Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2078(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0282/2017

Ingediende teksten :

A8-0282/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2017 - 9.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0343

Aangenomen teksten
PDF 255kWORD 49k
Woensdag 13 september 2017 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Resolutie van het Europees Parlement van 13 september 2017 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(1), met name artikel 41,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, definitief vastgesteld op 1 december 2016(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(3) (MFK-verordening),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(4),

–  gezien het speciaal verslag nr. 5/2017 van de Europese Rekenkamer getiteld "Jeugdwerkloosheid – hebben het EU-beleid een verschil heeft gemaakt? Een evaluatie van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief",

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(5),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017, goedgekeurd door de Commissie op 30 mei 2017 (COM(2017)0288),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017, vastgesteld door de Raad en toegezonden aan het Europees Parlement op 4 september 2017 (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0282/2017),

A.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 betrekking heeft op de voorziening in 500 miljoen EUR aan aanvullende vastleggingskredieten voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative – YEI), zoals het Europees Parlement en de Raad in hun akkoord over de begroting 2017 zijn overeengekomen, en een aanpassing van de personeelsformatie van het gedecentraliseerd agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming Sesar2, zonder de totale begroting of het totaal aantal ambten te veranderen;

B.  overwegende dat de Raad en het Europees Parlement de Commissie hebben verzocht in 2017 een gewijzigde begroting in te dienen om te voorzien in 500 miljoen EUR voor het (YEI in 2017, gefinancierd uit de overkoepelende marge voor vastleggingen zodra de technische aanpassing overeenkomstig artikel 6 van de MFK-verordening is verricht;

C.  overwegende dat, na de verrichting van de technische aanpassing, de Commissie vervolgens voorstelt de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2017 te wijzigen en artikel 04 02 64 "Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief" te verhogen;

D.  overwegende dat, in de context van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK), het Europees Parlement en de Raad overeenstemming hebben bereikt over een verhoging van 1,2 miljard EUR voor het YEI voor de jaren 2017-2020 en het Europees Parlement in zijn verklaring in verband met de tussentijdse herziening van het MFK heeft onderstreept dat die limiet van politieke aard is en geen juridische gevolgen heeft;

E.  overwegende dat in het kader van de tussentijdse herziening van het MFK, de Commissie er in haar verklaring tevens op heeft gewezen dat moet worden overwogen om de financiering van het YEI met meer dan het afgesproken bedrag van 1,2 miljard EUR te verhogen door gebruik te maken van beschikbare marges binnen de overkoepelende marge voor vastleggingen overeenkomstig artikel 14 van de MFK-verordening;

F.  overwegende dat de voorgeschreven herclassificatieprocedure 2017 voor zowel het gedecentraliseerde agentschap ACER als de gemeenschappelijke onderneming Sesar2 nodig is;

1.  benadrukt de dringende behoefte om zo spoedig mogelijk de financiële steun van de Unie te verhogen ten behoeve van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid door middel van aanvullende financiering van het YEI;

2.  betreurt de vertraging bij de wijziging van de begroting van de Unie voor 2017 ter verhoging van de bedragen voor het YEI zoals overeengekomen tijdens de begrotingsprocedure 2017, als gevolg van het blokkeren en de late goedkeuring door de Raad van de tussentijdse herziening van het MFK;

3.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017, zoals ingediend door de Commissie;

4.  verzoekt de Commissie en lidstaten te zorgen voor de snelle herprogrammering van de desbetreffende operationele programma's teneinde te waarborgen dat het totale bedrag van 500 miljoen EUR voor het YEI volledig en doeltreffend wordt vastgelegd voor het einde van 2017;

5.  neemt nota van de wijzigingen in de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming Sesar2; merkt op dat deze wijzigingen het totaal aantal ambten niet veranderen en kunnen worden gefinancierd binnen de begrotingen voor dit jaar van deze organen; gaat ermee akkoord dat de herclassificatie van het AD15-ambt voor de gemeenschappelijke onderneming Sesar2 ad personam gebeurt en samen met het mandaat van de huidige uitvoerend directeur afloopt;

6.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 goed;

7.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 3/2017 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de Rekenkamer en de nationale parlementen.

(1) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(2) PB L 51 van 28.2.2017.
(3) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(4) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(5) PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

Juridische mededeling - Privacybeleid