Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2027(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0268/2017

Indgivne tekster :

A8-0268/2017

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 19
CRE 12/09/2017 - 19

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.15
CRE 13/09/2017 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0345

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 65k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
EU's politiske forbindelser med Latinamerika
P8_TA(2017)0345A8-0268/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Latinamerika (2017/2027(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om Unionens optræden udadtil,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og navnlig femte del, afsnit I-III og V (den fælles handelspolitik, udviklingssamarbejde og humanitær bistand og internationale aftaler),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2009 om Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører (COM(2009)0495),

–  der henviser til de stærke kulturelle, sproglige, politiske og historiske bånd, der delvist er resultatet af årtiers omfattende migration mellem EU-medlemsstaterne og landene i Latinamerika og Caribien (LAC-landene),

–  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 (nationale og regionale spørgsmål),

–  der henviser til erklæringerne fra de hidtidige topmøder for stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union og navnlig til erklæringen fra det andet topmøde mellem EU og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC), som fandt sted i Bruxelles den 10.og 11. juni 2015 under temaet "Udformning af en fælles fremtid: samarbejde om velstående, samhørige og bæredygtige samfund for borgerne” med vedtagelse af en politisk erklæring med titlen "Et partnerskab for den næste generation",

–  der henviser til erklæringen fra civilsamfundsforummet mellem EU og CELAC af 11. maj 2015 med titlen "Ligestilling, rettigheder og demokratisk deltagelse for befolkningerne i Europa, Latinamerika og Caribien",

–  der henviser til det fælles kommuniké fra det første ministertopmødet mellem EU og CELAC, der blev afholdt i Santo Domingo (Den Dominikanske Republik) den 25. og 26. oktober 2016,

–  der henviser til den erklæring, der blev vedtaget på det 25. iberoamerikanske topmøde mellem stats- og regeringscheferne, som fandt sted i Cartagena de Indias (Colombia) fra den 28. til den 29. oktober 2016 med titlen "Ungdom, iværksætterkultur og uddannelse",

–  der henviser til den politiske erklæring fra det femte topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra CELAC, der blev afholdt i Punta Cana i Den Dominikanske Republik den 25. januar 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 20. januar 2016 om støtte til fredsprocessen i Colombia(1),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningerne af 8. juni 2016(2) og 27. april 2017(3) om situationen i Venezuela,

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side(4),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2014 om de 43 forsvundne lærerstuderende i Mexico(5),

–  der henviser til beslutningerne fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EuroLat), særlig beslutningerne af 22. september 2016 om handelsmæssige aspekter af de igangværende forhandlinger, der pågår mellem EU og LAC(6), om bekæmpelse af fattigdom som led i målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne) i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling(7), om finansiering af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika(8) og om de økonomiske og finansielle forbindelser med Folkerepublikken Kina ud fra perspektivet om det biregionale strategiske partnerskab mellem EU og LAC(9) samt af 29. marts 2014 om kvindedrab i Den Europæiske Union og Latinamerika(10),

–  der henviser til Den EurLat-henstillingen af 22. september 2016 om migration, udvikling og den økonomiske krise(11),

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika(12),

–  der henviser til erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om artikel 5, stk. 2, litra b), nr. ii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020,

–  der henviser til forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020,

–  der henviser til ILO's konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk, navnlig artikel 14 om de pågældende folks ret til at eje og besidde de landområder, som de traditionelt råder over,

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om EU's rolle i fremme af et bredere transatlantisk partnerskab(13),

–  der henviser til henstillingerne i Revisionsrettens særberetning nr. 16/2014 om effektiviteten af at blande tilskud, der ydes under regionale investeringsfaciliteter, og lån fra finansielle institutioner til at støtte EU’s eksterne politikker,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0268/2017),

A.  der henviser til, at landene i Latinamerika og Caribien (LAC-landene) udgør en vigtig partner for EU, når det drejer sig om i fællesskab at håndtere globale problemer som udryddelse af fattigdom, adgang til rent drikkevand, ubetinget respekt for menneskerettighederne, fred og sikkerhed, socioøkonomisk udvikling, dårlig regeringsførelse, manglende bæredygtighed, bekæmpelse af klimaændringer, den digitale omstilling og styring af migration;

B.  der henviser til, at partnerskabet mellem EU og LAC bygger på tætte historiske og kulturelle bånd, omfattende mellemfolkelig udveksling, omfattende og voksende handel og investeringsstrømme samt fælles værdier som demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

C.  der henviser til, at de 33 LAC-lande har forskellige politiske, økonomiske og kulturelle forhold, der forudsætter en forskellig tilgang inden for en sammenhængende og konsekvent ramme i forbindelse med EU's optræden udadtil samtidig med, at EU's værdier og menneskerettighederne til enhver tid forsvares;

D.  der henviser til, at det langvarige partnerskab mellem EU og LAC-landene bygger på historiske, kulturelle, menneskelige og økonomiske bånd, som ikke bør tages for givet, og som bør udnyttes mere horisontalt, fælles principper og værdier, herunder respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, international fred og sikkerhed, samt en fælles opbakning bag et multilateralt system for global styring, der bygger på fælles normer og dialog;

E.  der henviser til, at EU og LAC-landene tilsammen udgør en tredjedel af befolkningen i FN3s medlemsstater og repræsenterer omkring 25 % af verdens bruttonationalprodukt;

F.  der henviser til, at uddybning af den politiske dialog og samarbejdet om migration, klimaforandringer, energi og bekæmpelse af organiseret kriminalitet samt investering i dybere socioøkonomiske bånd gennem visumlempelse, studenterudveksling og forskningssamarbejde er prioriteter for EU's eksterne forbindelser med LAC-landene;

G.  der henviser til, at det biregionale strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika og Caribien, der blev lanceret i juni 1999 for at styrke forbindelserne mellem de to regioner, endnu ikke har givet varige resultater;

H.  der henviser til, at LAC-regionen i det seneste årti, har oplevet omfattende forandringer, idet en stor del af befolkningen f.eks. er blevet løftet op i middelklassen ved hjælp af økonomiske reformer, sociale politikker og en bedre fordeling af den rigdom, der produceres i landene i regionen, hvilket har gjort det muligt t forbedre adgangen til uddannelse, sundhed, anstændige boliger og en overordnet konsolidering af demokratiet, samtidig med at der er blevet sat en stopper af råvaresupercyklussen, der bevirkede, at millioner af mennesker levede i fare for at blive ramt af fattigdom igen;

I.  der henviser til, at ophøret af en periode med høje råvarepriser, som de fleste LAC-lande er afhængige af, kombineret med afmatningen af den kinesiske økonomi, som i dag er dens næststørste handelspartner efter USA, efter et årti med bemærkelsesværdig økonomisk vækst, har ført til stagnationen eller endda recessionen i mange lande i regionen, hvilket truer mange af de gjorte fremskridt og udsætter millioner af mennesker for risikoen at falde tilbage i fattigdom;

J.  der henviser til, at der blandt befolkningen i visse lande i Latinamerika kan konstateres et udtalt ønske om en større grad af demokrati og medindflydelse og om en bæredygtig økonomisk politik;

K.  der henviser til, at retsstatsprincippet i form af stabile retlige rammer, der garanterer retssikkerheden, er en afgørende forudsætning for at tiltrække investeringer, der er nødvendige for et økonomisk genopsving;

L.  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet og stabile retlige og politiske rammer gør det muligt for begge regioner at udøve en fri markedsøkonomi og sikre et konstruktivt investeringsmiljø, der omfatter garantier for retssikkerheden;

M.  der henviser til, at et højt inflationsniveau hæmmer væksten, hvorfor der straks skal gøres noget ved det; der henviser til, at pålidelige valutakurser er afgørende elementer i et lands økonomiske udvikling; der henviser til, at det er vigtigt at gennemføre en industripolitik, som tilsigter at øge produktiviteten, diversificere økonomien og tiltrække investeringer;

N.  der henviser til, at associeringsaftalen mellem EU og LAC-landene bidrager til at fremme den politiske og handelsmæssige dialog og forbedre investeringsklimaet, at åbne op for servicesektoren og offentlig licitation og at skabe muligheder for gennemførelse af infrastrukturprojekter;

O.  der henviser til, at der er meget vigtigt, at Latinamerika og EU udvikler en fælles dagsorden;

P.  der henviser til, at EU har oplevet store forandringer i de seneste år, nemlig den økonomiske krise, problemer i forbindelse med Brexit og flygtningekrisen;

Q.  der henviser til, at de vigtigste geopolitiske forandringer, som for øjeblikket sker i landene i Latinamerika og Caribien, og som bl.a. er præget af en stigende tilstedeværelse af asiatiske stater, der søger økonomiske partnerskaber i regionen, nødvendiggør, at EU styrker sin stilling som en sand allieret for sine partnere i LAC-regionen ikke blot med hensyn til økonomisk udveksling, men også som en partner, der bidrager til sociale fremskridt og forsvaret af fælles værdier;

R.  der henviser til, at den nuværende samlede aftale mellem EU og Mexico, associeringsaftalen mellem EU og Chile og den interregionale samarbejdsrammeaftale EU-Mercosur trådte i kraft i henholdsvis 1997, 2003 og 1999; der henviser til, at det på grund af disse aftalers betydning for EU og LAC-landene er nødvendigt med en ambitiøs tilgang til de igangværende forhandlinger om ajourføringen af dem for at opnå de meste moderne og progressive resultater;

S.  der henviser til, at EU er den vigtigste kilde til udviklingsbistand, som det fremgår af instrumentet for udviklingssamarbejde 2014-2020, den vigtigste investor og en af de vigtigste handelspartnere for LAC-regionen og til, at styrken af det europæiske samarbejde ligger i finansielt samarbejde og trekantssamarbejde;

T.  der henviser til, at Kommissionen er ved at udarbejde en ny udviklingsdagsorden som led i 2030-dagsordenen, og at begrebet bæredygtig udvikling skal anvendes i og omfatte alle lande i Latinamerika (herunder mellemindkomstlande), og til, at denne nye tilgang skal tage hensyn til andre kriterier end blot indkomst pr. indbygger;

U.  der henviser til, at LAC-landene systematisk har været placeret i anden række i forbindelse med fastlæggelsen af hovedprioriteterne i EU’s eksterne politik på trods af de åbenlyse kulturelle og sproglige bånd, der historisk forbinder EU og LAC-landene, og på trods af behovet for, at EU finder nye allierede på baggrund af dens faldende geopolitisk indflydelse i verden;

V.  der henviser til betydningen af Atlanterhavsområdet som helhed – herunder EU, Nordamerika, Mellemamerika, Sydamerika og landene langs Afrikas Atlanterhavskyst – og af et samarbejde mellem Atlanterhavsregionerne og -landene for at sætte dem i stand til at løse de fælles problemer, som dette meget store område står over for;

W.  der henviser til, at den næste WTO-ministerkonference finder sted i Buenos Aires i december 2017, og at parlamentariske delegationer fra medlemslandene også vil mødes under konferencen;

X.  der henviser til, at gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vil sikre universel adgang til information og beskyttelse af ytringsfriheden;

Y.  der henviser til, at de 10 lande, der har den bedste energiforvaltning, og 20 % af verdens oliereserver ligger i Latinamerika;

Z.  der henviser til, at to latinamerikanske lande, Mexico og Brasilien, er blevet udpeget som strategiske partnere i EU;

1.  understreger, at det biregionale partnerskab mellem EU og LAC-landene bygger på fælles principper, værdier og interesser som demokrati, menneskerettigheder, fred og solidaritet, retsstatsprincippet og et uafhængigt retsvæsen og en vilje til at håndhæve dem i et horisontal forhold, og at det er blevet afgørende for at fremme det biregionale samarbejde; understreger, at EU og LAC-landene i kølvandet på den økonomiske krise står over for fælles problemer med hensyn til bæredygtig økonomisk vækst og bekæmpelse af arbejdsløshed, digital omstilling, social integration og ligestilling mellem mænd og kvinder, samtidig med at de har et fælles værdigrundlag;

2.  understreger, at den nye geopolitiske situation styrker LAC-regionen som en strategisk prioritet og en chance for EU's udenrigspolitik, da begge regioner har et fælles verdenssyn, som bygger på multilateralisme, dialog, bæredygtighed, retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne og inklusive åbne samfund; anerkender som et positivt element, at en bred vifte af aktører spiller en rolle i forholdet mellem EU og LAC-landene, herunder stater, byer og lokalsamfund samt universiteter, civilsamfundet, virksomheder og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; opfordrer til en yderligere samordning af aftalerne, samarbejdsformerne og de politiske kontakter på højt plan;

3.  mener, at det er af afgørende betydning at styrke det politiske og økonomiske samarbejde og opbygge stærkere partnerskaber med LAC-landene som supplerende foranstaltninger på både biregionalt, subregionalt og bilateralt plan; understreger behovet for, at dette samarbejde bidrager effektivt til en konsolidering af den økonomiske vækst gennem en bæredygtig socioøkonomisk udviklingspolitik samtidig med, at der sikres social inklusion, borgerlige frihedsrettigheder samt menneskerettigheder samt nedbringelse af fattigdommen; mener, at der i forbindelse med partnerskabs- og associeringsaftalerne mellem EU og LAC-landene bør tages hensyn til de økonomiske forskelle mellem regionerne, uden at de øger det asymmetriske forhold; fremfører, at tilstedeværelsen af europæiske virksomheder er meget vigtig for de nationale økonomier i landene i Latinamerika, og understreger, at deres virksomhed skal være underlagt de gældende bestemmelser og gøres til genstand for tilsyn;

4.  understreger betydningen af topmøderne mellem EU og CELAC som et redskab i det strategiske biregionale partnerskab til at skabe en ny ramme for den politiske dialog; opfordrer ligeledes EU og CELAC til at styrke partnerskabet og den politiske dialog gennem de tematiske dialoger og de vigtigste initiativer som f.eks. det fælles forsknings- og innovationsinitiativ, den strukturerede dialog om migration og koordinerings- og samarbejdsmekanismen vedrørende narkotika ved på grundlag af klart definerede fælles interesser i fællesskab at samarbejde om at løse globale problemer i forbindelse med god regeringsførelse, økonomisk vækst, social samhørighed, kultur, innovation og miljø i multilaterale fora som f.eks. De Forenede Nationer, G-20 og WTO;

5.  bekræfter EU’s og LAC's vilje til at styrke samarbejdet om den globale dagsorden og fremme en multilateral tilgang i WTO som grundlag for et åbent handelssystem, der bygger på forudsigelige og mere inklusive regler, der reelt kan virkeliggøre målsætningerne om at reducere fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, og som også er gennemskueligt og demokratisk med en styrket parlamentarisk dimension;

6.  gentager sin støtte til den regionale integration i LAC-regionen og understreger behovet for en bedre samordning mellem de forskellige regionale integrationsordninger, samtidig med at forskelle i integrationsrytmen respekteres; henstiller til en styrkelse af samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis med CELAC, Mercosur, Det Andinske Fællesskab (CAN), det mellemamerikanske integrationssystem (SICA) og Stillehavsalliancen for at forbedre dialogen på områder af fælles interesse og styrke de institutionelle rammer; henstiller til en styrkelse af de regionale initiativer med hensyn til politisk dialog, samarbejde og udveksling af bedste praksis som f.eks. De Sydamerikanske Nationers Forbund (UNASUR), Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og Det Caribiske Fællesskab (CARICOM) for at fremme demokratiet i Sydamerika; understreger betydningen af ​​at styrke det interparlamentariske samarbejde mellem EU og LAC, især mellem Europa-Parlamentet og de forskellige regionale parlamenter, gennem udveksling af politisk og institutionel viden og erfaringer; glæder sig over den dialog, som blev indledt for nylig mellem Mercosur og Stillehavsalliancen med henblik på gradvis tilnærmelse og opskalering som led i konsultationerne om fremtidige regionale og globale problemer;

7.  understreger, at politisk stabilitet, økonomiske regler og stærke institutioner, som sikrer respekt for retsstatsprincippet og gennemskuelighed, er forudsætningerne for et miljø, der tiltrækker langsigtede investeringer som følge af retssikkerhed; understreger, at sådanne retlig rammer kræver stærke demokratiske institutioner og ansvarlig økonomisk planlægning samt en indsats for at styrke den politiske dialog og økonomiske partnerskaber både inden for regionen og med eksterne partnere; minder i den forbindelse om, at partnerskabet med Den Europæiske Union spiller en central rolle;

8.  understreger dynamikken i Stillehavsalliancen, som består af Chile, Colombia, Mexico og Peru, og opfordrer den højtstående repræsentant/ næstformanden (NF/HR) i Kommissionen til at undersøge mulighederne for, at EU deltager i Alliancen som observatør, hvilket en række EU-medlemsstater allerede gør;

9.  understreger, at de nuværende globale problemer, herunder bekæmpelse af korruption og straffrihed, mangel på god regeringsførelse, bæredygtig socioøkonomisk udvikling, udryddelse af fattigdom, den digitale omstilling, massemigration, ligestilling mellem kønnene, internetsikkerhed, organiseret kriminalitet og terrorisme, narkotikahandel, klimaforandringer, geopolitiske forandringer, intern ulighed og ulighed på tværs af landegrænser, uformelt arbejde og vækst uden jobskabelse skaber nye muligheder og samarbejdskanaler for et strategisk partnerskab mellem EU og LAC-regionen på grundlag af en fælles vision og en fælles dagsorden;

10.  understreger, at ulighed til trods for en betydelig økonomisk udvikling, som har ført til en mindskelse af fattigdommen og uligheden, fortsat udgør en betydelig hindring for udviklingen i regionen, hvor 175 millioner mennesker oplever fattigdom og udgrænsning, navnlig kvinder og mindreårige; understreger, at økonomisk vækst, inklusiv social udvikling, en retfærdig fordeling af velstand og et universelt udbud af grundlæggende offentlige tjenester er nøglen til at løse dette problem;

11.  minder om, at målet om at udrydde fattigdom og mindske ulighederne skal virkeliggøres gennem økonomisk og social samhørighed, integrationspolitikker, flere beskæftigelsesmuligheder og adgang til uddannelse, og understreger behovet for at beskyttelse borgerne og udvide middelklassen uanset konjunkturudviklingen, at konsolidere de forbedrede leveforhold, bl.a. gennem indførelse af et mindstemål af socialsikring, og at respektere de demokratiske værdier og menneskerettighederne;

12.  understreger behovet for at integrere LAC-økonomierne i de globale værdikæder på grundlag af på en cirkulær økonomisk model, og erkende betydningen af at udvikle bilaterale og multilaterale handelsaftaler som et effektivt redskab, der kan bidrage til at løse verdensomspændende problemer og samtidig fremme anstændigt arbejde og en dialog mellem arbejdsmarkedets parter som drivkraft bag en bæredygtig udvikling; understreger betydningen af at skabe betingelser, som sætter økonomierne i begge regioner i stand til at diversificere sig og dermed blive mindre afhængig af og udsat for konjunkturudsving på verdensmarkederne; understreger betydningen af at fremme overførsel af videnskabelig og teknologisk viden og af at forbedre den menneskelige kapital og diversificere beskæftigelsen, hvorfor det er af afgørende betydningen af øge investeringerne i almen, faglig og teknisk uddannelse;

13.  glæder sig over protokollen af 11. november 2016 mellem EU, dets medlemsstater, Ecuador, Colombia og Peru om Ecuadors tiltrædelse af frihandelsaftalen mellem EU, Colombia og Peru; minder om, at denne aftale fjerner høje toldafgifter og tekniske handelshindringer, liberaliserer markedet for tjenesteydelser, åbner op for de offentlige udbudsmarkeder og omfatter tilsagn vedrørende hurtige og effektive tvistbilæggelsesmekanismer;

14.  bemærker, at EU er den største udenlandske investor i LAC-regionen og den næststørste handelspartner og dermed skaber et tovejsbaseret økonomisk forhold, der bygger på principperne om kvalitet, social ansvarlighed, jobskabelse, teknologioverførsel og forskning og innovation;

15.  tilskynder til yderligere offentlige og private partnerskaber for at fremme økonomisk udvikling, iværksætteri, vækst og udenlandske investeringer; understreger behovet for at bekæmpe den uformelle økonomi og underudviklingen af små og mellemstore virksomheder og deres ringe konkurrenceevne; opfordrer til en lettelse og en forbedring af mobiliteten mellem begge regioner med samtidig sikring af konsekvens i deres respektive arbejdsmarkedsrettigheder og bedre samordning af de sociale sikringsordninger;

16.  understreger behovet for at udvikle bæredygtige og effektive skattesystemer i begge regioner samt en passende skattekultur, herunder etableringen af effektive revisionsmyndigheder, der kan fremme den økonomiske vækst og udviklingen af velfærdsstater, der leverer og garanterer offentlige goder og tjenesteydelser som adgang til offentlig uddannelse, sundhed, socialsikring, infrastrukturer og sikkerhed for alle borgere, og gentager, at skattely og skatteunddragelse er til skade for den økonomiske og sociale udvikling, fremskridt og velstand og hindrer en social omfordelingspolitik;

17.  understreger, at økonomisk vækst og handel er centrale elementer i opnåelsen af bæredygtig udvikling, men ikke er tilstrækkelige til at mindske fattigdom, ulighed og udgrænsning; opfordrer til effektive politikker, der bidrager til at reducere disse problemer gennem diversificeret, bæredygtig og inklusiv vækst med stor vægt på sociale spørgsmål, institutionel støtte og respekt for menneskerettighederne;

18.  er af den opfattelse, at hovedsigtet med samarbejdet mellem Latinamerika og Caribien (LAC) og EU bør være virkeliggørelsen af de bæredygtige udviklingsmål; opfordrer Unionen til at styrke budgetstøtteprogrammerne;

19.   støtter Kommissionens nye udviklingsdagsorden som led i 2030-dagsordenen; bekræfter, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de bæredygtige udviklingsmål skal være de vigtigste redskaber i EU-LAC-samarbejdet og omfatte alle aspekter af økonomisk, social og bæredygtig udvikling og ikke være begrænset til udryddelse af fattigdom; understreger, at EU skal fortsætte med at yde officiel udviklingsbistand til LAC-landene, herunder til mellemindkomstlande og højere indkomstlande, der ikke længere er berettiget til bilateral udviklingsbistand, i henhold til differentieringsprincippet, hvor der tages hensyn til andre kriterier end blot indkomst pr. indbygger; opfordrer kraftigt Kommissionen til undtagelsesvist og i overensstemmelse med forordningen om udviklingsinstrumentet fortsat at sikre et bilateralt samarbejde med mellemindkomstlande og højere indkomstlande i hele gyldighedsperioden for instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 2014-2020 og derefter for at fortsætte støtten til deres indsats for at løse de aktuelle problemer;

20.  opfordrer indtrængende til bedre samordningen mellem politikker og programmer til støtte for LAC-regionen og for de yderste randområder og de oversøiske lande og territorier; opfordrer til, at de politiske tilsagn, der bliver givet på de regionale topmøder mellem EU og LAC, opfyldes og efterfølges af afsættelsen af de nødvendige bevillinger;

21.  opfordrer Kommissionen til at oplyse, hvilke instrumenter der er tilgængelige, og til at udstyre dem med tilstrækkelige ressourcer ved at træffe passende foranstaltninger for at tilpasse dem til principperne om effektivitet, anvendelighed, harmonisering, gensidigt ansvar, ansvarlighed og tilpasning til LAC-landenes udviklingsstrategier, til at hjælpe LAC-landene med at tackle de udfordringer, de står over for, og til at forberede sig på en eventuel fremtidig nedgang i den offentlige udviklingsbistand (ODA); opfordrer til, at disse instrumenter integrerer overførslen af knowhow og uddannelse og bidrager til skattereformer og reformer af den offentlige finansforvaltning, der medvirker til at fremme vækst og levere offentlige tjenester af høj kvalitet;

22.  opfordrer Kommissionen til at anvende håndhævelige kriterier for principperne om udviklingseffektivitet for sine blandingsprogrammer, navnlig hvad angår ejerskab, tilpasning til partnerlandene, udvikling og finansiel additionalitet, gennemsigtighed og ansvarlighed;

23.  påpeger, at LAC-landene som følge af deres geografiske og geologiske karakteristika er meget sårbare over for naturkatastrofer, og at denne situation forværres som følge af klimaforandringer, som skal tackles på verdensplan i overensstemmelse med princippet om fælles, men differentieret ansvar; opfordrer Kommissionen og LAC-landene til at tackle de underliggende årsager, træffe klimamodstandsdygtige foranstaltninger og vedtage strategier til risikoforebyggelse og protokoller med henblik på en hurtig mobilisering af humanitær bistand i tilfælde af nødsituationer;

24.  opfordrer til en effektiv gennemførelse af ligestillingen og styrkelsen af kvindernes stilling og af politikker til fremme af inddragelse af kvinder på alle områder af det politiske, økonomiske og sociale liv med henblik på at øge deres aktive deltagelse i samfundet, energisk at bekæmpe kvindedrab, at sikre deres fysiske og psykologiske sikkerhed, at lette deres adgang til arbejdsmarkedet, ejerskab af landbrugsjord og beskæftigelse på lige vilkår og at sikre deres seksuelle og reproduktive rettigheder; understreger betydningen af at forbedre pigers og kvinders liv; fremhæver, at adgang til uddannelse derfor er afgørende og kan føre til sociale og økonomiske forandringer; glæder sig over den interamerikanske konvention om forebyggelse, straf og udryddelse af vold mod kvinder ("Belém do Pará-konventionen") fra 1994 og opfordrer til, at sekretariatet for dets opfølgningsmekanisme, MESECVI, får en mere betydningsfuld rolle; glæder sig over ikrafttrædelsen i 2016 af Europarådets Istanbul-konvention, og opfordrer lande i begge regioner, der endnu ikke har gjort det, til at underskrive den;

25.  mener, at det er af afgørende betydning, at de offentlige politikker, navnlig inden for sundhed, uddannelse og efteruddannelse, åbner nye muligheder for de næsten 30 millioner unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse; understreger, at udviklingsprogrammer skal tackle et højt niveau af konflikter, vold, organiseret kriminalitet og mord, som særlig berører unge og teenagere, og som er en af de store problemer for LAC-landene;

26.  gentager betydningen af arbejds- og uddannelsesmuligheder af høj kvalitet for unge, da de repræsenterer håbet for og en vigtig faktor i verdensdelens fremtidige langsigtede politiske stabilitet; opfordrer til et yderligere samarbejde understøttet af bevillinger i form af bilateralt universitetssamarbejde, stipendier, videnudveksling og international mobilitet blandt studerende fra EU og LAC, navnlig gennem en styrkelse af Erasmus+-programmet som led i partnerskabet med CELAC om videregående uddannelser, der blev indledt i 2015; konstaterer med tilfredshed, at Erasmus+-programmet blev lanceret med held i 2015 med tilbud om 6 200 mobilitetsmuligheder og 3 500 stipendier, som hovedsageligt vil være forbeholdt CELAC-studerende indtil 2020; påpeger behovet for at fremme en fuldstændig og gensidige anerkendelse af universitetsgrader og for at styrke det biregionale samarbejde for så vidt angår kvalitets- og akkrediteringssystemet;

27.  påpeger den afgørelse rolle, som EU-CELAC-samarbejdet spiller inden for videnskab, teknologi og innovation, og betydningen af at skabe et fælles EU-CELAC-forskningsområde for at styrke samarbejdet om mobilitet for forskere og professorer;

28.  understreger den afgørende betydning af børns rettigheder og behovet for, at alle EU- og LAC-landene nøje overholder FN's konvention om børns rettigheder;

29.  tilskynder til yderligere samarbejde om at fremme den teknologiske udvikling og forbedre befolkningens adgang til informations- og kommunikationsteknologier for at tilpasse samfundene til den digitale omstilling;

30.  understreger den generelle udvikling og de fælles problemer i det sidste årti for så vidt angår fremme af frihedsrettigheder og sociale rettigheder samt den store indsats, der er gjort for at udforme offentlige inklusive politikker til beskyttelse af udsatte grupper og sikring af en ligelig fordeling af velstanden og den økonomiske vækst, hvilket har ydet et afgørende bidrag til at løfte næsten 60 millioner latinamerikanere ud af fattigdom i de sidste femten år; opfordrer myndighederne til at respektere og garantere de demokratiske principper, de grundlæggende rettigheder og frihedsrettighederne samt sikkerheden for alle borgere, herunder religiøse mindretal, oprindelige folk, miljøaktivister, LGTBI-samfundet, personer med handicap, tvangsfordrevne og statsløse samt befolkningen i landdistrikterne; understreger betydningen af at sikre forsamlingsfriheden, foreningsfriheden og udtryksfriheden både online og offline;

31.  understreger nødvendigheden af at garantere religiøse mindretals og LGBTI-samfundets rettigheder og sikkerhed; opfordrer LAC-regeringerne til at vedtage lovgivning og træffe foranstaltninger til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere og journalister mod forfølgelse, trusler, hetz, vilkårlige anholdelser, tortur, tvungne forsvindinger og mord, som disse ofte udsættes for; opfordrer til, at de oprindelige folks og landbefolkningens rettigheder og interesser sikres i forbindelse med udviklingsprojekter med alvorlige miljøkonsekvenser og udvindingsindustriens aktiviteter gennem indførelse af bestemmelser om forudgående høring og samtykke;

32.  beklager angrebene på demokratisk valgte oppositionsledere, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, navnlig dem, der arbejder med miljøspørgsmål, og deres advokater; opfordrer myndighederne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre deres fysiske og psykiske integritet og sikre, at der øjeblikkeligt foretages en grundig og upartisk efterforskning for at bringe de ansvarlige for retten i overensstemmelse med internationale standarder;

33.  gentager, at der bør skabes sikkerhed for, at civilsamfundet og NGO'er får mulighed for aktivt at medvirke og blive hørt under forhandlingerne om og gennemførelsen af handels- eller associeringsaftaler;

34.  understreger nødvendigheden af i aftalerne at medtage henvisninger til retten til udtryksfrihed og foreningsfrihed i LAC-landene;

35.  tilskynder EU's medlemsstater til at overveje at vedtage lovgivning, der giver mulighed for indefrysning af aktiver og indførelse af visumrestriktioner over for personer, som har været involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

36.  gentager, at politik og praksis vedrørende migration skal garantere respekt for menneskerettighederne med særlig fokus på kvinder og sårbare grupper som mindreårige, ældre mennesker og personer med handicap uden at glemme problemerne med at beskytte grænserne og afkriminalisere migranter; understreger behovet for en samlet tilgang, der tager sigte på at anerkende vandrende arbejdstageres økonomiske og sociale bidrag til værtslandene, transitlandenes betydning og relevansen af etablering af lovlige procedurer for opnåelse af statsborgerskab i værtslande, og navnlig tager hensyn til tvangsfordrevne personer, der har behov for asyl; opfordrer til foranstaltninger, der kan lette og forbedre mobilitet mellem landene, samtidig med, at der sikres konsekvens i arbejdsmarkedsrettigheder og en bedre samordning af de sociale sikringsordninger;

37.  opfordrer LAC-landene til at sikre, at de sociale, miljømæssige og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder respekteres fuldt ud; opfordrer til fuldstændig og effektiv gennemførelse af ILO-konventionerne og respekt for grundlæggende arbejdsnormer, der bl.a. omfatter foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger; fremhæver endvidere behovet for at sikre, at alle former for tvangsarbejde eller obligatorisk arbejde afskaffes;

38.  understreger de problemer, som de to regioner står over for med hensyn til forsvar og sikkerhed og som omfatter terrorisme og bekæmpelse af narkotikahandel og organiseret kriminalitet, og tilskynder til en fortsat indsats for at styrke forsvars- og sikkerhedssamarbejdet gennem samordning mellem politiet og militæret med særlig vægt på informationsudveksling; opfordrer de latinamerikanske lande at deltage i EU's krisestyring og fredsbevarende missioner, som de allerede gør i Colombia og Chile; tilskynder til et yderligere militært samarbejde om at udvikle særlige beredskabskorps, som kan indsættes i forbindelse med naturkatastrofer og humanitære katastrofer; opfordrer til yderligere samarbejde om sikkerhed til søs, nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol;

39.  opfordrer til ubetinget respekt for princippet om staternes territoriale integritet;

40.  beklager nedskæringerne i den humanitære bistand og finder det forkasteligt, at disse fortsat finder sted i de områder, der har størst behov for denne bistand (den nordlige trekant i Mellemamerika, Haiti og Colombia), samt i områder, der er særligt berørt af konsekvenserne af klimaforandringer og naturkatastrofer;

41.  fordømmer, at regeringerne i visse lande har nægtet at modtage international humanitær bistand, hvilket gør det umuligt at opfylde disse landes mest basale behov; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at tilskynde de relevante myndigheder til at tillade indførsel af denne bistand og til at fremlægge en bistandsplan for hvert enkelt land;

42.  opfordrer EU til at tilstræbe at støtte LAC-lande, der lider under udbredt vold med uacceptable drabstal, udenretslige henrettelser og tvungne forsvindinger, fordi det ikke er muligt sikre virkelig velstand, værdighed og lykke uden sikkerhed; opfordrer LAC-landene til at begynde med at gøre noget ved de overfyldte fængsler og forbedre forholdene i fængslerne, at sikre beskyttelsen af ​​de indsattes fysiske og psykiske integritet, at undersøge og straffe tortur og mishandling og at fremme en mere human behandling af fanger for at undgå de optøjer, der regelmæssigt finder sted i fængslerne med tab af menneskeliv til følge;

43.  understreger behovet for at styrke samarbejdet mellem alle lande i Atlanterhavsområdet om bekæmpelse af ​​narkotikahandel, herunder også de berørte lande i Vestafrika, som er et vigtigt knudepunkt for forsendelser af narkotika mellem Latinamerika og Europa;

44.  opfordrer EU til at støtte de mellemamerikanske lande, der er ramt af organiseret kriminalitet, som truer deres sociale og politiske strukturer;

45.  understreger behovet for, at EU fortsat støtter den mellemamerikanske sikkerhedsstrategi (CASS) og den caribiske sikkerhedsstrategi;

46.  understreger det presserende behov for at intensivere bestræbelserne på at bekæmpe korruption, skattesvig og straffrihed, da dette udgør de primære hindringer for udvikling, for at sikre respekt for retsstatsprincippet, for afholdelse af frie og gennemsigtige valg, for magtdeling og lige adgang til et uafhængigt, upartisk og professionelt retsvæsen, for at støtte god regeringsførelse, for at afhjælpe institutionelle svagheder og for at styrke forvaltningen; anerkender det arbejde, der udføres af EUROsociAL-programmet på dette område;

47.  opfordrer EU og LAC-landene til at tage fat på og bekæmpe problemet med korruption gennem indgreb, der spænder fra forebyggelse til retshåndhævelse og strafferetlig forfølgning, og effektivt at gennemføre de multilaterale og internationale anti-korruptionskonventioner og påpeger, at korruption ikke blot undergraver den sociale og økonomiske velfærd og ligheden i samfundet, men også den politiske legitimitet og god regeringsførelse; understreger, at manglen på et uafhængigt retsvæsen og en uafhængig offentlig forvaltning skaber mistillid til de offentlige institutioner, underminerer retsstatsprincippet og fremmer vold; understreger, at det er nødvendigt med åbenhed, frie medier og medvirken fra borgerne for at bekæmpe korruption; er af den opfattelse, at der bør indføres nye internationale bestemmelser som f.eks. automatisk udveksling af skatteoplysninger og ophævelse af bankhemmeligheden;

48.  opfordrer til yderligere samarbejde om miljøspørgsmål af fælles interesse med særlig vægt på energiomstilling og dekarbonisering, der vil få virkninger for økonomierne i begge regioner; understreger behovet for at støtte forskning i og anvendelse af vedvarende energi, naturbeskyttelse, skovforvaltning og politikker til at tackle årsagerne til og konsekvenserne af klimaændringer i en region, der er akut ramt af konsekvenserne af dem, under hensyntagen til lokale og oprindelige befolkningsgruppers rettigheder i områder, hvor der udvindes naturressourcer; understreger behovet for yderligere at støtte initiativer som EUROCLIMA eller RIOCC i overensstemmelse med Lima-dagsordenen om bæredygtig udvikling, miljø, klimaforandringer og energi; erkender behovet for i fællesskab af gennemføre en energiomlægning for effektivt at virkeliggøre Paris-aftalerne; understreger behovet for yderligere investeringer og samarbejde mellem EU og LAC-institutioner og -virksomheder om i fællesskab at tage fat på energiomlægningen, dekarboniseringen og forbedringen af de grundlæggende infrastrukturer; understreger betydningen af at forbedre forvaltningen og den juridiske beskyttelse af skove og øge anvendelsen af økologiske landbrugsmetoder;

49.  anser det for afgørende at fremskynde forhandlingerne mellem EU og Mercosur med henblik på at nå frem til en samlet, afbalanceret og gensidig fordelagtig associeringsaftale, som det fremgår af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 9. marts 2017 for dermed at gøre det muligt at færdiggøre netværket af gældende aftaler mellem EU og Latinamerika; understreger behovet for at afslutte forhandlingerne og nå frem til en endelig aftale, som kan ratificeres af Europa-Parlamentet inden udløbet af indeværende valgperiode, og som kan bidrage positivt til den økonomisk vækst og jobskabelsen i begge økonomiske områder og samtidig styrke de historiske, kulturelle, politiske forbindelser og samarbejdet og tilliden mellem vore folkeslag;

50.  understreger betydningen af at fremskynde de igangværende forhandlinger om en ajourføring af den globale aftale mellem EU og Mexico og opfordrer til, at aftalen indgås senest ved udgangen af 2017; påpeger betydningen af at afslutte ajourføringen af associeringsaftalen mellem EU og Chile i første kvartal af 2018; opfordrer de parlamenter i medlemsstaterne, der endnu ikke har gjort det, til at ratificere associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika;

51.  understreger betydningen af Ecuadors nylige tiltrædelse af multisektoraftalen med Colombia og Peru og minder om, at døren også er åben for Bolivia, hvis landet beslutter at deltage; glæder sig over gennemførelse af fritagelse for Schengenvisa for kortvarige ophold for Peru og Colombia; anmoder i denne forbindelse om tilsvarende visumfritagelse for Ecuador; påpege, at sådanne tiltag bidrager til at forbedre EU’s økonomiske og kulturelle forbindelser til disse lande;

52.  understreger den afgørende betydning af systematisk i associerings-, handels- og investeringsaftaler mellem EU og LAC-landene at medtage bestemmelser om virksomhedernes ansvar og om beskyttelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder;

53.  påpeger, at Mexico og Brasilien er blevet identificeret som strategiske partnere for EU, og opfordrer til, at Argentina som en markant aktør i regionen og som medlem af Mercosur og G20 får samme status, og til, at der sker en fornyelse af rammerne for de institutionelle forbindelser;

54.  anerkender betydningen af ​​de iberoamerikanske topmøder, hvis operative mekanismer er blevet styrket de seneste år, og understreger samtidig den rolle, som det iberoamerikanske generalsekretariat (SEGIB) spiller som støtte for det roterende formandskab; fremhæver den merværdi, som topmøderne giver det overordnede partnerskab mellem de to regioner, som et forum for dialog, samordning og samarbejde; opfordrer i den forbindelse til oprettelse af en samarbejdsmekanisme – i form af et aftalememorandum eller en rammeaftale om samarbejde mellem Kommissionen og/eller EU-udenrigstjenesten og SEGIB – der kan optimere forholdet mellem de to organer og gøre det mere struktureret, ordnet og systematisk; glæder sig over, at der på det seneste topmøde blev lagt særlig vægt på en række vigtige områder, herunder ungdom, uddannelse og iværksætterånd;

55.  gentager, at EuroLat-Forsamlingen og de parlamentariske delegationer er et meget nyttigt og vellykket redskab for den parlamentariske dimension af det strategiske partnerskab og for den politiske dialog mellem EU og LAC-landene, herunder civilsamfundet, hvis rolle bør styrkes, samt et vigtigt redskab til at formidle borgernes krav til topmøderne mellem EU og CELAC; understreger betydningen af at sikre synligheden og formidlingen af dens debatter og konklusioner, både i samspillet med topmøderne mellem EU og CELAC og gennem nationale og regionale institutionelle kanaler;

56.  understreger den rolle, som EU-LAC-fonden spiller som international organisation, og opfordrer til en hurtig ratificering af aftalen om oprettelse af den fra alle toogtres medlemmers side, da den vil spille en vigtig rolle i støtten til det biregionale partnerskab, og anmoder om etablering af permanente samarbejdskanaler mellem fonden og EuroLat-Forsamlingen;

57.  støtter en forhøjelse af Den Europæiske Investeringsbank eksterne lånemandat for Latinamerika med henblik på at opretholde og udvikle operationer for at imødekomme finansieringsbehovet på prioriterede områder som afbødning af klimaforandringer, udvikling af sociale, økonomiske og miljømæssige infrastrukturer og støtte til små og mellemstore virksomheder;

58.  opfordrer til en bedre multilateral samordning mellem EU's medlemsstater i Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) og Den Latinamerikanske udviklingsbank (CAF) med henblik på at maksimere de økonomiske resultater af deres deltagelse i udviklingsprogrammer til fordel for LAC-landene;

59.  gentager sin støtte til fredsprocessen i Colombia, der er afgørende for det colombianske folks fremtid og for stabiliteten i regionen, hvor landet ligger, og forpligter sig til at støtte den colombianske regering i gennemførelsen af den; understreger i den forbindelse betydningen af at inddrage hele det colombianske samfund, især ofre, civilsamfundsorganisationer og tvangsfordrevne, og af, at regeringsledere garanterer sikkerheden for menneskerettighedsforkæmpere og ledere i lokalsamfund; opfordrer EU og medlemsstaterne til at fortsætte deres politiske og finansielle støtte, bl.a. gennem forordningen om udviklingsinstrumentet (artikel 5, stk. 2) og EU-trustfonden for Colombia, og støtter den rolle, som VP/HR's særlige udsending for Colombia varetager; giver udtryk for sit ønske om, at Den Nationale Befrielseshær (NLA) også engagerer sig i den igangværende fredsproces; glæder sig over, at Colombias Væbnede Revolutionære Styrker (FARC) under FN's tilsyn har fuldført overdragelsen af individuelle våben; støtter den nye mission, der blev iværksat af FN's Sikkerhedsråd med henblik på at hjælpe FARC medlemmer med at blive reintegreret i samfundet; glæder sig over den bilaterale aftale om våbenhvile mellem National Liberation Army og Colombias regering;

60.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den stærkt forværrende situation med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og den socioøkonomiske situation i Venezuela i et klima af stigende politisk og social ustabilitet; opfordrer den venezuelanske regering til at sikre uafhængigheden af statsmagtens tre dele og til at give nationalforsamlingen dens fulde forfatningsmæssige beføjelser tilbage; opfordrer endvidere Venezuelas regering til sikre øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger og snarest muligt fremlægge tidsplanen for et valg, som vil skabe forudsætningerne for, at der kan finde frie og åbne valg sted; opfordrer det internationale samfund, regionale aktører og VP/HR til at arbejde for og støtte en bred national aftale som den eneste mulige løsning; opfordrer VP/HR til aktivt at undersøge andre muligheder for konstruktivt af fremme den politiske stabilisering af landet; afviser i den forbindelse ethvert forsøg på at omlede grundlovssikrede beføjelser til et andet organ; fordømmer på det kraftigste valget til den grundlovgivende forsamling af 30. juli 2017 som værende i strid med princippet om magtens tredeling og respekt for borgernes ret til frit at give udtryk for deres politiske meninger via demokratisk valgte og legitime institutioner; minder om, at Europa-Parlamentet på linje med mange andre internationale aktører ikke anerkender disse valg eller foranstaltninger og afgørelser truffet af den nyligt etablerede forsamling på grund af dens manglende legitimitet, og beklager de voldelige forhold, der resulterer i, at mange mennesker bliver dræbt og såret; udtrykker sin alvorlige bekymring over den ulovlig forfølgelse og undertrykkelse af demokratisk valgte medlemmer af nationalforsamlingen; fordømmer afskedigelsen af statsadvokaten, Luisa Ortega Díaz og den politiske forfølgelse af hende samt alle medlemmer af højesteret, der udpeges af den lovlige nationalforsamling i Venezuela; støtter fuldt ud Den Internationale Straffedomstols efterforskning af den omfattende kriminalitet og den undertrykkelse, der begås af det venezuelanske regime, og opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i denne henseende; opfordrer NF/HR og Det Europæiske Råd til at overveje indefrysning af aktiver samt at indføre begrænset adgang til EU's område for alle dem, der er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Venezuela, herunder medlemmerne af den ikke-anerkendte grundlovgivende forsamling;

61.  glæder sig over undertegnelsen i december 2016 af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba; understreger betydningen af at fremskynde dens gennemførelse, som kan have en positiv indflydelse på det samlede partnerskab mellem EU og CELAC; påpeger, at den politiske dialog og samarbejdsaftalen bør kunne bidrage til at forbedre de cubanske borgeres levevilkår og sociale rettigheder, og starte en udvikling i retning af demokrati og respekt for og fremme de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at værdien af den vil afhænge af, hvor effektivt den cubanske regering gennemføre menneskerettighedsbestemmelserne, der er indeholdt i aftalen, i overensstemmelse med og på grundlag af Europa-Parlamentets beslutninger;

62.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til CELAC-landenes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0016.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0200.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0297.
(5) EUT C 274 af 27.7.2016, s. 28.
(6) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/trade_en.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/poverty_en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/pparties_en.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/china_en.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_docs/femicide/1026102en.pdf
(11) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/migration_en.pdf
(12) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 54.
(13) EUT C 65 af 19.2.2016, s. 120.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik