Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0017(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0258/2017

Indgivne tekster :

A8-0258/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Stemmeforklaringer
PV 12/12/2017 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Vedtagne tekster
PDF 510kWORD 73k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 13. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Miljøbeskyttelse er en af de vigtigste udfordringer, Unionen står over for.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Det Europæiske Råd fastsatte på sit møde den 23.-24. oktober 2014 et bindende mål for den EU-interne reduktion af drivhusgasemissioner på mindst 40 % frem til 2030 i forhold til 1990. Rådet godkendte på sit møde den 6. marts 2015 formelt bidraget fra Unionen og dens medlemsstater som deres tilsigtede nationalt bestemte bidrag under Parisaftalen. Det Europæiske Råds konklusioner af oktober 2014 bekræftede, at målet skal nås i fællesskab af Den Europæiske Union på den mest omkostningseffektive måde med en reduktion i sektorerne i og uden for emissionshandelssystemet (ETS) på henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i forhold til 2005. Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at opnå disse emissionsreduktioner.
(3)  Det Europæiske Råd fastsatte på sit møde den 23.-24. oktober 2014 et bindende mål for den EU-interne reduktion af drivhusgasemissioner på mindst 40 % frem til 2030 i forhold til 1990. Rådet godkendte på sit møde den 6. marts 2015 formelt bidraget fra Unionen og dens medlemsstater som deres tilsigtede nationalt bestemte bidrag under Parisaftalen. Det Europæiske Råds konklusioner af oktober 2014 bekræftede, at målet skal nås i fællesskab af Den Europæiske Union på den mest omkostningseffektive måde med en reduktion i sektorerne i og uden for emissionshandelssystemet (ETS) på henholdsvis 43 % og 30 % senest i 2030 i forhold til 2005. Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at opnå disse emissionsreduktioner, og Kommissionen bør med henblik herpå bl.a. tilvejebringe en platform for udveksling af bedste praksis og indhøstede erfaringer mellem medlemsstaterne i sektoren for lavemissionsmobilitet.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Et velfungerende, reformeret EU ETS med et styrket instrument til at stabilisere markedet vil være det vigtigste europæiske instrument til at nå målet om en reduktion på 40 % med en lineær faktor og gratis tildeling efter 2020. Andelen af auktionerede kvoter bør udtrykkes som en procentuel værdi i den lovgivningsmæssige retsakt for at styrke sikkerheden ved planlægning af investeringer, for at øge gennemsigtigheden, for at minimere kulstoflækage og for at gøre den samlede ordning mere enkel og mere forståelig. Disse bestemmelser bør være i overensstemmelse med Unionens klimamålsætninger og dens forpligtelser i henhold til Parisaftalen og tilpasset den forberedende dialog i 2018, den første globale statusopgørelse i 2023 og efterfølgende globale statusopgørelser hvert femte år derefter med det formål at skaffe oplysninger til successive nationalt bestemte bidrag (NDC’er).
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Unionen og medlemsstaterne har bestræbt sig for at fremme en international aftale om nedbringelse af virkningerne af drivhusgasemissionerne fra luftfarten siden 1997, og de har siden 2008 haft lovgivning på plads med henblik at begrænse klimapåvirkningen fra luftfarten i EU's emissionshandelssystem (EU ETS), som har fungeret siden 2005. Med henblik på at fremme arbejdet i Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) har Unionen to gange vedtaget tidsbestemte undtagelser fra EU ETS for at begrænse overholdelsesforpligtelserne til kun at omfatte emissioner fra flyvninger mellem flyvepladser beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), således at luftfartøjsoperatørerne, uanset hvor de har hjemsted, ligebehandles på ruterne. Ved den seneste undtagelse fra EU ETS ved forordning nr. 421/2014 blev overholdelsesforpligtelserne begrænset til kun at omfatte flyvninger inden for EØS mellem 2013 og 2016, og der forventedes potentielle ændringer af anvendelsesområdet for systemet, hvad angår aktiviteter til eller fra flyvepladser beliggende uden for EØS, fra den 1. januar 2017 og frem, efter gennemførelsen af den i nævnte forordning anførte nyvurdering.
(4)  Unionen og medlemsstaterne har bestræbt sig for at fremme en international aftale om nedbringelse af virkningerne af drivhusgasemissionerne fra luftfarten siden 1997, og de har siden 2008 haft lovgivning på plads med henblik at begrænse klimapåvirkningen fra luftfarten i EU-emissionshandelssystemet (EU ETS), som har fungeret siden 2005. I sin dom af 21. december 20111a fastslog EU-Domstolen, at det ikke er i strid med folkeretten at medtage EØS-eksterne flyvninger i EU-emissionshandelssystemet. Hertil kommer, at medlemsstaterne siden 2004 og 2008 atter har forpligtet sig til at gennemføre det fælles europæiske luftrum, under hensyntagen til stigningen i luftfartsaktiviteter i de kommende år. Med henblik på at opnå fremskridt med lufttrafikstyring skal gennemførelsen af SESAR (ATM-forskning i det fælles europæiske luftrum) fremskyndes, ligesom innovativ teknologi skal fremmes inden for rammerne af Clean Sky-projektet. Indførelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning via Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) bør bidrage til yderligere fremskridt i arbejdet med at reducere emissioner inden for luftfarten. Med henblik på at fremme arbejdet i Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) har Unionen to gange vedtaget tidsbestemte undtagelser fra EU ETS for at begrænse overholdelsesforpligtelserne til kun at omfatte emissioner fra flyvninger mellem flyvepladser beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), således at luftfartøjsoperatørerne, uanset hvor de har hjemsted, ligebehandles på ruterne. Ved den seneste undtagelse fra EU ETS ved forordning (EU) nr. 421/2014 blev overholdelsesforpligtelserne begrænset til kun at omfatte flyvninger inden for EØS mellem 2013 og 2016, og der forventedes potentielle ændringer af anvendelsesområdet for systemet, hvad angår aktiviteter til eller fra flyvepladser beliggende uden for EØS, fra den 1. januar 2017 og frem, efter gennemførelsen af den i nævnte forordning anførte nyvurdering.
_________________
1a Domstolens dom af 21. december 2011, Air Transport Association of America m.fl. mod Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  I lyset af den resolution, der blev vedtaget på den 39. ICAO-forsamling i oktober 2016 om en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 for at udligne emissionerne fra den internationale luftfart over 2020-niveauet, anses det for hensigtsmæssigt at videreføre den eksisterende undtagelse i afventning af videreudviklingen af udformningen og gennemførelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning. I den henseende er det planlagt, at ICAO i 2018 vedtager standarder og anbefalet praksis for at supplere resolutionen og muliggøre gennemførelsen af den globale ordning. Den konkrete operationalisering vil dog kræve, at ICAO-parterne gør en indsats på nationalt plan. ICAO skal også udarbejde forvaltningsordninger, herunder et registreringssystem. I den forbindelse bør den nuværende undtagelse fra EU ETS for flyvninger til og fra tredjelande - med forbehold af nyvurderingen af gennemførelsen af ICAO's ordning - forlænges for at fremme arbejdet i ICAO og lette operationaliseringen af ICAO's ordning. Som følge af forlængelsen af undtagelsen bør den mængde kvoter, der auktioneres og udstedes gratis, bl.a. fra den særlige reserve, svare til mængden for 2016 og bør være proportional med nedsættelsen af returneringsforpligtelsen.
(5)  I lyset af den resolution, der blev vedtaget på den 39. ICAO-forsamling i oktober 2016 om en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 for at udligne emissionerne fra den internationale luftfart over 2020-niveauet, er det planlagt, at ICAO i 2018 vedtager standarder og anbefalet praksis for at supplere resolutionen og muliggøre gennemførelsen af den globale ordning. Den konkrete operationalisering vil dog kræve, at ICAO-parterne gør en indsats på nationalt plan. ICAO skal også udarbejde forvaltningsordninger, herunder et registreringssystem. I den forbindelse bør den nuværende undtagelse fra EU ETS for flyvninger til og fra tredjelande forlænges indtil 2021 for at fremme arbejdet i ICAO og lette operationaliseringen af ICAO's ordning. Som følge af forlængelsen af undtagelsen bør den mængde kvoter, der auktioneres og udstedes gratis, bl.a. fra den særlige reserve, svare til mængden for 2016 og bør være proportional med nedsættelsen af returneringsforpligtelsen.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  50 % af kvoterne bør auktioneres fra 1. januar 2021, mens det samlede antal tildelte kvoter bør være omfattet af anvendelsen af den lineære reduktionsfaktor, jf. artikel 9 i direktiv 2003/87/EF.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)
(5b)  De indtægter, der genereres fra auktionering af kvoter, eller hvad der svarer dertil i økonomisk værdi, bør anvendes til at imødegå klimaændringer i Unionen og tredjelande, bl.a. til at reducere drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig virkningerne af klimaændringer i Unionen og tredjelande, særligt udviklingslande, til at finansiere forskning og udvikling med henblik på modvirkning og tilpasning, herunder inden for flyteknik, lufttransport og bæredygtige alternative brændstoffer til luftfart, til at mindske emissionerne ved hjælp af transport med lave emissioner og til at dække omkostninger til administration af EU ETS. Der bør tages særligt hensyn til medlemsstater, der anvender disse indtægter til samfinansiering af programmer for forskning og innovation eller initiativer under det niende forskningsrammeprogram (RP9). For at underbygge Unionens forpligtelser er gennemsigtighed i brugen af indtægter fra auktionering af kvoter i henhold til direktiv 2003/87/EF yderst vigtig.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)
(5c)  Emissionsmodregninger i henhold til den globale markedsbaserede foranstaltning omfatter ét element i ICAO's sæt af foranstaltninger til at nå det tilstræbte mål om kulstofneutral vækst fra 2020 (CNG 2020) og bør suppleres med fremskridt inden for fly- og fremdriftsteknologier. Videreførelse af finansieringen af forskningsstrategier og -programmer såsom det fælles teknologiinitiativ vedrørende Clean Sky, Galileo, SESAR og Horisont 2020 vil være af afgørende betydning for den teknologiske innovation og de driftsmæssige forbedringer med sigte på at gå længere end CNG 2020 og opnå absolutte emissionsreduktioner i hele sektoren. Det er desuden vigtigt, at EU-lovgivningen, f.eks. det fælles europæiske luftrum, som tager sigte på at forhindre opsplitningen af det europæiske luftrum og dermed en stigning i CO2-emissioner fra luftfarten, gennemføres hurtigt og fuldt ud af medlemsstaterne.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Da visse centrale elementer i den globale markedsbaserede foranstaltning endnu ikke er udviklet, og gennemførelsen afhænger af staternes og regionernes interne lovgivning, anses det for hensigtsmæssigt at foretage en nyvurdering, når der er klarhed om arten og indholdet af disse retlige instrumenter forud for iværksættelsen af ICAO's globale markedsbaserede foranstaltning, og forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport. Rapporten bør inddrage alle standarder eller andre instrumenter, der vedtages via ICAO, de foranstaltninger, der er truffet af tredjelande til at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, som skal gælde for emissionerne fra 2021, og andre former for relevant international udvikling (f.eks. regler under UNFCCC og Parisaftalen om kulstofmarkeder og -regnskaber). Det bør i rapporten overvejes, hvordan disse instrumenter kan gennemføres i EU-retten gennem en revision af EU ETS-direktivet. Den bør også, hvis det er relevant, inddrage de regler, der gælder for EØS-interne flyvninger. Rapporten bør eventuelt ledsages af et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet, der er i overensstemmelse med målet om at sikre luftfartens bidrag til Unionens forpligtelse til 2030-drivhusgasreduktioner for hele økonomien.
(6)  Da visse centrale elementer i den globale markedsbaserede foranstaltning endnu ikke er udviklet, og gennemførelsen afhænger af de deltagende staters og regioners interne lovgivning, bør Kommissionen regelmæssigt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene i ICAO-forhandlingerne, navnlig om de relevante instrumenter, der vedtages via ICAO, de foranstaltninger, der er truffet af tredjelande til at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, som skal gælde for emissionerne for perioden 2021-2035, bestræbelser på at fastlægge ambitiøse og bindende foranstaltninger for at nå luftfartsindustriens langsigtede mål om at halvere luftfartens CO2-emissioner i forhold til 2005-niveauerne i senest 2050, og andre former for relevant international udvikling (f.eks. regler under UNFCCC og Parisaftalen om kulstofmarkeder og -regnskaber). Når der er klarhed over karakteren og indholdet af ICAO's instrumenter, og inden ICAO's globale markedsbaserede foranstaltning iværksættes, bør Kommissionen fremlægge en rapport, hvori den bør overveje, hvordan man kan gennemføre disse instrumenter og bringe dem i overensstemmelse med EU-retten ved en revision af EU ETS. Denne rapport bør endvidere, hvis det er relevant, inddrage de regler, der gælder for EØS-interne flyvninger. Rapporten bør eventuelt ledsages af et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet, der er i overensstemmelse med målet om at sikre luftfartens bidrag til Unionens forpligtelse til 2030-drivhusgasreduktioner for hele økonomien.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  For at sikre overholdelse af eksisterende og fremtidige nationale klimastandarder i Unionen og med forbehold af revisionen som anført i artikel 28b i direktiv 2003/87/EF bør CORSIA via EU ETS indføres i og bringes i overensstemmelse med EU-retten.
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Der er blevet vedtaget en række lovgivningsmæssige retsakter på EU-plan, som sigter mod at forebygge opsplitningen af det europæiske luftrum for at fremme strømmen af lufttrafik og kontrollen over brugen af luftrummet og derved reducere emissioner. CORSIA-ordningen bør inden for Unionen betragtes som en del af ICAO's såkaldte "kurv af foranstaltninger" sammen med medlemsstaternes fuldstændige gennemførelse af lovgivningen for det fælles europæiske luftrum, SESAR, anvendelsen af GNSS til satellitbaseret navigation og fælles teknologiinitiativer såsom Clean Sky og fællesforetagendet Clean Sky II. Kommissionen bør ligeledes aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af GMBM for at reducere drivhusgasemissioner fra luftfarten, herunder oplysninger om brugen af indtægter, som medlemsstaterne har indsendt i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 525/2013.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)
(6c)  Selv om de tekniske regler for ICAO's globale markedsbaserede foranstaltning endnu ikke er vedtaget af ICAO-Rådet, er det vigtigt, at tilsynsmyndighederne og luftfartøjsoperatørerne har oplysninger om overvågnings-, indberetnings- og verificeringskrav (MRV) og emissionsenheder, der er støtteberettigede i henhold til ICAO's ordning, så tidligt som muligt for at lette forberedelserne til gennemførelsen af ICAO's ordning og overvågningen af CO2-emissioner fra den 1. januar 2019. Sådanne MRV-krav bør have et stringensniveau, der er i overensstemmelse med kravene om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012, og bør sikre, at der foretages verifikation af de forelagte emissionsrapporter i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 6 d (ny)
(6d)  Selv om fortroligheden af det tekniske arbejde i ICAO bør anerkendes, er det også vigtigt, at ICAO's medlemsstater, luftfartøjsoperatører og civilsamfundet fortsat er involveret i ICAO's arbejde med at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, og at ICAO når ud til alle interesserede parter for at informere dem om fremskridt og beslutninger på rettidig vis. For at opnå dette kan det være nødvendigt at revidere hemmeligholdelsesprotokoller for medlemmer og observatører i ICAO's udvalg for miljøbeskyttelse i forbindelse med luftfart (CAEP).
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Med henblik på at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten delegeres til Kommissionen for at sikre den fornødne overvågning, rapportering og verifikation af emissioner for luftfartøjsoperatører med henblik på at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, som er under udarbejdelse i ICAO. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(7)  Med henblik på at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten delegeres til Kommissionen for at sikre den fornødne overvågning, rapportering og verifikation af emissioner for luftfartøjsoperatører med henblik på at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, som er under udarbejdelse i ICAO. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, især på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter, for dermed at gøre beslutningsprocessen mere gennemsigtig og effektiv.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Selv om det langsigtede mål bør være at have en enkelt global reduktionsordning for håndtering af kulstofemissioner fra luftfarten inden anden fase af ICAO's ordning i 2024, såfremt ICAO's globale markedsbaserede foranstaltning er utilstrækkelig til at opfylde Unionens klimamål og forpligtelser i henhold til Parisaftalen, bør andre muligheder for modvirkning af kulstofemissioner også undersøges.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  Luftfart har også en indvirkning på klimaet gennem udledninger af nitrogenoxider, vanddamp og sulfat- og sodpartikler i store højder. Det Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC) har vurderet, at den samlede klimapåvirkning fra luftfarten i øjeblikket er to til fire gange større end virkningerne af luftfartens tidligere CO2-emissioner alene. Indtil der sker videnskabelige fremskridt, bør der tages videst muligt hensyn til alle virkningerne fra luftfarten. Forskning i dannelsen af kondensationsstriber, også kendt som kondensstriber, deres udvikling til cirrusskyer, i mindre direkte virkninger af sulfataerosoler, sod, vanddampkondensationsstriber og cirrusskyer samt i effektive afbødende foranstaltninger, herunder operationelle og tekniske foranstaltninger, bør også fremmes.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Der er ingen tvivl om, at luftfartens klimaskadelige emissioner overstiger de rene CO2-virkninger. Allerede i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF1a forpligtede Kommissionen sig til at fremlægge et passende forslag vedrørende nitrogenoxid i 2008. Kommissionen bør på trods af de tekniske og politiske udfordringer på området fremskynde sin indsats i den forbindelse.
__________________
1a Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3).
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)
-1)  I artikel 3c indsættes følgende stykke:
"3a. Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne i 2021, skal være 10 % lavere end den gennemsnitlige tildeling for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016, og nedsættes derefter en gang om året med samme rate som det samlede loft for EU ETS, jf. artikel 9, andet afsnit, med henblik på at bringe det samlede loft for luftfartsektoren mere på linje med de andre sektorer inden for EU ETS senest i 2030.
For så vidt angår luftfartsaktiviteter til og fra flyvepladser i lande uden for EØS kan den mængde kvoter, der skal tildeles fra 2021 og fremefter, justeres under hensyntagen til ICAO's globale markedsbaserede foranstaltning, der skal gennemføres fra 2021 for at udligne emissioner fra international luftfart over 2020-niveauet."
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 2
-1a)  I artikel 3d affattes stk. 2 således:
2.  Fra 1. januar 2013 bortauktioneres 15 % af kvoterne. Denne procentdel kan blive forhøjet som led i den generelle revision af dette direktiv.
"2. Fra 1. januar 2021 bortauktioneres 50 % af kvoterne. Denne procentdel kan blive forhøjet som led i den generelle revision af dette direktiv."
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 b (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 3 – afsnit 1
-1b)  Artikel 3d, stk. 3, første afsnit, affattes således:
"Der vedtages en forordning med nærmere bestemmelser om medlemsstaternes auktion af kvoter, der ikke skal tildeles gratis efter stk. 1 og 2 i denne artikel eller efter artikel 3f, stk. 8. Antallet af kvoter, der i hver periode skal bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat, skal være proportional med medlemsstatens andel af de samlede tilskrevne luftfartsemissioner for alle medlemsstaterne for referenceåret, som rapporteret i medfør af artikel 14, stk. 3, og som verificeret i medfør af artikel 15. For den periode, der er nævnt i artikel 3c, stk. 1, er referenceåret 2010, og for hver efterfølgende periode, der er nævnt i artikel 3c, er referenceåret det kalenderår, der udløber 24 måneder inden begyndelsen af den periode, auktionen vedrører."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [23] for at supplere dette direktiv ved at fastsætte nærmere bestemmelser om medlemsstaternes auktionering af kvoter, der ikke skal udstedes gratis efter stk. 1 og 2 i denne artikel eller efter artikel 3f, stk. 8. Antallet af kvoter, der i hver periode skal bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat, skal være proportional med medlemsstatens andel af de samlede tilskrevne luftfartsemissioner for alle medlemsstaterne for referenceåret, som rapporteret i medfør af artikel 14, stk. 3, og som verificeret i medfør af artikel 15. For den periode, der er nævnt i artikel 3c, stk. 1, er referenceåret 2010, og for hver efterfølgende periode, der er nævnt i artikel 3c, er referenceåret det kalenderår, der udløber 24 måneder inden begyndelsen af den periode, auktionen vedrører."
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 c (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 3 – afsnit 2
-1c)  Artikel 3d, stk. 3, andet afsnit, udgår.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 d (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3d – stk. 4 – afsnit 1
-1d)  Artikel 3d, stk. 4, første afsnit, affattes således:
Hver medlemsstat fastsætter, hvad provenuet fra auktioner af kvoter skal anvendes til. Dette provenu bør anvendes til imødegåelse af klimaændringer i EU og tredjelande, bl.a. til nedsættelse af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, særlig udviklingslande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning, herunder navnlig inden for flyteknik og lufttransport, til at nedsætte emissionerne ved hjælp af transport med lav emission og til dækning af omkostninger til administration af fællesskabsordningen. Auktionsprovenuet bør også anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning.
"Hele provenuet fra auktioner af kvoter skal anvendes til imødegåelse af klimaændringer i EU og tredjelande, bl.a. til nedsættelse af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, særlig udviklingslande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning, herunder navnlig inden for flyteknik og lufttransport, til at nedsætte emissionerne ved hjælp af transport med lav emission og til dækning af omkostninger til administration af Unionens ordning og til finansiering af fælles projekter til nedbringelse af drivhusgasemissioner fra luftfartssektoren, f.eks. SESAR-fællesforetagendet og det fælles teknologiinitiativ vedrørende Clean Sky og initiativer, der gør udbredt brug af GNSS til satellitbaserede navigations- og interoperable kapaciteter i alle medlemsstaterne, navnlig dem, der forbedrer luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af luftfartstjenester og udnyttelsen af luftrummet. Auktionsprovenuet kan også anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning. Der skal tages særligt hensyn til medlemsstater, der anvender indtægter til samfinansiering af programmer for forskning og innovation eller initiativer under det niende forskningsrammeprogram (RP9). For at underbygge Unionens forpligtelser er gennemsigtighed i brugen af indtægter fra auktionering af kvoter i henhold til dette direktiv yderst vigtig."
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 e (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 – stk. 3
-1e)  Artikel 12, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen for hvert anlæg senest den 30. april hvert år returnerer et antal kvoter, bortset fra kvoter udstedt efter kapitel II, svarende til de samlede emissioner fra det pågældende anlæg i det foregående kalenderår, som verificeret efter artikel 15, og at disse kvoter derefter annulleres.
"3. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen for hvert anlæg senest den 30. april hvert år returnerer et antal kvoter svarende til de samlede emissioner fra det pågældende anlæg i det foregående kalenderår, som verificeret efter artikel 15, og at disse kvoter derefter annulleres."
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 f (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 – stk. -3a (ny)
-1f)  I artikel 12 indføjes følgende stykke før stk. 3a:
-3a.  For at beskytte den miljømæssige integritet af EU ETS's emissionshandelssystem må luftfartsoperatører og andre operatører i EU ETS ikke anvende kvoter, som fra den 1. januar 2018 og fremefter udstedes af en medlemsstat, med hensyn til hvilken forpligtelser for luftfartsoperatører og andre operatører er udløbet. Den retsakt, der er omhandlet i artikel 19, skal gennemføre dette stykke.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. -1 g (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 21 – stk. 2 a (ny)
-1g)  I artikel 21 indsættes følgende stykke:
"2a. Rapporten, som omhandlet i stk. 2, skal ved brug af data, der er indberettet gennem samarbejdet, jf. artikel 18b, indeholde en liste over de luftfartsoperatører, der er underlagt kravene i dette direktiv, og som ikke har åbnet en registerkonto."
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk.1 – litra a
a)  alle emissioner fra flyvninger til eller fra flyvepladser i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i hvert kalenderår fra den 1. januar 2013, dog med forbehold af den i artikel 28b omhandlede revision
a)  " alle emissioner fra flyvninger til eller fra flyvepladser i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i hvert kalenderår fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020, dog med forbehold af den i artikel 28b omhandlede revision"
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – afsnit 1 – litra b
b)  "alle emissioner fra flyvninger mellem en flyveplads i en region i den yderste periferi i den i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) anvendte betydning og en flyveplads i en anden region i EØS i hvert kalenderår fra den 1. januar 2013, dog med forbehold af den i artikel 28b omhandlede revision"
b)  "alle emissioner fra flyvninger mellem en flyveplads i en region i den yderste periferi i den i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) anvendte betydning og en flyveplads i en anden region i EØS i hvert kalenderår fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020, dog med forbehold af den i artikel 28b omhandlede revision"
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a –stk. 1 – litra b a (nyt)
ia)  Der indsættes følgende nye litra:
"ba) alle emissioner fra flyvninger mellem flyvepladser i EØS, der drives som følge af en flyvning, som omhandlet i litra a) eller b) i dette stykke, omdirigeres til en flyveplads beliggende i EØS i hvert kalenderår fra den 1. januar 2017, med forbehold af den revision, der er omhandlet i artikel 28b."
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. 1 – litra b – nr. i
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 1
"Fra den 1. januar 2017, uanset artikel 3d til 3f og indtil ændringer, der følger af den i artikel 28b omhandlede revision, er trådt i kraft, får luftfartsoperatørerne udstedt det antal kvoter, der svarer til kvoterne for år 2016. Fra 2021 er antallet af kvoter underlagt anvendelsen af den lineære faktor i artikel 9."
"Fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020, uanset artikel 3d til 3f og indtil ændringer, der følger af den i artikel 28b omhandlede revision, er trådt i kraft, får luftfartsoperatørerne udstedt det antal kvoter, der svarer til kvoterne for år 2016. Fra 2021 er antallet af kvoter underlagt anvendelsen af den lineære faktor i artikel 9."
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. 1 – litra b – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 3
ii.   Tredje afsnit udgår.
ii)   Tredje afsnit erstattes af følgende:
"For så vidt angår aktiviteter i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020 offentliggør medlemsstaterne det antal kvoter, der er blevet tildelt hver enkelt luftfartsoperatør pr. 1. september 2018."
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 4
4.  Uanset artikel 3d, stk. 3, reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat fra den 1. januar 2013, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i nærværende artikels stk. 1, litra a) og b).
4.  Uanset artikel 3d, stk. 3, reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i nærværende artikels stk. 1, litra a) og b).
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. 1 – litra d a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28a – stk. 8
da)  Stk. 8 udgår.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28 b – stk. 1
1.  Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de relevante ICAO-standarder eller andre retlige instrumenter samt om tredjelandes nationale foranstaltninger med sigte på at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, der skal gælde for emissioner fra 2021, og om andre relevante internationale udviklinger.
1.  Kommissionen aflægger senest den 1. januar 2019 og regelmæssigt derefter rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de relevante ICAO-standarder og de anbefalede praksisser (SARP), anbefalinger godkendt af ICAO-Rådet af relevans for den globale markedsbaserede foranstaltning eller andre retlige instrumenter samt om tredjelandes nationale foranstaltninger med sigte på at gennemføre den globale markedsbaserede foranstaltning, der skal gælde for emissioner fra 2021, virkningerne af tredjelandenes forbehold og om andre relevante internationale udviklinger. Kommissionen giver også Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssige opdateringer om oprettelsen af et globalt register og udviklingen af SARP i overensstemmelse med ICAO's procedurer for udarbejdelse af standarder. I henhold til UNFCCC's "globale status" aflægger den endvidere rapport om bestræbelserne på at opfylde luftfartssektorens tilstræbte langsigtede mål for emissionsnedbringelsen om en halvering af CO2-emissionerne fra flyvninger inden 2050 i forhold til 2005-niveauet.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28b – stk. 2
2.  I rapporten bør indgå overvejelser om, hvordan disse ICAO-instrumenter kan gennemføres i EU-retten gennem en revision af nærværende direktiv. I rapporten overvejes i givet fald også de gældende regler for flyvninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
2.  Kommissionen aflægger senest den 1. marts 2020 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om hensigtsmæssigheden af ICAO-instrumenterne og mulighederne for ICAO-instrumenternes gennemførelse i EU-retten gennem en revision af nærværende direktiv. I rapporten overvejes i givet fald også de gældende regler for flyvninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I rapporten undersøges ligeledes den ambitiøse og overordnede miljømæssige integritet af den globale markedsbaserede foranstaltning, herunder dens generelle ambition i forhold til målene i Parisaftalen, deltagelse, håndhævelse, gennemsigtighed, sanktioner for manglende overholdelse, processer for inddragelse af offentlighedens input, kvaliteten af kompensationskreditter, overvågning, rapportering og verifikation af emissioner, registre, ansvarlighed og regler for anvendelse af biobrændstoffer. I rapporten undersøges endvidere, om den delegerede retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 28c, stk. 2, skal revideres.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28b - stk. 3
3.  Rapporten kan eventuelt være ledsaget af forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om at ændre, ophæve, forlænge eller erstatte de i artikel 28a fastsatte undtagelser, i overensstemmelse med Unionens 2030-forpligtelse til at nedbringe drivhusgasemissionerne for hele økonomien.
3.  Rapporten som omhandlet i stk. 2 i denne artikel ledsages eventuelt af forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om at ændre, ophæve, forlænge eller erstatte de i artikel 28a fastsatte undtagelser, i overensstemmelse med Unionens 2030-forpligtelse til at nedbringe drivhusgasemissionerne med det formål at sikre fuld miljømæssig integritet og effektivitet af Unionens klimaindsats effektivitet og at reducere enhver tvetydighed, inden CORSIA bliver operationel.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 28c – stk. 1
1.  Kommissionen vedtager bestemmelser om den fornødne overvågning, rapportering og verifikation af emissioner med henblik på gennemførelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning, der er under udarbejdelse i ICAO. Bestemmelserne skal bygge på de samme principper, som den i artikel 14, stk. 1, omhandlede forordning, og skal sikre, at der foretages verifikation af de forelagte emissionsrapporter i overensstemmelse med artikel 15.
1.  Kommissionen vedtager bestemmelser om den fornødne overvågning, rapportering og verifikation af emissioner med henblik på gennemførelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning, der er under udarbejdelse i ICAO. Bestemmelserne skal være helt i overensstemmelse med principperne i forordningen, som er omhandlet i artikel 14, stk. 1, og skal sikre, at der foretages verifikation af de forelagte emissionsrapporter i overensstemmelse med artikel 15.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 –stk. 1 – nr. 2 a (ny)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 30 – stk. 4 a (ny)
2a)  I artikel 30 indsættes følgende stykke:
4a.  Kommissionen fremlægger senest den 1. januar 2020 en opdateret analyse af de ikke-CO2-relaterede virkninger af luftfart, i givet fald ledsaget af et lovforslag til, hvordan disse virkninger håndteres bedst muligt.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0258/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik