Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0017(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0258/2017

Внесени текстове :

A8-0258/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Обяснение на вота
PV 12/12/2017 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Приети текстове
PDF 753kWORD 76k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 септември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Опазването на околната среда е едно от най-важните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  В заключенията си от 23—24 октомври 2014 г. Европейският съвет утвърди като обвързваща цел постигането до 2030 г. на вътрешно намаление на емисиите на парникови газове с най-малко 40% спрямо равнищата от 1990 г. На заседанието си на 6 март 2015 г. Съветът официално одобри този принос на Съюза и неговите държави членки да представлява техният планиран национално определен принос. В заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. се посочва, че целта ще бъде осъществена с колективните усилия на Съюза по възможно най-разходоефективния начин, като се предвижда до 2030 г. намаленията в секторите на системата за търговия с емисии (СТЕ) и извън нея да възлязат съответно на 43 % и 30% спрямо равнищата от 2005 г. За постигането на тези намаления на емисиите следва да дадат своя принос всички сектори на икономиката.
(3)  В заключенията си от 23—24 октомври 2014 г. Европейският съвет утвърди като обвързваща цел постигането до 2030 г. на вътрешно намаление на емисиите на парникови газове с най-малко 40% спрямо равнищата от 1990 г. На заседанието си на 6 март 2015 г. Съветът официално одобри този принос на Съюза и неговите държави членки да представлява техният планиран национално определен принос. В заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. се посочва, че целта ще бъде осъществена с колективните усилия на Съюза по възможно най-разходоефективния начин, като се предвижда до 2030 г. намаленията в секторите на системата за търговия с емисии (СТЕ) и извън нея да възлязат съответно на 43% и 30% спрямо равнищата от 2005 г. За постигането на тези намаления на емисиите следва да дадат своя принос всички сектори на икономиката, и за тази цел, Комисията следва да предостави, inter alia, платформа за обмен между държавите членки на най-добри практики и уроци в сектора на мобилност с ниски емисии.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Една добре функционираща и реформирана СТЕ на ЕС със засилен инструмент за стабилизиране на пазара ще бъде основният европейски инструмент за постигане на целта за намаляване на емисиите с 40%, с линеен фактор и безплатно разпределяне на квоти след 2020 г. Делът на тръжно продаваните квоти следва да бъде зададен в законодателния акт в процентно изражение, с оглед да се подобри сигурността при планирането във връзка с инвестиционните решения, да се подобри прозрачността, да се намали до минимум изтичането на въглерод и да стане цялостната система по-проста и лесно разбираема. Тези разпоредби следва да са в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и да са приведени в съответствие с диалога за улесняване през 2018 г., първия глобален преглед през 2023 г. и последващите глобални прегледи на всеки пет години след това, с цел да се предостави информация за последващи национално определени приноси (НОП).
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 2013—2016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.
(4)  Съюзът и неговите държави членки още от 1997 г. полагат усилия за постигане на международно споразумение за намаляване на въздействията на парниковите газове от въздухоплаването, а през 2008 г. въведоха законодателни разпоредби, които имат за цел въздействията на авиационните дейности върху изменението на климата да бъдат ограничени чрез функциониращата от 2005 г. система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). В своето решение от 21 декември 2011 г.1a Съдът на Европейския съюз постанови, че включването на полетите извън ЕИП в СТЕ на ЕС не нарушава международното право. Освен това от 2004 г. и 2008 г. насам държавите членки отново поеха ангажимент за изпълнението на концепцията за Единно европейско небе, като вземат под внимание растежа в обема на въздушния трафик през следващите години. За да се осъществи напредък в рамките на управлението на въздушното движение, е необходимо ускоряване на реализацията на съвместното предприятие SESAR (изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе), както и подпомагане на новативните технологии в рамките на проекта „Чисто небе“. Въвеждането на глобалната, основана на пазара мярка посредством Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) следва да допринесе за постигането на допълнителен напредък по отношение на намаляването на емисиите от въздухоплаването. За да се постигне напредък в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ЕС на два пъти прие ограничени във времето дерогации от СТЕ на ЕС с цел задълженията за спазване на изискванията да обхващат само емисиите от полети между летища, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), като всички оператори на въздухоплавателни средства по даден маршрут се третират еднакво, независимо от това къде са установени. Най-новата дерогация от СТЕ на ЕС беше въведена с Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета и ограничи задълженията за спазване на изискванията до полетите в рамките на ЕИП през периода 2013—2016 г., като предвиждаше евентуални промени в обхвата на системата по отношение на дейността до и от летища, разположени извън ЕИП, от 1 януари 2017 г. нататък след преразглеждането, предвидено в посочения регламент.
_________________
1a Решение на Съда на ЕС от 21 декември 2011 г., Air Transport Association of America and Others/ Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се счита за целесъобразно съществуващата дерогация да се запази, докато бъде постигнат по-нататъшен напредък по отношение на съставните елементи и прилагането на глобалната, основана на пазара мярка. В тази връзка се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен в зависимост от преразглеждането на прилагането на схемата на ИКАО, за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти.
(5)  Предвид приетата на 39-ата сесия на Асамблеята на ИКАО през октомври 2016 г. резолюция, която предвижда от 2021 г. да се прилага глобална, основана на пазара мярка за компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г., се планира през 2018 г. ИКАО да приеме стандарти и препоръчителни практики, чрез които да се допълни резолюцията и да се прилага глобалната система. При все това, за конкретното въвеждане на системата в действие ще бъде необходимо членуващите в ИКАО държави да предприемат мерки на национално равнище. ИКАО трябва да разработи и механизми за управление, включително регистрационна система. Във връзка с това срокът на съществуващата дерогация от задълженията по СТЕ на ЕС за полетите до и от трети държави следва да бъде удължен до 2021 г., за да бъде запазен импулсът в ИКАО и да се улесни въвеждането в действие на схемата на ИКАО. В резултат на удължаването на срока на дерогацията, количеството на квотите, които трябва да се продават на търг и да се издават безплатно, включително от специалния резерв, следва да бъде същото, каквото съответства на 2016 г., и следва да е пропорционално на намаляването на задължението за връщане на квоти.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5a)  50% от квотите следва да се продават на търг от 1 януари 2021 г., докато общият брой на квотите следва да подлежи на прилагането на фактора на линейно намаляване съгласно предвиденото в член 9 от Директива 2003/87/ЕО.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Приходите от търгове на квоти или тяхната парична равностойност следва да се използват за справяне с изменението на климата в Съюза и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в Съюза и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и развойна дейност за смекчаване и адаптиране, включително в областта на аеронавтиката, въздушния транспорт и устойчивите алтернативни горива във въздухоплаването, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на СТЕ на ЕС. Следва да се обърне специално внимание на държавите членки, които използват тези приходи за съфинансиране на програми за научни изследвания и иновации или инициативи в рамките на Деветата рамкова програма за научни изследвания (РП9). Прозрачността при използването на приходите от търгове на квоти съгласно Директива 2003/87/ЕО е от ключова важност в подкрепа на ангажиментите на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)
(5в)  Компенсациите на емисии по глобалната, основана на пазара мярка включват един елемент в „пакета от мерки“ на ИКАО за постигане на амбициозната цел за въглеродно неутрален растеж от 2020 г. и следва да бъдат допълвани от напредък в прилаганите в корпуса и задвижването технологии. Постоянното финансиране на стратегии и програми за научни изследвания, като например съвместните технологични инициативи „Чисто небе“, SESAR и „Хоризонт 2020“ ще бъде от съществено значение за постигане на подобрения в технологичните иновации и оперативни подобрения с цел надхвърляне на целта за въглеродно неутрален растеж от 2020 г. и постигане на намаление в абсолютно изражение на емисиите за целия сектор. Освен това е важно законодателството на Съюза, като например Единното европейско небе, насочено към предотвратяване на фрагментацията на европейското въздушно пространство и следователно на увеличаване на емисиите на CO2 от въздухоплаването, да бъде приложено бързо и изцяло от държавите членки.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните държави и региони, се счита за целесъобразно да се извърши преразглеждане — щом се добие яснота относно естеството и съдържанието на тези правни инструменти — преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, и да бъде представен доклад на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад следва да се разгледат всички стандарти или други инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на СТЕ на ЕС. При целесъобразност в него следва да се разгледат и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.
(6)  Като се има предвид, че някои основни характеристики на глобалната, основана на пазара мярка все още предстои да бъдат разработени и че нейното прилагане зависи от вътрешното законодателство на отделните участващи държави и региони, Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка в преговорите на ИКАО, и по-специално относно съответните инструменти, приети от ИКАО, предприетите от трети държави действия за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка за периода 2021—2035 г., усилията за установяване на амбициозни и обвързващи мерки с цел постигане на дългосрочната цел на сектора на въздухоплаването за намаляване наполовина на емисиите на CO2 до равнищата от 2005 г. до 2050 г., както и другите съответни промени в международен план (например правилата в рамките на РКООНИК и Парижкото споразумение относно пазарите и отчитането на въглеродни емисии). След като има яснота относно естеството и съдържанието на инструментите на ИКАО и преди началото на глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, Комисията следва да представи доклад, в който да обсъди по какъв начин тези инструменти да бъдат въведени във и да съответстват на законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на СТЕ на ЕС. В този доклад следва допълнително да се разгледат и правилата, приложими за полетите в рамките на ЕИП. При целесъобразност докладът следва да се придружава от предложение до Европейския парламент и до Съвета, съгласувано с целта за осигуряване на приноса на въздухоплаването за изпълнението на поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
(6a)  За да се гарантира, че се съблюдават съществуващите и бъдещите вътрешни стандарти на Съюза във връзка с климата, и без да се засяга прегледът, посочен в член 28б от Директива 2003/87/ЕО, CORSIA следва да бъде въведена в правото на Съюза и приведена в съответствие с него чрез СТЕ на ЕС.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  На равнището на Съюза бяха приети редица законодателни актове, които имат за цел да се предотврати разпокъсаността на европейското въздушно пространство, за да се подобрят потокът на въздушното движение и контролът на използването на въздушното пространство, като по този начин се намалят емисиите. В рамките на Съюза схемата CORSIA следва да се разглежда като част от т.нар. „пакет от мерки“ на ИКАО, заедно с пълното прилагане от страна на държавите членки на законодателството за Единното европейско небе, SESAR, използването на ГНСС за спътникова навигация и съвместните технологични инициативи като „Чисто небе I“ и „Чисто небе II“. Комисията следва също да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действията за прилагането на ГОПМ, предприети от държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове от въздухоплаването, включително информация, отнасяща се до използването на приходите, предоставена от държавите членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 525/2013.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
(6в)  Въпреки че техническите правила за глобална, основана на пазара мярка на ИКАО все още предстоят да бъдат приети от Съвета на ИКАО, важно е регулаторните органи и операторите на въздухоплавателни средства да разполагат с информация за изискванията за измерване, отчитане и проверка и единиците емисии, допустими съгласно схемата на ИКАО, на възможно най-ранен етап, с цел да се улесни подготовката за прилагането на схемата на ИКАО и на мониторинга на емисиите на CO2 от 1 януари 2019 г. Тези изисквания за измерване, отчитане и проверка следва да имат равнище на строгост, което съответства на изискванията за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията, и следва да гарантират, че внесените доклади за емисиите се проверяват в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 6 г (ново)
(6г)  Поверителността на техническата работа в ИКАО следва да бъде отчетена, но също така е важно държавите — членки на ИКАО, операторите на въздухоплавателни средства и гражданското общество да бъдат ангажирани с работата на ИКАО, за да изпълнят глобалната, основана на пазара мярка и ИКАО да достигне до всички заинтересовани лица и да ги информира своевременно за напредъка и решенията. За да бъде постигнато това, може да се наложи преразглеждане на протоколите за неоповестяване на информация за членовете и наблюдателите на Комитета на ИКАО за защита на околната среда от въздухоплаването (CAEP).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да може да приема незаконодателни актове от общ характер, с които се допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, чрез които да се приемат приложими към операторите на въздухоплавателни средства мерки за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, за целите на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(7)  За да може да приема незаконодателни актове от общ характер, с които се допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, чрез които да се приемат приложими към операторите на въздухоплавателни средства мерки за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, за целите на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, по-специално на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове, за да се повишат по този начин прозрачността и ефикасността на процеса на вземане на решения.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)  Докато дългосрочната цел следва да бъде постигането на единна глобална схема за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването до втория етап на схемата на ИКАО през 2024 г., в случай че глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО е недостатъчна за постигане на целите на Съюза в областта на климата и на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, следва също да бъдат проучени други варианти за намаляване на емисиите на въглерод.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Въздухоплаването оказва влияние върху климата и чрез отделяне на азотни оксиди, водни пари и сулфатни частици и частици от сажди на голяма надморска височина. Според оценка на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) понастоящем общото въздействие на въздухоплаването върху климата е от два до четири пъти по-голямо, отколкото само въздействието от неговите предишни емисии на въглероден диоксид. До постигане на научен напредък в тази област следва да се предприемат действия в рамките на възможното по отношение на всички видове въздействие на въздухоплаването. Следва също да се насърчават научни изследвания в областта на образуването на инверсионни следи, тяхното развитие в перести облаци, както и относно по-малките преки въздействия на сулфатни аерозоли, сажди, инверсионни следи от водни пари и перести облаци и относно ефективни мерки за смекчаване на вредните последици, включително оперативни и технически мерки.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9a)  Безспорно е, че емисиите на парникови газове от въздухоплаването надхвърлят свързаните с CO2 въздействия. В Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a Комисията вече пое ангажимент да представи през 2008 г. съответно предложение във връзка с азотните оксиди. Въпреки свързаните с това технически и политически трудности Комисията следва да ускори действията си в това отношение.
__________________
1a Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3).
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3в – параграф 3 a (нов)
(-1)  В член 3в се добавя следният параграф:
„3a. Общото количество квоти, които ще бъдат разпределени на операторите на въздухоплавателни средства през 2021 г., е с 10% по-ниско от средното разпределение за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г., а след това ежегодно намалява със същия процент като този на общия праг за СТЕ на ЕС, посочен в член 9, втора алинея, така че прагът за отрасъла на въздухоплаването да се приведе в по-голямо съответствие с този за останалите отрасли от СТЕ на ЕС до 2030 г.
За въздухоплавателни дейности до и от летища, намиращи се в държави извън ЕИП, количеството квоти, което трябва да бъде отпуснато от 2021 г. нататък, може да бъде адаптирано, като се вземе предвид глобалната, основана на пазара мярка на ИКАО, който ще бъде прилаган от 2021 г. с цел компенсиране на емисиите от международната авиация над равнищата от 2020 г.“
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 г – параграф 2
(-1a)  Параграф 2 се заменя със следното:
2.  От 1 януари 2013 г. 15% от квотите се разпределят чрез търг. Този процент квоти може да бъде увеличен като част от общия преглед на настоящата директива.
2.  От 1 януари 2021 г. 50% от квотите се разпределят чрез търг. Този процент квоти може да бъде увеличен като част от общия преглед на настоящата директива.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г – параграф 3 – алинея 1
(-1б) В член 3г, параграф 3, първата алинея се заменя със следния текст:
„Приема се регламент, съдържащ подробни разпоредби относно продажбата чрез търг, извършвана от държавите-членки за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член или член 3е, параграф 8. Броят квоти, който ще бъде определен за продажба чрез търг за всеки период от всяка държава-членка, е пропорционален на дела ѝ от общия брой установени авиационни емисии за всички държави-членки за референтната година, докладвани в изпълнение на член 14, параграф 3 и проверени съгласно член 15. За периода, посочен в член 3в, параграф 1, референтната година е 2010 г., а за всеки следващ период, посочен в член 3в, референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член [23], за да допълни настоящата директива, като определи подробни договорености относно продажбата чрез търг, извършвана от държавите-членки за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член или член 3е, параграф 8. Броят квоти, който ще бъде определен за продажба чрез търг за всеки период от всяка държава-членка, е пропорционален на дела ѝ от общия брой установени авиационни емисии за всички държави-членки за референтната година, докладвани в изпълнение на член 14, параграф 3 и проверени съгласно член 15. За периода, посочен в член 3в, параграф 1, референтната година е 2010 г., а за всеки следващ период, посочен в член 3в, референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът.“
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3г – параграф 3 – алинея 2
(-1в) В член 3г, параграф 3 се заличава втората алинея.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 3 г – параграф 4 – алинея 1
(-1г) В член 3г, параграф 4 първата алинея се заменя със следното:
„Държавите членки определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг. Тези приходи следва да се използват за справяне с изменението на климата в ЕС и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в ЕС и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително и по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Общността. Приходите от търговете следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. “
„Всички приходи от продажбата на квотите чрез търг се използват за справяне с изменението на климата в Съюза и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в Съюза и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и развойна дейност за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Съюза, и за финансиране на общи проекти с цел намаляване на емисии на парникови газове в сектора на въздухоплаването, като например съвместното предприятие SESAR и съвместните технологични инициативи „Чисто небе“, които дават възможност за широкото разпространение на ГНСС за спътникова навигация и на оперативно съвместими способности във всички държави членки, и по-специално такива, които подобряват аеронавигационната инфраструктура, предоставянето на аеронавигационно обслужване и използването на въздушното пространство. Приходите от търговете може да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. Специално внимание се отделя на държави членки, които използват приходи за съфинансиране на програми за научни изследвания и иновации или инициативи в рамките на Деветата рамкова програма за научни изследвания (РП9). Прозрачността при използването на приходите от търгове на квоти съгласно настоящата директива е от ключова важност в подкрепа на ангажиментите на Съюза.“
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 д (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 – параграф 3
(-1д) В член 12 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки гарантират, че до 30 април всяка година операторът на всяка инсталация връща определен брой квоти, различни от квотите, издадени съгласно глава II, равен на общото количество емисии, изпуснати от тази инсталация през предходната календарна година, като това е проверено в съответствие с член 15, както и че те са отменени впоследствие.
„3. Държавите членки гарантират, че до 30 април всяка година операторът на всяка инсталация връща определен брой квоти, равен на общото количество емисии, изпуснати от тази инсталация през предходната календарна година, като това е проверено в съответствие с член 15, както и че те са отменени впоследствие.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 е (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 12 – параграф -3 а (нов)
-1д) В член 12 след параграф 3а се добавя следният параграф:
-3a.) С цел защита на екологосъобразността на СТЕ на ЕС операторите на въздухоплавателни средства и другите оператори в СТЕ на ЕС не може да използват квоти, издадени от 1 януари 2018 г. нататък от държава членка, по отношение на която има задължения за операторите на въздухоплавателни средства и другите оператори, които се прекратяват. Настоящият параграф се прилага с правния акт, посочен в член 19.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 21 – параграф 2 a (нов)
(-1ж) В член 21 се добавя следният параграф:
„2a. На основата на данни, предоставени чрез сътрудничеството, посочено в член 18б, в доклада, посочен в параграф 2, се включва списък на операторите, към които се прилагат изискванията на настоящата директива и които не са разкрили сметка в регистъра.“
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а - параграф 1 - буква a
а)  всички емисии от полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), през всяка календарна година от 1 януари 2013 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;
а)  всички емисии от полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а - параграф 1 - буква б
б)  всички емисии от полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;
б)  всички емисии от полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и летище, намиращо се в друг регион на ЕИП, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г., в зависимост от преразглеждането, посочено в член 28б;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28а – параграф 1 – буква б a (нова)
ia.  добавя се следната точка:
„ба) всички емисии от полети между летища, намиращи се в ЕИП, осъществени вследствие на пренасочване на полет, посочен в букви а) или б) от настоящия параграф, към летище, намиращо се в ЕИП, през всяка календарна година, считано от 1 януари 2017 г., като подлежат на преразглеждането, посочено в член 28б.“
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка i
Директива 2003/87/ЕО
Член 28a – параграф 2 – алинея 1
Чрез дерогация от членове 3г – 3е и до влизането в сила на измененията след преразглеждането, посочено в член 28б, от 1 януари 2017 г. на операторите на въздухоплавателни средства всяка година се издава такъв брой квоти, какъвто съответства на 2016 г. От 2021 г. нататък към броя на квотите се прилага линейният коефициент, посочен в член 9.
Чрез дерогация от членове 3г—3е и до влизането в сила на измененията след преразглеждането, посочено в член 28б, от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. на операторите на въздухоплавателни средства всяка година се издава такъв брой квоти, какъвто съответства на 2016 г. От 2021 г. нататък към броя на квотите се прилага линейният коефициент, посочен в член 9.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка ii
Директива 2003/87/ЕО
Член 28a – параграф 2 – алинея 3
ii.  третата алинея се заличава;
ii.  третата алинея се заменя със следното:
„По отношение на дейността за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. държавите членки публикуват броя на авиационните квоти, разпределени на всеки оператор на въздухоплавателно средство до 1 септември 2018 г.“
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Директива 2003/87/ЕО
Член 28a – параграф 4
4.  Чрез дерогация от член 3г, параграф 3 броят на квотите, които всяка държава членка предлага на търг от 1 януари 2013 г., се намалява, така че да съответства на нейния дял от отредените ѝ авиационни емисии от полети, които не са предмет на дерогациите, предвидени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.“;
4.  Чрез дерогация от член 3г, параграф 3 броят на квотите, които всяка държава членка предлага на търг по отношение на периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. се намалява, така че да съответства на нейния дял от отредените ѝ авиационни емисии от полети, които не са предмет на дерогациите, предвидени в параграф 1, букви а) и б) от настоящия член.“
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 28a – параграф 8
га)  параграф 8 се заличава.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Член 28б – параграф 1
1.  Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти или други правни инструменти на ИКАО, относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, както и относно другите съответни промени в международен план.
1.  До 1 януари 2019 г. и на редовни интервали след това, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно съответните стандарти и препоръчителните практики (SARPs) на ИКАО, одобрените препоръки на Съвета на ИКАО, имащи отношение към глобалната, основана на пазара мярка, или други правни инструменти, както и относно вътрешните мерки, предприети от трети държави за изпълнението на глобалната, основана на пазара мярка, която от 2021 г. ще се прилага по отношение на емисиите, последиците от резервациите от трети държави, както и относно другите съответни промени в международен план. Също така Комисията предоставя редовно актуализирана информация на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на глобален регистър и развитието на препоръчаните стандарти и практики (SARPs) в съответствие с процедурите на ИКАО за създаване на стандарти. В съответствие с глобалния преглед на РКООНИК Комисията също така докладва относно усилията за изпълнение на амбициозната дългосрочна цел на сектора на въздухоплаването за намаляване наполовина до 2050 г. на емисиите на CO2 от въздухоплаването в сравнение с тези от 2005 г.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Член 28б – параграф 2
2.  В доклада следва да се обсъди по какъв начин тези инструменти на ИКАО да бъдат въведени в законодателството на Съюза в рамките на преразглеждане на настоящата директива. При целесъобразност в доклада се разглеждат и правилата, приложими за полетите в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
2.  До 1 март 2020 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на инструментите и опциите на ИКАО, които ще бъдат въведени в правото на Съюза чрез преразглеждане на директивата. При целесъобразност в доклада се разглеждат и правилата, приложими за полетите в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Докладът разглежда също така и амбицията и цялостната екологосъобразност на глобалната, основана на пазара мярка, включително нейната обща амбиция по отношение на целите по Парижкото споразумение, равнище на участие, изпълнимост, прозрачност, санкции за неспазване, процедури за участие на обществеността, качество на компенсационните кредити, измерване, отчитане и проверка на емисиите, регистри, отчетност и правила относно използването на биогорива. Освен това в доклада се разглежда въпросът дали делегираният акт, приет съгласно член 28в, параграф 2, трябва да бъде преразгледан.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Член 28б – параграф 3
3.  При целесъобразност докладът може да се придружава от предложения до Европейския парламент и до Съвета за изменение, заличаване, удължаване или замяна на дерогациите, предвидени в член 28а, в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г.
3.  При целесъобразност докладът, посочен в параграф 2 от настоящия член, се придружава от предложения до Европейския парламент и до Съвета за изменение, заличаване, удължаване или замяна на дерогациите, предвидени в член 28а, в съответствие с поетия от Съюза ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в цялата икономика до 2030 г. с цел гарантиране на цялостната екологосъобразност и ефективност на действията на ЕС в областта на климата и намаляване на неяснотите преди пускането в експлоатация на CORSIA.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2003/87/ЕО
Член 28в — параграф 1
1.  Комисията приема разпоредби с оглед на адекватния мониторинг, докладване и проверка на емисиите за целите на прилагането на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. Тези разпоредби трябва да се основават на същите принципи, както регламентът, упоменат в член 14, параграф 1, и да осигуряват това представените доклади за емисиите да се проверяват в съответствие с член 15.
1.  Комисията приема разпоредби с оглед на адекватния мониторинг, докладване и проверка на емисиите за целите на прилагането на глобалната, основана на пазара мярка, която се разработва от ИКАО. Тези разпоредби трябва изцяло да съответстват на принципите в регламента, упоменат в член 14, параграф 1, и да осигуряват това представените доклади за емисиите да се проверяват в съответствие с член 15.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 30 – параграф 4 a (нов)
(2a)  В член 30 се добавя следният параграф:
„4a. До 1 януари 2020 г. Комисията представя актуализиран анализ на несвързани с CO2 въздействия на въздухоплаването, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение относно най-добрия начин за преодоляване на тези въздействия.“

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0258/2017).

Правна информация - Политика за поверителност