Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0198(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0065/2017

Внесени текстове :

A8-0065/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0340

Приети текстове
PDF 469kWORD 48k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни ***I
P8_TA(2017)0340A8-0065/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0434),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0247/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0065/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни
P8_TC1-COD(2016)0198

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1954.)

Правна информация - Политика за поверителност