Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0017(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/12/2017 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 609kWORD 72k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ένωση.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, αντίστοιχα, το 43 % και το 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών.
(3)  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος της μείωσης εντός της ΕΕ κατά τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το φάσμα της οικονομίας έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Η σύνοδος του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2015 ενέκρινε επίσημα αυτήν την πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, ως την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 διατυπώθηκε πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο στόχος έπρεπε να επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τις μειώσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ να αγγίζουν, αντίστοιχα, το 43 % και το 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών, και, προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων στον τομέα της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα ενισχυμένο μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελούν τα βασικά ευρωπαϊκά μέσα για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 40 %, με γραμμικό συντελεστή, και της δωρεάν κατανομής μετά το 2020. Το μερίδιο πλειστηριασμών θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθετική πράξη, για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια, να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή άνθρακα και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και ευθυγραμμίζεται με τον διάλογο διευκόλυνσης του 2018, την πρώτη παγκόσμια αποτίμηση του 2023 και τις μετέπειτα παγκόσμιες αποτιμήσεις, ανά πενταετία, με σκοπό να ενημερώσει τις διαδοχικές εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDC).
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.
(4)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν από το 1997 προσπάθειες για την ταχύτερη επίτευξη διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές και από το 2008 έχουν θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κλίμα από τις εκπομπές λόγω αεροπορικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) που λειτουργεί από το 2005. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2011 έκρινε ότι η συμπερίληψη των πτήσεων εκτός ΕΟΧ στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση, το 2004 και εκ νέου το 2008, να υλοποιήσουν την έννοια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τα προσεχή έτη. Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση του συστήματος SESAR (ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας) και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης Clean Sky. Η θέσπιση του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Για να υπάρξει πρόοδος στις εργασίες της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), η Ένωση ενέκρινε δύο φορές παρεκκλίσεις από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις εκπομπές που οφείλονται σε πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), με ίση μεταχείριση όσον αφορά τους αεροδιαδρόμους επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πλέον πρόσφατη παρέκκλιση από το σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιόρισε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις πτήσεις εντός του ΕΟΧ μεταξύ 2013 και 2016 και προέβλεψε δυνητικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά τις δραστηριότητες προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, ύστερα από την επανεξέταση που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.
_________________
Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Air Transport Association of America και λοιποί κατά Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, θεωρείται σκόπιμο να εξακολουθήσει να ισχύει η υφιστάμενη παρέκκλιση εν αναμονή μεγαλύτερης προόδου των εργασιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου. Ως προς αυτό, η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος, σχεδιάζεται για το 2018. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης της υλοποίησης του συστήματος του ΔΟΠΑ, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.
(5)  Υπό το πρίσμα του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στη 39η συνέλευση του ΔΟΠΑ, τον Οκτώβριο του 2016, για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών της διεθνούς αεροπλοΐας πάνω από τα επίπεδα του 2020, σχεδιάζεται για το 2018 η έγκριση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών από τον ΔΟΠΑ, για να συμπληρωθεί το ψήφισμα και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του παγκόσμιου συστήματος. Ωστόσο, η θέση σε λειτουργία στην πράξη του συστήματος θα απαιτήσει ενέργειες από τα μέρη του ΔΟΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ο ΔΟΠΑ πρέπει να αναπτύξει ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου συστήματος μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, η τρέχουσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ για πτήσεις από και προς τρίτες χώρες θα πρέπει να παραταθεί έως το 2021, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική στον ΔΟΠΑ και να διευκολυνθεί η θέση σε λειτουργία του συστήματος του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της παρέκκλισης, η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό και εκχωρούνται δωρεάν, μεταξύ άλλων και από το ειδικό αποθεματικό, θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αντιστοιχεί στο 2016 και αναλογική προς τη μείωση της υποχρέωσης παράδοσης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Το 50 % των δικαιωμάτων θα πρέπει να διατίθεται σε πλειστηριασμούς από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατανεμόμενων δικαιωμάτων θα πρέπει να υπόκειται στην εφαρμογή του συντελεστή γραμμικής μείωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Τα έσοδα που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, ή το χρηματικό ισοδύναμό τους, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για τον μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αεροπλοΐας, των αεροπορικών μεταφορών και των βιώσιμων εναλλακτικών αεροπορικών καυσίμων, για τη μείωση των εκπομπών μέσω μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί όσον αφορά κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9). Η διαφάνεια σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της οδηγίας 2003/87/EK αποτελεί στοιχείο θεμελιώδες για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)  Οι αντισταθμίσεις εκπομπών στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ περιλαμβάνουν ένα στοιχείο της δέσμης μέτρων του ΔΟΠΑ για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020 (CNG 2020), και θα πρέπει να συνοδευτούν από προόδους στις τεχνολογίες των ατράκτων και των συστημάτων πρόωσης. Η συνέχιση της χρηματοδότησης στρατηγικών και προγραμμάτων έρευνας, όπως κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Καθαρός Ουρανός, το Galileo, η κοινή επιχείρηση SESAR και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την τεχνολογική καινοτομία και τις λειτουργικές βελτιώσεις προκειμένου να υπάρξει υπέρβαση του στόχου CNG 2020 και να επιτευχθούν απόλυτες μειώσεις εκπομπών για ολόκληρο τον τομέα. Επιπλέον, είναι σημαντικό η νομοθεσία της Ένωσης, όπως για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, που αποσκοπεί στην πρόληψη του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και κατά συνέπεια της αύξησης των εκπομπών CO2 της αεροπορίας, να εφαρμοστεί γρήγορα και πλήρως από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία κρατών και περιφερειών, θεωρείται σκόπιμο να γίνει επανεξέταση μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο αυτών των νομικών μέσων πριν από την έναρξη λειτουργίας του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ για την έγκαιρη εφαρμογή του, και να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση θα εξετάζει τυχόν πρότυπα ή άλλα νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές από το 2021 και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις .χ. κανόνες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών]. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι ενσωμάτωσης αυτών των νομικών μέσων στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.
(6)  Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ότι η εφαρμογή εξαρτάται από τη νομοθεσία των κρατών και περιφερειών που συμμετέχουν, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που θα σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΔΟΠΑ, ιδίως όσον αφορά σχετικά νομικά μέσα που θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ, τις ενέργειες στις οποίες θα έχουν προβεί τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου στις εκπομπές για την περίοδο από το 2021 έως το 2035, τις προσπάθειες για θέσπιση φιλόδοξων και δεσμευτικών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί στον τομέα των αερομεταφορών ο μακροπρόθεσμος στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ των εκπομπών CO2 των αερομεταφορών έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις και εφαρμοστέα νομικά μέσα (π.χ. κανόνες στο πλαίσιο της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού για τις αγορές και τη λογιστική ανθρακούχων εκπομπών). Μόλις αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενων των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ και πριν από την έναρξη εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου του ΔΟΠΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στην οποία θα πρέπει να εξετάζεται πώς να υλοποιηθούν αυτά τα μέσα και να καταστούν συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει επιπλέον να εξετάζει τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εντός του ΕΟΧ πτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα εξασφαλίζει τη συμβολή της αεροπλοΐας στη δέσμευση της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο της συνολικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών εσωτερικών προτύπων της ΕΕ για το κλίμα, και με την επιφύλαξη της επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 28β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το CORSIA θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο, μέσω του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και να συνάδει με αυτό.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ένωσης διάφορες νομοθετικές πράξεις για την αποτροπή του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και την ενίσχυση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και του ελέγχου της χρήσης του εναέριου χώρου, ώστε με τον τρόπο αυτό να μειωθούν οι εκπομπές. Εντός της Ένωσης, το σύστημα CORSIA θα πρέπει να θεωρείται μέρος της λεγόμενης δέσμης μέτρων του ΔΟΠΑ, μαζί με την πλήρη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της νομοθεσίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, το SESAR, τη χρήση του GNSS για τη δορυφορική πλοήγηση και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως η Clean Sky Ι και η Clean Sky ΙΙ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που έχουν λάβει τα κράτη μέλη προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση των εσόδων, τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Αν και οι τεχνικοί κανόνες για το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο του ΔΟΠΑ δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΔΟΠΑ, είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να έχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (ΠΥΕ) και με τις μονάδες εκπομπών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του καθεστώτος του ΔΟΠΑ το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν την προετοιμασία για την εφαρμογή του συστήματος του ΔΟΠΑ και την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι εν λόγω απαιτήσεις ΠΥΕ θα πρέπει να έχουν ένα επίπεδο αυστηρότητας που συνάδει με τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις εκπομπών που υποβάλλονται επαληθεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
(6δ)  Ενώ θα πρέπει να αναγνωριστεί η εμπιστευτικότητα των τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ, είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη του ΔΟΠΑ, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αεροσκαφών και η κοινωνία των πολιτών να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις εργασίες του ΔΟΠΑ για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου και ο ΔΟΠΑ να απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο και τις αποφάσεις εγκαίρως. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί αναθεώρηση των πρωτοκόλλων περί απορρήτου για τα μέλη και τους παρατηρητές της Επιτροπής Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του ΔΟΠΑ (CAEP).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(7)  Για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής για συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει μέριμνα για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών που ισχύουν για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον σκοπό της εφαρμογής του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, ιδίως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Αν και ο μακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρχει ένα ενιαίο παγκόσμιο σύστημα μείωσης για την αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την αεροπορία έως το δεύτερο στάδιο του καθεστώτος του ΔΟΠΑ το 2024, σε περίπτωση που το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο του ΔΟΠΑ δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει επίσης να διερευνηθούν άλλες δυνατότητες περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επίσης συνέπειες για το κλίμα μέσω της έκλυσης οξειδίων του αζώτου, υδρατμών και σωματιδίων θειικών ενώσεων και αιθάλης σε μεγάλο υψόμετρο. Η Διεθνής Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) υπολόγισε ότι η συνολική κλιματική επίδραση των αερομεταφορών είναι, σήμερα, διπλάσια έως τετραπλάσια της επίδρασης που είχαν στο παρελθόν μόνο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτές. Εν αναμονή επίτευξης επιστημονικής προόδου, θα πρέπει να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών. Η έρευνα σχετικά με τον σχηματισμό των ιχνών συμπύκνωσης, γνωστών και ως contrails, την εξέλιξή τους προς θυσανόμορφα νέφη, σχετικά με τις μικρότερες άμεσες επιπτώσεις των θειικών αερολυμάτων, της αιθάλης, των υδρατμών συμπύκνωσης και των θυσανόμορφων νεφών, καθώς και σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων, θα πρέπει επίσης να προωθηθεί.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των αεροπορικών μεταφορών στο κλίμα δεν περιορίζεται στις εκπομπές CO2. Η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, περιλάμβανε δέσμευση της Επιτροπής δέσμευση να υποβάλει σχετική πρόταση όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου το 2008. Παρά τις τεχνικές και πολιτικές δυσχέρειες, η Επιτροπή θα πρέπει να επιταχύνει τις σχετικές εργασίες της.
__________________
Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3).
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ – παράγραφος 3 α (νέα)
-1)  Στο άρθρο 3γ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών το 2021 είναι 10 % χαμηλότερη από τη μέση κατανομή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, και στη συνέχεια μειώνεται ετησίως κατά το ίδιο ποσοστό όπως και το συνολικό ανώτατο όριο για το ΣΕΔΕ της ΕΕ που εμφαίνεται στο άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο έτσι ώστε το ανώτατο όριο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους άλλους τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως το 2030.
Για αεροπορικές δραστηριότητες από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, η ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή από το 2021 και μετά μπορεί να προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του μελλοντικού παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμοστεί από το 2021 και μετά για αντιστάθμιση των εκπομπών των διεθνών αεροπορικών που υπερβαίνουν τα επίπεδα του 2020.»
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 2
-1α) Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
2.  Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
-1β) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκδίδεται κανονισμός με λεπτομερείς διατάξεις για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»
«Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [23] για συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση λεπτομερών ρυθμίσεων για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ σημείο 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
-1γ) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
-1δ) Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.
«Όλα τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ενωσιακού συστήματος και για τη χρηματοδότηση κοινών έργων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα των αερομεταφορών, όπως είναι η κοινή επιχείρηση SESAR και οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Clean Sky και κάθε πρωτοβουλία που επιτρέπει την ευρεία χρήση του GNSS στη δορυφορική πλοήγηση και διαλειτουργικές ικανότητες σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τη χρήση του εναερίου χώρου. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δύνανται επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα έσοδα για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας ή πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ9). Η διαφάνεια στη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων βάσει της παρούσας οδηγίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την υποστήριξη των δεσμεύσεων της Ένωσης.»
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ε (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
-1ε) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του κεφαλαίου II, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.
«3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης να παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.»
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος -3α (νέα)
-1στ) Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος πριν από την παράγραφο 3α:
«-3α. Προκειμένου να προστατευτεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα του ETS της ΕΕ, οι αερομεταφορείς και άλλοι φορείς εκμετάλλευσης στο ETS της ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν δικαιώματα που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά από κράτος μέλος σε σχέση με το οποίο υπάρχουν ακυρωθείσες υποχρεώσεις για αερομεταφορείς και άλλους φορείς εκμετάλλευση. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με τη νομική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 19.»
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
-1ζ) Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:
«2α. Η έκθεση που αναφέρεται την παράγραφο 2, βασιζόμενη σε δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 18β, περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό μητρώου.»
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β».
α)  όλες τις εκπομπές πτήσεων προς και από αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β».
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.
β)  όλες τις εκπομπές πτήσεων μεταξύ ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενός αεροδρομίου που βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 28β.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
iα)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) όλες τις εκπομπές από πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων ευρισκόμενων εντός του ΕΟΧ οι οποίες εκτελούνται ως συνέπεια πτήσης όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β) της παρούσας παραγράφου η οποία εκτρέπεται προς αεροδρόμιο ευρισκόμενο εντός του ΕΟΧ για κάθε ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου 2017, υπό την επιφύλαξη της αναθεώρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 28β.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 3δ έως 3στ και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις που συνεπάγεται η αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 28β, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκχωρείται ετησίως o αριθμός δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στο έτος 2016. Από το 2021 και μετά, στον εν λόγω αριθμό δικαιωμάτων εφαρμόζεται ο γραμμικός συντελεστής του άρθρου 9.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
ii.   το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·
ii)   το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Όσον αφορά τη δραστηριότητα για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τον αριθμό των δικαιωμάτων αεροπορικών μεταφορών που εκχωρούνται σε κάθε αερομεταφορέα, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018.»
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 4
4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το μερίδιό του για τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από πτήσεις που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3δ παράγραφος 3, ο αριθμός δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό από κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται ώστε να αντιστοιχεί με το μερίδιό του για τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών από πτήσεις που δεν υπόκεινται στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28α – παράγραφος 8
δα)  η παράγραφος 8 διαγράφεται.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα του ΔΟΠΑ ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021 και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις.
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και σε τακτά διαστήματα στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές (SARP) του ΔΟΠΑ, τις εγκεκριμένες από το Συμβούλιο ΔΟΠΑ συστάσεις σχετικά με το παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο ή άλλα νομικά μέσα καθώς και για τα εθνικά μέτρα που θα έχουν λάβει τρίτες χώρες για την εφαρμογή του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου που θα εφαρμόζεται στις εκπομπές από το 2021, για τις επιπτώσεις των επιφυλάξεων που έχουν διατυπωθεί από τρίτες χώρες και για άλλες σχετικές διεθνείς εξελίξεις. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μητρώου και την εκπόνηση των SARP σύμφωνα με τις διαδικασίες θέσπισης προτύπων του ΔΟΠΑ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την «παγκόσμια αποτίμηση» της UNFCCC, υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες να επιτευχθεί ο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος για τη μείωση των εκπομπών CO2 των αεροπορικών μεταφορών κατά το ήμισυ, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2050.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 2
2.  Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζονται τρόποι για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση.
2.  Έως την 1η Μαρτίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την καταλληλότητα των εν λόγω μέσων και εναλλακτικών δυνατοτήτων του ΔΟΠΑ για την ενσωμάτωση αυτών των νομικών μέσων του ΔΟΠΑ στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι κανόνες που θα ισχύουν στις πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ανάλογα με την περίπτωση. Η έκθεση εξετάζει επίσης τη φιλοδοξία και τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα του παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της γενικής φιλοδοξίας σε σχέση με την επίτευξη των στόχων βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, το επίπεδο συμμετοχής, την εκτελεστότητα, τη διαφάνεια, τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση, τις διαδικασίες για συμμετοχή του κοινού, την ποιότητα των πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών, τα μητρώα, τη λογοδοσία και τους κανόνες σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων. Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει αν η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρο 28γ παράγραφος 2 πρέπει να αναθεωρηθεί.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28β – παράγραφος 3
3.  Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2030.
3.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τροποποίηση, διαγραφή, παράταση ή αντικατάσταση των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α, όπως υπαγορεύει η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας με ορίζοντα το 2030 με στόχο να εξασφαλιστεί πλήρης περιβαλλοντική ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης για το κλίμα και να μειωθεί κάθε αμφισημία πριν από την έναρξη λειτουργίας του CORSIA.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 28γ – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις βασίζονται στις ίδιες αρχές με αυτές του κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις για τις εκπομπές ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 15.
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις για την κατάλληλη παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση των εκπομπών για τον σκοπό της εφαρμογής του αγορακεντρικού μέτρου που αναπτύσσει ο ΔΟΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις είναι απολύτως συνεπείς με τις αρχές που περιέχονται στον κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εξασφαλίζουν ότι οι υποβληθείσες εκθέσεις για τις εκπομπές ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 15.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)
2α)  Στο άρθρο 30 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένη ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών πλην των εκπομπών CO2, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι εν λόγω επιπτώσεις.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0258/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου