavcev v podjetju Microsoft Mobile Oy ter pri 11 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi na Finskem, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 62 NACE Revizija 2 (Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti);

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz točke (a) člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Finska na podlagi navedene uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 3 520 080 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 5 559 300 EUR;

2.  ugotavlja, da je Finska vlogo predložila 1. februarja 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Finska, oceno te vloge dokončala 21. junija 2017;

3.  želi spomniti, da je podjetje Microsoft prevzelo dejavnosti mobilne telefonije podjetja Nokia in da je bilo podjetje Microsoft Mobile Oy ustanovljeno leta 2014; ugotavlja, da je bilo približno 4700 zaposlenih v podjetju Nokia premeščenih v podjetje Microsoft Mobile Oy na Finskem;

4.  ugotavlja, da je glavni razlog za odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Microsoft Mobile Oy svetovna konkurenca v sektorju mobilne telefonije in posledično izguba tržnega deleža podjetja Microsoft Mobile Oy z njegovim operacijskim sistemom Windows; je seznanjen, da je do zmanjšanja deleža prišlo kljub dejstvu, da je podjetje Microsoft Mobile Oy proizvedlo nove mobilne naprave ter vlagalo v dizajn, sestavne dele in trženje;

5.  z obžalovanjem priznava izzive, s katerimi se soočajo proizvajalci mobilnih telefonov v EU; meni, da je treba ponuditi ustrezno podporo, da se bodo lahko prizadeti delavci prekvalificirali ter tako lažje našli zaposlitev v povezanih oziroma rastočih industrijskih sektorjih;

6.  sklepa, da je odpuščanje presežnih delavcev povezano s selitvijo proizvodnje mobilnih naprav v države z nižjimi plačami; je seznanjen, da so bili zmagovalci tekmovanja med proizvajalci pametnih telefonov proizvajalci s sedežem v ZDA in Aziji, ki uporabljajo operacijska sistema Android in iOS;

7.  priznava, da imajo prizadete regije Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi in Etelä-Suomi že izkušnje z obsežnim odpuščanjem delavcev v podjetjih v sektorjih elektronike in programske opreme in da imata regiji Länsi-Suomi in Etelä-Suomi visoko regionalno stopnjo brezposelnosti (14,6 % oziroma 17,5 % delovne sile); je seznanjen, da naj bi v ukrepih sodelovalo 1000 od 1248 odpuščenih presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

8.  ugotavlja, da je 92,5 % upravičencev starih od 30 do 54 let in da so številni odpuščeni presežni delavci visoko izobraženi; ugotavlja, da se je stopnja brezposelnosti visoko izobraženih oseb v vseh treh regijah znatno povečala; je zaskrbljen zaradi že tako slabih razmer na področju zaposlovanja visoko usposobljenih in izobraženih oseb, ki bi morale sicer biti dobre;

9.  je seznanjen, da Finska načrtuje šest vrst ukrepov: (i) mentorstvo in drugi pripravljalni ukrepi, (ii) zaposlitvene in poslovne storitve, (iii) usposabljanje, (iv) nepovratna sredstva za zagon podjetja, (v) subvencioniranje plač ter (vi) nadomestila za potne stroške in stroške nastanitve; ugotavlja, da so ti ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela; ugotavlja, da je za nadzor in poročanje dodeljenih dovolj sredstev;

10.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 26,74 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

11.  poudarja pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki jih podpira ESPG; ugotavlja, da so se v prejšnjih primerih pomoči iz ESPG osebne storitve za odpuščene presežne delavce izkazale za zelo koristne;

12.  pozdravlja uporabo mreže EURES za posredovanje tujih razpisov za delovna mesta finskim iskalcem zaposlitve; pozdravlja dejstvo, da finski organi spodbujajo odpuščene delavce, naj v celoti izkoristijo pravico do prostega gibanja;

13.  se zaveda, da bodo ukrepi usposabljanja, ki se financirajo iz ESPG, dopolnjevali ukrepe, ki se financirajo prek sklada, ki ga je ustanovilo podjetje, da bi pomagalo nekdanjim zaposlenim pri zagonu malih podjetij v sektorju informacijskih tehnologij in drugih sektorjih; pozdravlja to pobudo;

14.  pozdravlja dejstvo, da so začeli finski organi prilagojene storitve za upravičence do pomoči izvajati 12. julija 2016, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

15.  pozdravlja, da so bila opravljena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, tudi s predstavniki središč za gospodarski razvoj (središča ELY), uradi za zaposlovanje in gospodarski razvoj (TE) zadevnih regij, podjetjem Microsoft, združenji finskih tehnoloških podjetij, sindikatom Pro, sindikatom poklicnih inženirjev na Finskem in finsko agencijo za financiranje inovacij;

16.  želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki jih podpira ESPG, predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

17.  se zaveda, da je ta vloga nadaljevanje številnih prejšnjih vlog Finske o zatonu Nokie (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft in EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  ugotavlja, da trenutno pomoč iz ESPG (EGF/2016/001 FI/Microsoft) prejemajo delavci, ki so že prej postali presežni v podjetju Microsoft; poudarja, da so ciljni prejemniki tega predloga ločeni od prejemnikov omenjenega primera;

19.  ugotavlja, da so finski organi zagotovili, da se za predlagane ukrepe ne bo črpala finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

20.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

21.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; ugotavlja, da je Finska potrdila, da prispevek iz ESPG teh ukrepov ne bo nadomestil;

22.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva iz ESPG;

23.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2017/1600.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov