Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0262/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0262/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2018 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 751kWORD 83k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I
P8_TA(2017)0339A8-0262/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)
(-1α) Πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510.
(3)  Στις 5 Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού εξ ονόματος της Ένωσης, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Ο παρών κανονισμός αποτελεί, από την άποψη αυτή, μέρος της εφαρμογής της δέσμευσης της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας, όπως ορίστηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 201510. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα εντείνοντας τις προσπάθειές της για το κλίμα σε επίπεδα αντίστοιχα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού.
__________________
__________________
10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission %20Pages/submissions.aspx
10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, έναν μακροπρόθεσμο στόχο, σε ευθυγράμμιση με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να διατηρηθεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι ο πλανήτης πρέπει να εισέλθει σε μία περίοδο αρνητικών επιπέδων εκπομπών, κατά την οποία τα δάση, οι γεωργικές γαίες και οι υγρότοποι, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο. Η συμφωνία του Παρισιού στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην απειλή της αλλαγής του κλίματος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας, μεταξύ άλλων, με την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και των χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων. Στη Συμφωνία του Παρισιού τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη βασική προτεραιότητα της εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της πείνας, καθώς και τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των συστημάτων παραγωγής τροφίμων σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη του στόχου της συμφωνίας του Παρισιού τα μέρη πρέπει να αυξήσουν τις συλλογικές προσπάθειές τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τα μέρη θα πρέπει να καταρτίσουν, να κοινοποιήσουν και να τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί επίσης την ισορροπία μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό του παρόντος αιώνα και καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση, κατά περίπτωση, των καταβοθρών και των δεξαμενών αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών. Στη συμφωνία του Παρισιού, τα μέρη αναγνωρίζουν επίσης ότι τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανή, να λαμβάνονται με γνώμονα τα οικοσυστήματα, και να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Είναι σημαντικό η διαχείριση των δασών να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των δασών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της «Forest Europe». Η διαδικασία αυτή ορίζει την αειφόρο διαχείριση των δασών ως τη διαχείριση και χρήση των δασών και των δασικών γαιών κατά τέτοιο τρόπο και ρυθμό ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η αναπαραγωγική τους ικανότητα, η ζωτικότητά τους και το δυναμικό τους να εκτελούν, τώρα και στο μέλλον, ουσιαστικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, κατά τρόπο που δεν θα προκαλεί βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναγνωρισθεί ο ρόλος της αναδάσωσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Για την επίτευξη των αρνητικών επιπέδων εκπομπών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να είναι άρτια τα συστήματα λογιστικής για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία («LULUCF»). Δεδομένου ότι οι απορροφήσεις μέσω του τομέα LULUCF είναι αναστρέψιμες, θα πρέπει να θεωρούνται χωριστός πυλώνας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 αναγνώρισε επίσης τους πολλαπλούς στόχους του τομέα της γεωργίας και της χρήσης γης, όπου η δυνατότητα μετριασμού είναι χαμηλότερη, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των στόχων της Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τα βέλτιστα μέσα για την ενθάρρυνση της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στη μείωση και τη δέσμευση των αερίων θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νέων δασών και να καθορίσει μια πολιτική σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας («LULUCF») στο πλαίσιο μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι τεχνικές συνθήκες και οπωσδήποτε πριν από το 2020.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ο τομέας LULUCF δύναται να συμβάλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, είναι πολύ σημαντική η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα.
(6)  Ο τομέας LULUCF είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος και πολύ ευάλωτος στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, ο τομέας έχει τεράστιες δυνατότητες για την παροχή μακροπρόθεσμων κλιματικών οφελών και για να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ενωσιακών και των διεθνών μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων. Ο τομέας LULUCF συμβάλλει ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της μείωσης των εκπομπών και της διατήρησης και ενίσχυσης των καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα. Ο τομέας παρέχει επίσης βιοϋλικά που μπορούν, ως ένα βαθμό, να υποκαταστήσουν υλικά υψηλής έντασης ορυκτών ή άνθρακα με ανανεώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βιομάζας από τα δάση. Όσον αφορά την υποκατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής τους, από την παραγωγή της πρώτης ύλης έως τη μεταποίηση και την αλυσίδα παραγωγής. Η βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης υλικών, όπως στις κατασκευές, και συμπεριλαμβανομένης της βιοενέργειας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια οικονομία απαλλαγμένη από ορυκτά καύσιμα. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα και σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι πολύ σημαντική η βιώσιμη διαχείριση των δασών και των πόρων και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα των καταβοθρών άνθρακα. Δεδομένου ότι ο τομέας LULUCF χαρακτηρίζεται από μεγάλα χρονικά διαστήματα,, για να καταστούν μακροπρόθεσμα δυνατές οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούνται μακροπρόθεσμες στρατηγικές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Η Ένωση θα πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την προώθηση και εξαγωγή έρευνας και επενδύσεων για βιώσιμες, προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές, τεχνικές και ιδέες στον τομέα LULUCF, καθώς και τη διάδοση των πράσινων τεχνολογιών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με παράλληλη διατήρηση της παραγωγής τροφίμων, αποτελώντας παράδειγμα για τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία και εταιρική σχέση με φορείς του ιδιωτικού τομέα, ιδίως με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Η απόδοση προτεραιότητας στη χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο την αλλαγή του κλίματος θα ενίσχυε τον ρόλο του τομέα LULUCF σε σχέση με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν. Ειδικότερα, η ενίσχυση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης, που προβλέπεται για την περίοδο 2021-2028, στον τομέα LULUCF θα συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εμβάθυνση και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της γνώσης των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα, επιταχύνοντας τις βιώσιμες καινοτομίες, προωθώντας τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, εκσυγχρονίζοντας την κατάρτιση και την εκπαίδευση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα αυτού και παρακολουθώντας τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη δράση.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Οι έρευνες για τον ρόλο των νεκρών ξύλων, και ιδίως για την επιφανειακή νεκρή ύλη και τα νεκρά θαμμένα ξύλα τόσο στα διαχειριζόμενα δάση όσο και στα μη διαχειριζόμενα δάση, θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια της λογιστικής καταγραφής του άνθρακα των δασών, αλλά και για τον υπολογισμό του καθαρού ισοζυγίου του άνθρακα του οικοσυστήματος. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι περιορισμένα, αλλά τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι τα νεκρά ξύλα μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη δεξαμενή άνθρακα και η διαθεσιμότητα νεκρών ξύλων στο δάσος θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε επίπεδο βιοποικιλότητας ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μετριασμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αν ληφθεί υπόψη ότι η διαχείριση των δασών μπορεί να ενθαρρύνει την απομάκρυνση των νεκρών ξύλων, μεταξύ άλλων, για ενεργειακούς σκοπούς, και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον ορθό μετριασμό και την προσαρμογή θα πρέπει να είναι συνειδητή και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Θα πρέπει να διατεθούν ειδικοί πόροι για την έρευνα την περίοδο 2017-2020.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
(6δ)   Η Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ορθή διαχείριση των δασών και τη δέσμευση για ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών και την προώθηση της αναδάσωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ε (νέα)
(6ε)   Θα πρέπει να διασφαλίζεται μια ολιστική προσέγγιση της αποψίλωσης των τροπικών δασών, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που οδηγούν σε αποψίλωση, καθώς και τον στόχο που περιλαμβάνεται στη δήλωση της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της UNFCCC για ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας δασικών εκτάσεων μέχρι το 2030 το αργότερο, και περιορισμό της μεικτής αποψίλωσης των τροπικών δασών κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2020 σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 στ (νέα)
(6στ)   Η δασοκομία και τα δάση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, προσφέροντας βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες σε γεωργούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει αποψίλωση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ότι δεν θα καλλιεργηθούν φυτείες σε τυρφώνες, ότι για τις καλλιέργειες θα ακολουθείται αγροοικολογική διαχείριση με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών, και ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 ζ (νέα)
(6ζ)  Προηγμένες και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και η χρήση από τους ιδιοκτήτες των προηγμένων πρακτικών διαχείρισης, όπως η γεωργία ακριβείας, η δασοκομία ακριβείας και η ψηφιοποίηση της γεωργίας. Η παρακολούθηση μέσω της γεωπληροφορικής και της παρατήρησης της γης, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι εν δυνάμει μέσο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους και, συνεπώς, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 η (νέα)
(6η)  Η αγρο-οικολογία διευκολύνει τη στροφή από τα γραμμικά στα κυκλικά συστήματα παραγωγής τροφίμων που προσομοιάζουν με τους φυσικούς κύκλους και θα μπορούσε να μειώσει τα αποτυπώματα άνθρακα και τα οικολογικά αποτυπώματα των τροφίμων και της γεωργίας. Είναι σημαντικό η αγροοικολογία και γεωργοδασοκομία να προωθηθούν δεδομένης της συμβολής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς.
(7)  Η απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, ως πρώτο βήμα, έθεσε κανόνες λογιστικής καταγραφής για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη πολιτικής για την ένταξη του τομέα LULUCF στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες λογιστικής καταγραφής, επικαιροποιώντας και βελτιώνοντάς τους για την περίοδο 2021-2030. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή αυτών των λογιστικών κανόνων, καθώς και την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι το σύνολο του τομέα LULUCF δεν θα παράγει καθαρές εκπομπές. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής εκθέσεων από ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των δασοκόμων ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή τέτοιων υποχρεώσεων όταν εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό.
__________________
__________________
11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).
11 Απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 80).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η γεωργία και η χρήση της γης αποτελούν τομείς που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, σημαντικός στόχος των πολιτικών που επηρεάζουν τους τομείς αυτούς είναι να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τους στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες πολιτικές της Ένωσης που μπορούν να παροτρύνουν πρακτικές που υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, να υπερβούν τις καλές συνήθεις πρακτικές και να συμβάλουν στην πραγματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη συντήρηση των καταβοθρών άνθρακα, όπως είναι η παροχή δημόσιων αγαθών. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την υλοποίηση και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με προσεγγίσεις μετριασμού και προσαρμογής για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των δασικών και γεωργικών εκτάσεων. Παρά το αναγνωρισμένο περιορισμένο δυναμικό της όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών της που δεν προέρχονται από το CO2, η γεωργία πρέπει να συμβάλει με δίκαιο τρόπο στη συμβολή για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση των καλλιεργειών και την αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Οι υγρότοποι είναι τα πιο αποτελεσματικά οικοσυστήματα για την αποθήκευση CO2. Ως εκ τούτου, η υποβάθμιση των υγροβιοτόπων στην Ένωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για τη βιοποικιλότητα αλλά και για το ίδιο το κλίμα. Αντιστρόφως, η προστασία και η αποκατάσταση των υγροτόπων, θα μπορούσε αφενός να ενισχύσει τις προσπάθειες και, αφετέρου, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών του 2006 που επέφερε η IPCC, που θα εφαρμοστεί το 2019.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.
(8)  Για να καθοριστούν επακριβείς λογαριασμοί εκπομπών και απορροφήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου 2006 («IPCC»), θα πρέπει να αξιοποιούνται οι τιμές που αναφέρονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για τις κατηγορίες χρήσης γης και τη μετατροπή μεταξύ κατηγοριών χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Γαίες που μετατρέπονται σε άλλη κατηγορία χρήσης γης θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε μετάβαση προς την εν λόγω κατηγορία για περίοδο 20 ετών, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC. Δεδομένης της θέσης της Ένωσης ως ηγετικής δύναμης στον τομέα του κλίματος, θα πρέπει τα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από την εν λόγω προκαθορισμένη τιμή μόνο για δασωμένες εκτάσεις και μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της IPCC. Η δυνατότητα για παρέκκλιση λαμβάνει υπόψη την απόκλιση των φυσικών και οικολογικών συνθηκών μεταξύ κρατών μελών και, ως εκ τούτου, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δασικών εκτάσεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να εξαιρούνται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών. Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαδικασία επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.
(9)  Οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τις δασικές εκτάσεις εξαρτώνται από ορισμένες φυσικές συνθήκες, την ηλικιακή διάρθρωση των δασών, καθώς και από παρελθούσες και σημερινές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η χρήση έτους βάσης δεν θα καθιστούσε δυνατό τον συνυπολογισμό των παραγόντων αυτών, καθώς και των επακόλουθων κυκλικών επιπτώσεών τους στις εκπομπές και τις απορροφήσεις ή τις διαχρονικές διακυμάνσεις τους. Αντιθέτως, οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση επιπέδων αναφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιδράσεις φυσικών και ειδικών ανά χώρα χαρακτηριστικών, όπως π.χ. είναι η αδυναμία διαχείρισης των δασών της Δημοκρατίας της Κροατίας λόγω της κατοχής των εδαφών της, του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας και των πολεμικών και μεταπολεμικών συνθηκών. Οι σχετικοί λογιστικοί κανόνες θα πρέπει επίσης να προβλέπουν συνοχή και απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών της Forest Europe (υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη). Ενόψει της απουσίας διεθνούς επανεξέτασης βάσει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να καθιερωθεί διαφανής διαδικασία προκειμένου τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη δυνατότητα ελέγχου και την ποιότητα των λογιστικών καταγραφών στην κατηγορία αυτή.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Οι εκπομπές της υλοτομίας στον τομέα LULUCF θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις εκπομπές στους τομείς του συστήματος εμπορίας εκπομπών και του επιμερισμού των προσπαθειών και ο παρών κανονισμός μπορεί τόσο να αναδείξει όσο και να αιτιολογήσει το γεγονός αυτό.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Όταν η Επιτροπή επιλέγει να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές και η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και να επιλέγεται επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.
(10)   Όσον αφορά την ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (C(2016)3301)) κατά την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης θα πρέπει να αξιοποιήσει τις καλές πρακτικές και την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης δυνάμει της UNFCCC, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή εθνικών εμπειρογνωμόνων και συστάσεων και θα πρέπει να επιλεγεί επαρκής αριθμός εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της μόνιμης δασικής επιτροπής, που συστάθηκε με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και τη γνώμη των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με την επανεξέταση των εθνικών σχεδίων λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, ώστε να παρέχουν κίνητρα για την ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.
(12)  Η αυξημένη βιώσιμη χρήση προϊόντων υλοτομίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω του φαινομένου της υποκατάστασης (λαμβανομένου υπόψη ότι η ενέργεια και η ένταση σε CO2 άλλων τομέων, λ.χ. της παραγωγής τσιμέντου, αντιστοιχεί περίπου στο 8 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2) και να αυξήσει τις απορροφήσεις τους. Οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη θα καταγράφουν επακριβώς στους λογαριασμούς τις αλλαγές στη δεξαμενή προϊόντων υλοτομίας τη στιγμή που συμβαίνουν, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να παρέχουν κίνητρα για να προτιμάται η ενισχυμένη χρήση προϊόντων υλοτομίας με μακρά διάρκεια ζωής αντί για τη χρήση των παραγόμενων προϊόντων ξύλου για ενεργειακούς σκοπούς. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω και να συνυπολογιστεί το θετικό αποτέλεσμα υποκατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, περισσότερα προϊόντα στους υπολογισμούς για τα προϊόντα υλοτομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον λογιστικό χειρισμό των προϊόντων υλοτομίας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.
(13)  Φυσικές διαταραχές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, η προσβολή από έντομα και ασθένειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι γεωλογικές διαταραχές που εκφεύγουν του ελέγχου ενός κράτους μέλους και δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από αυτό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προσωρινές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα LULUCF ή να αναστρέψουν προγενέστερες απορροφήσεις. Δεδομένου ότι η αναστροφή αυτή μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αποφάσεων, όπως οι αποφάσεις υλοτόμησης ή δενδροφύτευσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπογενείς αναστροφές απορροφήσεων απεικονίζονται πάντοτε με ακρίβεια στους λογαριασμούς για τις LULUCF. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα, όπως η βιώσιμη διαχείριση, για να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με φυσικές διαταραχές, αποφεύγοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις στις δασικές καταβόθρες άνθρακα. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη περιορισμένη δυνατότητα εξαίρεσης από τους οικείους λογαριασμούς LULUCF των εκπομπών που οφείλονται σε διαταραχές οι οποίες εκφεύγουν από τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων από τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αδικαιολόγητο υποκαταλογισμό.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
(14)  Ανάλογα με τις εθνικές προτιμήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλες εθνικές πολιτικές για την επίτευξη των δεσμεύσεών τους στον τομέα LULUCF, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αντιστάθμισης των εκπομπών από μια κατηγορία γης με τις απορροφήσεις από κάποια άλλη κατηγορία γης. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σωρεύουν τις καθαρές απορροφήσεις τους εντός της περιόδου 2021-2030. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται ως επιπλέον δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση. Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο, ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θετικά πλεονάσματα που επιτυγχάνει δυνάμει του κανονισμού [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και να τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του προς τη δέσμευση που αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος κανονισμού χωρίς να υπονομεύεται το συνολικό επίπεδο φιλοδοξίας των στόχων της Ένωσης για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέχρι 280 εκατομμύρια τόνους συνολικής καθαρής μετεγκατάστασης που προκύπτει από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποψιλωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, καλλιεργούμενων εκτάσεων, υπό διαχείριση λειμώνων, υγροτόπων που διαχειρίζονται, όπου απαιτείται, και, με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) [2017/ ...] σχετικά με τις υποχρεωτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, τη διαχείριση δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) [2017/ ...].
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, για την οποία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προβλέπεται η υποβολή πρότασης έως το τέλος του 2016.
(15)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ενώ οι έλεγχοι συμμόρφωσης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις αυτές. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι διατάξεις αυτές δύνανται να εξορθολογιστούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικές αλλαγές στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Βάσει της UNFCCC, απαιτείται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύσσουν, να ενημερώνουν τακτικά, να δημοσιεύουν και να υποβάλλουν στη διάσκεψη των μερών εθνικές απογραφές ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες μεθοδολογίες, οι οποίες θα συμφωνούνται από τη διάσκεψη των μερών. Οι απογραφές των αερίων θερμοκηπίου είναι ουσιώδεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής της διάστασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για το κλίμα. Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη συγκέντρωση και τη διαχείριση των εθνικών απογραφών περιέχονται στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) και COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης). Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
(17)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων και η βελτίωση της μεθοδολογίας, η χρήση των εκτάσεων γης θα πρέπει να καταγράφεται ρητώς και να αναφέρεται με τη χρήση γεωγραφικής ιχνηλάτησης κάθε χερσαίας περιοχής, σε αντιστοιχία με τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα συλλογής δεδομένων. Για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, αξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα και έρευνες της Ένωσης και των κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων LUCAS (Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης), το πρόγραμμα COPERNICUS (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης), συγκεκριμένα μέσω της αποστολής Sentinel-2, και τα Ευρωπαϊκά Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης Galileo και EGNOS, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εποπτείας των χρήσεων γης. Η διαχείριση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαναχρησιμοποίηση και τη διάδοση των εκθέσεων, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και την αναθεώρηση των απαιτήσεων μεθοδολογίας και παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό [] για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(18)  Προκειμένου να προβλεφθεί η κατάλληλη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων ευελιξίας και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνική προσαρμογή ορισμών, τιμών, καταλόγων των αερίων θερμοκηπίου και των δεξαμενών άνθρακα, τη λογιστική καταγραφή των συναλλαγών, την αναθεώρηση της μεθοδολογίας με βάση τις προσφάτως εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της IPCC, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών της IPCC για τους υγροτόπους για το 2013 για τις εθνικές απογραφές αερίων θερμοκηπίου και τις κατευθυντήριες γραμμές της UNFCCC, καθώς και την αναθεώρηση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου. Οι αναγκαίες διατάξεις θα πρέπει να περιέχονται σε μια ενιαία νομική πράξη που θα συνδυάζει τις λογιστικές διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) .../... για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και τον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
(19)  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία θα αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια να επανεξετάζεται ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η εν λόγω επανεξέταση μπορεί επίσης να επικαιροποιείται από τα αποτελέσματα της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο παρών κανονισμός δεν ορίζει υποχρεώσεις λογιστικής απεικόνισης ή υποβολής εκθέσεων για ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών των και δασοκαλλιεργητών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην επίτευξη από την Ένωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  από το 2026, οι διαχειριζόμενοι υγροβιότοποι: εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι και οικισμοί ή άλλες εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους καθώς και υγροβιότοποι που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους, που αντιστοιχούν στις εκτάσεις γης που είχαν δηλωθεί ως υγροβιότοποι και παραμένουν υγροβιότοποι, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους, καθώς και τους υγροβιότοπους που έχουν μετατραπεί σε οικισμούς και άλλες εκτάσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2.  Κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, ένα κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 και τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει τη δυνατότητα αυτή, καταγράφει λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  «επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων»: εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για την περίοδο μετά το 2030, τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να αυξήσουν τις απορροφήσεις ώστε να υπερβαίνουν τις εκπομπές τους. Η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για μετά το 2030 το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους για αύξηση των απορροφήσεων, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί λογαριασμούς στους οποίους καταγράφονται επακριβώς οι εκπομπές και απορροφήσεις που προκύπτουν από τις κατηγορίες λογιστικής καταγραφής γης που αναφέρονται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων που έχουν εγκριθεί από τα όργανα της UNFCCC ή της συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο 2021-2030. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη συνέπεια, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των λογαριασμών τους και των λοιπών δεδομένων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη επισημαίνουν τις εκπομπές με θετικό πρόσημο (+) και τις απορροφήσεις με αρνητικό πρόσημο (-).
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.
4.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους λογαριασμούς τους για κάθε λογιστική κατηγορία γης κάθε μεταβολή του αποθέματος άνθρακα από τις δεξαμενές άνθρακα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι τμήμα Β. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τις μεταβολές των αποθεμάτων άνθρακα για δεξαμενές άνθρακα, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή άνθρακα δεν αποτελεί πηγή, εξαιρουμένων των υπέργειων προϊόντων βιομάζας, των νεκρών ξύλων (υπέργειων και θαμμένων νεκρών ξύλων) στις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις και των προϊόντων υλοτομίας σε διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής.
2.  Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση εφαρμογής της προκαθορισμένης περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους υγρότοπους, τους οικισμούς και άλλες εκτάσεις από την οικεία κατηγορία γης που μετατράπηκε σε δασική έκταση στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων που εξακολουθούν να είναι δασικές έπειτα από 30 έτη από την ημερομηνία της μετατροπής, εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η υλοποίηση δράσεων δάσωσης κατά την περίοδο 2017-2030 σε υγροβιοτόπους συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, στο δίκτυο Natura 2000 και στους οικοτόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ιδίως στις φυσικές και ημιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις και στους υψηλούς και χαμηλούς τυρφώνες, και σε άλλους υγροβιοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων, όταν εφαρμόζονται οι κανόνες της «ακαθάριστης-καθαρής» λογιστικής καταγραφής δεν εμφανίζεται στην εθνική λογιστική καταγραφή των κρατών μελών. Οι περιοχές αυτές συνυπολογίζονται μόνο, ανάλογα με την περίπτωση, για τις απορροφήσεις ή εκπομπές στην κατηγορία των δασωμένων εκτάσεων μετά τη μεταφορά τους στην κατηγορία των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει να συμπεριλάβει τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 2, κοινοποιεί την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την περίοδο 2021-2025 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την περίοδο 2026-2030.
3.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει να συμπεριλάβει τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής της ανάληψης υποχρεώσεών του σύμφωνα με το άρθρο 2, κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, κοινοποιεί την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.
4.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2 κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά την περίοδο από το 2021 έως το 2025, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε τις μέσες ετήσιες εκπομπές και απορροφήσεις του κράτους μέλους που προκύπτουν από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους κατά την περίοδο βάσης 2005-2007.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2021 έως το 2025, τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2, αναφέρουν ωστόσο τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τους διαχειριζόμενους υγροβιότοπους στην Επιτροπή.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων. Το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων είναι μια εκτίμηση του μέσου όρου των ετήσιων καθαρών εκπομπών ή απορροφήσεων που προκύπτουν από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην επικράτεια του κράτους μέλους, στο διάστημα από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030.
1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν λογιστικά τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις ως εκπομπές και απορροφήσεις κατά τις περιόδους από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, μείον την τιμή που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί πέντε το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
2.  Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αρνητικό σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων, το κράτος μέλος θα πρέπει να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων συνολικές καθαρές απορροφήσεις που δεν υπερβαίνουν το ισοδύναμο του 3,5 % των εκπομπών του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώσουν στην τιμή αυτή ποσοστό 3,5 % του ποσού των καθαρών απορροφήσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις από ξυλόφυλλα, πριστή ξυλεία και νεκρά ξύλα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι καθαρές απορροφήσεις από ξυλόφυλλα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) και από την πριστή ξυλεία όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, μπορούν να καταγράφονται λογιστικά χωριστά εκτός και επιπροσθέτως του αριθμού των καθαρών απορροφήσεων για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων μέχρι το επίπεδο του 3 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι καθαρές απορροφήσεις από την κατηγορία των νεκρών ξύλων που λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα μπορούν να καταγράφονται λογιστικά χωριστά εκτός και επιπροσθέτως του αριθμού των καθαρών απορροφήσεων για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων μέχρι το επίπεδο του 3 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 γ (νέο)
Η συνδυασμένη τιμή των καθαρών απορροφήσεων 3,5 % στο πρώτο εδάφιο, από κοινού με τις καθαρές απορροφήσεις για τους λογαριασμούς των διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων από ξυλόφυλλα, πριστή ξυλεία και νεκρά ξύλα δεν υπερβαίνουν από κοινού το 7 % των εκπομπών του κράτους μέλους κατά το έτος ή την περίοδο βάσης του, όπως ορίζεται στο παράρτημα III, πολλαπλασιασμένο επί πέντε.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών και της ισχύουσας έντασης ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 1990-2009 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων περιέχει όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα IV τμήμα Β και περιλαμβάνει ένα νέο επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων με βάση τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως έχει τεκμηριωθεί κατά το διάστημα 2000-2012 ανά είδος και ανά ηλικιακή κατηγορία των εθνικών δασών, εκφρασμένο σε τόνους ισοδυνάμου CO2 ανά έτος.
Κάθε αύξηση της συγκομιδής από κράτος μέλος, με βάση πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης δασών και εθνικές πολιτικές και πρακτικές που είχαν εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  οι υπό διαχείριση δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν ως καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου· και
β)  οι τρόποι διατήρησης ή ενίσχυσης της καταβόθρας και των ταμιευτήρων αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1 της συμφωνίας του Παρισιού, δηλαδή της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα, εκτίθενται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική χαμηλών εκπομπών.
Η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει παρέκκλιση από την περίοδο βάσης 2000-2012 μετά την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος από κράτος μέλος το οποίο τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παρέκκλισης για λόγους που αφορούν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, όπως π.χ. το χρονοδιάγραμμα των δασικών απογραφών.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων για την Κροατία υπολογίζεται ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάληψη μέρους της επικράτειάς της κατά την περίοδο από το 1991 έως το 1998 και οι επιπτώσεις του πολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου στις πρακτικές δασικής διαχείρισης στο έδαφός της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των πολιτικών για την ανάπτυξη της δασικής καταβόθρας.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.
Το εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου, και υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας.
4.  Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν συνέπεια μεταξύ των μεθόδων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων στο εθνικό σχέδιο λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων για τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι πλέον πρόσφατες επαληθευμένες λογιστικές καταγραφές χρήσης της γης και δασικών συνθηκών. Το αργότερο στο τέλος της περιόδου από το 2021 έως το 2025 ή από το 2026 έως το 2030 ένα κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή μια τεχνική διόρθωση του επιπέδου αναφοράς του, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συνέπειας και για να αναφέρει θετικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν χάρη σε πολιτική για την βιώσιμη διαχείριση των δασών που ίσχυε κατά τον καθορισμό της.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να υπολογίζει εκ νέου τα προτεινόμενα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων.
5.  Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση (C(2016)3301 και περιλαμβάνει εκπροσώπους της Επιτροπής και των κρατών μελών, επανεξετάζει, σε διαβούλευση με τη Μόνιμη Δασική Επιτροπή και την Ομάδα Πολιτικού Διαλόγου για τη Δασοκομία και τον Φελλό, τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων και τις τεχνικές διορθώσεις και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, του παρόντος άρθρου καθώς και στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τα νέα ή διορθωμένα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές και οι απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 5 παράγραφος 1. Η Επιτροπή καταρτίζει συγκεφαλαιωτική έκθεση και τη δημοσιοποιεί.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης. Μέχρι την έναρξη ισχύος της εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.
6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος II ενόψει της επανεξέτασης και της αξιολόγησης που διενεργούνται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ώστε να επικαιροποιεί τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους με βάση τα εθνικά σχέδια λογιστικής καταγραφής δασικών εκτάσεων ή τις τεχνικές διορθώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και κάθε επανυπολογισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επανεξέτασης.
Μέχρι την έναρξη ισχύος των εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα επίπεδα αναφοράς δασικών εκτάσεων του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, εξακολουθούν να ισχύουν για την περίοδο από 2021-2025 και/ή την περίοδο 2026-2030.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, με την αναπροσαρμογή των κατηγοριών των προϊόντων υλοτομίας με πρόσθετα προϊόντα που έχουν ως αποτέλεσμα την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC και τη διασφάλιση της ακεραιότητας του περιβάλλοντος, και ενημερώνοντας τις προκαθορισμένες τιμές του χρόνου υποδιπλασιασμού που καθορίζονται στο παράρτημα V, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Στο τέλος των περιόδων από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τους λογαριασμούς τους που αφορούν δασωμένες εκτάσεις και διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές διαταραχές οι οποίες υπερβαίνουν τις μέσες εκπομπές που προκλήθηκαν από φυσικές διαταραχές κατά την περίοδο 2001 έως το 2020, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών («βασικό επίπεδο»), που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το παράρτημα VI.
1.  Στο τέλος των περιόδων από το 2021 έως το 2025 και από το 2026 έως το 2030, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τους λογαριασμούς τους που αφορούν διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε φυσικές διαταραχές οι οποίες υπερβαίνουν τις μέσες εκπομπές που προκλήθηκαν από φυσικές διαταραχές κατά την περίοδο 2001 έως το 2020, εξαιρουμένων των έκτροπων στατιστικών τιμών («βασικό επίπεδο»), που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το παράρτημα VI.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 15 περιλαμβάνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στο άρθρο 15.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση το 2027 και το 2032 σχετικά με το σωρευτικό ισοζύγιο των εκπομπών και απορροφήσεων από τις διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις στην Ένωση, σε σχέση με τις μέσες εκπομπές και απορροφήσεις κατά την περίοδο 1990-2009. Εάν το σωρευτικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για αποζημίωση και αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού από τις πιστώσεις των εκπομπών των κρατών μελών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L …, …, σ. …).
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10 και 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο -1 (νέο)
Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία αναφορικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0262/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου