Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2017

Predkladané texty :

A8-0188/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Prijaté texty
PDF 1056kWORD 167k
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 14. septembra 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Citácia 1 a (nová)
so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 26,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov a odstránením prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb. Tým sa zvýši dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu.
(1)  Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov a odstránením prekážok voľného pohybu určitých prístupných výrobkov a služieb. Tým sa zvýši dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu, ako aj prístupnosť a praktickosť informácií o nich.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Dopyt po prístupných výrobkoch a službách je vysoký a počet obyvateľov so zdravotným postihnutím a/alebo funkčnými obmedzeniami sa z dôvodu starnutia obyvateľstva Európskej únie výrazne zvýši. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život.
(2)  Dopyt po prístupných výrobkoch a službách je vysoký a počet osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím v zmysle článku 1 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) sa z dôvodu starnutia obyvateľstva Európskej únie výrazne zvýši. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a je nevyhnutnou podmienkou pre nezávislý život.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Univerzálna prístupnosť, dizajn pre všetkých a rodová perspektíva by sa mali zaručiť pri všetkých výrobkoch, nástrojoch, zariadeniach a službách, aby ich mohli bežne používať osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Rozdiely medzi právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktoré prijali členské štáty v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, vytvárajú prekážky voľného pohybu týchto výrobkov a služieb a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Takýmito prekážkami obzvlášť trpia hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).
(3)  Rozdiely medzi právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktoré prijali členské štáty v oblasti prístupnosti niektorých výrobkov a služieb pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, vytvárajú prekážky ich voľného pohybu a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Pokiaľ ide o ostatné výrobky, tieto rozdiely sa pravdepodobne prehĺbia v dôsledku nadobudnutia platnosti dohovoru. Takýmito prekážkami obzvlášť trpia hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Spotrebitelia prístupných výrobkov a príjemcovia prístupných služieb čelia problému vysokých cien v dôsledku obmedzenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi má za následok zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by prinieslo spoločné využívanie skúseností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v reakcii na spoločenský a technologický vývoj.
(5)  Spotrebitelia prístupných výrobkov, a najmä asistenčných technológií, a príjemcovia prístupných služieb čelia problému vysokých cien v dôsledku obmedzenej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi má za následok zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by prinieslo spoločné využívanie skúseností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v reakcii na spoločenský a technologický vývoj.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je preto nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych opatrení na úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť cezhraničný obchod a mobilitu a pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa tieto zdroje vynakladali na zabezpečenie súladu s rozdrobenými právnymi požiadavkami v celej Únii.
(6)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je preto nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych opatrení na úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť cezhraničný obchod, voľný pohyb výrobkov a služieb a voľný pohyb osôb vrátane osôb so zdravotným postihnutím a mobilitu a pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa tieto zdroje vynakladali na krytie nákladov vznikajúcich z rozdrobených právnych predpisov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Podľa článku 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností zameriava na boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. Článok 19 ZFEÚ udeľuje Únii právomoc prijímať právne akty na boj proti takejto diskriminácii.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote, a podporiť uplatňovanie článku 26 Charty základných práv Európskej únie.
(9)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote, a podporiť uplatňovanie článkov 21, 25 a 26 Charty základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Lepšia prístupnosť výrobkov a služieb zlepší nielen život osôb so zdravotným postihnutím, ale aj osôb s inými trvalými alebo dočasnými funkčnými obmedzeniami, ako sú staršie osoby, tehotné ženy a osoby cestujúce s batožinou. Je preto dôležité, aby táto smernica zahŕňala osoby so zdravotným postihnutím, ako aj osoby s dočasnými alebo trvalými funkčnými obmedzeniami, s cieľom zabezpečiť skutočný prínos a nezávislý život pre širšiu časť spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Zdravotné postihnutia sú v Únii rozšírenejšie medzi ženami než medzi mužmi. Ženy so zdravotným postihnutím sú vystavené viacnásobnej diskriminácii a čelia značným prekážkam pri riadnom uplatňovaní svojich základných práv a slobôd. Medzi ne patrí fyzické, citové, sexuálne, hospodárske a inštitucionálne násilie. Zahŕňajú tiež diskrimináciu pri prístupe k vzdelávaniu a zamestnaniu, ktorá môže viesť k sociálnej izolácii a psychickej traume. Zdravotné postihnutie tiež neúmerne zasahuje ženy ako opatrovateľky rodinných príslušníkov a ženy sú tiež častejšie než muži vystavené spoludiskriminácii. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutná činnosť na zaistenie rovnakého zaobchádzania, a pozitívne opatrenia a politiky pre ženy so zdravotným postihnutím a matky detí so zdravotným postihnutím sú základným ľudským právom a etickým záväzkom.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Hlavným cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu je zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne prínosy plynúce z prepojeného jednotného digitálneho trhu. Spotrebitelia v Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, pretože cezhraničné online transakcie sú stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných transakciách elektronického obchodu. Potrebné sú aj koordinované opatrenia na zaistenie toho, aby bol aj nový elektronický obsah v celom rozsahu dostupný osobám so zdravotným postihnutím. Preto je potrebné harmonizovať požiadavky na prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, aby jeho výhody mohli využívať všetci občania Únie bez ohľadu na ich schopnosti.
(10)  Hlavným cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu je zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne prínosy plynúce z prepojeného jednotného digitálneho trhu, čo uľahči obchodnú výmenu a posilní zamestnanosť vnútri Únie. Spotrebitelia v Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, pretože cezhraničné online transakcie sú stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných transakciách elektronického obchodu. Potrebné sú aj koordinované opatrenia na zaistenie toho, aby bol aj nový elektronický obsah v celom rozsahu dostupný osobám so zdravotným postihnutím. Preto je potrebné harmonizovať požiadavky na prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, aby jeho výhody mohli využívať všetci občania Únie bez ohľadu na ich schopnosti.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)   Článok 4 dohovoru vyzýva zmluvné štáty, aby vykonávali alebo podporovali výskum a vývoj a podporovali dostupnosť a využívanie nových technológií vrátane informačných a komunikačných technológií, pomôcok na mobilitu, zariadení a podporných technológií vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím. Dohovor takisto žiada, aby sa uprednostňovali dostupné technológie.
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  V sektore železničnej dopravy smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/7971a a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/20141b (PRM TSI – technické špecifikácie interoperability) výslovne odkazujú na požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 9 dohovoru a tieto požiadavky vykonávajú. Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v odvetví železničnej dopravy je tak regulovaná v rámci uvedených nástrojov. S cieľom zabezpečiť súlad medzi smernicou (EÚ) 2016/797 a nariadením Komisie (EÚ) č. 1300/2014 na jednej strane a touto smernicou na druhej strane by akákoľvek budúca revízia PRM TSI mala vziať do úvahy aj požiadavky na prístupnosť vyplývajúce z Európskeho aktu o prístupnosti.
________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).
1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Vzhľadom na nadobudnutie platnosti dohovoru v rámci právnych poriadkov členských štátov vzniká potreba prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, čo by bez opatrení na úrovni Únie viedlo k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami.
(13)  Vzhľadom na nadobudnutie platnosti dohovoru v rámci právnych poriadkov členských štátov vzniká potreba prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb a zastavaných plôch spojených s poskytovaním tovaru a služieb, čo by bez opatrení na úrovni Únie viedlo k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Okrem požiadaviek stanovených v tejto smernici by sa malo vyvinúť aj úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie o právach cestujúcich, ktorí využívajú leteckú, železničnú, autobusovú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Takéto úsilie by sa malo zamerať na intermodálne hľadiská s cieľom podporovať bezbariérovú prístupnosť vrátane aspektov, ako sú infraštruktúra a dopravné vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Komisia by mala povzbudzovať mestské orgány k tomu, aby začleňovali bezbariérovú prístupnosť k službám mestskej dopravy do svojich plánov udržateľnej mestskej mobility, a tiež k tomu, aby pravidelne uverejňovali zoznamy osvedčených postupov týkajúcich sa bezbariérovej prístupnosti k verejnej mestskej doprave a mobilite.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  V európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér33 sa prístupnosť určuje v súlade s dohovorom za jednu z ôsmich oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, a jej cieľom je zabezpečiť prístupnosť výrobkov a služieb.
(15)  V oznámení Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér sa prístupnosť, ktorá je základným predpokladom účasti na spoločnosti, určuje v súlade s dohovorom za jednu z ôsmich oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, a jej cieľom je zabezpečiť prístupnosť výrobkov a služieb.
__________________
33 COM(2010) 636.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, boli vybrané na základe prieskumu vykonaného počas prípravy posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa identifikovali výrobky a služby relevantné pre ľudí s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, pre ktoré členské štáty prijali alebo pravdepodobne prijmú odlišné vnútroštátne požiadavky na prístupnosť.
(16)  Výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, boli vybrané na základe prieskumu vykonaného počas prípravy posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa identifikovali výrobky a služby relevantné pre osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré členské štáty prijali alebo pravdepodobne prijmú odlišné vnútroštátne požiadavky na prístupnosť.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ1a ukladá poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb niekoľko povinností. Preto je vhodnejšie zahrnúť požiadavky na prístupnosť do uvedenej smernice.
Pokiaľ však ide o webové sídla a mobilné služby, smernica 2010/13/EÚ sa vzťahuje iba na audiovizuálny mediálny obsah. Preto je vhodné zahrnúť štruktúru webových sídiel a mobilné službu a všetok obsah, ktorý nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/13/EÚ, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Táto smernica by mala zahŕňať požiadavky na prístupnosť telefonických služieb a webových sídiel. Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na požiadavky na prístupnosť pre telefonické služby, okrem tých, ktoré sú riešené v inom právnom akte Únie, ktorý poskytuje minimálne tú istú úroveň ochrany, aká sa ustanovuje v tejto smernici. V druhom prípade by mal mať dotknutý právny akt Únie prednosť pred touto smernicou.

_______________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Každý výrobok alebo služba musia spĺňať požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3 a v prílohe I, aby boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Povinnosti v oblasti prístupnosti elektronického obchodu sa vzťahujú aj na online predaj služieb podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až e) tejto smernice.
(17)  Každý výrobok alebo služba, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ktoré sú uvádzané na trh po dátume začiatku uplatňovania tejto smernice, by mali spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3 a v prílohe I, aby boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Povinnosti v oblasti prístupnosti elektronického obchodu sa vzťahujú aj na online predaj služieb podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až e) tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Aj v prípade, keď je služba alebo časť služby zadaná tretej strane formou subdodávky, by prístupnosť tejto služby nemala byť ohrozená a poskytovatelia služieb by mali spĺňať povinnosti stanovené v tejto smernici. Poskytovatelia služieb by mali tiež zabezpečiť riadnu a priebežnú odbornú prípravu svojich zamestnancov, aby zaistili, že majú poznatky o tom, ako používať prístupné výrobky a služby. Táto odborná príprava by mala zahŕňať oblasti týkajúce sa poskytovania informácií, poradenstva a propagácie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Požiadavky na prístupnosť je potrebné zaviesť tak, aby boli pre hospodárske subjekty a členské štáty čo najmenej zaťažujúce, a to najmä vďaka tomu, že sa do rozsahu pôsobnosti zahrnú len výrobky a služby, ktoré boli dôkladne vybrané.
(18)  Na jednej strane je potrebné požiadavky na prístupnosť zaviesť tak, aby boli pre hospodárske subjekty a členské štáty čo najúčinnejšie a najmenej zaťažujúce, a to najmä vďaka tomu, že sa do rozsahu pôsobnosti zahrnú len výrobky a služby, ktoré boli dôkladne vybrané a ktoré sú uvádzané na trh po dátume začiatku uplatňovania tejto smernice. Na druhej strane treba hospodárskym subjektom umožniť účinné vykonávanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v tejto smernici, najmä so zreteľom na životnosť samoobslužných terminálov, automatov na výdaj lístkov a odbavovacích zariadení. Okrem toho by sa malo zohľadniť aj osobitné postavenie MSP na vnútornom trhu. Popri tom by sa od mikropodnikov, vzhľadom na ich veľkosť, zdroje a povahu, nemalo požadovať, aby spĺňali požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici alebo aby povinne používali postup ustanovený v článku 12 na to, aby boli oslobodené od povinností vyplývajúcich z tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  S cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie vnútorného trhu by vnútroštátne orgány mali pri uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa prístupnosti v právnych aktoch Únie, na ktoré sa odkazuje v tejto smernici, využívať požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Táto smernica by však nemala zmeniť povinný alebo dobrovoľný charakter ustanovení týchto ďalších právnych aktov Únie. Touto smernicou by sa preto malo zabezpečiť, že ak sa požiadavky na prístupnosť používajú v súlade s týmito ďalšími aktmi Únie, tieto požiadavky sú rovnaké v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 21
(21)  Komisiou vypracovaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady34 zahŕňa aj požiadavky na prístupnosť pre určité webové sídla subjektov verejného sektora. Okrem toho navrhuje vytvoriť základ pre metodiku sledovania súladu príslušných webových sídiel s požiadavkami uvedenými v tejto smernici a metodiku podávania správ o ich súlade s týmito požiadavkami. Na webové sídla subjektov verejného sektora sa vzťahujú tak požiadavky na prístupnosť, ako aj metodika pre sledovanie a podávanie správ. Najmä s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány uplatňovali rovnaké požiadavky na prístupnosť bez ohľadu na druh regulovaných webových sídiel, požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by mali byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v návrhu smernice o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora. Elektronický obchod prostredníctvom webových sídiel verejného sektora, na ktoré sa nevzťahuje uvedená smernica, patrí do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, aby sa zabezpečilo, že online predaj výrobkov a služieb je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný predaj.
(21)   Komisiou vypracovaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/210234 zahŕňa aj požiadavky na prístupnosť pre určité webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora. Táto smernica však zahŕňa určitý zoznam výnimiek, pretože úplné sprístupnenie určitého obsahu webových sídel a mobilných aplikácií a určitých druhov webových sídel vytvára neprimeranú záťaž. Okrem toho vytvára základ pre metodiku sledovania súladu príslušných webových sídiel a mobilných aplikácií s požiadavkami uvedenými v tejto smernici a metodiku podávania správ o ich súlade s týmito požiadavkami. Na webové sídla subjektov verejného sektora a mobilné aplikácie sa vzťahujú tak požiadavky na prístupnosť, ako aj metodika pre sledovanie a podávanie správ. Najmä s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány uplatňovali rovnaké požiadavky na prístupnosť bez ohľadu na druh regulovaných webových sídiel a mobilných aplikácií, požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by mali byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici (EÚ) 2016/2102. Elektronický obchod prostredníctvom webových sídiel a mobilné aplikácie verejného sektora, na ktoré sa nevzťahuje uvedená smernica, patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby sa zabezpečilo, že online predaj výrobkov a služieb je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný predaj.
__________________
__________________
34 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora COM(2012) 721.
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Na niektoré prvky požiadaviek na prístupnosť stanovené v tejto smernici, najmä tie, ktoré sú stanovené v prílohe I v súvislosti s poskytovaním informácií, sa už vzťahujú existujúce legislatívne akty Únie v oblasti dopravy. Tieto akty zahŕňajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 1a a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/20141b a nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/20111c, pokiaľ ide o železničnú dopravu; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave1d; a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave1e. Aby sa zabezpečila regulačná jednotnosť a predvídateľnosť pre hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahujú uvedené akty, príslušné požiadavky podľa tejto smernice by sa mali považovať za splnené, keď sú splnené príslušné časti týchto aktov. Ak však na požiadavky na prístupnosť nevzťahujú tieto akty, napríklad v prípade požiadavky na sprístupnenie webových sídiel leteckých dopravcov, mala by sa uplatňovať táto smernica.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).
1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).
1c Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11).
1d Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).
1e Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 b (nové)
(22b)  Táto smernica má dopĺňať existujúce odvetvové právne predpisy Únie, ktoré sa týkajú aspektov, na ktoré sa uvedené právne predpisy ešte nevzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 c (nové)
(22c)  Stanovenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ ide o služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, by sa malo opierať o existujúce odvetvové právne predpisy týkajúce sa práv cestujúcich. V prípade, že sa táto smernica neuplatňuje na niektoré druhy dopravných služieb, členské štáty by mali byť schopné podnietiť poskytovateľov služieb, aby uplatňovali príslušné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici.
Pozmeňujúce návrhy 223 a 228
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  V niektorých situáciách by spoločné požiadavky na prístupnosť zastavaného prostredia uľahčili voľný pohyb príslušných služieb a osôb so zdravotným postihnutím. Táto smernica preto umožňuje členským štátom, aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa používa pri poskytovaní príslušných služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe X.
(23)  V niektorých situáciách je prístupnosť zastavaného prostredia predpokladom pre riadne využívanie príslušných služieb osobami so zdravotným postihnutím. Táto smernica by preto mala zaviazať členské štáty k tomu, aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa používa pri poskytovaní príslušných služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, čím sa zabezpečí dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť stanovených v prílohe X.
Požiadavky na prístupnosť by sa však mali uplatňovať len pri výstavbe novej infraštruktúry alebo pri vykonávaní podstatných renovácií.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)   Nie je potrebné, aby sa touto smernicou zmenili existujúce právne predpisy Únie, ktoré stanovujú dobrovoľný súlad s požiadavkami na prístupnosť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
(24)  Je nutné stanoviť, že v prípade legislatívnych aktov Únie, v ktorých sa zavádzajú povinnosti v oblasti prístupnosti bez toho, aby v nich boli stanovené požiadavky na prístupnosť alebo súvisiace špecifikácie, sa prístupnosť vymedzuje odkazom na požiadavky na prístupnosť stanovenými v tejto smernici. To sa týka smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ35, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ36 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ37, v ktorých sa vyžaduje, aby technické špecifikácie a technické alebo funkčné požiadavky koncesií, prác alebo služieb spadajúcich do ich rozsahu pôsobnosti zohľadňovali kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo koncepciu „dizajnu pre všetkých“ používateľov.
(24)  Je nutné stanoviť, že v prípade legislatívnych aktov Únie, v ktorých sa zavádzajú povinnosti v oblasti prístupnosti bez toho, aby v nich boli stanovené požiadavky na prístupnosť alebo súvisiace špecifikácie, sa prístupnosť vymedzuje odkazom na požiadavky na prístupnosť stanovenými v tejto smernici. Tieto akty zahŕňajú aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ35, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ36 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ37, v ktorých sa vyžaduje, aby technické špecifikácie a technické alebo funkčné požiadavky koncesií, prác alebo služieb spadajúcich do ich rozsahu pôsobnosti zohľadňovali kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo koncepciu „dizajnu pre všetkých“ používateľov.
__________________
__________________
35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Povinnosť zabezpečiť prístupnosť dopravnej infraštruktúry v transeurópskej dopravnej sieti je stanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/20131a. Požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici by sa mali vzťahovať aj na určité prvky dopravnej infraštruktúry upravenej uvedeným nariadením, a to v rozsahu, v akom ide o výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a v akom sa plánuje používanie infraštruktúry a zastavaného prostredia v súvislosti s týmito službami cestujúcimi.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 24 b (nové)
(24b)  Nie je však vhodné, aby táto smernica zmenila povinný alebo dobrovoľný charakter ustanovení v týchto ďalších legislatívnych aktoch Únie, ako je článok 67 smernice 2014/24/EÚ o kritériách na vyhodnotenie ponúk, ktoré môžu verejní obstarávatelia používať na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Ak sa považujú za spojené s predmetom daného obstarávania, je možné, aby boli zahrnuté aj potenciálne sociálne aspekty. Touto smernicou by sa preto malo zabezpečiť, aby ak sa požiadavky na prístupnosť používajú v súlade s týmito ďalšími legislatívnymi aktmi Únie, boli tieto požiadavky rovnaké v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 25
(25)  Prístupnosť by sa mala dosiahnuť odstránením prekážok a predchádzaním ich vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom prístupu univerzálneho dizajnu alebo „dizajnu pre všetkých“. Prístupnosť by nemala vylučovať poskytovanie vhodného ubytovania, ak to požaduje vnútroštátne právo alebo právo Únie.
(25)  Prístupnosť by sa mala dosiahnuť odstránením prekážok a predchádzaním ich vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom prístupu univerzálneho dizajnu alebo „dizajnu pre všetkých“. Podľa dohovoru tento prístup „znamená navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu“. V súlade s dohovorom „univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. Prístupnosť by nemala vylučovať poskytovanie vhodného ubytovania, ak to požaduje vnútroštátne právo alebo právo Únie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Skutočnosť, že výrobok alebo služba patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, automaticky neznamená, že patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 93/42/EHS1a.
__________________
1a Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 b (nové)
(25b)  Pri identifikácii a klasifikácii potrieb osôb so zdravotným postihnutím, ktoré má výrobok alebo služba plniť, by sa mala zásada univerzálneho dizajnu vysvetľovať v súlade s všeobecnou pripomienkou Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím č. 2 (2014) k článku 9 dohovoru.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Táto smernica by mala vychádzať z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, pretože sa týka výrobkov, ktoré už spadajú do rozsahu pôsobnosti iných aktov Únie, aby sa tým zabezpečila konzistentnosť právnych predpisov Únie.
(27)  Táto smernica by mala vychádzať z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES38, pretože sa týka výrobkov, ktoré už spadajú do rozsahu pôsobnosti iných aktov Únie, aby sa tým zabezpečila konzistentnosť právnych predpisov Únie. Avšak nie je vhodné, aby táto smernica zahŕňala ustanovenia uvedeného rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti, ako napríklad ustanovenia týkajúce sa spätného prevzatia, , keďže neprístupný výrobok nie je nebezpečný výrobok.
__________________
__________________
38 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
38 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  Všetky hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho subjektu v dodávateľskom a distribučnom procese.
(28)  Všetky hospodárske subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré by zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho subjektu v dodávateľskom a distribučnom procese.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 29
(29)  Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb s právnymi predpismi v závislosti od úlohy, ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany prístupnosti a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.
(29)  Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb s právnymi predpismi v závislosti od úlohy, ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla zlepšená prístupnosť a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
(30)  Výrobca dokáže vďaka svojim podrobným znalostiam o procese projektovania a výroby výrobku najlepšie vykonať úplný postup posúdenia zhody. Povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody by mali pripadnúť na výrobcu.
(30)  Výrobca dokáže vďaka svojim podrobným znalostiam o procese projektovania a výroby výrobku najlepšie vykonať úplný postup posúdenia zhody. Zodpovednosť za toto posúdenie zhody by však nemala pripadnúť výlučne na výrobcu. Posilnený orgán dohľadu nad trhom by mal pri tomto postupe posudzovania zohrávať kľúčovú úlohu.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 32
(32)  Dovozcovia by mali zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tejto smernice na prístupnosť, a najmä aby výrobcovia uvedené výrobky podrobili náležitým postupom posúdenia zhody.
(32)  Dovozcovia by mali zabezpečiť, aby výrobky z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali požiadavky tejto smernice na prístupnosť a poskytovať príslušnému orgánu dohľadu nad trhom všetky informácie potrebné na uskutočnenie postupov posúdenia zhody prispôsobených týmto výrobkom.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Odôvodnenie 36
(36)  Požiadavky na prístupnosť by sa z dôvodu proporcionality mali uplatňovať len do tej miery, pokiaľ pre hospodársky subjekt nepredstavujú neprimeranú záťaž alebo pokiaľ si nevyžadujú takú zmenu výrobkov a služieb, ktorá by v súlade s uvedenými kritériami viedla k ich zásadnej zmene.
(36)  Požiadavky na prístupnosť by z dôvodu proporcionality nemali ukladať neprimeranú záťaž alebo vyžadovať takú zmenu výrobkov a služieb, ktorá by v súlade s uvedenými kritériami viedla k ich zásadnej zmene. Napriek tomu však treba zaviesť kontrolné mechanizmy s cieľom overiť nárok na výnimku z uplatňovania požiadaviek na prístupnosť.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)   Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž hospodárskym subjektom, by sa mala zohľadniť veľkosť, zdroje a povaha týchto hospodárskych subjektov a ich odhadované náklady a prínosy súladu vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím. Analýza nákladov a prínosov by mala zohľadňovať okrem iného frekvenciu a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby vrátane odhadovaného počtu osôb so zdravotným postihnutím využívajúcich konkrétny výrobok alebo služby, životnosť infraštruktúry a výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, a rozsah alternatív, ktoré sú k dispozícii bezplatne, vrátane poskytovateľov služieb osobnej dopravy. Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž, by sa mali vziať do úvahy iba legitímne dôvody. Nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí by sa nemali považovať za legitímne dôvody.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Odôvodnenie 39
(39)  S cieľom uľahčiť posúdenie zhody s uplatniteľnými požiadavkami je potrebné stanoviť predpoklad zhody výrobkov a služieb, ktoré sú v zhode s dobrovoľnými harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201239 na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia už európskym organizáciám pre normalizáciu podala niekoľko žiadostí o normalizáciu v oblasti prístupnosti, ktoré by boli relevantné pre vypracovanie harmonizovaných noriem.
(39)  S cieľom uľahčiť posúdenie zhody s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť je potrebné stanoviť predpoklad zhody výrobkov a služieb, ktoré sú v zhode s dobrovoľnými harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201239 na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia už európskym organizáciám pre normalizáciu podala niekoľko žiadostí o normalizáciu v oblasti prístupnosti, ktoré by boli relevantné pre vypracovanie harmonizovaných noriem.
__________________
__________________
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Odôvodnenie 39 a (nové)
(39a)  V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup pre námietky k harmonizovaným normám v prípade, že tieto normy sa považujú za nespĺňajúce požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Odôvodnenie 40
(40)  V prípade, že neexistujú harmonizované normy, Komisia by mala mať, ak je to potrebné na účely harmonizácie trhu, možnosť prijať vykonávacie akty, ktorými by sa ustanovili spoločné technické špecifikácie pre požiadavky na prístupnosť uvedené v tejto smernici.
(40)  Európske normy by mali byť trhovo orientované, zohľadňovať verejný záujem, ako aj politické ciele jasne uvedené v žiadosti Komisie jednej alebo viacerým európskym normalizačným organizáciám o navrhnutie harmonizovaných noriem, založené na konsenze. Technické špecifikácie by sa preto mali použiť len ako posledná možnosť. Komisia by mala byť schopná prijať technické špecifikácie napríklad v prípade, ak je proces normalizácie zablokovaný z dôvodu chýbajúceho konsenzu medzi zainteresovanými stranami, ktorý vytvára zbytočných prieťahy pri vytváraní požiadavky, ktorú by bez prijatia vhodného štandardu nebolo možné zrealizovať, ako napríklad interoperabilitu. Komisia by mala ponechať dostatočný čas medzi prijatím žiadosti na jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie o vypracovanie návrhov harmonizovaných noriem a prijatím technických špecifikácií týkajúcich sa tej istej požiadavky na prístupnosť. Komisia by nemala môcť jednostranne prijať technickú špecifikáciu, ak sa predtým nesnažila o riešenie tejto požiadavky na prístupnosť cez európsky systém normalizácie. Komisia by nemala využívať postup prijatia technických špecifikácií na obchádzanie systému európskej normalizácie.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  S cieľom vytvorenia harmonizovaných noriem a technických špecifikácií, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb stanovené v tejto smernici najefektívnejším spôsobom, by Komisia v prípadoch, keď je to možné, mala do rozhodovacieho procesu zapojiť európske organizácie zastrešujúce osoby so zdravotným postihnutím a všetky ostatné významné zainteresované strany.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  Pri vykonávaní dohľadu nad trhom s výrobkami by orgány vykonávajúce dohľad nad trhom mali preskúmať hodnotenie v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a ich organizáciami.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Odôvodnenie 44
(44)  Označenie CE, ktoré preukazuje zhodu výrobku s požiadavkami na prístupnosť, je viditeľným výsledkom celého procesu, ktorého súčasťou je posudzovanie zhody v širšom zmysle. Táto smernica by mala koncipovaná v súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi označenie CE a ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.
(44)  Táto smernica by mala byť koncipovaná v súlade so všeobecnými zásadami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, ktorým sa stanovujú požiadavky na akreditáciu a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Okrem vyhlásenia o zhode by výrobca mal nákladovo efektívnym spôsobom informovať spotrebiteľov o prístupnosti svojich výrobkov vrátane oznamu na obale.
__________________
__________________
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Odôvodnenie 45
(45)  V súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 výrobca umiestnením označenia CE na výrobku vyhlasuje, že výrobok spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky na prístupnosť a že výrobca za to nesie plnú zodpovednosť.
(45)  Nesúlad výrobku s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 3 by sám osebe nemal predstavovať vážne riziko v zmysle článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Odôvodnenie 48
(48)  Očakáva sa, že členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad trhom v súlade s kapitolou V kontrolovali, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá uvedené v článku 12 ods. 3.
(48)  Očakáva sa, že členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad trhom v súlade s kapitolou V kontrolovali, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá uvedené v článku 12 ods. 3, a že vedú pravidelné konzultácie s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  vnútroštátne databázy, ktoré obsahujú všetky podstatné informácie o miere prístupnosti výrobkov a služieb uvedených v tejto smernici, by umožnili lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácií do dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Odôvodnenie 49
(49)  Od členských štátov sa očakáva, že zabezpečia, aby príslušné orgány uvedené v článku 22 Komisii oznamovali uplatňovanie výnimiek podľa článku 22 ods. 1 a aby k takémuto oznámeniu pripojili posúdenie uvedené v odseku 2 v súlade s kapitolou VI.
(49)   Členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné orgány Komisii oznamovali uplatňovanie výnimiek ustanovených v článku 22. Počiatočné posúdenie vykonané dotknutým príslušným orgánom by malo byť predložené Komisii na jej požiadanie. Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž príslušným orgánom, by sa mala zohľadniť veľkosť, zdroje a povaha týchto príslušných orgánov a odhadované náklady a prínosy súladu vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím. Analýza nákladov a prínosov by mala zohľadňovať okrem iného frekvenciu a dĺžku využívania konkrétneho výrobku alebo služby vrátane odhadovaného počtu osôb so zdravotným postihnutím využívajúcich konkrétny výrobok alebo službu, životnosť infraštruktúry a výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, a rozsah alternatív, ktoré sú k dispozícii bezplatne, vrátane poskytovateľov služieb osobnej dopravy. Pri posudzovaní toho, či súlad s požiadavkami na prístupnosť ukladá neprimeranú záťaž, by sa mali vziať do úvahy iba legitímne dôvody. Nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí by sa nemali považovať za legitímne dôvody.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Odôvodnenie 50
(50)  Mal by sa zaviesť ochranný postup, ktorý by sa využíval iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom, na základe ktorého by sa zainteresované strany informovali o zamýšľaných opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice. Tento postup by mal orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi začali v súvislosti s týmito výrobkami konať skôr.
(50)  Mal by sa zaviesť ochranný postup, ktorý by sa využíval iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom, na základe ktorého by sa zainteresované strany informovali o zamýšľaných opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice. Tento postup by mal orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím, ako aj príslušnými hospodárskymi subjektmi, začali v súvislosti s týmito výrobkami konať skôr.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Odôvodnenie 51 a (nové)
(51a)  Na zabezpečenie riadneho uplatňovania zásady proporcionality, pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa identifikácie hospodárskych subjektov a kritériá, ktoré sa majú použiť pri posudzovaní, či by splnenie povinnosti podľa tejto smernice predstavovalo neprimerané zaťaženie, by sa právomoc prijímať akty súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať na Komisiu s cieľom vymedziť obdobie, počas ktorého by hospodárske subjekty museli byť schopné identifikovať každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok, alebo ktorému dodali výrobok ony, a ďalej špecifikovať kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri všetkých výrobkoch a službách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, pri posudzovaní, či sa záťaž mala považovať za neprimeranú, bez toho, aby boli tieto kritériá zmenené. Toto obdobie by malo byť stanovené úmerne k životnému cyklu výrobku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
__________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Odôvodnenie 51 b (nové)
(51b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou, a teda vytvoriť vhodné kontrolné mechanizmy, ako napríklad kontrolu a posteriori zo strany orgánov dohľadu nad trhom s cieľom overiť, či je žiadosť o výnimku z uplatňovania požiadaviek odôvodnená. Pri riešení sťažností súvisiacich s prístupnosťou by členské štáty mali dodržiavať všeobecné zásady dobrej správy, a najmä povinnosť úradníkov zabezpečiť, aby sa rozhodnutie o každej sťažnosti prijalo v primeranej časovej lehote.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Odôvodnenie 52 a (nové)
(52a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii účinné a rýchle nápravné opatrenia proti rozhodnutiam, ktoré prijali verejní obstarávatelia a obstarávatelia v súvislosti s tým, či konkrétna zákazka patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ a smernice 2014/25/EÚ. Vzhľadom na existujúci právny rámec týkajúci sa nápravných opatrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ, by však tieto oblasti mali byť vylúčené z ustanovení tejto smernice týkajúcich sa presadzovania právnych predpisov a sankcií. Takýmto vylúčením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce zo zmlúv prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uplatňovania a účinnosti práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Odôvodnenie 53 a (nové)
(53a)  Požiadavky na prístupnosť podľa tejto smernice by sa mali vzťahovať na výrobky uvádzané na trh Únie po dátume začiatku uplatňovania vnútroštátnych opatrení na transpozíciu tejto smernice vrátane použitých výrobkov a výrobkov z druhej ruky dovážaných z tretích krajín a uvádzaných na trh Únie po tomto dátume.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Odôvodnenie 53 b (nové)
(53b)  Verejné zákazky na dodávky, stavebné práce alebo poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/25/EÚ a ktoré boli zadané pred dátumom začiatku uplatňovania tejto smernice, by sa však mali ďalej plniť v súlade s prípadnými požiadavkami na prístupnosť, ktoré sú špecifikované v týchto verejných zákazkách.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Odôvodnenie 53 c (nové)
(53c)  S cieľom dať poskytovateľom služieb dostatok času na to, aby sa prispôsobili požiadavkám stanoveným v tejto smernici, je potrebné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého výrobky používané na poskytovanie služby nemusia byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici. Vzhľadom na náklady a dlhý životný cyklus bankomatov, automatov na výdaj lístkov a odbavovacích zariadení je vhodné stanoviť, že ak sa tieto stroje používajú pri poskytovaní služieb, môžu sa naďalej používať až do skončenia ich hospodárskej životnosti.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Odôvodnenie 54 a (nové)
(54a)  Zavádzanie aplikácií poskytujúcich informácie založené na službách priestorových údajov prispieva k nezávislému a bezpečnému pohybu osôb so zdravotným postihnutím. Priestorové údaje, ktoré používajú takéto aplikácie, by mali umožňovať poskytovanie informácií prispôsobených konkrétnym potrebám osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok -1 (nový)
Článok -1
Predmet úpravy
Táto smernica je zameraná na odstránenie a prevenciu prekážok vyplývajúcich z rozdielnych požiadaviek na prístupnosť výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v členských štátoch. Cieľom je takisto prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť pre niektoré výrobky a služby.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto výrobky:
1.  Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto výrobky uvádzané na trh Únie po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
a)  počítačový hardvér a operačné systémy na všeobecné účely,
a)  počítačový hardvér a jeho vstavané operačné systémy na všeobecné účely určené na použitie spotrebiteľmi;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia)  platobné terminály,
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c
c)  koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou v oblasti telefonických služieb určené pre spotrebiteľov,
c)  koncové zariadenia v oblasti telefonických služieb určené pre spotrebiteľov,
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d
d)  koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb určené pre spotrebiteľov.
d)  koncové zariadenia v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb určené pre spotrebiteľov;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  čítačky elektronických kníh,
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto služby:
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, Kapitoly I, II až V a VII sa vzťahujú na tieto služby poskytované po ...[dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno -a (nové)
-a)  operačné systémy, ak nie sú zabudované v počítačovom hardvéri a sú poskytované ako nehmotný majetok spotrebiteľom;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a
a)  telefonické služby a súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov,
a)  telefonické služby a súvisiace koncové zariadenia určené pre spotrebiteľov,
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b
b)  audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov,
b)  webové sídla a služby poskytované cez mobilné zariadenia v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb,
Pozmeňujúce návrhy 235, 236, 237, 238, 239 a 253
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
c)  služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy,
c)  služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, služby mobility a intermodálneho spojenia vrátane verejnej mestskej dopravy, ako sú metro, železnica, električka, trolejbus a autobus, pokiaľ ide o:
i)   samoobslužné terminály, ktoré sa nachádzajú na území Únie, vrátane automatov na výdaj lístkov, platobných terminálov a odbavovacích zariadení;
ii)   webové stránky, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase;
iii)   vozidlá, súvisiacu infraštruktúru a zastavané prostredie vrátane bezbariérového prístupu na všetkým verejných staniciach;
iv)   vozové parky taxíkov a nájomných áut, v ktorých sú primerane zastúpené upravené vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d
d)  bankové služby,
d)  bankové služby pre spotrebiteľov,
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e
e)  elektronické knihy,
e)  elektronické knihy a súvisiace zariadenia používané na poskytovanie týchto služieb poskytované poskytovateľom služieb, a prístup k nim,
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
fa)   služby cestovného ruchu vrátane poskytovania ubytovania a stravovania.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
a)  verejné zákazky a koncesie, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/23/EÚ42, smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ,
a)  verejné zákazky a koncesie, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/23/EÚ, smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ, navrhnuté alebo udelené po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice];
__________________
42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
b)  prípravu a vykonávanie programov podľa nariadenia (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde43, a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/201344,
b)  prípravu a vykonávanie programov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 1303/201343 a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/201344 prijatých alebo vykonávaných po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
__________________
__________________
43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
44 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c
c)  verejné súťaže na služby verejnej osobnej železničnej a cestnej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, 45
c)  zmluvy o službách vo verejnom záujme, ktoré sú po.... [dátum začiatku uplatňovania tejto smernice] udelené buď prostredníctvom verejnej súťaže alebo priamo na služby verejnej osobnej železničnej a cestnej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/200745;
__________________
__________________
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).
45 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 – písmeno d
d)  dopravnú infraštruktúru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/201346.
d)  na dopravnú infraštruktúru v súlade s nariadením (EÚ) č. 1315/2013, navrhnutú alebo vyrobenú po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice];
__________________
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  Táto smernica sa neuplatňuje na tento obsah webových sídel a mobilných aplikácií:
a)  formáty kancelárskych súborov uverejnené pred... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
b)  online mapy a služby mapovania, pokiaľ sa kľúčové informácie poskytujú prístupným digitálnym spôsobom pre mapy určené na navigáciu;
c)  obsah tretích strán, ktorý nefinancoval ani nevytvoril dotknutý hospodársky subjekt alebo príslušný orgán, a ani sa nenachádza pod jeho kontrolou.
d)  poskytovaný obsah webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa považujú za archívy v tom zmysle, že obsahujú obsah, ktorý nie je aktualizovaný či editovaný po... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Vylúčenie mikropodnikov
Táto smernica sa neuplatňuje na mikropodniky, ktoré vyrábajú, dovážajú alebo distribuujú výrobky a služby patriace do jej rozsahu pôsobnosti.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „prístupné výrobky a služby“ sú výrobky a služby, ktoré ľudia s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím dokážu vnímať, používať a porozumieť im na rovnakom základe s ostatnými,
(1)  „prístupné výrobky a služby“ sú výrobky a služby, ktoré dokážu vnímať, prevádzkovať a porozumieť osoby so zdravotným postihnutím a sú dostatočne spoľahlivé na ich použitie;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
(2)  „univerzálny dizajn“ alebo tiež „dizajn pre všetkých“ je navrhovanie výrobkov, prostredí, programov a služieb tak, aby ich mohli v čo najväčšej možnej miere využívať všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. „Univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné pomôcky pre určité skupiny osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
(5a)  „služba“ je služba, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES1a,
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
(5b)  „poskytovateľ služby“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje služby, ktoré sú určené na trh Únie,
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový)
(16a)  „MSP“ sú malé alebo stredné podniky, ako sa vymedzujú v odporúčaní Komisie 2003/361/ES1a;
____________________
1a Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19
(19)  „stiahnutie od používateľa“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 20 a (nový)
(20a)  „bankové služby pre spotrebiteľov“ sú služby, ktoré spotrebiteľom umožňujú otvoriť si a používať platobné účty so základnými funkciami v Únii v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ1a;
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21
(21)  „elektronický obchod“ je online predaj výrobkov a služieb.
(21)  „elektronický obchod“ je online predaj výrobkov a služieb od podnikov spotrebiteľom, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES1a;
____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový)
(21a)  „služby leteckej osobnej dopravy“ sú služby, ktoré poskytujú leteckí dopravcovia, cestovné kancelárie a riadiace orgány letísk podľa vymedzení v článku 2 písm. b) až f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20061a,
____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 b (nový)
(21b)  „služby autobusovej osobnej dopravy“ sú služby, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 181/2011,
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 c (nový)
(21c)  „služby železničnej osobnej dopravy“ sú všetky služby železničnej osobnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1371/2007,
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 d (nový)
(21d)  „služby vodnej osobnej dopravy“ sú služby osobnej dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 e (nový)
(21e)  „asistenčná technológia“ je akýkoľvek predmet, zariadenie alebo systém výrobku, ktorý sa používa na zvýšenie, zachovanie alebo zlepšenie funkčných schopností osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3
3.  Tieto samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele II prílohy I.
3.  Tieto samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov, odbavovacie zariadenia a platobné terminály musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele II prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4
4.  Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia s vyspelou výpočtovou kapacitou určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy I.
4.  Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5
5.  Audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou výpočtovou kapacitou určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele IV prílohy I.
5.  Webové sídla a služby poskytované cez mobilné zariadenia spojené s audiovizuálnymi mediálnymi službami a súvisiacimi zariadeniami určené pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele IV prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 6
6.  Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, webové sídla, služby poskytované cez mobilné zariadenia, terminály pre inteligentný predaj cestovných lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, ako aj samoobslužné terminály, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na účely poskytovania služieb osobnej dopravy musia spĺňať príslušné požiadavky stanovené v oddiele V prílohy I.
6.  Služby leteckej, autobusovej, autokarovej, železničnej, lodnej a intermodálnej osobnej dopravy vrátane služieb týkajúcich sa mestskej dopravy, mobility a zastavaného prostredia, webové stránky, služby poskytované cez mobilné zariadenia, inteligentný predaj cestovných lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, ako aj samoobslužné terminály, ako sú platobné automaty, odbavovacie zariadenia používané na účely poskytovania služieb osobnej dopravy, služby spojené s cestovným ruchom, okrem iného ubytovacie a stravovacie služby, musia spĺňať požiadavky oddielu V prílohy I, len ak sa na tieto požiadavky ešte nevzťahujú tieto osobitné právne predpisy: v prípade železničnej dopravy nariadenie (ES) č. 1371/2007, nariadenie (EÚ) č. 1300/2014 a nariadenie (EÚ) č. 454/2011, v prípade autobusovej a autokarovej dopravy nariadenie (EÚ) č. 181/2011, v prípade námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy nariadenie (EÚ) č. 1177/2010 a v prípade leteckej dopravy nariadenie (ES) č. 1107/2006.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 7
7.  Bankové služby, webové sídla, bankové služby poskytované cez mobilné zariadenia, samoobslužné terminály vrátane bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VI prílohy I.
7.  Bankové služby pre spotrebiteľov, webové sídla, bankové služby poskytované cez mobilné zariadenia, samoobslužné terminály a bankomaty používané na poskytovanie týchto bankových služieb musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VI prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 8
8.  Elektronické knihy musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VII prílohy I.
8.  Elektronické knihy a súvisiace zariadenia musia spĺňať požiadavky stanovené v oddiele VII prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 10
10.  Členské štáty môžu vzhľadom na vnútroštátne podmienky rozhodnúť, že zastavané prostredie, ktoré využívajú používatelia služieb osobnej dopravy, vrátane prostredia, ktoré spravujú poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, ktoré využívajú osoby využívajúce bankové služby, ako aj centrá služieb zákazníkom a obchody prevádzkované telefonickými operátormi musia spĺňať požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele X prílohy 1, aby osobám s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím v čo najväčšej miere umožnili využívať takéto prostredie.
10.  Členské štáty zabezpečia, aby zastavané prostredie, ktoré využívajú používatelia služieb osobnej dopravy, vrátane prostredia, ktoré spravujú poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, ktoré využívajú osoby využívajúce spotrebiteľské bankové služby, ako aj centrá služieb zákazníkom a obchody prevádzkované telefonickými operátormi, pokiaľ ide o výstavbu novej infraštruktúry alebo o podstatnú renováciu existujúcej infraštruktúry, spĺňalo požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele X prílohy I, aby osobám so zdravotným postihnutím v čo najväčšej miere umožnili využívať takéto prostredie. Toto sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté právne akty Únie a vnútroštátne právne predpisy na ochranu národného kultúrneho bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú a archeologickú hodnotu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
Členské štáty nesmú brániť tomu, aby boli na ich území sprístupnené na trhu výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť.
Členské štáty nesmú brániť tomu, aby boli na ich území z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť sprístupnené výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice. Členské štáty nesmú brániť z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na prístupnosť poskytovaniu služieb na ich území, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  Výrobcovia musia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečiť, aby boli výrobky navrhnuté a vyrobené v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 3.
1.  Výrobcovia musia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečiť, aby boli výrobky navrhnuté a vyrobené v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 3, pokiaľ nemožno splniť funkčné požiadavky z dôvodu, že prispôsobenie výrobku by si vyžadovalo zásadnú zmenu základnej povahy dotknutého výrobku alebo by predstavovalo neprimeranú záťaž pre dotknutého výrobcu v zmysle článku 12.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
Ak sa postupom posúdenia zhody preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť, výrobcovia vystavia vyhlásenie o zhode EÚ a na výrobok umiestnia označenie CE.
Ak sa postupom posúdenia zhody preukáže, že výrobok spĺňa uplatniteľné požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3, výrobcovia vystavia vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré jasne uvádza, že výrobok je prístupný.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4
4.  Výrobcovia vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a prípadov stiahnutí výrobkov od používateľov a priebežne informujú distribútorov o všetkých týchto kontrolách.
4.  Výrobcovia vedú register sťažností a nevyhovujúcich výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určí dotknutý členský štát.
7.  Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výrobkom dodaný návod na použitie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určí dotknutý členský štát.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 8
8.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko súvisiace s prístupnosťou, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
8.  Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s touto smernicou, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 9
9.  Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh, a zabezpečiť súlad s požiadavkami uvedenými v článku 3.
9.  Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť. Spolupracujú s týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom uviesť služby do súladu s touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a
a)  poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku,
a)  poskytnúť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku,
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b
b)  spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.
b)  spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom zaručiť súlad výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie, s touto smernicou.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal postup posúdenia zhody uvedený v prílohe II. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu vyžadovanú podľa uvedenej prílohy, aby bolo na výrobku umiestnené označenie CE a bola k nemu priložená požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a ods. 6.
2.  Pred uvedením výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal postup posúdenia zhody uvedený v prílohe II. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu vyžadovanú podľa uvedenej prílohy, aby bola k výrobku priložená požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a ods. 6.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
3.  Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie uviesť výrobok na trh, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
3.  Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie uviesť výrobok na trh, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho ak výrobok nie je v súlade s touto smernicou, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5
5.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu s výrobkom dodaný návod na použitie a informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určil dotknutý členský štát.
5.  Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu s výrobkom dodaný návod na použitie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom a ktorý určil dotknutý členský štát.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7
7.  Dovozcovia vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a prípadov stiahnutí výrobkov od používateľov a priebežne informujú distribútorov o týchto kontrolách
7.  Dovozcovia vedú register sťažností a nevyhovujúcich výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 8
8.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 3, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko súvisiace s prístupnosťou, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
8.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku s príslušnými požiadavkami alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s touto smernicou, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o nesúlade tohto výrobku a o prijatých nápravných opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 9
9.  Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému tento orgán môže ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh.
9.  Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému tento orgán môže ľahko porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom zabezpečiť súlad výrobkov, ktoré uviedli na trh, s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
2.  Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overujú, či je na ňom umiestnené požadované označenie CE, či je spolu s ním dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 7 ods. 4.
2.  Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overujú, či je v súlade s touto smernicou a či je spolu s ním dodaná požadovaná dokumentácia a návod na použitie a informácie v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných konečných užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 7 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť výrobok na trhu, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky na prístupnosť stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť výrobok na trhu, pokým sa výrobok neuvedie do súladu s príslušnými požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok nie je v súlade s touto smernicou, distribútor o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5
5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do súladu s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.
5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do súladu s príslušnými požiadavkami alebo v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je v súlade s touto smernicou, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6
6.  Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.
6.  Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom zabezpečiť súlad výrobkov, ktoré sprístupnili na trh, s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2
2.  Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom pododseku počas 10 rokov po tom, čo im bol výrobok dodaný, a počas 10 rokov po tom, čo výrobok dodali.
2.  Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas určitého obdobia, ktoré je najmenej 5 rokov, po tom, čo im bol výrobok dodaný, alebo po tom, čo výrobok dodali.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 23a delegované akty na doplnenie tejto smernice s cieľom špecifikovať obdobie uvedené v odseku 2 tohto článku. Toto obdobie musí byť stanovené úmerne k životnému cyklu dotknutého výrobku.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2
2.  Poskytovatelia služieb musia pripraviť potrebné informácie v súlade s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3. Tieto informácie sa verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby s funkčnými obmedzeniami a osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb musia uchovávať tieto informácie po celý čas poskytovania služieb.
2.  Poskytovatelia služieb musia pripraviť potrebné informácie v súlade s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako ich služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3. Tieto informácie sa verejnosti sprístupňujú spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb musia uchovávať tieto informácie po celý čas poskytovania služieb.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4
4.  Poskytovatelia služieb musia na základe odôvodnenej žiadosti príslušného orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie potrebné na preukázanie súladu služby s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3. Spolupracujú s týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom uviesť služby do súladu s uvedenými požiadavkami.
4.  Poskytovatelia služieb musia na základe žiadosti príslušného orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie potrebné na preukázanie súladu služby s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3. Spolupracujú s týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom uviesť služby do súladu s uvedenými požiadavkami.
Pozmeňujúci návrh 339
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b
b)  odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
b)  odhadované dodatočné náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4
4.  Táto záťaž sa nepovažuje za neprimeranú, ak je kompenzovaná financovaním z iných než vlastných zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už verejných alebo súkromných.
4.  Táto záťaž sa nepovažuje za neprimeranú, ak je kompenzovaná financovaním z iných než vlastných zdrojov hospodárskeho subjektu, sprístupnených na účely zlepšenia prístupnosti, a to či už verejných alebo súkromných.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5
5.  Posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.
5.  Úvodné posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5 a (nový)
5a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 23a na doplnenie odseku 3 tohto článku, v ktorých bližšie stanoví kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri všetkých výrobkoch a službách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, na účely posúdenia, či sa má záťaž považovať za neprimeranú bez zmeny týchto kritérií.
Pri ďalšom spresňovaní týchto kritérií Komisia nezohľadňuje iba možné výhody pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre osoby s funkčnými obmedzeniami.
Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt vzťahujúci sa na všetky výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, do ... [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6
6.  Ak hospodárske subjekty uplatnili v prípade konkrétneho výrobku alebo služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu. K takémuto oznámeniu pripoja posúdenie uvedené v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia byť schopné predložiť na žiadosť príslušného orgánu dohľadu nad trhom príslušnú dokumentáciu.
6.  Ak hospodárske subjekty uplatnili v prípade konkrétneho výrobku alebo služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu. Na žiadosť orgánu dohľadu nad trhom predložia posúdenie uvedené v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia byť schopné predložiť na žiadosť príslušného orgánu dohľadu nad trhom príslušnú dokumentáciu.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)
6a.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví vzor oznámenia na účely odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 1a. Komisia prijme prvý takýto vykonávací akt do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 b (nový)
6b.  Vytvorí sa štruktúrovaný dialóg medzi príslušnými zainteresovanými stranami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcimi organizáciami a orgánmi dohľadu nad trhom, aby sa zabezpečilo, že sa vypracujú primerané a súdržné zásady na posudzovanie výnimiek.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 c (nový)
6c.  Členské štáty sa nabádajú, aby mikropodnikom poskytli stimuly a usmernenia s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto smernice. Postupy a usmernenia sa vypracujú v konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcich organizácií.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh smernice
Kapitola IV – názov
Harmonizované normy, spoločné technické špecifikácie a zhoda výrobkov a služieb
Harmonizované normy, technické špecifikácie a zhoda výrobkov a služieb
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
1.   Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré spĺňajú harmonizované normy alebo ich časti, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za spĺňajúce požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 požiada jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali harmonizované normy, pokiaľ ide o každú požiadavku na prístupnosť výrobkov uvedenú v článku 3. Komisia prijme tieto žiadosti do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 b (nový)
1b.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví technické špecifikácie, ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 3. Urobí tak však len v prípade, že sú splnené tieto podmienky:
a)  nebol uverejnený žiaden odkaz na harmonizované normy v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012;
b)  Komisia prijala žiadosť uvedenú v odseku 2 tohto článku; a
c)  Komisia berie na vedomie zbytočné prieťahy v postupe normalizácie.
Pred prijatím vykonávacích aktov uvedených v prvom pododseku Komisia konzultuje s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2 tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 c (nový)
1c.  Ak sa žiadne odkazy na harmonizované normy uvedené v odseku 1 tohto článku neuverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, výrobky a služby, ktoré spĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 1b tohto článku, alebo ich časti, sa považujú za v súlade s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3, na ktoré sa vzťahujú uvedené technické špecifikácie alebo ich časti.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 14
Článok 14
vypúšťa sa
Spoločné technické špecifikácie
1.  Ak v Úradnom vestníku Európskej únie neboli v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne harmonizované normy a pokiaľ by na účely harmonizácie trhu boli nutné ďalšie podrobné údaje v súvislosti s požiadavkami na prístupnosť v prípade určitých výrobkov a služieb, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia spoločné technické špecifikácie (ďalej len „STŠ“) pre požiadavky na prístupnosť stanovené v prílohe I k tejto smernici. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2 tejto smernice.
2.  Platí predpoklad, že výrobky a služby, ktoré sú v zhode so STŠ uvedenými v odseku 1 alebo s ich časťami, sú v súlade s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v článku 3, na ktoré sa vzťahujú uvedené STŠ alebo ich časti.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2
2.  Vyhlásenie o zhode EÚ sa vypracúva v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v prílohe II k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie nesmú predstavovať neprimeranú záťaž pre mikropodniky a malé a stredné podniky. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.
2.  Vyhlásenie o zhode EÚ sa vypracúva v súlade so vzorom stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. Obsahuje prvky uvedené v prílohe II k tejto smernici a priebežne sa aktualizuje. Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie nesmú predstavovať neprimeranú záťaž pre malé a stredné podniky. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3
3.  Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie jediné vyhlásenie o zhode EÚ. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov vrátane odkazov na uverejnenie.
3.  Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie vyhlásenie o zhode EÚ. Uvedené vyhlásenie obsahuje identifikáciu príslušných aktov vrátane odkazov na uverejnenie.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 a (nový)
4a.  Okrem vyhlásenia o zhode EÚ výrobca zahrnie oznámenie na obale, ktoré informuje spotrebiteľov nákladovo efektívnym, jednoduchým a presným spôsobom, že výrobok obsahuje prvky prístupnosti.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh smernice
Článok 16
Článok 16
vypúšťa sa
Všeobecné zásady označenia CE v prípade výrobkov
Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh smernice
Článok -17 (nový)
Článok -17
Vnútroštátna databáza
Každý členský štát zriadi verejne prístupnú databázu na registráciu neprístupných výrobkov. Spotrebitelia budú mať možnosť doň nazerať a zapisovať záznamy o neprístupných výrobkoch. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na informovanie spotrebiteľov alebo ďalších zainteresovaných strán o možnosti podať sťažnosť. Zváži sa interaktívny systém medzi vnútroštátnymi databázami, podľa možnosti v rámci zodpovednosti Komisie alebo príslušných zastupujúcich organizácií, aby sa informácie o neprístupných výrobkoch mohli šíriť v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná o existencii, právomociach a identite orgánov uvedených v prvom pododseku. Tieto orgány sprístupňujú tieto informácie na vyžiadanie v prístupných formátoch.
Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná o existencii, právomociach a identite orgánov uvedených v prvom pododseku. Tieto orgány sprístupňujú informácie o svojej práci a rozhodnutiach na požiadanie dotknutej verejnosti v prístupných formátoch.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1
Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok spadajúci do rozsahu pôsobnosti tejto smernice predstavuje riziko v súvislosti s aspektmi prístupnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú hodnotenie predmetného výrobku, v ktorom posúdia všetky uplatniteľné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty v plnej miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok spadajúci do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nie je v súlade s touto smernicou, vykonajú hodnotenie predmetného výrobku, v ktorom posúdia všetky podstatné požiadavky na prístupnosť stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty v plnej miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie tohto výrobku do súladu s uvedenými požiadavkami alebo aby výrobok stiahol z trhu alebo od používateľov v primeranej lehote, ktorú môže stanoviť orgán dohľadu nad trhom a ktorá je primeraná povahe rizika.
Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie dotknutého výrobku do súladu s uvedenými požiadavkami. Ak príslušný hospodársky subjekt neprijme žiadne primerané nápravné opatrenie, orgány dohľadu nad trhom budú požadovať, aby hospodársky subjekt stiahol výrobok z trhu v primeranej lehote.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4
4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobkov na svojich vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť výrobok z ich trhov alebo od používateľov. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.
4.  Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobkov na svojich vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť výrobok z ich trhov. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť
5.  Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode výrobku, charaktere údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:
5.  Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode výrobku, charaktere údajného nesúladu, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a
a)  výrobok nespĺňa požiadavky súvisiace s požiadavkami uvedenými v článku 3 tejto smernice alebo
a)  výrobok nespĺňa príslušné požiadavky uvedené v článku 3 alebo
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 8
8.  Členské štáty zabezpečia prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.
8.  Členské štáty zabezpečia prijatie vhodných a primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto výrobku z ich trhu.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1
Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.
Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak Komisia primeraný dôvod sa domnievať, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh smernice
Článok 20 a (nový)
Článok 20a
Pracovná skupina
1.  Komisia vytvorí pracovnú skupinu.
Táto pracovná skupina sa skladá zo zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a príslušných zainteresovaných strán vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich zastupujúcich organizácií.
2.  Pracovná skupina plní tieto úlohy:
a)  uľahčuje výmenu informácií a najlepších postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom;
b)  zabezpečuje súdržnosť pri uplatňovaní požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 3;
c)  vyjadruje stanovisko k výnimkám z požiadaviek na prístupnosť uvedeným v článku 3 v prípadoch, keď to považuje za potrebné po prijatí žiadosti Komisie.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno c
c)  pri stanovovaní požiadaviek na prístupnosť súvisiacich so sociálnymi a kvalitatívnymi kritériami stanovenými príslušnými orgánmi vo verejných súťažiach na služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007,
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 247 a 281
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   v prípade potreby na všetky príslušné právne predpisy Únie alebo ustanovenia v právnych predpisoch Únie, ktoré sa odvolávajú na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím;
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d b (nové)
db)   v prípade, ak Únia spolufinancuje projekty v oblasti bezbariérovej prístupnej dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry v rámci NPE, štrukturálnych fondov alebo EFSI, musia dostať prednosť projekty, ktoré podporujú alebo v sebe zahŕňajú prvky prístupnosti.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1
1.  Požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 21 sa uplatňujú do tej miery, pokiaľ nepredstavujú pre príslušné orgány neprimeranú záťaž na účely uvedeného článku.
1.  Požiadavky na prístupnosť uvedené v článku 21 sa uplatňujú do tej miery, pokiaľ nepredstavujú pre príslušné orgány alebo hospodárske subjekty, s ktorými uzavreli zmluvu, neprimeranú záťaž na účely uvedeného článku.
Pozmeňujúce návrhy 226 a 257
Návrh smernice
Článok 22 –odsek 2 – písmeno b
b)  odhadované náklady a prínosy pre dotknuté príslušné orgány vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
b)  odhadované náklady a prínosy pre dotknuté príslušné orgány vo vzťahu k odhadovanému prínosu pre osoby s funkčnými obmedzeniami a osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3
3.  Posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 21 si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonávajú dotknuté príslušné orgány.
3.  Počiatočné posúdenie toho, či dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť uvedených v článku 21 si v prípade výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo predstavuje neprimeranú záťaž, vykonávajú dotknuté príslušné orgány.
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 23a na doplnenie odseku 2 tohto článku, v ktorých bližšie stanoví kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri všetkých výrobkov a službách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, na účely posúdenia, či sa má záťaž považovať za neprimeranú bez zmeny týchto kritérií.
Pri ďalšom spresňovaní týchto kritérií Komisia nezohľadňuje iba možné výhody pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj pre osoby s funkčnými obmedzeniami.
Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt vzťahujúci sa na všetky výrobky a služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, do... [jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 155
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4
4.  Ak príslušný orgán uplatnil v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto oznámeniu pripojí posúdenie uvedené v odseku 2.
4.  Ak príslušný orgán uplatnil v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 2 a 3, oznámi to Komisii. Na žiadosť Komisie predložia posúdenie uvedené v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak má Komisia dôvody pochybovať o rozhodnutí dotknutého príslušného orgánu, môže požiadať pracovnú skupinu uvedenú v článku 20a o preskúmanie posúdenia uvedeného v odseku 2 tohto článku a o vydanie stanoviska.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 b (nový)
4b.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví vzor oznámenia na účely odseku 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 1a. Komisia prijme prvý takýto vykonávací akt do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh smernice
Kapitola VII – názov
VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
DELEGOVANÉ AKTY, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh smernice
Článok 23 a (nový)
Článok 23a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2a, v článku 12 ods. 5a a v článku 22 ods. 3a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 2a, článku 12 ods. 5a a článku 22 ods. 3a kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2a, článku 12 ods. 5a a článku 22 ods. 3a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú:
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno a
a)  ustanovenia, na základe ktorých môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice,
a)  možnosť, aby mohol spotrebiteľ, ktorý je priamo dotknutý nevyhovujúcim výrobkom alebo službou, v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice,
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b
b)  ustanovenia, podľa ktorých verejné orgány alebo súkromné združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú legitímny záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, môžu v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch v mene spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice.
b)  možnosť, aby verejné orgány alebo súkromné združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú legitímny záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, mohli v súlade s vnútroštátnym právom začať konanie na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch v mene spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na účely transpozície tejto smernice. Tento oprávnený záujem by mohol byť zastúpenie spotrebiteľov, ktorí sú priamo dotknutí nesúladom výrobku alebo služby;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  možnosť, aby spotrebiteľ, ktorý je priamo dotknutý nesúladom výrobku alebo služby, použil mechanizmus na podávanie sťažností; tento mechanizmus by mohol spravovať existujúci orgán, ako napríklad národný ombudsman.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zabezpečia, aby pred tým, než dôjde k podaniu žaloby na súdoch alebo príslušných správnych orgánoch, ako je uvedené v písmenách a) a b) odseku 1, boli zavedené mechanizmy alternatívneho riešenia sporov na riešenie všetkých prípadov údajného nesúladu s touto smernicou, ktoré boli oznámené prostredníctvom mechanizmu podávania sťažností uvedeného v odseku 2 písm. ba).
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 b (nový)
2b.  Tento článok sa nevzťahuje na zákazky, ktoré podliehajú smernici 2014/24/EÚ alebo smernici 2014/25/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2
2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
2.  Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce, ale nesmú slúžiť ako náhrada povinnosti hospodárskych subjektov sprístupniť výrobky alebo služby. V prípade porušenia zo strany hospodárskeho subjektu musia byť tieto sankcie sprevádzané účinnými nápravnými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 4
4.  Pri stanovovaní sankcií sa zohľadňuje rozsah nesúladu s príslušnými požiadavkami vrátane počtu jednotiek nevyhovujúcich dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj počet dotknutých osôb.
4.  Pri stanovovaní sankcií sa zohľadňuje rozsah nesúladu s príslušnými požiadavkami vrátane jeho závažnosti a počtu jednotiek nevyhovujúcich dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj počet dotknutých osôb.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2
2.  Tieto ustanovenia uplatňujú od [… vložiť dátum: šesť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
2.  Tieto ustanovenia uplatňujú od: [päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 a (nový)
2a.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2b tohto článku, členské štáty stanovia prechodné obdobie päť rokov po … [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice], počas ktorého môžu poskytovatelia služieb naďalej poskytovať svoje služby pomocou výrobkov, ktoré pred týmto dátumom zákonne používali na poskytovanie podobných služieb.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty môžu ustanoviť, že samoobslužné terminály, ktoré zákonne používali poskytovatelia služieb na poskytovanie služieb pred .... [šesť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice], sa môžu naďalej používať pri poskytovaní podobných služieb do konca svojej hospodárskej životnosti.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 5
5.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť stanovenú v článku 3 ods. 10, oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú na tento účel, a predložia Komisii správu o pokroku pri ich vykonávaní.
5.  V prípade potreby členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali na účel článku 3 ods. 10, a predložia Komisii správu o pokroku pri ich vykonávaní.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1
Do … [vložiť dátum: päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tejto smernice.
-1.   Do Do [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a potom každých päť rokov Komisia predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o uplatňovaní tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1
1.  S cieľom posúdiť potrebu preskúmania tejto smernice sa správa bude vzhľadom na sociálny, hospodársky a technologický vývoj okrem iného zaoberať trendmi v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb a vplyvom na hospodárske subjekty a osoby so zdravotným postihnutím, pričom v prípade potreby určí oblasti, v ktorých je potrebné znížiť záťaž.
1.  V uvedených správach vypracovaných na základe oznámení prijatých v súlade s článkom 12 ods. 6) a článkom 22 ods. 4 tejto smernice sa posúdi, či smernica dosiahla svoje ciele, predovšetkým pokiaľ ide o rozšírenie voľného pohybu prístupných výrobkov a služieb. Okrem toho sa tieto správy vzhľadom na sociálny, hospodársky a technologický vývoj okrem iného zaoberajú vývojom v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, potrebou zahrnúť nové výrobky a služby do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, alebo potrebou vylúčiť určité výrobky alebo služby z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ako aj vplyvom tejto smernice na hospodárske subjekty a osoby so zdravotným postihnutím, pričom v prípade potreby určí oblasti, v ktorých je potrebné znížiť záťaž.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2
2.  Členské štáty oznámia Komisii v stanovenej lehote všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie takejto správy.
2.  Členské štáty oznámia Komisii v stanovenej lehote všetky informácie, ktoré Komisia potrebuje na vypracovanie takýchto správ.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3
3.  V správe Komisie sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných hospodárskych subjektov a príslušných mimovládnych organizácií vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby.
3.  V správe Komisie sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných hospodárskych subjektov a príslušných mimovládnych organizácií vrátane organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť A (nová)
A.  Operačné systémy
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť pomerne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o fungovaní dotknutej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti, a
b)  elektronické informácie vrátane webových sídiel, ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej služby.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť B (nová)
B.  počítačový hardvér a operačné systémy na všeobecné účely a jeho vstavané operačné systémy,
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – bod 2
[.....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť C (nová)
C.  Požiadavky na funkčnosť
S cieľom sprístupniť dizajn a používateľské rozhranie sa výrobky a služby navrhujú tam, kde je to vhodné, takto:
a)  Používanie bez zraku
Ak výrobok poskytuje zrakové spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje zrak.
b)  Používanie s obmedzeným videním
Ak výrobok poskytuje vizuálne spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý umožňuje používateľom používať výrobok s obmedzeným videním; čo možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom prvkov flexibilného kontrastu a jasu, flexibilného zväčšenia bez straty obsahu alebo funkcií, flexibilných spôsobov umožňujúcich oddeliť a kontrolovať popredie od vizuálnych prvkov v pozadí a flexibilnej kontroly nad požadovaným zorným poľom.
c)  Používanie bez vnímania farieb
Ak výrobok poskytuje vizuálne spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom sa od používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.
d)  Používanie bez sluchu
Ak výrobok poskytuje zvukové spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje sluch.
e)  Používanie s obmedzeným sluchom
Ak výrobok poskytuje zvukové spôsoby prevádzky, musí umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými funkciami. ktorý možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom možnosť pre používateľa ovládať hlasitosť a flexibilnými spôsobmi oddelenia zvuku v popredí od zvuku v pozadí a ich ovládania, ak sú hlas a pozadie dostupné ako samostatné zvukové stopy.
f)  Používanie bez hlasových schopností
Ak výrobok vyžaduje od používateľov hlasové pokyny, musí okrem toho umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny. Hlasový výstup zahŕňa akýkoľvek zvuk vytvorený ústne, ako reč, pískanie alebo cvakanie.
g)  Používanie s obmedzenou motorikou alebo silou
Ak si výrobok vyžaduje manuálne úkony, musí okrem toho umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní používateľom využívať ho alternatívnymi spôsobmi, na ktoré nie je nevyhnutná jemná motorika, manipulácia, sila rúk ani použitie viacerých ovládacích prvkov súčasne,
h)  Používanie s obmedzeným dosahom
Ak sú výrobky voľne stojace alebo nainštalované, ovládacie prvky musia byť v dosahu všetkých používateľov.
i)  Minimalizovanie rizika vyvolania fotosenzitívnych záchvatov
Ak výrobok poskytuje vizuálne spôsoby prevádzky, musí sa vyhýbať spôsobom prevádzky, o ktorých je známe, že spúšťajú fotosenzitívne záchvaty.
j)  Používanie s obmedzenými kognitívnymi schopnosťami
Výrobok poskytuje aspoň jeden spôsob prevádzky s prvkami, ktoré zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.
k)  Súkromie
Ak výrobok zahŕňa prvky, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti, musí poskytnúť aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom sa zachová súkromie pri používaní tých prvkov výrobku, ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel I – Časť D (nová)
D.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobmi komunikácie prístupnými pre osoby so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúce návrhy 183 a 291
Návrh smernice
Príloha I– Oddiel II – názov
Samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia
Samoobslužné terminály: bankomaty, automaty na výdaj lístkov, odbavovacie zariadenia a platobné terminály
Pozmeňujúce návrhy 184,291, 299 a 342
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel II –bod 1

1.  Projektovanie a výroba:

1.  Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

Projektovanie a výroba výrobkov s cieľom v čo najväčšej miere umožniť ich primerane predvídateľné využívanie osobami so zdravotným postihnutím sa dosiahne splnením funkčných požiadaviek stanovených v časti C oddielu I. Z tohto hľadiska sa od výrobku nevyžaduje, aby bol prvok súvisiaci s prístupnosťou aktivovaný, ak ho chce používateľ, ktorý tento prvok potrebuje, zapnúť.

 

Projektovanie a výroba výrobkov musia byť prístupné vrátane týchto bodov:

a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);

i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,

 

ii)  musia byť zrozumiteľné,

 

iii)  musia byť vnímateľné,

 

iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,

 

b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);

c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,

c)  funkčnosť výrobku pomocou poskytovania funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím, čo je nutné dosiahnuť tým, že sa umožní používanie osobných slúchadiel, ak je potrebná načasovaná reakcia, upozornením používateľa prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a poskytnutím možnosti predĺžiť povolený čas a primeraným kontrastom a hmatovo rozoznateľnými klávesmi a ovládacími prvkami;

d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.

d)  ak je to relevantné, kompatibilita s asistenčnými zariadeniami a technológiami dostupnými na úrovni Únie vrátane sluchových technológií, ako sú načúvacie pomôcky, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 185
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel II – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh smernice
Príloha I– Oddiel III – názov
Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov
Telefonické služby vrátane služieb tiesňového volania a súvisiace koncové zariadenia pre spotrebiteľov
Pozmeňujúce návrhy 187, 292 a 300
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B „Súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou používané spotrebiteľmi“,
a)  výrobky, ktoré poskytovatelia služieb používajú pri poskytovaní dotknutej služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B tohto oddielu;
b)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)  informácie o fungovaní dotknutej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c).
ba)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej služby;
c)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
c)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
ca)  mobilné aplikácie;
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
d)  informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami,
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
e)  funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť interoperabilitu, čo sa musí dosiahnuť podporovaním hlasovej, obrazovej a textovej komunikácie v reálnom čase, samostatne alebo v kombinácii (total conversation), dvoch používateľov, alebo medzi používateľom a núdzovou službou.
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh smernice
Príloha I – oddiel III –Časť A – bod 1 a (nový)
1a.   Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúce návrh y 188 a 292
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – názov
B.  Súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov
B.  Súvisiace koncové zariadenia určené pre spotrebiteľov:
Pozmeňujúce návrhy 189, 292 a 301
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak,, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)   informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie):
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu;
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
e)  funkčnosť výrobku, ktorá je zabezpečená prostredníctvom funkcií, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
e)  funkčnosť výrobku pomocou poskytnutia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím a na zabezpečenie interoperability, čo sa musí dosiahnuť podporovaním zvukového záznamu vo vysokom rozlíšení, rozlíšením obrazu, ktoré umožňuje komunikáciu v posunkovej reči, textom v reálnom čase samotným alebo v kombinácii s hlasovou a obrazovou komunikáciou alebo zabezpečením účinného bezdrôtového pripojenia s načúvacími technológiami;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 346/rev
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel III – Časť B – bod 2 a (nový)
2a.   Podporné služby:
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh smernice
Príloha I– Oddiel IV – názov
Audiovizuálne mediálne služby a súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov
Webové sídla a online aplikácie audiovizuálnych mediálnych služieb a súvisiace zariadenia určené pre spotrebiteľov
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť A – názov
A.  Služby:
A.  Webové sídla a online aplikácie:
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.   S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)   sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B „Súvisiace koncové zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou používané spotrebiteľmi“;
a)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
b)   sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)   služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení.
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c).
c)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť B – názov
B.  Súvisiace zariadenia s vyspelou počítačovou kapacitou určené pre spotrebiteľov:
B.  Súvisiace zariadenia určené pre spotrebiteľov:
Pozmeňujúce návrhy 195 a 293
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť B – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu;
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
e)  funkčnosť výrobku pomocou poskytnutia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím; čo možno dosiahnuť napríklad podporovaním možnosti výberu, personalizácie a zobrazovania služieb prístupu, ako sú titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, zvukový opis, hovorené titulky a tlmočenie do znakovej reči, poskytovaním prostriedkov na účinné bezdrôtové pripojenie k načúvacím technológiám alebo prostredníctvom poskytnutia ovládacích prvkov pre používateľov na aktivovanie služieb prístupu pre audiovizuálne služby užívateľom na rovnakej úrovni viditeľnosti, ako primárne ovládacie prvky médií;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IV – Časť B – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 197 a 308
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – názov
Služby leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, webové sídla používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, samoobslužné terminály, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy
Služby leteckej, autobusovej, autokarovej, železničnej a vodnej osobnej dopravy, webové sídla používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy, služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase, samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy, mobility a cestovného ruchu.
Pozmeňujúce návrhy 198, 294/rev, 303, 311, 315 a 316
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť A - bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v časti C oddielu I, a musia zahŕňať:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
a)  informácie o fungovaní danej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
aa)   informácie o tom, ako využívať prvky služby súvisiace s prístupnosťou vrátane prístupnosti vozidiel a okolitej infraštruktúry a zastavaného prostredia, a poskytnúť informácie o poskytovanej pomoci, v súlade s nariadeniami (ES) č. 1107/2006, (EÚ) č. 1177/2010, (ES) č. 1371/2007 a (EÚ) č. 181/2011;
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
ab)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie danej služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b);
b)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
b)  sprístupňovanie webových sídiel vrátane online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb osobnej dopravy, cestovného ruchu, ubytovania a spoločného stravovania, jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im; zahŕňa to prispôsobivosť prezentácie obsahu a interakcie, a v prípade potreby poskytnutie prístupnej elektronickej alternatívy rozhodným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
ba)  sprístupňovanie mobilných služieb vrátane mobilných aplikácií potrebných na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu obsahu a interakciu a v prípade potreby dať k dispozícii prístupnú elektronickú alternatívu, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím, vrátane sprístupňovania mobilných služieb a mobilných aplikácií potrebných na poskytovanie služby jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, a to vrátane prispôsobenia prezentácie obsahu a interakcie a v prípade potreby poskytnutia prístupnej elektronickej alternatívy, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
Toto sa týka služieb, ako sú inteligentný predaj cestovných lístkov (elektronické objednávanie, rezervácia cestovných lístkov atď.), informácie pre cestujúcich v reálnom čase (cestovné poriadky, informácie o narušeniach premávky, prípojoch, ďalšom cestovaní inými druhmi dopravy atď.), ako aj dodatočných informácií o službách (napr. personálne obsadenie staníc, výťahy mimo prevádzky alebo služby, ktoré sú dočasne nedostupné);
ca)  služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť B
B.  Webové sídla používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy:
vypúšťa sa
a)  Sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožní ich vnímať, používať a porozumieť im, a ktorý im zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu a funkcií interakcie, a v prípade potreby zabezpečenie elektronickej alternatívy, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť C
C.   Služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, inteligentný predaj lístkov a poskytovanie informácií v reálnom čase:
vypúšťa sa
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
b)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť D – názov
D.  Samoobslužné terminály, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy:
D.  Samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov, automaty na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia používané na poskytovanie služieb osobnej dopravy:
Pozmeňujúce návrhy 202 a 327
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť D – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím;
d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
d)  kompatibilitu výrobku s asistenčnými zariadeniami a technológiami vrátane načúvacích technológií, ako sú načúvacie prístroje, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia; výrobok musí umožniť aj používanie osobných slúchadiel.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh smernice
Príloha 1 – Oddiel V – Časť D – bod 1 a (nový)
1a.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 203
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel V – Časť D – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – názov
Bankové služby, webové sídla používané na poskytovanie bankových služieb, bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, samoobslužné terminály vrátane bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb
bankové služby pre spotrebiteľov, webové sídla používané na poskytovanie bankových služieb, bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení, Samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov a bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb:
Pozmeňujúce návrhy 205, 295 a 304
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode D,
a)  výrobky, ktoré poskytovatelia služieb používajú pri poskytovaní danej služby, v súlade s pravidlami stanovenými v časti D tohto oddielu;
b)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)  informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti. Tieto informácie musia byť zrozumiteľné bez toho, aby presiahli úroveň komplexnosti prevyšujúcu úroveň B2 (stredne pokročilý) spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy pre jazyky;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c).
ba)   elektronické informácie vrátane súvisiacich webových sídiel a online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie danej služby, a to vrátane informácií o elektronickej identifikácii, bezpečnosti a platobných metódach;
c)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
d)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
d)  funkcie, praktiky, stratégie, postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím,
da)  bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť B
B.  Webové sídla používané na poskytovanie bankových služieb:
vypúšťa sa
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť C
C.   Bankové služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení:
vypúšťa sa
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
b)  sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť D – názov
D.  Samoobslužné terminály vrátane bankomatov používané na poskytovanie bankových služieb:
D.  Samoobslužné terminály vrátane platobných terminálov, bankomaty používané na poskytovanie spotrebiteľských bankových služieb:
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť D – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny a upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
b)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
c)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím;
d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
d)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh smernice
Príloha 1 – Oddiel VI – Časť D – bod 1 a (nový)
1a.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 210
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VI – Časť D – bod 2
[....]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – názov
Elektronické knihy
Elektronické knihy a súvisiace zariadenia
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – Časť A – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť primerane predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v tejto smernici, a zahŕňajú:
a)   sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v bode B „Výrobky“;
a)   výrobky, ktoré poskytovatelia služieb používajú pri poskytovaní dotknutej služby, v súlade s pravidlami stanovenými v časti B tohto oddielu;
b)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
b)  informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti vrátane dostupných informácií (metadát) o funkciách dostupnosti produktov a služieb;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom c)
ba)   elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií a čítačka elektronických kníh, ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej služby;
c)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
c)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
d)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím zabezpečením navigácie v dokumente, napríklad dynamickou úpravou, možnosťou synchronizovať text a zvukový obsah, technológiou prenosu textu do reči umožňujúcou alternatívne stvárnenie obsahu a jeho interoperabilitus rôznymi asistenčnými technológiami tak, aby tieto prvky boli vnímateľné, zrozumiteľné, použiteľné a v čo najväčšej miere zvýšili kompatibilitu s používateľskými agentmi.
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – Časť B – bod 1
1.  Projektovanie a výroba: S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
1.  Projektovanie a výroba: S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby boli v súlade s týmito požiadavkami na prístupnosť:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)   informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré sa poskytnú vo viacerých prístupných formátoch a ktoré:
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
i)   dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála;
ii)  musia byť zrozumiteľné,
ii)   zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iii)   vnímateľné;
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
iv)  majú primeranú veľkosť písma, dostatočný kontrast medzi znakmi a ich pozadím s cieľom maximalizovať čitateľnosť v predvídateľných podmienkach použitia;
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia) a názov značky, názov a typ výrobku, ktorý:
i)  spĺňa požiadavky stanovené v písmene a);
ii)  jednoducho a presne informujú používateľov o tom, či výrobok obsahuje prvky súvisiace s prístupnosťou, a o jeho kompatibilite s podpornými technológiami;
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, bez ohľadu na to, či je poskytovaný oddelene alebo začlenený do výrobku, ktorý musí spĺňať tieto podmienky:
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
i)  musí byť dostupný v prístupnom webovom formáte a vo formáte elektronického newebového dokumentu tak, aby bol vnímateľný a použiteľný, a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
ii)  výrobca uvedie a vysvetlí, ako využívať prvky výrobku súvisiace s prístupnosťou a jeho kompatibilitu s asistenčnými technológiami,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2;
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)   v náležitých prípadoch kompatibilita s asistenčnými zariadeniami a technológiami.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VII – Časť B – bod 2
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 215, 296, 306 a 359
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VIII - Časť A - bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
a)  informácie o fungovaní danej služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b).
aa)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií a mobilných aplikácií a webových sídiel vrátane informácií o elektronickej identifikácii, bezpečnosti a platobných metódach, ktoré sú potrebné na poskytovanie danej služby, sa poskytujú v súlade s písmenom b);
b)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
b)  sprístupňovanie webových sídiel jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
ba)  elektronické obchodné služby poskytované prostredníctvom mobilných zariadení.
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh smernice
Príloha 1 – Oddiel VIII – Časť A – bod 1 a (nový)
1a.  Podporné služby: ak sú k dispozícii, podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy) poskytujú informácie o prístupnosti výrobku a jeho kompatibilite s asistenčnými technológiami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel VIII a (nový)
ODDIEL VIIIa
Ubytovacie služby
Služby
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
a)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i)  ich dostupnosťou v prístupnom webovom formáte tak, aby ich bolo možné postrehnúť, ovládať, porozumieť im a aby boli robustné v súlade s písmenom b);
ii)  uvedením a vysvetlením, ako využívať prvky služby súvisiace s prístupnosťou a ich doplnkovosť s rôznymi asistenčnými technológiami.
b)  sa webové sídla a online aplikácie potrebné na poskytovanie služby sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
c)  sa mobilné služby vrátane mobilných aplikácií potrebných na poskytovanie služieb elektronického obchodu sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj robustným spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;
d)  elektronická identifikácia, bezpečnosť a platobné metódy potrebné na poskytovanie služby boli zrozumiteľné, vnímateľné, použiteľné a spoľahlivé bez narušenia bezpečnosti a súkromia používateľov;
e)  zastavané prostredie bolo prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím podľa požiadaviek stanovených v oddiele X vrátane:
i)  všetkých spoločných priestorov (recepcia, vchod, rekreačné zariadenia, konferenčné miestnosti atď.),
ii)  izieb, v súlade s požiadavkami oddielu X; Minimálny počet prístupných izieb na zariadenie je:
–  1 prístupná izba na zariadenie s celkovým počtom izieb menším než 20,
–  2 prístupné izby na zariadenie s celkovým počtom izieb väčším než 20, ale menším než 50,
–  1 dodatočná prístupná izba na každých ďalších 50 izieb.
2.  Podporné služby
Ak sú k dispozícii podporné služby (asistenčné služby, telefonické centrá, technická podpora, konverzné služby a služby odbornej prípravy), poskytujú informácie o prístupnosti služby a jej kompatibilite s asistenčnými technológiami a službami spôsobom komunikácie prístupným pre používateľov s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 216
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť A – bod 1
1.  Projektovanie a výroba:
1.  Projektovanie a výroba:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:
S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné používanie výrobkov osobami so zdravotným postihnutím a s postihnutím súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby spĺňali požiadavky na funkčnosť stanovené v časti C oddielu I, a zahŕňajú tieto prvky:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:
a)  informácie o používaní výrobku uvedené na samotnom výrobku (označenie na obale, pokyny, upozornenie);
i)  musia byť dostupné prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  musia byť zrozumiteľné,
iii)  musia byť vnímateľné,
iv)  musia mať primeranú veľkosť písma za predvídateľných podmienok použitia,
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
b)  obal výrobku vrátane poskytovaných informácií (otváranie, zatváranie, používanie, likvidácia);
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto podmienky:
c)  návod na použitie výrobku, jeho inštaláciu a údržbu, skladovanie a likvidáciu;
i)  obsah návodu musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála a
ii)  návod musí obsahovať alternatívy k netextovému obsahu,
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;
d)  používateľské rozhranie výrobku (manipulácia, kontroly a spätná väzba, vstupy a výstupy);
e)  funkčnosť výrobku spočívajúca v zabezpečení funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v súlade s bodom 2,
e)  funkčnosť výrobku pomocou zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím;
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
f)  prepojenie výrobku s asistenčnými zariadeniami.
Pozmeňujúce návrhy 217 a 297/rev
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť A - bod 2
[...]
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 218
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť B – bod 1
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť predvídateľné využívanie služieb osobami s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby:
1.  S cieľom v čo najväčšej miere umožniť dostatočne predvídateľné využívanie služieb osobami so zdravotným postihnutím sa služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky stanovené v oddiele I časti C, a musia zahŕňať:
a)  sa v súlade s časťou C sprístupnilo zastavané prostredie, v ktorom sa poskytuje služba, vrátane dopravnej infraštruktúry bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie na ochranu národného bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu;
a)  zastavané prostredie, v ktorom sa poskytuje služba, vrátane dopravnej infraštruktúry v súlade s časťou C bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie na ochranu národného bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu;
b)  sa sprístupnili zariadenia vrátane vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby takto:
b)  zariadenia vrátane vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby takto:
i)  návrh zastavaného priestoru spĺňa požiadavky podľa časti C, pokiaľ ide o nástup, výstup, prevádzku a používanie,
i)  návrh zastavaného priestoru spĺňa požiadavky stanovené v časti C, pokiaľ ide o nástup, výstup, prevádzku a používanie,
ii)  informácie sú dostupné v rôznej forme a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
iii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému vizuálnemu obsahu,
c)  sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, v súlade s pravidlami stanovenými v časti A,
c)  výrobky, ktoré sa používajú pri poskytovaní služby v súlade s pravidlami stanovenými v časti A,
d)  sa poskytovali informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti takto:
d)  informácie o fungovaní služby a o charakteristikách a predpokladoch jej prístupnosti;
i)  informačný obsah musí byť dostupný v textových formátoch, ktoré možno použiť na vytvorenie alternatívnych asistenčných formátov prezentovateľných rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
ii)  k dispozícii sú alternatívy k netextovému obsahu,
iii)  elektronické informácie vrátane súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade s písmenom e).
e)   sa webové sídla sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
e)  sa webové sídla a mobilné zariadenia sprístupňovali jednotným a primeraným spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich vnímať, používať a porozumieť im, ako aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii prístupná elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi používateľskými agentmi a asistenčnými technológiami dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,
f)  sa poskytovali dostupné informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami;
f)  informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými službami,
g)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s funkčnými obmedzeniami.
g)  funkcie, praktiky, stratégie a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom je riešiť potreby osôb so zdravotným postihnutím.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel IX – Časť C – bod 1 – úvodná časť
1.  Prístupnosť zastavaného prostredia pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov, do ktorých má verejnosť prístup:
1.  Prístupnosť zastavaného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov, do ktorých má verejnosť prístup:
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh smernice
Príloha I – Oddiel X – bod 1 – úvodná časť
Prístupnosť zastavaného prostredia, v ktorom sa poskytuje služba, v zmysle článku 3 ods. 10 pre osoby s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov určených verejnosť:
Prístupnosť zastavaného prostredia, v ktorom sa poskytuje služba, v zmysle článku 3 ods. 10 pre osoby so zdravotným postihnutím na účely jeho predvídateľného použitia nezávislým spôsobom zahŕňa tieto aspekty týkajúce sa priestorov určených verejnosť:
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh smernice
Príloha II – odsek 4 – bod 4.1
4.1.  Výrobca umiestňuje označenie CE uvedené v tejto smernici na každý jednotlivý výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky podľa tejto smernice.
vypúšťa sa

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0188/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia