Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0278(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0188/2017

Pateikti tekstai :

A8-0188/2017

Debatai :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Balsavimas :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Priimti tekstai
PDF 1029kWORD 159k
Ketvirtadienis, 2017 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

2017 m. rugsėjo 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a nurodomoji dalis (nauja)
atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 26 straipsnį,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  šios direktyvos tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus ir panaikinant kliūtis laisvam tam tikrų prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimui. Tai padės padidinti prieinamų gaminių ir paslaugų prieinamumą vidaus rinkoje;
(1)  šios direktyvos tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus ir panaikinant kliūtis laisvam tam tikrų prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimui. Tai padės padidinti prieinamų gaminių ir paslaugų prieinamumą vidaus rinkoje ir pagerins informacijos apie juos prieinamumą ir praktiškumą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  prieinamų gaminių ir paslaugų poreikis didelis, o Europos Sąjungos gyventojams senėjant, neįgaliųjų ir (arba) funkcinių sutrikimų turinčių asmenų gerokai daugės. Aplinka, kurioje gaminiai ir paslaugos prieinamesni, padeda kurti įtraukesnę visuomenę ir užtikrinti savarankiškumą;
(2)  prieinamų gaminių ir paslaugų poreikis didelis, o funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, įskaitant neįgaliuosius, pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 1 straipsnį skaičius Sąjungos gyventojams senėjant smarkiai didės. Aplinka, kurioje gaminiai ir paslaugos prieinamesni, padeda kurti įtraukesnę visuomenę ir yra būtina savarankiško gyvenimo sąlyga;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  turėtų būti užtikrintas produktų, įrankių, įrangos ir paslaugų „visuotinis prieinamumas“, „tinkamumas visiems“ ir „lyčių aspektas“ tam, kad juos galėtų įprastai naudoti neįgalūs asmenys;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  valstybių narių priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumu asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, įskaitant neįgaliuosius, skirtumai sudaro kliūtis laisvam šių gaminių ir paslaugų judėjimui ir iškraipo veiksmingą konkurenciją vidaus rinkoje. Šios kliūtys pirmiausia kenkia ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);
(3)  valstybių narių priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų gaminių ir paslaugų prieinamumu asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, įskaitant neįgaliuosius, skirtumai sudaro kliūtis laisvam judėjimui ir iškraipo veiksmingą konkurenciją vidaus rinkoje. Su kitais gaminiais susiję skirtumai gali padidėti įsigaliojus Konvencijai. Šios kliūtys pirmiausia kenkia ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  dėl ribotos tiekėjų konkurencijos prieinamų gaminių ir paslaugų vartotojai susiduria su didelėmis kainomis. Dėl nacionalinių taisyklių susiskaidymo ribojama nauda, kurią būtų galima užtikrinti, jei su nacionaliniais ir tarptautiniais to paties lygio subjektais būtų dalijamasi prisitaikymo prie visuomeninių ir technologinių pokyčių patirtimi;
(5)  dėl ribotos tiekėjų konkurencijos prieinamų gaminių ir paslaugų, visų pirma pagalbinių technologijų, vartotojai turi mokėti dideles kainas. Dėl nacionalinių taisyklių susiskaidymo ribojama nauda, kurią būtų galima užtikrinti, jei su nacionaliniais ir tarptautiniais to paties lygio subjektais būtų dalijamasi prisitaikymo prie visuomeninių ir technologinių pokyčių patirtimi;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  todėl būtina suderinti nacionalines priemones Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir pašalinti susiskaidymą prieinamų gaminių ir paslaugų rinkoje, sukurti masto ekonomiją, palengvinti tarpvalstybinę prekybą ir judumą, padėti ekonominės veiklos vykdytojams telkti išteklius naujovėms, užuot šiuos išteklius naudojus siekiant laikytis skirtingų teisinių reikalavimų visoje Sąjungoje, taip pat užtikrinti laisvą neįgaliųjų judėjimą;
(6)  todėl būtina suderinti nacionalines priemones Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir pašalinti susiskaidymą prieinamų gaminių ir paslaugų rinkoje, sukurti masto ekonomiją, sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei prekybai, laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, laisvam asmenų, įskaitant neįgaliuosius, judėjimui, padėti ekonominės veiklos vykdytojams telkti išteklius naujovėms, užuot šiuos išteklius naudojus tam, kad būtų padengtos dėl nevienodų teisės aktų atsirandančios išlaidos;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau SESV) 10 straipsniu reikalaujama, kad formuodama ir įgyvendindama savo politiką ir veiksmus Sąjunga kovotų su diskriminacija dėl negalios. SESV 19 straipsniu Sąjungai suteikiami įgaliojimai priimti teisės aktus siekiant kovoti su tokia diskriminacija;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos neįgaliųjų teisės naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinę bei profesinę integraciją ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime, ir skatinti taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnį;
(9)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šia direktyva ypač siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų teisės naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinę bei profesinę integraciją ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime, taip pat siekiama skatinti taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21, 25 ir 26 straipsnius;
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   dėl didesnio gaminių ir paslaugų prieinamumo pagerės ne tik neįgaliųjų, bet ir asmenų, turinčių kitų nuolatinių ar laikinų funkcinių sutrikimų, pvz., pagyvenusių žmonių, nėščių moterų ir su bagažu keliaujančių asmenų, gyvenimas. Todėl, siekiant didesnei visuomenės daliai užtikrinti tikrą naudą ir nepriklausomą gyvenimą, labai svarbu, kad į šią direktyvą būtų įtraukti neįgalūs asmenys, taip pat asmenys, turintys laikinų ar nuolatinių funkcinių sutrikimų;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b)  neįgalių moterų procentinė dalis Sąjungoje yra didesnė nei neįgalių vyrų. Neįgalios moterys patiria daugialypę diskriminaciją ir susiduria su didelėmis kliūtimis, siekdamos pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Tai apima fizinę, emocinę, seksualinę, ekonominę ir institucinę prievartą. Jos taip pat diskriminuojamos, kai nori gauti išsilavinimą ir darbą, o tai gali lemti socialinę izoliaciją ir psichologines traumas. Moterys taip pat neproporcingai dažnai susiduria su negalia kaip neįgalių šeimos narių slaugytojos ir dažniau nei vyrai patiria diskriminaciją dėl sąsajos. Turint omenyje visa tai reikia imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris į neįgalias moteris ir neįgalių vaikų motinas, o joms skirtos skatinamosios priemonės bei politika yra pagrindinė žmogaus teisė ir etinė pareiga;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  bendras Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslas – užtikrinti, kad skaitmeninė vidaus rinka teiktų tvarią ekonominę ir socialinę naudą. Kainų ir pasirinkimo atžvilgiu Sąjungos vartotojai dar negauna visos naudos, kurią galėtų teikti bendroji rinka, nes internetu vis dar sudaroma nedaug tarpvalstybinių sandorių. Susiskaidymas taip pat riboja tarpvalstybinių e. prekybos sandorių paklausą. Taip pat reikia imtis suderintų veiksmų siekiant užtikrinti, kad visas naujas elektroninis turinys būtų prieinamas neįgaliesiems. Todėl būtina suderinti prieinamumo reikalavimus visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, kad ir kokie būtų jų gebėjimai, galėtų naudotis jos teikiama nauda;
(10)  bendras bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslas – užtikrinti, kad skaitmeninė vidaus rinka teiktų tvarią ekonominę ir socialinę naudą, palengvintų prekybą ir skatintų užimtumą Sąjungoje. Kainų ir pasirinkimo atžvilgiu Sąjungos vartotojai dar negauna visos naudos, kurią galėtų teikti bendroji rinka, nes internetu vis dar sudaroma nedaug tarpvalstybinių sandorių. Susiskaidymas taip pat riboja tarpvalstybinių e. prekybos sandorių paklausą. Taip pat reikia imtis suderintų veiksmų siekiant užtikrinti, kad visas naujas elektroninis turinys būtų prieinamas neįgaliesiems. Todėl būtina suderinti prieinamumo reikalavimus visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir užtikrinti, kad visi Sąjungos piliečiai, kad ir kokie būtų jų gebėjimai, galėtų naudotis jos teikiama nauda;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)   Konvencijos 4 straipsnyje Konvencijos šalys raginamos imtis arba skatinti imtis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir skatinti prieigą prie naujų technologijų, įskaitant informacines ir ryšių technologijas, pagalbines judėjimo priemones, prietaisus ir pagalbines technologijas, tinkamus neįgaliesiems. Konvencijoje taip pat raginama teikti pirmenybę prieinamoms technologijoms;
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  geležinkelių transporto sektoriuje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/7971a ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/20141b (prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninėse sąveikos specifikacijose, PRM-TSI) aiškiai nurodyti ir įgyvendinami prieinamumo reikalavimai, išdėstyti Konvencijos 9 straipsnyje. Taigi prieinamumas neįgaliems ir riboto judumo asmenims geležinkelių transporto sektoriuje reglamentuojamas pagal tas priemones. Kad būtų užtikrinta Direktyvos (ES) 2016/797 ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 1300/2014 ir šios direktyvos tarpusavio darna, atliekant bet kokią būsimą PRM-TSI peržiūrą reikėtų taip pat atsižvelgti į prieinamumo reikalavimus pagal Europos prieinamumo aktą;
________________
1a2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).
1b2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (OL L 356, 2014 12 12, p. 110).
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Konvencijai įsigaliojus valstybių narių teisinėje sistemoje, būtina priimti papildomas nacionalines gaminių ir paslaugų prieinamumo nuostatas, dėl kurių, nesiėmus Sąjungos veiksmų, padaugėtų nacionalinių nuostatų skirtumų;
(13)  Konvencijai įsigaliojus valstybių narių teisinėje sistemoje, būtina priimti papildomas nacionalines gaminių ir paslaugų prieinamumo nuostatas, taip pat nuostatas, taikomas gaminių ir paslaugų teikimo fizinei aplinkai, dėl kurių, nesiėmus Sąjungos veiksmų, padaugėtų nacionalinių nuostatų skirtumų;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)   be šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, turėtų būti dedamos pastangos, kad būtų įgyvendinami Sąjungos teisės aktai dėl keleivių teisių naudojantis oro, geležinkelio, autobusų ir vidaus vandenų transportu ir būtų užtikrinamas tų teisės aktų vykdymas. Dedant tokias pastangas daugiausia dėmesio reikėtų skirti transporto įvairiarūšiškumo aspektams, siekiant skatinti prieinamumą be kliūčių, įskaitant infrastruktūros ir transporto priemonių aspektus;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  Komisija turėtų raginti miestų valdžios institucijas integruoti prieinamumą be kliūčių prie miestų transporto paslaugų į savo tvaraus judumo mieste planus (TJMP), taip pat reguliariai skelbti geriausios praktikos pavyzdžių sąrašus prieinamumo be kliūčių prie miestų viešojo transporto ir mobilumo srityse;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  prieinamumas yra viena iš aštuonių veiklos sričių, vadovaujantis Konvencija nustatytų Komunikate „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“33 – siekiama užtikrinti prekių ir paslaugų prieinamumą;
(15)  prieinamumas, kuris yra pagrindinė visuomenės dalyvavimo sąlyga ir viena iš aštuonių veiklos sričių, vadovaujantis Konvencija nustatytų 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikate „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, kuria siekiama užtikrinti prekių ir paslaugų prieinamumą;
__________________
33 COM(2010) 636.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys gaminiai ir paslaugos buvo kruopščiai atrinkti rengiant poveikio vertinimą – nustatyti atitinkami gaminiai ir paslaugos funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus asmenis, dėl kurių valstybės narės priėmė arba gali priimti skirtingus nacionalinius prieinamumo reikalavimus;
(16)  į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys gaminiai ir paslaugos buvo kruopščiai atrinkti rengiant poveikio vertinimą – nustatyti atitinkami gaminiai ir paslaugos neįgaliesiems, dėl kurių valstybės narės priėmė arba gali priimti skirtingus nacionalinius prieinamumo reikalavimus;
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES1a nustatyti įpareigojimai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Dėl to tinkamiau įtraukti prieinamumo reikalavimus į tą direktyvą.
Tačiau, kai kalbama apie interneto svetainėse ir mobiliaisiais įrenginiais teikiamas paslaugas, Direktyva 2010/13/ES taikoma tik audiovizualinės žiniasklaidos turiniui. Todėl į šios direktyvos taikymo sritį būtų reikėtų įtraukti interneto svetainių ir mobiliųjų įrenginių struktūrą ir visą turinį, kuris nepatenka į Direktyvos 2010/13/ES taikymo sritį.
Ši direktyva turėtų apimti telefonijos paslaugų įrangos ir interneto svetainių prieinamumo reikalavimus. Ši direktyva taip pat turėtų apimti telefonijos paslaugų prieinamumo reikalavimus, nebent jie būtų įtraukti į kitą Sąjungos teisės aktą, kuriame nustatytas bent toks pat apsaugos lygis kaip šioje direktyvoje. Tokiu atveju susijęs Sąjungos teisės aktas turėtų būti viršesnis už šios direktyvos nuostatas;

_______________________
1a 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  visi gaminiai ir paslaugos turi atitikti prieinamumo reikalavimus, nurodytus 3 straipsnyje ir išvardytus I priede, kad būtų prieinami neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims. Pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies a–e punktus prekybai paslaugomis internetu taip pat taikomos e. prekybos prieinamumo prievolės;
(17)  visi gaminiai ir paslaugos, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį ir rinkai pateikiami pradėjus taikyti šią direktyvą, turėtų atitikti prieinamumo reikalavimus, nustatytus 3 straipsnyje ir išvardytus I priede, kad būtų prieinami neįgaliesiems. Pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies a–e punktus prekybai paslaugomis internetu taip pat taikomos e. prekybos prieinamumo prievolės;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  net jei paslauga arba paslaugos dalis teikiama pagal subrangos sutartį trečiajai šaliai, tos paslaugos prieinamumui neturėtų kilti pavojaus, o paslaugų teikėjai turėtų laikytis šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų. Paslaugų teikėjai taip pat turėtų užtikrinti tinkamą ir nuolatinį darbuotojų mokymą, kad užtikrintų, jog jie žinos, kaip naudotis prieinamais gaminiais ir paslaugomis. Mokymai turėtų apimti tokius klausimus, kaip informacijos teikimas, konsultacijos ir reklama.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  prieinamumo reikalavimus būtina nustatyti sukuriant kuo mažesnę naštą ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms, visų pirma į taikymo sritį įtraukiant tik kruopščiai atrinktus gaminius ir paslaugas;
(18)  viena vertus, prieinamumo reikalavimus būtina nustatyti kuo efektyviau ir sukuriant kuo mažesnę naštą ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms, visų pirma į taikymo sritį įtraukiant tik kruopščiai atrinktus gaminius ir paslaugas, kurie rinkai pateikiami pradėjus taikyti šią direktyvą. Kita vertus, būtina suteikti galimybę ekonominės veiklos vykdytojams veiksmingai įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus prieinamumo reikalavimus, visų pirma atsižvelgiant į savitarnos terminalų, bilietų pardavimo automatų ir registravimo aparatų gyvavimo ciklą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į ypatingą MVĮ padėtį vidaus rinkoje. Be to, neturėtų būti reikalaujama, kad labai mažos įmonės dėl savo dydžio, išteklių ir pobūdžio laikytųsi šioje direktyvoje nustatytų prieinamumo reikalavimų arba privalėtų taikyti 12 straipsnyje nurodytą procedūrą, kad joms nebūtų taikomi šios direktyvos reikalavimai;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)  siekdamos užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą, nacionalinės institucijos turėtų pasinaudoti šioje direktyvoje nustatytais prieinamumo reikalavimais, taikydamos su prieinamumu susijusias Sąjungos teisės aktų, nurodytų šioje direktyvoje, nuostatas. Vis dėlto šia direktyva neturėtų būti keičiamas tuose kituose Sąjungos teisės aktuose numatytas privalomas arba savanoriškas nuostatų pobūdis. Todėl šia direktyva reikėtų užtikrinti, kad kai vadovaujamasi tais kitais teisės aktais nustatytais prieinamumo reikalavimais, tie reikalavimai visoje Sąjungoje būtų vienodi;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  į Komisijos pateiktą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pasiūlymą34 įtraukti konkrečių viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo reikalavimai. Be to, ja siūloma sukurti susijusių interneto svetainių atitikties toje direktyvoje nustatytiems reikalavimams stebėjimo ir ataskaitų teikimo metodikos pagrindą. Ir prieinamumo reikalavimai, ir į tą direktyvą įtraukta stebėjimo ir ataskaitų teikimo metodika turi būti taikomi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėms. Visų pirma siekiant užtikrinti, kad atitinkamos institucijos įgyvendintų tuos pačius prieinamumo reikalavimus, kad ir koks būtų reglamentuojamos interneto svetainės pobūdis, šioje direktyvoje nustatyti prieinamumo reikalavimai turėtų būti priderinti prie reikalavimų, nustatytų siūlomoje Direktyvoje dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo. Viešojo sektoriaus interneto svetainių e. prekybos veikla, kuriai ta direktyva netaikoma, patenka į šio pasiūlymo taikymo sritį – taip siekiama užtikrinti, kad prekyba gaminiais ir paslaugomis internetu, nepriklausomai nuo to, ar vieša, ar privati, būtų prieinama neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms;
(21)   į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/210234 įtraukti viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimai. Vis dėlto ta direktyva apima specialų išimčių sąrašą, nes norint tam tikrą interneto svetainių ir mobiliųjų programų turinį ir tam tikrų rūšių interneto svetaines ir mobiliąsias programas padaryti visiškai prieinamas sukuriama neproporcinga našta. Be to, ja nustatomas susijusių interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties toje direktyvoje nustatytiems reikalavimams stebėjimo ir ataskaitų teikimo metodikos pagrindas. Ir prieinamumo reikalavimai, ir į tą direktyvą įtraukta stebėjimo ir ataskaitų teikimo metodika turi būti taikomi viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms. Visų pirma siekiant užtikrinti, kad atitinkamos institucijos įgyvendintų tuos pačius prieinamumo reikalavimus, kad ir koks būtų reglamentuojamos interneto svetainės ir mobiliosios programos pobūdis, šioje direktyvoje nustatyti prieinamumo reikalavimai turėtų būti priderinti prie reikalavimų, nustatytų Direktyvoje (ES) 2016/2102. Viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programų e. prekybos veikla, kuriai ta direktyva netaikoma, patenka į šios direktyvos taikymo sritį – taip siekiama užtikrinti, kad prekyba gaminiais ir paslaugomis internetu, nepriklausomai nuo to, ar vieša, ar privati, būtų prieinama neįgaliesiems;
__________________
__________________
34 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo pasiūlymas, COM(2012) 721.
34 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  tam tikri Direktyvoje, ypač jos I priede, išdėstytų prieinamumo reikalavimų, susijusių su informacijos teikimu, aspektai jau įtraukti į Sąjungoje galiojančius transporto srities teisės aktus. Šie teisės aktai apima Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1371/20071a ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/20141b ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 454/20111c dėl geležinkelių transporto; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/20111d dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto; ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/20101e dėl jūrų transporto. Kad į šiuos teisės aktus įtrauktiems ekonominės veiklos vykdytojams būtų užtikrintas reglamentavimo nuoseklumas ir nuspėjamumas, atitinkami šios direktyvos reikalavimai turėtų būti laikomi įvykdytais, kai laikomasi atitinkamų šių teisės aktų dalių. Vis dėlto kai į tuos aktus nėra įtraukti prieinamumo reikalavimai, pvz., reikalavimas, kad oro vežėjų svetainės būtų prieinamos, turėtų būti taikoma ši direktyva;
__________________
1a 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).
1b 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (OL L 356, 2014 12 12, p. 110).
1c 2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL L 123, 2011 5 12, p. 11).
1d 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55, 2011 2 28, p. 1).
1e 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, p. 1).
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(22b)  šia direktyva siekiama papildyti esamus Sąjungos sektorių teisės aktus, reglamentuojant į tų teisės aktų taikymo sritį nepatenkančius aspektus;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(22c)  šios direktyvos taikymo sritis, susijusi su oro, autobusų, geležinkelių ir vandens keleivinio transporto paslaugomis, turėtų būti nustatyta remiantis galiojančiais sektorių teisės aktais, susijusiais su keleivių teisėmis. Kai ši direktyva netaikoma tam tikrų transporto rūšių paslaugoms, valstybės narės turi turėti galimybę paraginti paslaugų teikėjus taikyti šioje direktyvoje numatytus atitinkamus prieinamumo reikalavimus;
Pakeitimai 223 ir 228
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  kai kuriais atvejais bendrais fizinės aplinkos prieinamumo reikalavimais būtų sudaromos palankesnės sąlygos laisvam susijusių paslaugų ir neįgaliųjų judėjimui. Todėl šioje direktyvoje valstybėms narėms suteikiama galimybė į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti fizinę aplinką, naudojamą teikiant paslaugas, kad būtų laikomasi X priede nustatytų prieinamumo reikalavimų;
(23)   tam tikrais atvejais fizinės aplinkos prieinamumas yra būtina sąlyga tam, kad neįgalieji galėtų veiksmingai naudotis susijusiomis paslaugomis. Todėl pagal šią direktyvą valstybės narės turėtų būti įpareigotos į jos taikymo sritį įtraukti fizinę aplinką, naudojamą teikiant paslaugas, kad būtų laikomasi X priede nurodytų prieinamumo reikalavimų. Tie prieinamumo reikalavimai turėtų būti taikomi kuriant naują infrastruktūrą arba vykdant esminius renovavimo darbus;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)   šia direktyva nebūtina iš dalies pakeisti esamų Sąjungos teisės aktų, kuriuose numatytas savanoriškas prieinamumo reikalavimų laikymasis;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
(24)  būtina nustatyti, kad Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomos prieinamumo prievolės, tačiau kuriuose nenurodomi prieinamumo reikalavimai arba specifikacijos, atveju prieinamumas būtų apibrėžiamas darant nuorodą į direktyvoje nustatytos prieinamumo reikalavimus. Tai galioja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/23/ES35, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/24/ES36 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/25/ES37, kuriose reikalaujama, kad į jų taikymo sritį patenkančių koncesijų, darbų ar paslaugų techninės specifikacijos bei techniniai ir funkciniai reikalavimai atitiktų prieinamumo neįgaliesiems ar visiems tinkamo dizaino principo kriterijus;
(24)  būtina nustatyti, kad Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomos prieinamumo prievolės, tačiau kuriuose nenurodomi prieinamumo reikalavimai arba specifikacijos, atveju prieinamumas būtų apibrėžiamas darant nuorodą į direktyvoje nustatytus prieinamumo reikalavimus. Tie aktai apima Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES35, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES36 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/25/ES37, kuriose reikalaujama, kad į jų taikymo sritį patenkančių koncesijų, darbų ar paslaugų techninės specifikacijos bei techniniai ir funkciniai reikalavimai atitiktų prieinamumo neįgaliesiems ar visiems tinkamo dizaino principo kriterijus;
__________________
__________________
35 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
35 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
36 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
36 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
37 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).
37 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  prievolė užtikrinti transporto infrastruktūros prieinamumą transeuropinio transporto tinkle nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/20131a. Šioje direktyvoje numatyti prieinamumo reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi tam tikriems transporto infrastruktūros elementams, kurie reglamentuojami tuo reglamentu, jeigu jie susiję su į šią direktyvą įtrauktais gaminiais ir paslaugomis ir jeigu su šiomis paslaugomis susijusi infrastruktūra ir fizinė aplinka skirtos naudoti keleiviams;
__________________
1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1315/2013/ES dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(24b)  vis dėlto nėra tinkama, kad šia direktyva būtų keičiamas privalomas ar savanoriškas tų kitų Sąjungos teisės aktų, kaip antai, Direktyvos 2014/24/ES 67 straipsnis dėl sutarčių sudarymo kriterijų, kurį perkančiosios organizacijos gali naudoti, siekdamos nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, nuostatų pobūdis. Jei manoma, kad tos nuostatos yra susijusios su aptariamų viešųjų pirkimų dalyku, gali būti įmanoma įtraukti potencialius socialinius aspektus. Todėl šia direktyva reikėtų užtikrinti, kad kai vadovaujamasi tais kitais Sąjungos teisės aktais nustatytais prieinamumo reikalavimais, tie reikalavimai visoje Sąjungoje turėtų būti vienodi;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25)  prieinamumas turėtų būti užtikrinamas šalinant kliūtis ir užkertant joms kelią, pageidautina, taikant visiems tinkamo dizaino principą. Prieinamumas turėtų apimti ir tinkamą gyvenamosios aplinkos užtikrinimą, jeigu to reikalaujama nacionalinės arba Sąjungos teisės aktais;
(25)  prieinamumas turėtų būti užtikrinamas šalinant kliūtis ir užkertant joms kelią, pageidautina, taikant visiems tinkamo dizaino principą. Remiantis Konvencija, šis principas reiškia, kad „gaminių, aplinkos erdvių, programų ir paslaugų dizainas turėtų visiems žmonėms suteikti galimybes kuo platesniu mastu jais naudotis ir tam neturėtų reikėti pritaikymo ar specializuoto dizaino“. Ramintis Konvencija „universalus dizainas“ taip pat turėtų apimti pagalbinius įrenginius, skirtus konkrečioms neįgaliųjų grupėms, kai tai yra būtina“. Prieinamumas turėtų apimti ir tinkamą gyvenamosios aplinkos užtikrinimą, jeigu to reikalaujama nacionalinės arba Sąjungos teisės aktais;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  tai, kad gaminys ar paslauga priklauso šios direktyvos taikymo sričiai, neturėtų automatiškai reikšti, kad tas gaminys ar paslauga patenka į Tarybos direktyvos 93/42/EEC1a taikymo sritį;
__________________
1a1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(25b)  nustatant ir klasifikuojant tuos neįgaliųjų poreikius, kuriuos gaminys ar paslauga turi tenkinti, visiems tinkamo dizaino principas turėtų būti aiškinamas remiantis JT Neįgaliųjų teisių komiteto Bendrąja pastaba Nr. 2 (2014) dėl Konvencijos 9 straipsnio;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
(27)  ši direktyva turėtų būti grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB38, nes ji susijusi su gaminiais, kuriems jau taikomi kiti Sąjungos teisės aktai, – taigi būtų užtikrintas Sąjungos teisės aktų nuoseklumas;
(27)  ši direktyva turėtų būti grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB38, nes ji susijusi su gaminiais, kuriems jau taikomi kiti Sąjungos teisės aktai, – taigi būtų užtikrintas Sąjungos teisės aktų nuoseklumas. Vis dėlto to nėra tinkama į šią direktyvą įtraukti to sprendimo nuostatų, susijusių su saugumu, kaip antai su atšaukimu susijusių nuostatų, nes neprieinamas gaminys nėra pavojingas gaminys;
__________________
__________________
38 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).
38 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
(28)  visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad jie rinkai teiktų tik tuos gaminius, kurie atitinka šioje direktyvoje išdėstytus prieinamumo reikalavimus. Būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti prievoles, kad toks paskirstymas atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo funkciją tiekimo ir platinimo procese;
(28)  visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ir į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad jie rinkai teiktų tik tuos gaminius, kurie atitinka šioje direktyvoje išdėstytus prieinamumo reikalavimus. Būtina aiškiai ir proporcingai paskirstyti prievoles, kad toks paskirstymas atitiktų kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo funkciją tiekimo ir platinimo procese;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)  ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už gaminių ir paslaugų atitiktį, atsižvelgdami į savo atitinkamus vaidmenis tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas aukštas prieinamumo apsaugos lygis ir sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;
(29)  ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už gaminių ir paslaugų atitiktį, atsižvelgdami į savo atitinkamus vaidmenis tiekimo grandinėje, kad būtų pasiektas geresnis prieinamumas ir užtikrinta sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis
(30)  kadangi gamintojas yra išsamiai susipažinęs su projektavimo ir gamybos procesu, jis gali geriausiai atlikti visą atitikties vertinimo procedūrą. Su atitikties vertinimu susijusios prievolės turėtų tekti gamintojui;
(30)  kadangi gamintojas yra išsamiai susipažinęs su projektavimo ir gamybos procesu, jis gali geriausiai atlikti visą atitikties vertinimą. Tačiau su atitikties vertinimu susijusi atsakomybė neturėtų tekti vien gamintojui. Sustiprinta rinkos priežiūros institucija galėtų atlikti svarbų vaidmenį vykdant vertinimo procedūrą;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis
(32)  importuotojai turėtų užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai atitiktų šios direktyvos prieinamumo reikalavimus, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų gaminių prieinamumo vertinimo procedūras;
(32)  importuotojai turėtų užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai atitiktų šios direktyvos prieinamumo reikalavimus, ir jie turėtų teikti visą reikiamą informaciją atitinkamai rinkos priežiūros institucijai, kad būtų galima atlikti reikiamas tų gaminių prieinamumo vertinimo procedūras;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
(36)  siekiant proporcingumo, prieinamumo reikalavimai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei pagal juos nesudaroma neproporcingai didelė našta atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir nereikalaujama iš esmės keisti gaminių ir paslaugų pagal nurodytus kriterijus;
(36)  siekiant proporcingumo, prieinamumo reikalavimai neturėtų sudaryti neproporcingai didelės naštos atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar reikalauti iš esmės keisti gaminių ir paslaugų pagal nurodytus kriterijus. Tačiau būtina įdiegti kontrolės mechanizmus, siekiant patikrinti teisę į prieinamumo reikalavimų taikymo išimtį;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)   kai atliekamas vertinimas, ar atitiktis prieinamumo reikalavimams ekonominės veiklos vykdytojams uždeda neproporcingą naštą, reikia atsižvelgti į tų ekonominės veiklos vykdytojų dydį, išteklius ir pobūdį, ir jų numatomas laikymosi sąnaudas ir naudą, palyginti su numatoma nauda neįgaliesiems. Atliekant sąnaudų ir naudos analizę, be kita ko, reikėtų atsižvelgti į konkretaus produkto ar paslaugos naudojimo trukmę, įskaitant numatomą neįgalių asmenų, naudosiančių tą produktą ar paslaugą, skaičių, infrastruktūros ir produktų, naudojamų paslaugai teikti, gyvavimo trukmę ir galimybę rinktis nemokamas alternatyvas, įskaitant tas, kurias siūlo keleivių vežimo paslaugų teikėjai. Kai atliekamas vertinimas, ar atitiktis prieinamumo reikalavimams sudaro neproporcingą naštą, turėtų būti atsižvelgiama tik į teisėtas priežastis. Prioritetų, laiko ar žinių trūkumas neturėtų būti laikomi teisėtomis priežastimis;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
(39)  tam, kad būtų lengviau vertinti atitiktį taikomiems prieinamumo reikalavimams, būtina numatyti gaminių ir paslaugų, atitinkančių savanoriškai taikomus darniuosius standartus, kurie priimami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/201239, kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, atitikties prezumpciją. Komisija Europos standartizacijos organizacijoms jau yra pateikusi standartizavimo prašymų dėl prieinamumo, kurie būtų aktualūs rengiant darniuosius standartus;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
__________________
39 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(39a)  Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta oficialaus prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuria vadovaujamasi, kai laikoma, kad tie standartai neatitinka šios direktyvos reikalavimų;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
(40)  jei nėra darniųjų standartų ir kai to reikia rinkos derinimo tikslais, Komisija turėtų turėti galimybę priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos bendrosios šioje direktyvoje nustatytų prieinamumo reikalavimų techninės specifikacijos;
(40)  Europos standartai turėtų būti nustatomi remiantis rinka, atsižvelgiant į viešąjį interesą, taip pat politikos tikslus, aiškiai nurodytus Komisijos prašyme vienai ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, ir turi būti paremti bendru sutarimu. Todėl techninės specifikacijos turėtų būti naudojamos tik kraštutiniu atveju. Komisija turėtų galėti patvirtinti technines specifikacijas tuo atveju, jei, pvz., standartizacijos procesas nejuda į priekį dėl suinteresuotųjų subjektų bendro sutarimo trūkumo ir dėl to pernelyg vėluojama įgyvendinti reikalavimą, kurio, nepriėmus tinkamo standarto, būtų neįmanoma įgyvendinti, pvz., sąveikos reikalavimo. Komisija turėtų palikti pakankamai laiko po to, kai viena ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų paprašė parengti suderintus standartus, ir su tuo pačiu prieinamumo reikalavimu susijusios techninės specifikacijos priėmimo. Komisijai neturėtų būti leidžiama priimti techninių specifikacijų, jei ji prieš tai nepamėgino pasiekti, kad prieinamumo reikalavimai būtų užtikrinti naudojant Europos standartizacijos sistemą. Komisija neturėtų naudoti techninių specifikacijų priėmimo procedūros, kad apeitų Europos standartizacijos sistemą;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  siekdama parengti darniuosius standartus ir technines specifikacijas, kuo veiksmingiau atitinkančius šioje direktyvoje nustatytus gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimus, Komisija turėtų, kai tik įmanoma, įtraukti į sprendimų priėmimo procesą pagrindines Europos neįgaliųjų organizacijas ir kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(42a)  atlikdamos gaminių rinkos priežiūrą, rinkos priežiūros institucijos turėtų peržiūrėti vertinimą, bendradarbiaudamos su neįgaliaisiais ir jiems bei jų interesams atstovaujančiomis organizacijomis;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis
(44)  materialiai išreiškiantis gaminio atitiktį šioje direktyvoje nustatytiems prieinamumo reikalavimams CE ženklas yra akivaizdžiai matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Šioje direktyvoje laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 765/200840, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, išdėstytų bendrųjų ženklinimo CE ženklu principų;
(44)  šioje direktyvoje laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 765/200840, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, išdėstytų bendrųjų principų. Be atitikties deklaracijos, gamintojas turėtų ekonomiškai efektyviu būdu vartotojams pateikti informaciją apie jo produktų prieinamumą, įskaitant informaciją ant pakuotės;
__________________
__________________
40 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
40 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis
(45)  laikantis Reglamento (EB) Nr. 765/2008, CE ženklu gaminį paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, kad gaminys atitinka visus taikomus prieinamumo reikalavimus ir kad gamintojas už jį prisiima visą atsakomybę;
(45)  gaminių neatitiktis 3 straipsnyje numatytiems prieinamumo reikalavimams savaime neturėtų kelti didelio pavojaus, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis
(48)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos tikrintų, ar ekonominės veiklos vykdytojai atitinka 12 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, kaip nurodyta V skyriuje;
(48)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos tikrintų, ar ekonominės veiklos vykdytojai atitinka 12 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, kaip nurodyta V skyriuje, ir kad jos nuolat konsultuotųsi su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(48a)  nacionalinės duomenų bazės, kuriose pateikiama visa reikalinga informacija apie gaminių ir paslaugų, išvardytų šioje direktyvoje, prieinamumo lygį, turėtų sudaryti palankesnes sąlygas į rinkos priežiūrą įtraukti neįgaliuosius ir jiems atstovaujančias organizacijas;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis
(49)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 22 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos praneštų Komisijai apie 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių taikymą ir pridėtų 2 dalyje nurodytą vertinimą, kaip nurodyta VI skyriuje;
(49)   valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos praneštų Komisijai apie 22 straipsnyje nurodytų išimčių taikymą. Komisijai paprašius jai turėtų būti perduotas pradinis susijusių kompetentingų institucijų vertinimas. Kai atliekamas vertinimas, ar atitiktis prieinamumo reikalavimams kompetentingoms institucijoms uždeda neproporcingą naštą, reikėtų atsižvelgti į tų kompetentingų institucijų dydį, išteklius ir pobūdį, ir numatomas laikymosi sąnaudas ir naudą, palyginti su numatoma nauda neįgaliesiems. Atliekant sąnaudų ir naudos analizę, be kita ko, reikėtų atsižvelgti į konkretaus produkto ar paslaugos naudojimo trukmę, įskaitant numatomą neįgalių asmenų, naudosiančių tą produktą ar paslaugą, skaičių, infrastruktūros ir produktų, naudojamų paslaugai teikti, gyvavimo trukmę ir galimybę rinktis nemokamas alternatyvas, įskaitant tas, kurias siūlo keleivių vežimo paslaugų teikėjai. Kai atliekamas vertinimas, ar atitiktis prieinamumo reikalavimams sudaro neproporcingą naštą, turėtų būti atsižvelgiama tik į teisėtas priežastis. Prioritetų, laiko ar žinių trūkumas neturėtų būti laikomi teisėtomis priežastimis;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis
(50)  turėtų būti nustatyta apsaugos procedūra, taikoma tik tuo atveju, jei valstybės narės nesutaria dėl vienos valstybės narės veiksmų, pagal kurią suinteresuotosios šalys informuojamos apie numatomus taikyti veiksmus dėl gaminių neatitikties šios direktyvos prieinamumo reikalavimams. Ji turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir imtis veiksmų tokių gaminių atžvilgiu ankstesniame etape;
(50)  turėtų būti nustatyta apsaugos procedūra, taikoma tik tuo atveju, jei valstybės narės nesutaria dėl vienos valstybės narės veiksmų, pagal kurią suinteresuotosios šalys informuojamos apie numatomus taikyti veiksmus dėl gaminių neatitikties šios direktyvos prieinamumo reikalavimams. Ji turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms, bendradarbiaujant su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis ir atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais, imtis veiksmų dėl tokių gaminių ankstesniame etape;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(51a)  kad būtų užtikrintas tinkamas proporcingumo principo taikymas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo prievolėmis ir kriterijais, kuriuos reikia taikyti vertinant, ar šios direktyvos reikalavimų laikymasis užkrautų neproporcingą naštą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį, kad būtų nustatytas laikotarpis, per kurį ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti bet kokį ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems tiekė gaminį arba kuriam jie tiekė gaminį, ir kad būtų toliau patikslinti kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgta visų į šią direktyvą patenkančių produktų ir paslaugų atveju, vertinant, ar užkraunama našta neproporcingai didelė, tų kriterijų nekeičiant. Tas laikotarpis turėtų būti nustatytas pagal gaminio gyvavimo ciklą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(51b)  valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad būtų nustatyta tinkamų ir veiksmingų priemonių šios direktyvos atitikčiai užtikrinti, todėl turėtų sukurti tinkamus kontrolės mechanizmus, pvz., rinkos priežiūros institucijų posteriori atliekamą kontrolę, kad būtų tikrinama, ar teisėtai taikomos prieinamumo reikalavimų taikymo išimtys. Nagrinėdamos su prieinamumu susijusius skundus valstybės narės turėtų laikytis bendrojo gero administravimo principo, visų pirma reikalavimo pareigūnams užtikrinti, kad dėl kiekvieno skundo priimamas sprendimas būtų priimamas per nustatytą laiką;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(52a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų galima imtis veiksmingų ir skubių teisių gynimo priemonių dėl perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų priimtų sprendimų dėl to, ar konkreti sutartis patenka į direktyvų 2014/24/ES ir 2014/25/ES taikymo sritį. Atsižvelgiant į dabartinę teisinę sistemą, susijusią su teisių gynimo priemonėmis į direktyvas 2014/24/ES ir 2014/25/ES įtrauktose srityse, tos sritys neturėtų būti įtrauktos į šios direktyvos nuostatas dėl vykdymo ir nuobaudų. Tokia išimtis nedaro poveikio Sutartimis nustatytiems valstybių narių įsipareigojimams imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės taikymas ir veiksmingumas;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(53a)  prieinamumo reikalavimai pagal šią direktyvą turėtų būti taikomi gaminiams, kurie Sąjungos rinkai pateikti po to, kai pradėtos taikyti šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės, įskaitant iš trečiųjų šalių importuotus ir naudotus gaminius, kurie Sąjungos rinkai pateikti po to, kai pradėtos taikyti šios priemonės;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(53b)  tačiau viešosios sutartys dėl prekių, darbų ar paslaugų, kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/25/ES, ir kurios buvo sudarytos iki šios direktyvos taikymo dienos, ir toliau turėtų būti vykdomos laikantis tose viešosiose sutartyse nustatytų prieinamumo reikalavimų, jei tokių yra;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(53c)  kad paslaugų teikėjams būtų suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šioje direktyvoje išdėstytų reikalavimų, reikia numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį paslaugų teikimui naudojami gaminiai neprivalo atitikti šioje direktyvoje nustatytų prieinamumo reikalavimų. Atsižvelgiant į bankomatų, bilietų pardavimo automatų ir registravimo aparatų sąnaudas ir gyvavimo ciklą, būtų tinkama numatyti, kad, kai tokie aparatai naudojami teikiant paslaugas, juos galima toliau naudoti iki jų ekonomiškai naudingo gyvavimo laiko pabaigos;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(54a)  programų, kuriomis teikiama informacija, grindžiama erdvinių duomenų paslaugomis, diegimas prisideda prie nepriklausomo ir saugaus neįgaliųjų judėjimo. Tokių programų naudojami erdviniai duomenys turėtų sudaryti galimybę teikti informaciją, pritaikytą konkretiems neįgaliųjų poreikiams;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
—1 straipsnis (naujas)
—  1 straipsnis
Dalykas
Šia direktyva siekiama panaikinti dėl skirtingų į šią direktyvą įtrauktų laisvo gaminių ir paslaugų judėjimo prieinamumo reikalavimų kylančias kliūtis arba neleisti joms atsirasti. Ja taip pat siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tam tikrų produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimus.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  I, II–V ir VII skyriai taikomi šiems gaminiams:
1.  I, II–V ir VII skyriai taikomi šiems gaminiams, kurie Sąjungos rinkai pateikiami po ... [šios direktyvos taikymo data]:
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  bendrosios paskirties kompiuterių įrangai ir operacinėms sistemoms,
a)  bendrosios paskirties kompiuterių įrangai ir į ją integruotoms operacinėms sistemoms, kurios skirtos naudoti vartotojams,
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
iiia) mokėjimo terminalams;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  vartotojų galiniams įrenginiams su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, susijusiems su telefonijos paslaugomis,
c)  vartotojų galiniams įrenginiams, susijusiems su telefonijos paslaugomis,
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  vartotojų galiniams įrenginiams su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, susijusiems su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis,
d)  vartotojų galiniams įrenginiams, susijusiems su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis,
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  e. knygų skaityklėms;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  I, II–V ir VII skyriai taikomi šioms paslaugoms:
2.  Nedarant poveikio 27 straipsniui, I, II–V ir VII skyriai taikomi šioms paslaugoms, kurios teikiamos po ...[šios direktyvos taikymo data]:
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)
-a)  operacinėms sistemoms, kai jos nėra integruotos į kompiuterio programinę įrangą ir teikiamos vartotojams kaip nematerialus turtas;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  telefonijos paslaugoms ir susijusiems vartotojų galiniams įrenginiams su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais,
a)  telefonijos paslaugoms ir susijusiems vartotojų galiniams įrenginiams,
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms ir susijusiai vartotojų įrangai su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais,
b)  interneto svetainėms ir mobiliuosiuose įrenginiuose teikiamoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms;
Pakeitimai 235, 236, 237, 238, 239 ir 253
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugoms,
c)  keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugoms, taip pat judumo ir įvairiarūšio transporto jungčių paslaugoms, įskaitant miestų viešąjį transportą, pvz., metro, geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų sistemas, susijusias su:
i)  savitarnos terminalais, esančiais Sąjungos teritorijoje, be kita ko, bilietų pardavimo automatais, mokėjimo terminalais ir registravimo aparatais;
ii)  interneto svetainėmis, mobiliaisiais įrenginiais teikiamomis paslaugomis, pažangiu bilietų pardavimu ir informacijos realiuoju laiku teikimu;
iii)  transporto priemonėmis, susijusia infrastruktūra ir fizine aplinka, įskaitant prieigą be laiptų visose viešosiose stotyse;
iv)  taksi ir nuomojamų automobilių parkais, kurie turėtų tinkamą dalį pritaikytų transporto priemonių;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  banko paslaugoms,
d)  vartotojų banko paslaugoms,
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  e. knygoms,
e)  e. knygoms ir susijusiai įrangai, kuri naudojama toms paslaugų teikėjo paslaugoms teikti ir prieigai prie jų gauti,
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
fa)   turizmo paslaugoms, įskaitant apgyvendinimą ir maitinimą.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  viešųjų pirkimų ir koncesijos sutartims, kurių atžvilgiu taikomos Direktyva 2014/23/ES42, Direktyva 2014/24/ES ir Direktyva 2014/25/ES,
a)  viešųjų pirkimų ir koncesijos sutartims, kurių atžvilgiu taikomos Direktyva 2014/23/ES, Direktyva 2014/24/ES ir Direktyva 2014/25/ES, kurios parengtos arba sudarytos po ... [šios direktyvos taikymo data];
__________________
42 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  rengiant ir įgyvendinant programas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1304/201344,
b)  rengiant ir įgyvendinant programas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/201343 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1304/201344, kurios priimtos arba įgyvendintos po ... [šios direktyvos taikymo data];
__________________
__________________
43 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
43 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
44 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006.
44 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  konkursams dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 procedūroms45,
c)  viešųjų paslaugų sutartims, kurios po ... [šios direktyvos taikymo data] pagal konkursą arba tiesiogiai skiriamos keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosioms paslaugoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/200745 teikti;
__________________
__________________
45 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).
45 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  transporto infrastruktūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1315/201346.
d)  transporto infrastruktūrai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1315/2013, suprojektuotai arba įrengtai po ... [šios direktyvos taikymo data];
__________________
46 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1315/2013/ES dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Ši direktyva netaikoma šiam interneto svetainių ir mobiliųjų įrenginių programų turiniui:
a)  biuro programinės įrangos rinkmenų formatams, paskelbtiems prieš ... [šios direktyvos taikymo data];
b)  internetiniams žemėlapiams ir kartografavimo paslaugoms, jei esminė informacija pateikiama prieinamu skaitmeniniu būdu žemėlapių, skirtų navigacijai, atveju;
c)  trečiosios šalies teikiamam turiniui, kuris nėra nei finansuojamas, nei sukurtas, nei kontroliuojamas ekonominės veiklos vykdytojo arba atitinkamos kompetentingos institucijos;
d)  interneto svetainių ir mobiliųjų įrenginių programų turiniui, kuris gali būti laikomas archyviniu, kitaip tariant, jose yra tik turinys, kuris nebuvo atnaujintas ar pakeistas po ... [šios direktyvos taikymo data].
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)
1 a straipsnis
Direktyvos netaikymas labai mažoms įmonėms
Ši direktyva netaikoma labai mažoms įmonėms, kurios gamina, importuoja ar platina į jos taikymo sritį patenkančius gaminius ir paslaugas.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1)  prieinami gaminiai ir paslaugos – gaminiai ir paslaugos, kuriuos funkcinių sutrikimų turintys asmenys, tarp jų ir neįgalieji, gali pastebėti, jais naudotis ir juos suprasti taip pat, kaip ir kiti asmenys;
1)  prieinami gaminiai ir paslaugos – gaminiai ir paslaugos, kuriuos neįgalieji gali pastebėti, jais naudotis, juos suprasti, ir kurie yra pakankamai tvirti, kad neįgalieji galėtų jais naudotis;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  universalus dizainas (vad. visiems tinkamas dizainas), – gaminių, aplinkos erdvių, programų ir paslaugų, kuriais be pritaikymo ar specialaus dizaino gali naudotis visi žmonės (didžiausias įmanomas jų skaičius), dizainas; prie universalaus dizaino gaminių gali priklausyti pagalbinės priemonės tam tikroms funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, jei reikia – ir neįgaliųjų, grupėms;
Išbraukta.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
5a)  paslaugos – paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB1a 4 straipsnio 1 punkte;
____________________
1a 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
5b)  paslaugos teikėjas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, siūlantis ar teikiantis Sąjungos rinkai skirtą paslaugą;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)
16a)  MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB1a;
____________________
1a 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas
19)  susigrąžinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas gaminys;
Išbraukta.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)
20a)  vartotojų banko paslaugos – paslaugos, kuriomis vartotojams sudaromos sąlygos atidaryti mokėjimo sąskaitas, turinčias pagrindines savybes visoje Sąjungoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/92/ES1a, ir jomis naudotis;
____________________
1a 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 214).
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
21)  e. prekyba – internetinė prekyba gaminiais ir paslaugomis.
21)  e. prekyba – internetinė prekyba gaminiais ir paslaugomis, kurias vartotojams teikia įmonės, patenkančios į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB1a taikymo sritį;
____________________
1a 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 21 a punktas (naujas)
21a)  keleivinio oro transporto paslaugos – paslaugos, kurias teikia oro transporto bendrovės, kelionių organizatoriai ir oro uostų valdymo įstaigos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/20061a 2 straipsnio b–f punktuose;
____________________
1a 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL L 204, 2006 7 26, p. 1).
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 21 b punktas (naujas)
21b)  keleivinio autobusų transporto paslaugos – paslaugos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 181/2011 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 21 c punktas (naujas)
21c)  keleivinio geležinkelių transporto paslaugos – paslaugos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 21 d punktas (naujas)
21d)  keleivinio vandens transporto paslaugos – paslaugos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
Pakeitimas 337
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 21 e punktas (naujas)
21e)  pagalbinės technologijos – tai bet koks įrangos elementas, dalis ar gaminių sistema, naudojamas siekiant padidinti, palaikyti ar patobulinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų, įskaitant neįgaliuosius, funkcinius gebėjimus;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
3.  Toliau išvardytiems savitarnos terminalams: Savitarnos terminalai, kaip antai bankomatai, bilietų pardavimo automatai ir registravimo aparatai, atitinka I priedo II skyriuje nustatytus reikalavimus.
3.  Toliau išvardytiems savitarnos terminalams: Savitarnos terminalai, kaip antai bankomatai, bilietų pardavimo automatai, registravimo aparatai ir mokėjimo terminalai, atitinka I priedo II skyriuje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
4.  Telefonijos paslaugos, įskaitant skubiosios pagalbos tarnybų paslaugas, ir susiję vartotojų galiniai įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais, atitinka I priedo III skyriuje nustatytus reikalavimus.
4.  Telefonijos paslaugos, įskaitant skubiosios pagalbos tarnybų paslaugas, ir susiję vartotojų galiniai įrenginiai atitinka I priedo III skyriuje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis
5.  Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos ir susijusi vartotojų įranga su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais atitinka I priedo IV skyriuje nustatytus reikalavimus.
5.  Interneto svetainės ir mobiliaisiais įrenginiais teikiamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, taip pat susijusi vartotojų įranga atitinka I priedo IV skyriuje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis
6.  Keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugos, interneto svetainės, mobiliaisiais įrenginiais pagrįstos paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, informacija realiuoju laiku ir savitarnos terminalai, bilietų pardavimo automatai ir registravimo aparatai, naudojami teikti keleivinio transporto paslaugas, atitinka I priedo V skyriuje nustatytus atitinkamus reikalavimus.
6.  Oro, autobusų, tolimojo susisiekimo autobusų, geležinkelių, jūrų transporto ir įvairiarūšio keleivių vežimo paslaugos, įskaitant paslaugas, susijusias su miesto transportu, judumas ir fizinė aplinka, interneto svetainės, mobiliaisiais įrenginiais pagrįstos paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, informacija realiuoju laiku ir savitarnos terminalai, pavyzdžiui, mokėjimo aparatai registravimo aparatai, naudojami teikti keleivinio transporto paslaugas, turizmo paslaugos, susijusios su, be kita ko, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugomis, turi atitikti I priedo V skirsnio reikalavimus tik tuo atveju, jei šie reikalavimai nėra taikomi pagal šiuos specialiuosius teisės aktus: dėl geležinkelių transporto – pagal Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007, Reglamentą (ES) Nr. 1300/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 454/2011; dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto – pagal Reglamentą (ES) Nr. 181/2011; dėl jūrų ir vidaus vandenų transporto – pagal Reglamentą (ES) Nr. 1177/2010; dėl oro transporto – pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis
7.  Banko paslaugos, interneto svetainės, mobiliaisiais įrenginiais teikiamos banko paslaugos, savitarnos terminalai, įskaitant bankomatus, naudojami teikti banko paslaugas, atitinka I priedo VI skyriuje nustatytus reikalavimus.
7.  Vartotojų banko paslaugos, interneto svetainės, mobiliaisiais įrenginiais teikiamos banko paslaugos, savitarnos terminalai, įskaitant mokėjimo terminalus ir bankomatus, naudojami teikti tas banko paslaugas, atitinka I priedo VI skyriuje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis
8.  E. knygos atitinka I priedo VII skyriuje nustatytus reikalavimus.
8.  E. knygos ir susijusi įranga atitinka I priedo VII skyriuje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis
10.  Atsižvelgdamos į nacionalines sąlygas, valstybės narės gali nuspręsti, kad keleivinio transporto paslaugų klientų naudojama fizinė aplinka, įskaitant paslaugų teikėjų ir infrastruktūros vykdytojų valdomą aplinką, taip pat banko paslaugų ir parduotuvių, telefonijos paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų vartotojų paslaugų centrų fizinė aplinka turi atitikti I priedo X skyriaus prieinamumo reikalavimus, kad ja visapusiškai galėtų naudotis funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius.
10.  Valstybės narės užtikrina, kad keleivinio transporto paslaugų klientų naudojama fizinė aplinka, įskaitant paslaugų teikėjų ir infrastruktūros vykdytojų valdomą aplinką, taip pat vartotojų banko paslaugų ir telefonijos paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų vartotojų paslaugų centrų ir parduotuvių fizinė aplinka turi atitikti I priedo X skirsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus kuriant naują infrastruktūrą ir atliekant esminę esamos infrastruktūros renovaciją, kad ja visapusiškai galėtų naudotis neįgalieji. Tai nedaro poveikio Sąjungos teisės aktams dėl meninės, istorinės ar archeologinės reikšmės nacionalinių vertybių apsaugos.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės netrukdo, kad šią direktyvą dėl su prieinamumo reikalavimais susijusių priežasčių atitinkantys gaminiai ir paslaugos būtų tiekiami rinkai jų teritorijoje.
Valstybės narės dėl su prieinamumo reikalavimais susijusių priežasčių nedaro kliūčių, kad šią direktyvą atitinkantys gaminiai būtų tiekiami rinkai jų teritorijoje. Valstybės narės dėl su prieinamumo reikalavimais susijusių priežasčių nedaro kliūčių, kad šią direktyvą atitinkančios paslaugos būtų teikiamos rinkai jų teritorijoje.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis
1.  Pateikdami gaminius rinkai gamintojai užtikrina, kad tie gaminiai būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis 3 straipsnyje nustatytų atitinkamų prieinamumo reikalavimų.
1.  Pateikdami gaminius rinkai gamintojai užtikrina, kad tie gaminiai būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis 3 straipsnyje nustatytų atitinkamų prieinamumo reikalavimų, nebent tie reikalavimai nėra įvykdytini, nes pritaikant gaminį reikėtų iš esmės pakeisti pagrindinį to gaminio pobūdį arba tai sukeltų neproporcingą naštą atitinkamam gamintojui, kaip nurodyta 12 straipsnyje.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Jeigu taikant procedūrą įrodoma, kad gaminys atitinka taikomus prieinamumo reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir paženklina gaminį CE ženklu.
Jeigu taikant atitikties vertinimo procedūrą įrodoma, kad gaminys atitinka 3 straipsnyje nurodytus prieinamumo reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją, kurioje aiškiai nurodoma, kad gaminys prieinamas.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis
4.  Gamintojai registruoja skundus dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių ir gaminių pašalinimo iš rinkos, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.
4.  Gamintojai registruoja skundus ir reikalavimų neatitinkančius gaminius.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalis
7.  Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėti nurodymai ir saugumo informacija kalba, kuri gali būti lengvai suprantama vartotojams ir galutiniams naudotojams, kaip nustatė atitinkama valstybė narė.
7.  Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėti nurodymai kalba, kuri gali būti lengvai suprantama vartotojams ir galutiniams naudotojams, kaip nustatė atitinkama valstybė narė.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 8 dalis
8.  Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys kelia su prieinamumu susijusių pavojų, gamintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai buvo tiekti tokie gaminiai, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.
8.  Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to gaminio atitiktį arba prireikus jį pašalintų iš rinkos. Be to, jei gaminys neatitinka šios direktyvos nuostatų, gamintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai buvo tiekti tokie gaminiai, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas taisomąsias priemones.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 9 dalis
9.  To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai gamintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų, ir užtikrinti atitiktį 3 straipsnyje minimiems reikalavimams.
9.  To pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai gamintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti atitiktį šiai direktyvai.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  pagrįstu kompetentingos nacionalinės institucijos prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti;
a)  kompetentingos nacionalinės institucijos prašymu pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis ir pranešti apie veiksmus, kurių imamasi siekiant pašalinti su jo įgaliojimu susijusių gaminių keliamą pavojų.
b)  kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis ir pranešti apie veiksmus, kurių imamasi siekiant užtikrinti su jo įgaliojimu susijusių gaminių atitiktį šiai direktyvai.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
2.  Prieš pateikdami gaminį rinkai, importuotojai įsitikina, kad gamintojas atliko II priede nustatytą atitikties vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, kaip reikalaujama tame priede, kad gaminys pažymėtas CE ženklu, kad prie jo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.
2.  Prieš pateikdami gaminį rinkai, importuotojai įsitikina, kad gamintojas atliko II priede nustatytą atitikties vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad gamintojas parengtų techninius dokumentus, kaip reikalaujama tame priede, kad prie produkto pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu importuotojas mano arba turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 straipsnyje nurodytų prieinamumo reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, jei gaminys kelia pavojų, importuotojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
3.  Jeigu importuotojas mano arba turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 straipsnyje nurodytų prieinamumo reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, jei gaminys neatitinka šios direktyvos nuostatų, importuotojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis
5.  Importuotojai užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėti nurodymai ir informacija, pateikiami kalba, kurią vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai gali lengvai suprasti, kaip nustatė atitinkama valstybė narė.
5.  Importuotojai užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėti nurodymai kalba, kuri gali būti lengvai suprantama vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams, kaip nustatė atitinkama valstybė narė.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalis
7.  Importuotojai registruoja skundus dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių ir gaminių susigrąžinimo, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.
7.  Importuotojai registruoja skundus ir reikalavimų neatitinkančius gaminius.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 8 dalis
8.  Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateiktas gaminys neatitinka 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų, nedelsiant taiko reikiamas taisomąsias priemones siekdami užtikrinti gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti. Be to, jei gaminys kelia pavojų, importuotojai nedelsdami praneša valstybių narių, į kurių rinką jie pateikė tokius gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas taisomąsias priemones.
8.  Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jie pateikė rinkai, neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to gaminio atitiktį arba prireikus jį pašalintų iš rinkos. Be to, jei gaminys neatitinka šios direktyvos nuostatų, importuotojai nedelsdami praneša valstybių narių, į kurių rinką jie pateikė tokius gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas taisomąsias priemones.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 9 dalis
9.  To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai importuotojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.
9.  To pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai importuotojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems prieinamumo reikalavimams.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
2.  Prieš tiekdami gaminį rinkai, platintojai patikrina, ar gaminys paženklintas CE ženklu, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir nurodymai bei informacija kalba, kurią gali lengvai suprasti vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.
2.  Prieš tiekdami gaminį rinkai, platintojai patikrina, ar gaminys atitinka šią direktyvą, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir nurodymai kalba, kurią gali lengvai suprasti vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai valstybėje narėje, kurios rinkai teikiamas gaminys, ir ar gamintojas ir importuotojas laikėsi 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 straipsnyje minimų prieinamumo reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, jei gaminys kelia pavojų, platintojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
3.  Jeigu platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 3 straipsnyje minimų prieinamumo reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, kol neužtikrinama gaminio atitiktis. Be to, jei gaminys neatitinka šios direktyvos nuostatų, platintojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis
5.  Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas gaminys neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to gaminio atitiktį, o prireikus jį pašalintų iš rinkos arba susigrąžintų. Be to, jei gaminys kelia pavojų, platintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas taisomąsias priemones.
5.  Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai tiekiamas gaminys neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių siekiant užtikrinti to gaminio atitiktį arba prireikus jį pašalinti iš rinkos. Be to, jei gaminys neatitinka šios direktyvos nuostatų, platintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius gaminius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas taisomąsias priemones.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis
6.  To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai platintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti gaminių, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.
6.  To pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai platintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti gaminių, kuriuos jie pateikė rinkai, atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems prieinamumo reikalavimams.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
2.  Ekonominės veiklos vykdytojai 1 dalyje nurodytą informaciją turi galėti pateikti 10 metų po to, kai gaminys jiems buvo patiektas, ir 10 metų po to, kai jie patiekė gaminį.
2.  Ekonominės veiklos vykdytojai 1 dalyje nurodytą informaciją turi galėti pateikti praėjus tam tikram laikui, kuris turi būti bent penkeri metai po to, kai gaminys jiems buvo patiektas, arba po to, kai jie patiekė gaminį.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisijai pagal 23a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, papildančius šią direktyvą, kad būtų nustatytas šio straipsnio 2 dalyje minimas laikotarpis. Tas laikotarpis turi atitikti susijusio gaminio gyvavimo ciklą.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis
2.  Paslaugų teikėjai turi parengti būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje būtų paaiškinta, kaip paslaugos atitinka 3 straipsnyje nurodytus prieinamumo reikalavimus. Informacija turėtų būti pateikta viešai, raštu ir žodžiu, taip pat ir tokiu būdu, kuris būtų prieinamas funkcinių sutrikimų turintiems asmenims ir neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai saugo informaciją tol, kol paslauga teikiama.
2.  Paslaugų teikėjai turi parengti būtiną informaciją pagal III priedą, kurioje būtų paaiškinta, kaip paslaugos atitinka 3 straipsnyje nurodytus prieinamumo reikalavimus. Informacija turėtų būti pateikta viešai ir tokiu būdu, kuris būtų prieinamas neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai saugo informaciją tol, kol paslauga teikiama.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis
4.  To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai paslaugų teikėjai suteikia visą informaciją, būtiną gaminio atitikčiai 3 straipsnyje nurodytiems prieinamumo reikalavimams nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti paslaugų atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems reikalavimams.
4.  To pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai paslaugų teikėjai suteikia visą informaciją, būtiną gaminio atitikčiai 3 straipsnyje nurodytiems prieinamumo reikalavimams nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti paslaugų atitiktį 3 straipsnyje nurodytiems reikalavimams.
Pakeitimas 339
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  apskaičiuotas išlaidas ir naudą ekonominės veiklos vykdytojams palyginus su numatoma nauda neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę.
b)  apskaičiuotas papildomas išlaidas ir naudą ekonominės veiklos vykdytojams palyginus su numatoma nauda funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius, atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis
4.  Našta nelaikoma neproporcingai didele, jei ji kompensuojama finansavimu iš kitų šaltinių, negu ekonominės veiklos vykdytojo nuosavi ištekliai tiek vieši, tiek privatūs.
4.  Našta nelaikoma neproporcingai didele, jei ji kompensuojama finansavimu iš kitų šaltinių, negu ekonominės veiklos vykdytojo nuosavi ištekliai (tiek vieši, tiek privatūs), skiriamų prieinamumui gerinti.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis
5.  Vertinimą, ar gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų laikymasis lemia esminį keitimą arba uždeda neproporcingą naštą, atlieka ekonominės veiklos vykdytojas.
5.  Pradinį vertinimą, ar gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų laikymasis lemia esminį keitimą arba uždeda neproporcingą naštą, atlieka ekonominės veiklos vykdytojas.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 23a straipsnį siekdama papildyti šio straipsnio 3 dalį, patikslinant toliau kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgta visų į šią direktyvą įtrauktų produktų ir paslaugų atveju, vertinant, ar užkraunama našta neproporcingai didelė, tų kriterijų nekeisdama.
Toliau tiksliai apibrėždama tuos kriterijus Komisija turi atsižvelgti ne tik į galimą naudą neįgaliesiems, bet ir į naudą funkcinių sutrikimų turintiems asmenims.
Komisija priima pirmąjį tokį deleguotąjį aktą, į kurį įtraukiami visi gaminiai ir paslaugos, patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį, ne vėliau kaip ... [vieneri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis
6.  Jei ekonominės veiklos vykdytojai konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, jie apie tai praneša tos valstybės narės, į kurios rinką gaminys ar paslauga pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, rinkos priežiūros institucijai. Pranešime pateikiamas 3 dalyje nurodytas vertinimas. Labai mažoms įmonėms reikalavimas pranešti netaikomas, bet jos turi paprašius pateikti atitinkamus dokumentus rinkos priežiūros institucijai.
6.  Jei ekonominės veiklos vykdytojai konkretaus gaminio ar paslaugos atžvilgiu pasinaudoja 1–5 dalyse numatyta išimtimi, jie apie tai praneša tos valstybės narės, į kurios rinką gaminys ar paslauga pateikiami arba kurioje juos galima įsigyti, rinkos priežiūros institucijai. 3 dalyje nurodytas vertinimas pateikiamas rinkos priežiūros institucijai, kai ji to paprašo. Labai mažoms įmonėms reikalavimas pranešti netaikomas, bet jos turi paprašius pateikti atitinkamus dokumentus rinkos priežiūros institucijai.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais, laikantis šio straipsnio 6 dalies, nustatomas pavyzdinis pranešimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnio 1a dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Pirmą tokį įgyvendinimo aktą Komisija priima ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 b dalis (nauja)
6b.  Struktūrinis dialogas rengiamas dalyvaujant atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant neįgaliuosius, jiems atstovaujančias organizacijas ir rinkos priežiūros institucijas, siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyti tinkami išimčių taikymo vertinimo principai, užtikrinsiantys išimčių nuoseklumą.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 c dalis (nauja)
6c.  Valstybės narės raginamos suteikti labai mažoms įmonėms paskatų ir gairių, kad joms būtų lengviau įgyvendinti šią direktyvą. Procedūros ir gairės rengiamos konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant neįgaliuosius ir jiems atstovaujančias organizacijas.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
IV skyriaus antraštinė dalis
Darnieji standartai, bendrosios techninės specifikacijos ir gaminių ir paslaugų atitiktis
Darnieji standartai, techninės specifikacijos ir gaminių ir paslaugų atitiktis
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
Jei gaminiai ir paslaugos atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, daroma jų atitikties 3 straipsnyje nurodytiems prieinamumo reikalavimams, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys, prielaida.
1.   Jei gaminiai ir paslaugos atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka 3 straipsnyje nurodytus prieinamumo reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 10 straipsnio, prašo, kad viena ar daugiau Europos standartizacijos organizacijų parengtų suderintus standartus, susijusius su kiekvienu 3 straipsnyje nurodytu produktų prieinamumo reikalavimu. Komisija patvirtina tuos prašymus ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato 3 straipsnyje nurodytus prieinamumo reikalavimus atitinkančias technines specifikacijas. Tačiau ji tai gali daryti tik jei vykdomos šios sąlygos:
a)  nuoroda į darniuosius standartus nepaskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012;
b)  Komisija pateikė prašymą, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje; ir
c)  Komisija pažymi, kad vilkinama standartizavimo procedūra.
Prieš priimdama pirmoje pastraipoje nurodytus įgyvendinimo aktus Komisija konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant neįgaliesiems atstovaujančias organizacijas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nėra paskelbta nuorodų į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus suderintus standartus, laikoma, kad šio straipsnio 1b dalyje nurodytas technines specifikacijas atitinkantys gaminiai ir paslaugos atitinka 3 straipsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus, kuriems taikomos tos techninės specifikacijos ar jų dalys.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis
14 straipsnis
Išbraukta.
Bendrosios techninės specifikacijos
1.  Jei nuoroda į darniuosius standartus nepaskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012, ir jei rinkai suderinti reikia daugiau informacijos apie tam tikrų gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimus, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šios direktyvos I priede nustatytų prieinamumo reikalavimų bendrąsias technines specifikacijas (BTS). Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2.  Gaminiai ir paslaugos, kurie atitinka 1 dalyje nurodytas BTS ar jų dalis, laikomi atitinkančiais 3 straipsnyje nurodytus prieinamumo reikalavimus, kuriuos apima šios BTS ar jų dalys.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis
2.  ES atitikties deklaracijos forma atitinka Sprendimo Nr. 768/2008/EB III priede nustatytą pavyzdį. Joje įrašoma šios direktyvos II priede nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Reikalavimais dėl techninių dokumentų vengiama užkrauti neproporcingą naštą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jie išverčiama į kalbą ar kalbas, nurodytas valstybės narės, kurios rinkai gaminys pateikiamas arba kurioje jis tiekiamas.
2.  ES atitikties deklaracijos forma atitinka Sprendimo Nr. 768/2008/EB III priede nustatytą pavyzdį. Joje įrašoma šios direktyvos II priede nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Reikalavimais dėl techninių dokumentų vengiama užkrauti neproporcingą naštą mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Jie išverčiami į kalbą ar kalbas, nurodytas valstybės narės, kurios rinkai gaminys pateikiamas arba kurioje jis tiekiamas.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis
3.  Kai gaminiui taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje nurodomi susiję aktai ir jų paskelbimo nuorodos.
3.  Kai gaminiui taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama visų tokių Sąjungos aktų ES atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje nurodomi susiję aktai ir jų paskelbimo nuorodos.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Be ES atitikties deklaracijos, gamintojas ant pakuotės vartotojams ekonomiškai efektyviu būdu paprastai ir tiksliai nurodo informaciją apie tai, kad gaminys pasižymi prieinamumo savybėmis.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis
16 straipsnis
Išbraukta.
Bendrieji gaminių žymėjimo CE ženklu principai
Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl direktyvos
-17 straipsnis (naujas)
-17 straipsnis
Nacionalinė duomenų bazė
Kiekviena valstybė narė sukuria viešai prieinamą duomenų bazę neprieinamiems gaminiams registruoti. Vartotojai turi galimybę gauti ir įrašyti informaciją apie neprieinamus gaminius. Valstybės narės imasi būtinų priemonių informuoti vartotojus ar kitus suinteresuotuosius subjektus apie galimybę pateikti skundą. Reikia numatyti interaktyviąją sistemą tarp nacionalinių duomenų bazių, už kurią, kai įmanoma, būtų atsakinga Komisija arba atitinkamos atstovaujančios organizacijos, kad informaciją apie neprieinamus gaminius būtų galima skleisti po visą Sąjungą.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama apie pirmoje dalyje nurodytų institucijų buvimą, pareigas ir pavadinimą. Tos institucijos paprašytos teikia šią informaciją prieinamu formatu.
Valstybės narės užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama apie pirmoje pastraipoje nurodytų institucijų buvimą, pareigas ir pavadinimą. Tos institucijos suinteresuotųjų visuomenės narių prašymu teikia informaciją apie savo darbą ir priimtus sprendimus prieinamu formatu.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad gaminys, kuriam taikoma ši direktyva, kelia su šioje direktyvoje nustatytais prieinamumo aspektais susijusį pavojų, jos atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu gaminiu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad gaminys, kuriam taikoma ši direktyva, neatitinka jos nuostatų, jos atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu gaminiu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus susijusius reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad gaminys neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad gaminys atitiktų tuos reikalavimus, pašalintų gaminį iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.
Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad gaminys neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad susijęs gaminys atitiktų tuos reikalavimus. Jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima jokių tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos pareikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų gaminį iš rinkos per pagrįstą laikotarpį.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis
4.  Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas gaminio tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas. Apie tokias priemones rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
4.  Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas gaminio tiekimas jų nacionalinei rinkai arba kad gaminys būtų pašalintas iš rinkos. Apie tokias priemones rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  4 dalyje nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, įtariamos neatitikties ir keliamo pavojaus pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitikties priežastimi yra viena iš šių priežasčių:
5.  4 dalyje nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkančiam gaminiui, gaminio kilmei, įtariamos neatitikties pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis yra viena iš šių priežasčių:
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  gaminys neatitinka šios direktyvos 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba
a)  gaminys neatitinka 3 straipsnyje nustatytų atitinkamų reikalavimų, arba
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalis
8.  Valstybės narės užtikrina, kad šiam gaminiui būtų taikomos tinkamos ribojamosios priemonės, pvz., nedelsiamas gaminio pašalinimas iš jų rinkos.
8.  Valstybės narės užtikrina, kad šiam gaminiui būtų taikomos tinkamos ir proporcingos ribojamosios priemonės, pvz., nedelsiamas gaminio pašalinimas iš jų rinkos.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.
Kai užbaigus 19 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiama prieštaravimų arba jeigu Komisija turi pagrįstų įrodymų, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)
20a straipsnis
Darbo grupė
1.  Komisija įsteigia darbo grupę.
Ją sudaro nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant neįgaliuosius ir jiems atstovaujančias organizacijas, atstovai.
2.  Darbo grupė vykdo šias užduotis:
a)  sudaro geresnes sąlygas keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais tarp rinkos priežiūros institucijų;
b)  užtikrina 3 straipsnyje nustatytų prieinamumo reikalavimų įgyvendinimo nuoseklumą;
c)  rengia, gavus Komisijos prašymą, nuomones dėl išimčių iš 3 straipsnyje nustatytų prieinamumo reikalavimų atvejais, kurie pripažinti būtinais.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  nustatant prieinamumo reikalavimus, susijusius su socialiniais ir kokybės kriterijais, kuriuos nustatė kompetentingos institucijos konkurso dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų procedūroms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1370/2007;
Išbraukta.
Pakeitimai 247 ir 281
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)   prireikus visiems susijusiems Sąjungos teisės aktams arba Sąjungos teisės aktų nuostatoms, susijusioms su prieinamumu neįgaliesiems;
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db)   kai Sąjunga bendrai finansuoja be kliūčių prieinamos transporto ir telekomunikacijų infrastruktūros projektus naudojant Europos infrastruktūros tinklų priemonę, struktūrinius fondus ar Europos strateginių investicijų fondą, teikiant prioritetą projektams, kuriais remiami prieinamumo elementai arba į kuriuos šie elementai įtraukti.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis
1.  21 straipsnyje nurodyti prieinamumo reikalavimai taikomi, jeigu jais neužkraunama neproporcingai didelė našta šio straipsnio požiūriu kompetentingoms institucijoms.
1.  21 straipsnyje nurodyti prieinamumo reikalavimai taikomi, jeigu įgyvendinant šį straipsnį jais neužkraunama neproporcingai didelė našta kompetentingoms institucijoms arba naudotojams, kurie yra susitariančioji šalis.
Pakeitimai 226 ir 257
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  apskaičiuotas išlaidas ir naudą susijusioms kompetentingoms institucijoms palyginus su numatoma naudą neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę.
b)  apskaičiuotas išlaidas ir naudą susijusioms kompetentingoms institucijoms palyginus su numatoma nauda funkcinių sutrikimų turintiems asmenims ir neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą ir trukmę.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis
3.  Vertinimą, ar laikantis 21 straipsnyje nurodytų prieinamumo reikalavimų neuždedama neproporcinga našta, atlieka susijusios kompetentingos institucijos.
3.  Pradinį vertinimą, ar laikantis 21 straipsnyje nurodytų prieinamumo reikalavimų neuždedama neproporcinga našta, atlieka susijusios kompetentingos institucijos.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 23a straipsnį siekdama papildyti šio straipsnio 2 dalį, patikslinant toliau kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgta visų į šią direktyvą įtrauktų produktų ir paslaugų atveju, vertinant, ar užkraunama našta neproporcingai didelė, tų kriterijų nekeisdama.
Toliau tiksliai apibrėždama tuos specialius kriterijus Komisija atsižvelgia ne tik į galimą naudą neįgaliesiems, bet ir į naudą funkcinių sutrikimų turintiems asmenims.
Komisija ne vėliau kaip ... [vieneri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima pirmąjį tokį deleguotąjį aktą, į kurį įtraukiami visi gaminiai ir paslaugos, patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis
4.  Jei kompetentinga institucija konkrečiam gaminiui ar paslaugai pritaikė 1, 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis, ji apie tai turi pranešti Komisijai. Prie pranešimo pridedamas 2 dalyje nurodytas vertinimas.
4.  Jei kompetentinga institucija konkrečiam gaminiui ar paslaugai pritaikė 1, 2 ir 3 dalyse numatytas išimtis, ji apie tai turi pranešti Komisijai. 2 dalyje nurodytas vertinimas pateikiamas Komisijai, kai ji to paprašo.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Jei Komisija turi pagrindo abejoti atitinkamos kompetentingos institucijos sprendimu, ji gali prašyti 20a straipsnyje nurodytos darbo grupės patikrinti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą ir parengti nuomonę.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais, laikantis šio straipsnio 4 dalies, nustatomas pavyzdinis pranešimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnio 1a dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Pirmą tokį įgyvendinimo aktą Komisija priima ne vėliau kaip ... [dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl direktyvos
VII skyriaus antraštė
ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
DELEGUOTIEJI AKTAI, ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a straipsnis (naujas)
23a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  10 straipsnio 2a dalyje, 12 straipsnio 5a dalyje ir 22 straipsnio 3a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo diena].
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2a dalyje, 12 straipsnio 5a dalyje ir 22 straipsnio 3a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 10 straipsnio 2a dalį, 12 straipsnio 5a dalį ir 22 straipsnio 3a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  1 dalyje nurodytas priemones sudaro:
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  nuostatos, pagal kurias vartotojas gali pagal nacionalinę teisę kreiptis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas, kad užtikrintų šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančių nuostatų laikymąsi;
a)  galimybė vartotojui, kurį tiesiogiai paveikė gaminio ar paslaugos neatitiktis, pagal nacionalinę teisę kreiptis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama ši direktyva;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  nuostatos, pagal kurias viešojo sektoriaus įstaigos ar privačios asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų laikymasis, gali pagal nacionalinę teisę kreiptis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas vartotojų naudai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama ši direktyva.
b)  galimybė viešojo sektoriaus įstaigoms ar privačioms asociacijoms, organizacijoms arba kitiems juridiniams asmenims, kurie yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų laikymasis, pagal nacionalinę teisę kreiptis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas vartotojų naudai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama ši direktyva. Teisėtas interesas galėtų būti atstovavimas vartotojams, kuriuos tiesiogiai paveikė gaminio ar paslaugos neatitiktis;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  galimybė vartotojui, kurį tiesiogiai paveikė gaminio ar paslaugos neatitiktis, pasinaudoti skundų nagrinėjimo mechanizmu; tą mechanizmą galėtų administruoti esama įstaiga, pvz., nacionalinis ombudsmenas.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės užtikrina, kad prieš kreipiantis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas, kaip nurodyta 1 dalies a ir b punktuose, būtų galima pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo mechanizmais siekiant pašalinti bet kokią įtariamą neatitiktį šios direktyvos nuostatoms, apie kurią pranešta pasitelkus 2 dalies ba punkte nurodytą skundų nagrinėjimo mechanizmą.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Šis straipsnis netaikomas sutartims, kurioms taikoma direktyva 2014/24/ES arba 2014/25/ES.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis
2.  Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
2.  Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, tačiau neturi pakeisti ekonominės veiklos vykdytojų prievolės užtikrinti jų gaminių ir paslaugų prieinamumą vykdymo. Jei ekonominės veiklos vykdytojas netaiko nuostatų, kartu su nuobaudomis turi būti taikomi veiksmingi taisomieji veiksmai.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis
4.  Skiriant nuobaudas atsižvelgiama į reikalavimų nesilaikymo mastą, įskaitant reikalavimų neatitinkančių gaminių ir (arba) paslaugų kiekį ir į poveikį patiriančių žmonių skaičių.
4.  Skiriant nuobaudas atsižvelgiama į reikalavimų nesilaikymo mastą, įskaitant jo rimtumą, ir į reikalavimų neatitinkančių gaminių ir (arba) paslaugų kiekį ir į poveikį patiriančių žmonių skaičių.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės pradeda taikyti šias nuostatas nuo ... [įterpti datą – šešeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
2.  Valstybės narės pradeda taikyti šias nuostatas nuo ... [penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Nepažeisdamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės numato pereinamąjį penkerių metų trukmės laikotarpį praėjus ... [šešeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo dienos], per kurį paslaugų teikėjai gali toliau teikti savo paslaugas naudodami gaminius, kuriuos jie iki šios datos teisėtai naudojo teikdami panašias paslaugas.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Valstybės narės gali numatyti, kad savitarnos terminalai, kuriuos paslaugų teikėjai teisėtai naudojo teikdami paslaugas iki ... [šešeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos], gali būti toliau naudojami teikiant panašias paslaugas iki jų ekonomiškai naudingo gyvavimo laiko pabaigos.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės, kurios naudojasi 3 straipsnio 10 dalyje numatyta galimybe, pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos šiuo tikslu priima, tekstą ir pateikia Komisijai ataskaitą apie jas įgyvendinant padarytą pažangą.
5.  Prireikus valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų, kurias jos priima, kad įgyvendintų 3 straipsnio 10 dalį, tekstą ir pateikia Komisijai jų įgyvendinimo pažangos ataskaitą.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis
Komisija ... [įterpti datą - ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos taikymo] ir vėliau kas penkerius metus pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą.
-1.   Komisija ne vėliau kaip ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas penkerius metus pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis
1.  Šioje ataskaitoje, be kita ko, atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir technologinius pokyčius, apžvelgiama gaminių ir paslaugų prieinamumo raida ir poveikis ekonominės veiklos vykdytojams ir neįgaliesiems, kur įmanoma nustatant galimas naštos sumažinimo sritis siekiant įvertinti poreikį peržiūrėti šią direktyvą.
1.  Tose ataskaitose, parengtose remiantis pagal 12 straipsnio 6 dalį ir 22 straipsnio 4 dalį gautais pranešimais, vertinama, ar šia direktyva buvo pasiekti joje nustatyti tikslai, visų pirma siekiant pagerinti laisvą prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimą. Be to, šiose ataskaitose, atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir technologinius pokyčius, turi būti apžvelgiama gaminių ir paslaugų prieinamumo raida, poreikis į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti naujus gaminius ir paslaugas ar poreikis iš jos taikymo srities pašalinti tam tikrus gaminius ar paslaugas, taip pat šios direktyvos poveikis ekonominės veiklos vykdytojams ir neįgaliesiems, kur įmanoma nustatant galimas naštos sumažinimo sritis siekiant įvertinti poreikį peržiūrėti šią direktyvą.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės laiku pateikia Komisijai visą šiai ataskaitai parengti reikalingą informaciją.
2.  Valstybės narės laiku pateikia Komisijai visą šioms ataskaitoms parengti reikalingą informaciją.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į ekonominę veiklą vykdančių suinteresuotųjų subjektų ir susijusių nevyriausybinių organizacijų, įskaitant neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų organizacijas, nuomonę.
3.  Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į ekonominę veiklą vykdančių suinteresuotųjų subjektų ir susijusių nevyriausybinių organizacijų, įskaitant neįgaliųjų organizacijas, nuomonę.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio A dalis (nauja)
A.  Operacinės sistemos
1.  Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad jos atitiktų C dalyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  informaciją apie susijusios paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones; taip pat
b)  elektroninę informaciją, įskaitant svetaines, reikalingą susijusiai paslaugai teikti.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio B dalis (nauja)
B.  bendrosios paskirties kompiuterių įrangai ir į ją integruotoms operacinėms sistemoms,
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio 2 punktas
[.....]
Išbraukta.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio C dalis (nauja)
C.  Reikalavimai funkcinėms savybėms
Siekiant, kad gaminių ir paslaugų dizainas ir naudotojo sąsaja būtų prieinami, kai tinkama, jie turi būti projektuojami taip, kad:
a)  juos būtų galima naudoti neturint regėjimo.
Kai gaminiu užtikrinami vizualiniai veikimo režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, kurį taikant regėjimo nereikia;
b)  juos būtų galima naudoti turint regos sutrikimų.
Kai gaminiu užtikrinami vizualiniai veikimo režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, kuriuo galėtų naudotis regos sutrikimų turintys asmenys; to galima pasiekti, pavyzdžiui, įdiegus galimybę lanksčiai keisti kontrastą ir ryškumą, neprarandant turinio ar funkcionalumo lanksčiai keisti dydį, lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį planą ir fono vizualinius elementus ir lanksčiai valdyti būtiną matymo lauką;
c)  juos būtų galima naudoti neturint gebėjimo suvokti spalvas.
Kai gaminiu užtikrinami vizualiniai veikimo režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, kurį taikant naudotojui nereikia gebėjimo suvokti spalvas;
d)  juos būtų galima naudoti neturint klausos.
Kai gaminiu užtikrinami garsiniai veikimo režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, kurį taikant klausos nereikia;
e)  juos būtų galima naudoti turint klausos sutrikimų.
Kai gaminiu užtikrinami garsiniai veikimo režimai, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, apimantis geresnes garsines savybes; tai būtų galima pasiekti, pavyzdžiui, suteikiant vartotojui galimybę valdyti garso stiprumą ir lanksčiai atskirti ir kontroliuoti priekinį planą ir fono garsus, kai balsas ir fonas pateikiami atskiruose garso takeliuose;
f)  juos būtų galima naudoti neturint gebėjimo kalbėti.
Kai naudojant gaminį reikia naudotojų kalbinių duomenų įvesties, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, kurį taikant nereikalinga jų kalbinė reakcija; kalbinė reakcija yra visi žodiniai garsai, tokie kaip kalbėjimas, švilpimas ar spragsėjimas;
g)  juos būtų galima naudoti esant ribotoms galimybėms atlikti rankų judesius ar ribotai jėgai.
Kai naudojant gaminį reikia atlikti rankinius veiksmus, turi būti užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, kuriuo naudotojams suteikiama galimybė atlikti alternatyvius veiksmus, kuriems nereikia rankų judesių ar jėgos arba vienu metu naudotis keliomis kontrolės funkcijomis;
h)  juos būtų galima naudoti esant ribotai galimybei pasiekti.
Jei gaminiai yra laisvai pastatomi arba įmontuojami, valdymo elementai turi būti pasiekiami visiems naudotojams;
i)  jie mažintų pavojų sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai.
Kai gaminiu užtikrinami vizualiniai veikimo režimai, turi būti vengiama veikimo režimų, kurie gali sukelti traukulius dėl jautrumo šviesai;
j)  juos būtų galima naudoti turint ribotus pažinimo gebėjimus.
Gaminyje būtų užtikrinamas bent vienas veikimo režimas, apimantis savybes, dėl kurių naudoti gaminį būtų lengviau ir paprasčiau;
k)  juos naudojant būtų išsaugomas privatumas.
Kai gaminys pasižymi savybėmis, kuriomis suteikiamas prieinamumas, turi būti užtikrintas bent vienas veikimo režimas, kuriuo išlaikomas privatumas tuo metu, kai naudojamasi gaminio savybėmis, kuriomis suteikiamas prieinamumas.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I skirsnio D dalis (nauja)
D.  Paramos paslaugos
Jei teikiamos paramos paslaugos, jomis užtikrinamas informacijos apie gaminių prieinamumą ir jų suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis neįgaliesiems prieinamais komunikacijos būdais.
Pakeitimai 183 ir 291
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio pavadinimas
Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų automatai ir registracijos automatai
Savitarnos terminalai: bankomatai, bilietų automatai, registracijos automatai ir mokėjimo terminalai
Pakeitimai 184, 291, 299 ir 342
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba
1.  Projektavimas ir gamyba
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
Siekiant, kad gaminiais kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jie turi būti projektuojami ir gaminami taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus. Šiuo klausimu pažymėtina, jog neturi būti reikalaujama, kad prieinamumo savybė būtų aktyvuota tam, kad naudotojas, kuriam ta savybė reikalinga, galėtų ją aktyvuoti.
Gaminių projektavimas ir gamyba turi būti prieinami ir apimti šias funkcijas:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)  informaciją apie gaminio naudojimą, pateikiamą ant paties gaminio (etiketės, instrukcijos ir įspėjimai);
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
b)  gaminio naudotojo sąsajas (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis);
c)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
c)  gaminio funkcionalumą, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti neįgaliųjų poreikius; tai turi būti pasiekta suteikiant galimybę naudoti asmenines ausines, kai reagavimo laikas yra ribotas, naudotoją įspėjant keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir suteikiant galimybę pratęsti leistiną laiką, taip pat nustatant tinkamą kontrastą ir įdiegiant lytėjimo būdu pastebimus klavišus ir valdymo mygtukus;
d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
d)  kai aktualu, gaminys turi būti suderinamas su įvairiais Sąjungos lygmeniu prieinamais pagalbiniais prietaisais ir technologijomis, įskaitant klausos techniką, pvz., klausos aparatus, telerites, kochlearinius implantus ir pagalbinius klausos įrenginius.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo II skirsnio 2 punktas
[....]
Išbraukta.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio pavadinimas
Telefonijos paslaugos, įskaitant skubiosios pagalbos tarnybų paslaugas, ir susiję vartotojų galutiniai įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais
Telefonijos paslaugos, įskaitant skubiosios pagalbos tarnybų paslaugas, ir susiję vartotojų galiniai įrenginiai
Pakeitimai 187, 292 ir 300
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio A dalies 1 punktas
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
1.  Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir jos turi apimti:
a)  užtikrinant teikiant paslaugas naudojamų gaminių prieinamumą pagal B punkte „Susiję vartotojų galutiniai įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ išdėstytas taisykles;
a)  gaminius, paslaugų teikėjų naudojamus teikiant atitinkamas paslaugas pagal šio skirsnio B dalyje išdėstytas taisykles;
b)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
b)  informaciją apie susijusios paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)   elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal c punktą.
ba)   elektroninę informaciją, įskaitant susijusias internetines programas, reikalingas atitinkamai paslaugai teikti;
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinamą interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
ca)  mobiliųjų įrenginių programas;
d)  pateikiant prieinamą informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
d)  informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
e)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
e)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas, procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius ir užtikrinamas sąveikumas. Tai turi būti pasiekta palaikant balso, vaizdo ir realiuoju laiku perduodamo teksto pranešimus, atskirai ar bet kokiu deriniu (įvairiapusis ryšys) tarp dviejų vartotojų arba tarp vartotojo ir avarinės tarnybos.
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio A dalies 1 a punktas (naujas)
1a.   Paramos paslaugos
Jei įmanoma, paramos paslaugomis (pagalbos tarnybos, skambučių centrai, techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir mokymo paslaugos) užtikrinamas informacijos apie gaminio prieinamumą ir jo suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis teikimas funkcinių sutrikimų turintiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, prieinamais komunikacijos būdais.
Pakeitimai 188 ir 292
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies pavadinimas
B.  Susiję vartotojų galutiniai įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais
B.  Susiję vartotojų galiniai įrenginiai
Pakeitimai 189, 292 ir 301
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba
1.  Projektavimas ir gamyba
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
Siekiant, kad gaminiais kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jie turi būti projektuojami ir gaminami taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)   informaciją apie gaminio naudojimą, pateikiamą ant paties gaminio (etiketės, instrukcijos ir įspėjimai);
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
b)  gaminio pakuotę, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijas;
i)  instrukcijų turinys turi būti pateikiamas tokia teksto forma, kurią naudojant galima sugeneruoti alternatyvius pagalbinius formatus, kurie gali būti pateikiami įvairiai ir priimami keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir
ii)  instrukcijose turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
d)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
d)  gaminio naudotojo sąsają (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis);
e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
e)  gaminio funkcionalumą, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti neįgaliųjų poreikius ir užtikrinti sąveikumą; tai turi būti pasiekta palaikant tiksliąją garso atkurtį, tokią vaizdo gebą, kuri leistų naudotojams komunikuoti gestų kalba, tekstą realiuoju laiku, atskirai arba derinant su garso ir vaizdo pranešimais, arba užtikrinant veiksmingą bevielį prisijungimą prie klausos techniko;
f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
f)  gaminio sąsajas su pagalbiniais prietaisais.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies 2 punktas
[....]
Išbraukta.
Pakeitimas 346/rev
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo III skirsnio B dalies 2 a punktas (naujas)
2a.   Paramos paslaugos
Jei įmanoma, paramos paslaugomis (pagalbos tarnybos, skambučių centrai, techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir mokymo paslaugos) užtikrinamas informacijos apie gaminio prieinamumą ir jo suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis teikimas funkcinių sutrikimų turintiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, prieinamais komunikacijos būdais.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio pavadinimas
Audiovizualinės paslaugos ir susijusi vartotojų įranga su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų ir susijusios vartotojų įrangos interneto svetainės ir taikomosios programos
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies pavadinimas
A.  Paslaugos:
A.  Interneto svetainės ir taikomosios programos
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio A dalies 1 punktas
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
1.   Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir jos turi apimti:
a)   užtikrinant teikiant paslaugas naudojamų gaminių prieinamumą pagal B punkte „Susiję vartotojų galutiniai įrenginiai su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais“ išdėstytas taisykles;
a)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinamą interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
b)   teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
b)   mobiliojo ryšio įranga pagrįstas taikomąsias programas;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal c punktą.
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
d)  pateikiant prieinamą informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
e)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B dalies pavadinimas
B.  Susijusi vartotojų įranga su pažangiosios kompiuterijos pajėgumais
B.  Susijusi vartotojų įranga
Pakeitimai 195 ir 293
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B dalies 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba
1.  Projektavimas ir gamyba
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
Siekiant, kad gaminiais kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jie turi būti projektuojami ir gaminami taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)  informaciją apie gaminio naudojimą, pateikiamą ant paties gaminio (etiketės, instrukcijos ir įspėjimai);
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
b)  gaminio pakuotę, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijas;
i)  instrukcijų turinys turi būti pateikiamas tokia teksto forma, kurią naudojant galima sugeneruoti alternatyvius pagalbinius formatus, kurie gali būti pateikiami įvairiai ir priimami keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir
ii)  instrukcijose turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
d)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
d)  gaminio naudotojo sąsają (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis);
e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
e)  gaminio funkcionalumą, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti neįgaliųjų poreikius; to galima pasiekti, pavyzdžiui, remiant galimybę pasirinkti, pritaikyti asmeninėms reikmėms ir rodyti prieigą prie paslaugų, kaip antai subtitrų kurtiesiems ir klausos sutrikimų turintiems asmenims, garso komentarų, įgarsintų subtitrų ir vertimo į gestų kalbą, aprūpinant veiksmingo bevielio prisijungimo prie klausos technikos priemone arba suteikiant galimybę naudotis valdymo įrenginiais, kuriais vartotojui suteikiama prieiga prie audiovizualinių paslaugų tokiu pat mastu kaip ir pagrindiniai žiniasklaidos valdymo įrenginiai;
f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
f)  gaminio sąsajas su pagalbiniais prietaisais.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IV skirsnio B dalies 2 punktas
[....]
Išbraukta.
Pakeitimai 197 ir 308
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio pavadinimas
Keleivinio oro, autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugos; interneto svetainės, naudojamos keleivinio transporto paslaugoms teikti; mobiliaisiais įrenginiais teikiamos paslaugos, pažangus bilietų pardavimas ir informacija realiuoju laiku; savitarnos terminalai, bilietų pardavimo automatai ir registravimo aparatai, naudojami keleivinio transporto paslaugoms teikti
Keleivinio oro, miesto arba tolimojo susiekimo autobusų, geležinkelių ir vandens transporto paslaugos; interneto svetainės, naudojamos keleivinio transporto paslaugoms teikti; mobiliaisiais įrenginiais teikiamos paslaugos, pažangus bilietų pardavimas ir informacija realiuoju laiku; savitarnos terminalai, įskaitant mokėjimo terminalus, bilietų pardavimo automatai ir registravimo aparatai, naudojami keleivinio transporto, judumo ir turizmo paslaugoms teikti
Pakeitimai 198, 294/rev, 303, 311, 315 ir 316
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio A dalies 1 punktas
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
1.   Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
a)  informaciją apie susijusios paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
aa)   informacija kaip naudoti paslaugos prieinamumo savybes, įskaitant transporto priemonių ir aplinkinės infrastruktūros bei fizinės aplinkos prieinamumą turi būti nurodoma ir paaiškinama, o informacija apie pagalbą turi būti teikiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006, Reglamentą (ES) Nr. 1177/2010, Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 ir Reglamentą (ES) Nr. 181/2011;
iii)   elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal b punktą.
ab)   elektroninę informaciją, įskaitant susijusias internetines programas, reikalingas atitinkamai paslaugai teikti, teikiamą pagal b punktą;
b)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
b)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių, įskaitant internetines prietaikas, reikalingas keleivinio transporto, turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms teikti, prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti; tai apima turinio pateikimo pritaikomumą ir interaktyvumą, prireikus suteikiant prieinamą elektroninę alternatyvą, tai atliekant patikimai, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis, prieinamomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
ba)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant mobiliaisiais įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant paslaugoms teikti reikalingas mobiliąsias prietaikas, prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą, tai atliekant taip patikimai, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
c)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
c)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius, nuosekliai ir tinkamai užtikrinant mobiliaisiais įrenginiais teikiamų paslaugų, įskaitant paslaugoms teikti reikalingą mobiliųjų įrenginių programinę įrangą, prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip patvariai, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
Tai apima tokias paslaugas, kaip pažangus bilietų pardavimas (elektroninė rezervacija, bilietų užsakymas ir kt.), keleivių informacija realiuoju laiku (tvarkaraščiai, informacija apie transporto sutrikimus, jungiamuosius maršrutus, tolesnę kelionę kitų rūšių transportu ir pan.), papildoma informacija apie paslaugas (pvz., stočių darbuotojus, sugedusius liftus ar paslaugas, kurios laikinai nebeteikiamos);
ca)  mobiliaisiais įrenginiais teikiamas paslaugas, pažangų bilietų pardavimą ir informaciją realiuoju laiku.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio B dalis
B.  Interneto svetainės, naudojamos keleivinio transporto paslaugoms teikti:
Išbraukta.
a)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio C dalis
C.   Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, informacija realiuoju laiku
Išbraukta.
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
a)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal b punktą.
b)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio D dalies pavadinimas
D.  Savitarnos terminalai, bilietų pardavimo automatai ir registravimo aparatai, naudojami keleivinio transporto paslaugoms teikti
D.  Savitarnos terminalai, įskaitant mokėjimo terminalus, bilietų pardavimo automatai ir registravimo aparatai, naudojami keleivinio transporto paslaugoms teikti
Pakeitimai 202 ir 327
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio D dalies 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba
1.  Projektavimas ir gamyba
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
Siekiant, kad gaminiais kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jie turi būti projektuojami ir gaminami taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)  informaciją apie gaminio naudojimą, pateikiamą ant paties gaminio (etiketės, instrukcijos ir įspėjimai);
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
b)  gaminio naudotojo sąsają (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis);
c)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
c)  gaminio funkcionalumą, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti neįgaliųjų poreikius;
d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
d)  gaminio suderinamumas su pagalbiniais prietaisais ir technologijomis, įskaitant klausos techniką, tokią kaip klausos aparatai, teleritės, kochleariniai implantai ir pagalbiniai klausos įrenginiai; gaminyje taip pat užtikrinama galimybė naudoti asmenines ausines..
Pakeitimas 352
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio D dalies 1 a punktas (naujas)
1a.  Paramos paslaugos
Jei įmanoma, paramos paslaugomis (pagalbos tarnybos, skambučių centrai, techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir mokymo paslaugos) užtikrinamas informacijos apie gaminio prieinamumą ir jo suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis teikimas funkcinių sutrikimų turintiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, prieinamais komunikacijos būdais.

Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo V skirsnio D dalies 2 punktas
[....]
Išbraukta.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio pavadinimas
Banko paslaugos; interneto svetainės, naudojamos banko paslaugoms teikti; mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko paslaugos; savitarnos terminalai, įskaitant bankomatus, naudojami banko paslaugoms teikti
Vartotojų banko paslaugos; interneto svetainės, naudojamos banko paslaugoms teikti; mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko paslaugos; savitarnos terminalai, įskaitant mokėjimo terminalus ir bankomatus, naudojami banko paslaugoms teikti
Pakeitimai 205, 295 ir 304
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio A dalies 1 punktas
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
1.  Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  užtikrinant teikiant paslaugas naudojamų gaminių prieinamumą pagal D punkte išdėstytas taisykles;
a)  gaminius, paslaugų teikėjų naudojamus teikiant atitinkamas paslaugas pagal šio skirsnio D dalyje išdėstytas taisykles;
b)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
b)  informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones; Ši informacija turi būti suprantama ir pateikta B2 sudėtingumo lygio (savarankiškas vartotojas pagal Europos Tarybos sukurtą bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacine sistemą) neviršijančia kalba;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal c punktą.
ba)   elektroninė informacija, įskaitant susijusias svetaines ir internetines programas, reikalingas atitinkamai paslaugai teikti, ir įskaitant informaciją apie e. tapatumo nustatymo, saugumo ir mokėjimo metodus;
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
d)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
d)  funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius;
da)  mobiliojo ryšio įranga pagrįstas banko paslaugas.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio B dalis
B.  Interneto svetainės, naudojamos banko paslaugoms teikti
Išbraukta.
Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
a)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio C dalis
C.   Mobiliojo ryšio įranga pagrįstos banko paslaugos
Išbraukta.
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
a)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal b punktą.
b)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalies pavadinimas
D.  Savitarnos terminalai, įskaitant bankomatus, naudojami banko paslaugoms teikti
D.  Savitarnos terminalai, įskaitant mokėjimo terminalus ir bankomatus, naudojami vartotojų banko paslaugoms teikti
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalies 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba
1.  Projektavimas ir gamyba
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
Siekiant, kad gaminiais kuo plačiau naudotųsi neįgalieji, jie turi būti projektuojami ir gaminami taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)  informaciją apie gaminio naudojimą, pateikiamą ant paties gaminio (etiketės, instrukcijos ir įspėjimai);
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
b)  gaminio naudotojo sąsają (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis);
c)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
c)  gaminio funkcionalumą, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti neįgaliųjų poreikius;
d)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
d)  gaminio sąsajas su pagalbiniais prietaisais.
Pakeitimas 356
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalies 1 a punktas (naujas)
1a.  Paramos paslaugos
Jei įmanoma, paramos paslaugomis (pagalbos tarnybos, skambučių centrai, techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir mokymo paslaugos) užtikrinamas informacijos apie gaminio prieinamumą ir jo suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis teikimas funkcinių sutrikimų turintiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, prieinamais komunikacijos būdais.

Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VI skirsnio D dalies 2 punktas
[....]
Išbraukta.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio pavadinimas
E.  knygos
E.  knygos ir susijusi įranga
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio A dalies 1 punktas
1.   Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, jos teikiamos:
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau pagrįstai naudotų neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų šioje direktyvoje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  užtikrinant teikiant paslaugas naudojamų gaminių prieinamumą pagal B punkte „Gaminiai“ išdėstytas taisykles;
a)  gaminius, paslaugų teikėjų naudojamus teikiant atitinkamas paslaugas pagal šio skirsnio B dalyje išdėstytas taisykles;
b)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones tokiais būdais:
b)  informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones ir turimą informaciją (metaduomenis) apie gaminių ir paslaugų prieinamumo savybes;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal c punktą.
ba)   elektroninę informaciją, įskaitant susijusias internetines programas ir e. knygų įrangą, reikalingą atitinkamai paslaugai teikti;
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinamą interneto svetainių ir mobiliųjų įrenginių programų prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
d)  pateikiant prieinamą informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
d)  pateikiant prieinamą informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
e)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
e)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius, tai turi būti pasiekta užtikrinant naršymą visame dokumente, pavyzdžiui, teikiant dinamišką formatą, galimybę sinchronizuoti tekstą ir garso medžiagą, teksto įgarsinimo technologiją, alternatyvių turinio perdavimo ir jo sąveikos su daugeliu pagalbinių technologijų galimybes tokiu būdu, kad jie būtų pastebimi, suprantami, galimi naudoti ir užtikrintų maksimalų suderinamumą su esama ir būsima naudotojo programine įranga.
Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio B dalies 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
1.  Projektavimas ir gamyba Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, gaminiai projektuojami ir gaminami laikantis šių prieinamumo reikalavimų:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)   informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri turi būti pateikiama įvairiais prieinamais formatais ir kuri:
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu ir taip, kad kontrastas tarp ženklų ir fono būtų pakankamas, siekiant kuo labiau padidinti įskaitomumą, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą) ir jo prekės ženklo, pavadinimo ir rūšies nuorodą, kuri;
i)  turi atitikti a punkte nustatytus reikalavimus;
ii)  turi paprastai ir tiksliai informuoti naudotojus, kad gaminys pasižymi prieinamumo savybėmis ir kad jis suderinamas su pagalbinėmis technologijomis;
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijų, nesvarbu, ar jos pateikiamos atskirai, ar yra sudedamoji gaminio dalis, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:
i)  instrukcijų turinys turi būti pateikiamas tokia teksto forma, kurią naudojant galima sugeneruoti alternatyvius pagalbinius formatus, kurie gali būti pateikiami įvairiais būdais, taip pat keliomis juslėmis atpažįstamu būdu
i)  turi būti pateikiamos prieinamu internetiniu formatu ir kaip elektroninis neinternetinis dokumentas, kuris yra ir pastebimas, ir galimas naudoti, taip pat
ii)   instrukcijose turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
ii)  gamintojas turi išvardyti gaminio prieinamumo savybes ir paaiškinti, kaip jomis naudotis, ir nurodyti, ar gaminys suderinamas su pagalbinėmis technologijomis;s;
d)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
d)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
f)  kai aktualu, gaminys turi būti suderinamas su pagalbiniais prietaisais ir technologijomis.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VII skirsnio B dalies 2 punktas
[...]
Išbraukta.
Pakeitimai 215, 296, 306 ir 359
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio A dalies 1 punktas
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
1.  Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
a)  informaciją apie susijusios paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal b punktą.
aa)   elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines programas ir informaciją apie e. tapatumo nustatymo, saugumo ir mokėjimo metodus, kuri reikalinga paslaugai teikti, teikiama pagal b punktą;
b)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
b)  nuoseklų ir tinkamą interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
ba)  mobiliojo ryšio įranga pagrįstas e. prekybos paslaugas;
Pakeitimas 360
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII skirsnio A dalies 1 a punktas (naujas)
1a.  Paramos paslaugos: kur įmanoma, paramos paslaugomis (pagalbos tarnybos, skambučių centrai, techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir mokymo paslaugos) užtikrinamas informacijos apie galimybes naudotis paslauga ir jos suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis teikimas funkcinių sutrikimų turintiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, prieinamais komunikacijos būdais.
Pakeitimas 335
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo VIII a skirsnis (naujas)
VIIIa skirsnis
Apgyvendinimo paslaugos
Paslaugos
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius, jos teikiamos:
a)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
i)  pateikiant prieinamu internetiniu formatu ir užtikrinant, kad ji būtų suvokiama, galima naudoti, suprantama ir tvari, kaip nurodyta b punkte;
ii)  išvardijant paslaugos prieinamumo savybes ir paaiškinant, kaip jomis naudotis, taip pat nurodant, kaip jos papildo įvairias pagalbines technologijas;
b)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių ir paslaugai teikti reikalingų internetinių prietaikų prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip patvariai, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
c)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinant mobiliaisiais įrenginiais teikiamų e. prekybos paslaugų, įskaitant paslaugai teikti reikalingą mobiliųjų įrenginių programinę įrangą, prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip patvariai, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
d)  užtikrinant, kad e. tapatumo nustatymo, saugumo ir mokėjimo metodai, reikalingi paslaugos teikimui, būtų suprantami, galimi naudoti ir tvarūs, nekeliantys grėsmės vartotojo saugumui ar privatumui;
e)  užtikrinant fizinės aplinkos prieinamumą neįgaliesiems laikantis X skirsnio reikalavimų, įskaitant:
i)  visas bendro naudojimo erdves (priėmimo vietas, įėjimus, laisvalaikio vietas, konferencijų sales ir pan.);
ii)  kambarius, laikantis X skirsnio reikalavimų; minimalus neįgaliesiems prieinamų kambarių kiekviename objekte skaičius turi būti:
–  vienas neįgaliesiems pritaikytas kambarys objekte, turinčiame ne daugiau kaip 20 kambarių;
–  du neįgaliesiems pritaikyti kambariai objektuose, kuriuose yra daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 50 kambarių;
–  vienas papildomas neįgaliesiems pritaikytas kambarys kas 50 papildomų kambarių.
2.  Paramos paslaugos
Kai yra, paramos paslaugos (pagalbos tarnybos, skambučių centrai, techninė pagalba, perdavimo paslaugos ir mokymo paslaugos) užtikrina informacijos apie paslaugos prieinamumą ir jos suderinamumą su pagalbinėmis technologijomis ir paslaugomis teikimą funkcinių sutrikimų turintiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius, prieinamais komunikacijos būdais.

Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 1 punktas
1.  Projektavimas ir gamyba
1.  Projektavimas ir gamyba
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, gaminiai projektuojami ir gaminami užtikrinant šių elementų prieinamumą:
Siekiant, kad gaminius ateityje kuo plačiau naudotų neįgalieji ir asmenys, turintys su amžiumi susijusių sutrikimų, jie projektuojami ir gaminami laikantis C dalies I skirsnyje išdėstytų funkcinių savybių reikalavimų ir apima:
a)  informacijos apie gaminio naudojimą, pateikiamos ant paties gaminio (etiketės, instrukcijų, įspėjimo), kuri:
a)  informaciją apie gaminio naudojimą, pateikiamą ant paties gaminio (etiketės, instrukcijos, įspėjimai);
i)  turi būti pateikiama keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti suprantama;
iii)  turi būti pastebima;
iv)  turi būti pateikiama tinkamo dydžio šriftu, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas;
b)  gaminio pakuotės, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
b)  gaminio pakuotę, įskaitant ant jos pateikiamą informaciją (apie atidarymą, uždarymą, naudojimą, šalinimą);
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijų, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus:
c)  gaminio naudojimo, montavimo ir eksploatavimo, saugojimo ir šalinimo instrukcijas;
i)  instrukcijų turinys turi būti pateikiamas tokia teksto forma, kurią naudojant galima sugeneruoti alternatyvius pagalbinius formatus, kurie gali būti pateikiami įvairiai ir priimami keliomis juslėmis atpažįstamu būdu ir
ii)  instrukcijose turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
d)  gaminio naudotojo sąsajos (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis) pagal 2 punktą;
d)  gaminio naudotojo sąsają (valdymas, kontrolė ir grįžtamoji informacija, įvestis ir išvestis);
e)  gaminio funkcionalumo, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius pagal 2 punktą;
e)  gaminio funkcionalumą, užtikrinant funkcijas, kurių tikslas – tenkinti neįgaliųjų poreikius;
f)  gaminio sąsajos su pagalbiniais prietaisais.
f)  gaminio sąsajas su pagalbiniais prietaisais.
Pakeitimai 217 ir 297/rev
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio A dalies 2 punktas
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio B dalies 1 punktas
1.  Siekiant, kad paslaugas ateityje kuo plačiau naudotų funkcinių sutrikimų turintys asmenys, įskaitant neįgaliuosius ir asmenis, turinčius su amžiumi susijusių sutrikimų, jos teikiamos:
1.  Siekiant, kad paslaugomis kuo plačiau pagrįstai naudotųsi neįgalieji, jos turi būti teikiamos taip, kad atitiktų C dalies I skirsnyje nustatytus funkcinių savybių reikalavimus, ir turi apimti:
a)  užtikrinant, kad būtų prieinama fizinė aplinka, kurioje teikiama paslauga, įskaitant transporto infrastruktūrą, pagal C dalį, nedarant poveikio nacionaliniams ir Sąjungos teisės aktams dėl meninės, istorinės ar archeologinės reikšmės nacionalinių vertybių apsaugos;
a)  fizinę aplinką, kurioje teikiama paslauga, įskaitant transporto infrastruktūrą pagal C dalį, nedarant poveikio nacionaliniams ir Sąjungos teisės aktams dėl meninės, istorinės ar archeologinės reikšmės nacionalinių vertybių apsaugos;
b)  užtikrinant, kad būtų prieinami įrenginiai, įskaitant transporto priemones, laivus ir įrangą, kurių reikia paslaugai teikti:
b)  įrenginius, įskaitant transporto priemones, laivus ir įrangą, kurių reikia paslaugai teikti:
i)  fizinės aplinkos dizainas turi atitikti C dalies reikalavimus, susijusius su įlipimu, išlipimu, važiavimu ir naudojimu;
i)  fizinės aplinkos dizainą (jis turi atitikti C dalyje pateiktus reikalavimus, susijusius su įlipimu, išlipimu, važiavimu ir naudojimu);
ii)  informacija turi būti pateikiama įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
iii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam vaizdiniam turiniui.
c)  užtikrinant teikiant paslaugas naudojamų gaminių prieinamumą pagal A dalyje išdėstytas taisykles;
c)  gaminius, naudojamus teikiant paslaugas pagal A dalyje išdėstytas taisykles;
d)  teikiant informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones:
d)  informaciją apie paslaugos veikimą ir jos prieinamumo charakteristikas ir priemones;
i)  informacijos turinys turi būti teikiamas tokia teksto forma, kurią naudotojas galėtų naudoti, kad sugeneruotų alternatyvius pagalbinius formatus, kurie galėtų būti pateikiami įvairiai ir keliomis juslėmis atpažįstamu būdu;
ii)  turi būti pateikiama alternatyvų netekstiniam turiniui;
iii)  elektroninė informacija, įskaitant susijusias internetines prietaikas, reikalingas paslaugai teikti, teikiama pagal e punktą.
e)   nuosekliai ir tinkamai užtikrinant interneto svetainių prieinamumą, kad naudotojai galėtų jas pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
e)  nuosekliai ir tinkamai užtikrinamą interneto svetainių ir mobiliųjų įrenginių prieinamumą, kad naudotojai galėtų juos pastebėti, naudoti ir suprasti (įskaitant galimybę pritaikyti pateikiamą turinį ir interaktyvumą), prireikus užtikrinant prieinamą elektroninę alternatyvą ir taip, kad būtų palengvintas sąveikumas su įvairia naudotojo programine įranga ir pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis;
f)  pateikiant prieinamą informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
f)  informaciją, siekiant sudaryti sąlygas papildomumui su pagalbinėmis paslaugomis;
g)  įskaitant funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į funkcinių sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
g)  funkcijas, veiklą, strategijas ir procedūras bei paslaugos teikimo pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo IX skirsnio C dalies 1 punkto įžanginė dalis
1.  Fizinės aplinkos prieinamumas funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius, kiek tai susiję su numatomu savarankišku naudojimu, apima šiuos zonų, kurios skirtos viešam naudojimui, aspektus:
1.  Fizinės aplinkos prieinamumas neįgaliesiems, kiek tai susiję su numatomu savarankišku naudojimu, apima šiuos zonų, kurios skirtos viešam naudojimui, aspektus:
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo X skirsnio 1 punkto įžanginė dalis
Fizinės aplinkos prieinamumas funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius, kiek tai susiję su numatomu savarankišku naudojimusi 3 straipsnio 10 dalyje nurodytomis paslaugomis, apima šiuos viešojo naudojimo zonų aspektus:
Fizinės aplinkos prieinamumas neįgaliesiems, kiek tai susiję su numatomu savarankišku naudojimusi 3 straipsnio 10 dalyje nurodytomis paslaugomis, apima šiuos viešojo naudojimo zonų aspektus:
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 4 dalies 4.1 punktas
4.1.  Gamintojas pažymi šioje direktyvoje nurodytu CE ženklu kiekvieną taikytinus šios direktyvos reikalavimus atitinkantį gaminį.
Išbraukta.

(1)Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0188/2017).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika