Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0188/2017

Texte depuse :

A8-0188/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 13/03/2019 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Texte adoptate
PDF 1051kWORD 161k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la14 septembrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)
având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 26,
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile. Acest lucru va spori disponibilitatea produselor și a serviciilor accesibile pe piața internă.
(1)  Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și prin eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile. Acest lucru va spori disponibilitatea și va îmbunătăți accesibilitatea și latura practică a informațiilor privind produsele și serviciile accesibile pe piața internă.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și numărul de persoane cu handicap și/sau cu limitări funcționale va crește semnificativ, odată cu îmbătrânirea populației Uniunii Europene. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și permite o viață independentă.
(2)  Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și numărul de persoane cu limitări funcționale, inclusiv persoane cu handicap în sensul articolului 1 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități („Convenția”), va crește semnificativ, odată cu îmbătrânirea populației Uniunii. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și reprezintă o condiție necesară pentru o viață independentă.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  „Accesul universal”, „proiectarea pentru toți” și „perspectiva de gen” ar trebui asigurate pentru produse, instrumente, dispozitive și servicii, pentru ca ele să poată fi utilizate în mod curent de persoanele cu dizabilități.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Disparitățile dintre actele cu putere de lege și măsurile administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește accesibilitatea produselor și a serviciilor pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, creează obstacole în calea liberei circulații a acestor produse și servicii și denaturează concurența efectivă pe piața internă. Operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), sunt deosebit de afectați de aceste bariere.
(3)  Disparitățile dintre actele cu putere de lege și măsurile administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește accesibilitatea anumitor produse și servicii pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, creează obstacole în calea liberei circulații a acestora și denaturează concurența efectivă pe piața internă. În cazul altor produse, disparitățile pot crește ca urmare a intrării în vigoare a Convenției. Operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), sunt deosebit de afectați de aceste obstacole.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Consumatorii și beneficiarii de servicii accesibile se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.
(5)  Consumatorii și beneficiarii de produse și servicii accesibile, mai ales de tehnologii de asistență, se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier și mobilitatea, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru respectarea cerințelor juridice fragmentate din întreaga Uniune.
(6)  Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier, libera circulație a produselor și serviciilor și libera circulație a persoanelor, inclusiv a persoanelor cu handicap, precum și de a ajuta operatorii economici să-și concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru acoperirea cheltuielilor generate de legislația fragmentată.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) îi impune Uniunii să combată discriminarea pe motive de dizabilități, în definirea și aplicarea politicilor și acțiunilor sale. Articolul 19 din TFUE îi conferă Uniunii puterea de a adopta acte legislative pentru a combate acest tip de discriminare.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolului 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
(9)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolelor 21, 25 și 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 250
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Accesibilitatea mai mare a produselor și serviciilor va îmbunătăți nu doar viața persoanelor cu dizabilități, ci și a persoanelor cu alte limitări funcționale permanente sau temporare, cum ar fi persoanele în vârstă, femeile însărcinate și persoanele care călătoresc cu bagaje. Prin urmare, este esențial ca prezenta directivă să includă persoanele cu dizabilități, dar și persoanele cu limitări funcționale temporare sau permanente, pentru a garanta beneficii reale și o viață independentă pentru o mai mare parte din societate.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)
(9b)  Prevalența dizabilităților este mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaților la nivelul Uniunii. Femeile cu dizabilități se confruntă cu forme multiple de discriminare și întâmpină obstacole semnificative în exercitarea cu adevărat a drepturilor și libertăților lor de bază. Printre acestea se numără violența fizică, sexuală, economică și instituțională. Aici intră și discriminarea în accesul la educație și în ocuparea unui loc de muncă, ceea ce poate duce la izolare socială și traume psihologice. Femeile sunt, de asemenea, afectate în mod disproporționat de dizabilitate, ca persoane care îngrijesc membrii de familie cu dizabilități și au parte de discriminare prin asociere mai des decât bărbații. Având în vedere aceste aspecte, este nevoie să se acționeze pentru a asigura egalitatea de tratament, iar măsurile și politicile pozitive care vizează femeile cu dizabilități și mamele copiilor cu dizabilități reprezintă un drept fundamental al omului și o obligație etică;
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Obiectivul general al „Strategiei privind piața unică digitală” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate. Consumatorii europeni nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le oferă piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate pe piața unică digitală și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.
(10)  Obiectivul general al „Strategiei privind piața unică digitală” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate, facilitând comerțul și promovând ocuparea forței de muncă în interiorul Uniunii. Consumatorii europeni nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le oferă piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că noul conținut electronic este complet accesibil pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate pe piața unică digitală și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)
(12a)   Articolul 4 din convenție le solicită statelor semnatare să se angajeze să promoveze cercetarea și dezvoltarea, precum și disponibilitatea și utilizarea tehnologiilor noi, inclusiv a tehnologiilor informației și comunicațiilor, a ajutoarelor pentru mobilitate, a dispozitivelor și tehnologiilor de asistare, adecvate pentru persoanele cu handicap. În convenție se solicită, de asemenea, să se acorde prioritate tehnologiilor accesibile.
Amendamentul 232
Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)
(12b)  În sectorul transporturilor feroviare, Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei1b (STI PMR) fac trimitere în mod expres la cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 9 din convenție și le pun în aplicare pe acestea. În consecință, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă în sectorul transporturilor feroviare este reglementată în temeiul acestor instrumente. În vederea asigurării coerenței între Directiva (UE) 2016/797 și Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei, pe de o parte, și prezenta directivă, pe de altă parte, orice revizuire viitoare a STI PMR ar trebui să ia în considerare, de asemenea, cerințele de accesibilitate care decurg din Actul european privind accesibilitatea.
________________
1a Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 138, 26.5.2016, p. 44).
1b Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110).
Amendamentul 233
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Intrarea în vigoare a convenției în ordinea juridică a statelor membre implică necesitatea de a adopta dispoziții naționale suplimentare privind accesibilitatea produselor și a serviciilor, care, fără o acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în continuare a diferențelor dintre dispozițiile naționale.
(13)  Intrarea în vigoare a convenției în ordinea juridică a statelor membre implică necesitatea de a adopta dispoziții naționale suplimentare privind accesibilitatea produselor și a serviciilor și mediul construit legat de furnizarea de bunuri și servicii, care, fără o acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în continuare a diferențelor dintre dispozițiile naționale.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   În plus față de cerințele prevăzute de prezenta directivă, ar trebui să se depună eforturi pentru a pune în aplicare și a asigura respectarea legislației Uniunii privind drepturile pasagerilor care utilizează servicii de transport aerian, feroviar, cu autobuzul și pe căi navigabile interioare. Aceste eforturi ar trebui să pună accentul pe aspectele intermodale în vederea promovării unei accesibilități fără bariere, incluzând aspecte precum infrastructura și vehiculele de transport.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  Comisia ar trebui să încurajeze autoritățile urbane să integreze accesibilitatea fără bariere la serviciile de transport urban în planurile lor de mobilitate urbană sustenabilă (PMUS) și să publice cu regularitate liste cu cele mai bune practici privind accesibilitatea fără bariere la transportul public urban și la mobilitatea urbană.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere33, în conformitate cu convenția, stabilește accesibilitatea drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și a serviciilor.
(15)  Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, în conformitate cu convenția, stabilește accesibilitatea, o condiție necesară pentru participarea în societate, drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și serviciilor.
__________________
33 COM(2010)636.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Produsele și serviciile care intră sub incidența prezentei directive au fost selectate în urma unui exercițiu de examinare efectuat în timpul pregătirii evaluării impactului, care a permis identificarea acelor produse și servicii relevante pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă, pentru care statele membre au adoptat sau sunt pe cale să adopte cerințe naționale divergente în materie de accesibilitate.
(16)  Produsele și serviciile care intră sub incidența prezentei directive au fost selectate în urma unui exercițiu de examinare efectuat în timpul pregătirii evaluării impactului, care a permis identificarea acelor produse și servicii relevante pentru persoanele cu dizabilități, pentru care statele membre au adoptat sau sunt pe cale să adopte cerințe naționale divergente în materie de accesibilitate.
Amendamentul 227
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a impune o serie de obligații pentru furnizorii de servicii mass-media audiovizuale. Prin urmare, este mai adecvat să se includă cerințe de accesibilitate în acea directivă.
Cu toate acestea, în privința site-urilor web și a serviciilor bazate pe telefonul mobil, Directiva 2010/13/UE acoperă numai conținutul media audiovizual. De aceea, este indicat să se includă arhitectura site-urilor web și serviciile bazate pe telefonul mobil și toate conținuturile care nu sunt cuprinse în domeniul de aplicare al Directivei 2010/13/UE în domeniul de aplicare al prezentei directive.
Prezenta directivă ar trebui să acopere cerințele de accesibilitate pentru echipamente aferente serviciilor de telefonie și site-uri web. Prezenta directivă ar trebui să acopere și cerințele de accesibilitate pentru servicii de telefonie, dacă nu sunt tratate în alt act legislativ al Uniunii care oferă un nivel de protecție cel puțin egal cu prezenta directivă. În acest din urmă caz, actul legislativ al Uniunii ar trebui să aibă întâietate în fața prezentei directive.
_______________________
1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  Fiecare produs și serviciu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru a fi accesibil pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă. Obligațiile în materie de accesibilitate a comerțului electronic se aplică, de asemenea, în cazul vânzării online de servicii în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta directivă.
(17)  Fiecare produs și serviciu care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și introdus pe piață după data de aplicare a prezentei directive ar trebui să respecte cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru a fi accesibil pentru persoanele cu handicap. Obligațiile în materie de accesibilitate a comerțului electronic se aplică, de asemenea, în cazul vânzării online de servicii în temeiul articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta directivă.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Chiar dacă un serviciu, sau o parte a unui serviciu, este subcontractat unei părți terțe, accesibilitatea respectivului serviciu nu ar trebui să fie compromisă și furnizorii de servicii ar trebui să se conformeze obligațiilor prevăzute în prezenta directivă. Furnizorii de servicii ar trebui, de asemenea, să asigure formarea adecvată și continuă a angajaților pentru a fi siguri că aceștia cunosc modul de utilizare a produselor și a serviciilor accesibile. Formarea ar trebui să includă aspecte precum furnizarea informațiilor, consilierea și publicitatea.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  Este necesar ca cerințele de accesibilitate să fie introduse în modul cel mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre, în special prin includerea în domeniul lor de aplicare numai a produselor și serviciilor care au fost atent selectate.
(18)  Pe de o parte, este necesar ca cerințele de accesibilitate să fie introduse în modul cel mai eficace și mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre, în special prin includerea în domeniul lor de aplicare numai a produselor și serviciilor care au fost atent selectate și care vor fi introduse pe piață după punerea în aplicare a prezentei directive. Pe de altă parte, este necesar să se permită operatorilor economici aplicarea eficientă a cerințelor de accesibilitate stabilite în prezenta directivă, ținând seama, în special, de ciclul de viață al terminalelor pentru autoservire, al automatelor pentru tichete și al automatelor de check-in. De asemenea, ar trebui ținut seama și de poziția specială al IMM-urilor pe piața internă. În plus, date fiind mărimea, resursele și natura lor, microîntreprinderile nu ar trebui să fie obligate să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, nici să urmeze procedura stabilită la articolul 12 pentru a fi scutite de obligațiile aferente prezentei directive.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  Pentru a asigura o mai bună funcționare a pieței interne, autoritățile naționale ar trebui să utilizeze cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă atunci când aplică dispozițiile legate de accesibilitate în actele juridice ale Uniunii menționate în directivă. Prezenta directivă nu ar trebui, totuși, să modifice caracterul obligatoriu sau voluntar al dispozițiilor din celelalte acte juridice ale Uniunii. Prezenta directivă ar trebui să se asigure că, atunci când cerințele de accesibilitate sunt utilizate în conformitate cu celelalte acte, cerințele respective sunt aceleași la nivelul întregii Uniuni.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului34 conține cerințe de accesibilitate pentru o serie specifică de site-uri web aparținând organismelor din sectorul public. De asemenea, aceasta își propune să stabilească baza pentru o metodologie de monitorizare și de raportare a conformității site-urilor web în cauză cu cerințele enumerate în directiva respectivă. Atât cerințele de accesibilitate, cât și metodologia de monitorizare și de raportare incluse în directiva menționată urmează să se aplice în cazul site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Cu scopul de a garanta, în special, că autoritățile competente pun în aplicare aceleași cerințe în materie de accesibilitate, indiferent de tipul de site web reglementat, cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din propunerea de directivă privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public. Activitățile de comerț electronic ale site-urilor web din sectorul public care nu intră sub incidența directivei în cauză fac obiectul domeniului de aplicare al prezentei propuneri, în scopul de a se garanta că vânzarea online a produselor și a serviciilor este accesibilă pentru persoanele cu handicap și persoanele în vârstă, indiferent dacă vânzarea acestora este publică sau privată.
(21)   Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului34 conține cerințe de accesibilitate pentru o serie specifică de site-uri web și aplicații mobile aparținând organismelor din sectorul public. Totuși, directiva respectivă conține o listă specifică de excepții, deoarece realizarea accesibilității depline pentru anumite tipuri de conținut de pe site-urile web și de pe aplicațiile mobile și pentru anumite tipuri de site-uri web creează o sarcină disproporționată. De asemenea, ea stabilește baza pentru o metodologie de monitorizare și de raportare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile în cauză cu cerințele prevăzute în directiva respectivă. Atât cerințele de accesibilitate, cât și metodologia de monitorizare și de raportare incluse în directiva menționată urmează să se aplice în cazul site-urilor web și al aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public. Cu scopul de a garanta, în special, că autoritățile competente pun în aplicare aceleași cerințe în materie de accesibilitate, indiferent de tipul de site web reglementat și de aplicațiile mobile, cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din Directiva (UE) 2016/2102. Activitățile de comerț electronic ale site-urilor web și ale aplicațiilor mobile propuse de organismele din sectorul public care nu intră sub incidența directivei în cauză intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, în scopul de a se garanta că vânzarea online a produselor și a serviciilor este accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, indiferent dacă vânzarea acestora este publică sau privată.
__________________
__________________
34 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public, COM(2012) 721.
34 Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Anumite elemente ale cerințelor de accesibilitate prevăzute de prezenta directivă, în special cele prevăzute în anexa I referitoare la furnizarea de informații, sunt deja reglementate de actele legislative în vigoare ale Uniunii în domeniul transporturilor. Printre aceste acte se numără Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 1a și Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei1b și Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei1c, cu privire la transportul feroviar; Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1d, cu privire la transportul cu autobuzul și cu autocarul; și Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului1e, cu privire la transportul maritim. În vederea garantării coerenței normative și a predictibilității pentru agenții economici care fac obiectul acestor acte, cerințele relevante în temeiul prezentei directive se consideră îndeplinite dacă sunt respectate părțile relevante din aceste acte. Cu toate acestea, în cazul în care cerințele de accesibilitate nu sunt acoperite de aceste acte, de exemplu, obligația ca site-urile companiilor aeriene să fie accesibile, ar trebui să se aplice prezenta directivă.
__________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).
1b Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110).
1c Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei din 5 mai 2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (JO L 123, 12.5.2011, p. 11).
1d Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).
1e Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 22 b (nou)
(22b)  Prezenta directivă urmărește să completeze legislația sectorială existentă a Uniunii cu privire la aspectele care nu sunt încă acoperite de respectiva legislație.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 22 c (nou)
(22c)  Stabilirea domeniului de aplicare al prezentei directive în ceea ce privește serviciile de transport de pasageri aerian, cu autobuzul, feroviar și naval ar trebui să se bazeze pe legislația sectorială existentă privind drepturile pasagerilor. În cazul în care prezenta directivă nu se aplică anumitor tipuri de servicii de transport, statele membre ar trebui să poată încuraja furnizorii de servicii să aplice cerințele de accesibilitate relevante prevăzute în prezenta directivă.
Amendamentele 223 și 228
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  În anumite situații, cerințele comune în materie de accesibilitate a mediului construit ar facilita libera circulație a serviciilor conexe și a persoanelor cu handicap. Prin urmare, prezenta directivă permite statelor membre să includă mediul construit utilizat la prestarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa X.
(23)  În anumite situații, accesibilitatea mediului construit este o condiție necesară pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces efectiv la serviciile conexe. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să oblige statele membre să includă mediul construit utilizat la prestarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa X. Cu toate acestea, respectivele cerințe în materie de accesibilitate ar trebui să se aplice la construirea de infrastructuri noi sau în cazul unor renovări majore.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)
(23a)   Nu este necesar ca prezenta directivă modifice legislația Uniunii în vigoare care prevede un caracter voluntar al cerințelor în materie de accesibilitate.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 24
(24)  Este necesar să se prevadă că, pentru actele legislative ale Uniunii care stabilesc obligații de accesibilitate fără a furniza cerințe sau specificații privind accesibilitatea, aceasta din urmă este definită prin trimitere la cerințele de accesibilitate ale prezentei directive. Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului36 și al Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului37, care prevăd că specificațiile tehnice și cerințele tehnice sau funcționale ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor care intră în domeniul lor de aplicare țin cont de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau de „proiectarea pentru toți” utilizatorii.
(24)  Este necesar să se prevadă că, pentru actele legislative ale Uniunii care stabilesc obligații de accesibilitate fără a furniza cerințe sau specificații privind accesibilitatea, aceasta din urmă este definită prin trimitere la cerințele de accesibilitate ale prezentei directive. Printre aceste acte se numără Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului36 și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului37, care prevăd că specificațiile tehnice și cerințele tehnice sau funcționale ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor care intră în domeniul lor de aplicare țin cont de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau de „proiectarea pentru toți” utilizatorii.
__________________
__________________
35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).
35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).
36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Obligația de a garanta accesibilitatea infrastructurilor de transport ale rețelei transeuropene de transport este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Cerințele de accesibilitate specificate în prezenta directivă ar trebui să se aplice și anumitor elemente ale infrastructurii de transport reglementate de regulamentul în cauză, în măsura în care sunt implicate produsele și serviciile incluse în prezenta directivă, iar infrastructura și mediul construit aferente acestor servicii sunt destinate utilizării de către călători.
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p.1).
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 24 b (nou)
(24b)  Prezenta directivă nu ar trebui, însă, să modifice caracterul obligatoriu sau voluntar al dispozițiilor din alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi articolul 67 din Directiva 2014/24/UE privind criteriile de atribuire a contractelor, pe care autoritățile contractante le pot utiliza pentru a stabili oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Dacă se consideră că există o legătură cu obiectul achizițiilor în cauză, ar putea fi incluse unele aspecte sociale eventuale. Prezenta directivă ar trebui prin urmare să garanteze că, atunci când cerințele în materie de accesibilitate sunt utilizate în conformitate cu acele alte acte legislative ale Uniunii, cerințele respective sunt aceleași în întreaga Uniune.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Accesibilitatea ar trebui să fie obținută prin eliminarea și prevenirea barierelor, de preferință printr-o abordare care să ia în calcul proiectarea universală sau „proiectarea pentru toți”. Accesibilitatea nu ar trebui să excludă punerea la dispoziție a unor amenajări rezonabile, atunci când acest lucru este impus de legislația națională sau a Uniunii.
(25)  Accesibilitatea ar trebui să fie obținută prin eliminarea și prevenirea barierelor, de preferință printr-o abordare care să ia în calcul proiectarea universală sau „proiectarea pentru toți”. Potrivit Convenției, această abordare „înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor astfel încât să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără a fi nevoie de adaptări sau proiectare specializată”. În conformitate cu Convenția, „proiectarea universală” nu ar trebui să excludă dispozitivele de asistență pentru categorii speciale de persoane cu dizabilități, atunci când sunt necesare. Accesibilitatea nu ar trebui să excludă punerea la dispoziție a unor amenajări rezonabile, atunci când acest lucru este impus de legislația națională sau a Uniunii.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
(25a)  Faptul că un produs sau un serviciu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive nu înseamnă automat că acest produs sau serviciu este inclus în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului1a.
__________________
1a Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 25 b (nou)
(25b)  Atunci când se stabilesc și se clasifică nevoile persoanelor cu dizabilități pe care trebuie să le satisfacă produsul sau serviciul, principiul proiectării universale ar trebui interpretat în conformitate cu Comentariul General nr. 2(2014) făcut de Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la articolul 9 al Convenției.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 27
(27)  Prezenta directivă ar trebui să aibă la bază Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului, întrucât aceasta reglementează produse care fac deja obiectul altor acte legislative ale Uniunii, asigurând astfel coerența legislației Uniunii.
(27)  Prezenta directivă ar trebui să aibă la bază Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului, întrucât aceasta reglementează produse care fac deja obiectul altor acte legislative ale Uniunii, asigurând astfel coerența legislației Uniunii. Cu toate acestea, dispozițiile în materie de siguranță din respectiva decizie, cum ar fi cele legate de rechemări, nu ar trebui să facă parte din prezenta directivă, întrucât un produs care nu este accesibil nu este un produs periculos.
__________________
__________________
38 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).
38 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Toți operatorii economici care intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.
(28)  Toți operatorii economici care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Considerentul 29
(29)  Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor și a serviciilor, în funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a accesibilității și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.
(29)  Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor și a serviciilor, în funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, astfel încât să realizeze o mai bună accesibilitate și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Considerentul 30
(30)  Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformității. Obligațiile de evaluare a conformității ar trebui să îi revină producătorului.
(30)  Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze evaluarea completă a conformității. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru această evaluare nu ar trebui să îi revină numai producătorului. Dacă ar dispune de prerogative mai vaste, autoritatea de supraveghere a pieței ar putea juca un rol esențial în procedura de evaluare.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Considerentul 32
(32)  Importatorii ar trebui să se asigure că produsele din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele în cauză.
(32)  Importatorii ar trebui să se asigure că produsele din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, furnizând toate informațiile necesare autorității de supraveghere competente a pieței, în scopul aplicării procedurilor de evaluare a conformității adecvate pentru produsele în cauză.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Considerentul 36
(36)  Din motive de proporționalitate, cerințele de accesibilitate ar trebui să se aplice numai în măsura în care nu impun o sarcină disproporționată asupra operatorului economic în cauză sau nu necesită o schimbare a produselor și a serviciilor care ar putea conduce la modificarea fundamentală a acestora în conformitate cu criteriile specificate.
(36)  Din motive de proporționalitate, cerințele de accesibilitate nu ar trebui să impună o sarcină disproporționată asupra operatorului economic în cauză, nici o schimbare a produselor și a serviciilor care ar putea conduce la modificarea fundamentală a acestora în conformitate cu criteriile specificate. Cu toate acestea, trebuie să existe mecanisme de control pentru a verifica dacă exonerarea de la aplicabilitatea cerințelor de accesibilitate este justificată.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Considerentul 36 a (nou)
(36a)   Pentru a evalua dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor le impune o sarcină disproporționată operatorilor economici, ar trebui să se țină cont de dimensiunea, de resursele și de natura operatorilor economici în cauză, precum și de costurile și beneficiile estimate ale acestora în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilități. Analiza respectivă costuri/beneficii ar trebui să ia în calcul, printre altele, frecvența și durata de utilizare a produsului sau serviciului în cauză, inclusiv de numărul estimat de persoane cu dizabilități care folosește produsul sau serviciul în cauză, durata de viață a infrastructurii și produselor utilizate cu prilejul furnizării unui serviciu și măsura în care există alternative disponibile gratuit, inclusiv din partea furnizorilor de servicii de transport de călători. Ar trebui luate în considerare numai motivele legitime atunci când se apreciază dacă cerințele privind accesibilitatea impun o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu ar trebui să constituie motive legitime.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Considerentul 39
(39)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului39, în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, care ar putea fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.
(39)  Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele de accesibilitate aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului39, în scopul exprimării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, care ar putea fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.
__________________
__________________
39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)
(39a)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții formale asupra standardelor armonizate despre care se consideră că nu respectă cerințele prezentei directive.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Considerentul 40
(40)  În absența unor standarde armonizate și, dacă este necesar, în scopul armonizării pieței, Comisia ar trebui să poată adopta acte de punere în aplicare pentru stabilirea specificațiilor tehnice comune privind cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.
(40)  Standardele europene ar trebui dictate de piață, să țină cont de interesul public, precum și de obiectivele politice specificate clar în cererea Comisiei către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate, și să bazeze pe consens. Se va recurge la specificații tehnice numai în ultimă instanță. Comisia ar trebui să poată adopta specificații tehnice, de exemplu atunci când procesul de standardizare este blocat pentru că părțile interesate nu reușesc să ajungă la un consens, creând întârzieri nedorite în stabilirea unei cerințe care, fără adoptarea unui standard corespunzător, ar fi imposibil de implementat, de pildă interoperabilitatea. Comisia ar trebui să lase o perioadă suficientă de timp între adoptarea unei cereri către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate și adoptarea unei specificații tehnice legate de aceeași cerință de accesibilitate. Comisia nu ar trebui să aibă permisiunea de a adopta o specificație tehnică dacă nu a încercat în prealabil să acopere cerințele de accesibilitate prin intermediul sistemului european de standardizare. Comisia nu ar trebui să recurgă la procedura de adoptare de specificații tehnice pentru a șunta sistemul european de standardizare.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)
(40a)  În scopul stabilirii unor standarde armonizate și a unor specificații tehnice comune care să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă pentru produse și servicii în modul cel mai eficient, Comisia ar trebui să implice în procesul decizional, dacă este fezabil, organizațiile-umbrelă europene pentru persoanele cu dizabilități și toate părțile interesate relevante.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Considerentul 42 a (nou)
(42a)  Atunci când efectuează supravegherea pe piață a produselor, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să revizuiască procedura de evaluare în cooperare cu persoanele cu dizabilități și organizațiile care îi reprezintă și le apără interesele.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Considerentul 44
(44)  Marcajul CE, ca indicație concretă a conformității unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale care guvernează marcajul CE, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.
(44)  Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. Pe lângă declarația de conformitate, producătorul prevede pe ambalaj o notă prin care informează consumatorii, într-un mod necostisitor, în legătură cu caracteristicile de accesibilitate ale produselor lor.
__________________
__________________
40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Considerentul 45
(45)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele de accesibilitate aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate pentru aceasta.
(45)  Neconformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3 nu ar trebui să constituie în sine un risc grav în sensul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Considerentul 48
(48)  Se așteaptă din partea statelor membre să garanteze că autoritățile de supraveghere a pieței verifică îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor prevăzute la articolul 12 alineatul (3), în conformitate cu capitolul V.
(48)  Se așteaptă din partea statelor membre să garanteze că autoritățile de supraveghere a pieței verifică operatorii economici îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 12 alineatul (3), în conformitate cu capitolul V, și că organizează consultări periodice cu organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Considerentul 48 a (nou)
(48a)  Bazele de date naționale care conțin toate informațiile relevante privind gradul de accesibilitate a produselor și a serviciilor enumerate în prezenta directivă ar trebui să permită o mai bună includere în supravegherea pe piață a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care îi reprezintă.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Considerentul 49
(49)  Se așteaptă din partea statelor membre să garanteze că autoritățile competente prevăzute la articolul 22 informează Comisia cu privire la utilizarea excepțiilor menționate la articolul 22 alineatul (1) și includ în notificarea lor evaluarea menționată la alineatul (2), în conformitate cu capitolul VI.
(49)   Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile competente informează Comisia cu privire la utilizarea excepțiilor menționate la articolul 22. Evaluarea inițială efectuată de autoritățile competente în cauză ar trebui transmisă Comisiei la cererea acesteia. Pentru a evalua dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor le impune o sarcină disproporționată autorităților competente, ar trebui să se țină cont de dimensiunea, de resursele și de natura autorităților competente în cauză, precum și de costurile și beneficiile estimate ale acestora în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilități. Analiza respectivă costuri/beneficii ar trebui să ia în calcul, printre altele, frecvența și durata de utilizare a produsului sau serviciului în cauză, inclusiv numărul estimat de persoane cu dizabilități care folosește produsul sau serviciul în cauză, durata de viață a infrastructurii și produselor utilizate cu prilejul furnizării unui serviciu și măsura în care există alternative disponibile gratuit, inclusiv din partea furnizorilor de servicii de transport de călători. Ar trebui luate în considerare numai motivele legitime atunci când se apreciază dacă respectarea cerințelor privind accesibilitatea impun o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu ar trebui să constituie motive legitime.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Considerentul 50
(50)  Ar trebui stabilită o procedură de salvgardare care să se aplice numai în cazul unui dezacord între statele membre asupra unor măsuri luate de către un stat membru, în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la acțiunile preconizate în legătură cu produsele neconforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.
(50)  Ar trebui stabilită o procedură de salvgardare care să se aplice numai în cazul unui dezacord între statele membre asupra unor măsuri luate de către un stat membru, în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la acțiunile preconizate în legătură cu produsele neconforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap, precum și cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Considerentul 51 a (nou)
(51a)  Pentru a garanta aplicarea adecvată a principiului proporționalității în ceea ce privește obligațiile de identificare a operatorilor economici și criteriile ce urmează a fi folosite pentru a aprecia dacă conformitatea cu o obligație care decurge din prezenta directivă ar impune o sarcină disproporționată, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a stabili perioada în care operatorii economici trebuie să poată să identifice toți operatorii economici care le-au furnizat un produs sau cărora le-au furnizat un produs și pentru a specifica, de asemenea, criteriile ce trebuie avute în vedere pentru toate produsele și serviciile vizate de prezenta directivă atunci când se evaluează dacă obligația poate fi considerată disproporționată, fără modificarea respectivelor criterii. Respectiva perioadă ar trebui să fie stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 1a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
__________________
1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Considerentul 51 b (nou)
(51b)  Statele membre ar trebui să găsească mijloace adecvate și eficace pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă și să stabilească deci mecanisme de control corespunzătoare, precum controale a posteriori din partea autorităților de supraveghere a pieței pentru a verifica dacă exonerarea de respectarea cerințelor de accesibilitate este justificată. Când au de a face cu reclamații privind accesibilitatea, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu principiul bunei administrări și îndeosebi cu obligația funcționarilor de a garanta luarea unei decizii în legătură cu fiecare reclamație într-un termen rezonabil.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Considerentul 52 a (nou)
(52a)  Statele membre ar trebui să se asigure că sunt disponibile căi de atac eficace și rapide împotriva deciziilor luate de autoritățile contractante și de entitățile contractante în ceea ce privește includerea unui anumit contract în domeniul de aplicare al Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE. Având în vedere cadrul juridic existent privind căile de atac în domeniile reglementate de Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE, domeniile în cauză ar trebui să fie excluse de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive referitoare la punerea în aplicare și sancțiuni. O astfel de excludere nu aduce atingere obligațiilor statelor membre care decurg din tratate de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea și eficacitatea dreptului Uniunii.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)
(53a)  Cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice produselor introduse pe piața Uniunii după data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive, inclusiv produselor folosite și la mâna a doua importate dintr-o țară terță, introduse pe piața Uniunii după data respectivă.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Considerentul 53 b (nou)
(53b)  Cu toate acestea, contractele de achiziții publice de produse, lucrări sau servicii care fac obiectul Directivei 2014/24/UE sau al Directivei 2014/25/UE și care au fost atribuite înainte de data punerii în aplicare a prezentei directive, ar trebui să fie executate în continuare în conformitate cu cerințele de accesibilitate, dacă este cazul, specificate în contractele publice respective.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Considerentul 53 c (nou)
(53c)  Pentru a oferi prestatorilor de servicii timp suficient pentru a se adapta la cerințele stabilite în prezenta directivă, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia produsele utilizate pentru a furniza un serviciu nu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Având în vedere costurile aferente bancomatelor (ATM-uri), automatelor pentru tichete și automatelor de check-in și ciclul de viață lung al acestora, este oportun să se prevadă ca, atunci când astfel de aparate sunt utilizate pentru a furniza servicii, ele să poată fi utilizate în continuare până la sfârșitul duratei lor de viață economică utilă.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Considerentul 54 a (nou)
(54a)  Implementarea de aplicații care furnizează informații bazate pe serviciile de date spațiale contribuie la circulația independentă și în condiții de siguranță a persoanelor cu dizabilități. Datele spațiale utilizate de astfel de aplicații ar trebui să ofere posibilitatea de a furniza informații adaptate la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul - 1 (nou)
Articolul -1
Obiect
Obiectivul prezentei directive este de a elimina și de a preveni obstacolele create de cerințele de accesibilitate divergente în calea liberei circulații a produselor și serviciilor care fac obiectul prezentei directive în statele membre. Ea mai are, de asemenea, obiectivul de a contribui la buna funcționare a pieței interne, prin apropierea legilor, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la cerințele de accesibilitate pentru anumite produse și servicii.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor produse:
1.  Capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor produse introduse pe piața Uniunii la [data de aplicare a prezentei directive]
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a
(a)  echipamente informatice și sisteme de operare de uz general;
(a)  echipamente informatice și sistemele de operare de uz general incorporate în acestea destinate utilizării de către consumatori;
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iii a (nou)
(iiia)  terminale de plăți;
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c
(c)  echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori, legate de serviciile de telefonie;
(c)  echipamente terminale legate de serviciile de telefonie utilizate de consumatori;
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera d
(d)  echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori, legate de serviciile mass-media audiovizuale.
(d)  echipamente terminale aferente utilizate de consumatori, legate de serviciile mass-media audiovizuale.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  cititoare de cărți electronice.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor servicii:
2.  Fără a aduce atingere articolului 27, capitolele I, II-V și VII se aplică următoarelor servicii furnizate după...[data de aplicare a prezentei directive]:
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera - a (nouă)
(-a)  sisteme de operare, atunci când nu sunt incorporate în echipamentul fizic al computerului și sunt oferite ca imobilizări necorporale;
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a
(a)  servicii de telefonie și echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori;
(a)  servicii de telefonie și echipamente terminale aferente;
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b
(b)  servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori;
(b)  site-uri web și servicii integrate mass-media audiovizuale pe dispozitive mobile;
Amendamentele 235, 236, 237, 238, 239 și 253
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c
(c)  servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul;
(c)  servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, servicii de mobilitate și servicii aferente de conexiune intermodală, inclusiv transportul public urban, precum rețeaua de metrou, de tramvai, de troleibuz, de autobuz și rețeaua feroviară, în ceea ce privește:
(i) terminalele pentru autoservire aflate pe teritoriul Uniunii, inclusiv automatele pentru bilete, terminalele de plăți și automatele de check-in;
(ii) site-urile de internet, serviciile integrate pe dispozitivele mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și de transmitere în timp real a informațiilor;
(iii) vehiculele, infrastructura aferentă și mediul construit, inclusiv accesul fără trepte în toate stațiile publice;
(iv) flotele de taxiuri și de mașini de închiriat care includ un procent adecvat de vehicule adaptate.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d
(d)  servicii bancare;
(d)  servicii bancare pentru consumatori;
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e
(e)  cărți electronice;
(e)  cărți electronice și echipamente aferente utilizate pentru prestarea serviciilor în cauză furnizate de prestatorul de servicii și accesul la ele;
Amendamentul 240
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
(fa)   servicii turistice, inclusiv furnizarea de servicii de cazare și de alimentație publică.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a
(a)  contractele de achiziții publice și de concesiune care fac obiectul Directivei 2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și al Directivei 2014/25/UE;
(a)  contractele de achiziții publice și de concesiune care fac obiectul Directivei 2014/23/UE, al Directivei 2014/24/UE și al Directivei 2014/25/UE încheiate sau acordate după... [data de aplicare a prezentei directive]:
__________________
42Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b
(b)  pregătirea și punerea în aplicare a programelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime43; și al Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului44;
(b)  pregătirea și punerea în aplicare a programelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului43 și al Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului44, adoptate sau puse în aplicare după... [data de aplicare a prezentei directive]:
__________________
__________________
43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului.
44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c
(c)  procedurile de atribuire a contractelor pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului; 45
(c)  contractele de servicii publice după ... [data de aplicare a prezentei directive], sunt atribuite fie pe bază competitivă prin proceduri de licitație sau direct pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului45;
__________________
__________________
45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).
45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera d
(d)  infrastructura de transport, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului46.
(d)  infrastructura de transport, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 proiectată sau construită după ... [data de aplicare a prezentei directive]:
__________________
46Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (JO L 348, 20.12.2013, p.1).
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)
3a.  Prezenta directivă nu se aplică următoarelor tipuri de conținut al site-urilor web și al aplicațiilor mobile:
(a)  formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de ... [data de aplicare a prezentei directive];
(b)  hărți și servicii de cartografiere online, dacă informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;
(c)  conținut aparținând unor terți care nu este nici finanțat, nici elaborat ori aflat sub controlul operatorului economic sau autorității competente în cauză;
(d)  conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care pot fi încadrate ca arhive, ceea ce înseamnă că pot conține doar conținut care nu este actualizat nici editat după ... [data de aplicare a prezentei directive]:
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
Excluderea microîntreprinderilor
Prezenta directivă nu se aplică microîntreprinderilor care produc, importă sau distribuie produse și servicii care intră în domeniul său de aplicare.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „produse și servicii accesibile” înseamnă produse și servicii care sunt perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap, în condiții de egalitate cu ceilalți;
(1)  „produse și servicii accesibile” înseamnă produse și servicii care pot fi percepute, operate și înțelese de persoanele cu dizabilități și sunt suficient de rezistente pentru a fi utilizate de acestea;
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  „proiectare universală” (denumită și „proiectare pentru toți”) înseamnă proiectarea produselor, spațiilor, programelor și serviciilor astfel încât acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai mare măsură posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau a proiectării speciale. „Proiectarea universală” nu exclude dispozitivele de asistență pentru categorii speciale de persoane cu limitări funcționale, inclusiv de persoane cu handicap, acolo unde sunt necesare;
eliminat
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
(5a)  „serviciu” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;
____________________
1a Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5b (nou)
(5b)  „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care oferă sau prestează un serviciu care este destinat pieței Uniunii;
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16a (nou)
(16a)  „IMM” înseamnă o întreprindere mică sau mijlocie, în conformitate cu definiția din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1a;
____________________
1a Recomandarea 2003/361/EC a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19
(19)  „rechemare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs ce a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;
eliminat
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20a (nou)
(20a)  „servicii bancare pentru consumatori” înseamnă servicii care le permit consumatorilor să deschidă și să folosească conturi de plată cu servicii de bază în Uniune în sensul Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a;
____________________
1a Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21
(21)  „comerț electronic” înseamnă vânzarea online de produse și servicii.
(21)  „comerț electronic” înseamnă vânzarea online de produse și servicii de la societăți comerciale la consumatori care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;
____________________
1a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)
(21a)  „servicii de transport aerian de pasageri” înseamnă servicii prestate de transportatorii aerieni, operatorii de turism și organismele de conducere a aeroporturilor, astfel cum sunt definite la articolul 2 literele (b) - (f) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a;
____________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 b (nou)
(21b)  „servicii de transport de pasageri cu autobuzul” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011;
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 c (nou)
(21c)  „servicii de transport feroviar de călători” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007;
Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 d (nou)
(21d)  „servicii de transport naval de pasageri” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010.
Amendamentul 337
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 e (nou)
(21e)  „tehnologie de asistență” înseamnă un obiect, un echipament sau un sistem de produse utilizat pentru a mări, a menține sau a îmbunătăți capacitățile funcționale ale persoanelor cu limitări funcționale, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități;
Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3
3.  Următoarele terminale pentru autoservire: bancomatele, automatele pentru tichete și automatele de check-in sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.
3.  Următoarele terminale pentru autoservire: bancomatele, automatele pentru tichete, automatele de check-in și terminalele de plată sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.
Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4
4.  Serviciile de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea III a anexei I.
4.  Serviciile de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea III a anexei I.
Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5
5.  Serviciile mass-media audiovizuale și echipamentele aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea IV a anexei I.
5.  Site-urile web, serviciile mobile ale serviciilor mass-media audiovizuale și echipamentele aferente utilizate de consumatori sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea IV a anexei I.
Amendamentul 244
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6
6.  Serviciile de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și transmiterea în timp real a informațiilor, precum și terminalele pentru autoservire, automatele pentru tichete și automatele de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători sunt conforme cu cerințele corespunzătoare stabilite în secțiunea V a anexei I.
6.  Serviciile de transport de călători aerian, feroviar, maritim, intermodal, cu autobuzul și cu autocarul, inclusiv serviciile legate de transportul urban, mobilitate și mediul construit, site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, sistemele inteligente de emitere a biletelor și transmiterea în timp real a informațiilor, precum și terminalele pentru autoservire, cum ar fi automatele pentru plăți, automatele de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători, serviciile legate de turism, printre altele, serviciile de cazare și serviciile de alimentație publică, respectă cerințele stabilite în secțiunea V a anexei I numai în cazul în care aceste cerințe nu sunt incluse deja în următoarele acte legislative specifice: în materie de transport feroviar, Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 și Regulamentul (UE) nr. 454/2011, în materie de transport cu autobuzul și autocarul, Regulamentul (UE) nr. 181/2011, în materie de transport pe mare și pe căi navigabile interioare, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 și în materie de transport aerian, Regulamentul (CE) nr. 1107/2006.
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7
7.  Serviciile bancare, site-urile web, serviciile bancare integrate pe dispozitive mobile, terminalele pentru autoservire, inclusiv bancomatele utilizate pentru prestarea de servicii bancare sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei I.
7.  Serviciile bancare pentru consumatori, site-urile web, serviciile bancare integrate pe dispozitive mobile, terminalele pentru autoservire, inclusiv terminalele de plată și bancomatele utilizate pentru prestarea serviciilor bancare amintite sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei I.
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8
8.  Cărțile electronice sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VII a anexei I.
8.  Cărțile electronice și echipamentele aferente sunt conforme cu cerințele stabilite în secțiunea VII a anexei I.
Amendamentul 224
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 10
10.  Statele membre pot decide, luând în considerare condițiile naționale, că mediul construit utilizat de clienții serviciilor de transport de călători, inclusiv mediul gestionat de prestatorii de servicii și de operatorii de infrastructură și mediul construit utilizat de clienții serviciilor bancare, de centrele de servicii pentru clienți și de magazinele gestionate de operatori de telefonie trebuie să respecte cerințele de accesibilitate din secțiunea X a anexei I, în scopul de a maximiza utilizarea acestora de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap.
10.  Statele membre se asigură că mediul construit utilizat de clienții serviciilor de transport de călători, inclusiv mediul gestionat de prestatorii de servicii și de operatorii de infrastructură și mediul construit utilizat de clienții serviciilor bancare pentru consumatori, de centrele de servicii pentru clienți și de magazinele gestionate de operatori de telefonie trebuie să respecte cerințele de accesibilitate din secțiunea X a anexei I la construirea de noi infrastructuri sau la efectuarea de renovări majore ale infrastructurii existente, în scopul de a maximiza utilizarea acestora de către persoanele cu handicap. Aceste măsuri nu aduc atingere actelor legislative ale Uniunii și legislației naționale privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică și arheologică.
Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1
Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a produselor și a serviciilor care sunt conforme cu prezenta directivă din motive legate de cerințele de accesibilitate.
Statele membre nu împiedică, din motive legate de cerințele de accesibilitate, punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a produselor care sunt conforme cu prezenta directivă. Statele membre nu împiedică, din motive legate de cerințele de accesibilitate, prestarea pe teritoriul lor a unor servicii care sunt conforme cu prezenta directivă.
Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Atunci când își introduc pe piață produsele, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute la articolul 3.
1.  Atunci când își introduc pe piață produsele, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute la articolul 3, cu excepția cazului în care cerințele nu pot fi îndeplinite, deoarece adaptarea produsului ar presupune o modificare fundamentală a naturii de bază a produsului respectiv sau ar impune o sarcină disproporționată pentru producătorul în cauză, potrivit articolului 12.
Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2
În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.
În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura de evaluare a conformității menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE care indică clar că produsul este accesibil.
Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4
4.  Producătorii păstrează un registru de plângeri, de produse neconforme și de rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
4.  Producătorii păstrează un registru de plângeri și de produse neconforme.
Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7
7.  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.
7.  Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.
Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 8
8.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc legat de accesibilitate, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
8.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs sau pentru a-l retrage, după caz. În plus, în cazul în care produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9
9.  Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață, cu scopul de a asigura conformitatea cu cerințele menționate la articolul 3.
9.  Producătorii, în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă.
Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a
(a)  în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;
(a)  în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, să îi furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b
(b)  să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele acoperite de mandatul lor.
(b)  să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea conformității produselor acoperite de mandatul lor cu prezenta directivă.
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa II a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6).
2.  Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa II a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6).
Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
3.  În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu introduce produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, atunci când produsul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
3.  În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu introduce produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, atunci când produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5
5.  Importatorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.
5.  Importatorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.
Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7
7.  Importatorii păstrează un registru de plângeri, de produse neconforme și de rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
7.  Importatorii păstrează un registru de plângeri și de produse neconforme.
Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8
8.  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform cerințelor menționate la articolul 3 iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
8.  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs sau pentru a-l retrage, după caz. În plus, în cazul în care produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9
9.  Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață.
9.  Importatorii, în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea conformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3.
Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentele prevăzute și de instrucțiuni și informații într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) și la articolul 7 alineatul (4).
2.  Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul este conform cu prezenta directivă și dacă acesta este însoțit de documentele prevăzute și de instrucțiuni într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) și la articolul 7 alineatul (4).
Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
3.  În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
3.  În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3, el nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, atunci când produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, distribuitorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5
5.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
5.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate sau pentru a-l retrage, după caz. În plus, în cazul în care produsul nu este în conformitate cu prezenta directivă, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6
6.  Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de produsele puse la dispoziție pe piață.
6.  Distribuitorii, în urma unei cereri din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea conformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 3.
Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Operatorii economici sunt în măsură să prezinte informațiile prevăzute la alineatul (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat produsul și timp de 10 ani după ce au furnizat produsul.
2.  Operatorii economici sunt în măsură să prezinte informațiile prevăzute la alineatul (1) pentru o anumită perioadă, care este de cel puțin cinci ani, după ce le-a fost furnizat produsul sau după ce au furnizat produsul.
Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 23a pentru a preciza perioada menționată la alineatul (2) din prezentul articol. Respectiva perioadă este stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului în cauză.
Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Prestatorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa III, explicând modul în care serviciile îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în formă scrisă și orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru persoanele cu limitări funcționale și persoanele cu handicap. Prestatorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.
2.  Prestatorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa III, explicând modul în care serviciile furnizate de ei îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului într-un mod accesibil pentru persoanele cu handicap. Prestatorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.
Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4
4.  În urma unei cereri motivate din partea unei autorități competente, prestatorii de servicii îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a aduce serviciul în conformitate cu aceste cerințe.
4.  În urma unei cereri din partea unei autorități competente, prestatorii de servicii îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a aduce serviciul în conformitate cu aceste cerințe.
Amendamentul 339
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b
(b)  costurile și beneficiile estimate pentru operatorii economici în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.
(b)  costurile și beneficiile suplimentare estimate pentru operatorii economici în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.
Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4
4.  Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată prin finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, indiferent dacă acestea sunt publice sau private.
4.  Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată prin finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, puse la dispoziție în vederea îmbunătățirii accesibilității, indiferent dacă acestea sunt publice sau private.
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5
5.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată se efectuează de către operatorul economic.
5.  Evaluarea inițială a măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile produselor sau serviciilor impune o modificare fundamentală sau o sarcină disproporționată se efectuează de către operatorul economic.
Amendamentul 230
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru completarea alineatului (3) de la prezentul articol prin detalierea criteriilor care trebuie avute în vedere pentru toate produsele și serviciile vizate de prezenta directivă atunci când se evaluează dacă povara poate fi considerată disproporționată, fără modificarea respectivelor criterii.
Atunci când detaliază aceste criterii, Comisia nu ține seama doar de potențialele beneficii pentru persoanele cu handicap, ci și de cele pentru persoanele cu limitări funcționale.
Comisia adoptă primul act delegat de acest fel care reglementează toate produsele și serviciile care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentei directive până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6
6.  În cazul în care operatorii economici au aplicat excepția prevăzută la alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un serviciu specific, ei notifică autoritatea relevantă de supraveghere a pieței din statul membru pe teritoriul căruia produsul sau serviciul este introdus sau pus la dispoziție pe piață. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (3). Microîntreprinderile sunt exceptate de la această cerință de notificare, dar trebuie să fie în măsură să prezinte documentele relevante la cererea unei autorități relevante de supraveghere a pieței.
6.  În cazul în care operatorii economici au aplicat excepția prevăzută la alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un serviciu specific, ei notifică autoritatea relevantă de supraveghere a pieței din statul membru pe teritoriul căruia produsul sau serviciul este introdus sau pus la dispoziție pe piață. Evaluarea menționată la alineatul (3) este prezentată autorității de supraveghere a pieței în urma unei cereri. Microîntreprinderile sunt exceptate de la această cerință de notificare, dar trebuie să fie în măsură să prezinte documentele relevante la cererea unei autorități relevante de supraveghere a pieței.
Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6a (nou)
6a.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unui model de notificare în sensul alineatului (6) de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (1a). Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6b (nou)
6b.  Se instituie un dialog structurat între actorii implicați, inclusiv persoanele cu dizabilități, organizațiile lor reprezentative și autoritățile de supraveghere a pieței, în vederea stabilirii unor principii adecvate coerente pentru evaluarea excepțiilor.
Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6c (nou)
6c.  Statele membre sunt încurajate să ofere stimulente și orientări microîntreprinderilor pentru a facilita aplicarea prezentei directive. Procedurile și orientările se elaborează în consultare cu actorii implicați, inclusiv cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile reprezentative ale acestora.
Amendamentul 130
Propunere de directivă
Capitolul IV – titlu
Standarde armonizate, specificații tehnice comune și conformitatea produselor și a serviciilor
Standarde armonizate, specificații tehnice și conformitatea produselor și a serviciilor
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1
Produsele și serviciile care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele de accesibilitate vizate de acele standarde sau părți ale acestora, menționate la articolul 3.
1.   Produsele și serviciile care respectă standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele de accesibilitate, menționate la articolul 3, care sunt vizate de acele standarde sau părți ale acestora.
Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)
1a.  Comisia solicită, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, uneia sau mai multor organizații de standardizare europene să elaboreze proiecte de standarde armonizate pentru fiecare dintre cerințele de accesibilitate pentru produse prevăzute la articolul 3. Comisia adoptă respectivele cereri până la … [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1b (nou)
1b.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să instituie specificațiile tehnice ce întrunesc cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3. Comisia recurge însă la o astfel de soluție numai dacă se întrunesc următoarele condiții:
(a)  nu a fost publicată nicio trimitere la standardele armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;
(b)  Comisia a adoptat o cerere specificată la alineatul (2) de la prezentul articol; precum și
(c)  Comisia constată întârzieri nejustificate în procedura de standardizare.
Anterior adoptării actelor de punere în aplicare menționate la primul paragraf, Comisia consultă părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile ce reprezintă persoanele cu dizabilități.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2) din prezenta directivă.
Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1c (nou)
1c.  În cazul în care nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nicio trimitere la standardele armonizate vizate la articolul (1) de la prezentul articol, produsele și serviciile care respectă specificațiile tehnice de la alineatul (1b) de la prezentul articol sau părți ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la articolul 3, care sunt vizate de respectivele specificații tehnice sau părți ale acestora.
Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 14
Articolul 14
eliminat
Specificațiile tehnice comune
1.  În cazul în care nicio trimitere la standardele armonizate nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 și în care, pentru armonizarea pieței, ar fi necesare mai multe detalii privind cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească specificații tehnice comune („STC”) pentru cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la prezenta directivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2) din prezenta directivă.
2.  Produsele și serviciile care sunt conforme cu STC menționate la alineatul (1) sau cu părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 3, vizate de respectivele STC sau părți ale acestora.
Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2
2.  Declarația de conformitate UE este stabilită conform modelului prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Ea conține elementele stipulate în anexa II la prezenta directivă și este actualizată constant. Cerințele privind documentația tehnică evită impunerea unei sarcini disproporționate asupra microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de statul membru pe a cărui piață este introdus sau pus la dispoziție produsul.
2.  Declarația de conformitate UE este stabilită conform modelului prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Ea conține elementele stipulate în anexa II la prezenta directivă și este actualizată constant. Cerințele privind documentația tehnică evită impunerea unei sarcini disproporționate asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de statul membru pe a cărui piață este introdus sau pus la dispoziție produsul.
Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3
3.  În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.
3.  În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește declarația de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.
Amendamentul 138
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Pe lângă declarația de conformitate a UE, producătorul prevede pe ambalaj o notă prin care informează consumatorii, într-un mod rentabil, simplu și precis, că produsul prezintă caracteristici de accesibilitate.
Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 16
Articolul 16
eliminat
Principii generale ale marcajului CE pentru produse
Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Amendamentul 140
Propunere de directivă
Articolul -17 (nou)
Articolul -17
Baza de date naționale
Statele membre creează un registru public de baze de date cu produsele inaccesibile. Consumatorii au posibilitatea de a consulta și de a introduce informații cu privire la produsele inaccesibile. Statele membre iau măsurile necesare pentru a informa consumatorii și alte părți interesate cu privire la posibilitatea de a depune plângeri. Se are în vedere un sistem interactiv între bazele de date naționale, eventual sub responsabilitatea Comisiei sau a organizațiilor reprezentative relevante, astfel încât informațiile privind produsele inaccesibile să poată fi difuzate în întreaga Uniune.
Amendamentul 141
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2
Statele membre garantează că publicul este informat cu privire la existența, competențele și identitatea autorităților menționate în primul paragraf. Autoritățile respective furnizează aceste informații la cerere și în formate accesibile.
Statele membre garantează că publicul este informat cu privire la existența, competențele și identitatea autorităților menționate în primul paragraf. Autoritățile respective furnizează aceste informații privind activitatea și deciziile lor la cererea cetățenilor în cauză și în formate accesibile.
Amendamentul 142
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1
În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive prezintă un risc legat de aspectele de accesibilitate reglementate de prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.
În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive nu este în conformitate cu aceasta, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele relevante prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.
Amendamentul 143
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu acele cerințe sau pentru a retrage produsul de pe piață ori pentru a-l rechema în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului și stabilită de autoritățile respective.
În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul respectiv în conformitate cu acele cerințe. În cazul în care respectivul agent economic nu ia măsurile corective ce se impun, autoritățile de supraveghere a pieței solicită acestuia să retragă produsul de pe piață în decursul unei perioade rezonabile.
Amendamentul 144
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4
4.  În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piețele lor naționale, pentru a retrage produsul de pe piață sau pentru a-l rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.
4.  În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piețele lor naționale sau pentru a retrage produsul de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.
Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – partea introductivă
5.  Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și riscul pe care aceasta îl implică, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
5.  Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului neconform, originea produsului, natura neconformității invocate, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:
Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a
(a)  neconformității produsului cu cerințe legate de cele stabilite la articolul 3 din prezenta directivă sau
(a)  neconformității produsului cu cerințe relevante stabilite la articolul 3 sau
Amendamentul 147
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8
8.  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.
8.  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive proporționale și corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.
Amendamentul 148
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1
În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.
În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia are dovezi rezonabile că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.
Amendamentul 149
Propunere de directivă
Articolul 20 a (nou)
Articolul 20a
Grupul de lucru
1.  Comisia instituie un grup de lucru.
Respectivul grup de lucru se compune din reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere a pieței și din părți interesate relevante, inclusiv persoane cu dizabilități sau organizații care-i reprezintă.
2.  Grupul de lucru are următoarele misiuni:
(a)  îmbunătățirea schimbului de informații și de bune practici între autoritățile de supraveghere a pieței;
(b)  asigurarea coerenței în aplicarea cerințelor de accesibilitate stabilite la articolul 3;
(c)  formularea unui aviz cu privire la derogarea de la cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 3, în cazurile în care acest lucru se impune și doar la solicitarea Comisiei.
Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera c
(c)  la stabilirea cerințelor de accesibilitate legate de criteriile sociale și de calitate, stabilite de autoritățile competente în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor pentru serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
eliminat
Amendamentele 247 și 281
Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)   dacă este cazul, întregii legislații relevante a Uniunii sau dispozițiilor din legislația Uniunii referitoare la accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități;
Amendamentul 282
Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera db (nouă)
(db)   atunci când Uniunea cofinanțează proiecte de infrastructuri de transport și de comunicații accesibile fără obstacole în cadrul MIE, fondurilor structurale sau FEIS, proiectelor care susțin sau includ elemente legate de accesibilitate li se acordă prioritate.
Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1
1.  Cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 se aplică în măsura în care ele nu impun o sarcină disproporționată asupra autorităților competente în sensul respectivului articol.
1.  Cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 se aplică în măsura în care ele nu impun o sarcină disproporționată asupra autorităților competente sau asupra furnizorilor, în calitate de parte contractantă, în sensul respectivului articol.
Amendamentele 226 și 257
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b
(b)  costurile și beneficiile estimate pentru autoritățile competente în cauză în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.
(b)  costurile și beneficiile estimate pentru autoritățile competente în cauză în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu limitări funcționale și persoanele cu handicap, luând în considerare frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific.
Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3
3.  Evaluarea măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 impune o sarcină disproporționată se efectuează de către autoritățile competente în cauză.
3.  Evaluarea inițială a măsurii în care conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 21 impune o sarcină disproporționată se efectuează de către autoritățile competente în cauză.
Amendamentul 231
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru completarea alineatului (2) de la prezentul articol prin detalierea criteriilor care trebuie avute în vedere pentru toate produsele și serviciile vizate de prezenta directivă atunci când se evaluează dacă povara poate fi considerată disproporționată, fără modificarea respectivelor criterii.
Atunci când detaliază aceste criterii, Comisia nu ține seama doar de potențialele beneficii pentru persoanele cu handicap, ci și de cele pentru persoanele cu limitări funcționale.
Comisia adoptă primul act delegat de acest fel care reglementează toate produsele și serviciile care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentei directive până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 155
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4
4.  În cazul în care o autoritate competentă a aplicat excepția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs sau un serviciu specific, ea informează Comisia în acest sens. Notificarea include evaluarea menționată la alineatul (2).
4.  În cazul în care o autoritate competentă a aplicat excepția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs sau un serviciu specific, ea informează Comisia în acest sens. Evaluarea menționată la alineatul (2) este prezentată Comisiei la cererea acesteia.
Amendamentul 156
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4a (nou)
4a.  În cazul în care are dubii cu privire la decizia autorității competente în cauză, Comisia poate cere grupului de lucru menționat la articolul 20 să verifice evaluarea menționată la alineatul (2) de la prezentul articol și să emită un aviz.
Amendamentul 157
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 b (nou)
4b.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unui model de notificare în sensul alineatului 4 de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (1a). Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 158
Propunere de directivă
Capitolul VII – titlu
COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE
ACTE DELEGATE, COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE
Amendamentul 159
Propunere de directivă
Articolul 23 a (nou)
Articolul 23a
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2a), articolul 12 alineatul (5a) și articolul 22 alineatul (3a) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la … [data intrării în vigoare a prezentei directive].
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2a), la articolul 12 alineatul (5a) și la articolul 22 alineatul (3a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (2a), al articolului 12 alineatul (5a) și al articolului 22 alineatul (3a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 160
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1a (nou)
1a.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 161
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2
2.  Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 162
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a
(a)  dispoziții în baza cărora un consumator poate sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive;
(a)  posibilitatea, pentru un consumator afectat în mod direct de lipsa de conformitate a unui produs sau a unui serviciu, de a sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive.
Amendamentul 163
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b
(b)  dispoziții în baza cărora organismele publice sau asociațiile, organizațiile sau alte entități juridice private care au un interes legitim în a se asigura că dispozițiile prezentei directive sunt respectate pot sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive.
(b)  posibilitatea, pentru organismele publice sau asociațiile, organizațiile sau alte entități juridice private care au un interes legitim în a se asigura că dispozițiile prezentei directive sunt respectate, de a sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive. Interesul legitim invocat poate fi reprezentarea consumatorilor direct afectați de lipsa de conformitate a unui product sau serviciu;
Amendamentul 164
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  posibilitatea, pentru consumatorul direct afectat de lipsa de conformitate a unui produs sau serviciu, de a recurge la mecanism de depunere a plângerilor. Respectivul mecanism ar putea fi operat de o instituție deja existentă, precum cea a ombudsmanului național.
Amendamentul 165
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)
2a.  Statele membre se asigură că, înaintea intentării unei acțiuni în justiție sau în fața forurilor administrative competente, astfel cum se prevede la alineatul (1) literele (a) și (b), sunt în vigoare și mecanisme alternative de soluționare a litigiilor pentru cazurile de nerespectare prezumată a prezentei directive, raportate printr-unul dintre mecanismele de depunere a plângerilor prevăzute la alineatul (2) litera (ba).
Amendamentul 166
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2b (nou)
2b.  Prezentul articol nu se aplică contractelor care sunt reglementate de Directivele 2014/24/UE sau 2014/25/UE.
Amendamentul 288
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2
2.  Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive.
2.  Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive, dar nu constituie o alternativă la îndeplinirea de către operatorii economici a obligației lor de a face produsele sau serviciile lor accesibile. Sancțiunile respective sunt, de asemenea, însoțite de măsuri efective de remediere în caz de nerespectare de către operatorul economic.
Amendamentul 168
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4
4.  Sancțiunile țin cont de gradul de neconformitate, inclusiv de numărul de unități de produse sau de servicii neconforme, precum și de numărul de persoane afectate.
4.  Sancțiunile țin cont de gradul de neconformitate, inclusiv de gravitatea acesteia și de numărul de unități de produse sau de servicii neconforme, precum și numărul de persoane afectate.
Amendamentul 169
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2
2.  Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu [… a se introduce data - șase ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].
2.  Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu ... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 170
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Fără a aduce atingere alineatului 2b de la prezentul articol, statele membre prevăd o perioadă de tranziție de cinci ani de la... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] în care furnizorii de servicii pot continua să presteze serviciile, utilizând produsele pe care le-au folosit în mod legal pentru a furniza servicii similare înainte de această dată.
Amendamentul 171
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2b (nou)
2b.  Statele membre pot să prevadă că terminalele pentru autoservire, utilizate în mod legal de către prestatorii de servicii pentru prestarea de servicii înainte de… [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] pot continua să fie utilizate pentru prestarea de servicii similare până la sfârșitul duratei lor de viață utilă din punct de vedere economic.
Amendamentul 172
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5
5.  Statele membre care utilizează posibilitatea prevăzută la articolul 3 alineatul (10) comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în acest scop și informează Comisia cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a acestora.
5.  Acolo unde este cazul, statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în scopul articolului 3 alineatul (10) și informează Comisia cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a acestora.
Amendamentul 173
Propunere de directivă
Articolul 28 – paragraful 1
Până la [… a se introduce data - cinci ani de la punerea în aplicare a prezentei directive] și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei directive.
-1.   Până la ... [trei ani de la data punerii în aplicare a prezentei directive] și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei directive.
Amendamentul 174
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1
1.  Ținând cont de evoluțiile sociale, economice și tehnologice, raportul abordează, printre altele, evoluția accesibilității produselor și a serviciilor și impactul asupra operatorilor economici și a persoanelor cu handicap, identificând, acolo unde este posibil, oportunități de reducere a sarcinii administrative, în vederea evaluării necesității de a revizui prezenta directivă.
1.  Pe baza notificărilor primite în conformitate cu articolele 12 alineatul (6) și articolul 22 alineatul (4), rapoartele respective evaluează dacă prezenta directivă și-a atins obiectivele, în special cu privire la consolidarea liberei circulații a produselor și a serviciilor accesibile. Totodată, ținând cont de evoluțiile sociale, economice și tehnologice, rapoartele abordează evoluția accesibilității produselor și a serviciilor și oportunitatea integrării de noi produse și servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, respectiv oportunitatea excluderii de produse sau servicii, precum și impactul prezentei directive asupra operatorilor economici și a persoanelor cu dizabilități, identificând, acolo unde este posibil, oportunități de reducere a sarcinii administrative, în vederea evaluării necesității de a revizui prezenta directivă.
Amendamentul 175
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2
2.  Statele membre comunică în timp util Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui astfel de raport.
2.  Statele membre comunică în timp util Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unor astfel de rapoarte.
Amendamentul 176
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3
3.  Raportul Comisiei ține cont de punctele de vedere ale actorilor economici și ale organizațiilor neguvernamentale relevante, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu handicap și persoanele în vârstă.
3.  Raportul Comisiei ține cont de punctele de vedere ale actorilor economici și ale organizațiilor neguvernamentale relevante, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități.
Amendamentul 177
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – partea A (nouă)
A.  Sisteme de operare
1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C și să includă:
(a)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate; precum și
(b)  informații electronice, inclusiv site-urile web necesare pentru prestarea serviciului respectiv.
Amendamentul 178
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – partea B (nouă)
B.  Echipamente informatice și sisteme de operare integrate de uz general
Amendamentul 180
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – punctul 2
[.....]
eliminat
Amendamentul 181
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – partea C (nouă)
C.  Cerințe cu privire la performanțele funcționale
Pentru ca proiectarea și interfața pentru utilizatori să fie accesibile, produsele și serviciile sunt concepute astfel încât să respecte, după caz, următoarele cerințe:
(a)  Utilizare pentru nevăzători
Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare pentru nevăzători.
(b)  Utilizare pentru persoane cu tulburări de vedere
Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare care permite utilizatorilor să opereze produsul cu capacități vizuale limitate; acest lucru poate fi asigurat prin caracteristici ca contrast și luminozitate flexibile, funcții flexibile de mărire a imaginii, fără pierderi de conținut sau de funcționalitate, metode flexibile pentru separarea și controlul elementelor vizuale din prim plan și a celor din fundal, precum și un control flexibil asupra câmpului vizual necesar.
(c)  Utilizare fără percepția culorilor
Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor.
(d)  Utilizare fără sonor
Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare bazate pe auz, oferă cel puțin un mod de operare pentru persoanele fără auz.
(e)  Utilizare pentru persoane cu tulburări de auz
Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare auditive, oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici audio amplificate. acest lucru poate fi asigurat, de exemplu, prin exercitarea de către utilizator a controlului asupra volumului și metode flexibile pentru separarea și controlul sunetelor din prim plan și a celor din fundal în cazul în care vocea și zgomotul de fond sunt disponibile ca fluxuri audio separate.
(f)  Utilizare fără funcție vocală
În cazul în care produsul presupune comenzi vocale date de utilizator, acesta oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune intervenția vocală a acestora. Prin intervenție vocală se înțelege orice sunet generat la nivel oral, precum vorbirea, fluierăturile, interjecțiile.
(g)  Utilizare cu manipulare sau forță limitată
În cazul în care presupune acționarea manuală, produsul oferă cel puțin un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu presupun o motricitate fină, manipularea precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp.
(h)  Utilizare pentru persoane cu rază de acțiune limitată
Ori de câte ori produsele sunt de sine stătătoare sau instalate, elementele lor de comandă trebuie să fie situate în raza de acțiune a tuturor utilizatorilor.
(i)  Reducerea la minimum a riscului declanșării unor reacții fotosensibile
Ori de câte ori produsul oferă moduri de operare vizuale, acestea evită moduri de operare dovedite ca declanșatoare de reacții fotosensibile violente.
(j)  Utilizare pentru persoane cu capacități cognitive limitate
Produsul oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici care fac produsul mai simplu și mai ușor de utilizat.
(k)  Viața privată
Ori de câte ori produsul oferă funcții care asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un mod de operare care protejează viața privată a utilizatorilor care folosesc acele caracteristici care asigură accesibilitatea.
Amendamentul 182
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – partea D (nouă)
D.  Servicii de asistență
Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru persoane cu dizabilități.
Amendamentele 183 și 291
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – titlu
Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete și automate de check-in
Terminale pentru autoservire: bancomate, automate pentru tichete, automate de check-in și terminale de plăți
Amendamentele 184, 291, 299 și 342
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare
1.  Proiectare și fabricare
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I. În acest sens, produsele nu necesită ca o caracteristică de accesibilitate să fie activată pentru ca un utilizator care are nevoie de aceasta să o pornească.
Proiectarea și fabricarea produselor este accesibilă și cuprinde inclusiv:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare)
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).
(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități, ceea ce trebuie realizat prin permiterea utilizării de căști personale, atunci când se impune o reacție în timp util, prin alertarea utilizatorului prin mai multe canale senzoriale și permițându-i acestuia să prelungească intervalul, dispunând, totodată, de taste și butoane de control ușor de deosebit la nivel tactil și de un nivel adecvat de contrast la nivelul comenzilor;
(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(d)  după caz, compatibilitatea cu dispozitive și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată.
Amendamentul 185
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – punctul 2
[....]
eliminat
Amendamentul 186
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – titlu
Servicii de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori
Servicii de telefonie, inclusiv serviciile de urgență și echipamentele terminale aferente
Amendamentele 187, 292 și 300
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;
(a)  produsele utilizate de prestatorii de servicii pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B de la prezenta secțiune;
(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(b)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate;
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).
(ba)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv;
(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(ca)  aplicații pentru dispozitive mobile;
(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(d)  informații pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.
(e)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități și să asigure interoperabilitatea; acest lucru trebuie asigurat prin permiterea de comunicare vocală, video sau prin text în timp real, individual sau într-o combinație (conversație totală), între doi utilizatori sau între un utilizator și un serviciu de urgență.
Amendamentul 344
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1 a (nou)
1a.   Servicii de asistență
Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea lui cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări funcționale, inclusiv pentru cei cu dizabilități.
Amendamentele 188 și 292
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea B – titlu
B.  Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori
B.  Echipamente terminale utilizate de consumatori
Amendamentele 189, 292 și 301
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea B – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare
1.  Proiectare și fabricare
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și includ:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare)
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;
(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și
(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități și asigurând interoperabilitatea; acest lucru trebuie asigurat printr-o calitate ridicată a sunetului, o calitate a imaginii care să permită comunicarea în limbajul semnelor, comunicare prin text în timp real, individual sau în combinație cu comunicare vocală sau video sau printr-o conexiune fără fir eficientă cu tehnologii auditive;;
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
Amendamentul 190
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea B – punctul 2
[....]
eliminat
Amendamentul 346/rev
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea B – punctul 2 a (nou)
2a.   Servicii de asistență:
Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări de operare, inclusiv pentru persoanele cu handicap.
Amendamentul 191
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – titlu
Servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori
Site-uri de internet și aplicații online de servicii mass-media audiovizuale și echipamente aferente pentru consumatori
Amendamentul 192
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV– partea A – titlu
A.  Servicii
A.  Site-uri web și aplicații mobile:
Amendamentul 193
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.   Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)   garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Echipamente terminale aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori”;
(a)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(b)   furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(b)   aplicații pentru dispozitivele mobile;
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).
(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.
Amendamentul 194
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea B – titlu
B.  Echipamente aferente cu capacități informatice avansate utilizate de consumatori
B.  Echipamente aferente utilizate de consumatori
Amendamentele 195 și 293
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare
1.  Proiectare și fabricare
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare);
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;
(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și
(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități; acest lucru ar putea fi asigurat, de exemplu, prin posibilitatea de a selecționa, personaliza sau accesa servicii precum subtitrări pentru hipoacuzici, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare în limbajul semnelor, conectare prin tehnologie fără fir la tehnologiile auditive sau permițând utilizatorului accesul la servicii de accesare a conținutului audiovizual la același nivel de control ca cel al controlului primar al dispozitivelor;
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
Amendamentul 196
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 2
[....]
eliminat
Amendamentele 197 și 308
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – titlu
Servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători; servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor; terminale pentru autoservire, automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători
Servicii de transport de călători aerian, feroviar, maritim, cu autobuzul și cu autocarul; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători; servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor; terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători, de mobilitate și turistice.
Amendamentele 198, 294/rev, 303, 311, 315 și 316
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea A – punctul 1
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.   Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(a)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate;
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(aa)   informații cu privire la modul de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului, inclusiv accesibilitatea autovehiculelor și a infrastructurii înconjurătoare și a mediului construit și oferă informații privind asistența disponibilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010, Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 și Regulamentul (UE) nr. 181/2011;
(iii)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).
(ab)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b);
(b)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(b)  realizarea accesibilității site-urilor web, inclusiv a aplicațiilor online necesare pentru furnizarea serviciilor de transport de călători, turistice, de cazare și de alimentație publică, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori; aceasta include adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, într-o manieră solidă care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;(ba) realizarea accesibilității serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră solidă, care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(c)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.
(c)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv realizarea accesibilității serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră solidă, care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional; acest lucru se referă la servicii de ticketing inteligent (rezervări electronice, rezervări de bilete etc.), informații în timp real pentru pasageri (orare, informații cu privire la perturbări ale traficului, legături de transport, continuarea călătoriei cu alte tipuri de transport etc.) și informații suplimentare (prezența personalului în stații, ascensoare care nu funcționează sau servicii indisponibile temporar).
(ca)  servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor;
Amendamentul 199
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea B
B.  Site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători
eliminat
(a)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
Amendamentul 200
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea C
C.   servicii integrate pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente de emitere a biletelor și transmitere în timp real a informațiilor;
eliminat
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).
(b)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
Amendamentul 201
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V– partea D – titlu
D.  terminale pentru autoservire, automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători
D.  terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți automate pentru tichete și automate de check-in utilizate pentru prestarea de servicii de transport de călători.
Amendamentele 202 și 327
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare
1.  Proiectare și fabricare
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și includ:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare)
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).
(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(d)  compatibilitatea produsului cu dispozitivele și tehnologiile de asistență, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, bobinele de telefon, implanturile cohleare și dispozitivele de ascultare asistată; produsul permite, de asemenea, utilizarea căștilor personale..
Amendamentul 352
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – litera D – punctul 1 a (nou)
1a.  Servicii de asistență
Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări de operare, inclusiv pentru cei cu handicap.

Amendamentul 203
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea D – punctul 2
[....]
eliminat
Amendamentul 204
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – titlu
Servicii bancare; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare
servicii bancare pentru consumatori; site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare; servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile; terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți și bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare
Amendamentele 205, 295 și 304
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea A – punctul 1
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea D;
(a)  produsele utilizate de prestatorii de servicii pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea D de la prezenta secțiune;
(b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(b)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate. Aceste informații sunt ușor de înțeles, fără a depăși un nivel de complexitate superior nivelului B2 (utilizator independent) din Cadrul european comun de referință pentru limbi elaborat de Consiliul Europei.
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).
(ba)   informațiile electronice, inclusiv site-urile web și aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului respectiv, inclusiv informații privind identificarea electronică, securitatea și metodele de plată.
(c)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
(d)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.
(d)  funcții, practici, politici, proceduri și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități;
(da)  servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile.
Amendamentul 206
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea B
B.  site-uri web utilizate pentru prestarea de servicii bancare;
eliminat
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
(a)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
Amendamentul 207
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea C
C.   servicii bancare integrate pe dispozitivele mobile;
eliminat
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).
(b)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
Amendamentul 208
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D – titlu
D.  terminale pentru autoservire, inclusiv bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare
D.  Terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plăți, bancomate utilizate pentru prestarea de servicii bancare pentru consumatori
Amendamentul 209
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare
1.  Proiectare și fabricare
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare);
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(b)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).
(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(c)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(d)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
Amendamentul 356
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D – punctul 1 a (nou)
1a.  Servicii de asistență
Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări de operare, inclusiv pentru cei cu handicap.

Amendamentul 210
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D – punctul 2
[....]
eliminat
Amendamentul 211
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – titlu
Cărți electronice
Cărți electronice și echipamente aferente
Amendamentul 305
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1
1.  Pentru a garanta utilizarea previzibilă optimă a serviciilor de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, prestarea acestora se face prin:
(a)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B „Produse”;
b)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare a serviciului și caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (c).
(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.
1.  Pentru a garanta în mod rezonabil o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate respectă cerințele de performanță funcțională prevăzute în prezenta directivă și includ:
(a)  produsele utilizate de prestatorii de servicii pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea B de la prezenta secțiune;
(b)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate și oferă informații disponibile (metadate) privind caracteristicile de accesibilitate ale produselor și serviciilor;
(ba)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe și dispozitivele electronice de citire necesare pentru prestarea serviciului respectiv;
(c)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(d)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(e)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități, asigurând navigarea în întregul document, formate dinamice, posibilitatea sincronizării conținutului scris cu cel audio, tehnologii de transformare a textului în voce, care să permită forme alternative de redare a conținutului și interoperabilitatea acestuia cu o varietate de tehnologii de asistență, astfel încât să fie perceptibile, ușor de înțeles, utilizabile și să se maximizeze compatibilitatea cu agenții utilizatori actuali și viitori.
Amendamentul 358
Propunere de directivă
Anexa I – rândul 8 – secțiunea VII – partea B – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
1.  Proiectare și fabricare Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv de către persoanele cu handicap, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se respecte următoarele cerințe de accesibilitate:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)   informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), sunt puse la dispoziție în formate accesibile multiple și:
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(i)  sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(ii)  sunt ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iii)  sunt sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(iv)  sunt disponibile în caractere de dimensiuni adecvate și tipuri de font cu un contrast suficient între caractere și fundal pentru a maximiza lizibilitatea în condiții de utilizare previzibile;
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în acesta (deschidere, închidere, utilizare, eliminare) și indicarea mărcii, a numelui și a tipului produsului, care:
(i)  trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la litera (a);
(ii)  informează în mod simplu și precis utilizatorii cu privire la faptul că produsul încorporează funcții de accesibilitate și cu privire la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistență;
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, oferite separat sau integrate în produs, care respectă următoarele cerințe:
(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(i)  sunt puse la dispoziție într-un format web accesibil și sub formă de document electronic non-web care este atât ușor de sesizat cât și de utilizat; și
(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;
(ii)  producătorul enumeră și explică cum se utilizează caracteristicile de accesibilitate ale produsului și compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(f)   dacă este cazul, compatibilitatea cu dispozitive și tehnologii de asistare.
Amendamentul 214
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea B – punctul 2
[...]
eliminat
Amendamentele 215, 296, 306 și 359
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(a)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului respectiv și la caracteristicile și funcționalitățile acestuia în materie de accesibilitate;
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (b).
(aa)   informațiile electronice, inclusiv aplicațiile și site-urile web online și mobile conexe, precum și informațiile privind identificarea electronică, securitatea și metodele de plată necesare pentru prestarea serviciului în cauză sunt furnizate în conformitate cu litera (b)
(b)  Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
(b)  realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(ba)  servicii de comerț electronic integrate pe dispozitivele mobile.
Amendamentul 360
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea A – punctul 1 a (nou)
1a.  Servicii de asistență: dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări de operare, inclusiv pentru cei cu handicap.
Amendamentul 335
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIIIa (nouă)
SECȚIUNEA VIIIa
Servicii de cazare
Servicii
1.  Pentru a garanta utilizarea previzibilă optimă a serviciilor de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, prestarea acestora se face prin:
(a)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare a serviciului și caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(i)  să fie disponibile într-un format web accesibil și să fie perceptibile, utilizabile, ușor de înțeles și solide, în conformitate cu litera (b);
(ii)  să enumere și să explice modurile de utilizare a caracteristicilor de accesibilitate ale serviciului și complementaritatea sa cu diverse tehnologii de asistență;
(b)  realizarea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor online necesare pentru furnizarea serviciului într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră solidă, care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(c)  realizarea accesibilității serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile necesare pentru furnizarea serviciului de comerț electronic, într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră solidă, care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(d)  metodele de identificare electronică, de securitate și de plată necesare pentru furnizarea serviciului sunt ușor de înțeles, perceptibile, utilizabile și solide, fără a submina securitatea și protecția vieții private a utilizatorului;
(e)  realizarea accesibilității mediului construit pentru persoanele cu handicap în conformitate cu cerințele din secțiunea X, inclusiv:
(i)  toate zonele comune (recepție, intrare, infrastructuri de agrement, săli de conferințe etc.);
(ii)  camerele, în conformitate cu cerințele din secțiunea X; numărul minim de camere accesibile per unitate:
–  1 cameră accesibilă pentru unități de cazare cu mai puțin de 20 de camere în total;
–  2 camere accesibile pentru unități de cazare având peste 20, dar mai puțin de 50 de camere;
–  1 cameră accesibilă suplimentară pentru fiecare 50 de camere suplimentare.
2.  Servicii de asistență
Dacă sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) furnizează informații cu privire la accesibilitatea serviciului și la compatibilitatea sa cu tehnologiile și serviciile de asistență, în moduri accesibile de comunicare pentru utilizatorii cu limitări funcționale, inclusiv pentru persoanele cu handicap.

Amendamentul 216
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1
1.  Proiectare și fabricare
1.  Proiectare și fabricare
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să fie accesibile următoarele elemente:
Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități și cele cu deficiențe legate de vârstă, produsele sunt proiectate și fabricate în așa fel încât să îndeplinească cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C de la secțiunea I și să includă:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare), care:
(a)  informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni, mesaje de avertizare);
(i)  trebuie să fie disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;
(iii)  trebuie să fie sesizabile;
(iv)  trebuie să fie disponibile în caractere de dimensiuni adecvate condițiilor de utilizare previzibile;
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(b)  ambalajul produsului, inclusiv informațiile furnizate în cadrul acestuia (deschidere, închidere, utilizare, eliminare);
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului, care trebuie să respecte următoarele cerințe:
(c)  instrucțiunile privind utilizarea, instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului;
(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și
(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere alternative la conținutul netextual;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, intrare și de ieșire de date) în conformitate cu punctul 2;
(d)  interfața pentru utilizatori a produsului (manipulare, controale și feedback, introducere și ieșire de date).
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu limitări funcționale, în conformitate cu punctul 2;
(e)  funcționalitatea produsului, punând la dispoziție funcții adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
(f)  interacțiunea produsului cu dispozitivele de asistență.
Amendamentele 217 și 297/rev
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2
[...]
eliminat
Amendamentul 218
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea B – punctul 1
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă optimă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, serviciile prestate trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.  Pentru a garanta o utilizare rezonabil previzibilă optimă de către persoanele cu dizabilități, serviciile prestate trebuie să respecte cerințele de performanță funcțională prevăzute în partea C din secțiunea I și să includă:
(a)  realizarea accesibilității mediului construit în care este prestat serviciul, inclusiv infrastructura de transport în conformitate cu partea C, fără a aduce atingere legislației naționale și a Uniunii privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică;
(a)  mediul construit în care este prestat serviciul, inclusiv infrastructura de transport în conformitate cu partea C, fără a aduce atingere legislației naționale și a Uniunii privind protecția patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică;
(b)  realizarea accesibilității instalațiilor, inclusiv vehiculele, ambarcațiunile și echipamentele necesare pentru prestarea serviciului după cum urmează:
(b)  instalațiile, inclusiv vehiculele, ambarcațiunile și echipamentele necesare pentru prestarea serviciului după cum urmează:
(i)  proiectarea spațiului construit trebuie să fie conformă cu cerințele prevăzute în partea C în ceea ce privește îmbarcarea, debarcarea, circulația și utilizarea;
(i)  proiectarea spațiului construit trebuie să fie conformă cu cerințele prevăzute în partea C în ceea ce privește îmbarcarea, debarcarea, circulația și utilizarea;
(ii)  informațiile trebuie să fie disponibile în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(iii)  trebuie oferite alternative la conținutul vizual netextual;
(c)  garantarea accesibilității produselor utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea A;
(c)  produsele utilizate pentru prestarea serviciului, în conformitate cu cerințele prevăzute în partea A;
(d)  furnizarea de informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate după cum urmează:
(d)  informații cu privire la modul de funcționare al serviciului și la caracteristicile și funcționalitățile în materie de accesibilitate;
(i)  conținutul informațiilor trebuie să fie disponibil în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri de către utilizatori și prin intermediul mai multor canale senzoriale;
(ii)  trebuie oferite alternative la conținutul netextual;
(iii)  informațiile electronice, inclusiv aplicațiile online conexe necesare pentru prestarea serviciului trebuie să fie furnizate în conformitate cu litera (e).
(e)   Realizarea accesibilității site-urilor web într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
(e)  realizarea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor pentru dispozitive mobile într-o manieră coerentă și adecvată pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea prezentării și interacțiunii conținutului, furnizând, după caz, o alternativă electronică accesibilă, precum și într-o manieră care să faciliteze interoperabilitatea cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
(f)  furnizarea de informații accesibile pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(f)  informații pentru a facilita complementaritatea cu serviciile de asistență;
(g)  includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și a unor modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu limitări funcționale.
(g)  funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități.
Amendamentul 219
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea C – punctul 1 – teza introductivă
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă a mediului construit de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:
1.  Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă a mediului construit de către persoanele cu dizabilități, cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:
Amendamentul 220
Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea X – punctul 1 - partea introductivă
Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă de către persoanele cu limitări funcționale, inclusiv persoanele cu handicap, a mediului construit în care este prestat serviciul menționat la articolul 3 alineatul (10), cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:
Pentru a garanta o utilizare previzibilă autonomă de către persoanele cu dizabilități, a mediului construit în care este prestat serviciul menționat la articolul 3 alineatul (10), cerințele de accesibilitate trebuie să includă următoarele aspecte ale zonelor destinate accesului public:
Amendamentul 221
Propunere de directivă
Anexa II – secțiunea 4 – punctul 4.1
4.1.  Producătorul aplică marcajul CE menționat în prezenta directivă pe fiecare produs în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive.
eliminat

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0188/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate