Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2780(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0498/2017

Indgivne tekster :

B8-0498/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0341

Vedtagne tekster
PDF 288kWORD 56k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
Genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D051451 – 2017/2780(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D051451),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, særlig artikel 7, stk. 3, artikel 9, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 21, stk. 2(1),

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 1829/2003, den 12. juni 2017, som ikke mundede ud i en udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 26. januar 2017 og offentliggjort den 16. marts 2017(3),

–  der henviser til forslag af 14. februar 2017 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer(4),

–  der henviser til forslaget til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Dow AgroSciences Europe den 25. januar 2011 indgav en ansøgning om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk fremstillet DAS-68416-4-sojabønne, til den nationale kompetente myndighed i Nederlandene i overensstemmelse med artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003; der henviser til, at denne ansøgning også omfattede markedsføring af genetisk modificeret DAS-68416-4-sojabønne i produkter, der består af eller indeholder denne sojabønne til anden anvendelse end fødevarer og foder, som alle andre sojabønner, undtagen til dyrkning;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 26. januar 2017 vedtog en positiv udtalelse i overensstemmelse med artiklerne 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003, som efterfølgende blev offentliggjort den 16. marts 2017(5);

C.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre faktorer af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse, når den udarbejder sin beslutning;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne har indsendt utallige kritiske bemærkninger i løbet af den tre måneder lange høringsperiode(6); der henviser til, at de mest bekymrende vurderinger f.eks. konstaterede, at "den nuværende anvendelse og de fremlagte oplysninger om risikovurdering giver ikke tilstrækkelige oplysninger til at udelukke negative virkninger på dyrs og menneskers sundhed [...] utvetydigt", at "de oplysninger, som sagsøgeren har fremlagt, ikke er tilstrækkelige til at afslutte evalueringen af ansøgningen" og "begrænsede undersøgelser gør det vanskeligt at foretage en fuldstændig risikovurdering";

E.  der henviser til, at medlemsstaterne bl.a. har kritiseret: manglen på undersøgelser af genetisk modificerede sojabønner på menneskers og dyrs sundhed, hvilket forhindrer den miljømæssige risikovurdering i at færdigøres valget og placering af industriområder til den sammenlignende vurdering at den toksikologisk risikovurdering ikke kan gennemføres, fordi der ikke var nogen passende toksicitetstest med plantemateriale fra DAS-68416-4-sojabønne manglen på oplysninger om supplerende herbicider, der kan anvendes på den genetisk modificerede afgrøde og deres metabolitter; at den ernæringsmæssige vurdering understøttes af en brancheundersøgelse, hvorfra der ikke kan drages nogen videnskabelige konklusioner; at sagsøgerens forslag til en miljøovervågningsplan ikke opfylder de mål, der er opstillet i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer(7);

F.  der henviser til, at DAS-68416-4-sojabønnen udtrykker aryloxyalkanoat dioxygenase-12-protein (AAD-12), som giver tolerance over for 2,4-dichlorphenoxeddikesyre (2,4-D) og andre relaterede phenoxyherbicider; der henviser til, at den også udtrykker phosphinothricin acetyltransferase-protein (PAT), der giver tolerance over for ammoniumglufosinat-baserede herbicider;

G.  der henviser til, at uafhængig forskning giver anledning til bekymringer med hensyn til risiciene ved det aktive stof 2,4-D for så vidt angår fosterudvikling, fosterskader og hormonforstyrrelser(8); der henviser til, at selv om godkendelsen af aktivstoffet 2,4-D blev fornyet i 2015, mangler oplysninger fra ansøgeren for så vidt angår potentielle hormonforstyrrende egenskaber stadig(9);

H.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(10); der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber den 31. juli 2018(11);

I.  der henviser til, at en række eksperter har udtrykt bekymring over et nedbrydningsprodukt på 2,4-D, 2,4-dichlorophenol, som kan forekomme på importerede DAS-68416-4-sojabønner; der henviser til, at 2,4-dichlorophenol er et hormonforstyrrende stof med reproduktionstoksicitet;

J.  der henviser til, at 2,4-dichlorophenol er meget let opløseligt i fedtstoffer og olier og forventes at akkumuleret i sojaolie ved forarbejdning af sojabønner; der henviser til, at det mest anvendte soja blandt mennesker er sojaolie, der er indarbejdet i, blandt mange andre varer, visse modermælkserstatninger(12);

K.  der henviser til, at mængden af 2,4-dichlorophenol i et produkt kan være større end mængden af 2,4-D i restkoncentrationer; der henviser til, at der ikke findes nogen EU-retsakt maksimalgrænseværdi for 2,4-dichlorophenol;

L.  der henviser til, at en nylig FN-rapport viser, at pesticider er ansvarlige for et skønnet antal på 200 000 dødsfald pr. år på grund af akut forgiftning, hvoraf 99 % sker i udviklingslandene; der henviser til, at EU har tilsluttet sig målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne), som omfatter et tilsagn om at mindske antallet af dødsfald og sygdomme forårsaget af farlige kemikalier og luft-, vand- og jordforurening og forurening inden 2030 (SDG 3, mål 3.9), hvortil en af indikatorerne er dødelighedsprocenten for utilsigtet forgiftning(13); der henviser til, at det er blevet påvist, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder vil føre til højere anvendelse af herbicider end deres traditionelle modparter(14);

M.  der henviser til, at EU går ind for udviklingsvenlig politikkohærens, som arbejder på at mindske modsætninger og bygge synergier mellem forskellige EU-politikker, herunder på områderne handel, miljø og landbrug(15), for at det kan gavne udviklingslandene og øge effektiviteten af udviklingssamarbejdet(16);

N.  der henviser til, at en tilladelse til import af DAS-68416-4-sojabønne til Unionen uden tvivl vil føre til en stigning i dyrkningen heraf i tredjelande, herunder udviklingslande, med en tilsvarende stigning i anvendelsen af 2,4-D- og glufosinat-baserede herbicider;

O.  der henviser til, at udviklingen af genetisk modificerede afgrøder, der er er resistente over for flere selektive herbicider, primært skyldes den hastige udvikling af ukrudts modstandsdygtighed over for glyphosat i lande, som har været stærkt afhængige af genetisk modificerede afgrøder;

P.  der henviser til, at afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 12. juni 2017, ikke mundede ud i en udtalelse; der henviser til, at 15 medlemsstater stemte imod, mens kun 11 medlemsstater, der repræsenterer 57 % af Unionens befolkning, stemte for, og to medlemsstater undlod at stemme;

Q.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget, at den siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 har været nødt til at vedtage beslutninger om godkendelse uden støtte fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og at tilbagegivelsen af sagen til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse, som i høj grad er en undtagelse fra beslutningstagningen generelt, er blevet normen for beslutningsprocessen for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der henviser til, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker ligeledes har beklaget, at denne praksis er udemokratisk(17);

R.  der henviser til, at Parlamentet forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 den 28. oktober 2015 ved førstebehandlingen(18) og opfordrede Kommissionen til at trække sit forslag tilbage og forelægge et nyt;

S.  der henviser til, at ifølge betragtning 14 i forordning (EU) nr. 182/2011 bør Kommissionen så vidt muligt handle med henblik på at undgå at gå imod den fremherskende holdning, som måtte opstå i appeludvalget mod det hensigtsmæssige i en gennemførelsesretsakt, navnlig om følsomme emner såsom forbrugernes sundhed, fødevaresikkerheden og miljøet;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse rækker ud over anvendelsesområdet for de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1829/2003;

2.  mener ikke, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse er i overensstemmelse med EU-retten, fordi den ikke er forenelig med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 178/2002(19), er at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstilende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til at suspendere enhver gennemførelsesafgørelse vedrørende ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være utilstrækkelig, er afhjulpet;

5.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade nogen herbicidtolerante genetisk modificerede planter (HT GMP) uden fuldstændig vurdering af restprodukter fra sprøjtning med flere herbicider og deres kommercielle formuleringer, sådan som de anvendes i tredjelande til dyrkning;

6.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade nogen HT GMP blive modstandsdygtige over for en kombination af herbicider, således som det er tilfældet med sojabønne DAS-68416-4, uden en fuldstændig evaluering af de kumulative virkninger af rester fra sprøjtning med kombinationen af flere herbicider og deres kommercielle formuleringer, sådan som de anvendes i tredjelande til dyrkning;

7.  opfordrer Kommissionen til at anmode om mere detaljerede undersøgelser af de sundhedsmæssige risici i forbindelse med stablede begivenheder såsom DAS-68416-4;

8.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde strategier for risikovurdering og toksikologi samt for overvågning efter markedsføringen, der retter sig mod hele fødevare- og foderkæden og blandinger heraf som værende til stede i fødevare- og foderkæden i praksis;

9.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurdering af anvendelsen af de supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af HT GMP god fremstillingspraksis, uanset om den genetisk modificerede plante er bestemt til dyrkning i EU eller til import af fødevarer og foder;

10.  anmoder Kommissionen om at respektere dens pligt til politisk sammenhæng inden for udvikling i kraft artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(4)—————————————— - Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110).Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesbeslutning (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × T25 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0456).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0040).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0039).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0038).Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0271).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0272.Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0388).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0389).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 til dyrkning (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0386).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0387).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0390).Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0123).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0215).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8) (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Bilag G – medlemsstaternes bemærkninger og svar: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2033 af 13. november 2015 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet 2,4-D, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 8).
(10) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=DA
(12) Høringsdokument fra medlemsstat, s. 31-32 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0134&from=ENKommissionens meddelelse af 12. april 2005 med titlen "‘Policy Coherence for Development:Accelerating progress towards attaining the Millennium Development Goals’ (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Se f.eks. åbningstalen fra Europa-Parlamentets plenarmøde, der blev medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014) eller i talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(18) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0379.
(19) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik