Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0017(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0258/2017

Predkladané texty :

A8-0258/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/12/2017 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Prijaté texty
PDF 604kWORD 62k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších výziev, ktorým Únia čelí.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Európska rada na zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 stanovila záväzný cieľ znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %. Na zasadnutí 6. marca 2015 Rada formálne schválila tento príspevok Únie a jej členských štátov ako ich plánovaný vnútroštátne stanovený príspevok podľa parížskej dohody. Závery Európskej rady z októbra 2014 predpokladali, že tento cieľ by mala Únia kolektívne dosiahnuť nákladovo čo najefektívnejším spôsobom, pričom v porovnaní s rokom 2005 by malo zníženie emisií do roku 2030 dosiahnuť 43 % v sektoroch v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) a 30 % v sektoroch mimo ETS. Všetky sektory hospodárstva by mali prispieť k zníženiu emisií.
(3)  Európska rada na zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 stanovila záväzný cieľ znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %. Na zasadnutí 6. marca 2015 Rada formálne schválila tento príspevok Únie a jej členských štátov ako ich plánovaný vnútroštátne stanovený príspevok podľa parížskej dohody. Závery Európskej rady z októbra 2014 predpokladali, že tento cieľ by mala Únia kolektívne dosiahnuť nákladovo čo najefektívnejším spôsobom, pričom v porovnaní s rokom 2005 by malo zníženie emisií do roku 2030 dosiahnuť 43 % v sektoroch v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) a 30 % v sektoroch mimo ETS. Všetky sektory hospodárstva by mali prispieť k zníženiu emisií a na tento účel by Komisia mala poskytnúť okrem iného platformu na výmenu osvedčených postupov a poznatkov získaných v oblasti nízkoemisnej mobility medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Dobre fungujúci, reformovaný systém EU ETS s posilneným nástrojom na stabilizáciu trhu bude hlavným európskym nástrojom na dosiahnutie cieľa 40 % zníženia s lineárnym koeficientom a bezodplatného prideľovania kvót po roku 2020. Podiel kvót určených na obchodovanie formou aukcie by sa mal vyjadriť ako percentuálny údaj v legislatívnom akte, aby sa zvýšila plánovacia istota pri investičných rozhodnutiach, transparentnosť, minimalizoval únik uhlíka a zjednodušil a sprehľadnil celý systém. Uvedené ustanovenia by mali byť v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a jej záväzkami podľa Parížskej dohody a byť zosúladené s facilitačným dialógom v roku 2018, prvým globálnym hodnotením v roku 2023 a následnými globálnymi hodnoteniami každých päť rokov, ktorých cieľom je informovať jednotlivé vnútroštátne stanovené príspevky (NDC).
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.
(4)  Únia a jej členské štáty sa už od roku 1997 usilujú o pokrok smerom k medzinárodnej dohode o znížení vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a od roku 2008 majú zavedené právne predpisy na obmedzenie vplyvu činností v leteckej doprave na zmenu klímy prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ktorý sa uplatňuje od roku 2005. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 21. decembra 20111a rozhodol, že zahrnutím letov mimo EHP do systému EU ETS sa neporušuje medzinárodné právo. Okrem toho sa členské štáty, zohľadňujúc nárast objemu leteckej dopravy v nadchádzajúcich rokoch, v roku 2004 a v roku 2008 opätovne zaviazali vykonávať koncepciu Jednotného európskeho neba. S cieľom dosiahnuť pokrok v riadení letovej prevádzky treba urýchliť zavedenie systému SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) a v rámci projektu Čisté nebo treba podporovať inovačné technológie. Zavedenie globálneho trhového opatrenia prostredníctvom Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) by malo prispieť k ďalšiemu pokroku v oblasti znižovania emisií z leteckej dopravy. S cieľom urýchliť pokrok v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát prijala časovo obmedzené odchýlky od EU ETS a obmedzila tak plnenie záväzkov na emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a to s rovnakými podmienkami pre prevádzkovateľov lietadiel na tratiach bez ohľadu na to, kde sú usadení. Najnovšou odchýlkou od EU ETS v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa obmedzilo plnenie záväzkov na lety v rámci EHP v období medzi rokmi 2013 a 2016, pričom sa počítalo s možnými zmenami rozsahu pôsobnosti systému, pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 1. januárom 2017 v nadväznosti na preskúmanie stanovené v uvedenom nariadení.
_________________
1a Rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2011, Air Transport Association of America a iní/ Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 sa považuje za vhodné zachovať existujúcu odchýlku až do ďalšieho pokroku v otázke koncepčných prvkov a vykonávania GTO. V tejto súvislosti ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala na základe preskúmania vykonávania systému ICAO predĺžiť platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót.
(5)  Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. zhromaždení ICAO v októbri 2016 týkajúcu sa vykonávania globálneho trhového opatrenia od roku 2021 na účely kompenzácie emisií z medzinárodnej leteckej dopravy nad úroveň roku 2020 ICAO plánuje v roku 2018 prijať štandardy a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a implementovať globálny systém. Jeho praktické sfunkčnenie si však bude vyžadovať opatrenia zo strany členov ICAO na domácej úrovni. ICAO musí takisto vypracovať riadiaci mechanizmus vrátane registračného systému. V tejto súvislosti by sa mala predĺžiť do roku 2021 platnosť súčasných odchýlok od povinností v rámci systému EU ETS pre lety do tretích krajín a z nich s cieľom podporiť dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť sprevádzkovanie systému ICAO. V dôsledku predĺženia platnosti odchýlky by mala byť aj suma kvót, ktoré majú byť predmetom aukcie a ktoré majú byť bezodplatne vydané vrátane kvót z osobitnej rezervy, rovnaká ako suma, ktorá by zodpovedala roku 2016, a mala by byť úmerná zníženiu povinne odovzdaných kvót.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  50 % kvót by sa malo dražiť od 1. januára 2021, a celkový počet pridelených kvót by mal byť predmetom uplatňovania lineárneho koeficientu zníženia, ako je ustanovené v článku 9 smernice 2003/87/ES.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Príjmy z obchodovania s kvótami formou aukcie alebo ich ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Únii a v tretích krajinách, okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Únii a v tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to aj v oblasti letectva, leteckej dopravy a udržateľných alternatívnych leteckých palív, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na krytie administratívnych nákladov systému EU ETS. Osobitná pozornosť by sa mala venovať členským štátom, ktoré tieto príjmy používajú na spolufinancovanie výskumných a inovačných programov alebo iniciatív v rámci deviateho rámcového programu pre výskum (RP9). Transparentné využívanie príjmov z aukčného obchodovania s kvótami podľa smernice 2003/87/ES je základom záväzkov Únie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)  Kompenzácie emisií v rámci globálneho trhového opatrenia zahŕňajú jeden prvok systému opatrení ICAO na dosiahnutie ambiciózneho cieľa uhlíkovo neutrálneho rastu od roku 2020 (CNG 2020) a mali by ich dopĺňať pokroky v oblasti technológií konštrukcie lietadiel a pohonu. Pre technickú inováciu a prevádzkové zlepšenia bude nevyhnutné nepretržité financovanie výskumných stratégií a programov, akými sú napríklad iniciatíva Čisté nebo, SESAR a program Horizont 2020, s cieľom prekročiť rámec CNG 2020 a dosiahnuť celoodvetvové absolútne zníženie emisií. Okrem toho je dôležité, aby boli právne predpisy Únie, ako sú napríklad jednotné európske nebo, zamerané na predchádzanie fragmentácii európskeho vzdušného priestoru a následnému zvýšeniu emisií CO2 v odvetví leteckej dopravy, urýchlene a v plnom rozsahu vykonávané členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých štátov a regiónov, považuje sa za vhodné uskutočniť preskúmanie, keď bude jasná povaha a obsah týchto právnych nástrojov pred začatím globálneho trhového opatrenia ICAO, a predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe by sa mali posúdiť štandardy a iné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie od roku 2021 a ostatné kroky na medzinárodnej úrovni v príslušnej oblasti (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a parížskej dohody). V tejto správe by sa malo posúdiť, ako vykonať tieto nástroje v práve Únie prostredníctvom revízie EU ETS. Mali by sa v nej prípadne posúdiť aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030.
(6)  Vzhľadom na to, že treba ešte vypracovať kľúčové prvky globálneho trhového opatrenia a že jeho vykonávanie závisí od legislatívy jednotlivých zúčastnených štátov a regiónov, Komisia by mala pravidelne predkladať Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku rokovaní ICAO, najmä pokiaľ ide o príslušné nástroje prijaté v rámci ICAO, opatrenia prijaté tretími krajinami na vykonávanie globálneho trhového opatrenia a jeho uplatňovanie na emisie v období 2021 – 2035, úsilie o stanovenie ambicióznych a záväzných cieľov na dosiahnutie dlhodobého cieľa letectva, t. j. zníženia emisií CO2 z letectva do roku 2050 na polovicu v porovnaní s rokom 2005, a iné významné kroky na medzinárodnej úrovni (napr. pravidlá o trhoch s uhlíkom a zúčtovaní v rámci UNFCCC a Parížskej dohody). Keď bude jasná povaha a obsah nástrojov ICAO a pred začatím vykonávania globálneho trhového opatrenia ICAO, Komisia by mala predložiť správu, v ktorej by mala posúdiť, ako vykonať tieto nástroje a zabezpečiť ich súlad s právom Únie prostredníctvom revízie EU ETS. V uvedenej správe by sa mali prípadne ďalej posúdiť pravidlá týkajúce sa letov v rámci EHP. K správe by mal byť v prípade potreby pripojený návrh Európskemu parlamentu a Rade, ktorý bude v súlade s úsilím o zabezpečenie príspevku odvetvia letectva k záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  S cieľom zabezpečiť dodržiavanie existujúcich a budúcich domácich klimatických noriem Únie a bez toho, aby bolo dotknuté preskúmanie uvedené v článku 28b smernice 2003/87/ES, by sa mal systém CORSIA v práve Únie vykonávať a zosúladiť prostredníctvom EU ETS.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Na úrovni Únie sa prijali viaceré legislatívne akty zamerané na predchádzanie fragmentácii európskeho vzdušného priestoru, ktorých cieľom je zlepšiť tok letovej prevádzky a riadenie využívanie vzdušného priestoru, čím sa znižujú emisie. V rámci Únie by sa systém CORSIA mal považovať za súčasť tzv. balíka opatrení ICAO, a to spolu s úplným uplatňovaním právnych predpisov o jednotnom európskom nebi členskými štátmi, SESAR, využívaním GNSS na satelitnú navigáciu a spoločnými technologickými iniciatívami, ako sú Čisté nebo I a Čisté nebo II. Komisia by tiež Európskemu parlamentu a Rade mala podávať správu o opatreniach na vykonanie medzinárodnej dohody o celosvetovom trhovom opatrení, ktoré prijali členské štáty na zníženie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy, ktorá by obsahovala aj informácie týkajúce sa využitia príjmov, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  Hoci technické pravidlá globálneho trhového opatrenia ICAO Rada ICAO ešte neprijala, je dôležité, aby regulačné orgány a prevádzkovatelia lietadiel mali informácie o požiadavkách na monitorovanie, vykazovanie a overovanie (MRV) a o jednotkách emisií oprávnených podľa systému ICAO čo najskôr s cieľom uľahčiť prípravu na vykonávanie systému ICAO a monitorovanie emisií CO2 od 1. januára 2019. Tieto požiadavky MRV by mali mať stupeň prísnosti, ktorý je v súlade s požiadavkami na monitorovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012, a malo by sa nimi zabezpečiť, aby predložené správy o emisiách boli overené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 600/2012.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 d (nové)
(6d)  Hoci by sa mala uznať dôvernosť technickej práce v rámci ICAO, je dôležité aj to, aby sa členské štáty ICAO, prevádzkovatelia lietadiel a občianska spoločnosť naďalej angažovali v práci ICAO s cieľom implementovať globálne trhové opatrenie, a aby ICAO oslovovala všetky zainteresované strany, a informovala ich včas o pokroku a rozhodnutiach. Na dosiahnutie tohto cieľa môže byť nutné revidovať protokoly o nezverejňovaní informácií pre členov a pozorovateľov Výboru ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (CAEP).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Na prijatie všeobecne uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu by sa právomoc na prijatie aktov v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií uplatniteľných na prevádzkovateľov lietadiel na účely globálneho trhového opatrenia, ktoré v súčasnosti vypracúva ICAO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(7)  Na prijatie všeobecne uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu by sa právomoc na prijatie aktov v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijatie opatrení na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií uplatniteľných na prevádzkovateľov lietadiel na účely globálneho trhového opatrenia, ktoré v súčasnosti vypracúva ICAO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, najmä na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov, s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a efektívnosť rozhodovacieho procesu.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Napriek tomu, že dlhodobým cieľom by malo byť, aby sa dosiahol jednotný globálny systém znižovania uhlíkových emisií v leteckej doprave v druhej fáze programu ICAO v roku 2024, v prípade, že globálne trhové opatrenie ICAO nebude postačovať na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti zmeny klímy a záväzkov podľa Parížskej dohody, mali by sa preskúmať aj iné možnosti vedúce k zníženiu uhlíkových emisií.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Letectvo má vplyv na klímu aj prostredníctvom uvoľňovania emisií oxidov dusíka, vodných pár a sulfátových a sadzových častíc vo veľkej výške. Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) odhadol, že celkový vplyv leteckej dopravy je v súčasnosti približne dvoj- až štvornásobne vyšší ako vplyv jej emisií oxidu uhličitého v minulosti. Kým vedecký pokrok neprinesie nové informácie, mal by sa vplyv leteckej dopravy riešiť v čo najväčšom rozsahu. Mal by sa podporovať aj výskum vzniku kondenzačných stôp, známych aj ako contrails, ich vývoja na cirusové oblaky, menších priamych účinkov sulfátových aerosólov, sadzí, vodných pár, kondenzačných stôp a cirusových oblakov, a výskum účinných opatrení na ich zmierňovanie vrátane prevádzkových a technických opatrení.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Je nesporné, že emisie pochádzajúce z leteckej dopravy, ktoré znečisťujú klímu, presahujú oblasť účinkov CO2. Komisia sa už v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES1a zaviazala, že v roku 2008 predloží zodpovedajúci návrh týkajúci sa oxidov dusíka. Napriek technickým a politickým ťažkostiam v tejto oblasti by Komisia mala svoje snahy v tomto smere urýchliť.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3c – odsek 3 a (nový)
(-1)  V článku 3c sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel v roku 2021, je o 10 % nižšie ako priemerné kvóty na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016, a potom sa každoročne znižuje rovnakou mierou ako celkový strop pre EU ETS uvedený v druhom pododseku článku 9 tak, aby sa strop pre odvetvie leteckej dopravy viac zosúladil s ostatnými odvetviami EU ETS do roku 2030.
Pre činnosti leteckej dopravy z letísk a na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo EHP sa množstvo kvót, ktoré sa pridelia od roku 2021, môže upraviť s prihliadnutím na globálne trhové opatrenie ICAO, ktoré sa bude uplatňovať od roku 2021 na kompenzáciu emisií z medzinárodnej leteckej dopravy presahujúcich úrovne z roku 2020.“
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 2
-1a)  V článku 3d sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Od 1. januára 2013 sa s 15 % kvót musí obchodovať formou aukcie. Toto percento sa môže v rámci všeobecného preskúmania smernice prehodnotiť.
2.  Od 1. januára 2021 sa s 50 % kvót musí obchodovať formou aukcie. Toto percento sa môže v rámci všeobecného preskúmania smernice prehodnotiť.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 3 – pododsek 1
(-1b)  V článku 3d ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Prijme sa nariadenie obsahujúce podrobné ustanovenia platné pre členské štáty pri obchodovaní formou aukcie s kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku alebo článkom 3f ods. 8. Počet kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie počas každého obdobia, je úmerný jeho podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa v súlade s článkom 14 ods. 3 a ktorý sa overil v súlade s článkom 15. Pre obdobie uvedené v článku 3c ods. 1 je referenčným rokom rok 2010 a pre každé nasledujúce obdobie uvedené v článku 3c je referenčným rokom kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa aukčné obchodovanie vzťahuje.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom [23] na doplnenie tejto smernice tým, že stanoví podrobné podmienky pre členské štáty pri obchodovaní formou aukcie s kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku alebo článkom 3f ods. 8. Počet kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie počas každého obdobia, je úmerný jeho podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa v súlade s článkom 14 ods. 3 a ktorý sa overil v súlade s článkom 15. Pre obdobie uvedené v článku 3c ods. 1 je referenčným rokom rok 2010 a pre každé nasledujúce obdobie uvedené v článku 3c je referenčným rokom kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa aukčné obchodovanie vzťahuje.“
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 3 – pododsek 2
(-1c)  V článku 3d ods. 3 sa druhý pododsek vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 d (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 4 – pododsek 1
-1d)  V článku 3d ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami. Tieto príjmy by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. '
„Všetky príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami sa použijú na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Únie a na financovanie spoločných projektov na zníženie emisií skleníkových plynov z odvetvia letectva, akými sú napríklad spoločný podnik SESAR a spoločné technologické iniciatívy Čisté nebo, ako aj všetky iniciatívy umožňujúce rozsiahle používanie systému GNSS na satelitnú navigáciu a interoperabilné spôsobilosti v rámci členských štátov, najmä tie, ktoré zlepšujú infraštruktúru leteckej navigácie, poskytovanie leteckých navigačných služieb a využívanie vzdušného priestoru. Výnosy z obchodovania formou aukcie sa môžu využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. Osobitná pozornosť sa bude venovať členským štátom, ktoré príjmy používajú na spolufinancovanie výskumných a inovačných programov alebo iniciatív v rámci deviateho rámcového programu pre výskum (RP9). Transparentné využívanie príjmov z aukčného obchodovania s kvótami podľa tejto smernice má zásadný význam pre plnenie záväzkov Únie.“
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 e (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 12 – odsek 3
(-1e)  V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Členské štáty zabezpečia, aby do 30. apríla každého roku prevádzkovateľ každého zariadenia odovzdal množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa kapitoly II, rovnajúce sa celkovým emisiám z tohto zariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roku, ktoré bolo overené v súlade s článkom 15, a aby tieto boli následne zrušené.
3. Členské štáty zabezpečia, aby do 30. apríla každého roku prevádzkovateľ každého zariadenia odovzdal množstvo iných kvót rovnajúce sa celkovým emisiám z tohto zariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roku, ktoré bolo overené v súlade s článkom 15, a aby tieto boli následne zrušené.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 f (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 12 – odsek -3 a (nový)
(-1f)   V článku 12 sa pred odsek 3a vkladá tento odsek:
„-3a. V záujme ochrany environmentálnej integrity EU ETS nemôžu prevádzkovatelia leteckej dopravy ani iní prevádzkovatelia v rámci EU ETS používať kvóty, ktoré členský štát vydal po 1. januári 2018 a vo vzťahu ku ktorému zanikli povinnosti pre prevádzkovateľov leteckej dopravy a iných prevádzkovateľov. Tento odsek sa vykonáva právnym aktov uvedeným v článku 19.“
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 g (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
(-1g)  V článku 21 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. V správe uvedenej v odseku 2 sa s použitím údajov získaných prostredníctvom spolupráce uvedenej v článku 18b uvedie zoznam prevádzkovateľov lietadiel, na ktorých sa vzťahujú požiadavku tejto smernice, a ktorí si nezriadili účet v registri.“
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – písmeno a
a)  všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b);
a)  všetky emisie z letov na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – písmeno b
b)  všetky emisie z letov medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne EHP v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.
b)  všetky emisie z letov medzi letiskom nachádzajúcim sa v najvzdialenejšom regióne v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a letiskom nachádzajúcim sa v inom regióne EHP v každom kalendárnom roku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ia.  vkladá sa toto písmeno:
„ba) všetky emisie z letov medzi letiskami nachádzajúcimi sa v EHP a vykonávaných ako dôsledok presmerovania letov uvedených v písmene a) alebo b) tohto odseku na letisko, ktoré sa nachádza v EHP, v každom kalendárnom roku od 1. januára 2017, s výhradou preskúmania uvedeného v článku 28b.“
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod i
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 2 – pododsek 1
Od 1. januára 2017, odchylne od článkov 3d až 3f až do zmeny v nadväznosti na preskúmanie uvedené v článku 28b nadobudli účinnosť, prevádzkovatelia lietadiel sa vydávajú každý rok, množstvo kvót, ktoré zodpovedá roku 2016. Počnúc rokom 2021 sa na počet emisných kvót uplatňuje lineárny koeficient podľa článku 9.
Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020, odchylne od článkov 3d až 3f až do zmeny v nadväznosti na preskúmanie uvedené v článku 28b nadobudli účinnosť, prevádzkovatelia lietadiel sa vydávajú každý rok, množstvo kvót, ktoré zodpovedá roku 2016. Počnúc rokom 2021 sa na počet emisných kvót uplatňuje lineárny koeficient podľa článku 9.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – bod ii
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 2 – pododsek 3
ii.  tretí pododsek sa vypúšťa.
ii.  tretí pododsek sa nahrádza takto:
„Pokiaľ ide o činnosť v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020, členské štáty uverejnia množstvo kvót pre leteckú dopravu pridelených jednotlivým prevádzkovateľom lietadiel do 1. septembra 2018.“
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 4
4.  Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo emisných kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie od 1. januára 2013, znižuje tak, aby bolo v súlade s jeho podielom započítaných emisií z leteckej dopravy z letov, ktoré nepodliehajú odchýlkam stanoveným v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.
4.  Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo emisných kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020, znižuje tak, aby bolo v súlade s jeho podielom započítaných emisií z leteckej dopravy z letov, ktoré nepodliehajú odchýlkam stanoveným v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 8
da)  odsek 8 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Článok 28b – odsek 1
1.  Komisia podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni.
1.  Komisia do 1. januára 2019 a neskôr v pravidelných intervaloch podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o príslušných štandardoch ICAO a odporúčaných postupoch (SARP), schválených odporúčaniach Rady ICAO relevantných pre globálne trhové opatrenie alebo iných právnych nástrojoch, ako aj o domácich opatreniach prijatých tretími krajinami s cieľom vykonávať globálne trhové opatrenie a uplatňovať ho na emisie od roku 2021, ako aj o ďalšom príslušnom vývoji na medzinárodnej úrovni. Komisia takisto poskytne pravidelné informácie Európskemu parlamentu a Rade o zavedení globálneho registra a o vývoji SARP v súlade s postupom normotvorby ICAO. Komisia podáva v súlade s globálnym hodnotením v rámci UNFCCC správu aj o úsilí stanoviť dôveryhodný dlhodobý cieľ zníženia úrovne emisií CO2 z leteckej dopravy za rok 2005 o polovicu do roku 2050.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Článok 28b – odsek 2
2.  V tejto správe by sa mali posúdiť spôsoby implementácie daných nástrojov ICAO do práva Únie prostredníctvom revízie tejto smernice. V správe sa podľa potreby posúdia aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
2.  Do 1. marca 2020 Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o primeranosti týchto nástrojov ICAO a možností pre dané nástroje ICAO, ktoré sa majú implementovať do práva Únie prostredníctvom revízie tejto smernice. V správe sa podľa potreby posúdia aj pravidlá týkajúce sa letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V správe sa preskúmajú aj ambície a celková environmentálna integrita globálneho trhového opatrenia vrátane jeho všeobecných ambícií v súvislosti s cieľmi Parížskej dohody, úrovne účasti, vykonateľnosti, transparentnosti, sankcií za nedodržiavanie pravidiel, postupy pre účasť verejnosti, kvality kompenzačných kreditov, monitorovania, podávania správ a overovania emisií, registrov, zodpovednosti a pravidiel týkajúcich sa používania biopalív. V správe sa okrem toho zváži, či treba delegovaný akt prijatý podľa článku 28c ods. 2 revidovať.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Článok 28b – odsek 3
3.  K správe môžu byť pripojené príslušné návrhy Európskemu parlamentu a Rade na zmenu, vypustenie, predĺženie platnosti alebo nahradenie odchýlok uvedených v článku 28a v súlade so záväzkom Únie na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve.
3.  K správe uvedenej v odseku 2 tohto článku musia byť pripojené príslušné návrhy Európskemu parlamentu a Rade na zmenu, vypustenie, predĺženie platnosti alebo nahradenie odchýlok uvedených v článku 28a v súlade so záväzkom Únie na rok 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve s cieľom zabezpečiť úplnú environmentálnu integritu a účinnosť opatrení Únie v oblasti klímy a znížiť akékoľvek nejasnosti pred tým, ako začne fungovať systém CORSIA.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2003/87/ES
Článok 28c – odsek 1
1.  Komisia prijme ustanovenia na primerané monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia, ktoré vypracúva ICAO. Uvedené ustanovenia musia vychádzať z tých istých zásad ako nariadenie uvedené v článku 14 ods. 1 a musia zabezpečiť overovanie podaných správ o emisiách v súlade s článkom 15.
1.  Komisia prijme ustanovenia na primerané monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia, ktoré vypracúva ICAO. Uvedené ustanovenia musia byť v úplnom súlade so zásadami obsiahnutými v nariadení uvedenom v článku 14 ods. 1 a musia zabezpečiť overovanie podaných správ o emisiách v súlade s článkom 15.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 30 – odsek 4 a (nový)
2a)  V článku 30 sa dopĺňa tento odsek:
„4a. Do 1. januára 2020 Komisia predloží aktualizovanú analýzu vplyvov leteckej dopravy, ktoré nesúvisia s emisiami CO2, podľa potreby spolu s legislatívnym návrhom, ako najlepšie vyriešiť tieto vplyvy.“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0258/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia