Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2078(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0282/2017

Indgivne tekster :

A8-0282/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0343

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 49k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2017 for regnskabsåret 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2 (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2017: "Ungdomsarbejdsløshed – har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet",

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3/2017, vedtaget af Kommissionen den 30. maj 2017 (COM(2017)0288),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2017, vedtaget af Rådet den 4. september 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0282/2017),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 3/2017 vedrører anvendelsen af 500 mio. EUR i yderligere forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i deres aftale om budgettet for 2017, samt en ændring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2, uden at dette indebærer ændringer i det samlede budget eller det samlede antal stillinger;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet opfordrede Kommissionen til at foreslå et ændringsbudget i 2017 med henblik på at yde 500 mio. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017 fra den samlede margen for forpligtelser, så snart den tekniske justering, der er omhandlet i artikel 6 i FFR-forordningen, var blevet vedtaget;

C.  der henviser til, at Kommissionen efter vedtagelsen af den tekniske justering således foreslår at ændre Unionens budget for regnskabsåret 2017 og forhøje budgetpost 04 02 64 "ungdomsbeskæftigelsesinitiativet";

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) er nået til enighed om en supplerende tildeling på 1,2 mia. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2017-2020, og til, at Europa-Parlamentet i sin erklæring i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR understregede, at denne grænse er af politisk karakter og ikke har nogen retlige konsekvenser;

E.  der henviser til, at Kommissionen i sin erklæring i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR ligeledes understregede, at det bør overvejes at øge midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over det aftalte beløb på 1,2 mia. EUR ved at anvende de disponible margener under den samlede margen for forpligtelser i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordningen;

F.  der henviser til, at kravene til omklassificeringen i 2017 er nødvendige for såvel det decentraliserede agentur ACER som for fællesforetagendet SESAR2;

1.  understreger, at det presserende behov for yderligere at øge Unionens finansielle engagement i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed ved at tildele ungdomsbeskæftigelsesinitiativet flere midler bør anses for at være en prioritet;

2.  beklager forsinkelsen i ændringen af EU's budget for 2017 med henblik på at øge bevillingerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som aftalt under den årlige budgetprocedure for 2017, der opstod som følge af Rådets blokering og forsinkede godkendelse af midtvejsrevisionen af FFR;

3.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 3/2017 som forelagt af Kommissionen;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre hurtig omprogrammering af de relevante operationelle programmer for at sikre, at hele den supplerende bevilling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på 500 mio. EUR er forpligtet fuldt ud og på effektiv vis senest ved udgangen af 2017; opfordrer desuden medlemsstaterne til at foretage gabs- og markedsanalyser, inden ordningerne oprettes, for at få mest mulig gavn af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

5.  noterer sig ændringerne i stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2; bemærker, at disse ændringer ikke ændrer det samlede antal stillinger, og at de kan finansieres inden for rammerne af organernes årlige budget for dette år; er enigt i, at omklassificeringen af AD15-stillingen i fællesforetagendet SESAR2 er personlig og ophører ved udløbet af den nuværende administrerende direktørs embedsperiode;

6.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2017;

7.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2017 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 28.2.2017.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik