Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0017(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0258/2017

Texte depuse :

A8-0258/2017

Dezbateri :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Explicaţii privind voturile
PV 12/12/2017 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Texte adoptate
PDF 523kWORD 72k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Protecția mediului reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Uniunea.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a stabilit un obiectiv obligatoriu de reducere la nivel intern în toate sectoarele economice a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 față de nivelurile din 1990. Reuniunea Consiliului din 6 martie 2015 a aprobat în mod oficial această contribuție a Uniunii și a statelor sale membre ca fiind contribuția preconizată stabilită la nivel național în temeiul Acordului de la Paris. Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au prevăzut faptul că obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în mod colectiv de către Uniune în cel mai eficient mod posibil din punctul de vedere al costurilor, cu reduceri ale emisiilor, până în 2030, atât în sectoarele care fac obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), cât și în sectoarele care nu fac obiectul ETS în proporție de 43 % și, respectiv, 30 % față de anul 2005. Toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor.
(3)  Consiliul European din 23-24 octombrie 2014 a stabilit un obiectiv obligatoriu de reducere la nivel intern în toate sectoarele economice a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 față de nivelurile din 1990. Reuniunea Consiliului din 6 martie 2015 a aprobat în mod oficial această contribuție a Uniunii și a statelor sale membre ca fiind contribuția preconizată stabilită la nivel național în temeiul Acordului de la Paris. Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au prevăzut faptul că obiectivul ar trebui să fie îndeplinit în mod colectiv de către Uniune în cel mai eficient mod posibil din punctul de vedere al costurilor, cu reduceri ale emisiilor, până în 2030, atât în sectoarele care fac obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), cât și în sectoarele care nu fac obiectul ETS în proporție de 43 % și, respectiv, 30 % față de anul 2005. Toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor, iar pentru a face acest lucru, Comisia ar trebui să furnizeze o platformă pentru schimbul de bune practici și experiențe dobândite în sectorul mobilității cu emisii scăzute de dioxid de carbon în rândul statelor membre.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Principalele instrumente europene pentru îndeplinirea obiectivului de reducere cu 40 %, cu un factor linear, și alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisie după 2020, vor fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETC) reformată și funcțională, însoțită de un instrument îmbunătățit de stabilizare a pieței. Proporția certificatelor care urmează să fie scoase la licitație ar trebui să fie exprimată sub formă de procentaj în actul legislativ, pentru a mări certitudinea planificării în deciziile de investiții, pentru a spori transparența și a face întreaga schemă mai simplă și mai ușor de înțeles. Aceste dispoziții ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele climatice ale Uniunii și cu angajamentele asumate de aceasta în cadrul Acordului de la Paris și să fie coordonate cu dialogul de facilitare din 2018, cu primul bilanț la nivel mondial din 2023 și cu bilanțurile mondiale ulterioare realizate o dată la cinci ani, cu scopul de a determina contribuțiile succesive stabilite la nivel național (CSN).
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Uniunea și statele sale membre au făcut eforturi pentru promovarea acordului internațional de a reduce impactul gazelor cu efect de seră generate de sectorul aviației încă din 1997 și, începând din 2008, dispun de acte legislative în vigoare pentru a limita efectele schimbărilor climatice generate de activitățile din sectorul aviației prin intermediul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), în vigoare din anul 2005. Pentru a stimula avansarea lucrărilor din cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Uniunea a adoptat de două ori derogări de la sistemul EU ETS, cu termen precis, pentru a limita obligațiile de conformare la emisiile generate de zborurile între aerodromuri situate în Spațiul Economic European (SEE), cu egalitatea de tratament pe rute a operatorilor de aeronave, indiferent de locul în care își au sediul. Cea mai recentă derogare de la EU ETS, Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a limitat obligațiile de conformare la zborurile intra-SEE între 2013 și 2016 și a preconizat modificări potențiale ale domeniului de aplicare al schemei în ceea ce privește activitățile către și dinspre aerodromurile situate în afara SEE începând de la 1 ianuarie 2017, în urma revizuirii prevăzute în regulament.
(4)  Uniunea și statele sale membre au făcut eforturi pentru promovarea acordului internațional de a reduce impactul gazelor cu efect de seră generate de sectorul aviației încă din 1997 și, începând din 2008, dispun de acte legislative în vigoare pentru a limita efectele schimbărilor climatice generate de activitățile din sectorul aviației prin intermediul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), în vigoare din anul 2005. La 21 decembrie 20111a, Curtea de Justiție a hotărât că includerea zborurilor din afara SEE în EU ETS nu încalcă dreptul internațional. În plus, începând cu 2004 și 2008, statele membre și-au luat din nou angajamentul de a pune în aplicare conceptul de „cer unic european”, ținând seama de creșterea volumului traficului aerian în următorii ani. Pentru a realiza progrese în ceea ce privește gestionarea traficului aerian, trebuie accelerată punerea în aplicare a programului SESAR (Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european) și sprijinite tehnologiile inovatoare în cadrul proiectului Clean Sky. Introducerea măsurii globale bazate pe piață prin intermediul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) ar trebui să contribuie la realizarea de noi progrese în ceea ce privește reducerea emisiilor din sectorul aviației. Pentru a stimula avansarea lucrărilor din cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Uniunea a adoptat de două ori derogări de la sistemul EU ETS, cu termen precis, pentru a limita obligațiile de conformare la emisiile generate de zborurile între aerodromuri situate în Spațiul Economic European (SEE), cu egalitatea de tratament pe rute a operatorilor de aeronave, indiferent de locul în care își au sediul. Cea mai recentă derogare de la EU ETS, Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a limitat obligațiile de conformare la zborurile intra-SEE între 2013 și 2016 și a preconizat modificări potențiale ale domeniului de aplicare al schemei în ceea ce privește activitățile către și dinspre aerodromurile situate în afara SEE începând de la 1 ianuarie 2017, în urma revizuirii prevăzute în regulament.
_________________
1a Hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2011, Air Transport Association of America și alții c. Secretarul de Stat pentru energie și schimbări climatice, C-366/10, ECLI: EU:C:2011:864

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În lumina rezoluției adoptate cu ocazia celei de a 39-a sesiuni a Adunării OACI în octombrie 2016 privind punerea în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 pentru a compensa emisiile generate de aviația internațională peste nivelurile din 2020, se consideră adecvată menținerea derogării existente, în așteptarea unor progrese ulterioare legate de elementele de proiectare și de punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe piață. În acest sens, adoptarea de către OACI a standardelor și a practicilor recomandate pentru a completa această rezoluție și a pune în aplicare sistemul global este prevăzută pentru 2018. Cu toate acestea, aplicarea sa concretă va necesita măsuri la nivel național din partea membrilor OACI. De asemenea, OACI va trebui să elaboreze modalități de guvernanță, inclusiv un sistem de registre. În acest context, ar trebui prelungită derogarea actuală de la obligațiile prevăzute de EU ETS pentru zborurile spre și dinspre țările terțe, sub rezerva revizuirii punerii în aplicare a sistemului OACI, pentru a stimula continuarea activităților desfășurate în cadrul OACI și a facilita punerea în aplicare a sistemului OACI. Ca urmare a prelungirii derogării, numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație și emise cu titlu gratuit, inclusiv din rezerva specială, ar trebui să fie identic cu cel care corespunde anului 2016 și ar trebui să fie proporțional cu reducerea obligației de returnare.
(5)  În lumina rezoluției adoptate cu ocazia celei de a 39-a sesiuni a Adunării OACI în octombrie 2016 privind punerea în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 pentru a compensa emisiile generate de aviația internațională peste nivelurile din 2020, adoptarea de către OACI a standardelor și a practicilor recomandate pentru a completa această rezoluție și a pune în aplicare sistemul global este prevăzută pentru 2018. Cu toate acestea, aplicarea sa concretă va necesita măsuri la nivel național din partea membrilor OACI. De asemenea, OACI va trebui să elaboreze modalități de guvernanță, inclusiv un sistem de registre. În acest context, ar trebui prelungită până în 2021 derogarea actuală de la obligațiile prevăzute de EU ETS pentru zborurile spre și dinspre țările terțe, pentru a stimula continuarea activităților desfășurate în cadrul OACI și a facilita punerea în aplicare a sistemului OACI. Ca urmare a prelungirii derogării, numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație și emise cu titlu gratuit, inclusiv din rezerva specială, ar trebui să fie identic cu cel care corespunde anului 2016 și ar trebui să fie proporțional cu reducerea obligației de returnare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  50 % din certificate ar trebui scoase la licitație începând cu 1 ianuarie 2021, în timp ce numărul total de certificate alocate ar trebui să facă obiectul aplicării factorului linear de reducere, astfel cum se prevede la articolul 9 din Directiva 2003/87/CE.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Veniturile generate în urma scoaterii la licitație a certificatelor - sau valoarea lor financiară echivalentă - ar trebui să fie utilizate pentru a combate schimbările climatice în Uniune și în țările terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru a ajuta la adaptarea la impactul schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al adaptării, inclusiv în domeniul aeronautic, al transportului aerian și al combustibililor alternativi sustenabili pentru aviație, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a EU ETS. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită statelor membre care utilizează aceste venituri pentru cofinanțarea unor programe sau inițiative de cercetare și inovare în cadrul celui de-al nouălea program-cadru de cercetare (PC9). Transparența cu privire la afectarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor în temeiul Directivei 2003/87/CE este esențială pentru susținerea angajamentelor Uniunii.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)
(5c)  Compensarea emisiilor în cadrul măsurii globale bazate pe piață prevede un element în setul de măsuri al OACI pentru realizarea obiectivului țintă privind creșterea cu caracter neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon începând din 2020 (CNG 2020) și ar trebui completată de progrese ale tehnologiilor privind structura aeronavei și ale tehnologiilor de propulsie. Finanțarea continuă pentru strategii și programe de cercetare, cum ar fi inițiativele tehnologice comune Clean Sky, SESAR și Orizont 2020, va fi esențială pentru inovarea tehnologică și pentru optimizările operaționale, cu scopul de a depăși CNG 2020 și a obține reduceri absolute ale emisiilor la nivelul întregului sector. În plus, este important ca legislația Uniunii, precum cerul unic european, care urmărește să prevină fragmentarea spațiului aerian european și, prin urmare, o creștere a emisiilor de CO2 produse de sectorul aviației, să fie pusă în aplicare de statele membre repede și în întregime.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Având în vedere că nu au fost încă definite principalele caracteristici ale măsurii globale bazate pe piață și că punerea sa în aplicare depinde de legislația internă a statelor și a regiunilor, se consideră adecvată efectuarea unei revizuiri, de îndată ce vor deveni clare natura și conținutul acestor instrumente juridice, înainte de a începe aplicarea măsurii globale bazate pe piață a OACI, precum și prezentarea unui raport către Parlamentul European și Consiliu. Acest raport ar trebui să ia în considerare orice standarde sau alte instrumente adoptate în cadrul OACI, măsurile luate de țările terțe pentru punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe piață aplicabile emisiilor începând din 2021 și alte evoluții relevante la nivel internațional (de exemplu, norme adoptate în cadrul CCONUSC și în temeiul Acordului de la Paris privind piețele carbonului și contabilizarea dioxidului de carbon). Raportul ar trebui să analizeze modalitățile de punere în aplicare a acestor instrumente în dreptul Uniunii printr-o revizuire a EU ETS. De asemenea, el ar trebui să ia în considerare normele aplicabile în ceea ce privește zborurile intra-SEE, după caz. Raportul ar trebui să fie însoțit, după caz, de o propunere adresată Parlamentului European și Consiliului, care să îi permită sectorului aviației să contribuie la respectarea angajamentului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asumat de Uniune pentru 2030 la nivelul întregii economii.
(6)  Având în vedere că nu au fost încă definite principalele caracteristici ale măsurii globale bazate pe piață și că punerea sa în aplicare depinde de legislația internă a statelor și a regiunilor participante, Comisia ar trebui să raporteze periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în cadrul negocierilor OACI, în special cu privire la instrumentele relevante adoptate în cadrul OACI, măsurile luate de țările terțe pentru punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe piață aplicabile emisiilor pentru perioada 2021-2035, eforturile de a adopta măsuri ambițioase și obligatorii pentru a atinge obiectivul pe termen lung al industriei aviatice de a reduce la jumătate până în 2050 emisiile de CO2 raportat la nivelurile din 2005 și alte evoluții relevante la nivel internațional (de exemplu, norme adoptate în cadrul CCONUSC și în temeiul Acordului de la Paris privind piețele carbonului și contabilizarea dioxidului de carbon). După stabilirea clară a naturii și a conținutului instrumentelor OACI și înainte de a începe aplicarea măsurii globale bazate pe piață a OACI, Comisia ar trebui să prezinte un raport în care să analizeze modalitățile de punere în aplicare a acestor instrumente în dreptul Uniunii și de le asigura conformitatea cu acesta printr-o revizuire a Directivei EU ETS De asemenea, acest raport ar trebui să ia în considerare normele aplicabile în ceea ce privește zborurile intra-SEE, după caz. Raportul ar trebui să fie însoțit, după caz, de o propunere adresată Parlamentului European și Consiliului, care să îi permită sectorului aviației să contribuie la respectarea angajamentului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asumat de Uniune pentru 2030 la nivelul întregii economii.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Pentru a se asigura respectarea standardelor existente și viitoare ale UE în domeniul climei și fără a aduce atingere revizuirii menționate la articolul 28b din Directiva 2003/87/CE, CORSIA ar trebui să fie pusă în aplicare în dreptul Uniunii și armonizată cu acesta prin intermediul EU ETS.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)
(6b)  La nivelul Uniunii au fost adoptate mai multe acte legislative care urmăresc să prevină fragmentarea spațiului aerian european în vederea îmbunătățirii fluxului traficului aerian și a controlului utilizării spațiului aerian, prin aceasta reducându-se emisiile. În interiorul Uniunii, schema CORSIA ar trebui privită ca parte a așa-numitului „coș de măsuri” al OACI, alături de punerea în aplicare deplină de către statele membre a legislației privind cerul unic european, SESAR, utilizarea GNSS pentru navigația prin satelit și de inițiativele comune în domeniul tehnologiei, cum ar fi Clean Sky I și Clean Sky II. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind acțiunile de punere în aplicare a GMBM adoptate de statele membre în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul aviației, care să includă informații cu privire la utilizarea veniturilor, prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 6 c (nou)
(6c)  Deși normele tehnice pentru măsura globală a OACI bazată pe piață nu au fost încă adoptate de Consiliul OACI, este important ca autoritățile de reglementare și operatorii de aeronave să dispună cât mai curând posibil de informații despre cerințele de monitorizare, raportare și verificare (MRV) și despre unitățile de emisii eligibile în cadrul sistemului OACI, pentru a facilita pregătirea pentru punerea în aplicare a sistemului OACI și monitorizarea emisiilor de CO2 începând cu 1 ianuarie 2019. Nivelul de exigență al cerințelor MRV ar trebui să fie în conformitate cu cel al cerințelor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei și, totodată, cerințele MRV ar trebui să ofere garanția că rapoartele privind emisiile sunt verificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 6 d (nou)
(6d)  Deși ar trebui recunoscută confidențialitatea lucrărilor tehnice din cadrul OACI, este, de asemenea, important ca statele membre ale OACI, operatorii de aeronave și societatea civilă să se implice în continuare în activitatea desfășurată de OACI în vederea punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață și ca OACI să se adreseze tuturor părților interesate pentru a le informa în timp util cu privire la progresul înregistrat și la deciziile adoptate. Pentru a realiza acest lucru, ar putea fi necesară o revizuire a protocoalelor de nedivulgare pentru membrii și observatorii din Comitetul OACI privind protecția mediului în aviație (CPMA).
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Pentru a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a adopta măsuri pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor aplicabile operatorilor de aeronave în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață în curs de elaborare în cadrul OACI. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea echitabilă la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se referă la pregătirea actelor delegate.
(7)  Pentru a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a adopta măsuri pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor aplicabile operatorilor de aeronave în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață în curs de elaborare în cadrul OACI. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, în special la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate, pentru ca procesul de luare a deciziilor să devină mai transparent și mai eficient.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Deși obiectivul pe termen lung ar trebui să fie acela de a avea o schemă mondială unică de reducere a emisiilor de carbon provenite din sectorul aviației înainte de începerea celei de a doua etape a schemei OACI în 2024, în cazul în care măsura globală bazată pe piață a OACI nu este suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii în domeniul climei și a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris, ar trebui exploatate, de asemenea, alte opțiuni pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Sectorul aviației are, de asemenea, un impact asupra schimbărilor climatice prin emisiile de oxizi de azot, de vapori de apă și de particule de sulfat și funingine la altitudini mari. Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a estimat că impactul total al sectorului aviației asupra climei este, în prezent, de două până la patru ori mai mare decât efectul exclusiv al emisiilor sale de dioxid de carbon din trecut. Până la înregistrarea unor progrese viitoare ale științei, toate efectele generate de sectorul aviației ar trebui abordate într-un mod cât mai cuprinzător cu putință. Ar trebui promovate, de asemenea, cercetările cu privire la formarea trenelor de condensare (cunoscute și sub denumirea de dâre de condensare), la transformarea acestora în nori cirrus, la efectele directe minore ale aerosolilor de sulfat, ale funinginii, ale trenelor de condensare a vaporilor de apă și ale norilor cirrus, precum și cu privire la măsurile eficace de atenuare, inclusiv măsuri operaționale și tehnice.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Este acceptat faptul că impactul negativ al emisiilor nocive pentru climă generate de sectorul aviației nu se rezumă la emisiile de CO2. Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a a prevăzut angajamentul Comisiei de a prezenta, în 2008, o propunere adecvată privind oxizii de azot. În pofida dificultăților tehnice și politice implicate, Comisia ar trebui să-și intensifice eforturile în acest sens.
__________________
1a Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de transport aerian în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 8, 13.1.2009, p. 3).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 c – alineatul 3 a (nou)
(-1)  La articolul 3c, se adaugă următorul alineat:
“3a. Cantitatea totală de certificate care urmează să fie alocată operatorilor de aeronave în 2021 este cu 10 % mai scăzută decât media de alocare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2016, iar apoi scade anual în același ritm ca plafonul total pentru EU ETS menționat la articolul 9 al doilea paragraf, astfel încât plafonul pentru sectorul aviației să poată fi aliniat mai bine la celelalte sectoare EU ETS până în 2030.
Pentru activitățile de aviație înspre și dinspre aerodromurile situate în țări din afara SEE, cantitatea de certificate care urmează să fie alocate începând cu anul 2021 poate fi ajustată ținând seama de măsura globală bazată pe piață a OACI care urmează să fie pusă în aplicare începând cu 2021 pentru a compensa emisiile generate de aviația internațională peste nivelurile din 2020.”
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d – alineatul 2
(-1a)  La articolul 3d, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  De la 1 ianuarie 2013, procentul de 15 % din cote va fi licitat. Acest procent poate fi mărit în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.
2.  De la 1 ianuarie 2021, procentul de 50 % din cote va fi licitat. Acest procent poate fi mărit în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 d – alineatul 3 – paragraful 1
(-1b)  La articolul 3d alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Se adoptă un regulament care să conțină dispoziții detaliate privind licitarea de către statele membre a cotelor care nu trebuie eliberate cu titlu gratuit, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol sau cu articolul 3f alineatul (8). Numărul de cote care urmează să fie licitate în fiecare perioadă de către fiecare stat membru este proporțional cu partea ce îi revine statului în cauză din cantitatea totală de emisii atribuite aviației pentru toate statele membre, pentru anul de referință, comunicate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) și verificate în conformitate cu articolul 15. Pentru perioada menționată la articolul 3c alineatul (1), anul de referință este 2010, iar pentru fiecare perioadă ulterioară menționată la articolul 3c, anul de referință este anul calendaristic care se încheie cu 24 luni înainte de începerea perioadei care face obiectul licitației.”
„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul [23] pentru a completa prezenta directivă stabilind modalități detaliate privind licitarea de către statele membre a cotelor care nu trebuie eliberate cu titlu gratuit, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol sau cu articolul 3f alineatul (8). Numărul de cote care urmează să fie licitate în fiecare perioadă de către fiecare stat membru este proporțional cu partea ce îi revine statului în cauză din cantitatea totală de emisii atribuite aviației pentru toate statele membre, pentru anul de referință, comunicate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) și verificate în conformitate cu articolul 15. Pentru perioada menționată la articolul 3c alineatul (1), anul de referință este 2010, iar pentru fiecare perioadă ulterioară menționată la articolul 3c, anul de referință este anul calendaristic care se încheie cu 24 luni înainte de începerea perioadei care face obiectul licitației.”
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 c (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 d – alineatul 3 – paragraful 2
(-1c)  La articolul 3d alineatul (3), se elimină al doilea paragraf.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 d (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1
(-1d)  La articolul 3d alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Statelor membre le revine sarcina de a determina destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Aceste venituri ar trebui să fie utilizate pentru a face față schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al adaptării, inclusiv, în special, în domeniul aeronautic și al transportului aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a sistemului comunitar. Veniturile obținute în urma licitației ar trebui afectate, de asemenea, finanțării contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile, precum și măsurilor de evitare a despăduririi. '
„Toate veniturile obținute în urma licitării certificatelor sunt utilizate pentru a face față schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, inter alia, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul schimbărilor climatice în Uniune și în țările terțe, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor și al adaptării, în special, în domeniul aeronautic și al transportului aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse și pentru a acoperi cheltuielile de administrare a sistemului Uniunii și pentru a finanța proiecte comune vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul aviației, cum ar fi întreprinderea comună SESAR și inițiativele comune în domeniul tehnologiei Clean Sky și orice inițiativă care permite utilizarea pe scară largă a GNSS pentru navigația prin satelit și capacitățile interoperabile din toate statele membre, în special cele care îmbunătățesc infrastructura pentru navigația aeriană, furnizarea de servicii de navigație aeriană și utilizarea spațiului aerian. Veniturile obținute în urma licitației pot fi afectate, de asemenea, finanțării contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile, precum și măsurilor de evitare a despăduririi. Se acordă o atenție deosebită statelor membre care utilizează veniturile pentru cofinanțarea unor programe sau inițiative de cercetare și inovare în cadrul celui de-al nouălea program-cadru de cercetare (PC9). Transparența cu privire la afectarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor în temeiul prezentei directive este esențială pentru susținerea angajamentelor Uniunii.”
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 e (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul 3
(-1e)  La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Statele membre se asigură că, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul fiecărei instalații restituie un număr de cote, altele decât cotele eliberate în temeiul capitolului II, egal cu totalul emisiilor instalației în cauză pe parcursul anului calendaristic anterior, conform verificării efectuate în conformitate cu articolul 15, și că acestea sunt ulterior anulate.
„3. Statele membre se asigură că, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, operatorul fiecărei instalații restituie un număr de cote egal cu totalul emisiilor instalației în cauză pe parcursul anului calendaristic anterior, conform verificării efectuate în conformitate cu articolul 15, și că acestea sunt ulterior anulate.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 f (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 – alineatul -3 a (nou)
(-1f)  La articolul 12 se introduce următorul paragraf înainte de alineatul (3a):
-3a.  Pentru a proteja integritatea de mediu a EU ETS, operatorii din domeniul aviației și ceilalți operatori din cadrul EU ETS nu pot utiliza certificatele care sunt emise începând cu 1 ianuarie 2018 de către un stat membru în legătură cu care există obligații care expiră pentru operatorii din domeniul aviației și ceilalți operatori. Prezentul alineat este pus în aplicare prin actul juridic menționat la articolul 19.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 g (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)
(-1g)  La articolul 21 se adaugă următorul alineat:
„(2a) Raportul menționat la alineatul (2) include, pe baza datelor furnizate datorită cooperării menționate la articolul 18b, o listă a operatorilor de aeronave cărora li se aplică cerințele din prezenta directivă care nu au deschis un cont în registru.”
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 1 – litera a
(a)  „toate emisiile generate de zborurile înspre și dinspre aerodromurile situate în țările din afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b”;
(a)  toate emisiile generate de zborurile înspre și dinspre aerodromurile situate în țările din afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2020, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b”;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 1 – litera b
(b)  „toate emisiile generate de zborurile între un aerodrom situat întruna din regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și un aerodrom situat într-o altă regiune a SEE, în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b”;
(b)  „toate emisiile generate de zborurile între un aerodrom situat întruna din regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și un aerodrom situat într-o altă regiune a SEE, în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2020, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b”;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul ia (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 1 – litera ba (nouă)
ia.  Se introduce următorul punct:
„(ba) toate emisiile generate de zborurile dintre aerodromuri situate în SEE și operate ca urmare a unui zbor precum cele menționate la literele (a) sau (b) de la prezentul alineat deviate către un aerodrom situat în SEE în fiecare an calendaristic de la 1 ianuarie 2017, sub rezerva revizuirii menționate la articolul 28b.”
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – subpunctul i
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 1
„Începând cu 1 ianuarie 2017, prin derogare de la articolele 3d-3f și până la intrarea în vigoare a modificărilor subsecvente revizuirii menționate la articolul 28b, operatorilor de aeronave li se eliberează, în fiecare an, un număr de certificate care corespunde celui din anul 2016. Începând cu anul 2021, acest număr de certificate va face obiectul aplicării factorului linear menționat la articolul 9.
„De la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2020, prin derogare de la articolele 3d-3f și până la intrarea în vigoare a modificărilor subsecvente revizuirii menționate la articolul 28b, operatorilor de aeronave li se eliberează, în fiecare an, un număr de certificate care corespunde celui din anul 2016. Începând cu anul 2021, acest număr de certificate va face obiectul aplicării factorului linear menționat la articolul 9.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – subpunctul i
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 3
ii.  al treilea paragraf se elimină;
ii.  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În ceea ce privește activitățile din perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2020, statele membre publică numărul de certificate alocate pentru aviație fiecărui operator de aeronave până la data de 1 septembrie 2018.”
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 4
4.  Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru începând cu 1 ianuarie 2013 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite pentru zborurile care nu fac obiectul derogărilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) de la prezentul articol.”;
4.  Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite pentru zborurile care nu fac obiectul derogărilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) de la prezentul articol.”;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 a – alineatul 8
(da)  alineatul (8) se elimină.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 b – alineatul 1
1.  Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind standardele relevante sau alte instrumente juridice ale OACI, privind măsurile naționale adoptate de țările terțe pentru punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe piață care se va aplica emisiilor începând din 2021, precum și privind alte evoluții relevante la nivel internațional.
1.  Înainte de 1 ianuarie 2019 și în mod periodic ulterior, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind standardele și practicile recomandate (SARP) relevante ale OACI, recomandările aprobate de Consiliul OACI relevante pentru măsura globală bazată pe piață sau alte instrumente juridice ale OACI, privind măsurile naționale adoptate de țările terțe pentru punerea în aplicare a măsurii globale bazate pe piață care se va aplica emisiilor începând din 2021, implicațiile rezervelor depuse de țările terțe, precum și privind alte evoluții relevante la nivel internațional. Comisia furnizează, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului actualizări periodice cu privire la înființarea unui registru global și la evoluția standardelor și practicilor recomandate în conformitate cu procedurile OACI de elaborare a standardelor. În conformitate cu „Bilanțul global” al CCONUSC, Comisia prezintă și un raport cu privire la eforturile de a îndeplini obiectivul pe termen lung la care aspiră sectorul aviației, de a reduce la jumătate până în 2050 emisiile de CO2 raportat la nivelurile din 2005.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 b – alineatul 2
2.  Raportul ar trebui să analizeze modalitățile de transpunere a acestor instrumente ale OACI în dreptul Uniunii prin intermediul unei revizuiri a prezentei directive. De asemenea, raportul ar trebui să ia în considerare normele aplicabile în ceea ce privește zborurile efectuate în interiorul Spațiului Economic European (SEE), după caz.
2.  Până la 1 martie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind caracterul adecvat al acestor instrumente ale OACI și opțiunile de transpunere a acestor instrumente ale OACI în dreptul Uniunii prin intermediul unei revizuiri a prezentei directive. De asemenea, raportul ar trebui să ia în considerare normele aplicabile în ceea ce privește zborurile efectuate în interiorul Spațiului Economic European (SEE), după caz. Raportul examinează, de asemenea, nivelul de ambiție și integritatea de mediu generală a măsurii globale bazate pe piață, inclusiv nivelul de ambiție general în raport cu obiectivele Acordului de la Paris, nivelul de participare, forța executorie, transparența, sancțiunile pentru neconformitate, procedurile de consultare a opiniei publice, calitatea creditelor de compensare, monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor, registrele, răspunderea și normele privind utilizarea de biocarburanți. În plus, raportul analizează dacă actul delegat adoptat în temeiul articolului 28c alineatul (2) trebuie să fie revizuit.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 b – alineatul 3
3.  Raportul poate fi însoțit de propuneri, după caz, adresate Parlamentului European și Consiliului în vederea modificării, a suprimării, a prelungirii sau a înlocuirii derogărilor prevăzute la articolul 28a, în concordanță cu angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii pentru 2030.
3.  Raportul menționat la alineatul (2) de la prezentul articol este însoțit de propuneri, după caz, adresate Parlamentului European și Consiliului în vederea modificării, a suprimării, a prelungirii sau a înlocuirii derogărilor prevăzute la articolul 28a, în concordanță cu angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii pentru 2030, pentru a asigura integritatea de mediu deplină și succesul acțiunilor Uniunii în domeniul climei și a reduce orice ambiguitate înainte ca CORSIA să devină operațională.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Articolul 28 c – alineatul 1
1.  Comisia adoptă dispoziții pentru monitorizarea, raportarea și verificarea adecvate ale emisiilor în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață în curs de elaborare în cadrul OACI. Aceste dispoziții se bazează pe aceleași principii ca și regulamentul menționat la articolul 14 alineatul (1) și asigură faptul că rapoartele privind emisiile prezentate sunt verificate în conformitate cu articolul 15.
1.  Comisia adoptă dispoziții pentru monitorizarea, raportarea și verificarea adecvate ale emisiilor în scopul punerii în aplicare a măsurii globale bazate pe piață în curs de elaborare în cadrul OACI. Aceste dispoziții sunt în conformitate deplină cu principiile prevăzute de regulamentul menționat la articolul 14 alineatul (1) și asigură faptul că rapoartele privind emisiile prezentate sunt verificate în conformitate cu articolul 15.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)
(2a)  La articolul 30, se adaugă următorul alineat:
4a.  Până la 1 ianuarie 2020, Comisia prezintă o analiză actualizată a efectelor, în afară de emisiile de CO2, produse de sectorul aviației, însoțită, dacă este cazul, de o propunere legislativă privind cel mai bun mod de contracarare a acestor efecte.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0258/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate