Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2780(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0498/2017

Внесени текстове :

B8-0498/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0341

Приети текстове
PDF 535kWORD 59k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Генетично модифицирана соя DAS-68416-4
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051451 – 2017/2780(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051451),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи, и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 21, параграф 2 от него(1),

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, състояло се на 12 юни 2017 г., при което не беше предоставено становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 26 януари 2017 г. и публикувано на 16 март 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент от 14 февруари 2017 г. на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 25 януари 2011 г. Dow AgroSciences Europe подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, до националния компетентен орган на Нидерландия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението обхваща също така пускането на пазара на генетично модифицирана соя DAS-68416-4 в продукти, състоящи се от него или съдържащи го, предназначени за употреба, различна от храни и фуражи, както всеки други вид соя, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 26 януари 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което впоследствие беше публикувано на 16 март 2017 г.(5);

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Г.  като има предвид, че многобройни критични забележки бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации(6); като има предвид, че най-тревожните оценки установиха например, че „настоящото заявление и представените в оценката на риска данни не дават достатъчно информация, за да се изключи категорично неблагоприятното въздействие върху здравето на животните и [здравето] на човека“, както и че „данните, представени до този момент от вносителя, не са достатъчни, за да се приключи оценката на заявлението“ и „ограниченият обхват на проучванията превръщат в предизвикателство извършването на цялостна оценка на риска“;

Д.  като има предвид, че държавите членки изразиха критики, наред с другото, срещу: липсата на проучвания относно въздействието на генетично модифицираната соя върху човешкото здраве и здравето на животните, което пречи на приключването на оценката на риска за околната среда; избора и местоположението на обектите с оглед на сравнителната оценка; факта, че оценката на токсикологичния риск не може да бъде завършена, тъй като липсваше подходящ тест за токсичност с растителен материал от соя DAS-68416-4; липсата на информация относно допълнителни хербициди, които могат да се използват за генетично модифицирани култури, както и за техните метаболити; факта, че оценката на хранителните качества се подкрепя от промишлено проучване, от което не могат да бъдат изведени научни заключения; и факта, че предложението на заявителя за план за мониторинг на околната среда не съответства на целите, определени в приложение VII към Директива № 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда(7);

Е.  като има предвид, че соя DAS-68416-4 отделя протеин AAD-12 aryloxyalkanoate (dioxygenase-12), който създава поносимост към активна съставка 2,4- дихлорфеноксиоцетна киселина (2,4-Д) и други свързани фенокси хербициди; като има предвид, че тя също така отделя протеина фосфинотрицин ацетилтрансфераза (PAT), който създава поносимост толерантност към хербициди на базата на амониев глуфозинат;

Ж.  като има предвид, че независими проучвания пораждат загриженост във връзка с рисковете от активното вещество 2,4-D, що се отнася до развитието на ембриона, вродени малформации и нарушаване на функциите на ендокринната система(8); като има предвид, че одобрението за активното вещество 2,4-D беше подновено през 2015 г., като все още се очаква информация от заявителя във връзка с потенциалните ендокринни свойства(9);

З.  като има предвид, че глюфозинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(10); като има предвид, че одобрението за глюфозината изтича на 31 юли 2018 г.(11);

И.  като има предвид, че редица експерти изразиха опасения във връзка с продуктите от разграждането на 2,4-D, 2,4-Dichlorophenol, които могат да бъдат открити във внесената соя DAS-68416-4; като има предвид, че е известно, че 2,4-Dichlorophenol нарушава функциите ендокринната система и притежава репродуктивна токсичност;

Й.  като има предвид, че поради факта, че той е силно разтворим в мазнини и масла, се очаква 2,4-Dichlorophenol да се концентрира в соевото масло по време на преработката на соя; като има предвид, че основните соеви продукти, използвани от човека са соевото масло, което участва, наред с много други продукти, в храните за кърмачета(12);

К.  като има предвид, че количеството на 2,4-Dichlorophenol в даден продукт може да бъде по-голямо от количеството на остатъчните вещества от 2,4-D; като има предвид, че за 2,4-Dichlorophenol в Съюза не е определена максимално допустимa границa на остатъчни вещества (МДГОВ);

Л.  като има предвид, че от неотдавнашен доклад на ООН става ясно, че пестицидите са причината за около 200 000 смъртни случая от остро отравяне годишно, от които 99% са в развиващите се страни; като има предвид, че Съюзът е поел задължение за прилагане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), които включват ангажимент за значително намаляване до 2030 г. на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване на въздуха, водата и почвата и заразяване (ЦУР 3, цел 3.9), един от показателите за които е процентът на смъртност при неумишлено отравяне(13); като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по‑голяма употреба на тези хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(14);

М.  като има предвид, че Съюзът се е ангажирал със спазването на последователността на политиките за развитие, които имат за цел свеждане до минимум на противоречията и изграждане на взаимодействие между различните политики на Съюза, включително в областта на търговията, околната среда и селското стопанство(15), с цел предоставянето на ползи за развиващите се държави и повишаване на ефективността на сътрудничеството за развитие(16);

Н.  като има предвид, че разрешаването на вноса на соя DAS-68416-4 в Съюза несъмнено ще доведе до увеличаване на нейното отглеждане в трети страни, включително в развиващи се държави и до съответно повишаване на употребата на 2,4-D и глюфозинатни хербициди;

О.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди се дължи основно на бързото развитие на резистентност към плевелите на глифозат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури;

П.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 12 юни 2017 г., не доведе до представянето на становище; като има предвид, че 15 държави членки гласуваха „против“, докато само 11 държави членки, представляващи едва 36,57 % от населението на Съюза, гласуваха „за“, като 2 държави членки се въздържаха;

Р.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003, тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(17);

С.  като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 28 октомври 2015 г. на първо четене(18) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Т.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията следва, доколкото това е възможно, да действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могли да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не попада в приложното поле на изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002(19), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  приканва Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване е преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която доказа, че е неподходяща;

5.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди (HT ДПП) без извършване на пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски формули, използвани в страните, в които са отглеждани;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви HT ДПП устойчиви на комбинация от хербициди, какъвто е случаят със соя DAS-68416-4, без извършване на пълна оценка на специфичния кумулативен ефект от остатъците от пръскане с комбинация от добавъчни хербициди и техните търговски формули, използвани в страните, в които са отглеждани;

7.  приканва Комисията да изиска много по-подробно изследване на рисковете за здравето, свързани с трансформационно събитие като например DAS-68416-4;

8.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на здравния риск и токсикологични изследвания, както и за наблюдението след пускането на пазара, които да са насочени към цялата хранителна верига и веригата на хранене и техните смеси, присъстващи в хранителната и фуражната верига в практически условия;

9.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на HT ДПП, независимо от това дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  приканва Комисията да изпълни задълженията си в рамките на съгласуваността на политиките за развитие, произтичащо от член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(4)—————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (Приети текстове, P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038),Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271),Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4)) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016  г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21 (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Приложение Ж — коментари на държавите членки и групата за ГМО към отговорите: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) OВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2033 на Комисията от 13 ноември 2015 г. за подновяване на одобряването на активното вещество 2,4-D в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 8).
(10) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=EN
(12) Документ за консултации с държавите членки, стр. 31—32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0134&from=EN Съобщение на Комисията от 12 април 2005 г., озаглавено „Съгласуваност на политиките за развитие: Ускоряване на напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за развитие“ (COM(2005)0134 окончателен).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Парламента включено в политическите насоки за следващата Комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(18) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(19) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност