Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2078(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0282/2017

Predložena besedila :

A8-0282/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0343

Sprejeta besedila
PDF 250kWORD 49k
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2017 za proračunsko leto 2017 o povečanju proračunskih sredstev pobude za zaposlovanje mladih, da se zmanjša brezposelnost mladih v Evropski uniji, in posodobitvi kadrovskih načrtov decentralizirane agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki je bil dokončno sprejet 1. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 5/2017 z naslovom „Brezposelnost mladih – ali so politike EU prinesle spremembe? Ocena jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih”,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2017, ki ga je Komisija sprejela 30. maja 2017 (COM(2017)0288),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2017, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2017 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0282/2017),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 3/2017 nanaša na zagotovitev 500 milijonov EUR dodatnih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti za pobudo za zaposlovanje mladih, kakor sta se Evropski parlament in Svet dogovorila v sporazumu o proračunu za leto 2017, poleg tega pa zadeva spremembo kadrovskih načrtov decentralizirane agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2, ne da bi se zato spremenila skupni proračun oziroma skupno število delovnih mest;

B.  ker sta Evropski parlament in Svet Komisijo pozvala, naj v letu 2017 predlaga spremembo proračuna, da se v istem letu za pobudo za zaposlovanje mladih zagotovi 500 milijonov EUR, ki se financirajo iz skupne razlike do zgornje meje za obveznosti, takoj ko bo sprejeta tehnična prilagoditev, predvidena v členu 6 uredbe o večletnem finančnem okviru.

C.  ker je Komisija po sprejetju tehnične prilagoditve predlagala spremembo proračuna Unije za proračunsko leto 2017 in povečanje člena 04 02 64 – „Pobuda za zaposlovanje mladih“;

D.  ker sta se Evropski parlament in Svet med vmesno revizijo večletnega finančnega okvira dogovorila o povečanju sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za 1,2 milijarde EUR v obdobju 2017–2020, Evropski parlament pa je v izjavi o vmesni reviziji poudaril, da je ta meja politične narave in da nima pravnih posledic;

E.  ker je Komisija med vmesno revizijo večletnega finančnega okvira v svoji izjavi poudarila, da bi bilo treba razmisliti o tem, da bi finančna sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih povečali še bolj, ne samo za dogovorjenih 1,2 milijarde EUR, in sicer z uporabo skupne razlike do zgornje meje za obveznosti v skladu s členom 14 uredbe o večletnem finančnem okviru;

F.  ker je treba spremeniti kategorije nekaterih delovnih mest za leto 2017 v decentralizirani agenciji ACER in skupnem podjetju SESAR2;

1.  poudarja, da je treba nujno povečati finančne zaveze Unije v boju proti brezposelnosti mladih z dodatnim financiranjem pobude za zaposlovanje mladih;

2.  obžaluje, da je prišlo do zamude pri spremembi proračuna Unije za leto 2017, s katero naj bi povečali sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih, kakor je bilo dogovorjeno v letnem proračunskem postopku 2017, saj je Svet vmesno revizijo večletnega finančnega okvira sprva blokiral, nato pa jo odobril pozno;

3.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2017, kot ga je predložila Komisija;

4.  poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za hitro reprogramiranje ustreznih operativnih programov, da bodo za celoten dodatni proračun pobude za zaposlovanje mladih v višini 500 milijonov EUR do konca leta 2017 v celoti in učinkovito prevzete obveznosti; prav tako poziva države članice, naj pred vzpostavitvijo shem izvedejo ocene vrzeli in tržne analize, da bi optimizirale koristi pobude za zaposlovanje mladih;

5.  je seznanjen s spremembo kadrovskih načrtov decentralizirane agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2; ugotavlja, da te spremembe ne zadevajo skupnega števila delovnih mest in da jih je mogoče financirati iz letnega proračuna teh organov za to leto; se strinja, da bo prerazvrstitev delovnega mesta kategorije AD15 poimenska (ad personam) in bo prenehala veljati ob koncu mandata sedanjega izvršnega direktorja;

6.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2017;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2017 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 28.2.2017.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov