Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2078(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0282/2017

Předložené texty :

A8-0282/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.13

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0343

Přijaté texty
PDF 396kWORD 43k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017, kterým se navyšují rozpočtové zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem snížit nezaměstnanost mladých v Evropské unii a aktualizace plánů pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, schválený s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2017 s názvem „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, který Komise přijala dne 30. května 2017 (COM(2017)0288),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, který Rada přijala dne 4. září 2017 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0282/2017),

A.  vzhledem k tomu, že předmětem návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017 je poskytnutí dodatečných prostředků na závazky ve výši 500 milionů EUR na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), kterou Evropský parlament a Rada sjednaly v dohodě o rozpočtu na rok 2017, a změny v plánech pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2, jimiž se nemění celkový rozpočet ani celkový počet pracovních míst;

B.  vzhledem k tomu, že Rada a Evropský parlament vyzvaly Komisi, aby ihned po přijetí technické úpravy stanovené v článku 6 nařízení o VFR rámci navrhla v roce 2017 opravný rozpočet, kterým stanoví částku 500 milionů EUR pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v roce 2017, která bude financována z celkového rozpětí pro závazky;

C.  vzhledem k tomu, že po přijetí zmíněné technické úpravy Komise následně navrhuje změnit rozpočet Unie na rok 2017 a zvýšit prostředky v článku 04 02 64 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci přezkumu víceletého finančního rámce (VFR) v polovině období se Evropský parlament a Rada dohodly na navýšení prostředků pro YEI na období 2017–2020 o 1,2 miliardy EUR a Evropský parlament ve svém prohlášení připojeném k přezkumu VFR v polovině období zdůraznil, že tento limit je politickým rozhodnutím bez jakýchkoli právních důsledků;

E.  vzhledem k tomu, že v rámci přezkumu VFR v polovině období Komise rovněž zdůraznila ve svém prohlášení, že by se mělo uvažovat o zvýšení finančních prostředků na YEI o ještě více než o dohodnutou částku 1,2 miliardy EUR a využít k tomu rozpětí, která jsou k dispozici v rámci celkového rozpětí pro závazky, v souladu s článkem 14 nařízení o VFR;

F.  vzhledem k tomu, že požadavek provést v roce 2017 změny v pracovním zařazení je u decentralizované agentury ACER i u společného podniku SESAR2 naprosto nutný;

1.  zdůrazňuje, že prioritně je naléhavě třeba dále zvýšit finanční angažovanost Unie v boji proti nezaměstnanosti mladých přidáním dalších finančních prostředků na iniciativu YEI;

2.  lituje zpoždění při změně rozpočtu Unie na rok 2017 s cílem zvýšit prostředky na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), jak bylo dohodnuto během ročního rozpočtového procesu pro rok 2017, kvůli tomu, že přezkum VFR v polovině období byl v Radě zablokován a byl schválen pozdě;

3.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, jak jej předložila Komise;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily urychlené organizační změny v příslušných operačních programech, aby bylo zajištěno, že se podaří celý dodatečný příděl prostředků pro YEI ve výši 500 milionů EUR v plném rozsahu a efektivně vyčerpat do konce roku 2017; dále vyzývá členské státy, aby před vytvořením programů provedly posouzení nedostatků a analýzy trhu ve snaze optimalizovat přínosy YEI;

5.  bere na vědomí změny v plánech pracovních míst decentralizované agentury ACER a společného podniku SESAR2; konstatuje, že tyto změny nemění celkový počet míst a lze je financovat v rámci letošního rozpočtu obou subjektů; souhlasí s tím, že změna v platovém zařazení u dané pracovní pozice ve třídě AD 15 ve společném podniku SESAR2 je prováděna ad personam a s koncem mandátu stávajícího výkonného ředitele pozbude platnosti;

6.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017;

7.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právní upozornění - Ochrana soukromí