Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1148kWORD 189k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)
έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 26,
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.
(1)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τον πρακτικό χαρακτήρα των συναφών πληροφοριών.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των πολιτών με αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και διευκολύνει μια ανεξάρτητη ζωή.
(2)  Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (η Σύμβαση), θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και αποτελεί προϋπόθεση για μια ανεξάρτητη ζωή.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η «καθολική προσβασιμότητα», ο «σχεδιασμός για όλους» και η «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου» θα πρέπει να διασφαλίζονται σε προϊόντα, εργαλεία, συσκευές και υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως από άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.
(3)  Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα ορισμένων προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τους, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Για άλλα προϊόντα, οι ανισότητες είναι πιθανόν να αυξηθούν λόγω της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
(5)  Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών, και ιδίως των υποστηρικτικών τεχνολογιών, αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η κινητικότητα, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση με κατακερματισμένες νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.
(6)  Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο, η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών και η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από την κατακερματισμένη νομοθεσία.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) υποχρεώνει την Ένωση να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της. Το άρθρο 19 ΣΛΕΕ αναθέτει στην Ένωση την εξουσία να εκδώσει νομοθετικές πράξεις για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής των άρθρων 21, 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 250
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Η βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των ατόμων με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές. Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία η παρούσα οδηγία να περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες καθώς και τα άτομα με προσωρινούς ή μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς, με σκοπό να εξασφαλιστούν πραγματικές παροχές και ανεξάρτητη διαβίωση για ευρύτερη μερίδα της κοινωνίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Η συχνότητα εμφάνισης της αναπηρίας στην Ένωση είναι υψηλότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Οι γυναίκες με αναπηρίες αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων και σημαντικά εμπόδια στη δέουσα άσκηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Αυτά περιλαμβάνουν σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική και θεσμική βία. Περιλαμβάνουν επίσης διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα. Οι γυναίκες, πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία διότι είναι εκείνες που φροντίζουν μέλη της οικογένειας με αναπηρίες και υφίστανται διακρίσεις λόγω συναναστροφής συχνότερα από ό,τι οι άνδρες. Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί ότι η ίση μεταχείριση και η λήψη θετικών μέτρων καθώς και η χάραξη πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρίες και τις μητέρες παιδιών με αναπηρίες, αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.
(10)  Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, διευκολύνοντας το εμπόριο και ενισχύοντας την απασχόληση στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Το άρθρο 4 της Σύμβασης ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλάβουν την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, βοηθητικών μέσων κινητικότητας, βοηθητικού εξοπλισμού και συσκευών και τεχνολογιών κατάλληλων για άτομα με αναπηρίες. Η Σύμβαση ζητεί επίσης να δοθεί προτεραιότητα στις τεχνολογίες που έχουν προσιτό κόστος·
Τροπολογία 232
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)  στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, η οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 (ΤΠΔ ΑΜΚ)της Επιτροπής έχουν ως ρητή αναφορά και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 9 της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών ρυθμίζεται βάσει αυτών των κειμένων. Για λόγους συνοχής μεταξύ της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014της Επιτροπής αφενός και της παρούσας οδηγίας αφετέρου, κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση του κανονισμού ΤΠΔ ΑΜΚ (PRM TSI) θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα.
________________
Οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 44).
Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).
Τροπολογία 233
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.
(13)  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και το δομημένο περιβάλλον που σχετίζεται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Πέρα από τις απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και για την υλοποίηση και εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, λεωφορειακές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε διατροπικά ζητήματα με στόχο την ενθάρρυνση της προσβασιμότητας χωρίς εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι υποδομές και τα οχήματα μεταφοράς.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τις αρχές των πόλεων να εντάξουν στα οικεία Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ/SUMPs) την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες αστικών μεταφορών και να δημοσιεύουν τακτικά καταλόγους βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στις δημόσιες αστικές μεταφορές και την κινητικότητα.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 «της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια»33, σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
(15)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με θέμα «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 – Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια», σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία, ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
__________________
33 COM(2010)0636.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.
(16)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.
Τροπολογία 227
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Η οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζει μια σειρά υποχρεώσεων για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Συνεπώς, είναι σκοπιμότερο να συμπεριληφθούν απαιτήσεις προσβασιμότητας στην εν λόγω οδηγία.
Ωστόσο, όσον αφορά δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας , η οδηγία 2010/13/ΕΕ καλύπτει μόνον μέσα οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είναι επομένως σκόπιμο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας η αρχιτεκτονική των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και κάθε περιεχόμενο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για εξοπλισμό υπηρεσιών τηλεφωνίας και δικτυακών τόπων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, εκτός εάν έχουν αντιμετωπιστεί σε άλλη νομοθετική πράξη της Ένωσης που παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που παρέχει η παρούσα οδηγία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η οικεία νομική πράξη της Ένωσης θα πρέπει να υπερισχύει έναντι της παρούσας οδηγίας.
__________________
Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.
(17)  Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και θα διατεθεί στο εμπόριο μετά την έναρξη ισχύος αυτής, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Ακόμη και αν μια υπηρεσία ή μέρος μιας υπηρεσίας ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτο μέρος, δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η προσβασιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την ορθή και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο χρήσης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα όπως η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και η διαφήμιση.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά.
(18)  Αφενός, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον περισσότερο αποτελεσματικό και λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και θα διατεθούν στο εμπόριο μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Αφετέρου, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των απαιτήσεων προσβασιμότητας που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη διάρκεια ζωής των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη θέση που κατέχουν οι ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω του μεγέθους, των πόρων και της φύσης τους, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία του άρθρο 12 για να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση των απαιτήσεων προσβασιμότητας που προβλέπει η παρούσα οδηγία κατά την εφαρμογή των σχετικών με την προσβασιμότητα διατάξεων στις νομικές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αλλάξει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των διατάξεων στις εν λόγω άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, συνεπώς, να εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με αυτές τις άλλες πράξεις, οι εν λόγω απαιτήσεις είναι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένη ομάδα δικτυακών τόπων δημόσιων φορέων. Επιπλέον, προτείνει να δημιουργηθεί η βάση για μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα. Οι δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των δικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.
(21)   Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για δικτυακούς τόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές δημόσιων φορέων. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει συγκεκριμένο κατάλογο εξαιρέσεων, διότι η εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας σε συγκεκριμένο περιεχόμενο δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και σε συγκεκριμένα είδη δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, δημιουργεί δυσανάλογη επιβάρυνση. Επιπλέον, καθιερώνει τη βάση για μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Οι δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου των δικτυακών τόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.
__________________
__________________
34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα COM(2012)0721.
34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται με την παρούσα οδηγία, και ιδίως εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, καλύπτονται ήδη από ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές· τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν· και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονιστική συνέπεια και η προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς φορείς που καλύπτονται από τις εν λόγω πράξεις, οι σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον τηρούνται τα σχετικά μέρη των πράξεων αυτών. Ωστόσο, όταν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν καλύπτονται από τις εν λόγω πράξεις, όπως για παράδειγμα η απαίτηση να καταστούν προσβάσιμοι οι ιστότοποι των αεροπορικών εταιρειών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1).
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)
(22β)  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμπληρώσει την υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία της Ένωσης καλύπτοντας τις πτυχές που δεν καλύπτονται ήδη από την εν λόγω νομοθεσία.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)
(22γ)  Ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα θα πρέπει να βασίζεται στην υπάρχουσα τομεακή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Όταν η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη υπηρεσιών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογίες 223 και 228
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα X.
(23)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να προβούν σε πραγματική χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στο παράρτημα X.
Οι εν λόγω απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να είναι εφαρμοστέες μόνο όταν κατασκευάζονται νέες υποδομές ή πραγματοποιούνται ουσιαστικές ανακαινίσεις.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Δεν είναι αναγκαίο η παρούσα οδηγία να τροποποιεί τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις στην Ένωση που προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας έχουν προαιρετικό χαρακτήρα.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Αυτό συμβαίνει με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
(24)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.
__________________
__________________
35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
35 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
36 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
37 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
37 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Η υποχρέωση για διασφάλιση της προσβασιμότητας στις υποδομές μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύουν και για ορισμένα στοιχεία της υποδομής των μεταφορών που ρυθμίζονται από τον εν λόγω κανονισμό, αν τα στοιχεία αυτά αφορούν επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και αν οι υποδομές και το δομημένο περιβάλλον που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επιβάτες.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)
(24β)  Δεν είναι, ωστόσο, σκόπιμο η παρούσα οδηγία να αλλάξει τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των διατάξεων σε αυτές τις άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως το άρθρο 67 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές για να προσδιορίζουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν θεωρηθεί ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν πιθανές κοινωνικές πτυχές. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τις εν λόγω άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, οι απαιτήσεις αυτές είναι ίδιες σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.
(25)  Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Σύμφωνα με τη σύμβαση, η προσέγγιση αυτή «σημαίνει τον σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός». Σύμφωνα με τη σύμβαση, «ο καθολικός σχεδιασμός δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται». Η προσβασιμότητα δεν θα πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Το γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν οδηγεί αυτομάτως στην υπαγωγή του εν λόγω προϊόντος στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a.
__________________
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EE L 169 της 12.7.1993, σ. 1).
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Κατά τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση αυτών των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες που προτίθεται να καλύψει το προϊόν ή η υπηρεσία, η αρχή του καθολικού σχεδιασμού θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το γενικό σχόλιο αριθ. 2(2014) σχετικά με το άρθρο 9 της σύμβασης της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης.
(27)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης. Ωστόσο, δεν είναι σκόπιμο η παρούσα οδηγία να συμπεριλάβει όλες τις σχετικές με την ασφάλεια διατάξεις της εν λόγω απόφασης, όπως αυτές που αφορούν ανακλήσεις, δεδομένου ότι ένα μη προσβάσιμο προϊόν δεν είναι επικίνδυνο προϊόν.
__________________
__________________
38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
38 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82).
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.
(28)  Όλοι οι οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της προσβασιμότητας και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.
(29)  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν βελτιωμένη προσβασιμότητα και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να ανήκουν στον κατασκευαστή.
(30)  Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, η υποχρέωση για την αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να εναπόκειται μόνον στον κατασκευαστή. Μια ενισχυμένη αρχή εποπτείας της αγοράς θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.
(32)  Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς για τους σκοπούς της διενέργειας των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή δεν απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.
(36)  Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή να απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Πρέπει ωστόσο να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί ελέγχου για να εξακριβώνεται η ορθή εξαίρεση από την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)   Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και ο χαρακτήρας των οικονομικών φορέων και το εκτιμώμενο κόστος τους, καθώς και τα οφέλη της συμμόρφωσης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τη διάρκεια ζωής των υποδομών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας και την έκταση των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν, μεταξύ άλλων, και από παρόχους υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.
(39)  Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περί προσβασιμότητας είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.
__________________
__________________
39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
(39α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει επίσημη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων όταν θεωρείται ότι τα εν λόγω πρότυπα δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου απαιτείται για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
(40)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να έχουν γνώμονα την αγορά, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τους στόχους πολιτικής που δηλώνονται σαφώς στο αίτημα της Επιτροπής προς έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα, και να βασίζονται στη συναίνεση. Η προσφυγή σε τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελεί μόνο την έσχατη λύση. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές, για παράδειγμα, όταν η διαδικασία τυποποίησης είναι μπλοκαρισμένη λόγω της έλλειψης συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργώντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη θέσπιση απαίτησης που θα ήταν, χωρίς τη θέσπιση του κατάλληλου προτύπου, αδύνατον να εφαρμοστεί, όπως η διαλειτουργικότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αφήνει αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της αίτησης σε έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα και να εγκρίνουν τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με την ίδια απαίτηση περί προσβασιμότητας. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, εάν δεν έχει προηγουμένως επιχειρήσει την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας που καλύπτονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. H Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία για την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών για την παράκαμψη του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Προκειμένου να θεσπιστούν εναρμονισμένα πρότυπα και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, να συμπεριλάβει τις ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και όλους τους άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)  Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να επανεξετάζουν την αξιολόγηση σε συνεργασία με άτομα με αναπηρίες και με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτούς και τα συμφέροντά τους.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.
(44)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. Εκτός από τη δήλωση συμμόρφωσης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων του, συμπεριλαμβάνοντας ανακοίνωση επί της συσκευασίας.
__________________
__________________
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, θέτοντας τη σήμανση CE στο προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.
(45)  Η μη συμμόρφωση προϊόντος προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3 δεν θα πρέπει να συνιστά, καθαυτή, σοβαρό κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.
(48)  Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V και ότι πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48α)  Οι εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον βαθμό προσβασιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία θα επιτρέψουν καλύτερη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεών τους στην εποπτεία της αγοράς.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49
(49)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ενώ περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VI.
(49)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που ορίζονται στο άρθρο 22 Η αρχική αξιολόγηση που θα πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, οι πόροι και ο χαρακτήρας των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και το αναμενόμενο κόστος και τα οφέλη της συμμόρφωσης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των ατόμων με αναπηρίες που θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τη διάρκεια ζωής των υποδομών και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας και την έκταση των εναλλακτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες δωρεάν, μεταξύ άλλων, και από παρόχους υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο θεμιτοί λόγοι. Η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.
(50)  Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες καθώς και τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)
(51α)  Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τις υποχρεώσεις όσον αφορά την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων και των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με μια υποχρέωση δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα επέβαλλε δυσανάλογη επιβάρυνση, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να καθορίσει την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει το προϊόν ή στον οποίο αυτοί παρείχαν κάποιο προϊόν και να προσδιορίσει περαιτέρω τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση πρέπει να θεωρείται δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα κριτήρια αυτά. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
__________________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 β (νέα)
(51β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και, ως εκ τούτου, θεσπίζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως ο εκ των υστέρων έλεγχος από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να επαληθεύεται ότι η απαλλαγή από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι αιτιολογημένη. Κατά την αντιμετώπιση των καταγγελιών που αφορούν την προσβασιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, και ιδίως με την υποχρέωση των υπαλλήλων να εξασφαλίζουν ότι η απόφαση για κάθε καταγγελία θα λαμβάνεται εντός εύλογης προθεσμίας.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)
(52α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται αποτελεσματικά και ταχέα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων ως προς το αν μια συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Δεδομένου του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί των μέσων ένδικης προστασίας στους τομείς που υπάγονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, οι συγκεκριμένοι τομείς θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν την επιβολή και τις κυρώσεις. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τις Συνθήκες, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εγγυώνται την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)
(53α)  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων μεταχειρισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτη χώρα και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)
(53β)  Ωστόσο, οι δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες που υπόκεινται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ ή στην οδηγία 2014/25/ΕΕ, και οι οποίες ανατέθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνεχίσουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ενδεχομένως καθορίζονται στις εν λόγω δημόσιες συμβάσεις.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 γ (νέα)
(53γ)  Προκειμένου να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών αρκετός χρόνος για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Δεδομένου του κόστους και της μακράς διάρκειας ζωής των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών, των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όταν οι μηχανές αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)
(54α)  Η ανάπτυξη εφαρμογών παροχής πληροφοριών που θα βασίζονται σε υπηρεσίες χωρικών δεδομένων θα συμβάλλει στην ανεξάρτητη και ασφαλή κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρίες. Τα χωρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από αυτές τις αιτήσεις θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την παροχή πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)
Άρθρο -1
Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων που απορρέουν από τις αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία στα κράτη μέλη. Αποσκοπεί επίσης να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα:
1.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία θα διατεθούν στην κυκλοφορία μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]:
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·
α)  υλικό πληροφορικής και ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης προς χρήση από τους καταναλωτές·
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
iiiα)  τερματικά πληρωμών·
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·
γ)  τερματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
δ)  Τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται μετά τις ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]:
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)
-α)  τα λειτουργικά συστήματα, όταν δεν είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρέχονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στους καταναλωτές·
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·
α)  υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών·
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·
β)  δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες για φορητές συσκευές των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
Τροπολογίες 235, 236, 237, 238, 239 και 253
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα·
γ)  υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, υπηρεσίες κινητικότητας και διατροπικής σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αστικών μεταφορών όπως είναι ο υπόγειος, ο σιδηρόδρομος, το τραμ, τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία σε σχέση με:
i)  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης ευρισκόμενα στο έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων, των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων ελέγχου εισιτηρίων·
ii)  δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο·
iii)  οχήματα, τη σχετική υποδομή και το δομημένο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς σκάλες πρόσβασης σε όλους τους δημόσιους σταθμούς·
iv)  υπηρεσίες ταξί και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων που διαθέτουν επαρκή αναλογία προσαρμοσμένων οχημάτων.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  τραπεζικές υπηρεσίες·
δ)  τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές·
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  ηλεκτρονικά βιβλία·
ε)  ηλεκτρονικά βιβλία και συναφής εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, τον οποίο διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών και πρόσβαση σε αυτά·
Τροπολογία 240
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)
στa)   υπηρεσίες τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καταλύματος και εστίασης.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ42, την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ.
α)  δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ, την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί ή εκτελεστεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
__________________
42 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας43· και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44.
β)  την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, που έχουν εγκριθεί ή υλοποιηθεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·
__________________
__________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
44 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.
γ)  δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εκχωρούνται μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας], είτε μέσω διαγωνισμού είτε με άμεση ανάθεση, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45·
__________________
__________________
45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
45 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46.
δ)  υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 που έχουν σχεδιαστεί ή εκτελεστεί μετά την ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].
__________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.).
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:
α)  μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν τις ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας]·
β)  επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης·
γ)  περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικονομικό φορέα ή την αρμόδια αρχή ούτε είναι υπό τον έλεγχό του·
δ)  το περιεχόμενο των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, υπό την έννοια ότι αυτοί περιέχουν μόνο περιεχόμενο που δεν επικαιροποιείται ή μετά τις ... [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1α
Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, εισάγουν ή διανέμουν προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
(1)  «προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα·
1)  «προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά από άτομα με αναπηρίες, τα οποία είναι δεόντως συμπαγή για να χρησιμοποιηθούν από τα άτομα αυτά·
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2
(2)  «καθολικός σχεδιασμός», αναφερόμενος και ως «σχεδιασμός για όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπου αυτό απαιτείται· «άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς»:
διαγράφεται
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
5α)  «υπηρεσία»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 1 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
____________________
Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 β (νέο)
5β)  «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει ή παρέχει υπηρεσία απευθυνόμενη άμεσα στην αγορά της Ένωσης·
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 16 α (νέο)
16α)  «ΜΜΕ»: μικρή ή μεσαία επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·
____________________
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 19
(19)  «ανάκληση» κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·
διαγράφεται
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 20 α (νέο)
20α)  «τραπεζικές υπηρεσίες καταναπωτών»: υπηρεσίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην Ένωση κατά την έννοια της οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·
____________________
1a Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214).
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21
(21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο» η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
21)  «ηλεκτρονικό εμπόριο»: η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις προς καταναλωτές που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a,
____________________
1a Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 α (νέο)
21α)  «υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών»: υπηρεσίες που παρέχονται από αερομεταφορείς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και φορείς διαχείρισης αερολιμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a·
____________________
1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1).
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 β (νέο)
21β)  «υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λεωφορεία»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 181/2011·
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 γ (νέο)
21γ)  «υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007·
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 δ (νέο)
21δ)  «υπηρεσίες πλωτών μεταφορών επιβατών»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010·
Τροπολογία 337
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 21 ε (νέο)

21ε)  «υποστηρικτική τεχνολογία»: κάθε στοιχείο, τμήμα εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντος που χρησιμοποιείται για να αυξηθούν, να διατηρηθούν ή να βελτιωθούν οι λειτουργικές δυνατότητες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.
3.  Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τα τερματικά πληρωμής, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.
4.  Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.
5.  Οι δικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες για φορητές συσκευές των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.
Τροπολογία 244
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I.
6.  Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, πούλμαν, σιδηρόδρομο, πλοία και διατροπικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές, την κινητικότητα και το δομημένο περιβάλλον, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, όπως τα μηχανήματα πληρωμής, τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, υπηρεσιών σχετιζόμενων με το τουρισμό, μεταξύ άλλων υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του τμήματος V του παραρτήματος I μόνον εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται ήδη από τα κατωτέρω νομοθετικά κείμενα: όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011· όσον αφορά τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011· όσον αφορά τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, και όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7
7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.
7.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8
8.  Τα ηλεκτρονικά βιβλία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.
8.  Τα ηλεκτρονικά βιβλία και ο σχετικός εξοπλισμός συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.
Τροπολογία 224
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 10
10.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών προϋποθέσεων, ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
10.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών για καταναλωτές, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας, όσον αφορά την κατασκευή νέων υποδομών ή τις ανακαινίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική αλλαγή στη δομή του υφιστάμενου κτιρίου, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζεται τμήμα Χ του παραρτήματος 1, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με αναπηρία. Αυτό δεν θίγει τις νομικές πράξεις της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και αρχαιολογική αξία.
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, για λόγους που συνδέονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, την παροχή υπηρεσιών στην επικράτειά τους που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3.
1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3 εκτός εάν αυτές οι λειτουργικές απαιτήσεις δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν, διότι η προσαρμογή του εν λόγω προϊόντος θα απαιτούσε θεμελιώδη τροποποίηση της βασικής φύσης του ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.
Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρο 3 αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρει σαφώς ότι το προϊόν είναι προσβάσιμο.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς για οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.
4.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7
7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.
7.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 8
8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο σχετικό με την προσβασιμότητα, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9
9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·
α)  να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.
β)  συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που καλύπτονται από την εντολή τους στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.
2.  Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.
3.  Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
5.  Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.
5.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 7
7.  Οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.
7.  Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 8
8.  Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή να το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 9
9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.
9.  Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.
2.  Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία και ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις οδηγίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.
3.  Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
5.  Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή το αποσύρουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.
6.  Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.
2.  Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί μια ορισμένη χρονική περίοδο η οποία είναι τουλάχιστον πέντε έτη, αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν ή αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή αρμοδιότητα για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 23α προς συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την έγκριση των τροποποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η περίοδος αυτή καθορίζεται ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος.
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.
2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.
4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.
Τροπολογία 339
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
β)  το εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.
4.  Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, που καθίστανται διαθέσιμες για τον σκοπό της βελτίωσης της προσβασιμότητας, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.
5.  Η αρχική εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.
Τροπολογία 230
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5a.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας περαιτέρω τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς να τροποποιούν τα κριτήρια αυτά.
Κατά τον περαιτέρω καθορισμό κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και εκείνα που αφορούν τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς.
Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καλύψει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι την... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
6.  Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 υποβάλλεται στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματος. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)
6a.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδείγματος κοινοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εγκρίνει την πρώτη εκτελεστική πράξη έως την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Θεσπίζεται δομημένος διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, καθώς και των αρχών εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες αρχές για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητά τους.
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 γ (νέα)
6γ.  Τα κράτη μέλη προτρέπονται να παράσχουν κίνητρα και κατευθυντήριες γραμμές στις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές διαμορφώνονται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο IV – τίτλος
Εναρμονισμένα πρότυπα, κοινές τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Εναρμονισμένα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3.
1.   Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πληρούν τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, ζητεί από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για καθεμία από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η Επιτροπή προβαίνει σε αυτές τις αιτήσεις … [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3. Ωστόσο, προβαίνει σε σύσταση μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  ουδεμία αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·
β)  η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· και
γ)  η Επιτροπή παρατηρεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία τυποποίησης.
Πριν από την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που να έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου ή τα μέρη τους, θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρο 3, τις οποίες καλύπτουν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους.
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
Άρθρο 14
διαγράφεται
Κοινές τεχνικές προδιαγραφές
1.  Όπου δεν έχει δημοσιευθεί παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και όπου θα ήταν αναγκαίες περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κοινών τεχνικών προδιαγραφών (στο εξής «ΚΤΠ») για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.
2.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις ΚΤΠ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή τα μέρη τους θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω ΚΤΠ ή μέρη αυτών.
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.
2.  Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
3.  Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Επιπλέον της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ, ο κατασκευαστής περιλαμβάνει σημείωση στη συσκευασία η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές με αποτελεσματικό από απόψεως κόστους, απλό και σαφή τρόπο ότι το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16
Άρθρο 16
διαγράφεται
Γενικές αρχές της σήμανσης CE των προϊόντων
Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -17 (νέο)
Άρθρο -17
Εθνική βάση δεδομένων
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων για την καταχώριση των μη προσβάσιμων προϊόντων. Οι καταναλωτές είναι σε θέση να συμβουλεύονται και να καταχωρίζουν πληροφορίες σχετικά με τα μη προσβάσιμα προϊόντα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των καταναλωτών ή άλλων φορέων σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών. Προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικού συστήματος μεταξύ των εθνικών βάσεων δεδομένων, κατά περίπτωση, ενδεχομένως υπό την ευθύνη της Επιτροπής ή των σχετικών οργανώσεων εκπροσώπησης, έτσι ώστε οι πληροφορίες σχετικά με μη προσβάσιμα προϊόντα να μπορούν να διαδίδονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με το δικό τους έργο και τις αποφάσεις που λαμβάνουν σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο κοινό.
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις συναφείς απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το εν λόγω προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
4.  Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
5.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, ή
α)  το προϊόν δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, ή
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8
8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.
8.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα και αναλογικά περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.
Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)
Άρθρο 20α
Ομάδα εργασίας
1.  Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας.
Η εν λόγω ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, και των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.
2.  Η ομάδα εργασίας ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α)  διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς·
β)  διασφάλιση συνοχής κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3·
γ)  διατύπωση γνώμης για εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο μετά τη λήψη του αιτήματος της Επιτροπής.
Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας που αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές στις διαδικασίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007·
διαγράφεται
Τροπολογίες 247 και 281
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα)   Κατά περίπτωση, σε όλη τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης ή στις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης που αφορούν την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 282
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ)   Όταν η Ένωση συγχρηματοδοτεί έργα υποδομών ανεμπόδιστης προσβασιμότητας στον τομέα των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της ΔΣΕ, των διαρθρωτικών ταμείων ή του ΕΤΣΕ, τα έργα που στηρίζουν ή περιλαμβάνουν στοιχεία προσβασιμότητας πρέπει να λαμβάνουν προτεραιότητα.

Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.
1.  Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές ή τους συμβεβλημένους με αυτές φορείς εκμετάλλευσης για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογίες 226 και 257
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
β)  το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
3.  Η εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.
3.  Η αρχική εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 231
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)
3a.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α, προς συμπλήρωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζοντας περαιτέρω τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη, χωρίς να τροποποιεί τα κριτήρια αυτά.
Κατά τον περαιτέρω καθορισμό κριτηρίων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα δυνητικά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και εκείνα που αφορούν τα άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς.
Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να καλύψει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μέχρι την... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλεται στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος.
Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Εάν η Επιτροπή έχει λόγο να αμφιβάλλει για την απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής, μπορεί να ζητήσει από την ομάδα εργασίας του άρθρου 20α να επαληθεύσει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να εκδώσει γνωμοδότηση.
Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τον καθορισμό υποδείγματος κοινοποίησης για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1α. Η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις έως την … [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο VII – τίτλος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 α (νέο)
Άρθρο 23α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παράγραφος 2α, στο άρθρο 12 παράγραφος 5α και στο άρθρο 22 παράγραφος 3α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2α, το άρθρο 12 παράγραφος 5α και το άρθρο 22 παράγραφος 3α δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2α, του άρθρου 12 παράγραφος 5α και του άρθρου 22 παράγραφος 3α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·
α)  τη δυνατότητα ο καταναλωτής που θίγεται άμεσα από τη μη συμμόρφωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, να προσφύγει βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 163
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.
β)  τη δυνατότητα οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω έννομο συμφέρον θα μπορούσε να είναι η εκπροσώπηση των καταναλωτών που επηρεάζονται άμεσα από τη μη συμμόρφωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·
Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τη δυνατότητα, για τον καταναλωτή που θίγεται άμεσα από τη μη συμμόρφωση του προϊόντος ή υπηρεσίας, να προσφύγει σε μηχανισμό υποβολής καταγγελιών· ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να τελεί υπό τη διαχείριση ενός υφιστάμενου φορέα όπως ο εθνικός διαμεσολαβητής.
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν από την άσκηση προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών φορέων, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών για την επίλυση κάθε εικαζόμενης μη συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, η οποία δηλώθηκε μέσω ενός μηχανισμού υποβολής καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο βα).
Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις που υπόκεινται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ.
Τροπολογία 288
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
2.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, αλλά να μην χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση αντί της εκπλήρωσης, από τους οικονομικούς φορείς, της υποχρέωσής τους να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει επίσης να συνοδεύονται από αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οικονομικού φορέα.
Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.
4.  Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της σοβαρότητάς της και του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.
Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
2.  Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από ... [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέχουν, για μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών από την … [έξι έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], κατά την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με προϊόντα που χρησιμοποιούσαν για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών πριν από την εν λόγω ημερομηνία.
Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνταν νομίμως από παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών πριν από την … [έξι έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους.
Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.
5.  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 10, και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία - πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
-1.   Μέχρι την/τις ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1
1.  Η έκθεση, μεταξύ άλλων, εξετάζει υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και τον αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
1.  Οι εν λόγω εκθέσεις, που συντάχθηκαν με βάση τις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 6 και 22 παράγραφος 4, αξιολογούν κατά πόσον η εν λόγω οδηγία έχει επιτύχει τους στόχους της, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν, υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, την ανάγκη να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ή την ανάγκη αποκλεισμού ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετική έκθεση.
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετικές εκθέσεις.
Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.
3.  Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.
Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Α (νέο)
Α.  Λειτουργικά συστήματα
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της· και
β)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Β (νέο)
Β.  υλικό πληροφορικής και τα ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·
Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – σημείο 2
[.....]
διαγράφεται
Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Γ (νέο)
Γ.  Απαιτήσεις λειτουργικών επιδόσεων
Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός και η διεπαφή χρήστη, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α)  Χρήση χωρίς όραση
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα όρασης·
β)  Χρήση με περιορισμένη όραση
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν το προϊόν με περιορισμένη όραση· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ευέλικτη αντίθεση φωτεινότητας, την ευέλικτη μεγέθυνση χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικοτήτων, τους ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από τον φόντο, οπτικά στοιχεία και ευέλικτο έλεγχο του οπτικού πεδίου που απαιτείται.
γ)  Χρήση χωρίς αντίληψη των χρωμάτων
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί από τους χρήστες αντίληψη των χρωμάτων·
δ)  Χρήση χωρίς ακοή
Όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί ικανότητα ακοής·
ε)  Χρήση με περιορισμένη ακοή
Όταν το προϊόν παρέχει ακουστικούς τρόπους λειτουργίας, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με ενισχυμένη ακουστική· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα μέσω ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη και με ευέλικτους τρόπους διαχωρισμού και ελέγχου του ήχου πρώτου πλάνου από τον ήχο φόντου όταν ο ήχος και το φόντο διατίθενται ως χωριστές ροές ήχου.
στ)  Χρήση χωρίς φωνητική ικανότητα
Όταν το προϊόν απαιτεί φωνητική εισροή από τους χρήστες, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που δεν απαιτεί την παραγωγή φωνητικής εκροής από αυτούς. Η φωνητική εκροή περιλαμβάνει κάθε προφορικώς παραγόμενο ήχο, όπως ομιλία, συριγμούς ή κλικ.
ζ)  Χρήση με περιορισμένους χειρισμούς ή περιορισμένη δύναμη
Όταν το προϊόν απαιτεί χειρωνακτικές ενέργειες, προβλέπεται τουλάχιστον ένας τρόπος λειτουργίας του που επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν μέσω εναλλακτικών ενεργειών που δεν απαιτούν έλεγχο μικρο-κινήσεων και χειρισμό, δύναμη χεριού ή ταυτόχρονο χειρισμό περισσοτέρων του ενός ελέγχων·
η)  Χρήση για περιορισμένο εύρος κινήσεων
Όταν τα προϊόντα είναι μετακινήσιμα ή εγκατεστημένα, τα λειτουργικά στοιχεία είναι προσπελάσιμα για όλους τους χρήστες·
θ)  Ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας
Όταν το προϊόν παρέχει οπτικούς τρόπους λειτουργίας, αποφεύγονται οι τρόποι λειτουργίας που είναι γνωστό ότι προκαλούν κρίσεις φωτοευαισθησίας.
ι)  Χρήση με περιορισμένη γνωστική λειτουργία
Το προϊόν παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας με χαρακτηριστικά που καθιστούν απλούστερη και ευκολότερη την χρήση του·
ια)  Ιδιωτικότητα
Όταν το προϊόν παρέχει χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, παρέχει τουλάχιστον έναν τρόπο λειτουργίας που προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τα εν λόγω χαρακτηριστικά του προϊόντος που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·
Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Ι – μέρος Δ (νέο)
Δ.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Όταν είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και τη συμβατότητα με υποβοηθητικές τεχνολογίες, σε προσβάσιμες μορφές επικοινωνίας για άτομα με αναπηρίες.
Τροπολογίες 183 και 291
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – τίτλος
Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων·
Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων και τερματικά πληρωμών
Τροπολογίες 184, 291, 299 και 342
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι. Σε σχέση με αυτό, δεν απαιτείται για τα προϊόντα ένα χαρακτηριστικό προσβασιμότητας να έχει ενεργοποιηθεί προκειμένου ο χρήστης που το χρειάζεται να το θέτει σε λειτουργία·
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, που πρέπει να επιτευχθεί με τη χρήση προσωπικών ακουστικών, όπου απαιτείται χρόνος απόκρισης, με την ευαισθητοποίηση του χρήστη μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και με την παροχή δυνατότητας για παράταση του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος και με πλήκτρα και χειριστήρια με επαρκή οπτική αντίθεση και απτική αίσθηση·
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
δ)   κατά περίπτωση, η συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες που διατίθενται σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών υποβοήθησης της ακοής, όπως βοηθήματα ακοής, πηνία επαγωγής (telecoils), κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας.
Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙ – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – τίτλος
Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα
Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών
Τροπολογίες 187, 292 και 300
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·
α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β του παρόντος μέρους·
β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο,
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
βα)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γα)  εφαρμογές για φορητές συσκευές·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
δ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
ε)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και διασφάλιση της διαλειτουργικότητας· τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την υποστήριξη επικοινωνίας μέσω φωνής, εικόνας και κειμένου σε πραγματικό χρόνο, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό (πλήρης συνομιλία), μεταξύ δύο χρηστών, ή μεταξύ ενός χρήστη και μιας υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 344
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Α – σημείο 1 α (νέο)

1α.   Υπηρεσίες υποστήριξης

Τροπολογίες 188 και 292
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – τίτλος
Β.  Σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα:
Β.  Σχετικός τερματικός εξοπλισμός για τους καταναλωτές:
Τροπολογίες 189, 292 και 301
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)   πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·
i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
δ ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2··
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα· αυτή μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη στήριξη υψηλής πιστότητας ήχου, ανάλυση βίντεο που επιτρέπει την επικοινωνία στη νοηματική γλώσσα, κείμενο σε πραγματικό χρόνο, μόνο ή σε συνδυασμό με επικοινωνία φωνής και βίντεο ή με τη διασφάλιση αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών ακρόασης·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 346 αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα ΙΙΙ – μέρος Β – σημείο 2 α (νέο)
2α.   Υπηρεσίες υποστήριξης:
Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.
Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – τίτλος
Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα
Ιστότοποι και διαδικτυακές εφαρμογές υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών
Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Α – τίτλος
Α.  Υπηρεσίες:
Α.  Δικτυακοί τόποι και επιγραμμικές εφαρμογές:
Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)   εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·
α)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτείται, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτείται· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
β)   παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)   εφαρμογές για φορητές συσκευές·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – τίτλος
Β.  Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα
Β.  Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών
Τροπολογίες 195 και 293
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·
i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα επιλογής, εξατομίκευσης και προβολής των υπηρεσιών πρόσβασης, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, με την παροχή μέσων αποτελεσματικής ζεύξης ασύρματων τεχνολογιών, ή με την παροχή στον χρήστη χειριστηρίων για την ενεργοποίηση υπηρεσιών πρόσβασης για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στον χρήστη, στο ίδιο επίπεδο προβολής με τους πρωτογενείς μηχανισμούς ελέγχου·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IV – μέρος Β – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογίες 197 και 308
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – τίτλος
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·
υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, πούλμαν, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, κινητικότητας και τουρισμού
Τροπολογίες 198, 294 αναθ., 303, 311, 315 και 316
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.   Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
αα)   πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο χρησιμοποίησης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των οχημάτων και της περιβάλλουσας υποδομής και του δομημένου περιβάλλοντος, ενώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή που παρέχεται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕK) αριθ. 1107/2006, (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, (ΕK) αριθ. 1371/2007 και (ΕΕ) αριθ. 181/2011·
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
αβ)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, τουρισμού, καταλύματος και εστίασης κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών. αυτό περιλαμβάνει την προσαρμοστικότητα παρουσίασης και της αλληλεπίδρασης του περιεχομένου, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί, και κατά αξιόπιστο τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
βα)  καθιστώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
γ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων καθιστώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Αφορά υπηρεσίες όπως η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων (ηλεκτρονική κράτηση, αγορά εισιτηρίων, κ.λπ.), η πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο (πίνακες δρομολογίων, πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές κυκλοφορίας, υπηρεσίες ανταπόκρισης, συνέχιση του ταξιδιού με άλλα μέσα μεταφοράς, κ.λπ.), και η παροχή πληροφοριών για πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. προσωπικό των σταθμών, ανελκυστήρες εκτός λειτουργίας ή μη προσωρινή διαθεσιμότητα υπηρεσιών)·
γα)  υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.
Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Β
Β.  Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:
διαγράφεται
α)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 200
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Γ
Γ.   υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο·
διαγράφεται
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – τίτλος
Δ.  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·
Δ.  τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:
Τροπολογίες 202 και 327
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευλόγως προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές
δ)  η συμβατότητα του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών όπως τα βοηθήματα ακοής, τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, καθώς και οι βοηθητικές συσκευές ακοής· το προϊόν επιτρέπει επίσης τη χρήση ατομικών ακουστικών.
Τροπολογία 352
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με βοηθητικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τους χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 203
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα V – μέρος Δ – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 204
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – τίτλος
Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμών και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Τροπολογίες 205, 295 και 304
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ:
α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ του παρόντος μέρους·
β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της· Οι πληροφορίες αυτές να είναι κατανοητές χωρίς να υπερβαίνουν ένα επίπεδο πολυπλοκότητας ανώτερο του επιπέδου Β2 (καλή γνώση) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
βα)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ιστοτόπων και διαδικτυακών εφαρμογών που χρειάζονται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης πληροφορίες για μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
δ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
δα)  τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές.
Τροπολογία 206
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Β
Β.  Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών·
διαγράφεται
Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
α)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 207
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Γ
Γ.   τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές·
διαγράφεται
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 208
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – τίτλος
Δ.  Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Δ.  Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών πληρωμής και των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε καταναλωτές
Τροπολογία 209
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρίες επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικής απόδοσης που ορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνουν.
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες και προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
β)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
γ)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
δ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογία 356
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με βοηθητικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τους χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 210
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VI – μέρος Δ – σημείο 2
[....]
διαγράφεται
Τροπολογία 211
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – τίτλος
Ηλεκτρονικά βιβλία
Ηλεκτρονικά βιβλία και σχετικός εξοπλισμός
Τροπολογία 305
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β: «Προϊόντα»·
α)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Β της παρούσας ενότητας·
β)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
β)  οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις διευκολύνσεις προσβασιμότητας, και παρέχονται οι διαθέσιμες πληροφορίες (μεταδεδομένα) σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).
βα)   ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών και της συσκευής ανάγνωσης ηλεβιβλίων που απαιτούνται για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
δ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
ε)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, με την εξασφάλιση της περιήγησης σε ολόκληρο το έγγραφο, για παράδειγμα με δυναμική διάταξη σελίδας, δυνατότητα συγχρονισμού κειμένου και οπτικοακουστικού περιεχομένου, τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία, που επιτρέπει εναλλακτικές αποδόσεις του περιεχομένου, και διαλειτουργικότητα με φάσμα υποστηρικτικών τεχνολογιών κατά τρόπο αντιληπτό, κατανοητό, λειτουργικό, που μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τους πράκτορες χρήστη.
Τροπολογία 358
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Β – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή: Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται μέσω της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες απαιτήσεις προσβασιμότητας:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

α)   οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες παρέχονται σε πολλαπλούς προσβάσιμους μορφότυπους και:

(i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

i)  είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·

ii)  είναι κατανοητές·

(iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

iii)  γίνονται αντιληπτές·

(iv)  αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
iv)  έχουν το κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς με επαρκή αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και του φόντου τους, ώστε να μεγιστοποιείται η αναγνωσιμότητά τους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης) και μνεία της εμπορικής επωνυμίας, της ονομασίας και του τύπου του προϊόντος οι οποίες:
i)  πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α)·
ii)  πληροφορούν με απλό και σαφή τρόπο τους χρήστες ότι το προϊόν ενσωματώνει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και ότι είναι συμβατό με υποστηρικτική τεχνολογία·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται χωριστά ή είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
(i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφοτύπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
i)  διατίθενται σε προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και υπό μορφή ηλεκτρονικού μη διαδικτυακού εγγράφου που είναι αντιληπτό και εύχρηστο· και
(ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο
ii)  ο κατασκευαστής αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

στ)   κατά περίπτωση, η συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες.
Τροπολογία 214
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VII – μέρος Β – σημείο 2
[...]
διαγράφεται
Τροπολογίες 215, 296, 306 και 359
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VIII – μέρος Α – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ της ενότητας Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
α)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις διευκολύνσεις της·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)   οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).
αα)  ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών, των εφαρμογών για φορητές συσκευές και των δικτυακών τόπων και πληροφοριών σχετικά με μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής, που απαιτούνται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β)·
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο
β)  προσβάσιμοι δικτυακοί τόποι με συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση· και, κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο
βα)  ηλεκτρονικές εμπορικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές.
Τροπολογία 360
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VIII – μέρος Α – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Υπηρεσίες υποστήριξης: Κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του προϊόντος και τη συμβατότητά του με υποστηρικτικές τεχνολογίες, μέσω προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.
Τροπολογία 335
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα VIII α (νέα)
ΕΝΟΤΗΤΑ VIII a
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος
Υπηρεσίες
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:
α)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
i)  διατίθενται σε προσβάσιμo διαδικτυακό μορφότυπο και ηλεκτρονικό μη διαδικτυακό έγγραφο με σκοπό να γίνονται αντιληπτές, εύχρηστες, κατανοητές και αξιόπιστες, σύμφωνα με το σημείο β)·
ii)  απαριθμούν και επεξηγούν τον τρόπο χρήσης των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας της υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με μια ποικιλία βοηθητικών τεχνολογιών.
β)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις διαδικτυακές εφαρμογές που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
γ)  καθιστώντας προσβάσιμες τις υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο αξιόπιστο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
δ)  Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ασφάλειας και πληρωμής που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας είναι κατανοητές, αντιληπτές, εύχρηστες και αξιόπιστες χωρίς να υπονομεύουν την ασφάλεια και το ιδιωτικό απόρρητο του χρήστη.
ε)  καθιστώντας το δομημένο περιβάλλον προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας X, συμπεριλαμβανομένων:
i)  όλων των κοινόχρηστων χώρων (υποδοχή, είσοδος, εγκαταστάσεις αναψυχής, αίθουσες συνεδριάσεων, κ.λπ.)·
ii)  αιθουσών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος Χ· ο ελάχιστος αριθμός προσβάσιμων αιθουσών ανά εγκατάσταση είναι:
–  1 προσβάσιμη αίθουσα, για εγκαταστάσεις με λιγότερες από 20 αίθουσες συνολικά
–  2 προσβάσιμες αίθουσες, για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 20 αλλά λιγότερες από 50 αίθουσες
–  1 συμπληρωματική προσβάσιμη αίθουσα για κάθε επιπλέον 50 αίθουσες
2.  Υπηρεσίες υποστήριξης
Εφόσον είναι διαθέσιμες, οι υπηρεσίες υποστήριξης (υπηρεσίες βοήθειας, τηλεφωνικά κέντρα, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αναμετάδοσης και υπηρεσίες κατάρτισης) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα της υπηρεσίας και τη συμβατότητά της με βοηθητικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, με προσβάσιμους τρόπους επικοινωνίας για τους χρήστες με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 216
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Α – σημείο 1
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
1.  Σχεδιασμός και παραγωγή
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία και άτομα με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ της ενότητας Ι και περιλαμβάνουν:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:
α)  οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις)·
i)  πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·
ii)  πρέπει να είναι κατανοητές·
iii)  πρέπει να γίνονται αντιληπτές·
iv)  να αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
β)  η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:
γ)  οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος·
i)  το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και
ii)  οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·
δ)  η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή)·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·
ε)  η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες·
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
στ)  η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.
Τροπολογίες 217 και 297 αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Α – σημείο 2
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 218
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Β – σημείο 1
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται ως εξής:
1.  Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εύλογα προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων λειτουργικών επιδόσεων που καθορίζονται στο σημείο Γ του μέρους Ι και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  καθιστώντας προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·
α)  το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·
β)  καθιστώντας προσβάσιμες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:
β)  εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:
i)  ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·
i)  ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·
ii)  οι πληροφορίες διατίθενται με διάφορους τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·
iii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το οπτικό περιεχόμενο που δεν αποτελείται από κείμενο·
γ)  εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α:
γ)  τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α·
δ)  παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
δ)  πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις·
i)  το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,
ii)  παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·
iii)  οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο ε).
ε)   καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
ε)  καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, και, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·
στ)  παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
στ)  πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·
ζ)  περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.
ζ)  λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.
Τροπολογία 219
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα IX – μέρος Γ– σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
1.  Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
Τροπολογία 220
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – ενότητα Χ – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
Η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:
Τροπολογία 221
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – παράγραφος 4 – σημείο 4.1
4.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0188/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου