Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2078(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0282/2017

Predkladané texty :

A8-0282/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.13

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0343

Prijaté texty
PDF 259kWORD 44k
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2017 na rozpočtový rok 2017: Zvýšenie rozpočtových zdrojov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie a aktualizácia plánov pracovných miest zamestnancov decentralizovanej agentúry ACER a spoločného podniku SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2017 s názvom Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, ktorý Komisia prijala 30. mája 2017 (COM(2017)0288),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017, ktorú prijala Rada 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11812/2017 – C8‑0303/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0282/2017),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 3/2017 sa týka poskytnutia dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), na čom sa Európsky parlament a Rada dohodli vo svojej dohode o rozpočte na rok 2017, a tiež zmeny plánu pracovných miest pre decentralizovanú agentúru ACER a spoločný podnik SESAR2, pričom nemá žiadny vplyv na celkový rozpočet ani na celkový počet pracovných miest;

B.  keďže Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby v roku 2017 navrhla opravný rozpočet s cieľom zabezpečiť 500 miliónov EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rok 2017 poskytnutých z celkovej rezervy na záväzky, a to hneď ako sa prijme technická úprava podľa článku 6 nariadenia o VFR;

C.  keďže v nadväznosti na prijatie technickej úpravy Komisia navrhuje zmeniť rozpočet Únie na rok 2017 a zvýšiť prostriedky v článku 04 02 64 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

D.  keďže v kontexte revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania sa Európsky parlament a Rada dohodli na navýšení prostriedkov pre YEI na roky 2017 – 2020 o 1,2 miliardy EUR a Európsky parlament vo svojom vyhlásení v súvislosti s revíziou VFR v polovici trvania zdôraznil, že uvedená hranica má politickú povahu bez akýchkoľvek právnych dôsledkov;

E.  keďže v kontexte revízie VFR v polovici trvania Komisia vo svojom vyhlásení tiež zdôraznila, že treba zvážiť zvýšenie finančných prostriedkov pre YEI nad rámec dohodnutej sumy 1,2 miliardy EUR s využitím dostupných rezerv v rámci celkovej rezervy na záväzky v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR;

F.  keďže požiadavka na zmeny pracovného zaradenia v roku 2017 je potrebná tak pre decentralizovanú agentúru ACER, ako aj pre spoločný podnik SESAR2;

1.  ako prioritnú otázku zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalej zvýšiť finančný záväzok Únie v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov pre YEI;

2.  vyjadruje poľutovanie nad oneskorením pri úprave rozpočtu Únie na rok 2017 s cieľom zvýšiť prostriedky pre YEI, ako bolo dohodnuté počas ročného rozpočtového postupu na rok 2017, a to z dôvodu zablokovania a neskorého schválenia revízie VFR v polovici trvania Radou;

3.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, ako ho predložila Komisia;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle preprogramovanie príslušných operačných programov s cieľom zabezpečiť, že všetky dodatočné finančné prostriedky pre YEI vo výške 500 miliónov EUR budú plne a efektívne viazané do konca roka 2017; okrem toho vyzýva členské štáty, aby pred zriadením systémov vykonali hodnotenia medzier a analýzy trhu s cieľom optimalizovať prínos YEI;

5.  berie na vedomie úpravy plánov pracovných miest pre decentralizovanú agentúru ACER a spoločný podnik SESAR2; konštatuje, že uvedenými zmenami sa nemení celkový počet pracovných miest a že ich možno financovať v rámci ročných rozpočtov oboch orgánov na tento rok; súhlasí s tým, že k zmene pracovného zaradenia v prípade pracovného miesta AD15 v spoločnom podniku SESAR2 dochádza na princípe ad personam a táto zmena uplynie na konci funkčného obdobia súčasného výkonného riaditeľa;

6.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2017;

7.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2017 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia