Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2780(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0498/2017

Předložené texty :

B8-0498/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0341

Přijaté texty
PDF 366kWORD 53k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051451 – 2017/2780(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051451),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, a zejména na čl. 7 odst. 3, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení(1),

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 12. června 2017 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 26. ledna 2017, které bylo zveřejněno dne 16. března 2017(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 25. ledna 2011 podala společnost Dow AgroSciences Europe v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení na trh geneticky modifikované sóji DAS-68416-4 v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, pro jakákoli jiná použití než v potravinách a krmivech jako jakákoli jiná sója, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že dne 26. ledna 2017 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo následně zveřejněno dne 16. března 2017(5);

C.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

D.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek(6); vzhledem k tomu, že nejvíce znepokojivá hodnocení například uvádí, že „stávající žádost a údaje předložené k posouzení rizik neposkytují dostatečné informace k jednoznačnému vyloučení nežádoucích účinků na zdraví lidí a zvířat“, že „údaje doposud poskytnuté předkladatelem nejsou dostatečné pro dokončení posouzení žádosti“ a „omezené studie vedou k tomu, že je obtížné provést úplné posouzení rizik“;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy mimo jiné kritizovaly: nedostatek studií o dopadu geneticky modifikované sóji na zdraví lidí a zvířat, který brání dokončení posouzení rizik pro životní prostředí; volbu a umístění terénních míst pro srovnávací hodnocení; skutečnost, že nebylo možné dokončit hodnocení toxikologických rizik, protože neexistoval žádný vhodný text toxicity s rostlinným materiálem ze sóji DAS-68416–4; nedostatek informací o doplňkových herbicidech, které mohou být použity na geneticky modifikované plodiny, a jejich metabolitech; skutečnost, že nutriční hodnocení se opírá o průmyslovou studii, z níž nelze vyvodit žádné vědecké závěry; a skutečnost, že návrh předkladatele na plán monitorování životního prostředí nesplňuje cíle stanovené v příloze VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí(7);

F.  vzhledem k tomu, že sója DAS-68416-4 exprimuje protein aryloxyalkanoate dioxygenase-12 (AAD-12), který rostlinám propůjčuje schopnost tolerance vůči kyselině 2,4-dichlorfenoxyoctové (2,4-D) a dalším souvisejícím herbicidům na bázi fenoxykyselin; vzhledem k tomu, že rovněž exprimuje protein phosphinotricinacetyltransferázu (PAT), který rostlinám propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného;

G.  vzhledem k tomu, že nezávislé vědecké studie vyvolávají znepokojení nad riziky, které účinná látka 2,4-D představuje pro vývoj embryí, vrozené vady a narušení činnosti endokrinního systému(8); vzhledem k tomu, že ačkoli bylo schválení účinné látky 2,4-D obnoveno v roce 2015, na informace od žadatele o jejích potenciálních endokrinních vlastnostech se stále čeká(9);

H.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení (ES) č. 1107/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh(10); vzhledem k tomu, že schválení glufosinátu skončí platnost dne 31. července 2018(11);

I.  vzhledem k tomu, že řada odborníků vyjádřila obavy, pokud jde o produkt rozkladu 2,4-D, 2,4-Dichlorophenolu, který může být přítomen v dovážených bobech sóji DAS-68416–4; vzhledem k tomu, že 2,4-Dichlorophenol je známý endokrinní disruptor s reprodukční toxicitou;

J.  vzhledem k tomu, že z důvodu, že je 2,4-Dichlorophenol vysoce rozpustný v tucích a olejích, očekává se, že se při zpracování sójových bobů hromadí v sójovém oleji; vzhledem k tomu, že hlavním produktem ze sóji, který lidé používají, je sójový olej, který je součástí mnoha dalších produktů včetně některých druhů kojenecké výživy(12);

K.  vzhledem k tomu, že množství 2,4-Dichlorophenolu v produktu může být vyšší než množství rezidua 2,4-D; vzhledem k tomu, že neexistuje žádný unijní maximální limit reziduí (MLR) pro 2,4-Dichlorophenol;

L.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva OSN uvádí, že pesticidy jsou ročně odpovědné za odhadovaných 200 000 úmrtí z důvodu akutní otravy, k 99 % z nichž dochází v rozvojových zemích; vzhledem k tomu, že Unie se přihlásila k cílům udržitelného rozvoje (SDG), které zahrnují závazek podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění způsobených nebezpečnými chemickými látkami a znečištěním ovzduší, vody a půdy do roku 2030 (SDG 3, cíl 3.9), pro který je jedním z ukazatelů míra úmrtnosti způsobené neúmyslnými otravami(13); vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům vedou k vyššímu používání těchto herbicidů než jejich tradiční protějšky(14);

M.  vzhledem k tomu, že se Unie zavázala k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jejímž cílem je minimalizovat rozpory a vytvářet synergie mezi různými politikami Unie, včetně politik v oblasti obchodu, životního prostředí a zemědělství(15), a to ke prospěchu rozvojových zemí a ke zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce(16);

N.  vzhledem k tomu, že udělení povolení k dovozu sóji DAS-68416-4 do Unie bezpochyby povede ke zvýšení jejího pěstování ve třetích zemích, včetně rozvojových, a k odpovídajícímu zvýšení používání herbicidů na bázi kyseliny 2,4-D a glufosinátu;

O.  vzhledem k tomu, že vytváření geneticky modifikovaných plodin odolných vůči několika selektivním herbicidům je způsobeno zejména rychlým vývojem odolnosti plevele vůči glysofátu v zemích, jež silně spoléhaly na geneticky modifikované plodiny;

P.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 12. června 2017, nevedlo k vydání žádného stanoviska; vzhledem k tomu, že 15 členských států hlasovalo proti, zatímco pouze 11 členských států, zastupujících je 36,57 % obyvatel EU, hlasovalo pro a dva členské státy se hlasování zdržely;

Q.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost musela přijímat rozhodnutí o povolení v souladu s příslušnými právními předpisy bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou(17);

R.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015, v prvním čtení(18) zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

S.  vzhledem k tomu, že podle bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad stanovených v nařízení (ES) č. 178/2002(19) spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby odstranil nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům (GMHT rostliny), aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy a jejich komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde mají být rostliny pěstovány;

6.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné GMHT rostliny odolné vůči kombinaci herbicidů, jak tomu je v případě sóji DAS-68416–4, bez plného posouzení specifických kumulativních účinků postřiku kombinací doplňkových herbicidů a komerčních přípravků, jak jsou používány v zemích, kde mají být rostliny pěstovány;

7.  vyzývá Komisi, aby vyžadovala daleko podrobnější testování zdravotních rizik souvisejících s kombinovanými událostmi jako v případě DAS-68416-4;

8.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategie pro posuzování zdravotních rizik a toxikologii, jakož i pro monitorování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celé jídlo a krmivo i jeho směsi, jak se v praxi vyskytují v potravinovém a krmivovém řetězci;

9.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik GMHT rostlin bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu potravin a krmiv;

10.  vyzývá Komisi, aby plnila svou povinnost udržovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje, která vyplývá z článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(4)–––––––––––––– – usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110),usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2015)0456).usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0040),usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0039),usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0038),usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0271),usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0272).usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (přijaté texty, P8_TA(2016)0388).usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0389).usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (přijaté texty, P8_TA(2016)0386),usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (přijaté texty, P8_TA(2016)0387).usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0390).usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2017)0123).usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2017)0215).usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Příloha G - Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2033 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4-D a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 8).
(10) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=CS
(12) Dokument o konzultaci členských států, s. 31-32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) Sdělení Komise ze dne 12. dubna 2005 s názvem „Soudržnost politik v zájmu rozvoje: Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí“ (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Viz např. úvodní projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsažený v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) a projev o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(18) Přijaté texty, P8_TA(2015)0379.
(19) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí