Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2078(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0282/2017

Texte depuse :

A8-0282/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.13

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0343

Texte adoptate
PDF 256kWORD 49k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la poziția Consiliului cu privire la proiectul de buget rectificativ al Uniunii Europene nr. 3/2017 pentru exercițiul financiar 2017 privind creșterea resurselor bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în vederea continuării reducerii șomajului în Uniunea Europeană și actualizarea schemei de personal a agenției descentralizate ACER și a schemei de personal a întreprinderii comune SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Raportul special nr. 5/2017 al Curții de Conturi Europene intitulat „Șomajul în rândul tinerilor – au reușit politicile UE să schimbe situația? O evaluare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”,

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017, adoptat de Comisie la 30 mai 2017 (COM(2017)0288),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017, adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0282/2017),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017 se referă la punerea la dispoziție a 500 de milioane EUR sub formă de credite de angajament suplimentare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), astfel cum au convenit Parlamentul European și Consiliul în acordul lor privind bugetul pe 2017, precum și la o modificare a schemei de personal a agenției descentralizate ACER și a întreprinderii comune SESAR2, fără a antrena nicio modificare a bugetului global sau a numărului total de posturi;

B.  întrucât Parlamentul European și Consiliul au invitat Comisia să propună în 2017 un buget rectificativ în scopul de a oferi 500 de milioane EUR pentru YEI în 2017, finanțate din marja globală pentru angajamente, de îndată ce ajustarea tehnică prevăzută la articolul 6 din Regulamentul privind CFM va fi adoptată;

C.  întrucât, în urma adoptării ajustării tehnice, Comisia propune, prin urmare, modificarea bugetului Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 și majorarea alocării pentru articolul 04 02 64 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”;

D.  întrucât, în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM), Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra unui supliment de 1,2 miliarde EUR pentru YEI pentru perioada 2017-2020, iar Parlamentul European a subliniat în declarația sa legată de revizuirea CFM la jumătatea perioadei că această limită este de natură politică, fără efecte juridice;

E.  întrucât, în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, Comisia a subliniat, la rândul său, în declarația sa că ar trebui să se aibă în vedere creșterea fondurilor alocate YEI peste suma de 1,2 miliarde EUR convenite, prin utilizarea marjelor disponibile în cadrul marjei globale pentru angajamente, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM;

F.  întrucât cerința exercițiului de reclasificare din 2017 este necesară atât pentru agenția descentralizată ACER, cât și pentru întreprinderea comună SESAR2,

1.  subliniază ca o chestiune prioritară necesitatea de a spori și mai mult angajamentul financiar al Uniunii în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor prin finanțare suplimentară pentru YEI;

2.  regretă faptul că, din cauza blocajului și a aprobării cu întârziere de către Consiliu a revizuirii CFM la jumătatea perioadei, s-a întârziat modificarea bugetului Uniunii pentru 2017 în sensul majorării sumelor pentru YEI, astfel cum s-a convenit în cadrul procedurii bugetare anuale pentru 2017;

3.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017 prezentat de Comisie;

4.  face apel la Comisie și la statele membre să asigure o reprogramare rapidă a programelor operaționale relevante, pentru a garanta că întregul pachet suplimentar de 500 de milioane EUR alocat YEI este angajat integral și cu eficiență până la sfârșitul anului 2017; în plus, invită statele membre să efectueze evaluări ale deficitului de finanțare și analize de piață înainte de instituirea sistemelor, în vederea optimizării beneficiilor YEI;

5.  ia act de modificările schemelor de personal ale agenției descentralizate ACER și întreprinderii comune SESAR2; observă că aceste modificări nu afectează numărul total de posturi și că acestea pot fi finanțate în cadrul bugetului anual al organismelor pentru anul în curs; este de acord că reclasificarea postului AD15 pentru întreprinderea comună SESAR2 se realizează ad personam și va expira la sfârșitul mandatului actualului director executiv;

6.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2017 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51, 28.2.2017.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate