Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0188/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0188/2017

Debates :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Balsojumi :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/03/2019 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Pieņemtie teksti
PDF 1193kWORD 179k
Ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1.aatsauce (jauna)

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, un jo īpaši tās 26. pantu,

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū.
(1)  Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un likvidējot šķēršļus konkrētu pieejamu produktu un pakalpojumu brīvai apritei. Tādējādi tiks uzlabota pieejamu produktu un pakalpojumu pieejamība iekšējā tirgū un uzlabota piekļuve par tiem sniegtajai informācijai, kā arī šāda informācija būs praktiskāka.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Pieejamu produktu un pakalpojumu pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju skaits, kuriem ir invaliditāte un/vai funkcionāli ierobežojumi, ievērojami pieaugs līdz ar Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību un veicina spēju dzīvot neatkarīgi.
(2)  Pieejamu produktu un pakalpojumu pieprasījums ir liels, un tādu iedzīvotāju skaits, kuriem ir funkcionāli ierobežojumi, tostarp invaliditāte Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (“Konvencija”) 1. panta izpratnē, ievērojami pieaugs līdz ar Savienības iedzīvotāju novecošanu. Vide, kurā produkti un pakalpojumi ir pieejamāki, veido iekļaujošāku sabiedrību un ir priekšnosacījums spējai dzīvot neatkarīgi.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Attiecībā uz produktiem, rīkiem, ierīcēm un pakalpojumiem būtu jānodrošina vispārēja pieejamība, universālais dizains un dzimumu līdztiesības aspekts, lai tos vispārēji varētu izmantot personas ar invaliditāti.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Atšķirības tiesību aktos un administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis pieņēmušas attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, rada šķēršļus šādu produktu un pakalpojumu brīvai apritei un kropļo efektīvu konkurenci iekšējā tirgū. Šādi šķēršļi īpaši skar uzņēmējus, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).
(3)  Atšķirības tiesību aktos un administratīvos pasākumos, ko dalībvalstis pieņēmušas attiecībā uz dažu produktu un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, rada šķēršļus to brīvai apritei un kropļo efektīvu konkurenci iekšējā tirgū. Attiecībā uz citiem produktiem atšķirības, visticamāk, palielināsies sakarā ar Konvencijas stāšanos spēkā. Šādi šķēršļi īpaši skar uzņēmējus, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Sakarā ar ierobežotu konkurenci starp piegādātājiem pieejamu produktu patērētāji un pieejamu pakalpojumu saņēmēji saskaras ar augstām cenām. Valstu noteikumu sadrumstalotība mazina potenciālos ieguvumus no pieredzes apmaiņas ar valstu un starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.
(5)  Sakarā ar ierobežotu konkurenci starp piegādātājiem pieejamu produktu, un jo īpaši tehnisko palīglīdzekļu, patērētāji un pieejamu pakalpojumu saņēmēji saskaras ar augstām cenām. Valstu noteikumu sadrumstalotība mazina potenciālos ieguvumus no pieredzes apmaiņas ar valstu un starptautiskajiem partneriem, pielāgojoties sabiedrības un tehnoloģiju attīstībai.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Tādēļ, lai likvidētu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgus sadrumstalotību, radītu apjomradītus ietaupījumus, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un mobilitāti, kā arī lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus uz inovācijām nevis tos izmantot, nodrošinot atbilstību sadrumstalotām tiesiskajām prasībām Savienībā, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina valstu pasākumi.
(6)  Tādēļ, lai likvidētu pieejamu produktu un pakalpojumu tirgus sadrumstalotību, radītu apjomradītus ietaupījumus, veicinātu pārrobežu tirdzniecību un produktu un pakalpojumu brīvu apriti, un personu, tostarp personu ar invaliditāti, pārvietošanās brīvību, kā arī lai palīdzētu uzņēmējiem koncentrēt resursus uz inovācijām, nevis tos izmantot sadrumstalotu tiesību aktu radīto izmaksu segšanai, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, Savienības līmenī būtu jātuvina valstu pasākumi.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 10. pantā ir prasīts, lai Savienība, nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, apkaro diskrimināciju invaliditātes dēļ. Ar LESD 19. pantu Savienībai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt tiesību aktus, lai cīnītos pret šādu diskrimināciju.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas personu ar invaliditāti tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 26. panta piemērošanu.
(9)  Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ar šo direktīvu jo īpaši tiecas nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas personu ar invaliditāti un vecāku cilvēku tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē, un veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21., 25. un 26. panta piemērošanu.
Grozījums Nr. 250
Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
(9a)   Labāka produktu un pakalpojumu pieejamība uzlabos dzīves kvalitāti ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī personām ar citiem pastāvīgiem vai pagaidu funkcionāliem ierobežojumiem, piemēram, veciem cilvēkiem, grūtniecēm un personām, kuras ceļo ar bagāžu. Tādēļ ir svarīgi, lai šīs direktīvas darbības joma ietvertu personas ar invaliditāti, kā arī personas ar pagaidu vai pastāvīgiem funkcionāliem ierobežojumiem, jo tas nodrošinātu patiesus ieguvumus un neatkarīgu dzīvi plašākai sabiedrības daļai.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)
(9b)  Eiropas Savienībā sieviešu ar invaliditāti ir vairāk nekā vīriešu ar invaliditāti. Sievietes ar invaliditāti saskaras ar vairākiemeslu diskrimināciju un pieredz nopietnus šķēršļus, lai pienācīgi izmantotu savas pamattiesības un brīvības. Pie tiem pieder fiziska, emocionāla, seksuāla, ekonomiska un institucionāla vardarbība. Tie ietver arī diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai, kas var izraisīt sociālo izolāciju un psiholoģiskas traumas. Sievietes arī nesamērīgi cieš kā ģimenes locekļu ar invaliditāti aprūpētājas, un viņas biežāk nekā vīrieši cieš no diskriminācijas saistības dēļ. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir steidzami jārīkojas, lai nodrošinātu, ka vienlīdzīga attieksme pret sievietēm ar invaliditāti un bērnu ar invaliditāti mātēm un viņām labvēlīgi pasākumi un politika ir cilvēka pamattiesības un ētisks pienākums.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas" vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots digitālais vienotais tirgus. Savienības patērētāji vēl joprojām neizmanto visas cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības prasības un jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var pilnībā izmantot minētā tirgus priekšrocības.
(10)  "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas" vispārējais mērķis ir ilgtspējīgi ekonomiski un sociāli ieguvumi, ko sniedz savienots digitālais vienotais tirgus, veicinot tirdzniecību un nostiprinot nodarbinātību Savienībā. Savienības patērētāji vēl joprojām neizmanto visas cenu un izvēles priekšrocības, ko var sniegt vienotais tirgus, jo pārrobežu darījumu skaits tiešsaistē joprojām ir ļoti neliels. Sadrumstalotība ierobežo arī pieprasījumu pēc pārrobežu e-komercijas darījumiem. Tāpat ir vajadzīga saskaņota darbība, lai nodrošinātu jaunā elektroniskā satura pilnīgu pieejamību arī personām ar invaliditāti. Tāpēc digitālajā vienotajā tirgū ir jāsaskaņo pieejamības prasības un jānodrošina, ka visi Savienības iedzīvotāji neatkarīgi no to spējām var pilnībā izmantot minētā tirgus priekšrocības.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
(12a)   Konvencijas 4. pantā iekļauts aicinājums tās dalībvalstīm veikt vai veicināt personām ar invaliditāti piemērotu jauno tehnoloģiju, tostarp informācijas un sakaru tehnoloģiju, pārvietošanās palīglīdzekļu, ierīču un tehnisko palīglīdzekļu, pētniecību un izstrādi, kā arī veicināt to pieejamību un izmantošanu. Konvencijā arī aicināts dot priekšroku tehnoloģijām, kurām ir pieejama cena.
Grozījums Nr. 232
Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)
(12b)  Dzelzceļa transporta nozarē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/7971a un Komisijas Regula (ES) Nr. 1300/20141b skaidri attiecas uz Konvencijas 9. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām un nosaka to īstenošanu. Tādējādi šie tiesību akti dzelzceļa transporta nozarē reglamentē pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Lai nodrošinātu saskaņotību starp Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1300/2014, no vienas puses, un šo direktīvu, no otras puses, jebkādā turpmākajā PRM TSI pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī tās pieejamības prasības, kas izriet no Eiropas Pieejamības akta.
________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).
1b Komisijas 2014. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp.).
Grozījums Nr. 233
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Sakarā ar konvencijas stāšanos spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs nepieciešamība pieņemt papildu valsts noteikumus par produktu un pakalpojumu pieejamību, kas savukārt, ja nebūs Savienības līmeņa rīcības, vēl vairāk palielinātu atšķirības valstu noteikumu starpā.
(13)  Sakarā ar konvencijas stāšanos spēkā dalībvalstu tiesību sistēmās būs nepieciešamība pieņemt papildu valsts noteikumus par produktu, pakalpojumu un ar produktu un pakalpojumu sniegšanu saistītās būvētās vides pieejamību, kas savukārt, ja nebūs Savienības līmeņa rīcības, vēl vairāk palielinātu atšķirības valstu noteikumu starpā.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)   Papildus šajā direktīvā noteiktajām prasībām būtu jāveicina arī to Savienības regulu īstenošana un izpilde, kuras attiecas uz to pasažieru tiesībām, kuri izmanto gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu transporta pakalpojumus. Šiem centieniem vajadzētu būt vērstiem uz vairākveidu pārvadājumu aspektiem attiecībā uz bezšķēršļu pieejamības sekmēšanu, tostarp uz tādiem aspektiem kā infrastruktūra un transportlīdzekļi.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
(13b)  Komisijai būtu jāmudina pilsētu iestādes iekļaut pilsētu transporta pakalpojumu bezšķēršļu pieejamību savos ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānos, kā arī regulāri publicēt sarakstus ar paraugprakses piemēriem, kā nodrošināt pilsētu sabiedriskā transporta un mobilitātes bezšķēršļu pieejamību.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Ar Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem33, kas ir saskaņā ar Konvenciju, pieejamību nosaka par vienu no astoņām rīcības jomām, un tās mērķis ir nodrošināt produktu un pakalpojumu pieejamību.
(15)  Komisijas 2010. gada 15. novembra paziņojums “Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem”, kas ir saskaņā ar Konvenciju, pieejamību, kas ir priekšnoteikums līdzdalībai sabiedrībā, nosaka par vienu no astoņām rīcības jomām, un tās mērķis ir nodrošināt produktu un pakalpojumu pieejamību.
__________________
33 COM(2010) 636.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Produkti un pakalpojumi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, tika izvēlēti pārbaudes pasākumā, kuru veica ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā un ar kuru noteica personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, svarīgus produktus un pakalpojumus; par svarīgiem produktiem un pakalpojumiem noteica tādus, attiecībā uz kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas vai, visticamāk, pieņems atšķirīgas pieejamības valsts prasības.
(16)  Produkti un pakalpojumi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, tika izvēlēti pārbaudes pasākumā, kuru veica ietekmes novērtējuma sagatavošanas laikā un ar kuru noteica personām ar invaliditāti svarīgus produktus un pakalpojumus; par svarīgiem produktiem un pakalpojumiem noteica tādus, attiecībā uz kuriem dalībvalstis ir pieņēmušas vai, visticamāk, pieņems atšķirīgas pieejamības valsts prasības.
Grozījums Nr. 227
Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/13/ES1a ir noteiktas daudzas prasības audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc pieejamības prasības atbilstīgāk ir iekļaut minētajā Direktīvā.
Tomēr attiecībā uz tīmekļa vietnēm un uz mobilajiem sakariem balstītiem pakalpojumiem Direktīva 2010/13/ES attiecas tikai uz audiovizuālo mediju saturu. Tāpēc ir pamatoti šīs direktīvas darbības jomā iekļaut tīmekļa vietņu un uz mobilajiem sakariem balstītu pakalpojumu arhitektūru un visu saturu, uz ko neattiecas Direktīva 2010/13/ES.
Šajā direktīvā būtu jāietver telefonijas pakalpojumu iekārtu un tīmekļa vietņu pieejamības prasības. Šajā direktīvā būtu jāietver arī telefonijas pakalpojumu pieejamības prasības, izņemot gadījumos, kad tās ir paredzētas citā Savienības aktā, kurš nodrošina vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds paredzēts šajā direktīvā. Šādos gadījumos minētajam Savienības tiesību aktam jābūt pārākam par šo direktīvu.
_____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES (2010. gada 10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Katram produktam un pakalpojumam, lai tas būtu pieejams personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem, jāatbilst 3. pantā noteiktajām un I pielikumā uzskaitītajām pieejamības prasībām. Pienākums nodrošināt e-komercijas pieejamību attiecas arī uz pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktu.
(17)  Katram produktam un pakalpojumam, uz kuru attiecas šīs direktīvas darbības joma un kurš tiek laists tirgū pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, lai tas būtu pieejams personām ar invaliditāti, jāatbilst 3. pantā noteiktajām un I pielikumā uzskaitītajām pieejamības prasībām. Pienākums nodrošināt e-komercijas pieejamību attiecas arī uz pakalpojumu tirdzniecību tiešsaistē saskaņā ar šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a)–e) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
(17a)  Pat ja pakalpojums vai pakalpojuma daļa ir ar apakšlīgumu nodota trešai personai, šā pakalpojuma pieejamība nedrīkst tikt apdraudēta, un pakalpojuma sniedzējiem ir jāpilda šajā direktīvā paredzētās saistības. Pakalpojumu sniedzējiem ir arī jānodrošina darbinieku pienācīga un pastāvīga apmācība, lai nodrošinātu, ka viņi zina, kā izmantot pieejamus produktus un pakalpojumus. Šādai apmācībai jāietver tādi jautājumi kā informācijas sniegšana, konsultācijas un reklāma.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Pieejamības prasības jāievieš uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā, darbības jomā iekļaujot tikai rūpīgi atlasītus produktus un pakalpojumus.
(18)  No vienas puses, pieejamības prasības jāievieš visefektīvākajā un uzņēmējus un dalībvalstis vismazāk apgrūtinošā veidā, darbības jomā iekļaujot tikai rūpīgi atlasītus produktus un pakalpojumus, kuri tiek laisti tirgū pēc šīs direktīvas piemērošanas datuma. No otras puses, ir svarīgi nodrošināt, ka uzņēmēji var efektīvi īstenot šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības, jo īpaši ņemot vērā pašapkalpošanās terminālu, biļešu automātu un reģistrācijas automātu ekspluatācijas laiku. Būtu jāņem vērā arī MVU īpašā loma iekšējā tirgū. Turklāt nevajadzētu prasīt, lai mikrouzņēmumi, ņemot vērā to lielumu, resursus un īpatnības, nodrošinātu atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām vai pildītu pienākumu izmantot 12. pantā noteikto procedūru, lai iegūtu atbrīvojumu no šajā direktīvā paredzētajām saistībām.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
(20a)  Lai nodrošinātu labāk funkcionējošu iekšējo tirgu, valstu iestādēm būtu jāizmanto šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības, piemērojot ar pieejamību saistītos nosacījumus, kas paredzēti citos Savienības tiesību aktos, kuri attiecas uz šo direktīvu. Šai direktīvai tomēr nevajadzētu mainīt minētajos citos Savienības tiesību aktos paredzēto obligāto vai brīvprātīgo noteikumu raksturu. Tādējādi šai direktīvai būtu jānodrošina, ka, piemērojot pieejamības prasības saskaņā ar minēto citu tiesību aktu noteikumiem, šīs prasības visā Savienībā ir vienādas.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai34 ietvertas pieejamības prasības noteiktam valsts sektora struktūru tīmekļa vietņu kopumam. Turklāt tajā ierosināts izveidot pamatu metodoloģijai, kas būtu paredzēta, lai pārraudzītu un ziņotu par attiecīgo tīmekļa vietņu atbilstību minētajā direktīvā izklāstītajām prasībām. Gan pieejamības prasības, gan arī pārraudzības un ziņošanas metodoloģija, kas iekļautas minētajā direktīvā, ir jāpiemēro valsts sektora struktūru tīmekļa vietnēm. Nolūkā jo īpaši nodrošināt to, ka attiecīgās iestādes īsteno vienādas pieejamības prasības neatkarīgi no reglamentēto tīmekļa vietņu veida, šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības būtu jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas priekšlikumā direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību. Valsts sektora tīmekļa vietņu e-komercijas darbības, uz kurām neattiecas minētā direktīva, ietilpst šī priekšlikuma darbības jomā, lai nodrošinātu, ka produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai publiska tirdzniecība, ir pieejama personām ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem.
(21)   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/210234 ietvertas pieejamības prasības valsts sektora struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm. Taču minētajā direktīvā ir iekļauts īpašs izņēmumu saraksts, jo noteikta tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu satura un konkrētu tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu veidu pilnīgas pieejamības nodrošināšana rada nesamērīgu slogu. Turklāt tajā noteikts pamats metodoloģijai, kas būtu paredzēta, lai pārraudzītu un ziņotu par attiecīgo tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu atbilstību minētajā direktīvā noteiktajām prasībām. Gan pieejamības prasības, gan arī pārraudzības un ziņošanas metodoloģija, kas iekļautas minētajā direktīvā, ir jāpiemēro valsts sektora struktūru tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm. Nolūkā jo īpaši nodrošināt to, ka attiecīgās iestādes īsteno vienādas pieejamības prasības neatkarīgi no reglamentēto tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu veida, šajā direktīvā noteiktās pieejamības prasības būtu jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2016/2102. Valsts sektora struktūru tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu e-komercijas darbības, uz kurām neattiecas minētā direktīva, ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, lai nodrošinātu, ka produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai publiska tirdzniecība, ir pieejama personām ar invaliditāti.
__________________
__________________
34 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību, COM(2012) 721.
34 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
(22a)  Uz dažiem šajā direktīvā noteikto pieejamības prasību elementiem, jo īpaši tiem, kas izklāstīti I pielikumā attiecībā uz informācijas sniegšanu, jau attiecas spēkā esošie Savienības tiesību akti transporta jomā. Šie tiesību akti ietver Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 1a, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1300/20141b un Komisijas Regulu (ES) Nr. 454/20111c attiecībā uz dzelzceļa transportu; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 181/20111d attiecībā uz autobusu pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1177/20101e attiecībā uz jūras transportu. Lai nodrošinātu regulējuma saskaņotību un paredzamību uzņēmējiem, uz kuriem attiecas minētie tiesību akti, attiecīgās šīs direktīvas prasības būtu jāuzskata par izpildītām, ja ir izpildītas iepriekš minēto tiesību aktu attiecīgās daļas. Tomēr, ja šajos aktos nav iekļautas pieejamības prasības, piemēram, prasība darīt pieejamas aviokompāniju tīmekļa vietnes, būtu jāpiemēro šīs direktīvas noteikumi.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.).
1b Komisijas 2014. gada 18. novembra Regula (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (OV L 356, 12.12.2014., 110. lpp.).
1c Komisijas 2011. gada 5. maija Regula (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (OV L 123, 12.5.2011., 11. lpp.).
1d Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp.).
1e Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 334, 17.12.2010., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)
(22b)  Ar šo direktīvu paredzēts papildināt spēkā esošos Savienības nozaru tiesību aktus aspektos, kas nav ietverti minētajos tiesību aktos.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
22.c apsvērums (jauns)
(22c)  Nosakot šīs direktīvas darbības jomu attiecībā uz gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru pārvadājumiem, būtu jāņem vērā spēkā esošie nozaru tiesību akti, kas saistīti ar pasažieru tiesībām. Ja šī direktīva neattiecas uz atsevišķiem transporta pakalpojumu veidiem, dalībvalstīm vajadzētu mudināt pakalpojumu sniedzējus piemērot attiecīgās pieejamības prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.
Grozījums Nr. 223 un 228
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
(23)  Dažkārt vienādas pieejamības prasības būvētai videi veicinātu ar to saistītu pakalpojumu brīvu apriti un personu ar invaliditāti brīvu pārvietošanos. Tādēļ šī direktīva dalībvalstīm dod iespēju būvēto vidi, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā noteiktajām pieejamības prasībām.
(23)  Dažkārt būvētās vides pieejamība ir priekšnoteikums tam, lai personas ar invaliditāti varētu pienācīgi izmantot saistītos pakalpojumus. Tādēļ šai direktīvai būtu dalībvalstīm jāuzliek par pienākumu būvēto vidi, ko izmanto pakalpojumu sniegšanai, iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, nodrošinot atbilstību X pielikumā noteiktajām pieejamības prasībām. Šīs pieejamības prasības būtu jāpiemēro, ja tiek būvēta jauna infrastruktūra vai tiek veikti būtiski atjaunošanas darbi.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
(23a)   Ar šo direktīvu nav nepieciešams grozīt spēkā esošos Savienības tiesību aktus, kas paredz pieejamības prasību brīvprātīgu ievērošanu.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
(24)  Ir jāparedz, ka attiecībā uz Savienības leģislatīvajiem aktiem, ar kuriem nosaka pienākumu nodrošināt pieejamību, bet nenosaka pieejamības prasības vai specifikācijas, pieejamību definē, atsaucoties uz šajā direktīvā noteiktajām pieejamības prasībām. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES35, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES36 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/25/ES37 ir paredzēta prasība, ka tādu koncesiju, būvdarbu vai pakalpojumu tehniskajās specifikācijās un tehniskajās vai funkcionālajās prasībās, kas ietilpst šo direktīvu darbības jomā, ņem vērā pieejamības kritērijus attiecībā uz personām ar invaliditāti vai attiecībā uz "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principa lietotājiem.
(24)  Ir jāparedz, ka attiecībā uz Savienības leģislatīvajiem aktiem, ar kuriem nosaka pienākumu nodrošināt pieejamību, bet nenosaka pieejamības prasības vai specifikācijas, pieejamību definē, atsaucoties uz šajā direktīvā noteiktajām pieejamības prasībām. Šie akti ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES35, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES36 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES37, kurās ir paredzēta prasība, ka tādu koncesiju, būvdarbu vai pakalpojumu tehniskajās specifikācijās un tehniskajās vai funkcionālajās prasībās, kas ietilpst šo direktīvu darbības jomā, ņem vērā pieejamības kritērijus attiecībā uz personām ar invaliditāti vai attiecībā uz "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principa lietotājiem.
__________________
__________________
35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).
35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).
37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).
37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)
(24a)  Pienākums nodrošināt transporta infrastruktūras pieejamību Eiropas transporta tīklā ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1315/20131a. Pieejamības prasības, kas paredzētas šajā direktīvā, būtu jāattiecina arī uz dažiem transporta infrastruktūras elementiem, ko reglamentē minētā regula, ciktāl tās attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kuri ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, un infrastruktūra un būvētā vide, kas saistīta ar šiem pakalpojumiem, ir paredzēta pasažieru lietošanai.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
24.b apsvērums (jauns)
(24b)  Tomēr nav lietderīgi ar šo direktīvu mainīt minētajos citos Savienības tiesību aktos, piemēram, Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu 67. pantā paredzēto obligāto vai brīvprātīgo noteikumu raksturu, ko līgumslēdzējas iestādes var izmantot, lai noteiktu ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu. Ja uzskata, ka tie ir saistīti ar attiecīgā iepirkuma priekšmetu, pastāv iespēja iekļaut potenciālos sociālos aspektus. Tādējādi šai direktīvai būtu jānodrošina, ka, piemērojot pieejamības prasības saskaņā ar minēto citu Savienības tiesību aktu noteikumiem, minētās prasības visā Savienībā ir vienādas.
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
(25)  Pieejamība būtu jāpanāk, likvidējot un novēršot šķēršļus, vēlams, izmantojot universālo dizainu vai "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principu. Pieejamībai nevajadzētu izslēgt atbilstošu pasākumu veikšanu, ja to pieprasa valsts vai Savienības tiesību akti.
(25)  Pieejamība būtu jāpanāk, likvidējot un novēršot šķēršļus, vēlams, izmantojot universālo dizainu vai "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" principu. Saskaņā ar Konvenciju šī pieeja nozīmē "tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizainu, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības". Saskaņā ar Konvenciju "universālajam dizainam" būtu jāietver arī personu ar invaliditāti grupām paredzētas palīgierīces, ja tās ir nepieciešamas. Pieejamībai nevajadzētu izslēgt atbilstošu pasākumu veikšanu, ja to pieprasa valsts vai Savienības tiesību akti.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
(25a)  Tāpēc, ka uz kādu produktu vai pakalpojumu attiecas šīs direktīvas darbības joma, attiecīgais produkts vai pakalpojums nav automātiski jāiekļauj Padomes Direktīvas 93/42/EEK1a darbības jomā.
__________________
Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)
(25b)  Nosakot un klasificējot tās personu ar invaliditāti vajadzības, kuru apmierināšanai šis produkts vai pakalpojums paredzēts, universālā dizaina princips jāinterpretē saskaņā ar ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas Vispārējo komentāru Nr. 2(2014) par Konvencijas 9. pantu.
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
(27)  Šīs direktīvas pamatā vajadzētu būt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 768/2008/EK38, jo tas attiecas uz produktiem, kam jau piemēro citus Savienības tiesību aktus, tādējādi nodrošinot Savienības tiesību aktu konsekvenci.
(27)  Šīs direktīvas pamatā vajadzētu būt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 768/2008/EK38, jo tas attiecas uz produktiem, kam jau piemēro citus Savienības tiesību aktus, tādējādi nodrošinot Savienības tiesību aktu konsekvenci. Tomēr nav lietderīgi šajā direktīvā iekļaut minētā lēmuma noteikumus drošības jomā, piemēram, attiecībā uz atsaukšanu, jo nepieejams produkts nav bīstams produkts.
__________________
__________________
38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).
38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
(28)  Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā izklāstītajām pieejamības prasībām. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.
(28)  Visiem uzņēmējiem, uz ko attiecas šīs direktīvas darbības joma un kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jānodrošina, ka tirgū tiek darīti pieejami tikai tādi produkti, kas atbilst šajā direktīvā izklāstītajām pieejamības prasībām. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas procesā.
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
(29)  Lai nodrošinātu augstu pieejamības līmeni un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild par produktu un pakalpojumu atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.
(29)  Lai uzlabotu pieejamību un garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild par produktu un pakalpojumu atbilstību, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
(30)  Tā kā ražotājs sīki pārzina projektēšanas un ražošanas procesu, tas vislabāk var veikt pilnu atbilstības novērtējuma procedūru. Atbilstības novērtējuma veikšanai vajadzētu būt ražotāja kompetencē.
(30)  Tā kā ražotājs sīki pārzina projektēšanas un ražošanas procesu, tas vislabāk var veikt pilnu atbilstības novērtējumu. Tomēr par novērtējuma veikšanu atbildīgam vajadzētu būt ne tikai ražotājam. Novērtējuma procedūrā izšķirīga nozīme varētu būt pastiprinātai tirgus uzraudzības iestādei.
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums
(32)  Importētājiem būtu jānodrošina, lai produkti no trešām valstīm, kuri nonāk Savienības tirgū, atbilstu šīs direktīvas pieejamības prasībām un jo īpaši lai ražotāji šiem produktiem būtu veikuši attiecīgas atbilstības novērtēšanas procedūras.
(32)  Importētājiem būtu jānodrošina, lai produkti no trešām valstīm, kuri nonāk Savienības tirgū, atbilstu šīs direktīvas pieejamības prasībām, un lai kompetentajai tirgus uzraudzības iestādei tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama, lai veiktu šiem produktiem piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums
(36)  Proporcionalitātes apsvērumu dēļ pieejamības prasības būtu jāpiemēro tikai tiktāl, ciktāl tās attiecīgajam uzņēmējam nerada nesamērīgu slogu vai neprasa veikt tādas produktu un pakalpojumu izmaiņas, kuru rezultātā tie, salīdzinot ar noteiktajiem kritērijiem, tiktu būtiski pārmainīti.
(36)  Proporcionalitātes apsvērumu dēļ pieejamības prasības nedrīkstētu attiecīgajam uzņēmējam radīt nesamērīgu slogu vai prasīt veikt tādas produktu un pakalpojumu izmaiņas, kuru rezultātā tie, salīdzinot ar noteiktajiem kritērijiem, tiktu būtiski pārmainīti. Tomēr ir jāievieš kontroles mehānismi, lai pārbaudītu, vai pieejamības prasību piemērojamības izņēmumi ir pamatoti.
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)
(36a)   Novērtējot to, vai atbilstības nodrošināšana pieejamības prasībām rada uzņēmējiem nesamērīgu slogu, jāņem vērā šo uzņēmumu lielums, resursi un īpatnības un atbilstības nodrošināšanas izmaksu un ieguvumu salīdzinājums ar aplēsēm par personu ar invaliditāti ieguvumiem. Šajā izmaksu un ieguvumu analīzē cita starpā jāņem vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežums un ilgums, tostarp aptuvenais to personu ar invaliditāti skaits, kuras lieto konkrēto produktu vai pakalpojumu, pakalpojuma sniegšanā izmantotās infrastruktūras un produktu kalpošanas laiks un tas, kādā apmērā bez maksas ir pieejamas alternatīvas, tostarp tādas, ko nodrošina pasažieru transporta pakalpojumu sniedzēji. Novērtējot to, vai atbilstība pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, būtu jāņem vērā tikai leģitīmi iemesli. Prioritātes, laika vai zināšanu trūkums nebūtu jāuzskata par leģitīmiem iemesliem.
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums
(39)  Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību piemērojamām prasībām, jāparedz pieņēmums par to produktu un pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Komisija attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau vairākus standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas organizācijām; šie pieprasījumi attiecas uz saskaņoto standartu sagatavošanu.
(39)  Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību piemērojamām pieejamības prasībām, jāparedz pieņēmums par to produktu un pakalpojumu atbilstību, kuri atbilst brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201239 ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Komisija attiecībā uz pieejamību ir iesniegusi jau vairākus standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas organizācijām; šie pieprasījumi attiecas uz saskaņoto standartu sagatavošanu.
__________________
__________________
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)
(39a)  Regulā (ES) Nr. 1025/2012 ir paredzēta procedūra formālu iebildumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti neatbilst šīs direktīvas prasībām.
Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums
(40)  Saskaņoto standartu neesamības gadījumā un, ja tie nepieciešami tirgus saskaņošanas nolūkos, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem izveido kopējās tehniskās specifikācijas pieejamības prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā.
(40)  Eiropas standartiem ir jābūt vērstiem uz tirgu, tajos jāņem vērā sabiedrības intereses un Komisijas pieprasījumā vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt saskaņotus standartus skaidri noteiktie politikas mērķi, un tiem ir jābalstās uz vienprātību. Tāpēc tehniskās specifikācijas jāizmanto tikai kā pēdējais līdzeklis. Komisijai vajadzētu spēt pieņemt tehniskās specifikācijas, piemēram, gadījumos, kad standartizācijas procesu bloķē ieinteresēto personu vienprātības trūkums, kas nevajadzīgi kavē tādas prasības, piemēram, prasības par savstarpēju izmantojamību, noteikšanu, kuru nebūtu iespējams īstenot, ja netiks pieņemts atbilstīgs standarts. Komisijai būtu jāparedz pietiekama laika rezerve starp prasības pieņemšanu vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt saskaņotus standartus un ar šo pašu pieejamības prasību saistītas tehniskās specifikācijas pieņemšanu. Komisija nedrīkstētu pieņemt tehnisko specifikāciju, ja tā pirms tam nav mēģinājusi panākt pieejamības prasību paredzēšanu Eiropas standartizācijas sistēmā. Komisijai nebūtu jāizmanto tehnisko specifikāciju pieņemšanas procedūra ar nolūku apiet Eiropas standartizācijas sistēmu.
Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)
(40a)  Lai izveidotu saskaņotus standartus un tehniskās specifikācijas, kas visefektīvāk atbilst šajā direktīvā noteiktajām produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām, Komisijai, ja iespējams, lēmumu pieņemšanas procesā būtu jāiesaista Eiropas personu ar invaliditāti jumta organizācijas un citas ieinteresētās personas.
Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)
(42a)  Veicot produktu tirgus uzraudzību, tirgus uzraudzības iestādēm novērtējums būtu jāpārskata sadarbībā ar personām ar invaliditāti un organizācijām, kuras pārstāv šīs personas un viņu intereses.
Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums
(44)  CE zīmes izmantošana, kas liecina par produkta atbilstību šīs direktīvas pieejamības prasībām, ir redzamais pabeigta atbilstības novērtēšanas procesa rezultāts plašā nozīmē. Šajā direktīvā būtu jāievēro vispārējie principi, kuri reglamentē CE marķējumu un kuri noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/200840, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības produktu tirdzniecībai.
(44)  Šajā direktīvā būtu jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas(EK) Nr. 765/200840 vispārējie principi, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības produktu tirdzniecībai. Papildus atbilstības deklarācijai ražotājam izmaksu ziņā efektīvā, vienkāršā un precīzā veidā jāinformē patērētāji par sava produkta pieejamību, iekļaujot paziņojumu uz iepakojuma.
__________________
__________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).
Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums
(45)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008, uzliekot produktam CE zīmi, ražotājs apliecina, ka produkts atbilst visām piemērojamajām pieejamības prasībām un ka viņš uzņemas par to pilnu atbildību.
(45)  Produkta neatbilstība šīs direktīvas 3. pantā paredzētajām pieejamības prasībām pati par sevi nerada nopietnu risku Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. panta izpratnē.
Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums
(48)  Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar V nodaļu pārbauda uzņēmēju atbilstību 12. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem.
(48)  Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar V nodaļu pārbauda uzņēmēju atbilstību 12. panta 3. punktā minētajiem kritērijiem un ka tās regulāri apspriežas ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.
Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)
(48a)  Izveidojot valstu datubāzes, kas saturētu visu attiecīgo informāciju par šajā direktīvā uzskaitīto produktu un pakalpojumu pieejamības pakāpi, tirgus uzraudzībā varētu labāk iekļaut personas invaliditāti un viņu organizācijas.
Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums
(49)  Dalībvalstīm būs jānodrošina, ka 22. pantā norādītās kompetentās iestādes saskaņā ar VI nodaļu informē Komisiju par 22. panta 1. punktā minēto izņēmumu izmantošanu, kā arī šajā informācijā ietver novērtējumu, kas minēts 2. punktā.
(49)   Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes informē Komisiju par 22. pantā noteikto izņēmumu izmantošanu. Attiecīgo kompetento iestāžu veikto sākotnējo novērtējumu iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma. Novērtējot to, vai atbilstības nodrošināšana pieejamības prasībām rada kompetentajām iestādēm nesamērīgu slogu, jāņem vērā šo kompetento iestāžu lielums, resursi un īpatnības un atbilstības nodrošināšanas izmaksu un ieguvumu salīdzinājums ar aplēsēm par personu ar invaliditāti ieguvumiem. Šajā izmaksu un ieguvumu analīzē cita starpā jāņem vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežums un ilgums, tostarp aptuvenais to personu ar invaliditāti skaits, kuras lieto konkrēto produktu vai pakalpojumu, pakalpojuma sniegšanā izmantotās infrastruktūras un produktu kalpošanas laiks un tas, kādā apmērā bez maksas ir pieejamas alternatīvas, tostarp tādas, ko nodrošina pasažieru transporta pakalpojumu sniedzēji. Novērtējot to, vai atbilstība pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, būtu jāņem vērā tikai leģitīmi iemesli. Prioritātes, laika vai zināšanu trūkums nebūtu jāuzskata par leģitīmiem iemesliem.
Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums
(50)  Būtu jāizveido drošības procedūra, kuru piemēro tikai tad, ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda dalībvalsts, un kuras ietvaros informē ieinteresētās personas par pasākumiem, ko paredzēts veikt attiecībā uz produktiem, kuri neatbilst šīs direktīvas pieejamības prasībām. Tai būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties attiecībā uz šādiem produktiem.
(50)  Būtu jāizveido drošības procedūra, kuru piemēro tikai tad, ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda dalībvalsts, un kuras ietvaros informē ieinteresētās personas par pasākumiem, ko paredzēts veikt attiecībā uz produktiem, kuri neatbilst šīs direktīvas pieejamības prasībām. Tai būtu jādod iespēja tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar personu ar invaliditāti pārstāvības organizācijām un attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties attiecībā uz šādiem produktiem.
Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)
(51a)  Lai nodrošinātu proporcionalitātes principa pareizu piemērošanu saistībām, kas skar uzņēmēju identifikāciju, un kritērijus, kuri jāizmanto, novērtējot, vai šajā direktīvā paredzēta pienākuma pildīšana radītu nesamērīgu slogu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tā laikposma noteikšanu, kurā uzņēmējiem ir jāspēj identificēt ikviens uzņēmums, kas ir piegādājis tiem produktu vai kam tie ir piegādājuši produktu, kā arī attiecībā uz to kritēriju turpmāku precizēšanu, kuri jāņem vērā attiecībā uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, kad tiek izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus. Šis laikposms būtu jānosaka proporcionāli produkta aprites ciklam. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
__________________
1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
51.b apsvērums (jauns)
(51b)  Dalībvalstīm jānodrošina, ka pastāv pietiekami un iedarbīgi līdzekļi, ar kuriem nodrošināt atbilstību šai direktīvai un tādējādi jāizveido pienācīgi kontroles mehānismi, piemēram, tirgus uzraudzības iestāžu veiktas a posteriori kontroles nolūkā pārliecināties, ka atbrīvojums no pieejamības prasību piemērošanas ir pamatots. Izskatot ar pieejamību saistītas sūdzības, dalībvalstīm ir jāievēro labas pārvaldības vispārējais princips un jo īpaši amatpersonu pienākums nodrošināt, ka lēmums par katru sūdzību tiek pieņemts saprātīgā termiņā.
Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)
(52a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pret līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju lēmumiem par to, vai konkrēts līgums ietilpst Direktīvu 2014/24/ES un 2014/25/ES darbības jomā, ir pieejami efektīvi un ātri tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jomās, kurām piemēro Direktīvas 2014/24/ES un 2014/25/ES, minētās jomas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas noteikumiem, kuri attiecas uz izpildes nodrošināšanu un sankcijām. Šāda izslēgšana neskar dalībvalstu pienākumus, kas izriet no Līgumiem, veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu piemērošanu un efektivitāti.
Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)
(53a)  Šajā direktīvā paredzētās pieejamības prasības būtu jāattiecina uz produktiem, ko laiž Savienības tirgū pēc dienas, kurā sāk piemērot valstu pasākumus šīs direktīvas transponēšanai, tostarp uz lietotiem produktiem, kas importēti no trešās valsts un laisti Savienības tirgū pēc minētās dienas.
Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
53.b apsvērums (jauns)
(53b)  Taču publiskā iepirkuma līgumi par piegādēm, darbiem vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES vai Direktīva 2014/25/ES un kuri ir noslēgti pirms šīs direktīvas piemērošanas datuma, būtu jāturpina pildīt saskaņā ar šajos publiskā iepirkuma līgumos noteiktajām pieejamības prasībām, ja tādas ir.
Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
53.c apsvērums (jauns)
(53c)  Lai nodrošinātu pakalpojumu sniedzējiem pietiekami daudz laika, lai pielāgotos šīs direktīvas prasībām, ir jāparedz pārejas periods, kurā produktiem, ko izmanto pakalpojuma sniegšanai, nav jāatbilst šajā direktīvā noteiktajām pieejamības prasībām. Ņemot vērā bankomātu, biļešu automātu un reģistrācijas automātu izmaksas un ilgo aprites ciklu, ir lietderīgi paredzēt, ka tad, ja šādus automātus izmanto pakalpojumu sniegšanai, tos var turpināt lietot līdz to ekonomiski lietderīgā lietošanas laika beigām.
Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)
(54a)  Izvēršot lietojumprogrammas, kas nodrošina informāciju uz telpisko datu pakalpojumu pamata, tiek veicināta personu ar invaliditāti neatkarīga un droša pārvietošanās. Šādu lietojumprogrammu telpiskajiem datiem būtu jānodrošina tāds informācijas saturs, kas ir pielāgots personu ar invaliditāti īpašajām vajadzībām.
Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
—1. pants (jauns)
-1.  pants
Priekšmets
Šīs direktīvas mērķis ir likvidēt un novērst šķēršļus, kas izriet no atšķirīgām pieejamības prasībām to produktu un pakalpojumu brīvai apritei dalībvalstīs, uz kuriem attiecas šī direktīva. Tās mērķis ir arī veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz pieejamu produktu un pakalpojumu brīvu apriti.
Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem produktiem:
1.  Direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem produktiem, ko laiž Savienības tirgū pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena]:
Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  universāldatoru aparatūrai un operētājsistēmām;
(a)  universāldatoru aparatūrai un tās iegultajām operētājsistēmām, kas paredzētas patērētāju lietošanai;
Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii a apakšpunkts (jauns)
iiia)  maksājumu termināliem;
Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  ar telefonijas pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;
(c)  ar telefonijas pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām;
Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)  ar audiovizuālo mediju pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju.
(d)  ar audiovizuālo mediju pakalpojumiem saistītām patērētāju galiekārtām.
Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
(da)  e-grāmatu lasītājiem;
Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem pakalpojumiem:
2.  Neskarot 27. pantu, direktīvas I, II–V un VII nodaļu piemēro šādiem pakalpojumiem, kurus sniedz pēc ...[šīs direktīvas spēkā stāšanās diena]:
Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
(-a)  operētājsistēmām, kuras nav iegultas datoru aparatūrā un patērētājiem tiek nodrošinātas kā nemateriālais īpašums;
Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  telefonijas pakalpojumiem un saistītām patērētāju galiekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;
(a)  telefonijas pakalpojumiem un saistītām patērētāju galiekārtām;
Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  audiovizuālo mediju pakalpojumiem un saistītām patērētāju iekārtām ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju;
(b)  audiovizuālo mediju pakalpojumu tīmekļa vietnēm un uz mobilajām iekārtām balstītajiem pakalpojumiem;
Grozījums Nr. 235, 236, 237, 238, 239 un 253
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumiem;
(c)  gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumiem, mobilitātes un intermodālo savienojumu pakalpojumiem, tostarp tādiem pilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumiem kā metro, dzelzceļš, trolejbusu un autobusu satiksme saistībā ar šādiem elementiem:
i) pašapkalpošanās termināliem, kas atrodas Savienības teritorijā, tostarp biļešu automātiem, maksājumu termināliem un reģistrācijas automātiem;
ii) tīmekļa vietnēm, uz mobilajām ierīcēm balstītiem pakalpojumiem, viedo biļešu pārdošanu un reāllaika informācijas sniegšanu;
iii) transportlīdzekļiem, ar tiem saistīto infrastruktūru un būvēto vidi, tostarp piekļuvi bez pakāpieniem visām publiskajām stacijām;
iv) taksometru un nomas automobiļu parkiem, kuros ir atbilstošs pielāgotu transportlīdzekļu īpatsvars.
Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
(d)  banku pakalpojumi;
(d)  patērētājiem paredzētiem banku pakalpojumiem;
Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
(e)  e-grāmatām;
(e)  e-grāmatām un saistītām iekārtām, ko izmanto minēto pakalpojumu sniegšanā un ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs, un piekļuvei tām;
Grozījums Nr. 240
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
fa)   tūrisma pakalpojumiem, tostarp izmitināšanai un ēdināšanai.
Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
(a)  publiskā iepirkuma līgumiem un koncesijām, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/23/ES42, Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES;
(a)  publiskā iepirkuma līgumiem un koncesijām, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/23/ES, Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES un kas attiecīgi sastādīti, noslēgti vai piešķirti pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];
__________________
42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
(b)  programmu sagatavošanai un īstenošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu43, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/201344;
(b)  to programmu sagatavošanai un īstenošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/201343 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/201344, kas pieņemtas vai īstenotas pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];
__________________
__________________
43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).
43 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).
44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006.
44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).
Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
(c)  konkursa procedūrām sabiedriskā transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/200745;
(c)  publiskiem pakalpojumu līgumiem, kas konkursa kārtībā vai tiešā veidā ir piešķirti pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena], par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/20074.
__________________
__________________
45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).
45 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
(d)  transporta infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/201346.
(d)  transporta infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/2013, kas projektēta vai būvēta pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];
__________________
46 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Šo direktīvu nepiemēro šādam tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu lietotņu saturam:
(a)  biroja datņu formātiem, kas publicēti pirms ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena];
(b)  tiešsaistes kartēm un kartogrāfijas pakalpojumiem, ja vien būtiska informācija tiek sniegta piekļūstamā digitālā formātā attiecībā uz kartēm, kas paredzētas izmantošanai navigācijā;
(c)  trešo personu saturam, kuru attiecīgais uzņēmums vai kompetentā iestāde nedz finansē, nedz izstrādā, nedz kontrolē;
(d)  tādu tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu lietotņu saturam, ko var uzskatīt par arhīvu, kas nozīmē, ka tajos ir tikai saturs, kas nav atjaunināts vai rediģēts pēc ... [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena].
Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
Mikrouzņēmumu izslēgšana
Šo direktīvu nepiemēro mikrouzņēmumiem, kuri ražo, importē vai izplata produktus un pakalpojumus, kas ietilpst tās darbības jomā.
Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
(1)  "pieejami produkti un pakalpojumi" ir produkti un pakalpojumi, kas personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, ir uztverami, izmantojami un izprotami vienlīdzīgi ar citām personām;
(1)  "pieejami produkti un pakalpojumi" ir produkti un pakalpojumi, kas ir uztverami, izmantojami un izprotami personām ar invaliditāti un ir pietiekami robusti, lai šīs personas tos varētu lietot;
Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
(2)  "universālais dizains", arī – "plašam lietotāju lokam paredzēto pakalpojumu un produktu izstrādes" princips, ir tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizains, kurus, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības; "universālais dizains" ietver arī noteiktām personu ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personu ar invaliditāti, grupām paredzētas atbalsta ierīces, ja tās ir nepieciešamas;
svītrots
Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
(5a)  "pakalpojums" ir pakalpojums, kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK 4. panta 1. punktā1a;
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.).
Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
(5b)  "pakalpojumu sniedzējs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piedāvā vai sniedz pakalpojumu Savienības tirgū;
Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
(16a)  "MVU" ir mazais vai vidējais uzņēmums, kā definēts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK1a;
____________________
1a Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).
Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19. punkts
(19)  "atsaukšana" ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ produktu, kas jau darīts pieejams gala patērētājam;
svītrots
Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)
(20a)  "patērētājiem paredzēti banku pakalpojumi" ir pakalpojumi, kas ļauj patērētājiem Savienībā atvērt un lietot maksājumu kontus ar pamata funkcijām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/92/ES izpratnē1a;
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.).
Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts
(21)  "e-komercija" ir produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē.
(21)  "e-komercija" ir tāda produktu un pakalpojumu tirdzniecība tiešsaistē, kuras ietvaros uzņēmumi veic darījumus ar patērētājiem un kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK darbības jomā1a;
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)
(21a)  "pasažieru gaisa transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, ko sniedz gaisa pārvadātāji, ceļojumu rīkotāji un lidostu vadības dienesti, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2006 2. panta b) līdz f) apakšpunktā1a;
____________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.b punkts (jauns)
(21b)  "autobusu pasažieru transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, uz ko attiecas Regulas (ES) Nr. 181/2011 2. panta 1. un 2. punkts;
Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.c punkts (jauns)
(21c)  "dzelzceļa pasažieru transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 1371/2007 2. panta 1. un 2. punkts;
Grozījums Nr. 92
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21.d punkts (jauns)
(21d)  "pasažieru ūdensceļu transporta pakalpojumi" ir pakalpojumi, uz ko attiecas Regulas (ES) Nr. 1177/2010 2. panta 1. punkts;
Grozījums Nr. 337
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 21. e apakšpunkts (jauns)
(21e)  “tehniskais palīglīdzeklis” ir jebkurš priekšmets, aprīkojuma daļa vai produktu sistēma, ko izmanto, lai palielinātu, saglabātu vai uzlabotu funkcionālās spējas personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti;
Grozījums Nr. 93
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Šādi pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti atbilst I pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.
3.  Šādi pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas automāti un maksājumu termināli atbilst I pielikuma II iedaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
4.  Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti un saistītās patērētāju galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju, atbilst I pielikuma III iedaļā noteiktajām prasībām.
4.  Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti un saistītās patērētāju galiekārtas, atbilst I pielikuma III iedaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 95
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
5.  Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju atbilst I pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.
5.  Audiovizuālo mediju pakalpojumu tīmekļa vietnes un uz mobilajām iekārtām balstītie pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas atbilst I pielikuma IV iedaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 244
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts
6.  Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedās biļešu pārdošanas termināli, reāllaika informācijas termināli un pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus, atbilst attiecīgajām I pielikuma V iedaļā noteiktajām prasībām.
6.  Gaisa, autobusu, dzelzceļa, ūdens un vairākveidu pasažieru transporta pakalpojumi, tostarp ar pilsētu transportu, mobilitāti un būvēto vidi saistīti pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedās biļešu pārdošanas termināli, reāllaika informācijas termināli un tādi pašapkalpošanās termināli kā maksājumu termināli un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus, ar tūrismu saistītus pakalpojumus, cita starpā izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, atbilst attiecīgajām I pielikuma V iedaļā noteiktajām prasībām tikai tad, ja šīs prasības jau nav paredzētas šādos īpašos tiesību aktos: Regula (EK) Nr. 1371/2007, Regula (ES) Nr. 1300/2014 un Regula (ES) Nr. 454/2011 attiecībā uz dzelzceļa transportu, Regula (ES) Nr. 181/2011 attiecībā uz autobusu pārvadājumiem, Regula (ES) Nr. 1177/2010 attiecībā uz jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumiem un Regula (EK) Nr. 1107/2006 attiecībā uz gaisa pārvadājumiem.
Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts
7.  Banku pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi, pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.
7.  Patērētājiem paredzēti banku pakalpojumi, tīmekļa vietnes, uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi, pašapkalpošanās termināli, tostarp maksājumu termināli un bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai, atbilst I pielikuma VI iedaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts
8.  E-grāmatas atbilst I pielikuma VII iedaļā noteiktajām prasībām.
8.  E-grāmatas un saistītās iekārtas atbilst I pielikuma VII iedaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 224
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts
10.  Dalībvalstis, ņemot vērā valsts apstākļus, var nolemt, ka būvētā vide, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko pārvalda pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas centru klienti un veikalu klienti atbilst I pielikuma X iedaļā noteiktajām pieejamības prasībām, lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, to maksimāli izmantotu.
10.  Dalībvalstis nodrošina, ka būvētā vide, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu klienti, tostarp vide, ko pārvalda pakalpojumu sniedzēji un infrastruktūras operatori, kā arī būvētā vide, ko izmanto patērētājiem paredzētu banku pakalpojumu klienti, telefonsakaru operatoru darbības jomā ietilpstošu klientu apkalpošanas centru klienti un veikalu klienti, attiecībā uz jaunas infrastruktūras būvniecību un esošas infrastruktūras būtiskiem atjaunošanas darbiem, atbilst I pielikuma X iedaļā noteiktajām pieejamības prasībām, lai personas ar invaliditāti to maksimāli izmantotu. Šis noteikums neskar Savienības un valstu tiesību aktus par nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzību.
Grozījums Nr. 100
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Dalībvalstis savā teritorijā netraucē darīt pieejamus tirgū šai direktīvai atbilstošus produktus un pakalpojumus tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām.
Dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām, savā teritorijā netraucē darīt pieejamus tirgū šai direktīvai atbilstošus produktus. Dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar pieejamības prasībām, savā teritorijā netraucē sniegt šai direktīvai atbilstošus pakalpojumus.
Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
1.  Laižot savus produktus tirgū, ražotāji nodrošina, ka produkti ir projektēti un ražoti saskaņā ar piemērojamajām pieejamības prasībām, kas noteiktas 3. pantā.
1.  Laižot savus produktus tirgū, ražotāji nodrošina, ka produkti ir projektēti un ražoti saskaņā ar piemērojamajām pieejamības prasībām, kas noteiktas 3. pantā, izņemot gadījumus, kad šīs prasības nav izpildāmas, jo attiecīgā produkta pielāgošanai nepieciešamas minētā produkta pamatbūtības būtiskas izmaiņas vai tā attiecīgajam ražotājam radītu 12. pantā paredzēto nesamērīgo slogu.
Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
Ja ar šo procedūru apliecina, ka produkts atbilst piemērojamajām pieejamības prasībām, ražotāji sastāda ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.
Ja ar šo atbilstības novērtējuma procedūru apliecina, ka produkts atbilst 3. pantā noteiktajām piemērojamajām pieejamības prasībām, ražotāji sastāda ES atbilstības deklarāciju, kurā skaidri norāda, ka produkts ir pieejams.
Grozījums Nr. 103
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
4.  Ražotāji uztur sūdzību, neatbilstīgu produktu un produktu atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu pārraudzību.
4.  Ražotāji uztur sūdzību un neatbilstīgu produktu reģistru.
Grozījums Nr. 104
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7. punkts
7.  Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un drošības informācija, kas sagatavota patērētājiem un galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.
7.  Ražotāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas, kas sagatavotas patērētājiem un galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.
Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 8. punkts
8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu minētā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada ar pieejamību saistītu risku, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.
8.  Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu minētā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.
Grozījums Nr. 106
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts
9.  Pēc valsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Ražotāji pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, kurus viņi laiduši tirgū, un lai nodrošinātu atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.
9.  Pēc valsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Ražotāji pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai.
Grozījums Nr. 107
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  pēc pamatota valsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību;
(a)  pēc valsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību;
Grozījums Nr. 108
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, uz kuriem attiecas viņu pilnvaras.
(b)  pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu to produktu atbilstību šai direktīvai, uz kuriem attiecas viņu pilnvaras.
Grozījums Nr. 109
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
2.  Pirms produkta laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis II pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kas paredzēta minētajā pielikumā, produktam ir CE zīme, tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 5. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.
2.  Pirms produkta laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka ražotājs ir veicis II pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kas paredzēta minētajā pielikumā, produktam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, un ka ražotājs ir izpildījis 5. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.
Grozījums Nr. 110
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
3.  Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nelaiž tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts rada risku, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.
3.  Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nelaiž tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.
Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
5.  Importētāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas un informācija, kas sagatavota patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.
5.  Importētāji nodrošina, ka produktam ir pievienotas instrukcijas, kas sagatavotas patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.
Grozījums Nr. 112
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts
7.  Importētāji uztur sūdzību, neatbilstīgu produktu un produktu atsaukšanas reģistru un pastāvīgi informē izplatītājus par šādu pārraudzību.
7.  Importētāji uztur sūdzību un neatbilstīgu produktu reģistru.
Grozījums Nr. 113
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 8. punkts
8.  Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst 3. pantā minētajām prasībām, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu attiecīgā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada risku, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
8.  Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai panāktu attiecīgā produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to izņemtu no tirgus. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
Grozījums Nr. 114
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 9. punkts
9.  Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, kurus viņi laiduši tirgū.
9.  Pēc kompetentas valsts iestādes pieprasījuma importētāji sniedz tai saprotamā valodā visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību. Importētāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu produktu, kurus viņi laiduši tirgū, atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.
Grozījums Nr. 115
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
2.  Pirms produkts tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produktam ir CE zīme, vai tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti, instrukcijas un informācija valodā, kas ir saprotama patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā noteiktās prasības.
2.  Pirms produkts tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai produkts atbilst šai direktīvai, vai tam ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un instrukcijas valodā, kas ir saprotama patērētājiem un citiem galalietotājiem tajā dalībvalstī, kurā produkts tiks darīts pieejams tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir ievērojis 5. panta 5. un 6. punktā un 7. panta 4. punktā noteiktās prasības.
Grozījums Nr. 116
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
3.  Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.
3.  Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka produkts neatbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, tas šo produktu nedara pieejamu tirgū, kamēr nav panākta produkta atbilstība. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, izplatītājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.
Grozījums Nr. 117
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
5.  Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai panāktu produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts rada risku, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
5.  Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka produkts, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, lai panāktu produkta atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja produkts neatbilst šai direktīvai, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi produktu darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un jebkuriem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
Grozījums Nr. 118
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts
6.  Pēc kompetentas valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai novērstu to produktu radītos riskus, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū.
6.  Pēc kompetentas valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji sniedz tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu produkta atbilstību. Izplatītāji pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkādos pasākumos, kas veikti, lai nodrošinātu produktu, kurus viņi darījuši pieejamus tirgū, atbilstību 3. pantā minētajām prasībām.
Grozījums Nr. 119
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
2.  Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad produkts tiem piegādāts, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši produktu.
2.  Uzņēmēji spēj sniegt 1. punktā minēto informāciju konkrētu periodu, kura ilgums ir vismaz pieci gadi pēc tam, kad produkts tiem piegādāts vai pēc tam, kad tie ir piegādājuši produktu.
Grozījums Nr. 120
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 23.a pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri papildina šo direktīvu, lai precizētu šā panta 2. punktā minēto periodu. Šis periods ir proporcionāls attiecīgā produkta aprites ciklam.
Grozījums Nr. 121
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
2.  Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo informāciju sagatavo saskaņā ar III pielikumu, izskaidrojot, kā pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu rakstiski un mutiski, tostarp veidā, kas ir pieejams personām ar funkcionāliem ierobežojumiem un personām ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien pakalpojums darbojas.
2.  Pakalpojumu sniedzēji vajadzīgo informāciju sagatavo saskaņā ar III pielikumu, izskaidrojot, kā viņu pakalpojumi atbilst 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu veidā, kas ir pieejams personām ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedzēji informāciju glabā tik ilgi, kamēr vien pakalpojums darbojas.
Grozījums Nr. 122
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts
4.  Pēc kompetentas iestādes pamatota pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Pēc minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai panāktu pakalpojuma atbilstību minētajām prasībām.
4.  Pēc kompetentas iestādes pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu pakalpojuma atbilstību 3. pantā minētajām pieejamības prasībām. Pēc minēto iestāžu pieprasījuma pakalpojumu sniedzēji sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, kas veikti, lai panāktu pakalpojuma atbilstību minētajām prasībām.
Grozījums Nr. 339
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
b)  aplēstās uzņēmēju izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.
b)  aplēstās uzņēmēju papildu izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.
Grozījums Nr. 123
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts
4.  Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja to kompensē ar finansējumu (publisko vai privāto) no citiem avotiem, kas nav uzņēmēju pašu finansējums.
4.  Slogu neuzskata par nesamērīgu, ja to kompensē ar privātu vai publisku finansējumu no citiem avotiem, kas nav uzņēmēju pašu finansējums un kas ir nodrošināts, lai uzlabotu pieejamību.
Grozījums Nr. 124
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
5.  Uzņēmējs novērtē, vai produktu vai pakalpojumu atbilstība pieejamības prasībām rada būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.
5.  Uzņēmējs sākotnēji novērtē, vai produktu vai pakalpojumu atbilstība pieejamības prasībām rada būtiskas izmaiņas vai nesamērīgu slogu.
Grozījums Nr. 230
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šā panta 3. punktu, vēl vairāk precizējot konkrētos kritērijus, kas jāņem vērā attiecībā uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, kad tiek izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus.
Precizējot šos konkrētos kritērijus, Komisija ņem vērā iespējamo ieguvumu ne tikai personām ar invaliditāti, bet arī cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem.
Komisija pirmo šādu deleģēto aktu, kas attiecas uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, pieņem līdz ... [one year after the date of entry into force of this Directive].

Grozījums Nr. 126
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts
6.  Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai darīts pieejams. Paziņojumā ietver 3. punktā minēto novērtējumu. Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.
6.  Ja uzņēmēji attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojuši izņēmumu, kas paredzēts 1.–5. punktā, tie par to paziņo attiecīgajai tirgus uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā produkts vai pakalpojums ir laists tirgū vai darīts pieejams. Šā panta 3. punktā minēto novērtējumu iesniedz tirgus uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma. Mikrouzņēmumi ir atbrīvoti no šīs paziņošanas prasības, bet pēc attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma tiem jāspēj iesniegt attiecīgos dokumentus.
Grozījums Nr. 127
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka paziņojuma paraugu šā panta 6. punkta piemērošanas nolūkā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 24. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. Pirmo šādu īstenošanas aktu Komisija pieņem līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Grozījums Nr. 128
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.b punkts (jauns)
6.b  Starp attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijām, un tirgus uzraudzības iestādēm izveido strukturētu dialogu, lai nodrošinātu, ka tiek noteikti atbilstoši izņēmumu izvērtēšanas principi nolūkā garantēt to saskaņotību.
Grozījums Nr. 129
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6.c punkts (jauns)
6.c  Dalībvalstis tiek mudinātas sniegt stimulus un nodrošināt pamatnostādnes mikrouzņēmumiem, lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu. Procedūras un pamatnostādnes izstrādā, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un viņu pārstāvības organizācijām.
Grozījums Nr. 130
Direktīvas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts
Saskaņotie standarti, kopējās tehniskās specifikācijas un produktu un pakalpojumu atbilstība
Saskaņotie standarti, tehniskās specifikācijas un produktu un pakalpojumu atbilstība
Grozījums Nr. 131
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa
Produktus un pakalpojumus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pieņem par atbilstīgiem 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, kas iekļautas minētajos standartos vai to daļās.
1.   Produktus un pakalpojumus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pieņem par atbilstīgiem 3. pantā minētajām pieejamības prasībām, kas iekļautas minētajos standartos vai to daļās.
Grozījums Nr. 132
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1025/2012 10. pantu pieprasa vienai vai vairākām Eiropas standartizācijas organizācijām izstrādāt saskaņotus standartus katrai no 3. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām. Komisija šīs prasības pieņem līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Grozījums Nr. 133
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.b punkts (jauns)
1.b  Komisija var pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas, kuras atbilst 3. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām. Tomēr Komisija to dara tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a)  Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta atsauce uz saskaņotiem standartiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012;
(b)  Komisija ir pieņēmusi šā panta 2. punktā minētu prasību; un
(c)  Komisija konstatē nepamatotu kavēšanos standartizācijas procedūrā.
Pirms pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp ar organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 134
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.c punkts (jauns)
1.c  Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta šā panta 1. punktā minētā atsauce uz saskaņotiem standartiem, produktus un pakalpojumus, kas atbilst šā panta 1.b punktā minētajām tehniskajām specifikācijām vai to daļām, uzskata par atbilstošiem 3. pantā izklāstītajām pieejamības prasībām, kuras ir ietvertas minētajās tehniskajās specifikācijas vai to daļās.
Grozījums Nr. 135
Direktīvas priekšlikums
14. pants
14. pants
svītrots
Kopējās tehniskās specifikācijas
1.  Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēta neviena atsauce uz saskaņotajiem standartiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 un ja tirgus saskaņošanas nolūkā būtu nepieciešama sīkāka informācija par konkrētu produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka kopējās tehniskās specifikācijas ("KTS") pieejamības prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas I pielikumā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
2.  Produktus un pakalpojumus, kas atbilst 1. punktā minētajām KTS vai to daļām, uzskata par atbilstošiem pieejamības prasībām, kuras minētas 3. pantā un uz kurām attiecas minētās KTS vai to daļas.
Grozījums Nr. 136
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
2.  ES atbilstības deklarācijai ir Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā noteiktā parauga struktūra. Tajā ir ietverti šīs direktīvas II pielikumā norādītie elementi, un šo deklarāciju regulāri atjaunina. Prasības attiecībā uz tehnisko dokumentāciju nerada nesamērīgu slogu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū produkts ir laists vai darīts pieejams.
2.  ES atbilstības deklarācijai ir Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā noteiktā parauga struktūra. Tajā ir ietverti šīs direktīvas II pielikumā norādītie elementi, un šo deklarāciju regulāri atjaunina. Prasības attiecībā uz tehnisko dokumentāciju nerada nesamērīgu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū produkts ir laists vai darīts pieejams.
Grozījums Nr. 137
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts
3.  Ja uz produktu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus ar atsaucēm uz publikācijām.
3.  Ja uz produktu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota šī ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus ar atsaucēm uz publikācijām.
Grozījums Nr. 138
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Papildus ES atbilstības deklarācijai ražotājs uz iepakojuma iekļauj paziņojumu, ar ko izmaksu ziņā efektīvā, vienkāršā un precīzā veidā informē patērētājus, ka produkts ietver pieejamības elementus.
Grozījums Nr. 139
Direktīvas priekšlikums
16. pants
16. pants
svītrots
Produktu CE zīmes vispārējie principi
Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.
Grozījums Nr. 140
Direktīvas priekšlikums
-17.pants (jauns)
-17.  pants
Valsts datubāze
Ikviena dalībvalsts izveido publiski pieejamu datubāzi, lai reģistrētu pieejamības prasībām neatbilstošus produktus. Patērētājiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar informāciju par pieejamības prasībām neatbilstošiem produktiem un to ievadīt. Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai informētu patērētājus vai citas ieinteresētās personas par iespēju iesniegt sūdzības. Paredz interaktīvu sistēmu starp valstu datubāzēm — par kuru, ja iespējams, atbild Komisija vai attiecīgās pārstāvības organizācijas —, lai informāciju par pieejamības prasībām neatbilstošiem produktiem varētu izplatīt visā Savienībā.
Grozījums Nr. 141
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 2. daļa
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība ir informēta par pirmajā daļā minēto iestāžu esamību, pienākumiem un identitāti. Minētās iestādes informāciju dara pieejamu pēc pieprasījuma un saprotamā formātā.
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība ir informēta par pirmajā daļā minēto iestāžu esamību, pienākumiem un identitāti. Minētās iestādes informāciju par savu darbu un pieņemtajiem lēmumiem dara pieejamu piekļūstamos formātos pēc attiecīgās sabiedrības locekļu pieprasījuma.
Grozījums Nr. 142
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa
Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, rada ar tādiem pieejamības aspektiem saistītu risku, uz kuriem attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.
Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka produkts, uz kuru attiecas šī direktīva, neatbilst šīs direktīvas prasībām, tās veic attiecīgā produkta novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.
Grozījums Nr. 143
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2. daļa
Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu produkta atbilstību šīm prasībām vai lai proporcionāli riskam to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.
Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka produkts neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu attiecīgā produkta atbilstību šīm prasībām. Ja attiecīgais uzņēmējs neveic nekādus atbilstošus korektīvus pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai tas pieņemamā laikposmā šo produktu izņemtu no tirgus.
Grozījums Nr. 144
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts
4.  Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka produkti tiek darīti pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus no tirgus vai atsauktu tos. Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.
4.  Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka produkti tiek darīti pieejami valsts tirgū, izņemtu produktus no tirgus. Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.
Grozījums Nr. 145
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – ievaddaļa
5.  Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā produkta identificēšanai, datus par tā izcelsmi, iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto risku, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:
5.  Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā produkta identificēšanai, datus par tā izcelsmi, iespējamās neatbilstības veidu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu un attiecīgā uzņēmēja sniegtos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:
Grozījums Nr. 146
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
(a)  produkta neatbilstība prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas 3. pantā, vai
(a)  produkta neatbilstība attiecīgajām prasībām, kas noteiktas 3. pantā, vai
Grozījums Nr. 147
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts
8.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi, piemēram, produkta izņemšana no dalībvalstu tirgus.
8.  Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā ar attiecīgo produktu nekavējoties tiek veikti atbilstīgi un samērīgi ierobežojošie pasākumi, piemēram, produkta izņemšana no dalībvalstu tirgus.
Grozījums Nr. 148
Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa
Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.
Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisijas rīcībā ir pamatoti pierādījumi, kas liecina par to, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.
Grozījums Nr. 149
Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)
20.a pants
Darba grupa
1.  Komisija izveido darba grupu.
Šī darba grupa sastāv no valsts tirgus uzraudzības iestāžu pārstāvjiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp personām ar invaliditāti un tās pārstāvošajām organizācijām.
2.  Darba grupa veic šādus uzdevumus:
(a)  atvieglo informācijas un paraugprakses apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm;
(b)  nodrošina saskaņotību 3. pantā izklāstīto pieejamības prasību piemērošanā;
(c)  pauž viedokli par izņēmumiem no 3. pantā izklāstīto pieejamības prasību piemērošanas gadījumos, kad to uzskata par nepieciešamu pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas.
Grozījums Nr. 151
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  izstrādājot pieejamības prasības, kuras saistītas ar sociāliem un kvalitātes kritērijiem un kurus kompetentās iestādes noteikušas sabiedriskā transporta pakalpojumu, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, konkursa procedūrās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007;
svītrots
Grozījums Nr. 247 un 281
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
(da)   vajadzības gadījumā visiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem vai tiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, kuri attiecas uz pieejamību personām ar invaliditāti;
Grozījums Nr. 282
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)
db)   ja Savienība līdzfinansē bez šķēršļiem pieejamas transporta un telekomunikāciju infrastruktūras projektus, izmantojot EISI, struktūrfondus vai ESIF, projektiem, ar kuriem sekmē vai nodrošina pieejamību, tiek piešķirta prioritāte.
Grozījums Nr. 152
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
1.  Direktīvas 21. pantā minētās pieejamības prasības piemēro, ciktāl tās nerada nesamērīgu slogu kompetentajām iestādēm minētā panta izpratnē.
1.  Direktīvas 21. pantā minētās pieejamības prasības piemēro, ciktāl tās nerada nesamērīgu slogu kompetentajām iestādēm vai to nolīgtajiem operatoriem minētā panta piemērošanas nolūkā.
Grozījums Nr. 226 un 257
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  aplēstās attiecīgās kompetentās iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.
(b)  aplēstās attiecīgās kompetentās iestādes izmaksas un ieguvumus attiecībā pret aplēstajiem ieguvumiem personām ar funkcionāliem ierobežojumiem un personām ar invaliditāti, ņemot vērā konkrētā produkta vai pakalpojuma lietošanas biežumu un ilgumu.
Grozījums Nr. 153
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts
3.  Novērtēšanu par to, vai atbilstība 21. pantā minētajām pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās kompetentās iestādes.
3.  Sākotnējo novērtēšanu par to, vai atbilstība 21. pantā minētajām pieejamības prasībām rada nesamērīgu slogu, veic attiecīgās kompetentās iestādes.
Grozījums Nr. 231
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 23.a pantu, lai papildinātu šā panta 2. punktu, vēl vairāk precizējot konkrētos kritērijus, kas jāņem vērā attiecībā uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, kad tiek izvērtēts, vai attiecīgais slogs ir uzskatāms par nesamērīgu, nemainot šos kritērijus.
Precizējot šos konkrētos kritērijus, Komisija ņem vērā iespējamo ieguvumu ne tikai personām ar invaliditāti, bet arī cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem.
Komisija pirmo šādu deleģēto aktu, kas attiecas uz visiem šīs direktīvas piemērošanas jomā ietilpstošajiem produktiem un pakalpojumiem, pieņem līdz ... [one year after the date of entry into force of this Directive].

Grozījums Nr. 155
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts
4.  Ja kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto izņēmumu, tā par šo faktu paziņo Komisijai. Paziņojumā ietver novērtējumu, kas minēts 2. punktā.
4.  Ja kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu ir izmantojusi 1., 2. un 3. punktā paredzēto izņēmumu, tā par šo faktu paziņo Komisijai. Šā panta 2. punktā minēto novērtējumu iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma.
Grozījums Nr. 156
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Ja Komisijai ir pamats apšaubīt attiecīgās kompetentās iestādes lēmumu, Komisija var pieprasīt 20.a pantā minētajai darba grupai pārbaudīt šā panta 2. punktā minēto novērtējumu un sniegt atzinumu.
Grozījums Nr. 157
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.b punkts (jauns)
4.b  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka paziņojuma paraugu šā panta 4. punkta piemērošanas nolūkā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 24. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. Pirmo šādu īstenošanas aktu Komisija pieņem līdz ... [divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Grozījums Nr. 158
Direktīvas priekšlikums
VII nodaļa – virsraksts
ĪSTENOŠANAS PILNVARAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
DELEĢĒTIE AKTI, ĪSTENOŠANAS PILNVARAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Grozījums Nr. 159
Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)
23.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2.a punktā, 12. panta 5.a punktā un 22. panta 3.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no …. [šīs direktīvas spēkā stāšanās diena].
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 2.a punktā, 12. panta 5.a punktā un 22. panta 3.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 10. panta 2.a punktu, 12. panta 5.a punktu un 22. panta 3.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 160
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
Grozījums Nr. 161
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts
2.  Šā panta 1. punktā minētie līdzekļi ietver:
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 162
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  noteikumus, kas paredz, ka patērētājs saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu;
(a)  iespēju patērētājam, ko tieši skar produkta vai pakalpojuma neatbilstība, saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu;
Grozījums Nr. 163
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  noteikumus, kas paredz, ka publiskas iestādes vai privātas asociācijas, organizācijas vai citas juridiskas personas, kurām ir likumīga interese nodrošināt, ka šīs direktīvas noteikumi tiek ievēroti, patērētāju vārdā saskaņā ar valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo direktīvu.
(b)   iespēju publiskām iestādēm vai privātām asociācijām, organizācijām vai citām juridiskām personām, kurām šā ieteikuma noteikumu ievērošanas nodrošināšanā ir likumīgas intereses patērētāju vārdā saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt prasību tiesā vai kompetentās pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē šo ieteikumu. Šīs likumīgās intereses varētu būt to patērētāju pārstāvēšana, kurus tieši skar produkta vai pakalpojuma neatbilstība;
Grozījums Nr. 164
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  iespēju patērētājam, ko tieši skar produkta vai pakalpojuma neatbilstība, izmantot sūdzību izskatīšanas mehānismu; minēto mehānismu varētu pārvaldīt kāda jau pastāvoša institūcija, piemēram, valsts ombuds.
Grozījums Nr. 165
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka pirms prasības iesniegšanas 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētājās tiesās vai kompetentajās pārvaldes iestādēs ir ieviesti alternatīvi strīdu izšķiršanas mehānismi, lai novērstu jebkādu iespējamu neatbilstību šai direktīvai, par kuru ir paziņots, izmantojot 2. punkta ba) apakšpunktā minēto sūdzību izskatīšanas mehānismu.
Grozījums Nr. 166
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b  Šo pantu nepiemēro līgumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2014/24/ES vai Direktīva 2014/25/ES.
Grozījums Nr. 288
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts
2.  Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.
2.  Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas, taču tās netiek izmantotas kā alternatīva uzņēmēju pienākuma nodrošināt savu produktu vai pakalpojumu pieejamību pildīšanai. Ja uzņēmējs nepilda šīs prasības, minētās sankcijas papildina ar iedarbīgiem korektīviem pasākumiem.
Grozījums Nr. 168
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts
4.  Nosakot sankcijas, ņem vērā neatbilstības pakāpi, tostarp attiecīgo neatbilstīgo produktu vai pakalpojumu vienību skaitu, kā arī skarto cilvēku skaitu.
4.  Nosakot sankcijas, ņem vērā neatbilstības pakāpi, tostarp tās smagumu, un attiecīgo neatbilstīgo produktu vai pakalpojumu vienību skaitu, kā arī skarto cilvēku skaitu.
Grozījums Nr. 169
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts
2.  Tās piemēro minētos noteikumus no [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].
2.  Tās piemēro minētos noteikumus no ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Grozījums Nr. 170
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Neskarot šā panta 2.b punktu, dalībvalstis paredz piecu gadu pārejas periodu no … [seši gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas], kura laikā pakalpojumu sniedzēji var turpināt sniegt pakalpojumus, izmantojot produktus, ko tie likumīgi izmantoja līdzīgu pakalpojumu sniegšanai pirms minētās dienas.
Grozījums Nr. 171
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b  Dalībvalstis var paredzēt, ka pašapkalpošanās termināļus, kurus pakalpojumu sniedzēji likumīgi lietoja pakalpojumu sniegšanai pirms … [seši gadi pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas], drīkst turpināt lietot līdzīgu pakalpojumu sniegšanai līdz to saimnieciski lietderīgās izmantošanas laika beigām.
Grozījums Nr. 172
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 5. punkts
5.  Dalībvalstis, izmantojot 3. panta 10. punktā paredzēto iespēju, dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem šajā saistībā, un ziņo Komisijai par progresu to īstenošanā.
5.  Attiecīgā gadījumā dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem 3. panta 10. punkta piemērošanas nolūkā, un ziņo Komisijai par progresu to īstenošanā.
Grozījums Nr. 173
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. daļa
Līdz […insert date - five years after the application of this Directive] un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.
-1.   Līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas] un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.
Grozījums Nr. 174
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts
1.  Lai novērtētu nepieciešamību pārskatīt šo direktīvu, ņemot vērā sociālos, ekonomikas un tehnoloģiskos sasniegumus, ziņojumā cita starpā izvērtē produktu un pakalpojumu pieejamību un ietekmi uz uzņēmējiem un personām ar invaliditāti, ja iespējams, apzinot jomas, kurās var samazināt slogu.
1.  Minētajos ziņojumos, kas sastādīti, pamatojoties uz saskaņā ar 12. panta 6. pantu un 22. panta 4. punktu saņemtajiem paziņojumiem, izvērtē to, vai, īstenojot šo direktīvu, ir sasniegti tās mērķi, jo īpaši attiecībā uz pieejamu produktu un pakalpojumu brīvas aprites veicināšanu. Turklāt minētajos ziņojumos, lai novērtētu nepieciešamību pārskatīt šo direktīvu un ņemot vērā sociālās, ekonomiskās un tehnoloģiskās norises, izvērtē produktu un pakalpojumu pieejamības attīstību, nepieciešamību iekļaut jaunus produktus un pakalpojumus šīs direktīvas piemērošanas jomā vai nepieciešamību izslēgt no tās atsevišķus produktus vai pakalpojumus, kā arī šīs direktīvas ietekmi uz uzņēmējiem un personām ar invaliditāti, ja iespējams, identificējot jomas, kurās ir jāsamazina slogs.
Grozījums Nr. 175
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis laicīgi dara zināmu Komisijai visu tai nepieciešamo informāciju šāda ziņojuma sagatavošanai.
2.  Dalībvalstis laicīgi dara zināmu Komisijai visu tai nepieciešamo informāciju šādu ziņojumu sagatavošanai.
Grozījums Nr. 176
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts
3.  Komisijas ziņojumā ņem vērā ekonomiski ieinteresēto personu un attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp personu ar invaliditāti un vecākus cilvēkus pārstāvošu organizāciju, viedokli.
3.  Komisijas ziņojumā ņem vērā ekonomiski ieinteresēto personu un attiecīgo nevalstisko organizāciju, tostarp personu ar invaliditāti pārstāvošu organizāciju, viedokli.
Grozījums Nr. 177
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – A daļa (jauna)
A.  Operētājsistēmas
1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
(a)  informāciju par attiecīgā pakalpojuma funkcionēšanu un par tā pieejamības īpašībām un struktūru; un
(b)  attiecīgā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo elektronisko informāciju, tostarp tīmekļa vietnes.
Grozījums Nr. 178
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – B daļa (jauna)
B.  Universālā datortehnika un tās iebūvētās operētājsistēmas
Grozījums Nr. 180
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – 2. punkts
[.....]
svītrots
Grozījums Nr. 181
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – C daļa (jauna)
C.  Funkcionālā snieguma prasības
Lai darītu pieejamu produktu un pakalpojumu projektēšanu un lietotāja saskarni, attiecīgā gadījumā tos projektē šādi:
a)  lietošana bez redzes spējas
Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kam nav vajadzīga redze;
b)  lietošana ar ierobežotu redzes spēju
Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas ļauj šo produktu izmantot lietotājiem ar ierobežotu redzes spēju. To var panākt, piemēram, izmantojot elementus, kas saistīti ar elastīgu kontrastu un spilgtumu, elastīgu palielināšanu, nezaudējot saturu vai funkcijas, elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna vizuālos elementus no fona vizuālajiem elementiem un kontrolēt tos, un elastīgu kontroli pār prasīto redzamības lauku;
c)  lietošana bez krāsu uztveres
Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga krāsu uztvere;
d)  lietošana bez dzirdes spējas
Ja ir paredzēti produkta darbības audiorežīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kura izmantošanai nav vajadzīga dzirde;
e)  lietošana ar ierobežotu dzirdes spēju
Ja ir paredzēti produkta darbības audiorežīmi, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu ar pastiprinātiem audioelementiem. To var panākt, piemēram, nodrošinot lietotājam iespēju kontrolēt skaļumu un izmantojot elastīgus veidus, kā atdalīt priekšplāna skaņu no fona skaņas un kontrolēt tās, ja balss un fons ir pieejami kā atsevišķas audioplūsmas;
f)  lietošana bez vokālās spējas
Ja produkta izmantošanai ir nepieciešama lietotāja vokāla iejaukšanās, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas neprasa lietotāja iejaukšanos vokālā veidā. Vokāla iejaukšanās ir jebkādas mutiski radītas skaņas, piemēram, runāšana, svilpšana vai klakšķināšana;
g)  lietošana ar ierobežotu manipulācijas spēju vai spēku
ja produkta izmantošanai ir nepieciešamas manuālas darbības, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas lietotājiem ļauj izmantot šo produktu, veicot citas darbības, kuras neprasa vadību ar motoriku un manipulāciju, roku spēku vai vairāk nekā vienas vadības ierīces vienlaicīgu darbināšanu;
h)  lietošana ar ierobežotu sasniedzamību
Ja produkti ir autonomi vai uzstādīti, to darbības elementi ir sasniedzami visiem lietotājiem;
i)  ar gaismjutīgumu saistīta kairinājuma izraisīšanas riska samazināšana līdz minimumam
Ja ir paredzēti vizuāli produkta darbības režīmi, izvairās no tādiem darbības režīmiem, par kuriem ir zināms, ka tie izraisa ar gaismjutīgumu saistītu kairinājumu;
j)  lietošana ar ierobežotām izzināšanas spējām
Nodrošina vismaz vienu produkta darbības režīmu, kas ietver elementus, kuri vienkāršo un atvieglo tā lietošanu;
k)  privātums
Ja produkts ietver pieejamības atvieglošanai paredzētus elementus, nodrošina vismaz vienu darbības režīmu, kas saglabā privātumu, kad tiek izmantoti pieejamības atvieglošanai paredzētie elementi.
Grozījums Nr. 182
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I iedaļa – D daļa (jauna)
D.  Atbalsta dienesti
Ja iespējams, atbalsta dienesti, izmantojot personām ar invaliditāti pieejamus saziņas veidus, sniedz informāciju par produkta pieejamību un tā savietojamību ar palīgtehnoloģijām.
Grozījums Nr. 183 un 291
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – virsraksts
Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti un reģistrācijas automāti
Pašapkalpošanās termināli: bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas automāti un maksājumu termināļi
Grozījums Nr. 184, 291, 299 un 342
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana
1.  Projektēšana un ražošana
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības. Šajā sakarā nodrošina to, ka nav nepieciešams aktivēt produktu pieejamības elementu, lai lietotāji, kuriem tas ir vajadzīgs, varētu to ieslēgt.
Produktu projektēšanu un ražošanu dara pieejamu, tostarp:
a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);
i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  jābūt saprotamai,
iii)  jābūt viegli uztveramai,
iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);
c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
c)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;tas jāpanāk, paredzot iespēju izmantot personiskās austiņas — kad atbilde ir jāsniedz ierobežotā laikā —, brīdinot lietotāju pa vairāk nekā vienu sensoro kanālu un dodot iespēju pagarināt atļauto laiku, un nodrošinot atbilstošu kontrastu un ar tausti izšķiramas atslēgas un kontrolierīces;
d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
d)  attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības līmenī, tostarp dzirdes tehnoloģijām, piemēram, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleāriem implantiem un klausīšanās palīgierīcēm.
Grozījums Nr. 185
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – II iedaļa – 2. punkts
[....]
svītrots
Grozījums Nr. 186
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – virsraksts
Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti, un saistītās patērētāju galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju
Telefonijas pakalpojumi, tostarp palīdzības dienesti, un saistītās patērētājiem paredzētās galiekārtas
Grozījums Nr. 187, 292 un 300
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A daļa – 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;
a)  produktus, ko pakalpojumu sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šīs iedaļas B daļā paredzētajiem noteikumiem;
b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
b)  informāciju par attiecīgā pakalpojuma darbību un par pieejamības īpašībām un struktūru;
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;
ba)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;
c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
c)  tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
ca)  uz mobilām iekārtām balstītas lietojumprogrammas;
d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;
d)  informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;
e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.
e)  funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības un nodrošinātu sadarbspēju; tas jāpanāk, atbalstot balss saziņu, videosaziņu un tekstveida saziņu reāllaikā — vienu no šiem saziņas veidiem vai to kombināciju (pilnīga saruna) — starp diviem lietotājiem vai starp lietotāju un neatliekamās palīdzības dienestu.
Grozījums Nr. 344
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)
1.a   Atbalsta pakalpojumi
Ja ir pieejami atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, retranslācijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ar tiem lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos komunikāciju veidos sniedz informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem.
Grozījums Nr. 188 un 292
Direktīvas priekšlikums
I pielikums– III iedaļa – B daļa – virsraksts
B.  Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju
B.  Patērētāju izmantotās saistītās galiekārtas
Grozījums Nr. 189, 292 un 301
Direktīvas priekšlikums
I pielikums– III iedaļa – B daļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana
1.  Projektēšana un ražošana
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:
a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);
i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  jābūt saprotamai,
iii)  jābūt viegli uztveramai,
iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:
c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;
i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un
ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;
d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);
e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai un sadarbspējas nodrošināšanai; tas jāpanāk, atbalstot augstas kvalitātes skaņu, tādu videoizšķirtspēju, kas dara iespējamu saziņu zīmju valodā, tekstveida saziņu reāllaikā — vienu pašu vai kombinācijā ar balss un videosaziņu — vai nodrošinot efektīvu bezvadu savienojumu ar dzirdes tehnoloģijām;
f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
Grozījums Nr. 190
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B daļa – 2. punkts
[....]
svītrots
Grozījums Nr. 346/rev
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III iedaļa – B daļa – 2. a punkts (jauns)
2.a   Atbalsta pakalpojumi.
Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, tā dēvētie TRS un mācību pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.
Grozījums Nr. 191
Direktīvas priekšlikums
I pielikums– IV iedaļa – virsraksts
Audiovizuālo mediju pakalpojumi un saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju
Audiovizuālo mediju pakalpojumu tīmekļa vietnes un tiešsaistes lietojumprogrammas un saistītās patērētājiem paredzētās iekārtas
Grozījums Nr. 192
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa– A daļa – virsraksts
A.  Pakalpojumi
A.  Tīmekļa vietnes un tiešsaistes lietojumprogrammas
Grozījums Nr. 193
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa– A daļa – 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.   Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
a)   nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju" paredzētajiem noteikumiem;
a)  tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;
b)   informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
b)   uz mobilajām iekārtām balstītas lietojumprogrammas.
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;
c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;
e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.
Grozījums Nr. 194
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa– B daļa – virsraksts
B.  Saistītās patērētāju iekārtas ar uzlabotu skaitļošanas tehnikas iespēju
B.  Saistītās patērētājiem paredzētās iekārtas
Grozījums Nr. 195 un 293
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa– B daļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana
1.  Projektēšana un ražošana
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:
a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);
i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  jābūt saprotamai,
iii)  jābūt viegli uztveramai,
iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:
c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;
i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un
ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;
d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);
e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai; to, piemēram, var panākt, atbalstot iespēju atlasīt, personalizēt un attēlot piekļuves pakalpojumus, piemēram, subtitrus nedzirdīgām vai vājdzirdīgām personām, audioaprakstu, ierunātus subtitrus un tulkojumu zīmju valodā, nodrošinot līdzekļus efektīvam bezvadu savienojumam ar dzirdes tehnoloģijām vai nodrošinot lietotāja kontrolierīces, lai lietotājs varētu aktivēt piekļuves pakalpojumus attiecībā uz audiovizuālajiem pakalpojumiem tajā pašā līmenī kā galveno mediju kontrolierīces;
f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
Grozījums Nr. 196
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IV iedaļa– B daļa – 2. punkts
[....]
svītrots
Grozījums Nr. 197 un 308
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – virsraksts
Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un reāllaika informācijas sniegšana; pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus
Gaisa, autobusu, tālsatiksmes autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un reāllaika informācijas sniegšana; pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta, mobilitātes un tūrisma pakalpojumus
Grozījums Nr. 198, 294/rev, 303, 311, 315 un 316
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – A daļa– 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.   Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
a)  informāciju par attiecīgā pakalpojuma darbību un par pieejamības īpašībām un struktūru;
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
aa)   informāciju par to kā lietot pakalpojuma pieejamības funkcijas, tostarp attiecībā uz transportlīdzekļu, apkārtējās infrastruktūras un būvētās vides pieejamību, un sniedz informāciju par palīdzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2006, Regulu (ES) Nr. 1177/2010, Regulu (EK) Nr. 1371/2007 un Regulu (ES) Nr. 181/2011;
iii)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;
ab)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;
b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
b)  tīmekļa vietnes darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;
(ba)  uz mobilajiem sakariem balstītus pakalpojumus, tostarp pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās mobilo ierīču lietotnes, padarot pieejamus konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, ieskaitot satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu, un tādā noturīgā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kuras pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
c)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.
c)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības, tostarp konsekventā un piemērotā veidā padarot pieejamus uz mobilajiem sakariem balstītus pakalpojumus, ieskaitot pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās mobilo ierīču lietotnes, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, ieskaitot satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu, un tādā robustā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami Savienības un starptautiskā mērogā;
Tas attiecas uz tādiem pakalpojumiem kā viedo biļešu pārdošana (elektronisku biļešu rezervēšana, to iepriekšēja iegāde utt.), pasažieru informēšana reāllaikā (kustības saraksti, informācija par satiksmes traucējumiem, savienojumi, turpmākas ceļošanas iespējas ar citiem transporta veidiem utt.) un papildu informācijas sniegšana (piemēram, par staciju nodrošinātību ar darbiniekiem, par liftiem, kas nedarbojas, vai par pakalpojumiem, kuri īslaicīgi nav pieejami);
ca)  uz mobilajām ierīcēm balstītus pakalpojumus, viedo biļešu pārdošanu un informācijas sniegšanu reāllaikā.
Grozījums Nr. 199
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – B daļa
B.  Tīmekļa vietnes, ko izmanto pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai
svītrots
a)  Tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, vajadzības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām Savienības un starptautiskā mērogā.
Grozījums Nr. 200
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – C daļa
C.   Uz mobilajām iekārtām balstīti pakalpojumi, viedā biļešu pārdošana un reāllaika informācijas sniegšana
svītrots
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;
b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
Grozījums Nr. 201
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – D daļa – virsraksts
D.  Pašapkalpošanās termināli, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus
D.  pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi, biļešu automāti un reģistrācijas automāti, ko izmanto, sniedzot pasažieru transporta pakalpojumus
Grozījums Nr. 202 un 327
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – D daļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana
1.  Projektēšana un ražošana
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:
a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);
i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  jābūt saprotamai,
iii)  jābūt viegli uztveramai,
iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);
c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
c)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;
d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
d)  nodrošina produkta savienojamību ar palīgierīcēm un tehniskajiem palīglīdzekļiem, tostarp, dzirdes aparātiem, indukcijas spolēm, kohleārajiem implantiem un palīgierīcēm vājdzirdīgiem; produkts nodrošina arī lietotāja privāto austiņu izmantošanu.
Grozījums Nr. 352
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – D daļa – 1.a punkts (jauns)
1.a  Atbalsta pakalpojumi
Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, telefonijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.
Grozījums Nr. 203
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – V iedaļa – D daļa – 2. punkts
[....]
svītrots
Grozījums Nr. 204
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – virsraksts
Banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi; pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai
Patērētājiem paredzētie banku pakalpojumi; tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai; uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi; pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi un bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai
Grozījums Nr. 205, 295 un 304
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – A daļa – 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar D punktā paredzētajiem noteikumiem;
a)  produktus, ko pakalpojumu sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šīs iedaļas D punktā paredzētajiem noteikumiem;
b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru. Šī informācija ir saprotama un tās sarežģītība nepārsniedz Eiropas Padomes izstrādātās Eiropas Vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas B2 līmeni (augstāks par vidējo).
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;
ba)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tīmekļa vietnes un tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, un ietverot informāciju par elektroniskās identifikācijas, drošības un maksājumu veikšanas līdzekļiem.
c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
d)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.
d)  funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības;
da)  uz mobilajām iekārtām balstītus banku pakalpojumus.
Grozījums Nr. 206
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – B daļa
B.  Tīmekļa vietnes, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai
svītrots
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
a)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
Grozījums Nr. 207
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – C daļa
C.   Uz mobilajām iekārtām balstītie banku pakalpojumi
svītrots
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;
b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
Grozījums Nr. 208
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – D daļa – virsraksts
D.  Pašapkalpošanās termināli, tostarp bankomāti, ko izmanto banku pakalpojumu sniegšanai
D.  Pašapkalpošanās termināļi, tostarp maksājumu termināļi un bankomāti, ko izmanto patērētājiem paredzētu banku pakalpojumu sniegšanai
Grozījums Nr. 209
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – D daļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana
1.  Projektēšana un ražošana
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:
a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
a)  uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);
i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  jābūt saprotamai,
iii)  jābūt viegli uztveramai,
iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
b)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);
c)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
c)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;
d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
d)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
Grozījums Nr. 356
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – D daļa – 1.a punkts (jauns)
1.a  Atbalsta pakalpojumi
Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, telefonijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina informāciju par produkta pieejamību un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.
Grozījums Nr. 210
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VI iedaļa – D daļa – 2. punkts
[....]
svītrots
Grozījums Nr. 211
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – virsraksts
E-grāmatas
E-grāmatas un saistītais aprīkojums
Grozījums Nr. 305
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – A daļa – 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot šajā direktīvā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
(a)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar B punktā "Produkti" paredzētajiem noteikumiem;
(a)  produktus, ko pakalpojumu sniedzēji izmanto attiecīgā pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar šīs iedaļas B punktā paredzētajiem noteikumiem;
(b)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
(b)  nodrošinot informāciju par pakalpojuma darbību un tā pieejamības aspektiem un iekārtām, un sniedzot pieejamo informāciju (metadatus) par produktu un pakalpojumu pieejamības elementiem;
(i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
(ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
(iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar c) apakšpunktu;
(ba)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas un e-grāmatas ierīci, kas nepieciešamas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai;
(c)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā.
(c)  tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu lietojumprogrammu darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas pieejami Savienības un starptautiskā mērogā;
(d)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;
(d)  pieejamas informācijas par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem nodrošināšanu;
(e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.
(e)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības, kas jāpanāk, nodrošinot tādas navigācijas iespējas dokumentā kā dinamisku izkārtojumu, iespēju sinhronizēt teksta un audio formāta saturu, sniedzot iespēju izmantot tehnoloģiju teksta konvertācijai runā, nodrošinot iespēju veikt alternatīvu satura demonstrāciju un nodrošinot tā sadarbspēju ar dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem tā, ka ir panākta uztveramība, saprotamība, izmantojamība un maksimāla saderība ar lietotāju aģentiem.
Grozījums Nr. 358
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
1.   Projektēšana un ražošana Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, ievērojot šādas pieejamības prasības:
a)   uz paša produkta sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
a)   uz paša produkta sniegtā produkta lietošanas informācija (marķējums, instrukcijas, brīdinājumi) ir vairākos pieejamos formātos un:
i)   jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
i)   ir uztverama ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)   jābūt saprotamai,
ii)   ir saprotama,
iii)   jābūt viegli uztveramai,
iii)   ir viegli uztverama;
iv)   un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
iv)   un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus ar pietiekamu rakstzīmju un fona kontrastu, lai maksimāli palielinātu tās lasāmību, ņemot vērā paredzētos lietošanas apstākļus;
b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
b)   produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu), un norādi par produkta zīmolu, nosaukumu un veidu, kas:
i)  atbilst 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām,
ii)  vienkārši un precīzi informē lietotājus, ka produktam ir pieejamības elementi un ka tas ir sadarbspējīgs ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
c)   produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:
c)   atsevišķi nodrošināta vai produktā integrēta produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukcija atbilst šādām prasībām:
i)   instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
i)   instrukcija tiek nodrošināta pieejamā tīmekļa formātā un elektroniska ārpustīmekļa dokumenta formātā, kas ir gan saprotams, gan izmantojams, un
ii)   instrukcijas nodrošina alternatīvu bezteksta saturam;
ii)   ražotājs uzskaita un izskaidro, kā lietot produkta pieejamības funkcijas, un tā saderību ar tehniskiem palīglīdzekļiem;
d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
d)   produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
e)   produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
e)   produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
f)   produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
f)   attiecīgā gadījumā — saderību ar atbalsta ierīcēm un tehnoloģijām.
Grozījums Nr. 214
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VII iedaļa – B daļa – 2. punkts
[...]
svītrots
Grozījums Nr. 215, 296, 306 un 359
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
a)  informāciju par attiecīgā pakalpojuma darbību un par pieejamības īpašībām un struktūru;
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)  elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;
aa)   elektronisko informāciju, tostarp saistītās tiešsaistes un mobilās lietojumprogrammas un tīmekļa vietne un informāciju par elektroniskās identifikācijas, drošības un maksājumu veikšanas līdzekļiem, kas nepieciešami, pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar b) apakšpunktu;
b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
b)  tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
ba)  uz mobilajām iekārtām balstītus e-komercijas pakalpojumus.
Grozījums Nr. 360
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIII iedaļa – A daļa – 1.a punkts (jauns)
1.a  Atbalsta pakalpojumi: atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, telefonijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti pieejamos sakaru režīmos.
Grozījums Nr. 335
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – VIIIa iedaļa
SECTION VIIIa
Accommodation services
Services
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
a)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
i)  padarot tos pieejamus tīmekļa vietnes formātā, kas padarīts viegli uztverams, izmantojams, saprotams un robusts saskaņā ar b) apakšpunktu,
ii)  uzskaitot pakalpojuma pieejamības elementus un izskaidrojot, kā šos elementus izmantot, un tā papildināmību ar dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem;
b)  tīmekļa vietnes un pakalpojuma sniegšanai vajadzīgās tiešsaistes lietojumprogrammas padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā robustā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
c)  uz mobilajiem sakariem balstītus pakalpojumus un e-komercijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās mobilo tālruņu lietotnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu, un tādā robustā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
d)  padarot saprotamus, viegli uztveramus, izmantojamus un robustus pakalpojuma sniegšanai vajadzīgos elektroniskās identifikācijas, drošības un maksājumu veikšanas līdzekļus un nemazinot lietotāja drošību un privātumu;
e)  būvēto vidi padara pieejamu personām ar invaliditāti saskaņā ar X iedaļā paredzētajām prasībām, tostarp:
i)  visas koplietošanas telpas (viesu uzņemšanas telpas, ieejas, atpūtas telpas, konferenču telpas utt.),
ii)  telpas saskaņā ar X iedaļā paredzētajām prasībām; minimālais pieejamo telpu skaits uzņēmumā ir šāds:
–  uzņēmumos, kuros ir mazāk nekā 20 numuru — 1 pieejams numurs,
–  uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 20, bet mazāk nekā 50 numuru — 2 pieejami numuri,
–  par katriem nākamajiem 50 numuriem — papildus 1 pieejams numurs.
2.  Atbalsta pakalpojumi
Atbalsta pakalpojumi (palīdzības dienesti, zvanu centri, tehniskais atbalsts, telefonijas pakalpojumi un mācību pakalpojumi), ja ir pieejami, nodrošina informāciju par pakalpojuma pieejamību un tā saderību ar atbalsta tehnoloģijām lietotājiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, pieejamos sakaru režīmos.

Grozījums Nr. 216
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 1. punkts
1.  Projektēšana un ražošana
1.  Projektēšana un ražošana
Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti un personas ar traucējumiem, kas saistīti ar novecošanu, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā lietotu produktus, tos projektē un ražo, padarot pieejamus šādus elementus:
Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos produktus, tos projektē un ražo, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda projektēšana un ražošana ietver:
(a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumus, instrukcijas, brīdinājumus), kam:
(a)  pašā produktā sniegto produkta lietošanas informāciju (marķējumu, instrukciju un brīdinājumu);
i)  jābūt uztveramai ar vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  jābūt saprotamai,
iii)  jābūt viegli uztveramai,
iv)  un tā ir sagatavota, izmantojot attiecīga lieluma burtus, ņemot vērā paredzētos izmantošanas apstākļus;
(b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
(b)  produkta iepakojumu, tostarp tajā sniegto informāciju (par atvēršanu, aizvēršanu, lietošanu, likvidēšanu);
(c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju, kas atbilst šādām prasībām:
(c)  produkta lietošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas, glabāšanas un likvidēšanas instrukciju;
i)  instrukcijas saturs ir pieejams teksta formātos, kas izmantojami, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu, un
ii)  bezteksta saturam instrukcijā nodrošina alternatīvu;
(d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi) saskaņā ar 2. punktu;
(d)  produkta lietotāja saskarni (lietošanu, vadību un atgriezenisko informāciju, ievadi un izvadi);
(e)  produkta funkcionalitāti saskaņā ar 2. punktu, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzību apmierināšanai;
(e)  produkta funkcionalitāti, nodrošinot funkcijas, kas paredzētas personu ar invaliditāti vajadzību apmierināšanai;
(f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
(f)  produkta sasaisti ar palīgierīcēm.
Grozījums Nr. 217 un 297/rev
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – A daļa – 2. punkts
[...]
svītrots
Grozījums Nr. 218
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – B daļa – 1. punkts
1.  Lai personas ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personas ar invaliditāti, pēc iespējas vairāk paredzētajā veidā izmantotu pakalpojumus, tos sniedz:
1.  Lai panāktu to, ka personas ar invaliditāti maksimāli un saprātīgi paredzamā veidā izmanto attiecīgos pakalpojumus, tos sniedz, ievērojot I iedaļas C daļā izklāstītās funkcionālā snieguma prasības, un šāda pakalpojumu sniegšana ietver:
(a)  darot pieejamu būvēto vidi, kurā sniedz pakalpojumu, tostarp transporta infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, neskarot valsts un Savienības tiesību aktus par nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzību;
(a)  būvēto vidi, kurā sniedz attiecīgo pakalpojumu, tostarp transporta infrastruktūru, saskaņā ar C daļu, neskarot valsts un Savienības tiesību aktus par nacionālo mākslas, vēstures un arheoloģisko vērtību aizsardzību;
(b)  pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās iekārtas, tostarp transportlīdzekļus, kuģus un aprīkojumu, darot pieejamu šādi:
(b)  pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās iekārtas, tostarp transportlīdzekļus, kuģus un aprīkojumu:
i)  būvētās telpas projekts attiecībā uz iekāpšanu tajā, izkāpšanu no tās un tās pārvietošanos un izmantošanu atbilst C daļas prasībām,
i)  būvētās telpas projekts attiecībā uz iekāpšanu tajā, izkāpšanu no tās un tās pārvietošanos un izmantošanu atbilst C daļā izklāstītajām prasībām;
ii)  informācija ir pieejama dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
iii)  bezteksta vizuālajam saturam nodrošina alternatīvu;
(c)  nodrošinot pakalpojuma sniegšanā izmantoto produktu pieejamību saskaņā ar A daļā paredzētajiem noteikumiem;
(c)  attiecīgā pakalpojuma sniegšanai izmantotos produktus saskaņā ar A daļā paredzētajiem noteikumiem;
(d)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru nodrošinot šādi:
(d)  informāciju par pakalpojumu darbību un par to pieejamības īpašībām un struktūru;
i)  informācija ir pieejama teksta formātos, ko lietotāji var izmantot, lai sagatavotu alternatīvus palīgformātus, kurus var sniegt dažādos veidos, kā arī izmantojot vairāk nekā vienu sensoro kanālu,
ii)  bezteksta saturam nodrošina alternatīvu,
iii)  elektronisko informāciju, tostarp tiešsaistes lietojumprogrammas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, nodrošina saskaņā ar e) apakšpunktu;
(e)   tīmekļa vietnes padarot pieejamas konsekventā un piemērotā veidā, lai nodrošinātu lietotāju uztveri, darbību un izpratni, tostarp satura noformējuma pielāgojamību un mijiedarbību, un, ja vajadzīgs, nodrošinot pieejamu elektronisko alternatīvu; un tādā veidā, kas veicina sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un atbalsta tehnoloģijām, kas pieejamas Savienības un starptautiskā mērogā;
(e)  tīmekļa vietņu un uz mobilajām iekārtām balstītu iekārtu darīšanu pieejamu konsekventā un lietotāju uztverei, darbībai un izpratnei atbilstošā veidā, tostarp satura izklāsta un mijiedarbības pielāgojamības nodrošināšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pieejamu elektronisku alternatīvu; un tādā veidā, kas atvieglo sadarbspēju ar dažādiem lietotāju aģentiem un palīgtehnoloģijām, kuras ir pieejamas Savienības un starptautiskā līmenī;
(f)  sniedzot pieejamu informāciju par papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;
(f)  informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu papildināmību ar palīdzības pakalpojumiem;
(g)  ietverot funkcijas, prakses, politikas un procedūras, kā arī izmaiņas pakalpojuma darbībā, lai apmierinātu personu ar funkcionāliem ierobežojumiem vajadzības.
(g)  funkcijas, praksi, politikas nostādnes, procedūras un izmaiņas attiecīgā pakalpojuma darbībā, kas paredzētas, lai apmierinātu personu ar invaliditāti vajadzības.
Grozījums Nr. 219
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – IX iedaļa – C daļa – 1. punkts– ievaddaļa
1.  Būvētās vides pieejamība tās neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:
1.  Būvētās vides pieejamība tās neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā personām ar invaliditāti attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:
Grozījums Nr. 220
Direktīvas priekšlikums
I pielikums – X iedaļa – 1. punkts - ievaddaļa
Būvētās vides, kurā sniedz 3. panta 10. punktā minēto pakalpojumu tā neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā, pieejamība personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, tostarp personām ar invaliditāti, attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:
Būvētās vides, kurā sniedz 3. panta 10. punktā minēto pakalpojumu tā neatkarīgai izmantošanai paredzētajā veidā, pieejamība personām ar invaliditāti attiecībā uz koplietošanas teritorijām ietver šādus aspektus:
Grozījums Nr. 221
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts
4.1.  Ražotājs uzliek šajā direktīvā minēto CE zīmi katram atsevišķam produktam, kas atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.
svītrots

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0188/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika