Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0198(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0065/2017

Ingivna texter :

A8-0065/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0340

Antagna texter
PDF 237kWORD 42k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I
P8_TA(2017)0340A8-0065/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0434),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0247/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0065/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
P8_TC1-COD(2016)0198

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1954.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy