Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2029(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0264/2017

Внесени текстове :

A8-0264/2017

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 12
CRE 12/09/2017 - 12

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0344

Приети текстове
PDF 606kWORD 65k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург
Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
P8_TA(2017)0344A8-0264/2017

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно износа на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2017/2029(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид принципите, залегнали в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), по-специално насърчаването на демокрацията и правовата държава и опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност,

—  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(1) (наричана по-нататък „Общата позиция“),

—  като взе предвид 17-ия(2) и 18-ия(3) годишен доклад на ЕС, изготвени съгласно член 8, параграф 2 от Общата позиция,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/2309 на Съвета от 10 декември 2015 г. за насърчаване на ефективния контрол върху износа на оръжие(4) и Решение (ОВППС) 2017/915 на Съвета от 29 май 2017 г. относно информационни дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие(5),

—  като взе предвид актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 6 март 2017 г.(6),

—  като взе предвид Справочника на потребителя към Общата позиция, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване,

—  като взе предвид Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г. и точка 11, буква д) от него, както и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г., приет на 20 юли 2015 г., и точка 21, буква г) от него,

—  като взе предвид Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г.(7), който влезе в сила на 24 декември 2014 г.,

—  като взе предвид Решение 2013/768/ОВППС на Съвета от 16 декември 2013 г. относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие(8),

—  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността(9),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба(10), изменен с Регламент (ЕС) № 599/2014 от 16 април 2014 година, и като взе предвид списъка на изделия и технологии с двойна употреба в приложение I към него (наричан по-нататък „Регламента за изделията с двойна употреба“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание(11),

—  като взе предвид своите предишни резолюции по въпроса, и по-специално резолюциите от 17 декември 2015 г.(12) относно прилагането на Общата позиция, от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен(13), от 14 декември 2016 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)(14) и от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно частните охранителни дружества(16),

—  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0264/2017),

А.  като има предвид, че неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана е записано в член 51 от Устава на ООН;

Б.  като има предвид, че последните данни(17) сочат, че международните трансфери на тежко въоръжение през периода 2012—2016 г. са достигнали най-големия си обем за петгодишен период след края на Студената война и са се увеличили с 8,4% спрямо тези за периода 2007—2011 г.;

В.  като има предвид, че износът и трансферите на оръжия оказват въздействие върху човешката сигурност, правата на човека, демокрацията, доброто управление и социално-икономическото развитие; като има предвид, че износът на оръжия допринася също и за обстоятелства, които принуждават хората да бягат от своите държави; като има предвид, че това изисква строга, прозрачна, ефективна, общоприета и дефинирана система за контрол върху оръжията;

Г.  като има предвид, че последните данни(18) сочат, че износът от ЕС-28 е възлизал на 26% от общия износ в световен мащаб през периода 2012—2016 г., което превръща ЕС-28 колективно във втория по големина доставчик на оръжие в света след САЩ (33%) и преди Русия (23%), която е трета; като има предвид, че според последния доклад на работната група „Износ на конвенционално оръжие“, през 2014 г. държавите от ЕС са получили лицензии за износ на оръжие на обща стойност 94,40 милиарда евро;

Д.  като има предвид, че последните данни(19) сочат, че износът на оръжия за страните от Близкия изток се е увеличил с 86% и е съставлявал 29% от световния износ през периода 2012—2016 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно последните официални данни на ЕС Близкият изток е бил най-значимият регион за ЕС-28 през 2015 г. от гледна точка на износа на оръжие, като лицензиите за разрешен износ на оръжие са били на обща стойност 78,8 милиарда евро;

Ж.  като има предвид, че някои трансфери на оръжие от държави – членки на ЕС за нестабилни и податливи на кризи райони и държави са били използвани във въоръжени конфликти или за вътрешни репресии; като има предвид, че според някои съобщения част от тези трансфери са били отклонени в ръцете на терористични групировки, например в Сирия и Ирак; като има предвид, че в някои случаи оръжията, изнесени за определени държави, например Саудитска Арабия, са били използвани в конфликти като този в Йемен; като има предвид, че такъв износ очевидно нарушава Общата позиция и по този начин подчертава необходимостта от по-добър контрол и прозрачност;

З.  като има предвид, че не съществува стандартна система на проверки и докладване, която да дава информация дали и в каква степен износът на отделните държави членки нарушава осемте критерия, и като има предвид, че липсват и механизми за санкциониране, ако държава членка осъществява износ, който явно не е в съответствие с осемте критерия;

И.  като има предвид, че разследвания на Международния център за конверсия в Бон (BICC) са разкрили, че само в Германия през 2015 г. например, са издадени 4256 лицензии за износ на оръжие за износ към 83 държави, които са оценени като проблемни с оглед на Общата позиция(20);

Й.  като има предвид, че свързаната със световната и регионалната сигурност обстановка претърпя значителни промени, особено по отношение на южните и източните съседи на Съюза, и това подчертава спешната необходимост от подобряване на методиките за изготвяне на информация за целите на оценките на риска във връзка с лицензиите за износ, както и от повишаване на сигурността на тези методики;

К.  като има предвид, че някои държави членки наскоро подписаха стратегически споразумения за военно сътрудничество, включващи трансфери на големи количества и висококачествени военни технологии, с недемократични държави в региона на Близкия изток и Северна Африка;

Л.  като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон изкореняването на бедността е най-важната цел на политиката за развитие на ЕС, и като има предвид, че това е също така един от приоритетите на външната дейност на ЕС в опитите за изграждане на един по-стабилен и проспериращ свят; като има предвид, че доставянето на оръжия на държави в конфликт, освен че дава възможност за разпространение на насилието, има и отрицателно въздействие върху потенциала за развитие на тези държави;

М.  като има предвид, че отбранителната промишленост в Европа е сектор с водещо значение, който същевременно е в положение, характеризиращо се със свръхкапацитет, дублиране и разпокъсаност, което пречи на конкурентоспособността на отбранителната промишленост и което доведе до експанзивни политики на износ;

Н.  като има предвид, че резолюцията на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен призова върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия;

О.  като има предвид, че оттогава ситуацията в Йемен се влоши допълнително, за което допринесоха и военните действия, предприети от водената от Саудитска Арабия коалиция; като има предвид, че някои държави членки са спрели да доставят оръжие на Саудитска Арабия заради нейните действия в Йемен, докато други са продължили снабдяването с военни технологии, в противоречие с критерии 2, 4, 6, 7 и 8;

П.  като има предвид, че в резолюцията на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) се подчертава, че правата на човека следва да бъдат приоритет, а държавите членки се призовават да постигнат споразумение за преминаване към по-модерна, гъвкава и основана на правата на човека експортна политика, особено по отношение на държави с доказани тежки вътрешни репресии и нарушения на правата на човека;

Р.  като има предвид, че Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз следва да послужи за подобряване на съгласуваността на политиките относно контрола върху износа на оръжия;

1.  отбелязва, че държавите имат законното право да придобиват военни технологии за целите на самоотбраната; подчертава, че поддържането на отбранителна промишленост служи като част от самоотбраната на държавите членки; припомня, че един от мотивите за създаване на Общата позиция е да се предотврати използването на европейски оръжия срещу въоръжените сили на държавите членки, както и да се предотвратят нарушенията на правата на човека и удължаването на въоръжен конфликт; напомня, че Общата позиция представлява правно обвързваща рамка, която определя минимални изисквания, които държавите членки трябва да прилагат в областта на контрола върху износа на оръжие, както и че тя включва задължение за оценка на заявленията за лицензия за износ спрямо всичките осем критерия, изброени в нея;

2.  отбелязва, че разработването на отбранително оборудване е важен инструмент за отбранителната промишленост и че конкурентоспособната и новаторска европейска отбранителна технологична и индустриална база, която все още предстои да бъде развита, следва да служи като инструмент за гарантиране на сигурността и отбраната на държавите членки, гражданите на Съюза, и да допринесе за осъществяването на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), и по-специално на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); призовава държавите членки да преодолеят настоящата липса на ефективност на разходите за отбрана, дължаща се на дублиране, разпокъсаност, липса на оперативна съвместимост, и да се стремят ЕС да се превърне в гарант на сигурността, което може да се постигне и чрез по-добро контролиране на износа на оръжие; напомня, че член 10 от Общата позиция гласи, че съображенията, свързани с икономическите, търговските и промишлените интереси на държавите членки, не трябва да засегнат прилагането на осемте критерия, уреждащи износа на оръжие;

3.  отбелязва обаче, че понякога военни технологии стигат до местоназначения и крайни потребители, които не отговарят на критериите от Общата позиция; изразява загриженост, че разпространението на оръжейни системи във време на война и в ситуации на значително политическо напрежение може да засегне непропорционално цивилното население; изразява тревога във връзка с глобалната надпревара във въоръжаването и във връзка с военните подходи за разрешаване на политически конфликти и нестабилност; подчертава, че конфликтите следва да се решават предимно по дипломатически път;

4.  настоятелно призовава държавите членки и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да подобрят значително съгласуваността при прилагането на Общата позиция, за да се повиши сигурността на цивилното население, което е засегнато от конфликти и нарушения на правата на човека в трети държави, сигурността на Съюза и неговите граждани, и да създаде еднакви условия на конкуренция за дружествата от ЕС; във връзка с това подчертава, че последователното прилагане на Общата позиция е от съществено значение за доверието в ЕС като глобален фактор, основан на ценностите;

5.  насърчава държавите, които са в процес на получаване на статут на кандидат, или държавите, които по друг начин желаят да тръгнат по пътя на присъединяването към ЕС, да прилагат разпоредбите на Общата позиция; приветства факта, че Албания, Босна и Херцеговина, Канада, Грузия, Исландия, бивша югославска република Македония, Черна гора и Норвегия възприеха критериите и принципите на Общата позиция и по този начин се стремят също така и към по-нататъшно привеждане в съответствие с ОВППС и ОПСО; призовава държавите членки да си сътрудничат тясно с трети държави, които официално са се ангажирали да се придържат към критериите на Общата позиция, по-специално с цел подобряване на обмена на информация и гарантиране на по-голяма прозрачност при лицензирането; призовава освен това ЕСВД да насърчи по-специално европейските държави да възприемат принципите на Общата позиция, за да се гарантира по-сигурно европейско пространство в по-широк план;

6.  призовава държавите членки и ЕСВД да си сътрудничат тясно, за да се предотвратят рисковете, произтичащи от пренасочването и съхранението на оръжие, като например незаконния трафик и контрабандата на оръжие; подчертава риска от обратно връщане в ЕС (посредством контрабандата и трафика на оръжие) на оръжия, изнесени в трети държави;

7.  отбелязва високата степен на отговорност, която носи Съюзът от гледна точка на риска за сигурността поради липсата на по-силна подкрепа и ангажимент от страна на ЕС за извеждането от експлоатация на многото запаси от оръжия, които все още съществуват в Босна и Херцеговина, Албания и Украйна;

8.  счита, че в методологията за оценките на риска във връзка с лицензиите за износ следва да се възприеме принцип на предпазливост и че държавите членки, освен да преценяват дали конкретни военни технологии биха могли да се използват за вътрешни репресии или други нежелани цели (функционален подход), следва също така да извършват оценка на рисковете въз основа на цялостното положение в държавата на местоназначение (принципен подход);

9.  отбелязва, че в контекста на „Брексит“ ще бъде важно Обединеното кралство да остане обвързано от Общата позиция и да прилага оперативните ѝ разпоредби, както правят други европейски трети държави;

10.  изисква от държавите членки и от ЕСВД да разработят конкретна стратегия за предоставяне на официална защита на лица, сигнализиращи за нередностите в практики, прилагани от организации и дружества от отбранителната промишленост и които са в противоречие с критериите и принципите на Общата позиция;

11.  подчертава значението на съгласуваността между всички режими на Съюза за контрол върху износа, особено по отношение на тълкуването на критериите за контрол; в допълнение отново изтъква значението на съгласуваността между контрола на износа и другите инструменти в областта на външната политика, както и търговските инструменти като Общата система за преференции и Регламента относно полезните изкопаеми от зони на конфликт;

12.  отново изтъква отрицателното въздействие, което неконтролираният износ на технологии за кибернаблюдение, осъществяван от дружества от ЕС, може да окаже върху сигурността на цифровата инфраструктура на ЕС и върху правата на човека; във връзка с това подчертава значението на бързото, ефективно и всеобхватно актуализиране на Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба и призовава Съвета да приеме амбициозен график по този въпрос;

13.  подчертава, че е от значение да се ограничи ефективно износът на оръжия за частни охранителни дружества като краен потребител и че всяка такава лицензия трябва да бъде издавана само когато, след задълбочени комплексни проверки, бъде потвърдено, че въпросното частно охранително дружество не е участвало в нарушения на правата на човека; подчертава, че трябва да се въведат механизми за отчетност, за да се гарантира отговорното използване на оръжия от частните охранителни дружества;

Прилагане на критериите от Общата позиция

14.  отбелязва, че според годишните доклади първият критерий е използван 81 пъти за обосноваване на откази през 2014 г. и 109 пъти през 2015 г.;

15.  отново призовава върховния представител/заместник-председател да стартира инициатива, насочена към налагане на оръжейно ембарго от страна на ЕС срещу държавите, които са обвинени в извършването на тежки нарушения на международното хуманитарно право, особено с оглед на целенасочените нападения срещу граждански инфраструктурни обекти; още веднъж подчертава, че продължаващото издаване на лицензии за продажба на оръжия на такива държави представлява нарушение на Общата позиция;

16.  отбелязва, че според годишните доклади вторият критерий е използван 72 пъти за обосноваване на откази през 2014 г. и 89 пъти през 2015 г.; изразява съжаление относно факта, че данните показват липсата на общ подход към положението в Сирия, Ирак и Йемен в частност; насърчава държавите членки и ЕСВД да започнат дискусии относно разширяването на обхвата на втория критерий, за да бъдат включени показатели за демократично управление, тъй като тези критерии за оценка биха могли да помогнат да се създадат допълнителни предпазни мерки срещу нежеланите отрицателни последици от износа; освен това счита, че по-принципен подход към оценката на риска ще се съсредоточи върху цялостното зачитане на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека от страна на получателя;

17.  счита, че износът за Саудитска Арабия не отговаря най-малкото на втория критерий с оглед на участието на държавата в тежки нарушения на хуманитарното право, както са установени от компетентните органи на ООН; отново отправя призива си от 26 февруари 2016 г. относно неотложната необходимост от налагане на оръжейно ембарго срещу Саудитска Арабия;

18.  отбелязва, че според годишните доклади третият критерий е използван 99 пъти за обосноваване на откази през 2014 г. и 139 пъти през 2015 г.; подчертава необходимостта, в контекста на третия критерий, от извършване на оценка на направените наскоро трансфери на оръжие от страна на държавите членки към недържавни участници, включително предоставянето на техническа помощ и обучение, с оглед на Съвместно действие 2002/589/ОВППС от 2002 г. относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие (ЛСМО);

19.  отбелязва, че според годишните доклади четвъртият критерий е използван 57 пъти за обосноваване на откази през 2014 г. и 85 пъти през 2015 г.; изразява съжаление относно факта, че в конфликта в Йемен се използват военни технологии, изнесени от държавите членки; настоятелно призовава държавите членки да спазват Общата позиция по последователен начин въз основа на задълбочена оценка на риска в дългосрочен план;

20.  отбелязва, че според годишните доклади петият критерий е използван 7 пъти за обосноваване на откази през 2014 г. и 16 пъти през 2015 г.; припомня, че този критерий се отнася до свързаните със сигурността интереси на държавите членки и на съюзническите държави, като същевременно признава, че тези интереси не могат да влияят при разглеждането на критериите за зачитане на правата на човека и мира, сигурността и стабилността в региона;

21.  отбелязва, че според годишните доклади шестият критерий е използван 6 пъти за обосноваване на откази през 2014 г., докато за 2015 г. не е съобщен нито един отказ; изразява своята загриженост относно съобщенията за отклоняването на оръжие, изнесено от държавите членки, към недържавни участници, включително терористични групировки, и предупреждава, че тези оръжия биха могли да се използват срещу цивилно население на територията на ЕС и извън нея; отново подчертава значението на по-строгия контрол върху подобен износ на оръжие с цел изпълнение на международните ангажименти по отношение на борбата срещу тероризма и организираната престъпност;

22.  изразява загриженост относно възможните отклонения на износа за Саудитска Арабия и Катар към въоръжени недържавни участници в Сирия, които извършват сериозни нарушения на правото в областта на правата на човека и на хуманитарното право, и призовава работната група „Износ на конвенционално оръжие“ да се заеме спешно с въпроса; отчита, че повечето от оръжията, притежавани от бунтовници и терористични групировки, са дошли от източници извън Европа;

23.  отбелязва, че според годишните доклади седмият критерий е използван 117 пъти за обосноваване на откази през 2014 г. и 149 пъти през 2015 г.; изразява своята загриженост, наред с другото, във връзка с предполагаеми пренасочвания на износа на ЛСМО от европейски държави към някои местоназначения, от които този износ е бил отклонен, за да се снабдят недържавни участници и други неспазващи Общата позиция крайни потребители в държави като Сирия, Ирак, Йемен и Южен Судан; изтъква, че съществува неотложна необходимост оценките на риска от отклоняване да се основават на нещо повече от просто приемане на ангажиментите, поети от държава получател в сертификата за краен потребител; подчертава необходимостта от ефективни механизми за контрол след извършване на доставката, за да се гарантира, че оръжията не се реекспортират за крайни потребители, за които липсва разрешение; подчертава ролята, която ЕСВД може да играе потенциално в подкрепа на усилията на държавите членки в тази област;

24.  отбелязва, че според годишните доклади осмият критерий е използван 8 пъти за обосноваване на откази през 2014 г., докато за 2015 г. не е съобщен нито един отказ; признава, че по-доброто прилагане на осмия критерий би допринесло в решителна степен за постигането на целите на съгласуваността на политиките на ЕС за развитие и за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално на цел 16.4 на ООН; призовава държавите членки и ЕСВД да актуализират в това отношение Справочника на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета и да обърнат особено внимание на евентуалните отрицателни последици за развитието, които би могла да има употребата на оръжие;

25.  призовава държавите членки и ЕСВД да добавят нов критерий към Общата позиция с цел да се гарантира, че при предоставянето на лицензии се взема надлежно под внимание рискът от корупция във връзка със съответния износ;

Засилване на обмена на информация между държавите членки

26.  призовава държавите членки и ЕСВД да подобрят съгласуваността при прилагането на Общата позиция и да укрепят механизмите за обмен на информация, като предоставят количествено и качествено по-добра информация за оценките на риска във връзка с лицензиите за износ въз основа на сигурна и всеобхватна цифровизация на съществуващата система, както следва:

   а) да предоставят повече информация относно лицензиите за износ и самия износ, която да се споделя систематично и своевременно, включително относно крайните потребители, които са считани за проблемни, случаите на пренасочване, сертификатите за краен потребител, които са фалшифицирани или по друг начин са причина за безпокойство, и подозрителните брокери или транспортни дружества, в съответствие с вътрешното законодателство;
   б) да поддържат списък на субекти и лица, осъдени за нарушаване на законодателството, свързано с износа на оръжие, както и списък на случаи на констатирано отклоняване и на лица, за които е известно или за които има съмнения, че са замесени в незаконна търговия с оръжие или в дейности, представляващи заплаха за международната и националната сигурност;
   в) да споделят най-добри практики, приети за прилагане на осемте критерия;
   г) да превърнат настоящия Справочник на потребителя в интерактивен онлайн ресурс;
   д) да превърнат до края на 2018 г. годишния доклад на ЕС в база данни, позволяваща търсене онлайн, като новият формат да бъде прилаган за данните за 2016 г.;
   е) да насърчават ясни и добре определени, основаващи се на обмена на информация процедури за сътрудничество между правоприлагащите органи и граничните органи, с цел засилване на сътрудничеството в областта на сигурността и изкореняване на явлението „незаконна търговия с оръжие“, което представлява рисков елемент за сигурността на ЕС и неговите граждани;

27.  приветства намерението на работната група „Износ на конвенционално оръжие“ да включва ЕСВД по-систематично при подготовката на обсъжданията относно положението в държавите на местоназначение и относно потенциалните крайни потребители; настоява, че редовните консултации с работна група „Права на човека“ са от значение в този процес;

28.  отбелязва, че ефективният обмен на информация и ефективното сътрудничество изискват също така и срещи на служителите, работещи в областта на политиките, лицензирането и правоприлагането и насърчава предоставянето на достатъчно ресурси за тази цел; счита, че разширяването на съответния капацитет на държавите членки е ключов фактор при засилването на прилагането на Общата позиция; призовава държавите членки и ЕСВД да увеличат броя на служителите, работещи по въпроси, свързани с износа, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС; насърчава създаването на фондове на ЕС, които да бъдат използвани за изграждане на капацитет на длъжностни лица по лицензирането и правоприлагането в държавите членки;

29.  подчертава необходимостта от разработване на подход за справяне със ситуации, при които държавите членки тълкуват по различен начин 8-те критерия на Общата позиция за износа на продукти, които по същество са подобни, за сходни дестинации и крайни потребители, с цел запазване на еднаквите условия на конкуренция и доверието в ЕС в чужбина; счита, че е време също така да се обмисли по-силна роля на институциите на ЕС по отношение на процеса на лицензиране на равнище държави членки, по-специално по отношение на такива ситуации; призовава държавите членки да подкрепят създаването на надзорен орган за контрол над въоръженията, който да е под егидата на върховния представител/заместник-председател; счита, че следва да се изкаже становище, предназначено за държавите членки, които възнамеряват да предоставят лицензия, която е била отказана от друга държава членка или държави членки;

30.  подчертава неотложната необходимост от засилване на ролята на делегациите на ЕС в подпомагането на държавите членки и ЕСВД при техните оценки на риска във връзка с лицензиите за износ и прилагането на контрол върху крайните потребители, контрол след извършване на доставката и проверките на място;

31.  настоятелно призовава държавите членки да създадат разпоредба в Общата позиция, с която да се гарантира, че ембаргото на ЕС срещу трета държава автоматично ще отнеме лицензиите, които вече са били издадени за стоки, обхванати от ембаргото;

32.  настоятелно призовава всички държави членки да продължават да оказват съдействие на държавите извън Съюза в разработването, актуализирането и изпълнението, при необходимост, на законодателни и административни мерки, за да се гарантира създаването на система за контрол върху износа на оръжие и военни технологии;

Подобряване на спазването на задълженията за докладване

33.  изразява съжаление по повод на твърде късното публикуване на 17-ия годишен доклад на ЕС, което се случи поне 17 месеца след издаване на лицензиите или извършване на износа; освен това изразява съжаление относно факта, че 18-ият годишен доклад на ЕС беше публикуван едва през март 2017 г.;

34.  изразява критичното си отношение към нарушаването на осемте критерия от страна на държави членки; счита, че следва да се насърчава еднакво и последователно прилагане на осемте критерия; отбелязва липсата на разпоредби относно санкции за държавите членки, които не спазват осемте критерия при предоставяне на лицензии, и препоръчва на държавите членки да приемат разпоредби за провеждане на независими проверки; счита, че е време да се започне процес, водещ до механизъм, който санкционира държавите членки, които не спазват Общата позиция;

35.  припомня, че според член 8, параграф 2 от Общата позиция всички държави членки са задължени да докладват за своя износ на оръжие и призовава всички държави членки да спазват задълженията си; изразява съжаление, че броят на държавите членки, които са изпратили пълна информация за годишния доклад на ЕС чрез данни с разбивки относно лицензиите и действителния износ, е 21 за 17‑ия годишен доклад и само 20 за 18-ия; изисква от всички държави членки, включително трите държави членки, които са основни износители на оръжие (Франция, Германия и Обединеното кралство), които не са изпратили пълна информация, да предоставят пълен набор от данни относно износа си в миналото с оглед на следващия годишен доклад;

36.  призовава за гарантиране на по-стандартизирана и навременна процедура за докладване и представяне на информацията, чрез поставяне на точно определен срок за изпращане на данни, който е не по-късно от януари на годината, следваща годината, в която се е състоял износът, и чрез определяне на фиксирана дата на публикуване, която не е по-късно от месец март на годината, следваща годината на износа;

37.  счита, че Общата позиция следва да бъде допълнена с редовно осъвременяван и обществено достъпен списък с подробна обосновка, предоставящ информация относно това, до каква степен износът в определени държави получатели е или не е в съответствие с осемте критерия;

38.  счита, че следва да се създаде стандартизирана система за проверка и докладване, която дава сведения относно това дали и до каква степен износът на отделни държави — членки на Европейския съюз нарушава осемте критерия;

39.  настоятелно призовава държавите членки да спазват изцяло задълженията си за докладване, определени в Общата позиция; подчертава, че висококачествените данни за действителните доставки са от съществено значение за разбиране на начина, по който се прилагат осемте критерия; призовава държавите членки и ЕСВД да проучат как могат да използват данните, получени от митническите органи, включително чрез създаване на специфични митнически кодове за военните стоки;

40.  отбелязва, че всички държави — членки на ЕС са подписали ДТО; призовава за придаване на универсален характер на ДТО и за по-голямо съсредоточаване на вниманието върху държавите, които не са го подписали, включително Русия и Китай; също така приветства усилията за осведомяване относно ДТО и подкрепя тяхното ефективно изпълнение;

Модернизиране на съответните инструменти

41.  настоятелно призовава за преразглеждане на Общия списък на оръжията и на списъците, приложени към Регламента за изделията с двойна употреба, за да се гарантира пълното обхващане на всички съответни безпилотни системи; припомня своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, в частност параграф 2, буква в), където се призовава за включване на въоръжените безпилотни летателни апарати в съответните режими за контрол над оръжията;

42.  насърчава държавите членки да извършват по-подробна проверка на лицензираното производство от трети държави и да гарантират по-добри предпазни мерки срещу нежелана употреба; настоява за стриктно прилагане на Общата позиция по отношение на лицензираното производство в трети държави; насърчава държавите членки да обсъдят отношението и статута на третата държава от гледна точка на ДТО, когато вземат решение относно трансфери, които биха увеличили производствения капацитет и/или капацитета за износ на тази държава по отношение на военното оборудване;

43.  установява, че прилагането — вътре в Общността — на Директива 2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, следва да бъде в съответствие с прилагането на Общата позиция, включително за резервни части и компоненти; отбелязва, че приложното поле на Общата позиция не е ограничително и съответно осемте критерия се прилагат и по отношение на износ в рамките на ЕС;

44.  изразява загриженост относно предизвикателствата, свързани с киберсигурността, в частност напредъкът в методите за хакерство, използвани за достъп до информация и данни на националните лицензиращи органи; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да инвестират достатъчно средства в технологии и човешки ресурси, за да обучат отделни лица да използват специални програми и методи за киберсигурност с цел предотвратяване и преодоляване на тези предизвикателства в сферата на киберсигурността;

Ролята на парламентите и на общественото мнение

45.  отбелязва, че не всички национални парламенти в ЕС упражняват контрол върху решенията на правителствата за издаване на лицензии чрез, наред с другото, изготвяне на годишни доклади за износа на оръжие и в тази връзка призовава за цялостно увеличаване на парламентарния и публичния надзор; посочва Правилника за дейността на Европейския парламент, който предвижда възможността за редовни реакции по отношение на годишните доклади на ЕС за износа на оръжие;

46.  приветства редовните консултации с националните парламенти, органите за контрол върху износа на оръжия, браншовите организации и гражданското общество като ключово средство за постигане на една реална прозрачност; призовава работната група „Износ на конвенционално оръжие“, всички държави членки и ЕСВД да активизират диалога с гражданското общество и консултациите с националните парламенти и с органите за контрол върху износа на оръжия; насърчава националните парламенти, гражданското общество и академичната общност да осъществяват независим контрол върху търговията с оръжие и призовава държавите членки и ЕСВД да подкрепят такива дейности, включително и с финансови средства;

o
o   o

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
(2) ОВ C 163, 4.5.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 153, 16.5.2016 г., стр. 1.
(4) OВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 56.
(5) ОВ L 139, 30.5.2017 г., стр. 38.
(6) ОВ C 97, 28.3.2017 г., стр. 1.
(7) Договор за търговията с оръжие, ООН, 13-27217.
(8) ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 56.
(9) ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
(10) ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
(11) ОВ L 338, 13.12.2016 г., стр. 1.
(12) Приети текстове, P8_TA(2015)0472.
(13) Приети текстове, P8_TA(2016)0066.
(14) Приети текстове, P8_TA(2016)0502.
(15) OВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 110.
(16) Приети текстове, P8_TA(2017)0289.
(17) „Trends in internationаl arms transfers, 2016“ (Тенденции в международния трансфер на оръжия, 2016 г.), SIPRI Fact Sheet, февруари 2017 г.
(18) Пак там.
(19) Пак там.
(20) 2016 report on arms exports, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (Доклад за износа на оръжия за 2016 г., Обща конференция за църквата и развитието, GKKE), стр. 54.

Правна информация - Политика за поверителност