Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2780(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0498/2017

Texte depuse :

B8-0498/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0341

Texte adoptate
PDF 290kWORD 58k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Soia modificată genetic DAS-68416-4
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051451 – 2017/2780(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051451),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic, în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (3), precum și articolul 21 alineatul (2)(1),

–  având în vedere votul din data de 12 iunie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 26 ianuarie 2017 și publicat la 16 martie 2017(3),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 14 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecții împotriva autorizării organismelor modificate genetic(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 25 ianuarie 2011, Dow AgroSciences Europe a prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a produselor care sunt constituite din soia modificată genetic DAS-68416-4 sau care o conțin și care sunt destinate acelorași utilizări ca orice altă soia, în afara consumului uman și animal, cu excepția cultivării;

B.  întrucât, la 26 ianuarie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, aviz publicat ulterior la 16 martie 2017(5);

C.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 specifică faptul că produsele alimentare sau hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale, Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;

D.  întrucât statele membre au prezentat numeroase observații critice în timpul perioadei de consultare de trei luni(6); întrucât evaluările cele mai îngrijorătoare au constatat că, de exemplu, cererea actuală și datele evaluării riscului prezentate nu oferă informații suficiente pentru a exclude fără echivoc efectele adverse asupra sănătății animale și umane, că datele furnizate până în prezent de către solicitant nu sunt suficiente pentru a completa evaluarea cererii și că numărul limitat de studii îngreunează efectuarea unei evaluări complete a riscului;

E.  întrucât statele membre au criticat, printre altele: absența studiilor privind efectul pe care soia modificată genetic îl are asupra sănătății umane și animale, fapt ce împiedică finalizarea evaluării riscului de mediu; alegerea și amplasarea terenurilor pentru evaluarea comparativă; faptul că evaluarea riscului toxicologic nu poate fi finalizată deoarece nu a existat niciun test de toxicitate corespunzător cu un material vegetal din soia DAS-68416-4; absența informațiilor cu privire la erbicidele complementare care pot fi utilizate pentru cultura modificată genetic și metaboliții acestora; faptul că evaluarea nutrițională se bazează pe un studiu din domeniu care nu permite formularea unor concluzii științifice și faptul că propunerea solicitantului privind un plan de monitorizare a mediului nu răspunde obiectivelor definite în anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic(7);

F.  întrucât soia DAS-68416-4 exprimă proteina ariloxialcanoat dioxigenază-12 (AAD-12), care conferă toleranță la acidul diclorfenoxiacetic 2,4 (2,4-D) și la alte erbicide pe bază de radicali fenoxi; întrucât aceasta exprimă și proteina fosfinotricin acetiltransferază (PAT), care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu;

G.  întrucât cercetări independente ridică semne de întrebare cu privire la riscurile prezentate de substanța activă 2,4-D în ceea ce privește dezvoltarea embrionilor, malformațiile congenitale și tulburările sistemului endocrin(8); întrucât, deși aprobarea substanței active 2,4-D a fost reînnoită în 2015, se așteaptă încă informații din partea solicitantului în ceea ce privește potențialele proprietăți endocrine(9);

H.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(10) întrucât autorizarea glufosinatului expiră la 31 iulie 2018(11);

I.  întrucât o serie de experți și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu 2,4-diclorofenol, produs din degradarea 2,4-D, care poate fi prezent pe boabele de soia DAS-68416-4 importate; întrucât 2,4-diclorofenol este un perturbator endocrin cunoscut în privința toxicității pentru reproducere;

J.  întrucât, având în vedere faptul că este foarte solubil în grăsimi și uleiuri, este de așteptat ca 2,4-diclorofenol să se acumuleze în uleiul de soia în timpul prelucrării boabelor de soia; întrucât principalul produs pe bază de soia pentru uzul uman este uleiul de soia, care este încorporat, printre multe alte produse, în unele formule pentru sugari(12);

K.  întrucât cantitatea de 2,4-diclorofenol prezentă într-un produs poate fi mai mare decât valoarea reziduurilor 2,4-D; întrucât la nivelul Uniunii nu există o limită maximă de reziduuri (LMR) pentru 2,4-diclorofenol;

L.  întrucât un raport recent al ONU arată că pesticidele sunt responsabile de 200 000 de cazuri estimate de decese prin intoxicare acută pe an, dintre care 99 % au loc în țările în curs de dezvoltare; întrucât Uniunea Europeană a aderat la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), care includ un angajament de a reduce în mod substanțial numărul de decese și boli cauzate de produsele chimice periculoase și de poluarea și contaminarea aerului, apei și a solului până în 2030 (ODD 3, obiectivul 3.9), unul dintre indicatori fiind rata mortalității atribuite intoxicațiilor accidentale(13); întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a acestor erbicide decât în cazul culturilor echivalente convenționale(14);

M.  întrucât Uniunea s-a angajat în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării care vizează să minimizeze contradicțiile și să creeze sinergii între diferitele politici ale Uniunii, inclusiv în domenii precum comerțul, mediul și agricultura(15), pentru a aduce beneficii țărilor în curs de dezvoltare și a crește eficacitatea cooperării pentru dezvoltare(16);

N.  întrucât autorizarea importului în Uniune de soia DAS-68416-4 va conduce fără îndoială la o creștere a cultivării sale în țări terțe, inclusiv în țări în curs de dezvoltare, și la o creștere corespunzătoare a utilizării erbicidelor pe bază de 2,4-D și glufosinat;

O.  întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic;

P.  întrucât în urma votului său din data de 12 iunie 2017, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 15 state membre au votat împotrivă, în timp ce doar 11 state membre, care reprezintă doar 36,57 % din populația Uniunii, au votat pentru, iar două state membre s-au abținut;

Q.  întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a fost nevoită să adopte decizii de autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și președintele Juncker și-a exprimat regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept nedemocratică(17);

R.  întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură(18), propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă;

S.  întrucât, în conformitate cu considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia ar trebui, în măsura posibilului, să acționeze în așa fel încât să evite orice poziție predominantă care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva oportunității unui act de punere în aplicare, în special cu privire la problemele sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și mediul;

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002(19), constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit a fi inadecvată;

5.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic tolerante la erbicide (HT BPF) fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

6.  solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic rezistente la o combinație de erbicide, cum este cazul boabelor de soia DAS-68416-4, fără o evaluare completă a efectelor cumulative specifice ale reziduurilor de pulverizare cu o combinație de erbicide complementare și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate;

7.  invită Comisia să solicite efectuarea unor teste mult mai detaliate referitoare la riscurile de sănătate provocate de evenimentele de transformare cu acumulare de gene cum ar fi DAS-68416-4;

8.  solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate și de toxicologie, precum și de control după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț alimentar și furajer și amestecurile acestora, astfel cum prezente practic în lanțul alimentar și furajer;

9.  invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor utilizării de erbicide complementare și a reziduurilor acestora în evaluarea riscurilor pentru plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau hrană pentru animale;

10.  solicită Comisiei să își îndeplinească obligația de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării care decurge din articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(4)–––––––––––––– – Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110).Rezoluția Parlamentului European din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0456).Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0040).Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0039).Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), (Texte adoptate, P8_TA(2016)0038).Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272).Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388).Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389)Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386).Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387).Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390).Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123).Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215).Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119, (BCS-GHØØ5-8) (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Anexa G — Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2033 al Comisiei din 13 noiembrie 2015 de reînnoire a aprobării substanței active 2,4-D în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 298, 14.11.2015, p. 8).
(10) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=RO
(12) Documentul de consultare al statului membru, p. 31-32 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2005 intitulată „Coerența politicilor pentru dezvoltare: Accelerarea progreselor în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului” (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii (Strasbourg, 15 iulie 2014) și discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 2016).
(18) Texte adoptate, P8_TA(2015)0379.
(19) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate