Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0017(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0258/2017

Předložené texty :

A8-0258/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Vysvětlení hlasování
PV 12/12/2017 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Přijaté texty
PDF 673kWORD 69k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. září 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Ochrana životního prostředí je jednou z nejdůležitějších výzev, kterým Unie čelí.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Závazný cíl ve výši minimálně 40% snížení domácích emisí skleníkových plynů z celého hospodářství do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 stanovila Evropská rada ve dnech 23. – 24. října 2014. Rada na svém zasedání dne 6. března 2015 formálně schválila tento příspěvek Unie a jejích členských států jako jejich zamýšlený vnitrostátně stanovený příspěvek v rámci Pařížské dohody. Závěry Evropské rady z října 2014 předpokládaly, že tohoto cíle Unie dosáhne společně a co nejhospodárnějším způsobem a ke snížením dojde do roku 2030 v porovnání s rokem 2005 v rámci EU ETS (o 43 %) a v odvětvích mimo EU ETS o 30 %. K dosažení tohoto snížení emisí by měla přispět všechna odvětví ekonomiky.
(3)  Závazný cíl ve výši minimálně 40% snížení domácích emisí skleníkových plynů z celého hospodářství do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 stanovila Evropská rada ve dnech 23. – 24. října 2014. Rada na svém zasedání dne 6. března 2015 formálně schválila tento příspěvek Unie a jejích členských států jako jejich zamýšlený vnitrostátně stanovený příspěvek v rámci Pařížské dohody. Závěry Evropské rady z října 2014 předpokládaly, že tohoto cíle Unie dosáhne společně a co nejhospodárnějším způsobem a ke snížením dojde do roku 2030 v porovnání s rokem 2005 v rámci EU ETS (o 43 %) a v odvětvích mimo EU ETS o 30 %. K dosažení tohoto snížení emisí by měla přispět všechna odvětví ekonomiky a Komise by za tímto účelem měla mimo jiné poskytnout platformu, která členským státům umožní výměnu osvědčených postupů a zkušeností získaných v odvětví nízkoemisní mobility.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Dobře fungující, reformovaný systém EU ETS s posíleným nástrojem ke stabilizaci trhu budou hlavními evropskými nástroji k dosažení 40% cíle snížení za použití lineárního faktoru a bezplatných povolenek po roce 2020. Dražený podíl by měl být v legislativním aktu vyjádřen jako procento, aby se zlepšila jistota při plánování investičních rozhodnutí, zvýšila transparentnost, snížil na minimum únik uhlíku a celý systém se zjednodušil a byl snadněji pochopitelný. Tato ustanovení by měla být v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a s jejími závazky vyplývajícími z Pařížské dohody a ve shodě s facilitativním dialogem v roce 2018, prvním globálním hodnocením v roce 2023 a následnými hodnoceními prováděnými každých pět let, jejichž cílem je oznámit navazující vnitrostátně stanovené příspěvky.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Unie a její členské státy se snaží prosazovat mezinárodní dohody o snížení dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy od roku 1997 a od roku 2008 mají platnou právní úpravu, která má omezit dopady změny klimatu způsobené činnostmi v oblasti letectví prostřednictvím systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který funguje od roku 2005. S cílem dosáhnout pokroku v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Unie přijala dvakrát časově omezené odchylky od EU ETS s cílem omezit povinnosti dodržování předpisů, pokud jde o emise z letů mezi letišti nacházejícími se v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), přičemž s provozovateli letadel na stejných trasách bylo zacházeno stejně bez ohledu na to, kde jsou usazeni. Nejnovější odchylka od EU ETS, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014, omezila povinnosti dodržování předpisů pro lety uvnitř EHP v období 2013 až 2016 a předpokládala možné změny oblasti působnosti systému, pokud jde o činnosti prováděné na letiště a z letišť nacházejících se mimo EHP od 1. ledna 2017 v návaznosti na přezkum stanovený v uvedeném nařízení.
(4)  Unie a její členské státy se snaží prosazovat mezinárodní dohody o snížení dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy od roku 1997 a od roku 2008 mají platnou právní úpravu, která má omezit dopady změny klimatu způsobené činnostmi v oblasti letectví prostřednictvím systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), který funguje od roku 2005. Dne 21. prosince 2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie1a, že zahrnutí letů mimo EHP do systému EU ETS neporušuje mezinárodní právní předpisy. Členské státy se navíc v letech 2004 a 2008 znovu zavázaly k provedení jednotného evropského nebe – s ohledem na to, že se hustota letového provozu bude v nadcházejících letech zvyšovat. S cílem dosáhnout pokroku v oblasti řízení letového provozu je třeba urychlit provádění programu SESAR (výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe) a v rámci iniciativy Clean Sky musí být podporovány inovativní technologie. K dalšímu pokroku v oblasti snižování emisí z letectví by mělo napomoci zavedení celosvětového tržního opatření Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). S cílem dosáhnout pokroku v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) Unie přijala dvakrát časově omezené odchylky od EU ETS s cílem omezit povinnosti dodržování předpisů, pokud jde o emise z letů mezi letišti nacházejícími se v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), přičemž s provozovateli letadel na stejných trasách bylo zacházeno stejně bez ohledu na to, kde jsou usazeni. Nejnovější odchylka od EU ETS, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014, omezila povinnosti dodržování předpisů pro lety uvnitř EHP v období 2013 až 2016 a předpokládala možné změny oblasti působnosti systému, pokud jde o činnosti prováděné na letiště a z letišť nacházejících se mimo EHP od 1. ledna 2017 v návaznosti na přezkum stanovený v uvedeném nařízení.
_________________
1a Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. prosince 2011, Air Transport Association of America a další v. Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  S ohledem na usnesení přijaté na 39. shromáždění ICAO v říjnu 2016 o provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 s cílem vyrovnat emise z mezinárodní letecké dopravy, které překračují úroveň roku 2020, se považuje za vhodné, aby i nadále platila stávající odchylka, dokud nebude dosaženo dalšího pokroku ohledně skladby a provádění celosvětového tržního opatření. V tomto ohledu plánuje ICAO přijetí norem a doporučených postupů s cílem doplnit uvedené usnesení a provést celosvětový systém na rok 2018. Pro jeho konkrétní zavedení však budou muset členové ICAO přijmout opatření na vnitrostátní úrovni. ICAO musí také vyvinout mechanismy řízení, včetně systému registru. V této souvislosti by měla být prodloužena stávající odchylka od povinností EU ETS pro lety do třetích zemí a ze třetích zemí, s výhradou přezkumu provádění režimu ICAO, s cílem podpořit dynamiku v ICAO a usnadnit zavedení režimu ICAO. Prodloužení platnosti odchylky by mělo vést k tomu, že množství povolenek, které mají být vydraženy a bezplatně vydány (včetně povolenek ze zvláštní rezervy), by mělo být stejné jako množství v roce 2016 a mělo by být v poměru ke snížení počtu povinně vyřazených povolenek.
(5)  S ohledem na usnesení přijaté na 39. shromáždění ICAO v říjnu 2016 o provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 s cílem vyrovnat emise z mezinárodní letecké dopravy, které překračují úroveň roku 2020, je naplánováno, že v roce 2018 ICAO přijme normy a doporučení postupů s cílem doplnit uvedené usnesení a provést celosvětový systém. Pro jeho konkrétní zavedení však budou muset členové ICAO přijmout opatření na vnitrostátní úrovni. ICAO musí také vyvinout mechanismy řízení, včetně systému registru. V této souvislosti by měla být do roku 2021 prodloužena stávající odchylka od povinností EU ETS pro lety do třetích zemí a ze třetích zemí, s cílem podpořit dynamiku v ICAO a usnadnit zavedení režimu ICAO. Prodloužení platnosti odchylky by mělo vést k tomu, že množství povolenek, které mají být vydraženy a bezplatně vydány (včetně povolenek ze zvláštní rezervy), by mělo být stejné jako množství v roce 2016 a mělo by být v poměru ke snížení počtu povinně vyřazených povolenek.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Od 1. ledna 2021 by mělo být draženo 50 % povolenek, zatímco na celkový počet povolenek by se měl uplatnit lineární faktor snížení, jak stanoví článek 9 směrnice 2003/87/ES.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Výnosy z dražeb povolenek nebo jejich ekvivalent ve finanční hodnotě by se měly použít za účelem boje proti změně klimatu v Unii a třetích zemích, mimo jiné na opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, na přizpůsobení se dopadům změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, zejména v rozvojových zemích, na financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování a přizpůsobování se, včetně letectví, letecké dopravy a udržitelných alternativních leteckých paliv, na snížení emisí prostřednictvím dopravy s nízkými emisemi a na pokrytí nákladů na správu systému EU ETS. Zvláště je třeba zohlednit členské státy, které tyto výnosy používají ke spolufinancování programů v oblasti výzkumu a inovací nebo inciativ na základě devátého rámcového programu pro výzkum. Transparentní používání výnosů z dražeb povolenek podle směrnice 2003/87/ES je zásadní pro podporu závazků Unie.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)  Kompenzace emisí v rámci celosvětového tržního opatření představuje jeden prvek ze souboru opatření ICAO ke splnění ambiciózního cíle uhlíkově neutrálního růstu od roku 2020 (CNG 2020), který by měl být doplněn o technologický pokrok v oblasti trupů a pohonu letadel. Pro technologické inovace a zkvalitnění provozu s cílem dosáhnout lepších výsledků než CNG 2020 a absolutního snížení emisí v celém odvětví bude důležité nepřetržité financování strategií a programů v oblasti výzkumu, jako jsou společné technologické iniciativy v rámci podniku Clean Sky, programů Galileo, SESAR a strategie Horizont 2020. Kromě toho je důležité, aby právní předpisy Unie, jako je jednotné evropské nebe, jejichž účelem je zabránit roztříštění evropského vzdušného prostoru a následnému zvýšení emisí CO2 z letectví, byly rychle a v plném rozsahu provedeny členskými státy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Vzhledem k tomu, že klíčové prvky celosvětového tržního opatření musí být ještě vypracovány a že jeho provádění závisí na vnitrostátních právních předpisech, které mají přijmout jednotlivé státy a regiony, považuje se za vhodné, aby před začátkem fungování celosvětového tržního opatření ICAO, až bude jasná povaha a obsah těchto právních nástrojů, proběhl přezkum a aby byla podána zpráva Evropskému parlamentu a Radě. Uvedená zpráva by se měla zabývat všemi normami nebo jinými nástroji přijatými v rámci ICAO, opatřeními přijatými třetími zeměmi k provedení celosvětového tržního opatření, jež má být na emise uplatňováno od roku 2021, a dalším důležitým mezinárodním vývojem (např. pravidly Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížskou dohodou o trzích s uhlíkem a uhlíkovém účetnictví). Tato zpráva by měla také uvádět, jak by mohly být tyto nástroje prostřednictvím revize směrnice o EU ETS provedeny do práva Unie. Případně by měla také posoudit pravidla platná pro lety uvnitř EHP. K této zprávě by měl být případně připojen příslušný návrh Evropskému parlamentu a Radě, který bude v souladu s požadavkem zajistit příspěvek letectví k závazku Unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, který platí pro celé hospodářství.
(6)  Vzhledem k tomu, že klíčové prvky celosvětového tržního opatření musí být ještě vypracovány a že jeho provádění závisí na vnitrostátních právních předpisech, které mají přijmout jednotlivé zúčastněné státy a regiony, by Komise měla pravidelně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v jednáních ICAO, zejména o příslušných nástrojích přijatých v rámci ICAO, opatřeních přijatých třetími zeměmi k provedení celosvětového tržního opatření, jež má být na emise uplatňováno v období let 2021–2035, úsilí k vytvoření ambiciózních a závazných opatření k dosažení dlouhodobého cíle spočívajícího ve snížení emisí CO2 do roku 2050 o polovinu ve srovnání s úrovní v roce 2005 a dalším důležitém mezinárodním vývoji (např. pravidlech Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody o trzích s uhlíkem a uhlíkovém účetnictví). Jakmile bude vyjasněna povaha a obsah nástrojů ICAO a před zahájením provádění celosvětového tržního opatření ICAO by Komise měla předložit zprávu, v níž by měla také uvádět, jak by mohly být tyto nástroje prostřednictvím revize směrnice o EU ETS provedeny do práva Unie a uvedeny do souladu s tímto právem. Tato zpráva by měla dále posoudit pravidla platná pro lety uvnitř EHP. K této zprávě by měl být případně připojen příslušný návrh Evropskému parlamentu a Radě, který bude v souladu s požadavkem zajistit příspěvek letectví k závazku Unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, který platí pro celé hospodářství.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Aby bylo zajištěno dodržování stávajících a budoucích domácích norem Unie v oblasti klimatu, a aniž je dotčen přezkum uvedený v článku 28b směrnice 2003/87/ES, měl by být systém CORSIA prostřednictvím systému EU ETS proveden do práva Unie a s tímto právem uveden do souladu.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Na úrovni Unie bylo přijato několik legislativních aktů, jejichž cílem je zabránit roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru, a zlepšit tak plynulost leteckého provozu a kontrolu využívání vzdušného prostoru, čímž se omezí emise. V rámci Unie by měl být systém CORSIA považován za součást tzv. „balíčku opatření“ ICAO, společně s tím, že členské státy plně provedou právní předpisy v oblasti jednotného evropského nebe, program SESAR, s využíváním GNSS pro satelitní navigaci a společnými technologickými iniciativami, jako jsou Clean Sky I a Clean Sky II. Komise by také měla Evropskému parlamentu a Radě podat zprávu o opatřeních přijatých členskými státy v rámci provádění celosvětového tržního opatření s cílem omezit emise skleníkových plynů z letectví, včetně informací o používání výnosů, které členské státy předkládají v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 525/2013.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)
(6c)  Přestože rada ICAO dosud neschválila technické předpisy týkající se celosvětového tržního opatření ICAO, je důležité, aby regulační orgány a provozovatelé letadel měli co nejdříve informace o požadavcích týkajících se monitorování, oznamování a ověřování a o emisních jednotkách způsobilých v rámci režimu ICAO, aby se usnadnily přípravy na provedení režimu ICAO a monitorování emisí CO2 od 1. ledna 2019. Takové požadavky týkající se monitorování, oznamování a ověřování musí být stejně přísné, jako jsou požadavky týkající se monitorování emisí skleníkových plynů a podávání zpráv o těchto emisích stanovené v nařízení Komise (EU) č. 601/2012, a měly by zajistit, aby byly předkládané zprávy o emisích ověřovány v souladu s nařízením Komise (EU) č. 600/2012.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 d (nový)
(6d)  I když je třeba uznat důvěrnou povahu technické práce ICAO, je rovněž důležité, aby členské státy ICAO, provozovatelé letadel a občanská společnost byli i nadále zapojeni do činnosti ICAO související s provedením celosvětového tržního opatření a aby ICAO komunikovala se všemi zúčastněnými stranami a informovala je včas o vývoji a o rozhodnutích. Má-li být dosaženo výše uvedeného, bude možná nutné revidovat protokoly týkající se nezveřejňování informací pro členy a pozorovatele ve výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví (CAEP).
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Za účelem přijímání nelegislativních aktů s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé nepodstatné prvky legislativního aktu, by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby mohla přijmout opatření pro monitorování, podávání zpráv a ověřování emisí platná pro provozovatele letadel pro účely celosvětového tržního opatření, které se připravuje v ICAO. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(7)  Za účelem přijímání nelegislativních aktů s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé nepodstatné prvky legislativního aktu, by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby mohla přijmout opatření pro monitorování, podávání zpráv a ověřování emisí platná pro provozovatele letadel pro účely celosvětového tržního opatření, které se připravuje v ICAO. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, zvláště na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci, aby tak rozhodovací procesy byly transparentnější a účinnější.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Přestože dlouhodobým cílem je to, aby byl do druhé fáze režimu ICAO v roce 2024 vytvořen jediný režim pro snižování uhlíkových emisí z letecké dopravy, měly by být v případě, že celosvětové tržní opatření ICAO nebude dostačovat k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a k plnění jejích závazků vyplývajících z Pařížské dohody, posouzeny i další možnosti snižování emisí uhlíku.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)  Letecká doprava má rovněž dopad na změnu klimatu v důsledku vypouštění oxidů dusíku, vodní páry a částic síranů a sazí ve velké nadmořské výšce. Mezivládní panel o změně klimatu odhaduje, že celkové dopady letectví na klima jsou v současné době dvakrát až čtyřikrát vyšší než vliv samotných emisí oxidu uhličitého v minulosti. V závislosti na vědeckém pokroku by všechny dopady letectví měly být řešeny v co největším rozsahu. Je nezbytné podporovat výzkum zabývající se vznikem kondenzačních stop, jejich přeměnou v tzv. cirrovou oblačnost, slabších přímých dopadů sulfátových aerosolů, sazí, vodních par, kondenzačních pruhů a cirrové oblačnosti a účinnými opatřeními ke zmírňování, včetně provozních a technických opatření.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Je nesporné, že emise z letecké dopravy, které škodí klimatu, se neomezují jen na důsledky CO2. Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES1a se Komise zavázala předložit v roce 2008 příslušný návrh týkající se oxidů dusíku. Navzdory technickým a politickým problémům v této oblasti by měla Komise své příslušné činnosti v této oblasti urychlit.
__________________
1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3).
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 c – odst. 3 a (nový)
-1)  V článku 3c se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3a. Celkové množství povolenek, které mají být v roce 2021 přiděleny provozovatelům letadel, je o 10 % nižší než průměrný počet přidělených povolenek na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016 a poté se každoročně sníží v takové míře, jako celkový strop EU ETS uvedený v čl. 9 druhém pododstavci, tak aby byl do roku 2030 strop pro odvětví letecké dopravy více v souladu s jinými odvětvími EU ETS.
V případě činnosti v rámci letecké dopravy na letiště v zemích mimo EHS a z těchto letišť může být množství povolenek přidělovaných od roku 2021 upraveno s přihlédnutím k budoucímu celosvětovému tržnímu mechanismu ICAO, který má být prováděn od roku 2021, a to s cílem kompenzovat emise z mezinárodní letecké dopravy překračující úroveň roku 2020.“
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 2
-1a)  V článku 3d se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Od 1. ledna 2013 se vydraží 15 % povolenek. Tento procentní podíl lze v rámci všeobecného přezkumu této směrnice zvýšit.
„2. Od 1. ledna 2021 se vydraží 50 % povolenek.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 3 – pododstavec 1
-1b)  V čl. 3d odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
Bude přijato nařízení obsahující podrobná ustanovení pro dražby povolenek, které nemusí být vydány zdarma, podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nebo čl. 3f odst. 8 prováděné členskými státy. Množství povolenek, která mají v každém období jednotlivé členské státy vydražit, je úměrný jejich podílu na celkovém množství emisí způsobených letectvím ve všech členských státech za referenční rok, za který byla podána zpráva podle čl. 14 odst. 3 ověřená podle článku 15. Pro období uvedené v čl. 3c odst. 1 je referenčním rokem rok 2010 a pro každé následující období uvedené v článku 3c je referenčním rokem kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem období, k němuž se dražba vztahuje.
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23 za účelem doplnění této směrnice stanovením podrobných podmínek pro dražby povolenek, které nemusí být vydány zdarma podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nebo čl. 3f odst. 8, prováděné členskými státy. Množství povolenek, která mají v každém období jednotlivé členské státy vydražit, je úměrný jejich podílu na celkovém množství emisí způsobených letectvím ve všech členských státech za referenční rok, za který byla podána zpráva podle čl. 14 odst. 3 ověřená podle článku 15. Pro období uvedené v čl. 3c odst. 1 je referenčním rokem rok 2010 a pro každé následující období uvedené v článku 3c je referenčním rokem kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem období, k němuž se dražba vztahuje.“
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 3 – pododstavec 2
-1c)  V čl. 3d odst. 3 se zrušuje druhý pododstavec.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 4 – pododstavec 1
-1d)  V čl. 3d odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Způsob použití příjmů z dražby povolenek určí členské státy. Tyto příjmy by se měly využít za účelem boje proti změně klimatu v Unii a třetích zemích mimo jiné na opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, na přizpůsobení se dopadům změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, zejména v rozvojových zemích, na financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování a přizpůsobování se, včetně letectví a letecké dopravy, na snížení emisí prostřednictvím dopravy s nízkými hodnotami emisína pokrytí nákladů na správu systému. Výnosy z dražby by měly být použity také na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a na opatření proti odlesňování.“
„Veškeré výnosy z dražby povolenek se využijí na boj proti změně klimatu v Unii a třetích zemích, mimo jiné na opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, na přizpůsobení se dopadům změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, zejména v rozvojových zemích, na financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování a přizpůsobování se, včetně letectví a letecké dopravy, na snížení emisí prostřednictvím dopravy s nízkými hodnotami emisí, na pokrytí nákladů na správu unijního systému a na financování společných projektů na snížení emisí skleníkových plynů z letectví, jako jsou společný podnik SESAR a společné technologické iniciativy Clean Sky a veškeré iniciativy umožňující rozšířené využívání GNSS pro satelitní navigaci a interoperabilních kapacit ve všech členských státech, zejména těch, které zlepšují infrastrukturu letové navigace, poskytování letových navigačních služeb a využívání vzdušného prostoru. Výnosy z dražby mohou být použity také na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a na opatření proti odlesňování. Zvláštní pozornost se věnuje členským státům, které výnosy používají ke spolufinancování programů a iniciativ v oblasti výzkumu a inovací na základě Devátého rámcového programu v oblasti výzkumu (FP9). Transparentnost používání výnosů z dražeb povolenek podle této směrnice je zásadní pro podporu závazků Unie.“
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 e (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 3
-1e)  V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Členské státy zajistí, aby do 30. dubna každého roku provozovatel každého zařízení vyřadil počet povolenek jiných než povolenek vydaných podle kapitoly II rovnající se celkovým emisím z uvedeného zařízení během předchozího kalendářního roku, ověřených podle článku 15, a aby uvedené povolenky byly následně zrušeny.
„3. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 30. dubna každého roku provozovatel každého zařízení vyřadil počet povolenek rovnající se celkovým emisím z uvedeného zařízení během předchozího kalendářního roku, ověřeným podle článku 15, a aby uvedené povolenky byly následně zrušeny.“
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 f (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. -3 a (nový)
-1f)  V článku 12 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a. Za účelem ochrany ekologické vyváženosti systému EU pro obchodování s emisemi nesmějí provozovatelé letecké dopravy a jiné subjekty využívající systém EU ETS využívat povolenky vydané po 1. lednu 2018 členským státem, vůči němuž přestávají mít provozovatelé letecké dopravy a jiné subjekty povinnosti. Tento odstavec se uplatňuje v rámci právního aktu uvedeného v článku 19.“
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 g (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)
-1g)  V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:
2a. Zpráva uvedené v odstavci 2 bude s využitím údajů poskytnutých na základě spolupráce uvedené v článku 18b obsahovat seznam provozovatelů letadel, na něž se vztahují požadavky této směrnice a kteří si dosud neotevřeli účet v registru.“
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a
a)  „veškeré emise z letů na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za každý kalendářní rok, a to od 1. ledna 2013, s výhradou přezkumu uvedeného v článku 28b;
a)  „veškeré emise z letů na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za každý kalendářní rok, a to od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, s výhradou přezkumu uvedeného v článku 28b;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b
b)  veškeré emise z letů mezi letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu EHP za každý kalendářní rok, a to od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, s výhradou přezkumu uvedeného v článku 28b;
b)  veškeré emise z letů mezi letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu EHP za každý kalendářní rok, a to od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, s výhradou přezkumu uvedeného v článku 28b;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b a (nové)
ia.  vkládá se nové písmeno, které zní:
ba) veškeré emise z letů mezi letišti, které se nacházejí v EHP a které jsou provozovány v důsledku letu uvedeného v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce, a které jsou odkloněny na letiště nacházející se v EHP v každém kalendářním roce od 1. ledna 2017, s výhradou přezkumu uvedeného v článku 28b.“
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – bod i
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 1
Odchylně od ustanovení článků 3d až 3f, a dokud nevstoupí v platnost změny v návaznosti na přezkum podle článku 28b, se od 1. ledna 2017 provozovatelům letadel každý rok vydá počet povolenek, který odpovídá množství roku 2016. Od roku 2021 se na tento počet povolenek uplatní lineární faktor podle článku 9.
Odchylně od ustanovení článků 3d až 3f, a dokud nevstoupí v platnost změny v návaznosti na přezkum podle článku 28b, se od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 provozovatelům letadel každý rok vydá počet povolenek, který odpovídá množství roku 2016. Od roku 2021 se na tento počet povolenek uplatní lineární faktor podle článku 9.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – bod ii
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 3
ii.  třetí pododstavec se zrušuje;
ii.  třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
„Pokud jde o činnost v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020, členské státy zveřejní počet povolenek pro odvětví letecké dopravy přidělených každému provozovateli letadel do 1. září 2018.“
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 4
4.  Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet povolenek, které mají být jednotlivými členskými státy vydraženy od 1. ledna 2013, sníží tak, aby odpovídal podílu přidělených emisí z letecké dopravy u letů, které nepodléhají odchylkám stanoveným v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.;
4.  Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet povolenek, který má být jednotlivými členskými státy vydražen na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020, sníží tak, aby odpovídal podílu přidělených emisí z letecké dopravy u letů, které nepodléhají odchylkám stanoveným v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 8
da)  odstavec 8 se zrušuje.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 b – odst. 1
1.  Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o příslušných normách ICAO nebo jiných právních nástrojích, jakož i o opatřeních přijatých třetími zeměmi na vnitrostátní úrovni s cílem provést celosvětové tržní opatření, aby se začalo uplatňovat na emise od roku 2021, a o dalším relevantním vývoji na mezinárodní úrovni.
1.  Poprvé do 1. ledna 2019 a poté v pravidelných intervalech podává Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o příslušných normách a doporučených postupech ICAO, doporučeních schválených radou ICAO, jež jsou významná pro celosvětové tržní opatření, nebo jiných právních nástrojích, jakož i o opatřeních přijatých třetími zeměmi na vnitrostátní úrovni s cílem provést celosvětové tržní opatření, aby se začalo uplatňovat na emise od roku 2021, o důsledcích výhrad třetích zemí a o dalším relevantním vývoji na mezinárodní úrovni. Komise rovněž podává Evropskému parlamentu a Radě pravidelně aktuální informace o zřízení celosvětového registru a o vypracovávání norem a doporučených postupů v souladu s postupy ICAO pro vytváření norem. Komise v souladu s globálním přezkumem UNFCCC podává též zprávy o úsilí ICAO při plnění ambiciózního dlouhodobého cíle v oblasti snižování emisí, jímž je snížit do roku 2050 emise CO2 z letecké dopravy o polovinu oproti úrovni roku 2005.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 b – odst. 2
2.  Zpráva by se měla zabývat způsoby, jak prostřednictvím revize této směrnice provést tyto nástroje ICAO v právu Unie. Zpráva případně posoudí také pravidla platná pro lety uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP).
2.  Do 1. března 2020 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o přiměřenosti těchto nástrojů a možností, jak prostřednictvím revize této směrnice provést tyto nástroje ICAO v právu Unie. Zpráva případně posoudí také pravidla platná pro lety uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP). Tato zpráva rovněž zhodnotí záměry a celkovou environmentální integritu celosvětového tržního opatření včetně jeho obecného záměru s ohledem na cíle vytyčené Pařížskou dohodou, míru účasti, vymahatelnost, transparentnost, pokuty za neplnění, postupy týkající se zapojení veřejnosti, kvalitu kompenzačních kreditů, monitorování, podávání zpráv a ověřování emisí, registry, odpovědnost a pravidla upravující používání biopaliv. Zpráva kromě toho posoudí, zda není zapotřebí přezkoumat akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 28c odst. 2.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 b – odst. 3
3.  Ke zprávě mohou být případně připojeny návrhy určené Evropskému parlamentu a Radě, kterými se mění, ruší, rozšiřují nebo nahrazují odchylky podle článku 28a, v souladu se závazkem Unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v celém hospodářství.
3.  Ke zprávě uvedené v odstavci 2 tohoto článku se případně připojí návrhy určené Evropskému parlamentu a Radě, kterými se mění, ruší, rozšiřují nebo nahrazují odchylky podle článku 28a, v souladu se závazkem Unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v celém hospodářství s cílem zajistit plnou ochranu životního prostředí a účinnost opatření Unie v oblasti klimatu a omezit nejednoznačnost ještě před zahájením provozu systému CORSIA.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 c – odst. 1
1.  Komise přijme ustanovení pro náležité monitorování, podávání zpráv a ověřování emisí pro účely provádění celosvětového tržního opatření, které se připravuje v ICAO. Tato ustanovení jsou založena na stejných zásadách jako nařízení uvedené v čl. 14 odst. 1 a zajišťují, aby byly předkládané zprávy o emisích ověřeny v souladu s článkem 15.
1.  Komise přijme ustanovení pro náležité monitorování, podávání zpráv a ověřování emisí pro účely provádění celosvětového tržního opatření, které se připravuje v ICAO. Tato ustanovení jsou v plném souladu se zásadami obsaženými v nařízení uvedeném v čl. 14 odst. 1 a zajišťují, aby byly předkládané zprávy o emisích ověřeny v souladu s článkem 15.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 – odst. 4 a (nový)
2a)  V článku 30 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„4a. Do 1. ledna 2020 Komise předloží aktualizovanou analýzu dopadů leteckého odvětví nesouvisejících s CO2 , ke které případně připojí legislativní návrh, jak tyto dopady nejlépe řešit.“

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0258/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí