Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0017(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0258/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0258/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Äänestysselitykset
PV 12/12/2017 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Hyväksytyt tekstit
PDF 505kWORD 62k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Ympäristönsuojelu on yksi unionin merkittävimmistä haasteista.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Eurooppa-neuvosto asetti 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 pitämässään kokouksessa sitovaksi tavoitteeksi vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Neuvoston 6 päivänä maaliskuuta 2015 pitämässä kokouksessa hyväksyttiin virallisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden panos niiden suunniteltuna kansallisesti määriteltynä panoksena Parisiin sopimukseen. Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 antamissa päätelmissä todetaan, että tavoite saavutetaan kustannustehokkaimmin unionin yhteistoimin siten, että päästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla 43 prosentilla ja sen ulkopuolisilla aloilla 30 prosentilla. Kaikkien toimialojen olisi edistettävä näiden päästövähennysten saavuttamista.
(3)  Eurooppa-neuvosto asetti 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 pitämässään kokouksessa sitovaksi tavoitteeksi vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Neuvoston 6 päivänä maaliskuuta 2015 pitämässä kokouksessa hyväksyttiin virallisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden panos niiden suunniteltuna kansallisesti määriteltynä panoksena Parisiin sopimukseen. Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 antamissa päätelmissä todetaan, että tavoite saavutetaan kustannustehokkaimmin unionin yhteistoimin siten, että päästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla 43 prosentilla ja sen ulkopuolisilla aloilla 30 prosentilla. Kaikkien toimialojen olisi edistettävä näiden päästövähennysten saavuttamista, minkä vuoksi komission olisi muun muassa otettava käyttöön alusta, jolla vaihdetaan vähäpäästöisen liikkuvuuden alan parhaita käytäntöjä ja siitä saatuja kokemuksia jäsenvaltioiden kesken.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Hyvin toimiva ja uudistettu EU:n päästökauppajärjestelmä, johon liittyy tehostettu väline markkinoiden vakauttamiseksi, on tärkein eurooppalainen väline, jolla saavutetaan 40 prosentin vähennystä koskeva tavoite lineaarisen vähennyskertoimen avulla ja käyttäen ilmaisjakoa vuoden 2020 jälkeen. Huutokaupattava osuus olisi ilmaistava prosenttiosuutena säädöksessä, jotta parannetaan investointipäätösten suunnittelun varmuutta, lisätään avoimuutta, minimoidaan hiilivuodot ja tehdään järjestelmästä yleisesti yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää. Näiden säännösten olisi noudatettava unionin ilmastotavoitteita ja sen Pariisin sopimuksen sitoumuksia sekä oltava yhdenmukaisia vuoden 2018 taustoittavan vuoropuhelun, vuonna 2023 tehtävän ensimmäisen maailmanlaajuisen tilannekatsauksen ja sitä seuraavien joka viides vuosi tehtävien maailmanlaajuisten tilannekatsauksien kanssa, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa kansallisesti määriteltyjä panoksia varten.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vuodesta 1997 alkaen pyrkineet edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä ilmailun kasvihuonekaasuvaikutusten vähentämiseksi. Niillä on jo vuodesta 2008 alkaen ollut voimassa lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 alkaen käytössä olleen EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS) avulla. Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) tehtävän työn edistämiseksi unioni on kahteen kertaan hyväksynyt ajallisesti rajattuja poikkeuksia EU:n päästökauppajärjestelmään. Niiden tarkoituksena on rajoittaa noudattamisvelvoitteita siten, että ne kattavat ainoastaan Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevien lentopaikkojen välisten lentojen päästöt. Tässä yhteydessä ilma-alusten käyttäjiin sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta samoilla reiteillä niiden sijoittautumispaikasta riippumatta. Näistä EU:n päästökauppajärjestelmään tehdyistä poikkeuksista uusimmassa, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 421/2014, noudattamisvelvoitteet rajataan koskemaan ainoastaan ETA:n sisäisiä lentoja vuosina 2013–2016. Lisäksi mainitussa asetuksessa säädetään, että järjestelmän soveltamisalaa saatetaan muuttaa 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen ETA:n ulkopuolella sijaitsevilta lentopaikoilta lähtevien ja niille saapuvien lentojen osalta sen jälkeen, kun mainitussa asetuksessa tarkoitettu uudelleentarkastelu on tehty.
(4)  Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vuodesta 1997 alkaen pyrkineet edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä ilmailun kasvihuonekaasuvaikutusten vähentämiseksi. Niillä on jo vuodesta 2008 alkaen ollut voimassa lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 alkaen käytössä olleen EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS) avulla. Unionin tuomioistuin päätti 21 päivänä joulukuuta 2011 antamassaan tuomiossa1 a, että ETA:n ja kolmansien maiden välisten lentojen sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään ei ole kansainvälisen oikeuden vastaista. Tämän lisäksi jäsenvaltiot ovat vuodesta 2004 ja uudestaan vuodesta 2008 sitoutuneet toteuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan, jossa otetaan huomioon lentoliikenteen kasvu tulevina vuosina. Ilmaliikenteen hallinnan edistämiseksi on nopeutettava SESAR-hankkeen (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke) täytäntöönpanoa ja edistettävä innovatiivisia teknologioita Clean Sky -hankkeen puitteissa. Maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen, joka toteutetaan Kansainvälisen ilmailujärjestön (ICAO) kautta, käyttöönoton pitäisi auttaa lisäämään lentoliikenteen päästövähennyksiä. Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) tehtävän työn edistämiseksi unioni on kahteen kertaan hyväksynyt ajallisesti rajattuja poikkeuksia EU:n päästökauppajärjestelmään. Niiden tarkoituksena on rajoittaa noudattamisvelvoitteita siten, että ne kattavat ainoastaan Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevien lentopaikkojen välisten lentojen päästöt. Tässä yhteydessä ilma-alusten käyttäjiin sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta samoilla reiteillä niiden sijoittautumispaikasta riippumatta. Näistä EU:n päästökauppajärjestelmään tehdyistä poikkeuksista uusimmassa, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 421/2014, noudattamisvelvoitteet rajataan koskemaan ainoastaan ETA:n sisäisiä lentoja vuosina 2013–2016. Lisäksi mainitussa asetuksessa säädetään, että järjestelmän soveltamisalaa saatetaan muuttaa 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen ETA:n ulkopuolella sijaitsevilta lentopaikoilta lähtevien ja niille saapuvien lentojen osalta sen jälkeen, kun mainitussa asetuksessa tarkoitettu uudelleentarkastelu on tehty.
_________________
1 a  Unionin tuomioistuimen tuomio, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, asiassa Air Transport Association of America ynnä muut vs. Secretary of State for Energy and Climate Change, C‑366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Kun otetaan huomioon lokakuussa 2016 pidetyssä ICAO:n 39. yleiskokouksessa annettu päätöslauselma, joka koskee maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen täytäntöönpanoa vuodesta 2021 alkaen vuoden 2020 tasojen ylittävien kansainvälisen ilmailun päästöjen hyvittämiseksi, on aiheellista jatkaa voimassa olevaa poikkeusta, kunnes saavutetaan lisäedistystä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen osatekijöiden ja täytäntöönpanon suhteen. Vuonna 2018 ICAO aikoo hyväksyä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja mainitun päätöslauselman täydentämiseksi ja maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi. Kyseisen järjestelmän käytännön käyttöönotto edellyttää kuitenkin, että ICAOn osapuolet toteuttavat toimia kansallisella tasolla. Lisäksi ICAOn on kehitettävä hallinnointijärjestelyitä, joihin kuuluu myös rekisterijärjestelmä. Voimassa olevaa poikkeusta EU:n päästökauppajärjestelmässä asetetuista velvoitteista olisi siksi jatkettava kolmansiin maihin suuntautuvien ja niistä saapuvien lentojen osalta, kunnes ICAOn järjestelmän täytäntöönpanoa on tarkasteltu uudelleen. Näin voidaan antaa lisäpontta ICAOssa tehtävälle työlle ja helpottaa ICAOn järjestelmän käyttöönottoa. Poikkeuksen pidentämisestä seuraa, että huutokaupattavien ja maksutta jaettavien päästöoikeuksien, myös erityisestä varannosta jaettavien päästöoikeuksien, määrien olisi oltava samat kuin vuonna 2016 ja oikeassa suhteessa palautusvelvollisuuden vähentämiseen.
(5)  Kun otetaan huomioon lokakuussa 2016 pidetyssä ICAOn 39. yleiskokouksessa annettu päätöslauselma, joka koskee maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen täytäntöönpanoa vuodesta 2021 alkaen vuoden 2020 tasojen ylittävien kansainvälisen ilmailun päästöjen hyvittämiseksi, vuonna 2018 ICAO aikoo hyväksyä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja mainitun päätöslauselman täydentämiseksi ja maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi. Kyseisen järjestelmän käytännön käyttöönotto edellyttää kuitenkin, että ICAOn osapuolet toteuttavat toimia kansallisella tasolla. Lisäksi ICAOn on kehitettävä hallinnointijärjestelyitä, joihin kuuluu myös rekisterijärjestelmä. Voimassa olevaa poikkeusta EU:n päästökauppajärjestelmässä asetetuista velvoitteista olisi siksi jatkettava vuoteen 2021 kolmansiin maihin suuntautuvien ja niistä saapuvien lentojen osalta. Näin voidaan antaa lisäpontta ICAOssa tehtävälle työlle ja helpottaa ICAOn järjestelmän käyttöönottoa. Poikkeuksen pidentämisestä seuraa, että huutokaupattavien ja maksutta jaettavien päästöoikeuksien, myös erityisestä varannosta jaettavien päästöoikeuksien, määrien olisi oltava samat kuin vuonna 2016 ja oikeassa suhteessa palautusvelvollisuuden vähentämiseen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Päästöoikeuksista 50 prosenttia olisi huutokaupattava 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien ja jaettavien oikeuksien kokonaismäärään olisi sovellettava lineaarista vähennyskerrointa direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot tai niiden rahallista arvoa vastaava määrä olisi käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen unionissa ja kolmansissa maissa, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen unionissa ja kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, myös ilmailun, lentoliikenteen ja kestävien vaihtoehtoisten lentopolttoaineiden aloilla, päästöjen vähentämiseen vähäpäästöisen liikenteen avulla sekä EU:n päästökauppajärjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota jäsenvaltioihin, jotka käyttävät kyseisiä tuloja tutkimus- ja innovointiohjelmien tai -aloitteiden yhteisrahoitukseen yhdeksännen tutkimuksen puiteohjelman mukaisesti. Direktiivin 2003/87/EY mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta saatujen tulojen käyttöä koskeva avoimuus on olennaista unionin sitoumusten tukemisessa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
(5 c)  Maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen päästöjen hyvitykset käsittävät yhden ICAOn toimenpidekokonaisuuteen sisältyvän tekijän hiilineutraalia kasvua vuodesta 2020 alkaen (CNG 2020) koskevan ei-sitovan tavoitteen saavuttamiseksi, ja niitä olisi täydennettävä edistysaskelilla ilma-alusten runko- ja käyttövoimateknologiassa. Tutkimusstrategioiden sekä yhteisten Clean Sky -teknologia-aloitteiden, Galileon, SESARin ja Horisontti 2020:n kaltaisten ohjelmien jatkuva rahoitus on ratkaisevan tärkeää teknologisten innovaatioiden ja toiminnallisten parannusten aikaansaamiseksi, jotta voidaan ylittää CNG 2020 -tavoite ja saada aikaan koko alan kattavia absoluuttisia päästövähennyksiä. Lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot panevat nopeasti ja täysimääräisesti täytäntöön unionin lainsäädännön, kuten yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön, jonka tarkoituksena on estää Euroopan ilmatilan pirstoutuneisuutta ja siten ilmailun hiilidioksidipäästöjen kasvua.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Koska ICAOn maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen keskeisiä osatekijöitä ei ole vielä kehitetty ja koska täytäntöönpano riippuu valtioiden ja alueiden omasta lainsäädännöstä, on aiheellista, että uudelleentarkastelu tehdään heti, kun on saatu selvyyttä oikeudellisten välineiden luonteesta ja sisällöstä, kuitenkin ennen kuin kyseistä toimenpidettä ryhdytään toteuttamaan. Lisäksi on aiheellista toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskeva kertomus. Kertomuksessa olisi tarkasteltava ICAOn hyväksymiä standardeja tai muita välineitä, kolmansien maiden toteuttamia toimia, joilla pannaan täytäntöön päästöihin sovellettava maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide vuodesta 2021 alkaen, ja muuta merkityksellistä kansainvälistä kehitystä (esimerkiksi UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen säännöt hiilimarkkinoista ja hiilikirjanpidosta). Kertomuksessa olisi pohdittava myös sitä, miten EU:n päästökauppajärjestelmää olisi tarkistettava, jotta nämä välineet voidaan panna täytäntöön unionin lainsäädännössä. Lisäksi siinä olisi tarpeen mukaan tarkasteltava sääntöjä, joita sovelletaan ETA:n sisäisiin lentoihin. Kertomukseen olisi tarvittaessa liitettävä sellainen ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joka vastaa pyrkimystä taata ilmailualan panos unionin sitoumukseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 mennessä.
(6)  Koska maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen keskeisiä osatekijöitä ei ole vielä kehitetty ja koska täytäntöönpano riippuu osallistuvien valtioiden ja alueiden omasta lainsäädännöstä, komission olisi raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ICAO-neuvottelujen edistymisestä ja etenkin ICAOn hyväksymistä välineistä, kolmansien maiden toteuttamista toimista, joilla pannaan täytäntöön päästöihin sovellettava maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide ajanjaksolla 2021–2035, ponnisteluista, joilla luodaan kunnianhimoisia ja sitovia toimenpiteitä, jotta saavutetaan ilmailuteollisuuden pitkän aikavälin tavoite hiilidioksidipäästöjen puolittamisesta vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon, ja muusta merkityksellisestä kansainvälisestä kehityksestä (esimerkiksi UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen säännöt hiilimarkkinoista ja hiilikirjanpidosta). Kun on saatu selvyys ICAOn välineiden luonteesta ja sisällöstä ja ennen kuin ICAOn maailmanlaajuista markkinaperusteista toimenpidettä ryhdytään toteuttamaan, komission olisi esitettävä kertomus, jossa sen olisi pohdittava, miten nämä välineet voidaan panna täytäntöön ja saattaa ne unionin lainsäädännön mukaisiksi tarkistamalla EU:n päästökauppajärjestelmää. Lisäksi kertomuksessa olisi tarpeen mukaan tarkasteltava sääntöjä, joita sovelletaan ETA:n sisäisiin lentoihin. Kertomukseen olisi tarvittaessa liitettävä sellainen ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joka vastaa pyrkimystä taata ilmailualan panos unionin sitoumukseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 mennessä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Nykyisten ja tulevien unionin omien ilmastonormien noudattamisen varmistamiseksi ja tämän vaikuttamatta direktiivin 2003/87/EY 28 b artiklassa tarkoitettuun uudelleentarkasteluun CORSIA olisi pantava täytäntöön unionin lainsäädännössä EU:n päästökauppajärjestelmän avulla ja sen olisi oltava sen kanssa johdonmukainen.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Unionin tasolla on hyväksytty useita säädöksiä, joiden tarkoituksena on estää Euroopan ilmatilan pirstoutuminen, jotta voidaan lisätä ilmaliikenteen sujuvuutta ja ilmatilan käytön valvontaa ja näin vähentää päästöjä. CORSIA-järjestelmä olisi unionissa katsottava osaksi ICAOn toimenpidekokonaisuutta yhdessä sen kanssa, että jäsenvaltiot panevat kaikilta osin täytäntöön yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön, SESAR-hankkeen, GNSS-järjestelmän käytön satelliittinavigointiin ja yhteiset teknologia-aloitteet, kuten Clean Sky I ja Clean Sky II. Komission olisi myös esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus jäsenvaltioiden toimista, joita ne ovat toteuttaneet maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen täytäntöön panemiseksi, jotta vähennetään ilmailualan kasvihuonekaasupäästöjä, mukaan lukien jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 525/2013 17 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot tulojen käytöstä.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)
(6 c)  Vaikka ICAOn neuvosto ei ole vielä hyväksynyt ICAOn maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen teknisiä sääntöjä, on tärkeää, että sääntelyviranomaisilla ja ilma-alusten käyttäjillä on tietoja mittaus‑, raportointi- ja todentamisvaatimuksista (MVR) sekä ICAOn järjestelmän mukaisista päästöyksiköistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan edistää ICAOn järjestelmän täytäntöönpanon valmisteluja ja hiilidioksidipäästöjen tarkkailua 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen. Näiden MRV-vaatimusten tiukkuustason olisi oltava yhdenmukainen komission asetuksessa (EU) N:o 601/2012 vahvistettujen kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailu- ja raportointivaatimusten kanssa ja niissä olisi varmistettava, että annetut päästöraportit on todennettu komission asetuksen (EU) N:o 600/2012 mukaisesti.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 d kappale (uusi)
(6 d)  Vaikka ICAOn tekninen työ onkin luottamuksellista, on myös tärkeää, että ICAOn jäsenvaltiot, ilma-alusten käyttäjät ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat jatkossakin maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen täytäntöönpanoa koskevaan ICAOn työhön ja että ICAO tiedottaa sidosryhmille edistymisestä ja päätöksistä varhaisessa vaiheessa. Tämän saavuttamiseksi voi olla tarpeen tarkistaa ilmailua ja ympäristönsuojelua käsittelevän ICAOn komitean jäsenten ja tarkkailijoiden salassapitosääntöjä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jotta voidaan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä muita kuin sen keskeisiä osia, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevia toimenpiteitä, joita sovelletaan ilma-alusten käyttäjiin, ICAOssa laadittavana olevaa maailmanlaajuista markkinaperusteista toimenpidettä silmällä pitäen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät systemaattisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(7)  Jotta voidaan antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä muita kuin sen keskeisiä osia, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevia toimenpiteitä, joita sovelletaan ilma-alusten käyttäjiin, ICAOssa laadittavana olevaa maailmanlaajuista markkinaperusteista toimenpidettä silmällä pitäen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, varsinkin asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijat pääsevät systemaattisesti komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä, minkä tarkoituksena on lisätä päätöksentekoprosessin avoimuutta ja tehokkuutta.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Pitkän aikavälin tavoitteena olisi oltava yhteisen maailmanlaajuisen ilmailun hiilipäästöjen vähentämisjärjestelmän aikaansaaminen ICAOn järjestelmän toisen vaiheen alkaessa vuonna 2024, mutta mikäli ICAOn maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide ei ole riittävä unionin ilmastotavoitteiden ja Pariisin sopimuksen sitoumusten saavuttamiseksi, olisi tutkittava muita hiilipäästöjen vähentämistoimia.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Ilmailu vaikuttaa ilmastoon myös päästämällä ilmakehään typen oksideja, vesihöyryä sekä sulfaatti- ja nokihiukkasia korkealla ilmatilassa. Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on arvioinut, että ilmailun kokonaisvaikutukset ilmastoon ovat nykyisin kahdesta neljään kertaa suuremmat kuin pelkästään sen aikaisempien hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Tieteen kehittymistä odottaessa kaikki ilmailun vaikutukset olisi otettava huomioon mahdollisimman laajalti. Olisi myös edistettävä tutkimusta, joka kohdistuu tiivistymisjuovien eli tiivistymisvanojen muodostumiseen ja niiden muuttumiseen cirruspilviksi sekä sulfaattiaerosolien, noen, vesihöyryn tiivistymisjuovien ja cirruspilvien vähäisempään suoraan vaikutukseen ja tehokkaisiin hillitsemistoimenpiteisiin, mukaan lukien operatiiviset ja tekniset toimenpiteet.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  On kiistatonta, että ilmailutoiminnan ilmastolle haitalliset päästöt käsittävät muutakin kuin hiilidioksidivaikutukset. Komissio on sitoutunut jo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/101/EY1 a esittämään vastaavan ehdotuksen typpioksideista vuonna 2008. Alalla esiintyvistä teknisistä ja poliittisista vaikeuksista huolimatta komission olisi vauhditettava asiaan liittyvää työtään.
__________________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/101/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3).
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 cartikla – 3 a kohta (uusi)
-1)  Lisätään 3 c artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Ilma-alusten käyttäjille vuonna 2021 myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärä on 10 prosenttia alhaisempi kuin 1 päivänä tammikuuta 2014 – 31 päivänä joulukuuta 2016 jaetut keskimääräiset päästöoikeudet, ja ne laskevat sen jälkeen vuosittain samaa tahtia kuin 9 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettu EU:n päästökauppajärjestelmän kokonaispäästökatto siten, että ilmailualan päästökatto saatetaan vastaamaan paremmin muita EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvia aloja vuoteen 2030 mennessä.
Ilmailutoiminnalle ETA:n ulkopuolisissa maissa sijaitseville lentopaikoille ja lentopaikoilta vuodesta 2021 myönnettävien päästöoikeuksien määrää voidaan mukauttaa siten, että otetaan huomioon ICAOn maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide, joka pannaan täytäntöön vuodesta 2021 alkaen vuoden 2020 tasot ylittävien kansainvälisen ilmailun päästöjen hyvittämiseksi.”
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 dartikla – 2 kohta
-1 a) Korvataan 3 d artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 15 prosenttia päästöoikeuksista on myytävä huutokaupalla. Tätä prosenttiosuutta voidaan lisätä osana tämän direktiivin yleistä uudelleentarkastelua.
2. Tammikuun 1 päivästä 2021 alkaen 50 prosenttia päästöoikeuksista on myytävä huutokaupalla. Tätä prosenttiosuutta voidaan lisätä osana tämän direktiivin yleistä uudelleentarkastelua.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 dartikla – 3 kohta – 1 alakohta
-1 b) Korvataan 3 d artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Annetaan asetus, jossa säädetään yksityiskohtaisesti jäsenvaltioissa järjestettävistä sellaisten päästöoikeuksien huutokaupoista, joita ei tämän artiklan 1 ja 2 kohdan tai 3 f artiklan 8 kohdan mukaisesti tarvitse myöntää maksutta. Jäsenvaltion on myytävä päästöoikeuksia kunakin kautena huutokaupalla määrä, joka on suhteessa kyseisen jäsenvaltion osuuteen kaikkien jäsenvaltioiden ilmailun viitevuonna aiheuttamista kokonaispäästöistä, joista on raportoitu 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka on todennettu 15 artiklan mukaisesti. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden viitevuosi on 2010, ja kunkin sitä seuraavan 3 c artiklassa tarkoitetun kauden viitevuosi on kalenterivuosi, joka päättyy 24 kuukautta ennen huutokaupan kohteena olevan kauden alkua.
”Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä [23] artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioissa järjestettävistä sellaisten päästöoikeuksien huutokaupoista, joita ei tämän artiklan 1 ja 2 kohdan tai 3 f artiklan 8 kohdan mukaisesti tarvitse myöntää maksutta. Jäsenvaltion on myytävä päästöoikeuksia kunakin kautena huutokaupalla määrä, joka on suhteessa kyseisen jäsenvaltion osuuteen kaikkien jäsenvaltioiden ilmailun viitevuonna aiheuttamista kokonaispäästöistä, joista on raportoitu 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka on todennettu 15 artiklan mukaisesti. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden viitevuosi on 2010, ja kunkin sitä seuraavan 3 c artiklassa tarkoitetun kauden viitevuosi on kalenterivuosi, joka päättyy 24 kuukautta ennen huutokaupan kohteena olevan kauden alkua.”
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 dartikla – 3 kohta – 2 alakohta
-1 c) Poistetaan 3 d artiklan 3 kohdan toinen alakohta.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 dartikla – 4 kohta – 1 alakohta
(-1 d) Korvataan 3 d artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Kyseiset tulot olisi käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, vaikutusten lieventämiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, ennen kaikkea ilmailun ja lentoliikenteen aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla vähäpäästöistä liikennettä sekä yhteisön järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi rahoitettava myös energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävää maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien hävittämistä estäviä toimenpiteitä.
”Kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot on käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen unionissa ja kolmansissa maissa, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen unionissa ja kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, vaikutusten lieventämiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, erityisesti myös ilmailun ja lentoliikenteen aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla vähäpäästöistä liikennettä sekä unionin järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien kulujen kattamiseen ja yhteisten hankkeiden rahoittamiseen ilmailualan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, kuten SESAR-yhteisyritys ja yhteiset Clean Sky -teknologia-aloitteet, ja muihin aloitteisiin, joilla mahdollistetaan GNSS-järjestelmän laaja käyttö satelliittinavigoinnissa ja mahdollistetaan yhteentoimivat valmiudet kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti sellaiset valmiudet, joilla parannetaan yhteistä lentosuunnistusinfrastruktuuria, lentosuunnistuspalvelujen tarjoamista ja ilmatilan käyttöä. Huutokaupasta saaduilla tuloilla voidaan rahoittaa myös energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävää maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien hävittämistä estäviä toimenpiteitä. On kiinnitettävä erityistä huomiota jäsenvaltioihin, jotka käyttävät tuloja tutkimus- ja innovointiohjelmien tai -aloitteiden yhteisrahoitukseen yhdeksännen tutkimuksen puiteohjelman mukaisesti. Tämän direktiivin mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta saatujen tulojen käyttöä koskeva avoimuus on olennaista unionin sitoumusten tukemisessa.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
12 artikla – 3 kohta
-1 e) Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunkin laitoksen toiminnanharjoittaja palauttaa joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä kyseisestä laitoksesta edellisenä kalenterivuonna aiheutuneita ja 15 artiklan mukaisesti todennettuja kokonaispäästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia, jotka ovat muita kuin II luvun mukaisesti myönnettyjä päästöoikeuksia, ja että nämä päästöoikeudet mitätöidään sen jälkeen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunkin laitoksen toiminnanharjoittaja palauttaa joka vuosi 30 päivään huhtikuuta mennessä kyseisestä laitoksesta edellisenä kalenterivuonna aiheutuneita ja 15 artiklan mukaisesti todennettuja kokonaispäästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia ja että nämä päästöoikeudet mitätöidään sen jälkeen.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
12 artikla – -3 a kohta (uusi)
-1 f) Lisätään 12 artiklaan 3 a kohdan edelle kohta seuraavasti:
"-3 a. EU:n päästökauppajärjestelmän ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden suojelemiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän ilmailualan toimijat ja muut toimijat eivät saa käyttää sellaisen jäsenvaltion 1. tammikuuta 2018 alkaen myöntämiä päästöoikeuksia, jonka ilmailualan toimijoita ja muita toimijoita koskevat velvoitteet ovat päättyneet. Tämä kohta pannaan täytäntöön 19 artiklassa tarkoitetulla säädöksellä."
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
-1 g) Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. Kohdassa 2 tarkoitettuun kertomukseen lisätään 18 b artiklassa tarkoitetun yhteistyön avulla saatuja tietoja käyttäen luettelo ilma-alusten käyttäjistä, joihin sovelletaan tämän direktiivin vaatimuksia ja jotka eivät ole avanneet rekisterin tiliä.”
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 1 kohta – a alakohta
a)  kaikki Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa sijaitseviin lentopaikkoihin saapuvien tai niistä lähtevien lentojen päästöt kunakin kalenterivuonna 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen, jollei jäljempänä 28 b artiklassa tarkoitetusta uudelleentarkastelusta muuta johdu,
a)  kaikki Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa sijaitseviin lentopaikkoihin saapuvien tai niistä lähtevien lentojen päästöt kunakin kalenterivuonna 1 päivästä tammikuuta 2013 31 päivään joulukuuta 2020, jollei jäljempänä 28 b artiklassa tarkoitetusta uudelleentarkastelusta muuta johdu,
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kaikki jollakin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetulla syrjäisimmällä alueella sijaitsevan lentopaikan ja muulla Euroopan talousalueen alueella sijaitsevan lentopaikan välisten lentojen päästöt kunakin kalenterivuonna 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen, jollei 28 b artiklassa tarkoitetusta uudelleentarkastelusta muuta johdu.
b)  kaikki jollakin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetulla syrjäisimmällä alueella sijaitsevan lentopaikan ja muulla Euroopan talousalueen alueella sijaitsevan lentopaikan välisten lentojen päästöt kunakin kalenterivuonna 1 päivästä tammikuuta 2013 31 päivään joulukuuta 2020, jollei 28 b artiklassa tarkoitetusta uudelleentarkastelusta muuta johdu.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
i a. Lisätään alakohta seuraavasti:
”b a) kaikki sellaisten Euroopan talousalueen alueella sijaitsevien lentopaikkojen välisten lentojen, jotka on tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun lennon aikana ohjattu Euroopan talousalueen alueella sijaitsevalle lentopaikalle, päästöt kunakin kalenterivuonna 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen, jollei 28 b artiklassa tarkoitetusta uudelleentarkastelusta muuta johdu.”
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 2 kohta – 1 alakohta
Poiketen siitä, mitä 3 d – 3 f artiklassa säädetään, ja kunnes 28 b artiklassa tarkoitetun uudelleentarkastelun johdosta tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, ilma-alusten käyttäjille on 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen myönnettävä vuosittain päästöoikeuksia määrä, joka vastaa vuoden 2016 määrää. Vuodesta 2021 alkaen kyseiseen päästöoikeuksien määrään sovelletaan 9 artiklan mukaista lineaarista kerrointa.
Poiketen siitä, mitä 3 d – 3 f artiklassa säädetään, ja kunnes 28 b artiklassa tarkoitetun uudelleentarkastelun johdosta tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, ilma-alusten käyttäjille on 1 päivästä tammikuuta 2017 31 päivään joulukuuta 2020 myönnettävä vuosittain päästöoikeuksia määrä, joka vastaa vuoden 2016 määrää. Vuodesta 2021 alkaen kyseiseen päästöoikeuksien määrään sovelletaan 9 artiklan mukaista lineaarista kerrointa.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 2 kohta – 3 alakohta
ii.  Poistetaan kolmas alakohta.
ii.  Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on 1 päivän tammikuuta 2017 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana tapahtuvan toiminnan osalta julkaistava kullekin ilma-aluksen käyttäjälle jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrä viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018.”
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 4 kohta
4.  Poiketen siitä, mitä 3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin jäsenvaltion 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavalla kaudella huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää vähennetään siten, että se vastaa kyseisen jäsenvaltion osuutta ilmailun päästöistä niiden lentojen osalta, joihin ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyä poikkeusta.
4.  Poiketen siitä, mitä 3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin jäsenvaltion kaudella 1 päivästä tammikuuta 2013 31 päivään joulukuuta 2020 huutokauppaamien päästöoikeuksien määrää vähennetään siten, että se vastaa kyseisen jäsenvaltion osuutta ilmailun päästöistä niiden lentojen osalta, joihin ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyä poikkeusta.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 aartikla – 8 kohta
d a)  Poistetaan 8 kohta.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 bartikla – 1 kohta
1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asiaa koskevista ICAOn standardeista tai muista oikeudellisista välineistä sekä kolmansien maiden toteuttamista kansallisista toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide, jota sovelletaan päästöihin vuodesta 2021 alkaen, sekä muusta asiaan liittyvästä kansainvälisestä kehityksestä.
1.  Komissio antaa 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asiaa koskevista ICAOn standardeista ja suositelluista menettelytavoista, ICAOn neuvoston hyväksymistä maailmanlaajuista markkinaperusteista toimenpidettä koskevista suosituksista tai muista oikeudellisista välineistä sekä kolmansien maiden toteuttamista kansallisista toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide, jota sovelletaan päästöihin vuodesta 2021 alkaen, kolmansien maiden varaumien seurauksista sekä muusta asiaan liittyvästä kansainvälisestä kehityksestä. Komissio toimittaa myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisiä päivityksiä maailmanlaajuisen rekisterin perustamisesta ja suositeltujen menettelytapojen kehittämisestä ICAOn standardien laatimismenettelyjen mukaisesti. Se antaa myös UNFCCC:n maailmanlaajuisen arvioinnin mukaisesti kertomuksen pyrkimyksistä saavuttaa ilmailualan pitkän ajanjakson päästövähennyksen tilannekatsauksen ilmailun hiilidioksidipäästöjen puolittamisesta vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 bartikla – 2 kohta
2.  Kertomuksessa olisi pohdittava, miten asiaa koskevat ICAOn hyväksymät välineet voitaisiin panna täytäntöön unionin lainsäädännössä tämän direktiivin tarkistamisen kautta. Kertomuksessa olisi tarpeen mukaan tarkasteltava myös sääntöjä, joita sovelletaan Euroopan talousalueen (ETA) sisäisiin lentoihin.
2.  Komissio antaa 1 päivään maaliskuuta 2020 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen näiden ICAOn välineiden riittävyydestä sekä ICAOn hyväksymien välineiden täytäntöönpanovaihtoehdoista unionin lainsäädännössä tämän direktiivin tarkistamisen kautta. Kertomuksessa on tarpeen mukaan tarkasteltava myös sääntöjä, joita sovelletaan Euroopan talousalueen (ETA) sisäisiin lentoihin. Kertomuksessa on myös tutkittava maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen kunnianhimoisuutta ja yleistä tinkimättömyyttä ympäristötavoitteista, mukaan lukien se, kuinka hyvin siinä pyritään saavuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet yleisesti, osallistumisastetta, täytäntöönpanokelpoisuutta, avoimuutta, seuraamuksia noudattamatta jättämisestä, yleisöpalautetta koskevia menettelyjä, päästöhyvitysten laatua, päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista, rekistereitä, vastuuvelvollisuutta ja biopolttoaineiden käyttöä koskevia sääntöjä. Kertomuksessa olisi myös pohdittava, onko 28 c artiklan mukaisesti hyväksyttyä delegoitua säädöstä tarkistettava.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 bartikla – 3 kohta
3.  Kertomukseen olisi tarvittaessa liitettävä ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle 28 a artiklassa säädettyjen poikkeusten muuttamiseksi, poistamiseksi, laajentamiseksi tai korvaamiseksi noudattaen unionin sitoumusta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 mennessä.
3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen on tarvittaessa liitettävä ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle 28 a artiklassa säädettyjen poikkeusten muuttamiseksi, poistamiseksi, laajentamiseksi tai korvaamiseksi noudattaen unionin sitoumusta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 mennessä, jotta varmistetaan, että unionin ilmastotoimet ovat ympäristöllisesti täysin tinkimättömiä ja tehokkaita, ja jotta voidaan vähentää mahdollisia tulkinnanvaraisuuksia ennen CORSIAn käyttöönottoa.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 cartikla – 1 kohta
1.  Komissio hyväksyy säännöksiä, jotka koskevat asianmukaista päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista, jotta aikanaan voidaan panna täytäntöön ICAOssa laadittavana oleva maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide. Kyseiset säännökset perustuvat samoihin periaatteisiin kuin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu asetus, ja niillä varmistetaan, että toimitettavat päästöselvitykset todennetaan 15 artiklan mukaisesti.
1.  Komissio hyväksyy säännöksiä, jotka koskevat asianmukaista päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista, jotta aikanaan voidaan panna täytäntöön ICAOssa laadittavana oleva maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide. Kyseiset säännökset noudattavat kaikilta osin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asetuksen sisältämiä periaatteita, ja niillä varmistetaan, että toimitettavat päästöselvitykset todennetaan 15 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
30 artikla – 4 a kohta (uusi)
2 a)  Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä päivitetyn analyysin ilmailun muiden kuin hiilidioksidipäästöjen vaikutuksista sekä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia siitä, miten näihin vaikutuksiin voitaisiin parhaiten puuttua.”

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0258/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö