Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2098(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0278/2017

Ingivna texter :

A8-0278/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0337

Antagna texter
PDF 311kWORD 46k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0278/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Europeiska unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit övertaliga bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Finland har lämnat in ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 för finansiell kompensation från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) enligt insatskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden med anledning av 1 248 uppsägningar vid Microsoft Mobile Oy och vid elva underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled i Finland, som är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 62 (dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.).

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 520 080 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 5 559 300 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att Finland lämnade in ansökan den 1 februari 2017 och att kommissionen, efter det att ytterligare information hade lämnades av Finland, avslutade sin bedömning den 21 juni 2017.

3.  Europaparlamentet påminner om att Microsoft förvärvade mobiltelefonverksamheten av Nokia och att Microsoft Mobile Oy grundades 2014. Parlamentet konstaterar att ungefär 4 700 Nokiaanställda överfördes till Microsoft Mobile Oy i Finland.

4.  Europaparlamentet konstaterar att huvudorsaken till uppsägningarna vid Microsoft Mobile Oy är den globala konkurrensen inom mobiltelefonsektorn, vilket har lett till att Microsoft Mobile Oy och dess Windowsbaserade operativsystem förlorat marknadsandelar. Parlamentet konstaterar att denna förlust av marknadsandelar ägt rum trots att Microsoft Mobile Oy släppt ut nya mobila enheter på marknaden och investerat i design, komponenter och marknadsföring.

5.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat de utmaningar som EU:s mobiltelefontillverkare står inför. Parlamentet anser att tillräckligt stöd måste tillhandahållas så att de berörda arbetstagarna kan fortbilda sig för att lättare hitta jobb inom relaterade eller expanderande industrisektorer.

6.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna är en följd av att tillverkningen av mobila enheter flyttas till låglöneländer. Parlamentet konstaterar att vinnarna i denna konkurrens inom tillverkningen av smarttelefoner har varit tillverkare som är baserade i USA och Asien och som använder Android eller iOS som operativsystem.

7.  Europaparlamentet konstaterar att de drabbade regionerna Helsingfors-Nyland, Västra Finland och Södra Finland redan har drabbats av omfattande uppsägningar av företag i elektronikindustrin och programvaruindustrin, och att den regionala arbetslösheten är hög i Västra Finland och Södra Finland (14,6 % och 17,5 % av arbetskraften). Parlamentet konstaterar att 1 000 av 1 248 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

8.  Europaparlamentet konstaterar att 92,5 % av de berörda stödmottagarna är mellan 30 och 54 år, och många är högutbildade. Parlamentet konstaterar att arbetslösheten bland högutbildade personer har ökat avsevärt i samtliga tre regioner. Parlamentet är bekymrat över den redan svåra arbetslöshetssituationen för högkompetenta och högutbildade personer vars sysselsättningsutsikter normalt sett annars vore goda.

9.  Europaparlamentet noterar att Finland planerar sex olika typer av åtgärder: i) handledning och andra förberedande åtgärder, ii) sysselsättnings- och företagstjänster, iii) utbildning, iv) startpeng, v) lönesubventioner och vi) resebidrag. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet noterar att tillräckliga medel har anslagits för kontroll och rapportering.

10.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 26,74 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som finansieras av fonden. Parlamentet noterar att personliga tjänster i tidigare fall med stöd från fonden för uppsagda arbetstagare visat sig vara mycket värdefulla.

12.  Europaparlamentet välkomnar utnyttjandet av Eures-nätverkets tjänster för att vidarebefordra jobbannonser från utlandet till finländska arbetssökande. Parlamentet välkomnar det faktum att finländska myndigheter uppmuntrar de uppsagda arbetstagarna att fullt ut utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

13.  Europaparlamentet noterar att de utbildningsåtgärder som finansieras genom fonden kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom en fond som inrättats av företaget för att hjälpa uppsagda arbetstagare att starta små företag i it-sektorn och i andra sektorer. Parlamentet välkomnar detta initiativ.

14.  Europaparlamentet välkomnar att de finländska myndigheterna den 12 juli 2016 inledde de individanpassade åtgärderna riktade till de berörda stödmottagarna, långt innan ansökan om stöd från fonden lämnades in för det föreslagna samordnade paketet.

15.  Europaparlamentet välkomnar att samråd genomförts med berörda aktörer, däribland företrädare för företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna och från arbets- och näringsbyråerna i de berörda regionerna, Microsoft, Teknologiindustrin, Fackförbundet Pro och Ingenjörsförbundet i Finland samt Innovationsfinansieringsverket Tekes.

16.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som stöds via fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

17.  Europaparlamentet noterar att den aktuella ansökan följer på en serie tidigare ansökningar från Finland till följd av Nokias nedgång (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft och EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems).

18.  Europaparlamentet konstaterar att det för närvarande pågår en insats som stöds av fonden (EGF/2016/001 FI/Microsoft) och som riktas till anställda som tidigare har sagts upp av Microsoft. Parlamentet betonar att de berörda stödmottagarna i den föreliggande ansökan inte är de samma som mottagarna i den pågående insatsen.

19.  Europaparlamentet noterar att de finländska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att åtgärderna kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

20.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

21.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet betonar att Finland har bekräftat att stödet ur fonden faktiskt inte kommer att ersätta dessa åtgärder.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1600.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy