Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2780(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0498/2017

Predkladané texty :

B8-0498/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0341

Prijaté texty
PDF 293kWORD 51k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Geneticky modifikovaná sója DAS- 68416-4
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (D051451 – 2017/2780(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (D051451) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, a najmä na jeho článok 7 ods. 3, článok 9 ods. 2, článok 19 ods. 3 a článok 21 ods. 2(1),

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 12. júna 2017 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 26. januára 2017 a uverejnené 16. marca 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 25. januára 2011 spoločnosť Dow AgroSciences Europe v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 predložila príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Holandsku žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené; keďže táto žiadosť sa týkala aj uvedenia geneticky modifikovanej sóje DAS-68416-4 na trh vo výrobkoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na použitia – okrem použitia v podobe potraviny a krmiva –, ktoré sú prípustné v prípade akýchkoľvek iných druhov sóje, s výnimkou účelu pestovania;

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal 26. januára 2017 v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo následne uverejnené 16. marca 2017(5),

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok(6); keďže v najznepokojujúcejších posúdeniach sa napríklad uvádza, že „súčasná žiadosť a predložené údaje z posúdenia rizika neposkytujú dostatočné informácie, aby sa jednoznačne vylúčil negatívny vplyv na zdravie zvierat a ľudí“ a že „údaje, ktoré žiadateľ zatiaľ poskytol, nepostačujú na dokončenie posúdenia žiadosti“ a „obmedzené štúdie nie sú zárukou úplného vyhodnotenia rizika“;

E.  keďže členské štáty kritizovali okrem iného: nedostatok štúdií o vplyve geneticky modifikovanej sóje na zdravie ľudí a zvierat, čo bráni dokončeniu posudzovania environmentálneho rizika; výber a umiestnenie miest v teréne určených na porovnávacie posúdenie; skutočnosť, že posúdenie toxikologického rizika nemožno dokončiť, pretože nebol k dispozícii príslušný text o toxicite rastlinného materiálu zo sóje DAS-68416-4; nedostatok informácií o doplnkových herbicídoch, ktoré sa môžu používať pri pestovaní geneticky modifikovanej plodiny, a ich metabolitoch; skutočnosť, že posúdenie výživnosti sa opiera o odvetvovú štúdiu, z ktorej nie je možné vyvodiť žiadne vedecké závery; a skutočnosť, že návrh žiadateľa na plán monitorovania životného prostredia nespĺňa ciele vymedzené v prílohe VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia(7);

F.  keďže sója DAS-68416-4 exprimuje proteín aryloxyalkanoát dioxygenázy-12 (AAD-12), ktorý spôsobuje odolnosť voči kyseline 2,4-dichlórfenoxyoctovej (2,4-D) a ďalším súvisiacim herbicídom, fenoxy- derivátom; keďže okrem toho exprimuje proteín fosfinotricínacetyltransferázy (PAT), ktorý spôsobuje odolnosť voči herbicídom na báze glufozinátu amónneho;

G.  keďže nezávislý výskum poukazuje na riziká, ktoré aktívna látka 2,4-D predstavuje v súvislosti s vývojom embryí, vrodenými chybami a narušeniami endokrinných systémov(8); keďže napriek obnoveniu povolenia aktívnej látky 2,4-D v roku 2015 sú informácie od žiadateľa o možných endokrinných vlastnostiach stále nedostatočné(9);

H.  keďže glufosinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu a preto sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh(10); keďže platnosť povolenia glufosinátu sa skončí 31. júla 2018(11);

I.  keďže mnoho odborníkov vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s produktom rozkladu látky 2,4-D, 2,4-dichlórfenolom, ktorý môže byť prítomný v dovážanej sóji DAS-68416-4; keďže 2,4-dichlórfenol je známy ako endokrinný disruptor s reprodukčnou toxicitou,

J.  keďže vzhľadom na skutočnosť, že je vysoko rozpustný v tukoch a olejoch, je možné predpokladať, že 2,4-dichlórfenol sa bude kumulovať v sójovom oleji počas spracúvania sóje; keďže hlavným produktom zo sóje určeným pre ľudí je sójový olej, ktorý sa, okrem mnohých iných produktov, používa aj pri príprave niektorých dojčenských výživ(12);

K.  keďže množstvo 2,4-dichlórfenolu vo výrobku nesmie byť vyššie ako množstvo rezídua 2,4-D; keďže Únia nemá stanovenú maximálnu hladinu rezíduí (MRL) pre 2,4-dichlórfenol;

L.  keďže z nedávnej správy OSN vyplýva, že pesticídy sú zodpovedné za približne 200 000 úmrtí ročne na akútnu otravu, z čoho 99 % sa vyskytuje v rozvojových krajinách; keďže Únia sa zaviazala plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG), medzi ktoré patrí aj záväzok podstatne znížiť do roku 2030 počet úmrtí a ochorení spôsobených nebezpečnými chemikáliami a znečistením a kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy (SDG 3, cieľ 3.9), pre ktorý je jedným z ukazovateľov miera úmrtnosti na následky neúmyselnej otravy(13); keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu týchto herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(14);

M.  keďže Únia sa zaviazala k súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorej cieľom je minimalizovať rozpory a budovať synergie medzi rôznymi politikami Únie vrátane oblastí obchodu, životného prostredia, poľnohospodárstva(15), s cieľom pomáhať rozvojovým krajinám a zvýšiť účinnosť rozvojovej spolupráce(16);

N.  keďže povolenie dovozu sóje DAS-68416-4 do Únie nepochybne povedie k rozšíreniu jej pestovania v tretích krajinách vrátane rozvojových krajín a k zodpovedajúcemu zvýšeniu používania 2,4-D a herbicídov glufosinátu;

O.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny;

P.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, z 12. júna 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 15 členských štátov hlasovalo proti, pričom iba 11 členských štátov, ktoré predstavujú len 57 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a dva členské štáty sa hlasovania zdržali;

Q.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 musela prijať rozhodnutia o povolení bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Juncker(17);

R.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(18), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

S.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by Komisia mala v čo najväčšej miere konať tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002(19) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom (GMP OH) bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne GMP OH odolné voči kombinácii herbicídov, ako je to v prípade sóje DAS-68416-4, bez úplného posúdenia špecifických kumulatívnych účinkov rezíduí z postrekov s kombináciou doplnkových herbicídov a ich komerčných zmesí, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie zdravotných rizík súvisiacich s transformačnými udalosťami, ako napríklad DAS-68416-4;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie na posúdenie zdravotného rizika a toxicity a zaviedla monitorovanie po umiestnení na trh, ktoré bude zamerané na celý potravinový a krmovinový reťazec a zmesi v podobe, v akej sa v ňom nachádzajú za bežných podmienok;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  vyzýva Komisiu, aby plnila záväzok súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorý jej vyplýva z článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(4)–––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).Uznesenie z 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(7) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2033 z 13. novembra 2015, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky 2,4-D a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 298, 14.11.2015, s. 8).
(10) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=SK
(12) Konzultačný dokument členského štátu , s. 31 – 32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) Oznámenie Komisie z 12. apríla 2005 s názvom Koherencia politiky pre rozvoj: Urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Pozri napríklad úvodné vyhlásenie na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnuté do politických usmernení pre novú Komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) a správu o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(18) Prijaté texty, P8_TA(2015)0379.
(19) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia