Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0188/2017

Indgivne tekster :

A8-0188/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Stemmeforklaringer
PV 13/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Vedtagne tekster
PDF 809kWORD 170k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 14. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)
under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og særlig til artikel 26,
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Formålet med dette direktiv er at bidrage til et velfungerende indre marked gennem indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser gennem fjernelse af barrierer for den frie bevægelighed for visse tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige produkter og tjenesteydelser på det indre marked.
(1)  Formålet med dette direktiv er at bidrage til et velfungerende indre marked gennem indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser og gennem fjernelse af barrierer for den frie bevægelighed for visse tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Dette vil forbedre adgangen til tilgængelige produkter og tjenesteydelser såvel som tilgængeligheden og den praktiske formidling af oplysninger om disse produkter og tjenesteydelser på det indre marked.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2
2)  Efterspørgslen efter tilgængelige produkter og tjenesteydelse er stor, og antallet af borgere med handicap og/eller funktionelle begrænsninger vil stige betydeligt med EU's befolknings aldring. Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser er mere tilgængelige, fremmer et mere inklusivt samfund og en uafhængig tilværelse for borgere med handicap.
(2)  Efterspørgslen efter tilgængelige produkter og tjenesteydelser er stor, og antallet af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, jf. artikel 1 i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap ("konventionen"), vil stige betydeligt med EU's befolknings aldring. Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser er mere tilgængelige, fremmer et mere inklusivt samfund og er en forudsætning for en uafhængig tilværelse.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Der bør sikres universal tilgængelighed, design for alle og hensyn til kønsperspektivet i produkter, redskaber, udstyr og tjenesteydelser, for at de kan anvendes bredt af personer med handicap.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 3
3)   Forskellene mellem de love og administrative bestemmelser vedrørende produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, som de forskellige medlemsstater har vedtaget, skaber barrierer for den fri bevægelighed for sådanne produkter og tjenesteydelser og fordrejer effektiv konkurrence i det indre marked. Virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), er i særlig grad påvirket af disse barrierer.
(3)  Forskellene mellem de love og administrative bestemmelser vedrørende visse produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, som de forskellige medlemsstater har vedtaget, skaber barrierer for disses fri bevægelighed og fordrejer effektiv konkurrence i det indre marked. Der vil formentlig ske en stigning i antallet af afvigende bestemmelser vedrørende andre produkter på grund af ikrafttrædelsen af konventionen. Erhvervsdrivende, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), er i særlig grad påvirket af disse barrierer.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Forbrugere af tilgængelige produkter og modtagere af tilgængelige tjenesteydelser oplever høje priser på grund af begrænset konkurrence mellem leverandørerne. Uensartede regler i medlemsstaterne reducerer de potentielle fordele ved at dele erfaringer med nationale og internationale fagfæller som reaktion på den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
(5)  Forbrugere af tilgængelige produkter, og især af kompenserende teknologier, og modtagere af tilgængelige tjenesteydelser oplever høje priser på grund af begrænset konkurrence mellem leverandørerne. Uensartede regler i medlemsstaterne reducerer de potentielle fordele ved at dele erfaringer med nationale og internationale fagfæller som reaktion på den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  En indbyrdes tilnærmelse af de nationale foranstaltninger på EU-plan er derfor nødvendig for et velfungerende indre marked og for at sætte en stopper for fragmentering af markedet for tilgængelige varer og tjenesteydelser, skabe stordriftsfordele, lette grænseoverskridende handel og hjælpe de erhvervsdrivende med at koncentrere ressourcerne om innovation i stedet for at anvende disse ressourcer på efterlevelse af fragmenterede lovgivningsmæssige krav i Unionen.
(6)  En indbyrdes tilnærmelse af de nationale foranstaltninger på EU-plan er derfor nødvendig for et velfungerende indre marked og for at sætte en stopper for fragmentering af markedet for tilgængelige varer og tjenesteydelser, skabe stordriftsfordele, lette grænseoverskridende handel, fri bevægelighed for produkter og tjenesteydelser samt fri bevægelighed for personer, herunder personer med handicap, og hjælpe de erhvervsdrivende med at koncentrere ressourcerne om innovation i stedet for at anvende disse ressourcer på at dække udgifter, som opstår på grund af fragmenteret lovgivning.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  I artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastslås det, at Unionen ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber at bekæmpe forskelsbehandling på grund af handicap. Ved artikel 19 i TEUF gives Unionen beføjelser til vedtagelse af retsakter om bekæmpelse af en sådan forskelsbehandling.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Direktivet sigter navnlig mod at sikre fuld overholdelse af retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres uafhængighed, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet samt fremme anvendelsen af artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
(9)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Direktivet sigter navnlig mod at sikre fuld overholdelse af retten for mennesker med handicap og ældre til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres uafhængighed, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet samt fremme anvendelsen af artikel 21, 25 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 250
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Bedre adgang til produkter og tjenesteydelser vil forbedre livskvaliteten, ikke blot for personer med handicap, men også for personer med andre permanente eller midlertidige funktionelle begrænsninger såsom ældre, gravide og personer, der rejser med bagage. Det er derfor vigtigt, at dette direktiv omfatter både personer med handicap og personer med midlertidige eller permanente funktionelle begrænsninger for at sikre reelle fordele og et uafhængigt liv for en bredere del af samfundet.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)
(9b)  Flere kvinder end mænd i Unionen lider af et handicap. Kvinder med handicap er udsat for flere forskellige former for forskelsbehandling, og de står over for betydelige hindringer med hensyn til korrekt udøvelse af deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Disse omfatter fysisk, følelsesmæssig, seksuel, økonomisk og institutionel vold. De omfatter ligeledes forskelsbehandling med hensyn til adgang til uddannelse og beskæftigelse, hvilket kan føre social isolering og psykiske traumer. Kvinder rammes også uforholdsmæssigt hårdt af handicap som plejere af familiemedlemmer med handicap, og de oplever oftere forskelsbehandling på grund af tilknytning end mænd. I lyset af ovenstående er der behov for tiltag, der sikrer, at ligebehandling og positive foranstaltninger og politikker til fordel for kvinder med handicap og mødre til børn med handicap er en grundlæggende menneskeret og en moralsk forpligtelse.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Det overordnede mål med "strategien for det digitale indre marked" er at opnå bæredygtige økonomiske og sociale fordele på grundlag af et forbundet digitalt indre marked. I Unionen drager forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af de priser og det udvalg, som det indre marked kan tilbyde, fordi omfanget af grænseoverskridende online transaktioner stadig er meget begrænset. Opsplitningen af markederne begrænser også efterspørgslen efter elektronisk handel på tværs af grænserne. Der er endvidere behov for en samordnet indsats for at sikre, at nyt elektronisk indhold også er fuldt tilgængeligt for handicappede. Det er derfor nødvendigt at harmonisere tilgængelighedskravene i det digitale indre marked og at sikre, at alle Unionens borgere uanset deres kvalifikationer kan udnytte fordelene.
(10)  Det overordnede mål med "strategien for det digitale indre marked" er at opnå bæredygtige økonomiske og sociale fordele på grundlag af et forbundet digitalt indre marked, lette handelen og styrke beskæftigelsen i Unionen. I Unionen drager forbrugerne endnu ikke fuldt ud fordel af de priser og det udvalg, som det indre marked kan tilbyde, fordi omfanget af grænseoverskridende online transaktioner stadig er meget begrænset. Opsplitningen af markederne begrænser også efterspørgslen efter elektronisk handel på tværs af grænserne. Der er endvidere behov for en samordnet indsats for at sikre, at nyt elektronisk indhold også er fuldt tilgængeligt for handicappede. Det er derfor nødvendigt at harmonisere tilgængelighedskravene i det digitale indre marked og at sikre, at alle Unionens borgere uanset deres kvalifikationer kan udnytte fordelene.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)
(12a)   I artikel 4 i konventionen opfordres de deltagende stater til at iværksætte eller fremme forskning og udvikling af, og fremme tilgængeligheden og anvendelsen af ny teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi, mobilitetsfremmende hjælpemidler, udstyr og kompenserende teknologier, som er egnet for personer med handicap. I konventionen opfordres der desuden til, at der lægges særlig vægt på prismæssigt overkommelig teknologi.
Ændring 232
Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)
(12b)  Inden for jernbanetransportsektoren henviser Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/7971a og Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 (PRM-TSI)1b udtrykkeligt til og gennemfører tilgængelighedskravene i artikel 9 i konventionen. Derfor reguleres adgangen for personer med handicap og bevægelseshæmmede inden for jernbanetransportsektoren på grundlag af disse instrumenter. For at sikre sammenhæng mellem på den ene side direktiv (EU) 2016/797 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 og på den anden side nærværende direktiv bør en eventuel fremtidig revision af PRM-TSI desuden tage tilgængelighedskravene i den europæiske tilgængelighedslov i betragtning.
________________
la Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).
1b Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 110).
Ændring 233
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  Konventionens ikrafttræden i medlemsstaternes retsorden medfører et behov for at vedtage supplerende nationale bestemmelser om produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed, som uden Unionens tiltag ville øge forskellene mellem de nationale bestemmelser yderligere.
(13)  Konventionens ikrafttræden i medlemsstaternes retsorden medfører et behov for at vedtage supplerende nationale bestemmelser om produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed og om de bebyggede omgivelser, der er knyttet til leveringen af varer og tjenesteydelser, som uden Unionens tiltag ville øge forskellene mellem de nationale bestemmelser yderligere.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)   Ud over kravene i dette direktiv bør der gøres en indsats for at gennemføre og håndhæve EU-lovgivning om rettigheder for fly-, tog- og buspassagerer samt passagerer, der rejser ad indre vandveje. Dette bør ske med fokus på intermodale elementer for at fremme uhindret adgang, herunder aspekter vedrørende infrastruktur og køretøjer.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  Kommissionen bør tilskynde bymyndighederne til at integrere barrierefri adgang til transporttjenester i deres planer for bæredygtig bytrafik og til regelmæssigt at offentliggøre oversigter over bedste praksis med hensyn til barrierefri adgang til offentlig bytransport og mobilitet.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  "Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer"33 fastslår i overensstemmelse med konventionen, at tilgængelighed er et af de otte indsatsområder, og tager sigte på at sikre tilgængeligheden af produkter og tjenesteydelser.
(15)  I Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 "Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer"33 fastslås det i overensstemmelse med konventionen, at tilgængelighed, som er en grundlæggende forudsætning for deltagelse i samfundslivet, er et af de otte indsatsområder og tager sigte på at gøre produkter og tjenesteydelser tilgængelige.
__________________
33 COM(2010)0636.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp af en screening, som er foretaget under forberedelsen af konsekvensanalysen, som udpegede de produkter og tjenesteydelser, som er relevante for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og ældre, og for hvilke medlemsstaterne har vedtaget eller sandsynligvis vil vedtage divergerende nationale tilgængelighedskrav.
(16)  Varer og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, er udvalgt ved hjælp af en screening, som er foretaget under forberedelsen af konsekvensanalysen, som udpegede de produkter og tjenesteydelser, som er relevante for personer med handicap, og for hvilke medlemsstaterne har vedtaget eller sandsynligvis vil vedtage divergerende nationale tilgængelighedskrav.
Ændring 227
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU1a fastsættes en række forpligtelser for udbydere af audiovisuelle medietjenester. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at medtage tilgængelighedskrav i nævnte direktiv.
For så vidt angår websteder og tjenester, der er baseret på mobile enheder, dækker direktiv 2010/13/EU imidlertid udelukkende audiovisuelt medieindhold. Det er derfor hensigtsmæssigt at medtage opbygningen af websteder og tjenester, som er baseret på mobile enheder, samt alt indhold, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2010/13/EU, i anvendelsesområdet for nærværende direktiv.
Nærværende direktiv bør omfatte tilgængelighedskrav til udstyr til telefontjenester og websteder. Direktivet bør også omfatte tilgængelighedskrav til telefontjenester, medmindre disse er omfattet af en anden EU-retsakt, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau som dette direktiv. I sidstnævnte tilfælde bør den pågældende EU-retsakt have forrang for dette direktiv.

_______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Alle produkter og tjenesteydelser skal opfylde de tilgængelighedskrav, der er nævnt i artikel 3 og i bilag I, for at være tilgængelige for handicappede og ældre. Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende e-handel gælder også for online salg af tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a)-e), i dette direktiv.
(17)  Alle produkter og tjenesteydelser, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde og bringes i omsætning efter anvendelsesdatoen for dette direktiv, bør opfylde de tilgængelighedskrav, der er fastsat i artikel 3 og opført i bilag I, for at være tilgængelige for personer med handicap. Tilgængelighedsforpligtelserne vedrørende e-handel gælder også for online salg af tjenesteydelser i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a)-e), i dette direktiv.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  Selv hvis en tjenesteydelse, eller en del af en tjenesteydelse, leveres af en underleverandør, bør det ikke berøre tilgængeligheden af den pågældende tjenesteydelse, og tjenesteyderne bør overholde forpligtelserne i dette direktiv. Tjenesteydere bør også sikre relevant og løbende uddannelse af deres medarbejdere, så de ved, hvordan tilgængelige produkter og tjenesteydelser skal bruges. Denne uddannelse bør omfatte aspekter som levering af oplysninger, rådgivning og markedsføring.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  Det er nødvendigt at indføre tilgængelighedskrav på den mindst byrdefulde måde for de erhvervsdrivende og medlemsstaterne, især ved kun at medtage produkter og tjenesteydelser, som er blevet omhyggeligt udvalgt.
(18)  Det er på den ene side nødvendigt at indføre tilgængelighedskrav på den mest effektive og mindst byrdefulde måde for de erhvervsdrivende og medlemsstaterne, især ved kun at medtage produkter og tjenesteydelser, som er blevet omhyggeligt udvalgt, og som bringes i omsætning efter anvendelsesdatoen for dette direktiv. På den anden side er det nødvendigt at muliggøre en effektiv gennemførelse af tilgængelighedskravene i dette direktiv for de erhvervsdrivende, ved at der især tages hensyn til livscyklussen for selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in. Derudover bør der tages hensyn til SMV'ernes særlige position på det indre marked. Desuden bør mikrovirksomheder på grund af deres størrelse, ressourcer og beskaffenhed ikke være forpligtet til at efterleve de tilgængelighedskrav, der er fastlagt i dette direktiv, eller være forpligtet til at anvende den procedure, der er fastlagt i artikel 12, for at blive fritaget for forpligtelserne i dette direktiv.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)
(20a)  For at sikre et mere velfungerende indre marked bør de nationale myndigheder gøre brug af de tilgængelighedskrav, der er fastlagt i dette direktiv, når de anvender de tilgængelighedsrelaterede bestemmelser i de EU-retsakter, der henvises til i dette direktiv. Dette direktiv bør dog ikke ændre på den obligatoriske eller frivillige art af bestemmelserne i de øvrige EU-retsakter. Dette direktiv bør derfor sikre, at når tilgængelighedskravene anvendes i overensstemmelse med disse øvrige retsakter, er disse krav de samme over hele Unionen.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv34 indeholder tilgængelighedskrav til et bestemt sæt af offentlige organers websteder. Derudover foreslås det at skabe grundlag for en metode til overvågning og indberetning af de relevante websteders overholdelse af de krav, der er opført i dette direktiv. Både tilgængelighedskravene og metoderne til overvågning og indberetning i direktivet skal anvendes på offentlige organers websteder. Med henblik på navnlig at sikre, at de relevante myndigheder gennemfører samme tilgængelighedskrav uanset den type websted, der reguleres, bør tilgængelighedskravene i dette direktiv tilpasses kravene i det foreslåede direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder. E-handelsaktiviteter via den offentlige sektors websteder, der ikke er omfattet af nævnte direktiv, er omfattet af dette forslag for at sikre, at online salg af produkter og tjenesteydelser er tilgængeligt for handicappede og ældre, uanset om der er tale om offentligt eller privat salg.
(21)   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/210234 indeholder tilgængelighedskrav til offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Direktivet indeholder dog også en liste over undtagelser, da det indebærer en uforholdsmæssig stor byrde at gøre visse websteder og mobilapplikationer og visse former for indhold på websteder og mobilapplikationer fuldt tilgængelige. Derudover opstilles grundlag for en metode til overvågning og indberetning af de relevante websteders og mobilapplikationers overholdelse af de krav, der er fastsat i nævnte direktiv. Både tilgængelighedskravene og metoderne til overvågning og indberetning i direktivet anvendes på offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Med henblik på navnlig at sikre, at de relevante myndigheder gennemfører samme tilgængelighedskrav uanset den type websted og mobilapplikation, der reguleres, bør tilgængelighedskravene i dette direktiv tilpasses kravene i direktiv (EU) 2016/2102. E-handelsaktiviteter via den offentlige sektors websteder og mobilapplikationer, der ikke er omfattet af nævnte direktiv, er omfattet af dette direktiv for at sikre, at online salg af produkter og tjenesteydelser er tilgængeligt for handicappede og ældre, uanset om der er tale om offentligt eller privat salg.
__________________
__________________
34 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder, COM(2012) 721.
34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  Visse elementer af tilgængelighedskravene i dette direktiv, navnlig de i bilag I opførte krav vedrørende fremlæggelse af oplysninger, er allerede omfattet af eksisterende EU-retsakter på transportområdet. Disse retsakter omfatter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/20071a og Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/20141b og Kommissionens forordning (EU) nr. 454/20111c om jernbanetransport, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/20111d om bustransport og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/20101e om maritim transport. Med henblik på at sikre reguleringsmæssig konsekvens og forudsigelighed for de erhvervsdrivende, der er omfattet af disse retsakter, bør de relevante krav i dette direktiv anses for at have været opfyldt i det omfang, de relevante dele af retsakterne overholdes. Men i de tilfælde, hvor tilgængelighedskravene ikke er dækket af disse retsakter, f.eks. kravet om at gøre luftfartsselskabers websteder tilgængelige, bør dette direktiv finde anvendelse.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).
1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 110).
1c Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11).
1d Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 1).
1e Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 1).
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 22 b (ny)
(22b)  Dette direktiv har til formål at supplere den nugældende sektorspecifikke EU-lovgivning ved at omfatte de aspekter, der endnu ikke er omfattet af denne lovgivning.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 22 c (ny)
(22c)  Fastsættelsen af anvendelsesområdet for dette direktiv for så vidt angår fly-, bus-, tog- og søtransport af passagerer bør baseres på den nugældende sektorspecifikke lovgivning vedrørende passagerrettigheder. I det omfang dette direktiv ikke finder anvendelse på visse typer transporttjenester, bør medlemsstaterne kunne tilskynde tjenesteydere til at anvende de relevante tilgængelighedskrav som fastsat i dette direktiv.
Ændring 223 + 228
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  I nogle situationer vil fælles tilgængelighedskrav til bebyggede omgivelser lette den frie bevægelighed for relaterede tjenesteydelser og for personer med handicap. Derfor bør dette direktiv gøre det muligt for medlemsstaterne at medtage bebyggede omgivelser, der anvendes til levering af de tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv, og således sikre overholdelse af tilgængelighedskravene i bilag X.
(23)  I nogle situationer er bebyggede omgivelsers tilgængelighed en forudsætning for, at personer med handicap kan rent faktisk kan anvende relaterede tjenesteydelser. Derfor bør medlemsstaterne i medfør af dette direktiv være forpligtede til at medtage bygninger og anlæg, der anvendes til levering af de tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv, og således sikre overholdelse af tilgængelighedskravene i bilag X.
Tilgængelighedskravene bør imidlertid kun finde anvendelse, når der anlægges ny infrastruktur eller foretages betydelige renoveringer.

Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)
(23a)   Det er ikke nødvendigt for nærværende direktiv at ændre eksisterende EU-retsakter, som indeholder muligheden for frivillige tilgængelighedskrav.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 24
(24)  Det er nødvendigt at bestemme, at i EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser vedrørende tilgængelighed uden tilgængelighedskrav eller specifikationer, vil tilgængelighed blive defineret ved henvisning til tilgængelighedskravene i dette direktiv. Dette er tilfældet i Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2014/23/EU35, Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2014/24/EU36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU37, som kræver, at de tekniske specifikationer og de tekniske eller funktionelle krav til de koncessioner og bygge- og anlægsarbejder, som henhører under deres anvendelsesområde, tager hensyn til kriterier vedrørende "design for alle" eller adgangsmuligheder for personer med handicap.
(24)  Det er nødvendigt at bestemme, at i EU-retsakter, som fastsætter forpligtelser vedrørende tilgængelighed uden tilgængelighedskrav eller specifikationer, vil tilgængelighed blive defineret ved henvisning til tilgængelighedskravene i dette direktiv. Disse retsakter omfatter Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2014/23/EU35, Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2014/24/EU36 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU37, som kræver, at de tekniske specifikationer og de tekniske eller funktionelle krav til de koncessioner og bygge- og anlægsarbejder, som henhører under deres anvendelsesområde, tager hensyn til kriterier vedrørende "design for alle" eller adgangsmuligheder for personer med handicap.
__________________
__________________
35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)
(24a)  Forpligtelsen til at sikre tilgængelighed i transportinfrastrukturen i det transeuropæiske transportnet er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/20131a. De tilgængelighedskrav, der er fastsat i dette direktiv, bør også gælde for visse elementer af transportinfrastrukturen, som er reguleret ved nævnte forordning, i det omfang det vedrører produkter og tjenesteydelser omfattet af dette direktiv, og at infrastrukturen og de bygninger og anlæg, der knyttet til disse tjenesteydelser, er beregnet til passagerafbenyttelse.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 24 b (ny)
(24b)  Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at dette direktiv ændrer den obligatoriske eller frivillige karakter af bestemmelserne Unionens øvrige retsakter såsom artikel 67 i direktiv 2014/24/EU om kriterier for tildeling af kontrakter, som ordregivende myndigheder kan bruge til at udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Eventuelle sociale aspekter kan medtages, hvis de menes at have tilknytning til det pågældende udbuds genstand. Dette direktiv bør således sikre, at når tilgængelighedskravene anvendes i overensstemmelse med disse øvrige EU-retsakter, er disse krav de samme over hele Unionen.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 25
(25)  Tilgængelighed bør opnås ved at fjerne og forebygge barrierer, helst gennem et universelt design eller en "design for alle" -tilgang. Tilgængelighed bør ikke udelukke tilpasning i rimeligt omfang, når det kræves i den nationale ret eller EU-retten.
(25)  Tilgængelighed bør opnås ved at fjerne og forebygge barrierer, helst gennem et universelt design eller en "design for alle" -tilgang. I henhold til konventionen indebærer denne tilgang "udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning". Begrebet "universelt design" udelukker i tråd med konventionen ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer, herunder personer med handicap, når der er behov derfor. Tilgængelighed bør ikke udelukke tilpasning i rimeligt omfang, når det kræves i den nationale ret eller EU-retten.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Den omstændighed, at et produkt eller en tjenesteydelse henhører under dette direktivs anvendelsesområde, medfører ikke, at dette produkt eller denne tjenesteydelse automatisk er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 93/42/EØF1a.
__________________
1a Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1).
Ændring 34
Forslag til direktiv
Betragtning 25 b (ny)
(25b)  Ved indkredsningen og klassificeringen af de behov, som personer med handicap har, og som produktet eller tjenesteydelsen er bestemt til at opfylde, bør princippet om universelt design fortolkes i overensstemmelse med den generelle bemærkning nr. 2 (2014) fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap til konventionens artikel 9.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 27
(27)  Dette direktiv bør baseres på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF38, da det vedrører produkter, der allerede er omfattet af andre EU-retsakter og således sikrer konsekvens i EU-lovgivningen.
(27)  Dette direktiv bør baseres på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF38, da det vedrører produkter, der allerede er omfattet af andre EU-retsakter og således sikrer konsekvens i EU-lovgivningen. De sikkerhedsrelaterede bestemmelser i denne afgørelse, f.eks. vedrørende tilbagekaldelser, bør imidlertid ikke indgå i dette direktiv, eftersom et ikke-tilgængeligt produkt ikke er et farligt produkt.
__________________
__________________
38 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).
38 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).
Ændring 36
Forslag til direktiv
Betragtning 28
(28)  Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør sikre, at de kun gør sådanne produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med direktivets tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at fastlægge en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionsprocessen.
(28)  Alle erhvervsdrivende, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde og indgår i forsynings- og distributionskæden, bør sikre, at de kun gør sådanne produkter tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med direktivets tilgængelighedskrav. Det er nødvendigt at fastlægge en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionsprocessen.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Betragtning 29
(29)  De erhvervsdrivende bør være ansvarlige for at sikre produkters og tjenesteydelsers overensstemmelse i forhold til deres rolle i forsyningskæden, således at der sikres et højt niveau for beskyttelse af tilgængelighed og fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.
(29)  De erhvervsdrivende bør være ansvarlige for at sikre produkters og tjenesteydelsers overensstemmelse i forhold til deres rolle i forsyningskæden, således at der opnås bedre tilgængelighed og fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Betragtning 30
(30)  Fabrikanten er med sin detaljerede viden om konstruktions- og fremstillingsprocessen den, der bedst kan stå for den fuldstændige overensstemmelsesvurderingsprocedure. De med overensstemmelsesvurderingen forbundne forpligtelser påhviler fabrikanten.
(30)  Fabrikanten er med sin detaljerede viden om konstruktions- og fremstillingsprocessen den, der bedst kan stå for den fuldstændige overensstemmelsesvurdering. Ansvaret for denne overensstemmelsesvurdering bør dog ikke udelukkende påhvile fabrikanten. En styrket markedsovervågningsmyndighed ville kunne spille en afgørende rolle i vurderingsproceduren.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Betragtning 32
(32)  Importører bør sikre, at produkter fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, overholder tilgængelighedskravene i dette direktiv, og navnlig at fabrikanterne har underkastet produkterne hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer.
(32)  Importører bør sikre, at produkter fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, overholder tilgængelighedskravene i dette direktiv, idet alle nødvendige informationer stilles til rådighed for den kompetente markedsovervågningsmyndighed med henblik på at underkaste produkterne hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Betragtning 36
(36)  Af hensyn til proportionaliteten bør tilgængelighedskrav kun finde anvendelse i det omfang, de ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde for den pågældende erhvervsdrivende, eller kræver en ændring af de pågældende produkter og tjenester, som vil medføre en grundlæggende ændring i overensstemmelse med de anførte kriterier.
(36)  Af hensyn til proportionaliteten bør tilgængelighedskrav ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde for den pågældende erhvervsdrivende eller kræve en ændring af de pågældende produkter og tjenester, som vil medføre en grundlæggende ændring i overensstemmelse med de anførte kriterier. Ikke desto mindre er det nødvendigt at indføre kontrolmekanismer med henblik på at verificere, at en undtagelse fra anvendelsen af tilgængelighedskravene er berettiget.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Betragtning 36 a (ny)
(36a)   Når det vurderes, om overholdelse af tilgængelighedskravene medfører en uforholdsmæssig stor byrde for den erhvervsdrivende, bør der tages hensyn til virksomhedens størrelse, ressourcer og beskaffenhed samt de anslåede omkostninger og fordele ved overholdelse i forhold til den anslåede fordel for personer med handicap. Der bør i denne cost-benefit-analyse bl.a. tages hensyn til, hvor ofte og hvor længe det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse anvendes, herunder det anslåede antal personer med handicap, som anvender det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse, og livscyklussen for den infrastruktur og de produkter, der anvendes til levering af tjenesteydelsen, samt om der findes gratis alternativer, herunder fra personbefordringsvirksomheder. Kun berettigede grunde bør tages i betragtning, når det vurderes, om overholdelse af tilgængelighedskravene medfører en uforholdsmæssig stor byrde. Manglende prioritering, tid eller viden betragtes ikke som berettigede grunde.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Betragtning 39
(39)  Med henblik på at gøre det lettere at vurdere overensstemmelsen med gældende krav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en formodning om overensstemmelse for produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med frivillige harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201239, når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer. Kommissionen har allerede udstedt en række standardiseringsanmodninger vedrørende tilgængelighed til de europæiske standardiseringsorganisationer, som ville være relevante ved udarbejdelsen af harmoniserede standarder.
(39)  Med henblik på at gøre det lettere at vurdere overensstemmelsen med gældende tilgængelighedskrav er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en formodning om overensstemmelse for produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med frivillige harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201239, når der skal fastsættes detaljerede tekniske specifikationer. Kommissionen har allerede udstedt en række standardiseringsanmodninger vedrørende tilgængelighed til de europæiske standardiseringsorganisationer, som ville være relevante ved udarbejdelsen af harmoniserede standarder.
__________________
__________________
39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).
Ændring 43
Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)
(39a)  Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsætter en procedure for formel indsigelse mod harmoniserede standarder, der anses for ikke at opfylde kravene i dette direktiv.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Betragtning 40
(40)  Hvor der ikke findes harmoniserede standarder, og hvis sådanne er nødvendige med markedsharmonisering for øje, bør Kommissionen kunne vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger fælles tekniske specifikationer for de i dette direktiv fastsatte tilgængelighedskrav.
(40)  Europæiske standarder bør være markedsbaserede, tage hensyn til offentlighedens interesse samt de politiske målsætninger, som klart er fastslået i Kommissionens anmodning til en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om udkast til harmoniserede standarder, og være konsensusbaserede. Anvendelse af tekniske specifikationer bør derfor kun være en sidste udvej. Kommissionen bør kunne vedtage tekniske specifikationer, f.eks. når standardiseringsprocessen er blokeret på grund af manglende enighed mellem interessenterne, som kan skabe unødige forsinkelser i indførelsen af et krav, der uden vedtagelse af en passende standard ville være umulig at gennemføre, f.eks. interoperabilitet. Kommissionen bør afsætte tilstrækkelig tid mellem vedtagelsen af en anmodning til en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om udkast til harmoniserede standarder og vedtagelsen af tekniske specifikationer vedrørende det samme tilgængelighedskrav. Kommissionen bør ikke kunne vedtage tekniske specifikationer, hvis den ikke tidligere har forsøgt at få tilgængelighedskravene omfattet af det europæiske standardiseringssystem. Kommissionen bør ikke anvende proceduren for vedtagelse af tekniske specifikationer til at omgå det europæiske standardiseringssystem.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)
(40a)  Med henblik på at fastsætte harmoniserede standarder og tekniske specifikationer, der overholder tilgængelighedskravene i dette direktiv for produkter og tjenesteydelser så effektivt som muligt, bør Kommissionen, hvor det er praktisk gennemførligt, inddrage de europæiske paraplyorganisationer, der repræsenterer personer med handicap, og alle andre relevante interesserede parter i beslutningsprocessen.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)
(42a)  Ved udførelsen af markedsovervågning af produkter bør markedsovervågningsmyndighederne gennemgå vurderingen i samarbejde med personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer disse og deres interesser.
Ændring 47
Forslag til direktiv
Betragtning 44
(44)  CE-mærkningen er et udtryk for produktets overensstemmelse med tilgængelighedskravene i dette direktiv og det synlige resultat af en omfattende proces med overensstemmelsesvurdering i bred forstand. Dette direktiv bør følge de generelle principper for anvendelse af CE-mærkningen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200840 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter.
(44)  Dette direktiv bør følge de generelle principper i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200840 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter. Ud over overensstemmelseserklæringen bør fabrikanten på en omkostningseffektiv måde oplyse forbrugerne om tilgængeligheden af sine produkter ved hjælp af en meddelelse på emballagen.
__________________
__________________
40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
Ændring 48
Forslag til direktiv
Betragtning 45
(45)  I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 erklærer fabrikanten ved at anbringe CE-mærkningen, at produktet opfylder alle gældende krav, og at han påtager sig det fulde ansvar herfor.
(45)  Et produkts manglende opfyldelse af de i artikel 3 fastsatte tilgængelighedskrav anses ikke i sig selv for at udgøre en alvorlig risiko som defineret i artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Betragtning 48
(48)  Medlemsstaterne forventes at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne kontrollerer, at de erhvervsdrivende opfylder de kriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med kapitel V.
(48)  Medlemsstaterne forventes at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne kontrollerer, at de erhvervsdrivende opfylder de kriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, i overensstemmelse med kapitel V, og at de afholder regelmæssige høringer med organisationer, der repræsenterer personer med handicap.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)
(48a)  Nationale databaser med alle relevante oplysninger om graden af tilgængelighed af de i dette direktiv opførte produkter og tjenesteydelser ville muliggøre en bedre inddragelse af personer med handicap og deres organisationer i markedsovervågningen.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Betragtning 49
(49)  Medlemsstaterne forventes at sikre, at de i artikel 22 omhandlede kompetente myndigheder underretter Kommissionen om anvendelsen af de i artikel 22, stk. 1, omhandlede undtagelser, og at inkludere den i stk. 2 omhandlede vurdering i overensstemmelse med kapitel VI.
(49)   Medlemsstaterne bør sikre, at de kompetente myndigheder underretter Kommissionen om anvendelsen af de i artikel 22 fastsatte undtagelser. Den indledende vurdering, som foretages af den pågældende kompetente myndighed, bør fremsendes til Kommissionen på dennes anmodning. Når det vurderes, om overholdelse af tilgængelighedskravene medfører en uforholdsmæssig stor byrde for den kompetente myndighed, bør der tages hensyn til den kompetente myndigheds størrelse, ressourcer og beskaffenhed samt de anslåede omkostninger og fordele ved overholdelse i forhold til den anslåede fordel for personer med handicap. Der bør i denne cost-benefit-analyse bl.a. tages hensyn til, hvor ofte og hvor længe det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse anvendes, herunder det anslåede antal personer med handicap, som anvender det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse, og livscyklussen for den infrastruktur og de produkter, der anvendes til levering af tjenesteydelsen, samt om der findes gratis alternativer, herunder fra personbefordringsvirksomheder. Kun berettigede grunde bør tages i betragtning, når det vurderes, om overholdelse af tilgængelighedskravene medfører en uforholdsmæssig stor byrde. Manglende prioritering, tid eller viden bør ikke betragtes som berettigede grunde.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Betragtning 50
(50)  Der bør fastsættes en beskyttelsesprocedure, som kun finder anvendelse i tilfælde af uenighed mellem medlemsstaterne om en foranstaltning truffet af en medlemsstat, hvorved de berørte parter orienteres om påtænkte foranstaltninger vedrørende produkter, der ikke overholder dette direktivs tilgængelighedskrav. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådanne produkter.
(50)  Der bør fastsættes en beskyttelsesprocedure, som kun finder anvendelse i tilfælde af uenighed mellem medlemsstaterne om en foranstaltning truffet af en medlemsstat, hvorved de berørte parter orienteres om påtænkte foranstaltninger vedrørende produkter, der ikke overholder dette direktivs tilgængelighedskrav. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med organisationer, der repræsenterer personer med handicap, og med de relevante erhvervsdrivende få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådanne produkter.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)
(51a)  Med henblik på at sikre behørig anvendelse af proportionalitetsprincippet med hensyn til de forpligtelser, der vedrører identificering af erhvervsdrivende og de kriterier, der skal anvendes til vurdering af, om overholdelse af en forpligtelse i henhold til dette direktiv medfører en uforholdsmæssig stor byrde, bør Kommissionen tillægges beføjelse i medfør af artikel 290 i TEUF til at vedtage retsakter, der fastsætter den periode, hvori de erhvervsdrivende skal være i stand til at identificere alle de erhvervsdrivende, der har forsynet dem med et produkt, eller til hvem de har leveret et produkt samt til fastlæggelse af de kriterier, der skal tages hensyn til for så vidt angår alle produkter og tjenesteydelser, som er omfattet af dette direktiv, når det vurderes, om byrden skal betragtes som uforholdsmæssig stor, uden at disse kriterier ændres. Denne periode bør fastsættes i forholdsmæssig afpasning til produktets livscyklus. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
__________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Betragtning 51 b (ny)
(51b)  Medlemsstaterne bør sikre, at der findes passende og virkningsfulde midler til at sikre efterlevelse af dette direktiv og etablere passende kontrolmekanismer i denne henseende såsom efterfølgende kontrol af markedsovervågningsmyndighederne med henblik på at verificere, at en undtagelse fra anvendelsen af tilgængelighedskravene er berettiget. Ved behandlingen af klager vedrørende tilgængelighed bør medlemsstaterne overholde de generelle principper for god forvaltning og navnlig deres tjenestemænds forpligtelse til at sikre, at der træffes afgørelse i alle klager inden for en rimelig tidsfrist.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Betragtning 52 a (ny)
(52a)  Medlemsstaterne bør sikre, at der er virkningsfulde og hurtigtvirkende klagemuligheder til rådighed mod beslutninger, som træffes af kontraherende myndigheder og kontraherende enheder om, hvorvidt en given kontrakt omfatter anvendelsesområdet for direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU. I betragtning af de eksisterende juridiske rammer for klagemuligheder på disse områder, der er omfattet af direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU, bør disse områder imidlertid undtages fra bestemmelserne i dette direktiv vedrørende håndhævelse og sanktioner. En sådan undtagelse tilsidesætter ikke de forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne i medfør af traktaterne til at tage alle fornødne skridt til at garantere anvendelse og virkning af EU-retten.
Ændring 56
Forslag til direktiv
Betragtning 53 a (ny)
(53a)  Tilgængelighedskravene fastsat i dette direktiv bør gælde for produkter, der bringes i omsætning på EU-markedet efter anvendelsesdatoen for de nationale tiltag til gennemførelse af dette direktiv i national ret, herunder for brugte eller genanvendte produkter, der importeres fra tredjelande og bringes i omsætning på EU-markedet efter denne dato.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Betragtning 53 b (ny)
(53b)  Offentlige kontrakter om bygge-og anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser, der er omfattet af direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU, og som er indgået før datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør dog fortsat opfyldes i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der måtte fremgå af de pågældende offentlige kontrakter.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Betragtning 53 c (ny)
(53c)  Med henblik på at give tjenesteydere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de krav, der er fastsat i dette direktiv, er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, i hvilken produkter anvendt til at yde en tjenesteydelse ikke behøver at efterleve tilgængelighedskravene fastsat i dette direktiv. I betragtning af omkostningerne og den lange livscyklus for pengeautomater, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at sådanne automater, hvis de bruges til at yde tjenesteydelser, fortsat kan anvendes indtil udløbet af deres økonomisk tjenlige livscyklus.
Ændring 59
Forslag til direktiv
Betragtning 54 a (ny)
(54a)  Udbredelse af applikationer, der leverer oplysninger baseret på geodatatjenester, bidrager til gøre personer med handicap uafhængige og til, at de kan bevæge sig sikkert. De geodata, der anvendes af sådanne applikationer, bør gøre det muligt at levere oplysninger, der er tilpasset de særlige behov for personer med handicap.
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel - 1 (ny)
Artikel -1
Genstand
Formålet med dette direktiv er at fjerne og forhindre barrierer, som skyldes afvigende tilgængelighedskrav, og som indvirker på den fri bevægelighed i medlemsstaterne for produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv. Det sigter også mod at bidrage til et velfungerende indre marked gennem indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav for visse produkter og tjenesteydelser.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning
1.  Kapitel I, II-V og VII finder anvendelse på følgende produkter:
1.  Kapitel I, II-V og VII finder anvendelse på følgende produkter, som bringes på EU-markedet efter den ... [anvendelsesdatoen for dette direktiv]:
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a
a)  computerhardware til generelle formål og operativsystemer
a)  computerhardware til generelle formål og deres indbyggede operativsystemer beregnet til at blive brugt af forbrugere
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)
iiia)  betalingsterminaler
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c
c)  forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet til telefontjenester
c)  forbrugerterminaludstyr til telefontjenester
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d
d)  forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet relateret til audiovisuelle medietjenester.
d)  forbrugerterminaludstyr relateret til audiovisuelle medietjenester
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)  e-bogslæsere.
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – indledning
2.  Kapitel I, II-V og VII finder anvendelse på følgende tjenesteydelser:
2.  Uden at det berører artikel 27, finder kapitel I, II-V og VII anvendelse på følgende tjenesteydelser, der leveres efter den ... [anvendelsesdatoen for dette direktiv]:
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra -a (nyt)
-a)  operativsystemer, når disse er indbygget i computerhardware og leveres som immaterielle goder til forbrugerne
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a
a)  telefontjenester og relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet
a)  telefontjenester og relateret forbrugerterminaludstyr
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
b)  audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet
b)  audiovisuelle medietjenester baseret på websteder og mobile enheder
Ændring >235 + 236 + 237 + 238 +239 + 253
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra c
c)  fly-, bus-, tog- og søtransport
c)  fly-, bus-, tog- og skibstransport, mobilitet og deres intermodale forbindelsestjenester, herunder offentlig bytransport som f.eks. undergrundsbane, jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus i tilknytning til:
i) selvbetjeningsterminaler, der er placeret inden for Unionens område, herunder billetautomater, betalingsterminaler og selvbetjeningsautomater til check-in
ii) websteder, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og realtidsinformation
iii) køretøjer, tilhørende infrastruktur og de bebyggede omgivelser, herunder trinfri adgang til alle offentlige stationer
iv) taxatjenester og biludlejningstjenester med en passende andel af tilpassede køretøjer
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra d
d)  banktjenester
d)  forbrugerorienterede banktjenester
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
e)  e-bøger
e)  e-bøger og tilknyttet udstyr, der anvendes til levering af de tjenesteydelser, som tjenesteyderen udfører, og adgang hertil
Ændring 240
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (ny)
fa)   turisttjenester, herunder indkvartering og forplejning.
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra a
a)  offentlige kontrakter og koncessioner, der er omfattet af direktiv 2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU og direktiv 2014/25/EU.
a)  offentlige kontrakter og koncessioner, der er omfattet af direktiv 2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU og direktiv 2014/25/EU, som er udformet eller indgået efter den ... [anvendelsesdatoen for dette direktiv]
__________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra b
b)  udarbejdelse og gennemførelse af programmer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond43, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/201344.
b)  udarbejdelse og gennemførelse af programmer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/201343, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/201344, som er vedtaget eller implementeret ... efter [datoen for dette direktivs ikrafttræden]
__________________
__________________
43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006.
44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra c
c)  udbudsprocedurer vedrørende offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200745.
c)  offentlige tjenesteydelseskontrakter vedrørende offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/200745, som tildeles efter... [datoen for dette direktivs ikrafttræden] enten gennem konkurrencebaserede udbud eller direkte
__________________
__________________
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – litra d
d)  transportinfrastruktur i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/201346.
d)  transportinfrastruktur i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1315/2013, der er udformet eller konstrueret efter... [datoen for dette direktivs ikrafttræden]
__________________
46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1315/2013/EU af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende indhold på websteder og i applikationer til mobile enheder:
a)  filformater fra kontorprogrammer, der er offentliggjort inden ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden]
b)  onlinekort og kortlægningstjenester, såfremt de væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde for så vidt angår kort, der er bestemt til navigationsbrug
c)  tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af den pågældende erhvervsdrivende eller kompetente myndighed, eller kontrolleres af denne
d)  indhold på websteder og i applikationer til mobile enheder, der kvalificeres som arkiver, hvilket betyder, at de kun indeholder indhold, der ikke er opdateret eller redigeret efter.... [datoen for dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Undtagelse af mikrovirksomheder
Dette direktiv finder ikke anvendelse på mikrovirksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter og tjenesteydelser, der falder inden for dets anvendelsesområde.
Ændring 81
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
1)  "tilgængelige produkter og tjenesteydelser": produkter og tjenesteydelser, som er identificerbare, anvendelige og forståelige for personer med funktionelle begrænsninger, herunder personer med handicap, på lige fod med andre
1)  "tilgængelige produkter og tjenesteydelser": produkter og tjenesteydelser, som er opfattelige, anvendelige og forståelige for personer med handicap, og som er tilstrækkelig robuste til, at de kan anvende dem
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
2)  "universelt design" eller "design for alle": udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tjenesteydelser, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning; "universelt design" udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med funktionelle begrænsninger, herunder personer med handicap, når der er behov derfor
udgår
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
5a)  "tjenesteydelse": en tjenesteydelse som defineret i artikel 4, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF1a
____________________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
Ændring 84
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
5b)  "tjenesteudbyder": en fysisk eller juridisk person, der tilbyder eller udfører en tjenesteydelse rettet mod EU-markedet
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16 a (nyt)
16a)  "SMV": en lille eller mellemstor virksomhed som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF1a
____________________
1a Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19
19)  "tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et produkt, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres
udgår
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)
20a)  "forbrugerorienterede banktjenester": tjenester, der gør det muligt for forbrugere at åbne og anvende betalingskonti med basale funktioner i Unionen som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU1a
____________________
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214).
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21
21)  "elektronisk handel": online salg af produkter og tjenesteydelser.
21)  "elektronisk handel": online salg af produkter og tjenesteydelser fra virksomhed til forbrugere, som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF1a
____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)
21a)  "flytransport af passagerer": tjenesteydelser udført af luftfartsselskaber, rejsearrangører og lufthavnes forvaltningsorganer, jf. definitionerne i artikel 2, litra b)-f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/20061a
____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1).
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 b (nyt)
21b)  "bustransport af passagerer": tjenesteydelser omfattet af artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 181/2011
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 c (nyt)
21c)  "togtransport af passagerer": al persontrafik med jernbane omfattet af artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1371/2007
Ændring 92
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 d (nyt)
21d)  "søtransport af passagerer": passagertransporttjenester omfattet af artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1177/2010
Ændring 337
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 e (nyt)
21e)  ”kompenserende teknologi”: alle former for genstande, udstyr eller produktsystemer, som anvendes til at øge, bevare eller forbedre funktionsmulighederne for personer med funktionsbegrænsninger, herunder personer med handicap
Ændring 93
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3
3.  Følgende selvbetjeningsterminaler: pengeautomater, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling II i bilag I.
3.  Følgende selvbetjeningsterminaler: pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og betalingsterminaler skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling II i bilag I.
Ændring 94
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4
4.  Telefontjenester, herunder alarmtjenester og relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet, skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag I.
4.  Telefontjenester, herunder alarmtjenester og relateret forbrugerterminaludstyr, skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling III i bilag I.
Ændring 95
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5
5.  Audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I.
5.  Audiovisuelle medietjenesters websteder og mobilbaserede tjenester samt relateret forbrugerudstyr skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I.
Ændring 244
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6
6.  Fly-, bus-, tog- og søtransport, relaterede websteder, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger samt selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester, skal overholde de relevante krav i afdeling V i bilag I.
6.  Fly-, bus-, rutebil-, tog- og søtransport samt intermodal transport, herunder tjenester relateret til bytransport, mobilitet og de bebyggede omgivelser, websteder, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger samt selvbetjeningsterminaler, som f.eks. betalingsterminaler, selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester, tjenester vedrørende turisme, bl.a. overnatnings- og cateringydelser, skal overholde de relevante krav i afdeling V i bilag I, hvis disse krav ikke allerede er omfattet af følgende specifikke lovgivning: med hensyn til togtransport forordning (EF) nr. 1371/2007, forordning (EU) nr. 1300/2014 og forordning (EU) nr. 454/2011, med hensyn til bustransport forordning (EU) nr. 181/2011, med hensyn til søtransport og transport ad indre vandveje forordning (EU) nr. 1177/2010 og med hensyn til flytransport forordning (EF) nr. 1107/2006.
Ændring 97
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7
7.  Banktjenester, websteder for disse, banktjenester til mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, herunder pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester, skal overholde de krav, der er fastsat i afsnit VI i bilag I.
7.  forbrugerorienterede banktjenester, websteder for disse, banktjenester til mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, herunder betalingsterminaler og pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester, skal overholde de krav, der er fastsat i afsnit VI i bilag I.
Ændring 98
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8
8.  E-bøger skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling VII i bilag I.
8.  E-bøger og tilhørende udstyr skal overholde de krav, der er fastsat i afdeling VII i bilag I.
Ændring 224
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 10
10.  Medlemsstaterne kan under hensyn til de nationale forhold beslutte, at de bygninger, der anvendes af kunder, der køber personbefordringsydelser, herunder det miljø, der forvaltes af leverandører af tjenesteydelser og operatører af infrastruktur, samt bygninger, der anvendes af bankers og forretningers kunder, og telefonioperatørers kundeservicecentre og butikker skal overholde tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag I for at maksimere deres anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.
10.  Medlemsstaterne sikrer, at de bygninger, der anvendes af kunder, der køber personbefordringsydelser, herunder det miljø, der forvaltes af leverandører af tjenesteydelser og operatører af infrastruktur, samt bygninger, der anvendes af kunder til forbrugerorienterede banktjenester og telefonioperatørers kundeservicecentre og butikker, for så vidt angår opførelse af ny infrastruktur eller betydelige renoveringer af eksisterende infrastruktur, skal overholde tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag I, for at maksimere anvendelsen heraf for personer med handicap. Dette berører ikke Unionens retsakter og national lovgivning til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk og arkæologisk værdi.
Ændring 100
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1
Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet på deres område af produkter og tjenesteydelser, som overholder kravene i dette direktiv, af grunde, der vedrører tilgængelighedskrav.
Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet på deres område af produkter, som overholder kravene i dette direktiv, af grunde, der vedrører tilgængelighedskrav. Medlemsstaterne må ikke forhindre tilgængeliggørelsen på markedet på deres område af tjenesteydelser, som overholder kravene i dette direktiv, af grunde, der vedrører tilgængelighedskrav.
Ændring 101
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
1.  Fabrikanten skal, når han bringer sine produkter i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de relevante tilgængelighedskrav i artikel 3.
1.  Fabrikanten skal, når han bringer sine produkter i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de relevante tilgængelighedskrav i artikel 3, medmindre de krav ikke kan opfyldes, fordi en tilpasning af det pågældende produkt vil kræve en grundlæggende ændring af produktets natur eller pålægge den pågældende fabrikant en uforholdsmæssig stor byrde, jf. artikel 12.
Ændring 102
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
Når produktets overholdelse af de relevante tilgængelighedskrav er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe EF-mærkningen.
Når produktets overholdelse af de relevante tilgængelighedskrav i artikel 3 er blevet dokumenteret ved en sådan overensstemmelsesvurderingsprocedure, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, som klart skal angive, at produktet er tilgængeligt.
Ændring 103
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4
4.  Fabrikanten skal føre register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning.
4.  Fabrikanten skal føre register over klager og produkter, der ikke opfylder kravene.
Ændring 104
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7
7.  Fabrikanten skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et for forbrugere og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.
7.  Fabrikanten skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvisning på et for forbrugere og slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.
Ændring 105
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 8
8.  Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, træffer fabrikanten straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal fabrikanten, hvis produktet udgør en risiko med hensyn til tilgængelighed, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.
8.  Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at et produkt, denne har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, træffer fabrikanten straks de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet. Endvidere skal fabrikanten, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.
Ændring 106
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 9
9.  Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen, på et sprog, der er let forståeligt for denne myndighed. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som produkter, han har bragt i omsætning, udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 3 omhandlede krav.
9.  Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds anmodning give myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen, på et sprog, der er let forståeligt for denne myndighed. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om alle foranstaltninger, der træffes for at sikre overensstemmelse med dette direktiv.
Ændring 107
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
a)  på grundlag af den kompetente nationale myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen
a)  på grundlag af den kompetente nationale myndigheds anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen
Ændring 108
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b
b)  at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de produkter, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.
b)  at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at tilsikre, at de produkter, der er omfattet af hans fuldmagt, er i overensstemmelse med dette direktiv.
Ændring 109
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2
2.  Importøren skal, før han bringer et produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i bilag II omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure. Importøren skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den i nævnte bilag krævede tekniske dokumentation, at produktet er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6.
2.  Importøren skal, før han bringer et produkt i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i bilag II omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure. Importøren skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den i nævnte bilag krævede tekniske dokumentation, at produktet er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6.
Ændring 110
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
3.  Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, må vedkommende ikke bringe produktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gældende krav. Derudover skal importøren, når produktet udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.
3.  Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, må vedkommende ikke bringe produktet i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gældende krav. Derudover skal importøren, når produktet ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.
Ændring 111
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5
5.  Importøren skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvisning og information på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.
5.  Importøren skal sikre, at produktet ledsages af en brugsanvisning på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.
Ændring 112
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7
7.  Importøren skal føre register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om en sådan overvågning.
7.  Importøren skal føre register over klager og produkter, der ikke opfylder kravene.
Ændring 113
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 8
8.  Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et produkt, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, skal han straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Endvidere skal importøren, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.
8.  Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at et produkt, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal han straks træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet. Endvidere skal importøren, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de foranstaltninger, han har truffet.
Ændring 114
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 9
9.  Importøren giver efter en kompetent national myndigheds begrundede anmodning herom myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere et produkts overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndigheder anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som produkter, han har bragt i omsætning, udgør.
9.  Importøren giver efter en kompetent national myndigheds anmodning herom myndigheden al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere et produkts overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at sikre, at produkter, han har bragt i omsætning, er i overensstemmelse med de i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav.
Ændring 115
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
2.  Distributøren skal, før han gør et produkt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning og information på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, stk. 4.
2.  Distributøren skal, før han gør et produkt tilgængeligt på markedet, kontrollere, at det er i overensstemmelse med dette direktiv og er ledsaget af den krævede dokumentation og af en brugsanvisning på et sprog, der er let forståeligt for forbrugere og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor produktet gøres tilgængeligt på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 5, stk. 5 og 6, og artikel 7, stk. 4.
Ændring 116
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3
3.  Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, må vedkommende ikke gøre produktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gældende krav. Derudover skal distributøren, når produktet udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.
3.  Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3, må vedkommende ikke gøre produktet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med gældende krav. Derudover skal distributøren, når produktet ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.
Ændring 117
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5
5.  Hvis distributører finder eller har grund til at tro, at et produkt, de har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal de sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Derudover skal distributøren, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.
5.  Hvis distributører finder eller har grund til at tro, at et produkt, de har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal de sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet. Derudover skal distributøren, hvis produktet ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort produktet tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.
Ændring 118
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6
6.  Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som produkter, han har gjort tilgængelige på markedet, udgør.
6.  Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at sikre, at produkter, han har gjort tilgængelige på markedet, er i overensstemmelse med de i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav.
Ændring 119
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
2.  Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i en periode på ti år, efter at produktet er blevet leveret til dem, og i en periode på ti år, efter at de har leveret produktet.
2.  Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i en vis periode, som skal væremindst fem år, efter at produktet er blevet leveret til dem, eller efter at de har leveret produktet.
Ændring 120
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a med henblik på at fastsætte den periode, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2. Periodens varighed fastsættes proportionelt med produktets livscyklus.
Ændring 121
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2
2.  Tjenesteydere skal udarbejde de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med bilag III, idet det forklares, hvordan tjenesteydelserne opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. Oplysningerne offentliggøres skriftligt og mundtligt, herunder på en måde, som er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelser og personer med handicap. Tjenesteydere skal opbevare oplysningerne, så længe tjenesteydelsen udbydes.
2.  Tjenesteydere skal udarbejde de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med bilag III, idet det forklares, hvordan deres tjenesteydelser opfylder tilgængelighedskravene i artikel 3. Oplysningerne offentliggøres på en måde, som er tilgængelig for personer med handicap. Tjenesteydere skal opbevare oplysningerne, så længe tjenesteydelsen udbydes.
Ændring 122
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4
4.  Tjenesteydere skal på grundlag af en kompetent myndigheds begrundede anmodning give den alle oplysninger, som er nødvendige til påvisning af tjenesteydelsens overensstemmelse med tilgængelighedskravene i artikel 3. De samarbejder med disse myndigheder, hvis de anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at bringe tjenesteydelsen i overensstemmelse med disse krav.
4.  Tjenesteydere skal på grundlag af en kompetent myndigheds anmodning give den alle oplysninger, som er nødvendige til påvisning af tjenesteydelsens overensstemmelse med tilgængelighedskravene i artikel 3. De samarbejder med disse myndigheder, hvis de anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at bringe tjenesteydelsen i overensstemmelse med disse krav.
Ændring 339
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b
b)  de anslåede omkostninger og fordele for virksomheden i forhold til den anslåede fordel for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.
b)  de anslåede yderligere omkostninger og fordele for virksomheden i forhold til den anslåede fordel for personer med funktionsnedsættelse, herunder personer med handicap, under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.
Ændring 123
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4
4.  Byrden anses ikke for at være uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for den ved hjælp af finansiering fra andre offentlige eller private kilder end egne kilder.
4.  Byrden anses ikke for at være uforholdsmæssig, hvis der kompenseres for den ved hjælp af finansiering fra andre kilder end den erhvervsdrivendes egne kilder, der stilles til rådighed med henblik på at forbedre tilgængeligheden.
Ændring 124
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5
5.  Vurderingen af, om overholdelse af tilgængelighedskravene i forbindelse med varer eller tjenesteydelser medfører en grundlæggende ændring eller en uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af den erhvervsdrivende.
5.  Den indledende vurdering af, om overholdelse af tilgængelighedskravene i forbindelse med varer eller tjenesteydelser medfører en grundlæggende ændring eller en uforholdsmæssigt stor byrde, udføres af den erhvervsdrivende.
Ændring 230
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 a (ny)
5a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a for at supplere stk. 3 i denne artikel ved yderligere at præcisere de specifikke kriterier, der skal tages højde for med hensyn til alle produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv, ved vurderingen af, hvorvidt byrden skal betragtes som uforholdsmæssig, uden at ændre disse kriterier.
Når Kommissionen yderligere præciserer de specifikke kriterier, tager den ikke kun hensyn til de potentielle fordele for personer med handicap, men også for personer med funktionsnedsættelser.
Kommissionen vedtager den første af disse delegerede retsakter omfattende alle produkter og tjenesteydelser, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde, senest ... [et år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændring 126
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6
6.  Hvis den erhvervsdrivende har anvendt den i stk. 1-5 omhandlede undtagelse for et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, skal han underrette de relevante markedsovervågningsmyndigheder i den medlemsstat, på hvis marked produktet eller tjenesteydelsen bringes i omsætning eller gøres tilgængelig. Underretning skal omfatte den i stk. 3 omhandlede vurdering. Mikrovirksomheder er fritaget for dette underretningskrav, men skal være i stand til at forelægge den relevante dokumentation efter anmodning fra en relevant markedsovervågningsmyndighed.
6.  Hvis den erhvervsdrivende har anvendt den i stk. 1-5 omhandlede undtagelse for et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, skal han underrette de relevante markedsovervågningsmyndigheder i den medlemsstat, på hvis marked produktet eller tjenesteydelsen bringes i omsætning eller gøres tilgængelig. Den i stk. 3 omhandlede vurdering skal indsendes til de relevante markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning. Mikrovirksomheder er fritaget for dette underretningskrav, men skal være i stand til at forelægge den relevante dokumentation efter anmodning fra en relevant markedsovervågningsmyndighed.
Ændring 127
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter til opstilling af en model for underretning med henblik på stk. 6 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den i artikel 24, stk. 1a, omhandlede rådgivningsprocedure. Kommissionen vedtager den første af disse gennemførelsesretsakter senest [... to år efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato].
Ændring 128
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 b (nyt)
6b.  Der skal etableres en struktureret dialog mellem relevante interessenter, herunder personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer disse, og markedsovervågningsmyndighederne med henblik på at sikre, at der fastsættes passende principper for vurderingen af undtagelserne, således at der sikres sammenhæng mellem disse.
Ændring 129
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6 c (nyt)
6c.  Medlemsstaterne tilskyndes til at udarbejde incitamenter og retningslinjer for mikrovirksomheder med henblik på at fremme gennemførelsen af dette direktiv. Procedurerne og retningslinjerne skal udarbejdes i samråd med relevante interessenter, herunder personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer disse.
Ændring 130
Forslag til direktiv
Kapitel IV – overskrift
Harmoniserede standarder, fælles tekniske specifikationer og produkters og tjenesteydelsers overensstemmelse med reglerne
Harmoniserede standarder, tekniske specifikationer og produkters og tjenesteydelsers overensstemmelse med reglerne
Ændring 131
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1
Produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf, jf. artikel 3.
1.   Produkter og tjenesteydelser, som lever op til harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er omhandlet i artikel 3, og som er omfattet af disse standarder eller dele deraf.
Ændring 132
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen anmoder i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1025/2012 en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at forelægge udkast til harmoniserede standarder for hvert enkelt af de i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav for produkter. Kommissionen vedtager disse anmodninger senest [... to år efter dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 133
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger tekniske specifikationer, som opfylder de i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav. Den gør det imidlertid kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:
a)  der er ikke offentliggjort henvisninger til harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012
b)  Kommissionen har vedtaget en anmodning som omhandlet i denne artikels stk. 2, og
c)  Kommissionen bemærker unødige forsinkelser i standardiseringsproceduren.
Inden den vedtager gennemførelsesretsakter, jf. første afsnit, hører Kommissionen de relevante interessenter, herunder organisationer, der repræsenterer personer med handicap.
De pågældende gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. dette direktivs artikel 24, stk. 2.
Ændring 134
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 c (nyt)
1c.  Når der ikke er offentliggjort nogen henvisninger til harmoniserede standarder, jf. denne artikels stk. 1, i Den Europæiske Unions Tidende, formodes produkter og tjenesteydelser, som opfylder de i stk. 3 fastsatte tekniske specifikationer eller dele deraf, at være i overensstemmelse med de i artikel 1b fastsatte tilgængelighedskrav, der er omfattet af de tekniske specifikationer eller dele heraf.
Ændring 135
Forslag til direktiv
Artikel 14
Artikel 14
udgår
Fælles tekniske specifikationer
1.  Hvis der ikke er offentliggjort henvisninger til harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012, og hvis der er behov for nærmere oplysninger om tilgængelighedskravene til visse produkter og tjenesteydelser for harmonisering af markedet, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger fælles tekniske specifikationer for de i bilag I til dette direktiv omhandlede tilgængelighedskrav. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i dette direktivs artikel 24, stk. 2.
2.  Produkter og tjenesteydelser, som er i overensstemmelse med de i stk. 1 omhandlede fælles tekniske specifikationer eller dele deraf, anses for at være i overensstemmelse med de i artikel 3 omhandlede tilgængelighedskrav, der er omfattet af disse fælles tekniske specifikationer eller dele deraf.
Ændring 136
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2
2.  EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal indeholde de elementer, der er anført i bilag II til dette direktiv, og løbende ajourføres. Kravene vedrørende den tekniske dokumentation må ikke pålægge mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder en uforholdsmæssigt stor byrde. Den oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, på hvis marked produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt.
2.  EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF. Den skal indeholde de elementer, der er anført i bilag II til dette direktiv, og løbende ajourføres. Kravene vedrørende den tekniske dokumentation må ikke pålægge små og mellemstore virksomheder en uforholdsmæssigt stor byrde. Den oversættes til det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, på hvis marked produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt.
Ændring 137
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3
3.  Hvis et produkt er omfattet af mere end én EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen skal indeholde en angivelse af de pågældende retsakter inklusive offentliggørelseshenvisninger.
3.  Hvis et produkt er omfattet af mere end én EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges EU-overensstemmelseserklæringen for alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen skal indeholde en angivelse af de pågældende retsakter inklusive offentliggørelseshenvisninger.
Ændring 138
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Ud over EU-overensstemmelseserklæringen skal fabrikanten med en påskrift på emballagen på en omkostningseffektiv, enkel og præcis måde informere forbrugerne om, at produktet omfatter tilgængelighedsfunktioner.
Ændring 139
Forslag til direktiv
Artikel 16
Artikel 16
udgår
Generelle principper for CE-mærkningen af produkter
CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.
Ændring 140
Forslag til direktiv
Artikel -17 (ny)
Artikel -17
National database
Hver medlemsstat etablerer en offentligt tilgængelig database til registrering af ikketilgængelige produkter. Forbrugerne skal kunne tilgå og registrere oplysninger om ikketilgængelige produkter. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at informere forbrugerne eller andre interesserede parter om muligheden for at indgive klager. Det forudses at indføre et interaktivt system mellem de nationale databaser – om muligt under Kommissionens eller de relevante repræsentative organisationers ansvarsområde – med henblik på at sikre, at oplysninger om ikketilgængelige produkter kan udbredes over hele Unionen.
Ændring 141
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2
Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden informeres om de i første afsnit omhandlede myndigheders eksistens, ansvar og identitet. Disse myndigheder skal efter anmodning stille oplysninger til rådighed i tilgængelige formater.
Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden informeres om de i første afsnit omhandlede myndigheders eksistens, ansvar og identitet. Disse myndigheder skal efter anmodning fra medlemmer af den berørte offentlighed stille oplysninger om deres eget arbejde og om de beslutninger, som de har truffet, til rådighed i tilgængelige formater.
Ændring 142
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko, der er forbundet med de tilgængelighedsaspekter, der er omfattet af dette direktiv, skal de foretage en evaluering af det pågældende produkt omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De relevante erhvervsdrivende samarbejder i fuldt omfang med markedsovervågningsmyndighederne.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at et produkt, der er omfattet af dette direktiv, ikke er i overensstemmelse med direktivet, skal de foretage en evaluering af det pågældende produkt omfattende alle de relevante krav, der er fastlagt i dette direktiv. De relevante erhvervsdrivende samarbejder i fuldt omfang med markedsovervågningsmyndighederne.
Ændring 143
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at produktet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med disse krav eller for at trække produktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.
Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at produktet ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende produkt i overensstemmelse med disse krav. Såfremt den pågældende erhvervsdrivende forsømmer at træffe eventuelle korrigerende foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne kræve, at den erhvervsdrivende trækker produktet tilbage fra markedet inden for en rimelig tidsfrist
Ændring 144
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4
4.  Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af produktet på det nationale marked eller for at trække produktet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.
4.  Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af produktet på det nationale marked eller for at trække produktet tilbage fra markedet. Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.
Ændring 145
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – indledning
5.  De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige elementer, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det produkt, der ikke overholder kravene, produktets oprindelse, arten af den påståede manglende overholdelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:
5.  De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige elementer, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det produkt, der ikke overholder kravene, produktets oprindelse, arten af den påståede manglende overholdelse af kravene, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:
Ændring 146
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – litra a
a)  at produktet ikke overholder krav som omhandlet i dette direktivs artikel 3 eller
a)  at produktet ikke overholder relevante krav som omhandlet i artikel 3, eller
Ændring 147
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8
8.  Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning af produktet fra deres marked.
8.  Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne og forholdsmæssigt afpassede restriktive foranstaltninger med hensyn til det pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning af produktet fra deres marked.
Ændring 148
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1
Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.
Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 19, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen har rimelig dokumentation til at antyde, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.
Ændring 149
Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)
Artikel 20a
Arbejdsgruppe
1.  Kommissionen nedsætter en arbejdsgruppe
Denne arbejdsgruppe består af repræsentanter for de nationale markedsovervågningsmyndigheder og de relevante interessenter, herunder personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer disse.
2.  Arbejdsgruppen udfører følgende opgaver:
a)  lette udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem markedsovervågningsmyndighederne
b)  sikre sammenhæng i anvendelsen af de i artikel 3 fastsatte tilgængelighedskrav
c)  udtrykke en holdning om undtagelser fra de i artikel 3 fastsatte tilgængelighedskrav i de tilfælde, hvor det efter at have modtaget Kommissionens anmodning anses for nødvendigt.
Ændring 151
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra c
c)  fastsættelse af tilgængelighedskravene vedrørende sociale kriterier og kvalitetskriterier, der er fastsat af de kompetente myndigheder i udbud om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007
udgår
Ændring 247 + 281
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)   hvor det er relevant, på al relevant EU-ret eller på alle de bestemmelser i EU-retten, der omhandler tilgængelighed for personer med handicap.
Ændring 282
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra d b (nyt)
db)   projekter, der fremmer eller omfatter tilgængelighedskomponenter, skal have prioritet, når Unionen medfinansierer projekter vedrørende handicapvenlig og tilgængelig transport- og telekommunikationsinfrastruktur under Connecting Europe-faciliteten (CEF), strukturfondene eller Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
Ændring 152
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1
1.  De i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav finder anvendelse i det omfang, de ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde for de kompetente myndigheder i forbindelse med anvendelsen af nævnte artikel.
1.  De i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav finder anvendelse i det omfang, de ikke medfører en uforholdsmæssig stor byrde for de kompetente myndigheder eller operatørerne som deres kontraherende part i forbindelse med anvendelsen af nævnte artikel.
Ændring 226 + 257
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – litra b
b)  de anslåede omkostninger og fordele for de pågældende kompetente myndigheder i forhold til den anslåede fordel for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.
b)  de anslåede omkostninger og fordele de pågældende kompetente myndigheder i forhold til den anslåede fordel for personer med funktionelle begrænsninger og personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.
Ændring 153
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3
3.  Vurderingen af, om overholdelse af de i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav medfører en uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres af de pågældende kompetente myndigheder.
3.  Den indledende vurdering af, om overholdelse af de i artikel 21 omhandlede tilgængelighedskrav medfører en uforholdsmæssig stor byrde, skal udføres af de pågældende kompetente myndigheder.
Ændring 231
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 a (ny)
3a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a for at supplere stk. 2 i denne artikel ved yderligere at præcisere de kriterier, der skal tages højde for med hensyn til alle produkter og tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv, ved vurderingen af, hvorvidt byrden skal betragtes som uforholdsmæssig, uden at ændre disse kriterier.
Når Kommissionen yderligere præciserer disse kriterier, tager den ikke kun hensyn til de potentielle fordele for personer med handicap, men også for personer med funktionsnedsættelser.
Kommissionen vedtager den første af disse delegerede retsakter omfattende alle produkter og tjenesteydelser, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde, senest ... [et år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændring 155
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4
4.  Når en kompetent myndighed har anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede undtagelse for et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, underretter den Kommissionen herom. Underretningen skal omfatte den i stk. 2 omhandlede vurdering.
4.  Når en kompetent myndighed har anvendt den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede undtagelse for et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse, underretter den Kommissionen herom. Den i stk. 2 omhandlede vurdering fremsendes til Kommissionen på dennes anmodning.
Ændring 156
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Hvis Kommissionen har grund til at betvivle afgørelsen fra den pågældende kompetente myndighed, kan Kommissionen anmode den i artikel 20a nævnte arbejdsgruppe om at verificere den vurdering, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, og afgive en udtalelse.
Ændring 157
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4 b (nyt)
4b.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter til opstilling af en model for underretning med henblik på stk. 4 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren som omhandlet i artikel 24, stk. 1a. Kommissionen vedtager den første af disse gennemførelsesretsakter senest den ... [to år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 158
Forslag til direktiv
Kapitel VII – overskrift
Gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser
Delegerede retsakter, gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser
Ændring 159
Forslag til direktiv
Artikel 23 a (nyt)
Artikel 23a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2a, artikel 12, stk. 5a, og artikel 22, stk. 3a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden].
3.  Den i artikel 10, stk. 2a, artikel 12, stk. 5a, og artikel 22, stk. 3a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 2a, artikel 12, stk. 5a, og artikel 22, stk. 3a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 160
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
Ændring 161
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – indledning
2.  De i stk. 1 omhandlede midler omfatter:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 162
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra a
a)  bestemmelser, hvorefter en forbruger i henhold til den nationale lovgivning kan indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder for at sikre, at de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv overholdes
a)  muligheden for den forbruger, som er direkte berørt af et produkts eller en tjenesteydelses manglende overholdelse af lovgivningen, for i henhold til den nationale lovgivning at indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder for at sikre, at de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv overholdes
Ændring 163
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b
b)  bestemmelser, hvorefter offentlige organer eller private foreninger, organisationer eller andre juridiske enheder, som har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, i henhold til den nationale lovgivning kan indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder på vegne af forbrugerne for at sikre, at de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv overholdes.
b)  muligheden for de offentlige organer eller private foreninger, organisationer eller andre juridiske enheder, som har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, for i henhold til den nationale lovgivning at indbringe en sag for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder på vegne af forbrugerne for at sikre, at de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv overholdes. Den legitime interesse kunne være repræsentation af forbrugere, som er direkte berørt af et produkts eller en tjenesteydelses manglende overholdelse af lovgivningen;
Ændring 164
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  muligheden for den forbruger, som er direkte berørt af et produkts eller en tjenesteydelses manglende overholdelse af lovgivningen, for at anvende en klagemekanisme; denne mekanisme kan varetages af et eksisterende organ, f.eks. en national ombudsmand.
Ændring 165
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)
2a.  medlemsstaterne sikrer, at der, før en foranstaltning indbringes for domstolene eller for de kompetente administrative myndigheder, jf. stk. 1, litra a) og b), er tilvejebragt alternative tvistbilæggelsesmekanismer til at afhjælpe alle tilfælde af påstået manglende overholdelse af dette direktiv, som er blevet indberettet ved hjælp af en klagemekanisme, jf. stk. 2, litra ba).
Ændring 166
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Denne artikel finder ikke anvendelse på kontrakter, der er omfattet af anvendelsesområderne for direktiv 2014/24/EU eller 2014/25/EU.
Ændring 288
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 2
2.  Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.
2.  Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning, men skal ikke fungere som et alternativ til økonomiske aktørers opfyldelse af deres forpligtelse til at gøre deres produkter og tjenesteydelser tilgængelige. Disse sanktioner skal også ledsages af effektive afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af den erhvervsdrivendes manglende overholdelse.
Ændring 168
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 4
4.  I forbindelse med sanktionerne skal der tages hensyn til omfanget af den manglende overholdelse, herunder antallet af produktenheder eller tjenesteydelser, som ikke er i overensstemmelse med kravene, samt antallet af berørte personer.
4.  I forbindelse med sanktionerne skal der tages hensyn til omfanget af den manglende overholdelse, herunder alvoren heraf, og antallet af produktenheder eller tjenesteydelser, som ikke er i overensstemmelse med kravene, samt antallet af berørte personer.
Ændring 169
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2
2.  De anvender disse love og bestemmelser fra den [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].
2.  De anvender disse love og bestemmelser fra den ... [fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].
Ændring 170
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne indfører, medmindre andet er fastsat i stk. 2b i denne artikel, en overgangsperiode på fem år efter ... [seks år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden], hvori tjenesteydere fortsat kan yde deres tjenester ved brug af produkter, som de lovligt har gjort brug af til at yde tilsvarende tjenester før denne dato.
Ændring 171
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Medlemsstaterne kan bestemme, at selvbetjeningsterminaler, der lovligt er blevet brugt af tjenesteydere til ydelse af tjenester inden ... [seks år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] fortsat kan bruges til ydelse af tilsvarende tjenester indtil udgangen på deres økonomisk tjenlige levetid.
Ændring 172
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 5
5.  Medlemsstater, der benytter den mulighed, der er fastsat i artikel 3, stk. 10, meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager med henblik herpå, og rapporterer til Kommissionen om fremskridt i gennemførelsen heraf.
5.  Hvor det er hensigtsmæssigt, meddeler medlemsstaterne Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager med henblik på artikel 3, stk. 10, og rapporterer til Kommissionen om fremskridt i gennemførelsen heraf.
Ændring 173
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1
Senest […insert date - five years after the application of this Directive] og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om anvendelsen af dette direktiv.
-1.   Senest ... [tre år efter datoen for anvendelsen af dette direktiv] og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om anvendelsen af dette direktiv.
Ændring 174
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1
1.  Rapporten skal bl.a. i lyset af den sociale, økonomiske og teknologiske udvikling omhandle udviklingen i tilgængeligheden af produkter og tjenester og virkningerne for de erhvervsdrivende og personer med handicap, idet der om muligt udpeges områder, hvor byrden kan reduceres, med henblik på en vurdering af behovet for at ændre dette direktiv.
1.  Disse rapporter, der udarbejdes på baggrund af de indkommende meddelelser, jf. artikel 12, stk. 6, og artikel 22, stk. 4, skal vurdere, om målene med direktivet er opfyldt, navnlig for så vidt angår styrkelse af fri bevægelighed for tilgængelige produkter og tjenesteydelser. Yderligere skal disse rapporter i lyset af den sociale, økonomiske og teknologiske udvikling omhandle udviklingen i tilgængeligheden af produkter og tjenester, behovet for at medtage nye produkter og tjenesteydelser i dette direktivs anvendelsesområde eller behovet for at udelukke visse produkter og tjenester fra dette direktivs anvendelsesområde samt virkningerne af dette direktiv for de erhvervsdrivende og personer med handicap, idet der om muligt udpeges områder, hvor byrden kan reduceres, med henblik på en vurdering af behovet for at ændre dette direktiv.
Ændring 175
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne meddeler rettidigt Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udarbejde en sådan rapport.
2.  Medlemsstaterne meddeler rettidigt Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udarbejde sådanne rapporter.
Ændring 176
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 3
3.  Kommissionens rapport skal tage hensyn til synspunkterne hos de berørte erhvervsdrivende og relevante ikke-statslige organisationer, herunder organisationer, der repræsenterer personer med handicap og ældre.
3.  Kommissionens rapport skal tage hensyn til synspunkterne hos de berørte erhvervsdrivende og relevante ikke-statslige organisationer, herunder organisationer, der repræsenterer personer med handicap.
Ændring 177
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – del A (nyt)
A.  Operativsystemer
1.  Leveringen af tjenesteydelser med det formål at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for handicappede personer skal opnås gennem opfyldelse af de i del C fastsatte funktionelle resultatkrav, som omfatter:
a)  oplysninger om den pågældende tjenesteydelses funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter og
b)  elektroniske oplysninger, herunder de websteder, der er nødvendige i forbindelse med levering af den pågældende tjenesteydelse.
Ændring 178
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – del B (nyt)
B.  Computerhardware til generelle formål og deres indbyggede operativsystemer
Ændring 180
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – punkt 2
[.....]
udgår
Ændring 181
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – del C (nyt)
C.  Funktionelle resultatkrav
For at sikre tilgængeligheden af deres konstruktion og brugergrænseflade skal produkters og tjenesteydelsers konstruktion, hvis det er relevant, sikre følgende:
a)  Brug uden syn
Hvis produktet indbefatter visuelle betjeningsmåder, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde, som ikke forudsætter synsevne.
b)  Brug med nedsat syn
Hvis et produktet indbefatter visuelle betjeningsmåder, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde, som sætter brugeren i stand til at betjene produktet med nedsat synsevne; dette kan for eksempel opnås gennem anordninger, der gør det muligt at ændre kontrast og lysstyrke, at ændre størrelsen, uden tab af indhold eller funktionalitet, og som indbefatter fleksible måder, hvorpå forgrund og baggrund kan styres og adskilles, samt fleksibel kontrol over det nødvendige synsfelt.
c)  Brug uden farveopfattelse
Hvis produktet indbefatter visuelle betjeningsmåder, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde, som ikke forudsætter, at brugeren kan opfatte farver.
d)  Brug uden hørelse
Hvis produktet indbefatter auditive betjeningsmåder, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde, som ikke forudsætter hørelse.
e)  Brug med nedsat hørelse
Hvis et produktet indbefatter auditive betjeningsmåder, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde med forbedrede lydfunktioner; dette kan for eksempel opnås gennem brugerstyring af lydstyrken og fleksible måder, hvorpå lydlig forgrund og baggrund kan styres og adskilles, hvis stemme og baggrund er tilgængelige som to separate lydkilder.
f)  Brug uden taleevne
Hvis produktet kræver stemmeinput fra brugeren, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde, som ikke forudsætter, at brugeren frembringer lydelementer med stemmens brug. Output med stemmen omfatter mundtlige lydelementer såsom tale, fløjte eller klik.
g)  Brug med begrænsede håndbevægelser eller styrke
Hvis produktet kræver manuel betjening, skal det også indbefatte mindst én betjeningsmåde, som gør det muligt for brugeren at anvende produktet ved hjælp af alternative betjeningsformer, der ikke kræver finmotorisk styring og håndgreb, håndstyrke eller betjening af mere end én betjeningsanordning på samme tid.
h)  Brug med begrænset rækkevidde
Hvis produkterne er fritstående eller installeret, skal dets betjeningsanordninger være inden for alle brugeres rækkevidde.
i)  Minimering af risikoen for at fremkalde fotosensitive anfald
Hvis produktet indbefatter visuelle betjeningsmåder, skal det undgå betjeningsmåder, der er kendt for at fremkalde fotosensitive anfald.
j)  Brug med begrænset kognition
Produktet skal indbefatte mindst én betjeningsmåde med funktioner, som gør produktet enklere og lettere at bruge
k)  Privatlivets fred
Hvis produktet indbefatter tilgængelighedsberegnede funktioner, skal det indbefatte mindst én betjeningsmåde, der sikrer privatlivets fred ved benyttelse af produktets tilgængelighedsberegnede funktioner.
Ændring 182
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling I – del D (nyt)
D.  Støttetjenester
Eventuelle støttetjenester skal fremlægge oplysninger om tilgængeligheden af produktet og dets forenelighed med kompenserende teknologier ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for personer med handicap.
Ændring 183 + 291
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – overskrift
Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in
Selvbetjeningsterminaler: Pengeautomater, billetautomater, selvbetjeningsautomater til check-in og betalingsterminaler
Ændring 184 + 291 + 299 + 342
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion:
1.  Konstruktion og produktion:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap, skal opnås gennem opfyldelse af de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle resultatkrav. I denne henseende er det ikke en forudsætning, at en bruger, der har brug for en tilgængelighedsfunktion, skal aktivere den.
Konstruktionen og produktionen af produkter skal gøres tilgængelig gennem følgende:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkningen, brugsanvisning og advarsler)
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
b)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output)
c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med handicap har;dette skal opnås ved at gøre det muligt at benytte personlige høretelefoner, hvis der er behov for en tidsafmålt reaktion, ved at varsle brugeren via mere end én sensorisk kanal og ved at give mulighed for at forlænge den givne tidsperiode samt ved, at der er en passende kontrast, og at taster og kontakter kan lokaliseres ved berøring
d)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
d)   hvor det er relevant, forenelighed med hjælpemidler og teknologier, der er til rådighed på EU-plan, herunder høreteknologier som høreapparater, teleslynge, øresneglsimplantater og høretekniske hjælpemidler.
Ændring 185
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling II – punkt 2
[....]
udgår
Ændring 186
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – overskrift
Telefontjenester, herunder alarmtjenester og relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet
Telefontjenester, herunder alarmtjenester og relateret forbrugerterminaludstyr
Ændring 187 + 292 + 300
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del A – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle resultatkrav, som omfatter:
a)  sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B om "Relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet, der anvendes af forbrugerne"
a)  de produkter, som tjenesteudbyderne anvender til leveringen af den pågældende tjenesteydelse, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B i denne afdeling
b)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
b)  oplysninger om den pågældende tjenesteydelses funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)   de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)
ba)   elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online-applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af den pågældende tjenesteydelse
c)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
c)  tilgængeliggørelse af websteder på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
ca)  mobilbaserede apps
d)  sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
d)  oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
e)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger
e)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med handicap, og sikre interoperabilitet;. dette skal opnås ved at støtte stemme-, video- og tidstro tekstkommunikation, alene eller i kombination (total konversation), mellem to brugere eller mellem en bruger og en nødtjeneste.
Ændring 344
Forslag til direktiv
Bilag I – række 4 – Afdeling III – søjle 2 - punkt A - punkt 1 a (nyt)
1a.   Støttetjenester
Eventuelle støttetjenester (helpdeske, callcentre, teknisk støtte, relætjenester og uddannelsestjenester) skal fremlægge oplysninger om tilgængeligheden af tjenesten og dens forenelighed med kompenserende teknologier ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for brugere med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.
Ændring 188 + 292
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del B – overskrift
B.  Relateret forbrugerterminaludstyr med avanceret databehandlingskapacitet, der anvendes af forbrugerne:
B.  Relateret forbrugerterminaludstyr, der anvendes af forbrugerne:
Ændring 189 + 292 + 301
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – del B – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion:
1.  Konstruktion og produktion:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås gennem opfyldelse af de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle resultatkrav, som omfatter:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)   oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkningen, brugsanvisning og advarsler)
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse
i)  indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og
ii)  brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output)
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med handicap har, og sikre interoperabilitet; dette skal opnås ved at støtte naturtro lyd, en billedopløsning, der gør det muligt at kommunikere ved hjælp af tegnsprog, tidstro tekstkommunikation alene eller i kombination med stemme- og videokommunikation eller ved at sikre effektiv trådløs kobling til høreteknologier
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
Ændring 190
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – punkt B - punkt 2
[....]
udgår
Ændring 346
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling III – punkt B – punkt 2a (nyt)
2a.   Støttetjenester:
Eventuel support (helpdeske, callcentre, teknisk støtte, relætjenester og uddannelsestjenester) skal fremlægge oplysninger om tilgængeligheden af produktet og dets forenelighed med kompenserende teknologier ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for brugere med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.
Ændring 191
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV– overskrift
Audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet
websteder og online-applikationer af audiovisuelle medietjenester og relateret forbrugerudstyr
Ændring 192
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A – overskrift
A.  Tjenesteydelser:
A.  Websteder og online-applikationer
Ændring 193
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del A – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.   Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)   sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B om "Relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet"
a)  tilgængeliggørelse af websteder på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
b)   give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
b)   applikationer til mobile enheder.
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)
c)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
d)  sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
e)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.
Ændring 194
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B – overskrift
B.  Relateret forbrugerudstyr med avanceret databehandlingskapacitet:
B.  Relateret forbrugerudstyr:
Ændring 195 + 293
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion:
1.  Konstruktion og produktion:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås gennem opfyldelse af de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle resultatkrav, som omfatter:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført selve produktet (mærkningen, brugsanvisning og advarsler)
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse
i)  indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og
ii)  brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output)
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med handicap har; dette kan for eksempel opnås ved at støtte muligheden for at vælge, personliggøre og vise adgangstjenester såsom undertekster til døve og tunghøre, lydbeskrivelse, talende undertekster og tegnsprogstolkning, ved at give mulighed for effektiv trådløs kobling til høreteknologier eller ved at tilvejebringe brugerkontroller, som med samme lethed som på de primære mediekontroller gør det muligt for brugeren at aktivere adgangstjenesterne til audiovisuelle tjenester
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
Ændring 196
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IV – del B – punkt 2
[....]
udgår
Ændring 197 + 308
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – overskrift
Fly-, bus-, tog- og søtransport, websteder, der anvendes til passagertransporttjenester, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger, Selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester
Fly-, bus-, rutebil-, tog- og søtransport, websteder, der anvendes til passagertransporttjenester, tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger, Selvbetjeningsterminaler, herunder betalingsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransport-, mobilitets- og turisttjenester
Ændring 198 + 294 REV + 303 + 311 + 315 + 316
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del A – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.   Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
a)  oplysninger om den pågældende tjenesteydelses funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
aa)  oplysninger om, hvordan tjenestens tilgængelighedsfunktioner anvendes, herunder tilgængeligheden af køretøjer og den omkringliggende infrastruktur og bebyggede omgivelser, samt give oplysninger om den bistand, der ydes i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2006, forordning (EU) nr. 1177/2010, forordning (EF) nr. 1371/2007 og forordning (EU) nr. 181/2011;
iii)   de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)
ab)   de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af den pågældende tjenesteydelse, skal leveres i overensstemmelse med litra b)
b)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
b)  gøre websteder, herunder online-applikationer, der er nødvendige for levering af passagertransport, turisme, indkvartering, og catering, tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet. Dette inkluderer, at det skal være muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen til et tilgængeligt elektronisk alternativ, der om nødvendigt leveres på en robust måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og de kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.
c)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.
ba)  gøre tjenester, som er baseret på mobile enheder, herunder mobile applikationer, som er nødvendige for leveringen af tjenesten, tilgængelige på en ensartet og passende måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning, og på en robust måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
c)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med handicap, herunder gøre tjenester, som er baseret på mobile enheder, herunder mobile applikationer, som er nødvendige for leveringen af tjenesten, tilgængelige på en ensartet og passende måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning, og på en robust måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.
Dette vedrører tjenesteydelser såsom intelligente billetsystemer (elektronisk reservation, bestilling af billetter osv.), tidstro passagerinformation (tidsplaner, information om trafikafbrydelser, tilslutningsforbindelser og fortsat rejse med andre transportmidler osv.) og yderligere serviceoplysninger (f.eks. bemanding på stationerne, elevatorer, som er ude af drift, eller tjenester, som midlertidigt ikke er til rådighed).
ca)  tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger.
Ændring 199
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del B
B.  Websteder, der anvendes til passagertransporttjenester:
udgår
a)  Tilvejebringelse af websteder, som tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, anvende og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning, og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.
Ændring 200
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del C
C.   Tjenester til mobile enheder, intelligente billetsystemer og tidstro oplysninger:
udgår
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
a)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)
b)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
Ændring 201
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V– del D – overskrift
D.  Selvbetjeningsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester:
D.  Selvbetjeningsterminaler, herunder betalingsterminaler, billetautomater og selvbetjeningsautomater til check-in, der anvendes til passagertransporttjenester:
Ændring 202 + 327
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del D – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion:
1.  Konstruktion og produktion:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås gennem opfyldelse af de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkningen, brugsanvisning og advarsler)
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
b)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output)
c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med handicap har
d)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
d)  produktets kompatibilitet med hjælpemidler og teknologier, herunder høreteknologier som høreapparater, teleslynge, cochlearimplantater og høretekniske hjælpemidler. Det skal også være muligt at benytte personlige høretelefoner med produktet.
Ændring 352
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – kolonne 2 – punkt D – punkt 1 a (nyt)
1a.  Støttetjenester
Eventuelle støttetjenester (helpdeske, callcentre, teknisk støtte, relætjenester og uddannelsestjenester) skal levere oplysninger om tilgængeligheden af produktet og dets forenelighed med kompenserende teknologier ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for brugere med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.
Ændring 203
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling V – del D – punkt 2
[....]
udgår
Ændring 204
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – overskrift
Banktjenester, websteder, der anvendes til levering af banktjenester, banktjenester til mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, herunder betalingsterminaler, pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester
Forbrugerorienterede banktjenester, websteder, der anvendes til levering af banktjenester, banktjenester til mobile enheder, selvbetjeningsterminaler, herunder betalingsterminaler og pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester
Ændring 205 + 295 + 304
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del A – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)  sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt D:
b)  b) give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
a)  de produkter, som tjenesteyderne anvender til leveringen af den pågældende tjenesteydelse, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i del D i nærværende afdeling
b)  oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter. Disse oplysninger skal være forståelige uden at overskride et kompleksitetsniveau, som overstiger niveau B2 (øvre middel) i Europarådets Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)
ba)  elektroniske oplysninger, herunder de relaterede websteder og onlineapplikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af den pågældende tjenesteydelse, og herunder oplysninger om elektronisk identifikation, sikkerhed og betalingsmetoder.
c)  tilgængeliggørelse af websteder på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
d)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.
d)  funktioner, praksis, politikker, procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med handicap;
da)  banktjenester til mobile enheder.
Ændring 206
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del B
B.  Websteder, der anvendes til levering af banktjenester:
udgår
Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
a)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.
Ændring 207
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del C
C.   Banktjenester til mobile enheder:
udgår
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
a)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)
b)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.
Ændring 208
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del D – overskrift
D.  Selvbetjeningsterminaler, herunder pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester:
D.  Selvbetjeningsterminaler, herunder betalingsterminaler og pengeautomater, der anvendes til levering af banktjenester
Ændring 209
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del D – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion:
1.  Konstruktion og produktion:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås gennem opfyldelse af de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført på selve produktet (mærkningen, brugsanvisning og advarsler)
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
b)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output)
c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med handicap har
d)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
d)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
Ændring 356
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – søjle 2 - del D - punkt 1 a (nyt)
1a.  Støttetjenester
Eventuelle støttetjenester (helpdeske, callcentre, teknisk støtte, relætjenester og uddannelsestjenester) skal levere oplysninger om tilgængeligheden af produktet og dets forenelighed med kompenserende teknologier ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for brugere med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.
Ændring 210
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VI – del D – punkt 2
[....]
udgår
Ændring 211
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – overskrift
E-bøger
E-bøger og tilknyttet udstyr
Ændring 305
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del A – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forventede anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i dette direktiv fastsatte funktionelle resultatkrav, som omfatter:
a)   sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt B "Produkter"
a)   de produkter, som tjenesteyderne anvender til leveringen af den pågældende tjenesteydelse, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i del B i denne afdeling
b)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
b)  oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter og levering af tilgængelige (metadata) om produkters og tjenesteydelsers tilgængelighedsfunktioner
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra c)
ba)   elektroniske oplysninger, herunder de relaterede onlineapplikationer og den e-bog, der er nødvendige i forbindelse med levering af den pågældende tjenesteydelse
c)   gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
c)   tilgængeliggørelse af websteder og applikationer til mobile enheder på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
d)  sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
d)  tilvejebringelse af tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
e)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.
e)  inklusion af funktioner, praksis, politikker, procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med handicap, som skal opnås ved at sikre navigation i hele dokumentet, f.eks. ved hjælp af dynamisk layout, mulighed for at synkronisere tekst og lydindhold, tekst-til-tale-teknologi, som muliggør alternative overførsler af indholdet samt interoperabilitet med en bred vifte af teknologiske hjælpemidler på en sådan måde, at det er opfatteligt, forståeligt og anvendeligt samt maksimerer kompatibiliteten med brugeragenter.
Ændring 358
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del B – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion: Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
1.  Konstruktion og produktion: Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at opfylde følgende tilgængelighedskrav:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)   oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), der skal gives i forskellige tilgængelige formater, og som:
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
iv)  skal have en passende skriftstørrelse med en tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og baggrund med henblik på at maksimere læsbarheden under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse) og en angivelse af produktets varemærke, navn og type, som:
i)  skal opfylde de i litra a) fastsatte krav
ii)  på en enkel og præcis måde skal informere brugerne om, hvordan produktets tilgængelighedsfunktioner er, og om dets kompatibilitet med kompenserende teknologi
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om brug, installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, hvad enten den leveres separat eller integreret i produktet, skal opfylde følgende betingelser:
i)  indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og
i)  det skal stilles til rådighed i et tilgængeligt webformat og i et elektronisk format, der ikke er et webdokument, og der er forståeligt, opfatteligt og anvendeligt, og
ii)  brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst
ii)  fabrikanten skal opregne og gøre rede for, hvordan produktets tilgængelighedsfunktioner anvendes, og for dets forenelighed med kompenserende teknologier
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
f)   hvor det er relevant, skal der være forenelighed med hjælpemidler og kompenserende teknologier.
Ændring 214
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VII – del B – punkt 2
[...]
udgår
Ændring 215 + 296 + 306 + 359
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – del A – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
a)  oplysninger om den pågældende tjenesteydelses funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)
aa)  elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, og herunder oplysninger om den elektroniske identifikation, sikkerheden og betalingsmetoderne, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra b)
b)  gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan.
b)  tilgængeliggørelse af websteder på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
ba)  e-handelstjenester til mobile enheder.
Ændring 360
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII – søjle 2 - del A - punkt 1 a (nyt)
1a.  Støttetjenester: Eventuelle støttetjenester (helpdeske, callcentre, teknisk støtte, relætjenester og uddannelsestjenester) skal levere oplysninger om tilgængeligheden af tjenesteydelsen og dets forenelighed med kompenserende teknologier ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for brugere med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap.
Ændring 335
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling VIII a (ny)
AFDELING VIIIa
Overnatningsfaciliteter
Tjenesteydelser
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
a)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
i)  stille dem til rådighed i et tilgængeligt webformat, idet de skal være opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste i overensstemmelse med litra b)
ii)  opliste og gøre rede for, hvordan tjenestens tilgængelighedsfunktioner anvendes og dens komplementaritet med en bred vifte af kompenserende teknologier
b)  gøre websteder og online applikationer, som er nødvendige for leveringen af tjenesten, tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en robust måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
c)  gøre tjenester, som er baseret på mobile enheder, herunder mobile applikationer, som er nødvendige for leveringen af e-handelstjenester, tilgængelige på en ensartet og passende måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en robust måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
d)  sikre, at den elektroniske identifikation, sikkerheden og betalingsmetoderne, som er nødvendige for leveringen af tjenesteydelsen, leveres i en opfattelig, forståelig, anvendelig og robust form, som ikke undergraver sikkerheden og privatlivets fred for brugerne
e)  gøre de bebyggede omgivelser tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med kravene i afdeling X, herunder:
i)  alle fællesområder (reception, indgang, faciliteter til fritidsformål, konferencelokaler m.v.)
ii)  lokaler, i overensstemmelse med kravene i afsnit X; minimumsantallet af tilgængelige lokaler pr. bygning skal være:
–  ét tilgængeligt lokale for bygninger med færre end 20 lokaler i alt
–  to tilgængelige lokaler for bygninger med flere end 20, men færre end 50 lokaler
–  ét supplerende tilgængeligt lokale for hver 50 yderligere lokaler.
2.  Støttetjenester
Eventuelle støttetjenester (helpdeske, callcentre, teknisk støtte, relætjenester og uddannelsestjenester) skal fremlægge oplysninger om tilgængeligheden af tjenesten og dens forenelighed med kompenserende teknologier og tjenester ved hjælp af tilgængelige kommunikationsmidler for brugere med funktionsnedsættelse, herunder personer med handicap.

Ændring 216
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 1
1.  Konstruktion og produktion:
1.  Konstruktion og produktion:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås gennem tilgængelighed, for så vidt angår:
Konstruktion og produktion af produkter med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med handicap og personer med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal opnås ved at opfylde de funktionelle krav, der er opstillet i afdeling I, del C, og omfatter:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler), som:
a)  oplysninger om anvendelse af produktet anført i/på selve produktet (mærkning, brugsanvisning, advarsler)
i)  skal være tilgængelige gennem mere end en sensorisk kanal
ii)  skal være forståelige
iii)  skal kunne konstateres
iv)  skal have en passende skriftstørrelse under forudsigelige anvendelsesforhold
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
b)  produktets emballage, herunder oplysningerne i det (åbning, lukning, anvendelse og bortskaffelse)
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse, som skal opfylde følgende betingelser:
c)  produktets brugsanvisning med oplysninger om installation og vedligeholdelse, oplagring og bortskaffelse
i)  indholdet af brugsanvisningen skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal, og
ii)  brugsanvisningen skal omfatte alternativer til indhold, som ikke består af tekst
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output) i overensstemmelse med punkt 2
d)  produktets brugergrænseflade (håndtering, styring og feedback, input og output)
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med funktionelle begrænsninger har, i overensstemmelse med punkt 2
e)  produktets brugsegenskaber ved hjælp af funktioner, som har til formål at opfylde de behov, som personer med handicap har
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
f)  produktets grænseflade med hjælpemidler.
Ændring 217 + 297 REV
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del A – punkt 2
[...]
udgår
Ændring 218
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del B – punkt 1
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere deres forventede anvendelse af personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, skal opnås ved at:
1.  Levering af tjenesteydelser med henblik på at maksimere den med rimelighed forudsigelige anvendelse heraf for personer med handicap skal opnås ved at opfylde de i afdeling I, del C, fastsatte funktionelle krav, som omfatter:
a)  sikre tilgængeligheden af det bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen leveres, herunder transportinfrastruktur, i overensstemmelse med del C og med forbehold af national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi
a)  bygninger og anlæg, hvor tjenesteydelsen leveres, herunder transportinfrastruktur, i overensstemmelse med del C og med forbehold af national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi
b)  gøre faciliteter tilgængelige, herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der er nødvendigt for leveringen af tjenesteydelsen, som følger:
b)  faciliteter, herunder køretøjer, fartøjer og udstyr, der er nødvendigt for leveringen af tjenesteydelsen, som følger:
i)  udformningen af det bebyggede areal skal overholde kravene i del C i forbindelse med ombordstigning og udstigning, drift og anvendelse
i)  udformningen af bygninger og anlæg skal overholde kravene i del C, når de benyttes af passagerer til at gå om bord og fra borde og til gennemgang og ophold
ii)  oplysningerne skal være tilgængelige på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
iii)  alternativer til visuelt indhold, som ikke består af tekst, skal sikres
c)  sikre tilgængeligheden af de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i del A
c)  de produkter, som de anvender til leveringen af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i del A
d)  give oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter som følger:
d)  oplysninger om tjenesteydelsens funktion og om dens tilgængelighedskendetegn og -faciliteter
i)  oplysningerne skal være til rådighed i tekstformater, der kan anvendes til at skabe alternative kompenserende formater, der af brugeren kan forelægges på forskellige måder og via mere end én sensorisk kanal
ii)  der skal sikres alternativer til indhold, som ikke består af tekst
iii)  de elektroniske oplysninger, herunder de relaterede online applikationer, der er nødvendige i forbindelse med levering af tjenesteydelsen, skal leveres i overensstemmelse med litra e)
e)   gøre websteder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
e)  gøre websteder og mobile enheder tilgængelige på en ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet, og som gør det muligt at tilpasse præsentationen af indholdet og interaktionsformen, om nødvendigt ved hjælp af en tilgængelig alternativ elektronisk løsning og på en måde, der fremmer interoperabilitet med en bred vifte af brugeragenter og kompenserende teknologier, som findes på EU-plan og internationalt plan
f)  sørge for tilgængelige oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
f)  oplysninger for at lette komplementariteten med kompenserende tjenesteydelser
g)  inkludere funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med funktionelle begrænsninger.
g)  funktioner, praksis, politikker og procedurer og ændringer i udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos personer med handicap.
Ændring 219
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling IX – del C – punkt 1 – indledning
1.  Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, til det bebyggede miljø, med henblik på forventede anvendelse på uafhængig vis, skal omfatte følgende aspekter af områder bestemt til offentlig adgang:
1.  Tilgængelighed for personer med handicap til bygninger og anlæg til den forventede anvendelse heraf på uafhængig vis, skal omfatte følgende aspekter af områder bestemt til offentlig adgang:
Ændring 220
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling X – punkt 1 – indledning
Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, til det bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen leveres, jf. artikel 3, stk. 10, til dens forventede anvendelse på uafhængig vis, skal omfatte følgende aspekter af områder bestemt til offentlig adgang:
Tilgængelighed for personer med handicap til bygninger og anlæg, hvor tjenesteydelsen leveres, jf. artikel 3, stk. 10, til den forventede anvendelse heraf på uafhængig vis, skal omfatte følgende aspekter af områder bestemt til offentlig adgang:
Ændring 221
Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 4 – punkt 4.1.
4.1.  Fabrikanten anbringer den i dette direktiv omhandlede CE-mærkning på hvert enkelt produkt, der opfylder kravene i dette direktiv.
udgår

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0188/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik