Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2078(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0282/2017

Teksty złożone :

A8-0282/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0343

Teksty przyjęte
PDF 399kWORD 50k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 zwiększającego zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu obniżenia bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej oraz aktualizującego plany zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie WRF”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 5/2017 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2017 przyjęty przez Komisję dnia 30 maja 2017 r. (COM(2017)0288),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2017 przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0282/2017),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2017 dotyczy przeznaczenia kwoty 500 mln EUR w postaci dodatkowych środków na zobowiązania na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak zostało to uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę w ramach ich porozumienia w sprawie budżetu na 2017 r., a także na zmiany w planach zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2, bez wprowadzania zmian do ogólnego budżetu ani w zakresie całkowitej liczby stanowisk;

B.  mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji o przedstawienie w 2017 r. budżetu korygującego z myślą o przeznaczeniu w 2017 r. 500 mln EUR pochodzących z łącznego marginesu na zobowiązania na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak tylko przyjęte zostaną techniczne dostosowania przewidziane na mocy art. 6 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych;

C.  mając na uwadze, że w następstwie przyjęcia dostosowań technicznych Komisja proponuje wprowadzenie zmian do budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 oraz podwyższenie poziomu środków w art. 04 02 64 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”;

D.  mając na uwadze, że w kontekście śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF), Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję o zwiększeniu środków o kwotę 1,2 mld EUR na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2017–2020 i że Parlament Europejski podkreślił w swym oświadczeniu związanym z śródokresowym przeglądem WRF, że ograniczenie to ma charakter polityczny i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi;

E.  mając na uwadze, że w kontekście śródokresowego przeglądu WRF Komisja podkreśliła również w swoim oświadczeniu, że należy rozważyć zwiększenie środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o kwotę wyższą niż uzgodnione 1,2 mld EUR dzięki wykorzystaniu marginesów dostępnych w ramach łącznego marginesu na zobowiązania zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF;

F.  mając na uwadze, że wymóg dotyczący przewidzianych w 2017 r. zmian zaszeregowania jest niezbędny zarówno dla agencji zdecentralizowanej ACER, jak i wspólnego przedsięwzięcia SESAR2;

1.  podkreśla w pierwszej kolejności pilną potrzebę dodatkowego zwiększenia środków na zobowiązania finansowe Unii w zakresie zwalczania bezrobocia wśród młodzieży poprzez przyznanie dodatkowych środków finansowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

2.  wyraża ubolewanie z powodu opóźnienia modyfikacji budżetu Unii na rok 2017 w celu zwiększenia środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, stosownie do uzgodnień podczas rocznej procedury budżetowej 2017, z uwagi na blokadę śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych i jej późne zatwierdzenie w Radzie;

3.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 3/2017 w formie przedstawionej przez Komisję;

4.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia szybkiego przeprogramowania odpowiednich programów operacyjnych, tak by zagwarantować, że do końca 2017 r. zostaną zaciągnięte zobowiązania na całość dodatkowych środków finansowych w kwocie 500 mln EUR przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa ponadto państwa członkowskie do dokonania ocen pod kątem brakujących elementów, a także analiz rynkowych, zanim ustanowione zostaną programy, aby uzyskać jak największe korzyści z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

5.  odnotowuje zmiany w planach zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER oraz wspólnego przedsięwzięcia SESAR2; zauważa, że zmiany te nie wpływają na całkowitą liczbę stanowisk i że mogą one zostać sfinansowane w ramach rocznego budżetu tych organów na bieżący rok; zgadza się, ze zmiana grupy zaszeregowania stanowiska AD15 we wspólnym przedsięwzięciu SESAR2 ma charakter ad personam i przestanie obowiązywać z końcem kadencji obecnego dyrektora wykonawczego;

6.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2017;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2017 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności