Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0278(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0188/2017

Predložena besedila :

A8-0188/2017

Razprave :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Obrazložitev glasovanja
PV 13/03/2019 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Sprejeta besedila
PDF 1002kWORD 125k
Četrtek, 14. september 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. septembra 2017, o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1 a (novo)
ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti člena 26 Listine,
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Namen te direktive je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga s približanjem zakonov in drugih predpisov držav članic ter z odpravo ovir za prosti pretok dostopnih proizvodov in storitev. To bo povečalo razpoložljivost dostopnih proizvodov in storitev na notranjem trgu.
(1)  Namen te direktive je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga s približanjem zakonov in drugih predpisov držav članic ter z odpravo ovir za prosti pretok dostopnih proizvodov in storitev. To bo povečalo razpoložljivost in izboljšalo dostopnost in praktičnost informacij o dostopnih proizvodih in storitvah na notranjem trgu.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Povpraševanje po dostopnih proizvodih in storitvah je veliko, število invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi omejitvami pa se bo s staranjem prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. Okolje, v katerem so proizvodi in storitve dostopnejši, omogoča bolj vključujočo družbo in lajša neodvisno življenje.
(2)  Povpraševanje po dostopnih proizvodih in storitvah je veliko, število oseb s funkcijskimi omejitvami, tudi invalidov, v smislu člena 1 Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (V nadaljnjem besedilu: Konvencija) pa se bo s staranjem prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. Okolje, v katerem so proizvodi in storitve dostopnejši, omogoča bolj vključujočo družbo in je temeljni pogoj za neodvisno življenje.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Zagotoviti bi bilo treba „univerzalno dostopnost“, „univerzalno oblikovanje“ in „vidik spola“ za proizvode, orodja, naprave in storitve, da jih bodo lahko splošno uporabljali invalidi.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Neskladja med predpisi in upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov in storitev za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo ovire za prosti pretok takih proizvodov in storitev ter izkrivljalo učinkovito konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še posebej prizadevajo gospodarske subjekte, zlasti mala in srednja podjetja (MSP).
(3)  Neskladja med predpisi in upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države članice v zvezi z dostopnostjo nekaterih proizvodov in storitev za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo ovire za njihov prosti pretok ter izkrivljalo učinkovito konkurenco na notranjem trgu. Za druge proizvode se bodo razlike verjetno povečale zaradi začetka veljavnosti Konvencije. Te ovire še posebej prizadevajo gospodarske subjekte, zlasti mala in srednja podjetja (MSP).
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Potrošniki dostopnih proizvodov in uporabniki dostopnih storitev se soočajo z visokimi cenami, ki so posledica omejene konkurence med dobavitelji. Razdrobljenost nacionalnih predpisov zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih lahko pri odzivanju na družbene in tehnološke dosežke ustvarila izmenjava izkušenj na nacionalni in mednarodni ravni.
(5)  Potrošniki dostopnih proizvodov, zlasti podpornih tehnologij, in uporabniki dostopnih storitev se soočajo z visokimi cenami, ki so posledica omejene konkurence med dobavitelji. Razdrobljenost nacionalnih predpisov zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih lahko pri odzivanju na družbene in tehnološke dosežke ustvarila izmenjava izkušenj na nacionalni in mednarodni ravni.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Približevanje nacionalnih ukrepov na ravni Unije je zato potrebno za pravilno delovanje notranjega trga, da se odpravi razdrobljenost trga dostopnih proizvodov in storitev, ustvari ekonomija obsega, olajša čezmejna trgovina in mobilnost, gospodarskim subjektom pomaga usmeriti sredstva v inovacije, namesto, da jih uporabijo za usklajevanje z razdrobljenimi pravnimi zahtevami po vsej Uniji.
(6)  Približevanje nacionalnih ukrepov na ravni Unije je zato potrebno za pravilno delovanje notranjega trga, da se odpravi razdrobljenost trga dostopnih proizvodov in storitev, ustvari ekonomija obsega, olajša čezmejna trgovina, prosti pretok proizvodov in storitev, ter prosto gibanje oseb, tudi invalidov, gospodarskim subjektom pomaga usmeriti sredstva v inovacije, namesto, da jih uporabijo za kritje stroškov zaradi razdrobljene zakonodaje.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Unija se mora v skladu s členom 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti boriti proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti. S členom 19 PDEU se Uniji podeljuje pooblastilo za sprejemanje pravnih aktov za boj proti tovrstni diskriminaciji.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Še posebej si prizadeva zagotoviti polno spoštovanje pravic invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti ter spodbujati uporabo člena 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
(9)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Še posebej si prizadeva zagotoviti polno spoštovanje pravic invalidov in starejših do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti ter spodbujati uporabo členov 21, 25 in 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
Sprememba 250
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Boljša dostopnost proizvodov in storitev bo izboljšala življenje invalidov, pa tudi oseb s stalnimi ali začasnimi funkcijskimi omejitvami, kot so starejše osebe, nosečnice in osebe, ki potujejo s prtljago. Zato je bistvenega pomena, da ta direktiva zajema tudi invalide in osebe z začasnimi ali stalnimi funkcijskimi omejitvami, da bi zagotovili dejanske koristi in samostojno življenje večjega dela družbe.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)
(9b)  V Uniji je invalidnost bolj razširjena med ženskimi kot med moškimi. Invalidke se soočajo z različnimi oblikami diskriminacije in znatnimi ovirami pri celovitem uživanju svojih temeljnih pravic in svoboščin. Te vključujejo fizično, čustveno, spolno, ekonomsko in institucionalno nasilje ter diskriminacijo pri dostopanju do izobraževanja in zaposlitve, vse to pa lahko povzroči osamljenost in psihološke travme. Poleg tega so ženske zaradi invalidnosti nesorazmerno prizadete tudi kot negovalke invalidnih družinskih članov in pogosteje kot moški doživljajo diskriminacijo prek povezave. Zato je treba ukrepati, da bi zagotovili, da bodo enako obravnavanje ter pozitivne ukrepe in politike za invalidke in matere invalidnih otrok temeljna pravica in etična obveznost.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)  Splošni cilj strategije enotnega digitalnega trga je zagotoviti trajnostne gospodarske in družbene koristi s pomočjo povezanega enotnega digitalnega trga. Potrošniki Unije še vedno ne morejo v celoti izkoristiti cen in izbire, ki jih lahko ponudi enotni trg, saj so čezmejne spletne transakcije še vedno zelo omejene. Tudi razdrobljenost omejuje povpraševanje po čezmejnih transakcijah e-trgovanja. Potrebni bodo usklajeni ukrepi, da se tudi invalidom zagotovi popoln dostop do novih elektronskih vsebin. Zato je treba harmonizirati zahteve glede dostopnosti na enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da bodo vsi državljani Unije, ne glede na svoje zmožnosti, lahko uživali njegove koristi.
(10)  Splošni cilj strategije enotnega digitalnega trga je zagotoviti trajnostne gospodarske in družbene koristi s pomočjo povezanega enotnega digitalnega trga, tako da se olajša trgovina in spodbuja zaposlovanje v Uniji. Potrošniki Unije še vedno ne morejo v celoti izkoristiti cen in izbire, ki jih lahko ponudi enotni trg, saj so čezmejne spletne transakcije še vedno zelo omejene. Tudi razdrobljenost omejuje povpraševanje po čezmejnih transakcijah e-trgovanja. Potrebni bodo usklajeni ukrepi, da se tudi invalidom zagotovi popoln dostop do novih elektronskih vsebin. Zato je treba harmonizirati zahteve glede dostopnosti na enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da bodo vsi državljani Unije, ne glede na svoje zmožnosti, lahko uživali njegove koristi.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)   V členu 4 Konvencije se države podpisnice poziva, naj izvajajo ali spodbujajo raziskave in razvoj novih tehnologij, vključno s tehnologijami obveščanja in sporočanja, pripomočki za gibanje in napravami in podpornimi tehnologijami, primernimi za invalide, ter naj spodbujajo njihovo razpoložljivost in uporabo. Konvencija tudi poziva, naj se daje prednost tehnologijam po sprejemljivih cenah.
Sprememba 232
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)
(12b)  V sektorju železniškega prometa se Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta1a in Uredba Komisije (EU) št. 1300/20141b (TSI PRM) izrecno sklicujeta na zahteve glede dostopnosti, ki so določene v členu 9 Konvencije, in jih izvajata. Skladno s tem je dostopnost za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo v sektorju železniškega prometa urejena s temi instrumenti. Da bi zagotovili skladnost Direktive (EU) 2016/797 z Uredbo (EU) št. 1300/2014 na eni strani ter s to direktivo na drugi strani, bi bilo treba pri vseh prihodnjih revizijah tehničnih specifikacij za interoperabilnost za funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) upoštevati tudi zahteve glede dostopnosti, ki izhajajo iz evropskega akta o dostopnosti.
________________
la Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).
1b Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).
Sprememba 233
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
(13)  Zaradi začetka veljavnosti Konvencije v pravnem redu držav članic je treba nujno sprejeti dodatne nacionalne določbe o dostopnosti proizvodov in storitev, med katerimi bi v odsotnosti ukrepanja na ravni Unije prihajalo do čedalje večjih neskladij.
(13)  Zaradi začetka veljavnosti Konvencije v pravnem redu držav članic je treba nujno sprejeti dodatne nacionalne določbe o dostopnosti proizvodov in storitev ter o grajenem okolju, povezanem z zagotavljanjem blaga in storitev, pri katerih bi brez ukrepanja na ravni Unije prihajalo do čedalje večjih neskladij.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)   Poleg zahtev iz te direktive bi si bilo treba prizadevati tudi za izvajanje in izvrševanje zakonodaje Unije o pravicah potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu ter prevozu na celinskih vodnih poteh. Ta prizadevanja bi se morala osredotočati na intermodalne vidike, da bi spodbujali neovirano dostopnost, vključno s področji, kot so infrastruktura in transportna vozila.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)  Komisija bi morala spodbujati mestne oblasti, naj neoviran dostop do storitev mestnega prevoza vključijo v svoje načrte za trajnostno mobilnost v mestih in redno objavljajo sezname primerov dobre prakse glede neoviranega dostopa do javnega mestnega prometa in mobilnosti.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 15
(15)  Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir, ki je usklajena s Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno od osmih področij ukrepanja ter je namenjena zagotavljanju dostopnosti proizvodov in storitev.
(15)  Sporočilo Komisije z dne 15. novembra 2010 „Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir, ki je usklajena s Konvencijo, dostopnost, ki je temeljni pogoj za udeležbo v družbi, opredeljuje kot eno od osmih področij ukrepanja ter je namenjena zagotavljanju dostopnosti proizvodov in storitev.
__________________
33 COM(2010)0636.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Proizvodi in storitve, ki spadajo v področje uporabe te direktive, so rezultat analize, ki je bila opravljena med pripravo ocene učinka in s pomočjo katere so bili opredeljeni relevantni proizvodi in storitve za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in starejšimi, za katere so države članice sprejele ali bodo najverjetneje sprejele različne nacionalne zahteve glede dostopnosti.
(16)  Proizvodi in storitve, ki spadajo v področje uporabe te direktive, so rezultat analize, ki je bila opravljena med pripravo ocene učinka in s pomočjo katere so bili opredeljeni relevantni proizvodi in storitve za invalide, za katere so države članice sprejele ali bodo najverjetneje sprejele različne nacionalne zahteve glede dostopnosti.
Sprememba 227
Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a nalaga vrsto obveznosti ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev. Zato je vanjo bolj primerno vključiti zahteve glede dostopnosti.
Kar pa zadeva spletišča in storitve na osnovi mobilnih naprav, Direktiva 2010/13/EU zajema zgolj avdiovizualne medijske vsebine. Zato je primerno v področje uporabe te direktive vključiti arhitekturo spletišč in storitev na osnovi mobilnih naprav ter vse vsebine, ki ne sodijo na področje uporabe Direktive 2010/13/EU.
Ta direktiva bi morala zajemati zahteve glede dostopnosti za opremo za telefonske storitve in spletišča. Zajemati bi morala tudi zahteve glede dostopnosti za telefonske storitve, razen če niso že obravnavane v drugem pravnem aktu Unije, ki zagotavlja najmanj enako raven varstva kot ta direktiva. V tem primeru bi moral zadevni pravni akt Unije prevladati nad to direktivo.

_______________________
1a Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)  Vsi proizvodi in storitve morajo biti skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki so opredeljene v členu 3 in navedene v Prilogi I, da so dostopni za invalide in starejše. Obveznosti glede dostopnosti za e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno prodajo storitev v skladu s členom 1(2)(a) do (e) te direktive.
(17)  Vsi proizvodi in storitve, zajeti v področje uporabe te direktive in dani na trg po datumu začetka uporabe te direktive, bi morali biti skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki so določene v členu 3 in navedene v Prilogi I, da so dostopni za invalide. Obveznosti glede dostopnosti za e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno prodajo storitev v skladu s točkami (a) do (e) člena 1(2) te direktive.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a)  Tudi če se storitev ali del storitve odda v podizvajanje tretji osebi, to ne bi smelo ogroziti dostopnosti te storitve, ponudniki storitev pa bi morali izpolnjevati obveznosti iz te direktive. Ponudniki storitev bi morali zagotoviti tudi ustrezno in stalno usposabljanje svojega osebja, da bo seznanjeno z načini uporabe dostopnih proizvodov in storitev. To usposabljanje bi moralo zajemati tudi vprašanja, kot so zagotavljanje informacij, svetovanje in oglaševanje.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 18
(18)  Zahteve glede dostopnosti je treba uvesti na način, ki bi bil čim manj obremenjujoč za gospodarske subjekte in države članice, predvsem s tem, da se v področje uporabe vključi le skrbno izbrane proizvode in storitve.
(18)  Po eni strani je treba zahteve glede dostopnosti uvesti na način, ki bi bil karseda učinkovit in čim manj obremenjujoč za gospodarske subjekte in države članice, predvsem s tem, da se v področje uporabe vključi le skrbno izbrane proizvode in storitve, ki so dani na trg po datumu začetka uporabe te direktive. Po drugi strani je treba gospodarskim subjektom omogočiti učinkovito izvajanje zahtev glede dostopnosti, ki so določene v tej direktivi, zlasti z upoštevanjem življenjske dobe samopostrežnih terminalov, prodajnih avtomatov za vozovnice/vstopnice in avtomatov za prijavo. Prav tako je treba upoštevati poseben položaj malih in srednjih podjetij na notranjem trgu. Poleg tega od mikropodjetij zaradi njihove velikosti, virov in narave ne bi smeli zahtevati, da izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz te direktive ali da morajo uporabljati postopek iz člena 12, da bi bili izvzeti iz obveznosti te direktive.
Sprememba 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)
(20a)  Za zagotovitev boljšega delovanja notranjega trga bi morali nacionalni organi upoštevati zahteve glede dostopnosti iz te direktive, ko uporabljajo določbe o dostopnosti iz pravnih aktov Unije, ki so navedeni v tej direktivi. Vendar ta direktiva ne bi smela spremeniti obvezne ali prostovoljne narave določb iz teh drugih pravnih aktov Unije. Morala bi torej zagotoviti, da so zahteve glede dostopnosti enake v vsej Uniji, kadar se uporabljajo v skladu s temi drugimi akti.
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 21
(21)  Predlog Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta vključuje zahteve glede dostopnosti za določeno skupino spletišč organov javnega sektorja. Poleg tega predlaga vzpostavitev podlage za metodologijo spremljanja in poročanja o skladnosti zadevnih spletišč z zahtevami iz navedene direktive. Tako zahteve glede dostopnosti kot metodologijo spremljanja in poročanja iz navedene direktive bi bilo treba uporabljati za spletišča organov javnega sektorja. Da bi zlasti zagotovili, da pristojni organi izvajajo iste zahteve glede dostopnosti neodvisno od vrste reguliranega spletišča, bi morale biti zahteve glede dostopnosti iz te direktive usklajene z zahtevami predlagane direktive o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja. Dejavnosti e-trgovine spletišč javnega sektorja, ki jih ne zajema navedena direktiva, spadajo v področje uporabe tega predloga, da bi zagotovili, da je spletna prodaja proizvodov in storitev dostopna za invalide in starejše ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno prodajo.
(21)   Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta34 vključuje zahteve glede dostopnosti za določeno skupino spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Vendar pa omenjena direktiva vsebuje specifični seznam izjem, saj zagotavljanje popolne dostopnosti določenih vsebin spletišč in mobilnih aplikacij ter določenih vrst spletišč in mobilnih aplikacij ustvarja nesorazmerno breme. Poleg tega uvaja podlago za metodologijo spremljanja in poročanja o skladnosti zadevnih spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami, določenimi v navedeni direktivi. Tako zahteve glede dostopnosti kot metodologijo spremljanja in poročanja iz navedene direktive bi bilo treba uporabljati za spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja. Da bi zlasti zagotovili, da pristojni organi izvajajo iste zahteve glede dostopnosti neodvisno od vrste reguliranega spletišča ali mobilnih aplikacij, bi morale biti zahteve glede dostopnosti iz te direktive usklajene z zahtevami Direktive (EU) 2016/2102. Dejavnosti e-trgovine spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, ki jih ne zajema navedena direktiva, spadajo v področje uporabe te direktive, da bi zagotovili, da je spletna prodaja proizvodov in storitev dostopna za invalide in starejše ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno prodajo.
__________________
__________________
34Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja, COM(2012)0721.
34Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1).
Sprememba 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)
(22a)  Nekateri elementi zahtev glede dostopnosti iz te direktive, zlasti tisti iz Priloge I, ki se nanašajo na zagotavljanje informacij, so že zajeti v obstoječih zakonodajnih aktih Unije s področja prevoza. Ti akti vključujejo Uredbo (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta1a, Uredbo Komisije (EU) št. 1300/20141b ter Uredbo Komisije (EU) št. 454/20111c v zvezi z železniškim prevozom; Uredbo (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1d v zvezi z avtobusnim prevozom; ter Uredbo (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta1e v zvezi s pomorskim prevozom. Da bi zagotovili regulativno skladnost in predvidljivost za gospodarske subjekte, za katere se uporabljajo ti akti, bi moralo veljati, da so ustrezne zahteve iz te direktive izpolnjene, če so izpolnjeni ustrezni deli teh aktov. Če pa zahteve glede dostopnosti v teh aktih niso zajete, na primer zahteva glede dostopnosti spletišč letalskih družb, bi se morala uporabljati ta direktiva.
__________________
1a Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).
1b Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).
1c Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za potniški promet“ vseevropskega železniškega sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11).
1d Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 55, 28.2.2011, str. 1).
1e Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 334, 17.12.2010, str. 1).
Sprememba 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 22 b (novo)
(22b)  Namen te direktive je dopolniti obstoječo sektorsko zakonodajo Unije z zajemanjem vidikov, ki še niso zajeti v navedeni zakonodaji.
Sprememba 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 22 c (novo)
(22c)  Določitev področja uporabe te direktive v zvezi z letalskimi, avtobusnimi, železniškimi in vodnimi storitvami potniškega prevoza bi morala temeljiti na obstoječi sektorski zakonodaji, ki ureja pravice potnikov. Kadar se ta direktiva ne uporablja za določene vrste storitev prevoza, bi države članice morale imeti možnost, da bi ponudnike storitev spodbujale k uporabi ustreznih zahtev glede dostopnosti iz te direktive.
Spremembi 223 in 228
Predlog direktive
Uvodna izjava 23
(23)  V nekaterih primerih bi skupne zahteve glede dostopnosti grajenega okolja olajšale prosti pretok povezanih storitev in invalidov. Zato ta direktiva državam članicam omogoča, da vključijo grajeno okolje, ki se uporablja za zagotavljanje storitev, v področje uporabe te direktive, v okviru katerega mora izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz Priloge X.
(23)  V nekaterih primerih je dostopnost grajenega okolja nujen pogoj, da invalidi sploh lahko v celoti uživajo povezane storitve. Zato bi morala ta direktiva države članice obvezati, da vključijo grajeno okolje, ki se uporablja za zagotavljanje storitev, v področje uporabe te direktive, v okviru katerega mora izpolnjevati zahteve glede dostopnosti, določene v Prilogi X.
Zahteve glede dostopnosti bi se morale uporabljati pri izgradnji nove infrastrukture ali pri izvedbi večjih obnovitvenih del.
Sprememba 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)
(23a)   S to direktivo ni treba spremeniti obstoječe zakonodaje Unije, ki določa, da je skladnost z zahtevami glede dostopnosti prostovoljna.
Sprememba 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 24
(24)  Treba je zagotoviti, da bi se za zakonodajne akte Unije o obveznostih glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, dostopnost opredelila s sklicevanjem na zahteve glede dostopnosti iz te direktive. To velja za Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki zahtevajo, da tehnične specifikacije in tehnične ali funkcionalne zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki spadajo v njihovo področje uporabe, upoštevajo merila dostopnosti za invalide ali oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom („univerzalno oblikovanje“).
(24)  Treba je zagotoviti, da bi se za zakonodajne akte Unije o obveznostih glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, dostopnost opredelila s sklicevanjem na zahteve glede dostopnosti iz te direktive. Med te akte sodijo tudi Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta35, Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta36 in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta37, ki zahtevajo, da tehnične specifikacije in tehnične ali funkcionalne zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki spadajo v njihovo področje uporabe, upoštevajo merila dostopnosti za invalide ali oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom („univerzalno oblikovanje“).
__________________
__________________
35 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).
35 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).
36 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
36 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
37 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).
37 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).
Sprememba 30
Predlog direktive
Uvodna izjava 24 a (novo)
(24a)  Obveza glede zagotavljanja dostopnosti prometne infrastrukture na vseevropskem prometnem omrežju je določena v Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Zahteve glede dostopnosti iz te direktive bi se morale uporabljati tudi za nekatere elemente prometne infrastrukture, ki jih ureja navedena uredba, kolikor to zadeva proizvode in storitve iz te direktive ter kolikor naj bi bila infrastruktura in grajeno okolje, povezana s temi storitvami, namenjena za uporabo potnikov.
__________________
1a Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).
Sprememba 31
Predlog direktive
Uvodna izjava 24 b (novo)
(24b)  Vendar ni primerno, da bi ta direktiva spremenila obvezne ali prostovoljne narave določb v teh drugih zakonodajnih aktih Unije, kot je člen 67 Direktive 2014/24/EU o merilih za oddajo javnih naročil, ki jih lahko javni naročniki uporabijo za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe. Vanje se lahko vključi morebitne socialne vidike, če šteje, da so ti vidiki povezani z zadevnim naročilom. Ta direktiva bi morala torej zagotoviti, da so zahteve glede dostopnosti enake v vsej Uniji, če se uporabljajo v skladu s temi drugimi zakonodajnimi akti Unije.
Sprememba 32
Predlog direktive
Uvodna izjava 25
(25)  Dostopnost bi bilo treba doseči z odpravo in preprečevanjem ovir, po možnosti prek univerzalnega oblikovanja ali oblikovanja, prilagojenega vsem uporabnikom. Dostopnost ne bi smela izključevati zagotavljanja ustreznih prilagoditev, če jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije.
(25)  Dostopnost bi bilo treba doseči z odpravo in preprečevanjem ovir, po možnosti prek univerzalnega oblikovanja ali oblikovanja, prilagojenega vsem uporabnikom. V skladu s Konvencijo ta pristop „pomeni oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev tako, da so karseda uporabni za vse, ne da bi jih bilo treba prilagajati ali posebej oblikovati“. V skladu s Konvencijo „univerzalno oblikovanje“ ne izključuje podpornih pripomočkov in tehnologij za posamezne skupine invalidov, kadar je to potrebno. Dostopnost ne bi smela izključevati zagotavljanja ustreznih prilagoditev, če jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije.
Sprememba 33
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)  Dejstvo, da proizvod ali storitev spada na področje uporabe te direktive, ne pomeni nujno, da ta proizvod ali storitev spada v področje uporabe Direktive Sveta 93/42/EGS1a.
__________________
1aDirektiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).
Sprememba 34
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 b (novo)
(25b)  Pri opredeljevanju in razvrščanju potreb invalidov, ki naj bi jih zadovoljila proizvod ali storitev, bi bilo treba upoštevati načelo univerzalnega oblikovanja v skladu s splošno pripombo št. 2(2014) Odbora Organizacije združenih narodov za pravice invalidov k členu 9.
Sprememba 35
Predlog direktive
Uvodna izjava 27
(27)  Ta direktiva bi morala glede proizvodov, za katere že veljajo drugi akti Unije, temeljiti na Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta38 ter tako zagotavljati doslednost zakonodaje Unije.
(27)  Ta direktiva bi morala glede proizvodov, za katere že veljajo drugi akti Unije, temeljiti na Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta38 ter tako zagotavljati doslednost zakonodaje Unije. Vendar ni primerno, da bi ta direktiva vključevala določbe glede varnosti iz tega sklepa, kot na primer tiste glede odpoklica izdelkov, saj proizvod ni nevaren, če ni dostopen.
__________________
38 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82).
38 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82).
Sprememba 36
Predlog direktive
Uvodna izjava 28
(28)  Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg samo tiste proizvode, ki so v skladu z zahtevami te direktive glede dostopnosti. Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi vsakega izmed gospodarskih subjektov v dobavni in distribucijski verigi.
(28)  Vsi gospodarski subjekti, ki spadajo v področje uporabe te direktive in sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg samo tiste proizvode, ki so v skladu z zahtevami te direktive glede dostopnosti. Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi vsakega izmed gospodarskih subjektov v dobavni in distribucijski verigi.
Sprememba 37
Predlog direktive
Uvodna izjava 29
(29)  Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost proizvodov in storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi vlogami v dobavni verigi, da se zagotovita visoka raven varstva dostopnosti in poštena konkurenca na trgu Unije.
(29)  Gospodarski subjekti bi morali biti odgovorni za skladnost proizvodov in storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi vlogami v dobavni verigi, da se doseže izboljšana dostopnost in zagotovi poštena konkurenca na trgu Unije.
Sprememba 38
Predlog direktive
Uvodna izjava 30
(30)  Proizvajalec, ki natančno pozna proces zasnove in proizvodnje, je najprimernejši za izvedbo celotnega postopka ugotavljanja skladnosti. Obveznosti glede ugotavljanja skladnosti bi moral imeti proizvajalec.
(30)  Proizvajalec, ki natančno pozna proces zasnove in proizvodnje, je najprimernejši za izvedbo celotnega ugotavljanja skladnosti. Vendar pa obveznosti glede ugotavljanja skladnosti ne bi smel imeti samo proizvajalec. Okrepljen organ za nadzor trga bi lahko imel ključno vlogo v postopku ugotavljanja skladnosti.
Sprememba 39
Predlog direktive
Uvodna izjava 32
(32)  Uvozniki bi morali zagotoviti, da proizvodi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije, izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz te direktive in zlasti, da so proizvajalci izvedli ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti navedenih proizvodov.
(32)  Uvozniki bi morali zagotoviti, da proizvodi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije, izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz te direktive, vse informacije, potrebne za izvajanje ustreznih postopkov ugotavljanja skladnosti navedenih proizvodov, pa posredovati organom za nadzor trga.
Sprememba 40
Predlog direktive
Uvodna izjava 36
(36)  Zaradi sorazmernosti bi se morale zahteve glede dostopnosti uporabljati samo, v kolikor ne predstavljajo nesorazmernega bremena za zadevni gospodarski subjekt ali zahtevajo sprememb proizvodov in storitev, ki bi lahko povzročile njihovo temeljito spremembo glede na določena merila.
(36)  Zaradi sorazmernosti zahteve glede dostopnosti ne bi smele predstavljati nesorazmernega bremena za gospodarski subjekt ali zahtevati sprememb proizvodov in storitev, zaradi katerih bi jih bilo treba glede na opredeljena merila temeljito spremeniti. Kljub temu je treba vzpostaviti mehanizme nadzora za preverjanje upravičenosti uporabe izjem od zahtev glede dostopnosti.
Sprememba 41
Predlog direktive
Uvodna izjava 36 a (novo)
(36a)   Pri oceni, ali skladnost z zahtevami glede dostopnosti pomeni nesorazmerno breme za gospodarske subjekte, bi bilo treba upoštevati njihovo velikost, sredstva in naravo ter ocenjene stroške in koristi skladnosti v primerjavi z ocenjeno koristjo za invalide. Pri analizi stroškov in koristi bi bilo treba med drugim upoštevati pogostost in trajanje uporabe konkretnega proizvoda ali storitve, vključno z ocenjenim številom invalidov, ki ju uporabljajo, življenjsko dobo infrastrukture in proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitve, in alternativne možnosti, tudi storitve ponudnikov storitev potniškega prevoza. Pri ocenjevanju, ali zahtev glede dostopnosti ni mogoče izpolniti, saj bi pomenile nesorazmerno breme, bi bilo treba upoštevati zgolj upravičene razloge. Nenujnost, pomanjkanje časa ali znanja se ne bi smelo šteti za upravičen razlog.
Sprememba 42
Predlog direktive
Uvodna izjava 39
(39)  Da se olajša ugotavljanje skladnosti z veljavnimi zahtevami, je treba določiti domnevo o skladnosti za proizvode in storitve, ki so v skladu s prostovoljnimi harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta39, za namene navedbe podrobnih tehničnih specifikacij navedenih zahtev. Komisija je evropskim organizacijam za standardizacijo izdala že več zahtev za standardizacijo s področja dostopnosti, ki bi jih lahko uporabili pri pripravi harmoniziranih standardov.
(39)  Da se olajša ugotavljanje skladnosti z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti, je treba določiti domnevo o skladnosti za proizvode in storitve, ki so v skladu s prostovoljnimi harmoniziranimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta39, za namene navedbe podrobnih tehničnih specifikacij navedenih zahtev. Komisija je evropskim organizacijam za standardizacijo izdala že več zahtev za standardizacijo s področja dostopnosti, ki bi jih lahko uporabili pri pripravi harmoniziranih standardov.
__________________
__________________
39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12)
39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12)
Sprememba 43
Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)
(39a)  Uredba (EU) št. 1025/2012 določa postopek za uradno nasprotovanje harmoniziranim standardom, za katere se šteje, da niso skladni z zahtevami iz te direktive.
Sprememba 44
Predlog direktive
Uvodna izjava 40
(40)  Komisiji bi moralo biti omogočeno, da lahko v odsotnosti harmoniziranih standardov in, kjer je to potrebno, za uskladitev trga sprejeme zvedbene akte, s katerimi bi določila skupne tehnične specifikacije za zahteve glede dostopnosti iz te direktive.
(40)  Evropski standardi bi morali biti tržno usmerjeni, upoštevati javni interes in cilje politike, ki jih je Komisija jasno navedla v zahtevi za eno ali več evropskih organizacij za standardizacijo, da bi oblikovale harmonizirane standarde, in temeljiti na soglasju. Tehnične specifikacije bi se zato morale uporabljati le v skrajnem primeru. Komisiji bi moralo biti omogočeno, da jih sprejme, denimo, v primeru, ko je postopek standardizacije ustavljen, ker ni doseženo soglasje med deležniki, zaradi česar prihaja do nepotrebnih zamud pri oblikovanju zahtev, na primer glede interoperabilnosti, ki jih brez sprejetja ustreznega standarda ne bi bilo mogoče izpolniti. Komisija bi morala pustiti dovolj časa med sprejetjem zahteve za eno ali več evropskih organizacij za standardizacijo, da oblikujejo harmonizirane standarde, in sprejetjem tehnične specifikacije, povezane s to zahtevo glede dostopnosti. Komisiji ne bi smelo biti omogočeno, da sprejme tehnično specifikacijo, če pred tem ne poskuša doseči, da bi se zahteve glede dostopnosti izpolnjevale na podlagi evropskega standardizacijskega sistema. Prav tako ne bi smela uporabljati postopka za sprejetje tehničnih specifikacij, da bi zaobšla evropski standardizacijski sistem.
Sprememba 45
Predlog direktive
Uvodna izjava 40 a (novo)
(40a)  Za oblikovanje harmoniziranih standardov in tehničnih specifikacij, ki bodo kar najbolj učinkovito skladni z zahtevami iz te direktive glede dostopnosti proizvodov in storitev, bi morala Komisija, če je to izvedljivo, v postopek odločanja pritegniti evropske krovne invalidske organizacije in vse druge ustrezne deležnike.
Sprememba 46
Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)
(42a)  Pri izvajanju tržnega nadzora proizvodov bi morali organi za nadzor trga pregledati oceno v sodelovanju z invalidi in organizacijami, ki zastopajo invalide in njihove interese.
Sprememba 47
Predlog direktive
Uvodna izjava 44
(44)  Oznaka CE, ki predstavlja ustreznost proizvoda z zahtevami glede dostopnosti iz te direktive, je vidna posledica celotnega postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Ta direktiva bi morala upoštevati splošna načela, ki urejajo oznako CE, iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta40 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov.
(44)  Ta direktiva bi morala upoštevati splošna načela iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta40 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov. Poleg izjave o skladnosti bi moral proizvajalec na stroškovno učinkovit način obvestiti potrošnike o dostopnosti svojih proizvodov, tako da bi to navedel na embalaži.
__________________
__________________
40 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).
40 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).
Sprememba 48
Predlog direktive
Uvodna izjava 45
(45)  V skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 proizvajalec z namestitvijo oznake na proizvod izjavlja, da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevanimi glede dostopnosti in za to prevzema celotno odgovornost.
(45)  Neskladnost proizvoda z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3 sama po sebi ne bi smela pomeniti resnega tveganja v smislu člena 20 Uredbe (ES) št. 765/2008.
Sprememba 49
Predlog direktive
Uvodna izjava 48
(48)  Od držav članic se pričakuje, da zagotovijo, da organi za nadzor trga preverijo skladnost gospodarskih subjektov z merili iz člena 12(3) v skladu s poglavjem V.
(48)  Od držav članic se pričakuje, da zagotovijo, da organi za nadzor trga preverijo skladnost gospodarskih subjektov z merili iz člena 12(3) v skladu s poglavjem V in da se redno posvetujejo z organizacijami, ki zastopajo invalide.
Sprememba 50
Predlog direktive
Uvodna izjava 48 a (novo)
(48a)  Nacionalne podatkovne zbirke, ki vsebujejo vse ustrezne informacije o stopnji dostopnosti proizvodov in storitev, navedenih v tej direktivi, bi morale omogočiti boljše vključevanje invalidov in njihovih organizacij v tržni nadzor.
Sprememba 51
Predlog direktive
Uvodna izjava 49
(49)  Od držav članic se pričakuje, da zagotovijo, da pristojni organi iz člena 22 obvestijo Komisijo o uporabi izjem iz člena 22(1) ter vključijo oceno iz odstavka (2) v skladu s Poglavjem VI.
(49)   Države članice bi morale zagotoviti, da pristojni organi obvestijo Komisijo o uporabi izjem iz člena 22. Začetna ocena, ki jo opravijo ustrezni pristojni organi, se posreduje Komisiji na njeno zahtevo. Pri oceni, ali bi skladnost z zahtevami glede dostopnosti pomenila nesorazmerno breme za pristojne organe, bi bilo treba upoštevati njihovo velikost, sredstva in naravo ter ocenjene stroške in koristi skladnosti v primerjavi z ocenjeno koristjo za invalide. Pri analizi stroškov in koristi bi bilo treba med drugim upoštevati pogostost in trajanje uporabe konkretnega proizvoda ali storitve, vključno z ocenjenim številom invalidov, ki ju uporabljajo, življenjsko dobo infrastrukture in proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitve, in alternativne možnosti, tudi storitve ponudnikov storitev potniškega prevoza. Pri oceni, ali bi skladnost z zahtevami glede dostopnosti pomenile nesorazmerno breme, bi bilo treba upoštevati zgolj upravičene razloge. Nenujnost, pomanjkanje časa ali znanja se ne bi smelo šteti za upravičen razlog.
Sprememba 52
Predlog direktive
Uvodna izjava 50
(50)  Določiti bi bilo treba zaščitni postopek – ki se uporablja samo v primeru nestrinjanja med državami članicami o ukrepih, ki jih izvaja država članica – v okviru katerega so zainteresirane strani obveščene o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede proizvodov, neskladnih z zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. Organom za nadzor trga bi moral omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih proizvodov prej ukrepajo.
(50)  Določiti bi bilo treba zaščitni postopek – ki se uporablja samo v primeru nestrinjanja med državami članicami o ukrepih, ki jih izvaja država članica – v okviru katerega so zainteresirane strani obveščene o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede proizvodov, neskladnih z zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. Organom za nadzor trga bi moral omogočati, da v sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo invalide, in ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih proizvodov prej ukrepajo.
Sprememba 53
Predlog direktive
Uvodna izjava 51 a (novo)
(51a)  Da bi zagotovili pravilno uporabo načela sorazmernosti v zvezi z obveznostjo identifikacije gospodarskih subjektov in merili, ki jih je treba uporabljati pri ocenjevanju, ali bi skladnost z obveznostjo iz te direktive pomenila nesorazmerno breme, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte, s katerimi določi obdobje, v katerem morajo biti gospodarski subjekti zmožni identificirati vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil proizvod, ali vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili proizvod, ter opredeli merila, ki jih je treba upoštevati za vse proizvode in storitve, zajete v tej direktivi, ko se ocenjuje, ali se brez spremembe teh meril breme šteje za nesorazmerno. To obdobje bi moralo biti določeno sorazmerno z življenjsko dobo proizvoda. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
__________________
1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
Sprememba 54
Predlog direktive
Uvodna izjava 51 b (novo)
(51b)  Države članice bi morale zagotoviti, da bi obstajala ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo, ter tako uvesti ustrezne mehanizme nadzora, kot je naknadni nadzor, ki bi ga opravljali organi za nadzor trga, da bi preverjali, ali se izjeme od zahtev glede dostopnosti upravičeno uporabljajo. Pri obravnavanju pritožb glede dostopnosti bi morale države članice upoštevati splošno načelo dobrega upravljanja, pri čemer bi morale zlasti poskrbeti, da bi uradniki v skladu s svojo obveznostjo odločitev o posameznih pritožbah sprejeli v razumnem roku.
Sprememba 55
Predlog direktive
Uvodna izjava 52 a (novo)
(52a)  Države članice bi morale zagotoviti učinkovita in hitra pravna sredstva zoper odločitve javnih naročnikov in naročnikov glede tega, ali posamezno naročilo sodi v področje uporabe direktiv 2014/24/EU in 2014/25/EU. Ker pravni okvir o pravnih sredstvih na področjih, ki jih zajemata navedeni direktivi, že obstaja, bi bilo treba ta področja izključiti iz določb te direktive glede izvrševanja in kazni. Izključitev ne posega v obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Pogodb, da sprejmejo vse ukrepe, s katerimi zagotovijo uporabo in učinkovitost prava Unije.
Sprememba 56
Predlog direktive
Uvodna izjava 53 a (novo)
(53a)  Zahteve glede dostopnosti iz te direktive bi bilo treba uporabljati za proizvode, dane na trg Unije po datumu začetka uporabe nacionalnih ukrepov za prenos te direktive, vključno z rabljenimi proizvodi in proizvodi iz druge roke, ki so bili uvoženi iz tretje države in dani na trg Unije po tem datumu.
Sprememba 57
Predlog direktive
Uvodna izjava 53 b (novo)
(53b)  Vendar bi bilo treba javna naročila za blago, gradnje ali storitve, za katere velja Direktiva 2014/24/EU ali Direktiva 2014/25/EU in ki so bila oddana pred datumom začetka uporabe te direktive, še naprej izvajati v skladu z zahtevami glede dostopnosti, ki so bile določene v teh javnih naročilih.
Sprememba 58
Predlog direktive
Uvodna izjava 53 c (novo)
(53c)  Da bi ponudnikom storitev zagotovili dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te direktive, je treba določiti prehodno obdobje, v katerem za proizvode, uporabljene za zagotavljanje storitve, ne bo treba izpolnjevati zahtev glede dostopnosti iz te direktive. Glede na strošek in dolgo življenjsko dobo bankomatov, prodajnih avtomatov za vozovnice in avtomatov za prijavo potnikov je primerno določiti, da se ti avtomati, kadar se uporabljajo za zagotavljanje storitev, lahko še naprej uporabljajo do konca njihove ekonomske dobe koristnosti.
Sprememba 59
Predlog direktive
Uvodna izjava 54 a (novo)
(54a)  Uvajanje aplikacij, ki zagotavljajo informacije na podlagi storitev v zvezi s prostorskimi podatki, prispeva k neodvisnemu in varnemu gibanju invalidov. Prostorski podatki, ki se uporabljajo v teh aplikacijah, bi morali zagotavljati informacije, prilagojene posebnim potrebam invalidov.
Sprememba 60
Predlog direktive
Člen -1 (novo)
Člen -1
Predmet urejanja
Namen te direktive je odpraviti in preprečevati ovire za prosti pretok proizvodov in storitev iz te direktive, ki nastajajo zaradi razhajajočih se zahtev glede dostopnosti v državah članicah. Njen namen je tudi prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga s približevanjem zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na zahteve glede dostopnosti za nekatere proizvode in storitve.
Sprememba 61
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Poglavja I, II do V in VIII se uporabljajo za naslednje proizvode:
1.  Poglavja I, II do V in VII se uporabljajo za naslednje proizvode, dane na trg Unije po ... [datum začetka uporabe te direktive]:
Sprememba 62
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka a
(a)  računalniško strojno opremo in operacijske sisteme za splošno rabo;
(a)  računalniško strojno opremo in vgrajene operacijske sisteme za splošno rabo, namenjene za uporabo potrošnikov;
Sprememba 63
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)
(iiia)  plačilne terminale;
Sprememba 64
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka c
(c)  terminalsko opremo za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, povezano s telefonskimi storitvami;
(c)  terminalsko opremo za potrošnike, povezano s telefonskimi storitvami;
Sprememba 65
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka d
(d)  terminalsko opremo za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, povezano z avdiovizualnimi medijskimi storitvami.
(d)  terminalsko opremo za potrošnike, povezano z avdiovizualnimi medijskimi storitvami.
Sprememba 66
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  bralnike e-knjig.
Sprememba 67
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Poglavja I, II do V in VII se uporabljajo za naslednje storitve:
2.  Poglavja I, II do V in VII se brez poseganja v člen 27 uporabljajo za naslednje storitve, zagotovljene po ... [datum začetka uporabe te direktive]:
Sprememba 68
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka -a (novo)
(-a)  operativne sisteme, kadar niso vgrajeni v računalniško strojno opremo in se potrošnikom zagotavljajo kot nematerialno premoženje;
Sprememba 69
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a
(a)  telefonske storitve in s tem povezano terminalska oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi;
(a)  telefonske storitve in s tem povezano terminalsko opremo za potrošnike;
Sprememba 70
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka b
(b)  avdiovizualne medijske storitve in s tem povezano oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi;
(b)  spletišča in avdiovizualne medijske storitve na osnovi mobilnih naprav;
Spremembe 235, 236, 237, 238, 239 in 253
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka c
(c)  letalske, avtobusne, železniške in vodne storitve potniškega prevoza;
(c)  letalske, avtobusne, železniške in vodne storitve potniškega prevoza, storitve mobilnosti ter z njimi povezane storitve intermodalnih povezav, vključno z javnim mestnim prometom, kot so podzemna železnica, vlaki, tramvaji, trolejbusi in avtobusi, v povezavi s:
(i)  samopostrežnimi terminali na ozemlju Unije, vključno s prodajnimi avtomati za vozovnice/vstopnice, plačilnimi terminali in avtomati za prijavo;
(ii)   spletna mesta, storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega izdajanja vozovnic in obveščanje v realnem času;
(iii)   vozila, z njimi povezana infrastruktura in grajeno okolje, vključno z dostopom brez stopnic na vseh postajališčih javnega prometa;
(iv)   države članice zagotovijo, da je na njihovem ozemlju v voznem parku taksijev in najemnih avtomobilov ustrezen delež prilagojenih vozil.
Sprememba 71
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka d
(d)  bančne storitve,
(d)  bančne storitve za potrošnike;
Sprememba 72
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka e
(e)  e-knjige;
(e)  e-knjige in sorodno opremo, ki se uporablja za zagotavljanje storitev, ki jih ponuja ponudnik storitev, ter dostop do njih;
Sprememba 240
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo)
(fa)   turistične storitve, vključno z zagotavljanjem nastanitve ter pripravo in dostavo hrane.
Sprememba 73
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka a
(a)  javna naročila in koncesije, za katere veljajo Direktiva 2014/23/EU42, Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 2014/25/EU;
(a)  javna naročila in koncesije, za katere veljajo Direktiva 2014/23/EU, Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 2014/25/EU, ki so zasnovani ali oddani po ... [datum začetka uporabe te direktive]:
__________________
42 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).
Sprememba 74
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka b
(b)  pripravo in izvajanje programov na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo43 ter Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta44;
(b)  pripravo in izvajanje programov na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta43 ter Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta44, sprejetih ali izvedenih po ... [datum začetka uporabe te direktive]:
__________________
__________________
43 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).
43 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).
44 Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006.
44 Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).
Sprememba 75
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka c
(c)  razpise za javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta45;
(c)  naročila za javne storitve, ki se po ... [datum začetka uporabe te direktive] oddajajo v konkurenčnih razpisnih postopkih ali neposredno za javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta45;
__________________
__________________
45 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).
45 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).
Sprememba 76
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – točka d
(d)  prometno infrastrukturo v skladu z Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta46.
(d)  prometno infrastrukturo v skladu z Uredbo (EU) št. 1315/2013, načrtovano ali zgrajeno po ... [datum začetka uporabe te direktive].
__________________
46 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).
Sprememba 79
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Ta direktiva se ne uporablja za naslednje vsebine spletišč in mobilnih aplikacij:
(a)  oblike datotek za pisarniške aplikacije, objavljene pred ... [datum začetka uporabe te direktive];
(b)  spletne zemljevide in storitve zemljevidov, če so ključne informacije pri zemljevidih, ki so namenjeni navigaciji, zagotovljene na dostopen digitalen način;
(c)  vsebine tretjih oseb, ki jih zadevni gospodarski subjekt ali pristojni organ ni ne financiral ne razvil in niso pod njegovim nadzorom;
(d)  vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se štejejo za arhiv, kar pomeni, da vsebujejo le vsebino, ki se ne posodablja ali ureja po ... [datum začetka uporabe te direktive].
Sprememba 80
Predlog direktive
Člen 1 a (novo)
Člen 1a
Izključitev mikropodjetij
Ta direktiva se ne uporablja za mikropodjetja, ki proizvajajo, uvažajo ali distribuirajo proizvode in storitve z njenega področja uporabe.
Sprememba 81
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „dostopni proizvodi in storitve“ so proizvodi in storitve, ki so za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, enako vidni, uporabljivi in razumljivi kot za druge;
(1)  „dostopni proizvodi in storitve“ pomenijo proizvode in storitve, ki jih invalidi lahko zaznajo, uporabljajo in razumejo ter so zanje dovolj zanesljivi;
Sprememba 82
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „univerzalno oblikovanje“ ali tudi „oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom“ pomeni oblikovanje proizvodov, okolja, programov in storitev, ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne izključuje podpornih pripomočkov in tehnologij za posamezne skupine oseb s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, kadar je to potrebno;
črtano
Sprememba 83
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
(5a)  „storitev“ pomeni storitev, kot je opredeljena v točki 1 člena 4 Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a;
____________________
1a Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).
Sprememba 84
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
(5b)  „ponudnik storitev“ pomeni vsako fizično ali pravno osebno, ki ponuja ali zagotavlja storitev, ki je usmerjena na trg Unije;
Sprememba 85
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)
(16a)  „MSP“ pomeni malo ali srednje podjetje, kot je določeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES1a;
____________________
1a Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).
Sprememba 86
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19
(19)  „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev proizvoda, ki je že dostopen končnemu uporabniku;
črtano
Sprememba 87
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)
(20a)  „bančne storitve za potrošnike“ pomenijo storitve, ki potrošnikom omogočajo, da v Uniji odprejo in uporabljajo osnovne plačilne račune v smislu Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a;
____________________
1a Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (UL L 257, 28.8.2014, str. 214).
Sprememba 88
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21
(21)  „e-trgovina“ pomeni spletno prodajo proizvodov in storitev.
(21)  „e-trgovina“ pomeni spletno prodajo proizvodov in storitev med podjetji in potrošniki, zajeto v področju uporabe Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a;
____________________
1a Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).
Sprememba 89
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)
(21a)  „storitve letalskega potniškega prevoza“ pomeni storitve letalskih prevoznikov, potovalnih agencij in upravnih organov letališč, kot so opredeljene v točkah (b) do (f) člena 2 Uredbe (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1a;
____________________
1a Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (UL L 204, 26.7.2006, str. 1).
Sprememba 90
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 b (novo)
(21b)  „storitve avtobusnega potniškega prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) in (2) Uredbe (EU) št. 181/2011;
Sprememba 91
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 c (novo)
(21c)  „storitve železniškega potniškega prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1371/2007;
Sprememba 92
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 d (novo)
(21d)  „storitve vodnega potniškega prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) Uredbe (EU) št. 1177/2010.
Sprememba 337
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 e (novo)
(21e)  „podporna tehnologija“ pomeni predmet, del opreme ali sistem proizvodov, ki se uporablja za povečanje, ohranjanje ali izboljšanje funkcijskih zmožnosti oseb s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi;
Sprememba 93
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3
3.  Samopostrežni terminali: bankomati, prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I.
3.  Samopostrežni terminali: bankomati, prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice, avtomati za prijavo in plačilni terminali izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I.
Sprememba 94
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4
4.  Telefonske storitve, vključno s storitvami v sili, in s tem povezana terminalska oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge I.
4.  Telefonske storitve, vključno s storitvami v sili, in s tem povezana terminalska oprema za potrošnike izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge I.
Sprememba 95
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 5
5.  Avdiovizualne medijske storitve in s tem povezana oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge I.
5.  Spletne strani in storitve na osnovi mobilnih naprav avdiovizualnih medijskih storitev ter s tem povezana oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge I.
Sprememba 244
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6
6.  Letalske, avtobusne, železniške in vodne storitve potniškega prevoza, spletišča, storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega izdajanja vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem času ter samopostrežni terminali, prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza, izpolnjujejo ustrezne zahteve iz oddelka V Priloge I.
6.  Letalske, avtobusne, železniške, ladijske in intermodalne storitve potniškega prevoza, vključno s storitvami, povezanimi z mestnim prometom, mobilnostjo in grajenim okoljem, spletišča, storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega izdajanja vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem času ter samopostrežni terminali, kot so plačilni avtomati, prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza, storitev, povezanih s turizmom, med drugim nastanitvene storitve in gostinske storitve, izpolnjujejo zahteve iz oddelka V Priloge I le, če te zahteve niso že vključene v naslednji posebni zakonodaji: za železniški prevoz v Uredbo (ES) št. 1371/2007, Uredbo (EU) št. 1300/2014 ali Uredbo (EU) št. 454/2011, za avtobusni prevoz v Uredbo (EU) št. 181/2011, za prevoz po morju in celinskih plovnih poteh v Uredbo (EU) št. 1177/2010 in za letalski prevoz v Uredbo (ES) št. 1107/2006.
Sprememba 97
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7
7.  Bančne storitve, spletišča, bančne storitve na osnovi mobilnih naprav, samopostrežni terminali, vključno z bankomati, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev, izpolnjujejo zahteve iz oddelka VI Priloge I.
7.  Bančne storitve za potrošnike, spletišča, bančne storitve na osnovi mobilnih naprav, samopostrežni terminali, vključno s plačilnimi terminali in bankomati, ki se uporabljajo za zagotavljanje teh bančnih storitev, izpolnjujejo zahteve iz oddelka VI Priloge I.
Sprememba 98
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8
8.  E-knjige izpolnjujejo zahteve iz oddelka VII Priloge I.
8.  E-knjige in pripadajoča oprema izpolnjujejo zahteve iz oddelka VII Priloge I.
Sprememba 224
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 10
10.  Države članice se lahko ob upoštevanju nacionalnih okoliščin odločijo, da grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke storitev potniškega prevoza, vključno z okoljem, ki ga upravljajo ponudniki storitev in upravljavci infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga uporabljajo stranke bančnih storitev ter centri storitev za stranke in trgovine v okviru operaterjev telefonije, izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi jih lahko osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, čim več uporabljale.
10.  Države članice zagotovijo, da grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke storitev potniškega prevoza, vključno z okoljem, ki ga upravljajo ponudniki storitev in upravljavci infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga uporabljajo stranke bančnih storitev za potrošnike ter centri storitev za stranke in trgovine v okviru operaterjev telefonije, v primeru izgradnje nove infrastrukture ali izvedbe večjih obnovitvenih del obstoječe infrastrukture izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti, določene v oddelku X Priloge I, da bi jih lahko invalidi čim več uporabljali. To ne posega v pravne akte Unije in v nacionalno zakonodajo za varstvo nacionalnih bogastev, ki imajo umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednost.
Sprememba 100
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
Države članice na svojem ozemlju ne ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive, zaradi vzrokov, povezanih z zahtevami glede dostopnosti.
Države članice zaradi vzrokov, povezanih z zahtevami glede dostopnosti, na svojem ozemlju ne ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive. Države članice zaradi vzrokov, povezanih z zahtevami glede dostopnosti, na svojem ozemlju ne ovirajo izvajanja storitev, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive.
Sprememba 101
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1
1.  Pri dajanju proizvodov na trg proizvajalci zagotovijo, da so proizvodi oblikovani in proizvedeni v skladu z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz člena 3.
1.  Pri dajanju proizvodov na trg proizvajalci zagotovijo, da so proizvodi oblikovani in proizvedeni v skladu z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, razen če teh zahtev ni mogoče izpolniti, ker bi prilagoditev zadevnega proizvoda zahtevala temeljito spremembo osnovnih značilnosti proizvoda ali naložila nesorazmerno breme zadevnemu proizvajalcu, kot je določeno v členu 12.
Sprememba 102
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2
Če je s tem postopkom dokazano, da proizvod izpolnjuje veljavne zahteve glede dostopnosti, proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti EU in proizvodu dodajo oznako CE.
Če je s tem postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da proizvod izpolnjuje veljavne zahteve glede dostopnosti iz člena 3, proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti EU, v kateri je jasno navedeno, da je proizvod dostopen.
Sprememba 103
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4
4.  Proizvajalci vodijo register pritožb, neskladnih proizvodov in odpoklicev proizvodov ter obveščajo distributerje o vsakem takšnem spremljanju.
4.  Proizvajalci vodijo register pritožb in neskladnih proizvodov.
Sprememba 104
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7
7.  Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.
7.  Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila v jeziku, ki ga potrošniki in končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.
Sprememba 105
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 8
8.  Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. V kolikor proizvod predstavlja tveganje v zvezi z dostopnostjo, proizvajalci takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost proizvoda, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
8.  Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je to potrebno, umaknejo. V kolikor proizvod ni skladen s to direktivo, proizvajalci takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost proizvoda, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
Sprememba 106
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9
9.  Proizvajalci pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi obrazložene zahteve predložijo vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvoda, v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo proizvodi, ki so jih dali na trg, ter zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3.
9.  Proizvajalci pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi obrazložene zahteve predložijo vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvoda, v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost s to direktivo.
Sprememba 107
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a
(a)  pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi njegove utemeljene zahteve zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda;
(a)  pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi njegove zahteve zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda;
Sprememba 108
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b
(b)  s pristojnimi nacionalnimi organi na njihovo zahtevo sodeluje pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo proizvodi v okviru njihovih pooblastil.
(b)  s pristojnimi nacionalnimi organi na njihovo zahtevo sodeluje pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost proizvodov s to direktivo v okviru njihovih pooblastil.
Sprememba 109
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2
2.  Uvozniki pred dajanjem proizvoda na trg zagotovijo, da je proizvajalec izvedel postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge II. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo iz navedene priloge, da ima proizvod oznako CE in da je opremljen z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 5(5) in (6).
2.  Uvozniki pred dajanjem proizvoda na trg zagotovijo, da je proizvajalec izvedel postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge II. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo iz navedene priloge, da je proizvod opremljen z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 5(5) in (6).
Sprememba 110
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3
3.  Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da proizvod ni skladen z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, proizvoda ne da na trg, dokler ni skladen z zahtevami. Poleg tega uvoznik ustrezno obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga, kadar proizvod predstavlja tveganje.
3.  Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da proizvod ni skladen z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, proizvoda ne da na trg, dokler ni skladen z zahtevami. Poleg tega uvoznik ustrezno obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga, kadar proizvod ni v skladu s to direktivo.
Sprememba 111
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5
5.  Uvozniki zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila in informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.
5.  Uvozniki zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.
Sprememba 112
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7
7.  Uvozniki vodijo register pritožb, neskladnih proizvodov in odpoklicev proizvodov ter obveščajo distributerje o takšnem spremljanju.
7.  Uvozniki vodijo register pritožb in neskladnih proizvodov.
Sprememba 113
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8
8.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni v skladu z zahtevami iz člena 3, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če proizvod predstavlja tveganje, uvozniki takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost proizvoda, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
8.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni skladen s to direktivo, uvozniki takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost proizvoda, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
Sprememba 114
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 9
9.  Uvozniki pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi obrazložene zahteve predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo proizvodi, ki so jih dali na trg.
9.  Uvozniki pristojnemu nacionalnemu organu na podlagi zahteve predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, ki ga ta organ brez težav r S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost proizvodov, ki so jih dali na trg, z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3.
Sprememba 115
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2
2.  Distributerji pred omogočanjem dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali imajo proizvodi oznako CE in ali so opremljeni z zahtevanimi dokumenti, navodili in informacijami v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki v državi članici, kjer se omogoči dostopnost proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4).
2.  Distributerji pred omogočanjem dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali so proizvodi v skladu s to direktivo in ali so opremljeni z zahtevanimi dokumenti in navodili v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki v državi članici, kjer se omogoči dostopnost proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4).
Sprememba 116
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3
3.  Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da proizvod ni skladen z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, proizvodu ne omogočijo dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga, kadar proizvod predstavlja tveganje.
3.  Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da proizvod ni skladen z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, proizvodu ne omogočijo dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga, kadar proizvod ni skladen s to direktivo.
Sprememba 117
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5
5.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, katerega dostopnost na trgu so omogočili, ni skladen s to direktivo, zagotovijo sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če proizvod predstavlja tveganje, distributerji takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost proizvoda, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
5.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da proizvod, katerega dostopnost na trgu so omogočili, ni skladen s to direktivo, zagotovijo sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni skladen s to direktivo, distributerji takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri so omogočili dostopnost proizvoda, in jim predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
Sprememba 118
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6
6.  Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnemu nacionalnemu organu predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost na trgu.
6.  Distributerji na podlagi zahteve pristojnemu nacionalnemu organu predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost proizvodov, ki so dostopni na trgu, z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3.
Sprememba 119
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2
2.  Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz odstavka 1 še 10 let po tem, ko jim je bil proizvod dobavljen, in 10 let po tem, ko so proizvod dobavili.
2.  Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz odstavka 1 še določeno obdobje, ki ne sme biti krajše od petih let po tem, ko jim je bil proizvod dobavljen ali ko so proizvod dobavili.
Sprememba 120
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23a za dopolnitev te direktive z opredelitvijo obdobja iz odstavka 2 tega člena. To obdobje se opredeli sorazmerno z življenjskim ciklom proizvoda.
Sprememba 121
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2
2.  Ponudniki storitev pripravijo potrebne informacije v skladu s Prilogo III, ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz člena 3. Informacije so na voljo javnosti v pisni in ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna osebam s funkcijskimi omejitvami in invalidom. Ponudniki storitev informacije hranijo, dokler se storitev izvaja.
2.  Ponudniki storitev pripravijo potrebne informacije v skladu s Prilogo III, ki pojasnjujejo, kako njihove storitve izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz člena 3. Informacije so na voljo javnosti v obliki, ki je dostopna invalidom. Ponudniki storitev informacije hranijo, dokler se storitev izvaja.
Sprememba 122
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4
4.  Ponudniki storitev na podlagi utemeljene zahteve pristojnemu organu predložijo vse potrebne informacije za dokazovanje skladnosti storitve z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih za zagotovitev skladnosti storitve z navedenimi zahtevami.
4.  Ponudniki storitev na podlagi zahteve pristojnemu organu predložijo vse potrebne informacije za dokazovanje skladnosti storitve z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih za zagotovitev skladnosti storitve z navedenimi zahtevami.
Sprememba 339
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b
(b)  ocenjene stroške in koristi za gospodarske subjekte v primerjavi z ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se upoštevata pogostost in trajanje uporabe določenega proizvoda ali storitve.
(b)  ocenjene dodatne stroške in koristi za gospodarske subjekte v primerjavi z ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, pri čemer se upoštevata pogostost in trajanje uporabe proizvoda ali storitve.
Sprememba 123
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4
4.  Breme ne velja za nesorazmerno, če se izravna s financiranjem iz drugih virov, ki niso lastna sredstva gospodarskega subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih.
4.  Breme ne velja za nesorazmerno, če se izravna s financiranjem iz drugih virov, ki niso lastna sredstva gospodarskega subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih, ki so na voljo za namen izboljšanja dostopnosti.
Sprememba 124
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5
5.  Ali bi skladnost z zahtevami glede dostopnosti v zvezi s proizvodi ali storitvami pomenila temeljite spremembe ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski subjekt.
5.  Začetno oceno, ali bi skladnost z zahtevami glede dostopnosti v zvezi s proizvodi ali storitvami pomenila temeljite spremembe ali nesorazmerno breme, opravi gospodarski subjekt.
Sprememba 230
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 23a za dopolnitev odstavka 3 tega člena z nadaljnjo opredelitvijo meril, ki jih je treba upoštevati za vse proizvode in storitve, zajete v tej direktivi, pri ocenjevanju tega, ali naj se breme šteje za nesorazmerno, brez spremembe teh meril.
Ko se nadalje opredelijo merila, mora Komisija upoštevati ne le morebitne koristi za invalide, temveč tudi za osebe s funkcijskimi omejitvami.
Komisija prvi tak delegirani akt, ki zajema vse proizvode in storitve, zajete v področju uporabe te direktive, sprejme do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te direktive].

Sprememba 126
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6
6.  Če so gospodarski subjekti za določen proizvod ali storitev uporabili izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo pristojne organe za nadzor trga države članice, kjer sta proizvod ali storitev dana na trg ali je omogočena njuna dostopnost na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te zahteve glede obveščanja, vendar pa morajo biti zmožna, da na zahtevo pristojnih organov za nadzor trga zagotovijo ustrezno dokumentacijo.
6.  Če so gospodarski subjekti za določen proizvod ali storitev uporabili izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo pristojne organe za nadzor trga države članice, kjer sta proizvod ali storitev dana na trg ali je omogočena njuna dostopnost na trgu. Ocena iz odstavka 3 se organu za nadzor trga posreduje na njegovo zahtevo. Mikropodjetja so izvzeta iz te zahteve glede obveščanja, vendar pa morajo biti zmožna, da na zahtevo pristojnih organov za nadzor trga zagotovijo ustrezno dokumentacijo.
Sprememba 127
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Komisija sprejme izvedbene akte za določitev vzorca obvestila za namene odstavka 6 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 24(1a). Komisija prvi izvedbeni akt sprejme do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive].
Sprememba 128
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6b (novo)
6b.  Med ustreznimi deležniki se vzpostavi strukturiran dialog, v katerem sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih zastopajo, ter organi za nadzor trga, s čimer zagotovijo uvedbo ustreznih načel za ocenjevanje izjem ter njihovo skladnost.
Sprememba 129
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6c (novo)
6c.  Države članice se spodbuja k zagotavljanju spodbud in smernic za mikropodjetja, da bi olajšali izvajanje te direktive. Postopki in smernice se razvijejo v posvetovanju z ustreznimi deležniki, vključno z invalidi in organizacijami, ki jih zastopajo.
Sprememba 130
Predlog direktive
Poglavje IV – naslov
Harmonizirani standardi, skupne tehnične specifikacije ter skladnost proizvodov in storitev
Harmonizirani standardi, tehnične specifikacije ter skladnost proizvodov in storitev
Sprememba 131
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1
Za proizvode in storitve, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da so skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli, iz člena 3.
1.   Za proizvode in storitve, ki izpolnjujejo harmonizirane standarde ali njihove dele, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da so skladni z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli.
Sprememba 132
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1a (novo)
1a.  Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1025/2012 od ene ali več evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj pripravi harmonizirane standarde za vsako od zahtev glede dostopnosti iz člena 3. Komisija te zahteve sprejme do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive].
Sprememba 133
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1b (novo)
1b.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte za določitev tehničnih specifikacij, ki izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz člena 3, vendar to stori le v primeru, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)  sklicevanje na harmonizirane standarde v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 ni bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije;
(b)  Komisija je sprejela zahtevo iz odstavka 2 tega člena, and
(c)  Komisija ugotovi nepotrebne zamude v postopku standardizacije.
Preden sprejme izvedbene akte iz prvega pododstavka, se Komisija posvetuje z ustreznimi deležniki, vključno z organizacijami, ki zastopajo invalide.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 24(2) te direktive.
Sprememba 134
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 c (novo)
1c.  Kadar sklici na harmonizirane standarde iz odstavka 1 tega člena niso objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da so proizvodi in storitve, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije z odstavka 1b tega člena ali njihove dele, skladni z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, ki so zajete v teh tehničnih specifikacijah ali njihovih delih.
Sprememba 135
Predlog direktive
Člen 14
Člen 14
črtano
Skupne tehnične specifikacije
1.  Če sklicevanje na harmonizirane standarde v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 ni bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in če bi za harmonizacijo trga bili potrebni podrobnejši podatki za zahteve glede dostopnosti nekaterih proizvodov in storitev, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo skupne tehnične specifikacije za zahteve glede dostopnosti iz Priloge I k tej direktivi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 24(2) te direktive.
2.  Za proizvode in storitve, ki so v skladu s skupnimi tehničnimi specifikacijami iz odstavka 1 ali njihovimi deli, se šteje, da so skladni z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, ki jih zajemajo navedene skupne tehnične specifikacije ali njihovi deli.
Sprememba 136
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2
2.  Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES. Vsebuje elemente, opredeljene v Prilogi II k tej direktivi, in se redno posodablja. Zahteve glede tehnične dokumentacije ne smejo nalagati nesorazmernega bremena mikro-, malim in srednjim podjetjem. Prevede se v jezik ali jezike, ki jih zahteva država članica, kjer je proizvod dan na trg ali je omogočena njegova dostopnost na tem trgu.
2.  Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES. Vsebuje elemente, opredeljene v Prilogi II k tej direktivi, in se redno posodablja. Zahteve glede tehnične dokumentacije ne smejo nalagati nesorazmernega bremena malim in srednjim podjetjem. Prevede se v jezik ali jezike, ki jih zahteva država članica, kjer je proizvod dan na trg ali je omogočena njegova dostopnost na tem trgu.
Sprememba 137
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3
3.  Kadar se za proizvod uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi takšnimi akti Unije. Navedena izjava vsebuje naslove zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na njihove objave.
3.  Kadar se za proizvod uporablja več kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi takšnimi akti Unije. Navedena izjava vsebuje naslove zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na njihove objave.
Sprememba 138
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Poleg izjave EU o skladnosti proizvajalec na embalažo doda obvestilo, s katerim potrošnike na stroškovno učinkovit, enostaven in natančen način obvesti, da proizvod vključuje elemente dostopnosti.
Sprememba 139
Predlog direktive
Člen 16
Člen 16
črtano
Splošna načela za oznako CE proizvodov
Za oznako CE veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.
Sprememba 140
Predlog direktive
Člen -17 (novo)
Člen -17
Nacionalna zbirka podatkov
Vsaka država članica vzpostavi javno dostopno zbirko podatkov za registriranje proizvodov, ki nimajo elementov dostopnosti. Potrošniki imajo možnost dostopati do informacij o proizvodih, ki nimajo elementov dostopnosti, in vnašati informacije o njih. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za obveščanje potrošnikov ali drugih deležnikov o možnosti vlaganja pritožb. Predvideti je treba interaktivni sistem nacionalnih zbirk podatkov, po možnosti v pristojnosti Komisije ali ustreznih predstavniških organizacij, da bi lahko informacije o proizvodih, ki nimajo elementov dostopnosti, razširjali po vsej Uniji.
Sprememba 141
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2
Države članice zagotovijo seznanjenost javnosti o obstoju, odgovornostih in identiteti organov iz prvega pododstavka. Navedeni organi zagotovijo, da so informacije na zahtevo na voljo v dostopni obliki.
Države članice zagotovijo seznanjenost javnosti o obstoju, odgovornostih in identiteti organov iz prvega pododstavka. Navedeni organi zagotovijo, da so informacije o njihovem delu in o sprejetih odločitvah na zahtevo članov zainteresirane javnosti na voljo v dostopni obliki.
Sprememba 142
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1
Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta direktiva, predstavlja tveganje glede vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, ki so določene v tej direktivi. Zadevni gospodarski subjekti sodelujejo v polnem obsegu z organi za nadzor trga.
Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta direktiva, ni skladen s to direktivo, izvedejo vrednotenje zadevnega proizvoda glede izpolnjevanja vseh pomembnih zahtev, ki so določene v tej direktivi. Zadevni gospodarski subjekti sodelujejo v polnem obsegu z organi za nadzor trga.
Sprememba 143
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar med vrednotenjem organi za nadzor trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje zahtev iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.
Kadar med vrednotenjem organi za nadzor trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje zahtev iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost zadevnega proizvoda s temi zahtevami. Če zadevni gospodarski subjekt ne sprejme nobenih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga od njega zahtevajo, da proizvod v razumnem roku umakne s trga.
Sprememba 144
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4
4.  Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev omogočanja dostopnosti proizvodov na nacionalnem trgu ali njihov umik ali odpoklic z navedenega trga. Organi za nadzor trga Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o takih ukrepih.
4.  Kadar zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev omogočanja dostopnosti proizvodov na nacionalnem trgu ali njihov umik z navedenega trga. Organi za nadzor trga Komisijo in druge države članice nemudoma obvestijo o takih ukrepih.
Sprememba 145
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – uvodni del
5.  Informacije iz odstavka 4 vsebujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, vrsto domnevne neskladnosti in tveganja ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov ter stališče zadevnega gospodarskega subjekta. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica:
5.  Informacije iz odstavka 4 vsebujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, vrsto domnevne neskladnosti ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov ter stališče zadevnega gospodarskega subjekta. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica:
Sprememba 146
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – točka a
(a)  tega, da proizvod ne izpolnjuje zahtev, povezanih z zahtevami iz člena 3 te direktive, ali
(a)  tega, da proizvod ne izpolnjuje ustreznih zahtev iz člena 3, ali
Sprememba 147
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8
8.  Države članice zagotovijo takojšnje sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim proizvodom, kot je umik proizvoda s trga.
8.  Države članice zagotovijo takojšnje sprejetje ustreznih in sorazmernih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim proizvodom, kot je umik proizvoda s trga.
Sprememba 148
Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1
Kadar so ob zaključku postopka iz člena 19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.
Kadar so ob zaključku postopka iz člena 19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep države članice ali kadar Komisija na podlagi zadostnih dokazov meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali ne.
Sprememba 149
Predlog direktive
Člen 20 a (novo)
Člen 20a
Delovna skupina
1.  Komisija ustanovi delovno skupino.
Ta delovna skupina je sestavljena iz predstavnikov nacionalnih organov za nadzor trga in ustreznih deležnikov, vključno z invalidi in njihovimi predstavniškimi organizacijami.
2.  Opravlja naslednje naloge:
(a)  izboljšanje izmenjave informacij in dobre prakse med organi držav članic za nadzor trga;
(b)  zagotavljanje skladnosti pri uporabi zahtev glede dostopnosti iz člena 3;
(c)  izražanje mnenja o izjemah od zahtev glede dostopnosti iz člena 3 v primerih, ko se to zdi primerno po prejemu zahteve Komisije.
Sprememba 151
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka c
(c)  pri določitvi zahtev glede dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in merili kakovosti, ki so jih pristojni organi določili v razpisnih postopkih za javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 1370/2007;
črtano
Spremembi 247 in 281
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)   po potrebi za vso ustrezno zakonodajo Unije ali za določbe v zakonodaji Unije v zvezi z dostopnostjo za invalide;
Sprememba 282
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka d b (novo)
(db)   če projekte za dostopno prometno in telekomunikacijsko infrastrukturo brez ovir sofinancira Unija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), strukturnih skladov ali Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), imajo prednost projekti, ki podpirajo ali vključujejo dostopnost.
Sprememba 152
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1
1.  Zahteve glede dostopnosti iz člena 21 se uporabljajo, če pristojnim organom za namene navedenega člena ne nalagajo nesorazmernega bremena.
1.  Zahteve glede dostopnosti iz člena 21 se uporabljajo, če pristojnim organom ali subjektom, s katerimi imajo ti organi sklenjeno pogodbo, za namene navedenega člena ne nalagajo nesorazmernega bremena.
Spremembi 226 in 257
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 – točka b
(b)  ocenjene stroške in koristi za zadevne pristojne organe v primerjavi z ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se upoštevata pogostost in trajanje uporabe določenega proizvoda ali storitve.
(b)  ocenjene stroške in koristi za zadevne pristojne organe v primerjavi z ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi omejitvami in invalide, pri čemer se upoštevata pogostost in trajanje uporabe določenega proizvoda ali storitve.
Sprememba 153
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3
3.  Ali skladnost z zahtevami glede dostopnosti iz člena 21 pomenila nesorazmerno breme, ocenijo zadevni pristojni organi.
3.  Ali bi skladnost z zahtevami glede dostopnosti iz člena 21 pomenila nesorazmerno breme, na začetku ocenijo zadevni pristojni organi.
Sprememba 231
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 23a, da dopolni odstavek 2 tega člena z nadaljnjo opredelitvijo meril, ki jih je treba upoštevati za vse proizvode in storitve, ki jih zajema ta direktiva, pri ocenjevanju tega, ali naj se breme šteje za nesorazmerno, brez spremembe teh meril.
Ko se nadalje opredelijo merila, mora Komisija upoštevati ne le morebitne koristi za invalide, temveč tudi za osebe s funkcijskimi omejitvami.
Komisija prvi tak delegirani akt, ki zajema vse proizvode in storitve, zajete v področju uporabe te direktive, sprejme do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te direktive].

Sprememba 155
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4
4.  Če je pristojni organ za določen proizvod ali storitev uporabil izjemo iz odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz odstavka 2.
4.  Če je pristojni organ za določen proizvod ali storitev uporabil izjemo iz odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti Komisijo. Ocena iz odstavka 2 se na zahtevo posreduje Komisiji.
Sprememba 156
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Če Komisija upravičeno dvomi o odločitvi ustreznega pristojnega organa, lahko delovno skupino iz člena 20 zaprosi, naj preuči oceno iz odstavka 2 tega člena in izda mnenje.
Sprememba 157
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 b (novo)
4b.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi vzorec obvestila za namene odstavka 4 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 24(1a). Komisija prvi izvedbeni akt sprejme do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive].
Sprememba 158
Predlog direktive
Poglavje VII – naslov
IZVEDBENA POOBLASTILA IN KONČNE DOLOČBE
DELEGIRANI AKTI, IZVEDBENA POOBLASTILA IN KONČNE DOLOČBE
Sprememba 159
Predlog direktive
Člen 23 a (novo)
Člen 23a
Izvajanje prenosa pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 10(2a), 12(5a) in 22(3a) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datuma začetka veljavnosti te direktive].
3.  Pooblastilo iz členov 10(2a), 12(5a) in 22(3a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo posamezne države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnemu sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.
5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 10(2a), 12(5a) in 22(3a), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 160
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sprememba 161
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Sredstva iz odstavka 1 vključujejo:
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 162
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – točka a
(a)  določbe, na podlagi katerih lahko potrošnik v skladu z nacionalno zakonodajo začne postopek pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos te direktive;
(a)  možnost, da potrošnik, na katerega neskladnost proizvoda ali storitve neposredno vpliva, v skladu z nacionalno zakonodajo začne postopek pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos te direktive.
Sprememba 163
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – točka b
(b)  določbe, na podlagi katerih lahko javni organi ali zasebna združenja, organizacije ali drugi pravni subjekti, ki imajo zakonit interes pri zagotavljanju, da so določbe te direktive izpolnjene, v skladu z nacionalno zakonodajo začnejo postopek pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi v imenu potrošnikov, da se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos te direktive.
(b)  možnost, da javni organi ali zasebna združenja, organizacije ali drugi pravni subjekti, ki imajo zakonit interes pri zagotavljanju, da so določbe te direktive izpolnjene, v skladu z nacionalno zakonodajo začnejo postopek pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi v imenu potrošnikov, da se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos te direktive. Zakonit interes je lahko zastopanje potrošnikov, na katere neskladnost proizvoda ali storitve neposredno vpliva;
Sprememba 164
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)  možnost, da potrošnik, na katerega neskladnost proizvoda ali storitve neposredno vpliva, uporabi pritožbeni mehanizem. Ta mehanizem bi lahko upravljal že obstoječ organ, na primer nacionalni varuh človekovih pravic.
Sprememba 165
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Države članice zagotovijo, da so, preden se začne postopek pred sodiščem ali pred pristojnim upravnim organom, kot je navedeno v točkah (a) in (b) odstavka 1, na voljo mehanizmi za alternativno reševanje sporov, s katerimi se odpravijo vse domnevne neskladnosti s to direktivo, ki so bile prijavljene prek pritožbenega mehanizma iz točke (ba) odstavka 2.
Sprememba 166
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Ta člen se ne uporablja za pogodbe, za katere velja Direktiva 2014/24/EU ali Direktiva 2014/25/EU.
Sprememba 288
Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2
2.  Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
2.  Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, vendar niso alternativa temu, da gospodarski subjekti izpolnjujejo obveznosti glede zagotavljanja dostopnosti svojih proizvodov ali storitev. Če gospodarski subjekt ne spoštuje obveznosti, kaznim sledijo učinkoviti popravni ukrepi.
Sprememba 168
Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 4
4.  Kazni upoštevajo obseg neskladnosti, vključno s številom enot zadevnih neskladnih proizvodov ali storitev ter številom prizadetih ljudi.
4.  Kazni upoštevajo obseg neskladnosti, vključno z njeno resnostjo in številom enot zadevnih neskladnih proizvodov ali storitev ter številom prizadetih ljudi.
Sprememba 169
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2
2.  Te predpise uporabljajo od [... vstaviti datum: šest let po začetku veljavnosti te direktive].
2.  Te predpise uporabljajo od: [pet let po začetku veljavnosti te direktive].
Sprememba 170
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Brez poseganja v odstavek 2b tega člena države članice določijo prehodno obdobje petih let po … [šest let po datumu začetka veljavnosti te direktive], v katerem bodo ponudniki storitev lahko še naprej zagotavljali storitve s proizvodi, ki so jih zakonito uporabljali za zagotavljanje podobnih storitev pred tem datumom.
Sprememba 171
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Države članice lahko določijo, da se lahko samopostrežni terminali, ki so jih ponudniki storitev zakonito uporabljali za zagotavljanje storitev pred … [šest let po datumu začetka veljavnosti te direktive], še naprej uporabljajo za zagotavljanje podobnih storitev do konca njihove ekonomsko koristne življenjske dobe.
Sprememba 172
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 5
5.  Države članice, ki uporabljajo možnost, določeno v členu 3(10), Komisiji sporočijo besedila določb temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo v ta namen, ter poročajo Komisiji o napredku pri njihovem izvajanju.
5.  Države članice po potrebi Komisiji sporočijo besedila določb temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo za namene člena 3(10), ter poročajo Komisiji o napredku pri njihovem izvajanju.
Sprememba 173
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1
Komisija do [… vstaviti datum: pet let po začetku uporabe te direktive], nato pa vsakih pet let Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te direktive.
-1.   Komisija do ... [tri leta po datumu začetka uporabe te direktive], nato pa vsakih pet let Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži poročilo o uporabi te direktive.
Sprememba 174
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1
1.  V tem poročilu med drugim s socialnega in ekonomskega vidika ter z vidika tehnološkega razvoja obravnava razvoj dostopnosti proizvodov in storitev ter vpliv na gospodarske subjekte in invalide ter po možnosti opredeli področja, na katerih bi lahko zmanjšali breme, da bi ocenila potrebo po pregledu te direktive.
1.  V teh poročilih, pripravljenih na podlagi obvestil, prejetih v skladu s členoma 12(6) in 22(4), se oceni, ali je ta direktiva dosegla svoje cilje, zlasti v zvezi z izboljšanjem prostega pretoka dostopnih proizvodov in storitev. Poleg tega v teh poročilih med drugim s socialnega in ekonomskega vidika ter z vidika tehnološkega razvoja obravnava razvoj dostopnosti proizvodov in storitev, potrebo po vključitvi novih proizvodov in storitev v področje uporabe te direktive ali po izključitvi nekaterih proizvodov in storitev iz njega, ter vpliv te direktive na gospodarske subjekte in invalide ter po možnosti opredeli področja, na katerih bi lahko zmanjšali breme, da bi ocenila potrebo po pregledu te direktive.
Sprememba 175
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2
2.  Države članice Komisiji pravočasno sporočijo vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo tega poročila.
2.  Države članice Komisiji pravočasno sporočijo vse informacije, ki jih Komisija potrebuje za pripravo teh poročil.
Sprememba 176
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3
3.  V poročilu Komisija upošteva stališča gospodarskih subjektov in ustreznih nevladnih organizacij, vključno z invalidskimi organizacijami in organizacijami, ki zastopajo starejše.
3.  V poročilu Komisija upošteva stališča gospodarskih subjektov in ustreznih nevladnih organizacij, vključno z invalidskimi organizacijami.
Sprememba 177
Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – del A (novo)
A.  Operacijski sistemi
1.  Storitve se zagotavljajo na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  informacije o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi; and
(b)  elektronske informacije, vključno s spletišči, potrebnimi za zagotavljanje storitve.
Sprememba 178
Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – del B (novo)
B.  Računalniška strojna oprema in vgrajeni operacijski sistemi za splošno rabo
Sprememba 180
Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – točka 2
[....]
črtano
Sprememba 181
Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – del C (novo)
C.  Zahteve glede funkcionalne učinkovitosti
Da bi bila zasnova in uporabniški vmesnik proizvodov in storitev dostopna, so ti po potrebi zasnovani, kot sledi:
(a)  uporaba brez vida:
če proizvod omogoča vizualne načine upravljanja, omogoča tudi vsaj en način upravljanja, pri katerem vid ni potreben;
(b)  uporaba z omejenim vidom:
če proizvod omogoča vizualne načine delovanja, omogoča tudi vsaj en način delovanja, ki uporabnikom omogoča, da ga upravljajo z omejenim vidom, kar je na primer mogoče doseči prek elementov, ki so povezani z nastavljivim kontrastom in svetlostjo, nastavljivo povečavo brez izgube vsebine ali funkcionalnosti, prožnimi načini ločevanja vizualnih elementov v ospredju od vizualnih elementov v ozadju in njihove prilagoditve ter nastavljivo prilagoditvijo želenega vidnega polja;
(c)  uporaba brez zaznave barv:
če proizvod omogoča vizualne načine upravljanja, omogoča tudi vsaj en način upravljanja, pri katerem uporabniku ni treba zaznavati barv;
(d)  uporaba brez sluha:
če proizvod omogoča slušne načine upravljanja, omogoča tudi vsaj en način upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;
(e)  uporaba z omejenim sluhom:
če proizvod omogoča slušne načine upravljanja, omogoča tudi vsaj en način upravljanja z naprednimi avdio funkcijami, kar je na primer mogoče doseči s prilagoditvijo glasnosti s strani uporabnika in s prožnimi načini ločevanja zvoka iz ospredja od zvoka iz ozadja in njegove prilagoditve, če sta govor in ozadje na voljo kot ločena avdio tokova;
(f)  uporaba brez sposobnosti govora:
če proizvod od uporabnikov zahteva glasovni vnos, omogoča vsaj en način upravljanja, pri katerem ta vnos ni potreben. Govorni vnos zajema vse zvoke, ki jih ustvarjamo z usti, kot so govor, žvižgi ali tleski;
(g)  uporaba z omejeno sposobnostjo upravljanja z roko ali omejeno močjo:
če se proizvod upravlja ročno, ima tudi vsaj en način upravljanja, ki uporabnikom omogoča uporabo proizvoda z alternativnimi načini, pri katerih niso potrebni finomotorični gibi in upravljanje z roko, moč v rokah ali hkratno upravljanje več funkcij.
(h)  uporaba z omejenim dosegom:
če je proizvod prostostoječ ali nameščen, morajo biti elementi, potrebni za njegovo upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov;
(i)  zmanjšanje možnosti sprožitve fotoobčutljive epilepsije:
če proizvod omogoča vizualne načine upravljanja, nima načinov upravljanja, za katere je znano, da sprožijo fotoobčutljivo epilepsijo;
(j)  uporaba z zmanjšanimi kognitivnimi zmožnostmi:
proizvod mora omogočati vsaj en način upravljanja, v katerega so vključeni elementi, ki omogočajo njegovo preprostejšo in lažjo uporabo;
(k)  zasebnost:
če proizvod vključuje funkcije za dostopnost, omogoča vsaj en način upravljanja, pri katerem se med uporabo teh funkcij ohranja zasebnost uporabnikov.
Sprememba 182
Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – del D (novo)
D.  Storitve za pomoč uporabnikom
Storitve za pomoč uporabnikom, če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti proizvoda in njegovi združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer z dostopnimi načini komunikacije za invalide.
Spremembi 183 in 291
Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – naslov
Samopostrežni terminali: bankomati, prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo
Samopostrežni terminali: bankomati, prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice, avtomati za prijavo in plačilni terminali
Spremembe 184, 291, 299 in 342
Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja:
1.  Oblikovanje in proizvodnja:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I. V zvezi s tem za proizvode ni potrebno, da je element dostopnosti vklopljen, zato da bi ga lahko uporabnik, ki ga potrebuje, vklopil.
Dostopnost oblikovanja in proizvodnje proizvodov vključuje naslednje:
(a)  zagotavljanjem informacij o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo in opozorila);
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(b)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(b)  uporabniški vmesnik proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije);
(c)  funkcionalnosti proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(c)  funkcionalnost proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov; kar je treba doseči z uporabo osebnih slušalk, kadar se zahteva časovno opredeljen odziv, ki uporabnika opozorijo prek več kot enega čutila in prek možnosti, da se podaljša dovoljeni čas, ter prek ustreznega kontrasta med tipkami in gumbi, ki ga je mogoče zaznati na otip;
(d)  vmesnika proizvoda s podpornimi pripomočki.
(d)  po potrebi združljivosti s podpornimi pripomočki in tehnologijami, ki so na voljo v Uniji, vključno s tehnologijami za omogočanje sluha, kot so slušni aparati, telefonske tuljave, polževi vsadki in podporne slušne naprave.
Sprememba 185
Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – točka 2
[....]
črtano
Sprememba 186
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – naslov
Telefonske storitve, vključno s storitvami v sili, in s tem povezana terminalska oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi
Telefonske storitve, vključno s storitvami v sili, in s tem povezana terminalska oprema za potrošnike
Spremembe 187, 292 in 300
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.  Storitve se zagotavljajo na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  zagotavljanjem dostopnosti proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, v skladu s pravili iz točke B „Povezana terminalska oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“;
(a)  proizvode, ki jih ponudniki storitev uporabljajo pri opravljanju zadevne storitve, v skladu s pravili iz dela B tega oddelka;
(b)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(b)  informacije o delovanju zadevne storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi;
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)   v skladu s točko (c) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(ba)   elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje zadevne storitve;
(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(c)  spletišča z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogočajo dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(ca)  aplikacije na osnovi mobilnih naprav;
(d)  zagotavljanje dostopnih informacij za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(d)  informacije za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(e)  vključevanjem funkcij, praks, politik in postopkov ter sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami.
(e)  vključevanjem funkcij, praks, politik, postopkov in spremembe pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov in zagotavljanju interoperabilnosti; kar je treba doseči z omogočanjem komunikacije z govorom, komunikacije z videom in besedilne komunikacije v realnem času, samostojno ali v kombinaciji (totalna komunikacija) med dvema uporabnikoma ali med uporabnikom in storitvijo klica v sili;
Spremembe 344
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 a (novo)
1a.   Storitve za pomoč uporabnikom
Storitve za pomoč uporabnikom (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti storitve in njeni združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer z dostopnimi načini komunikacije za uporabnike s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi.
Spremembi 188 in 292
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – naslov
B.  Povezana terminalska oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi:
B.  Povezana terminalska oprema za potrošnike:
Spremembe 189, 292 in 301
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja:
1.  Oblikovanje in proizvodnja:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  zagotavljanjem informacij o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)   informacije o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo in opozorila);
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(c)  navodil za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
(c)  navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda;
(i)  vsebina navodil mora biti na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila; ter
(ii)  navodila morajo zagotavljati alternative za nebesedilne vsebine;
(d)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(d)  uporabniški vmesnik proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije);
(e)  funkcionalnosti proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(e)  funkcionalnosti proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov in zagotavljanju interoperabilnosti; kar je treba doseči z visokokakovostnim zvokom, videom z ločljivostjo, ki omogoča komunikacijo z znakovnim jezikom, samostojno besedilno komunikacijo v realnem času ali v kombinaciji s komunikacijo z govorom in videom ali z zagotavljanjem brezžične povezave s tehnologijami za omogočanje sluha;
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
Sprememba 190
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – točka 2
[....]
črtano
Sprememba 346/rev
Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 a (novo)
2a.   Storitve za pomoč uporabnikom
Storitve za pomoč uporabnikom (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti proizvoda in njegovi združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer z načini komunikacije, ki so dostopni uporabnikom s funkcijskimi omejitvami, tudi invalidom.
Sprememba 191
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – naslov
Avdiovizualne medijske storitve in s tem povezana oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi
Spletišča in spletne aplikacije avdiovizualnih medijskih storitev in s tem povezana oprema za potrošnike
Sprememba 192
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – naslov
A.  Storitve:
A.  Spletišča in spletne aplikacije:
Sprememba 193
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.   Storitve se zagotavljajo na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)   zagotavljanjem dostopnosti proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, v skladu s pravili iz točke B „Povezana terminalska oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“;
(a)  spletišča z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogočajo dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na voljo na ravni Unije in mednarodni ravni;
(b)   zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(b)   aplikacije na osnovi mobilnih naprav;
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (c) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(d)  zagotavljanje dostopnih informacij za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(e)  vključevanjem funkcij, praks, politik in postopkov ter sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami.
Sprememba 194
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – naslov
B.  Povezana oprema za potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi:
B.  Povezana oprema za potrošnike
Spremembi 195 in 293
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja:
1.  Oblikovanje in proizvodnja
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar je mogoče doseči z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki je zagotovljena na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo in opozorila);
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(c)  navodil za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
(c)  navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda;
(i)  vsebina navodil mora biti na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila; ter
(ii)  navodila morajo zagotavljati alternative za nebesedilne vsebine;
(d)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(d)  uporabniški vmesnik proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije);
(e)  zagotavljanjem funkcionalnosti proizvoda z vključitvijo funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(e)  funkcionalnost proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov; kar je mogoče doseči na primer z omogočanjem možnosti izbiranja, personalizacije in predvajanja storitev dostopa, kot so podnapisi za gluhe in naglušne, zvočni opis, govorjeni podnapisi in tolmačenje v znakovnem jeziku, z zagotavljanjem načinov za brezžično povezovanje s tehnologijami za omogočanje sluha ali z zagotavljanjem možnosti upravljanja za aktivacijo storitev dostopa za avdiovizualne storitve na enaki ravni kot pri primarnih medijih;
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
Sprememba 196
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2
[....]
črtano
Spremembi 197 in 308
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – naslov
Letalske, avtobusne, železniške in vodne storitve potniškega prevoza; spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza; storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem času; samopostrežni terminali, prodajni avtomati za vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza
Letalske, avtobusne, železniške in vodne storitve potniškega prevoza; spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza; storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem času; samopostrežni terminali, vključno s plačilnimi terminali, prodajni avtomati za vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza, mobilnosti in turističnih storitev
Spremembe 198, 294/rev, 303, 311, 315 in 316
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del A – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.   Storitve se zagotavljajo na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(a)  informacije o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi;
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(aa)   informacije o tem, kako uporabljati elemente dostopnosti storitve, vključno z dostopnostjo vozil in okoliške infrastrukture ter grajenega okolja, pa tudi informacije o zagotovljeni pomoči v skladu z uredbami (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (ES) št. 1371/2007 in (EU) št. 181/2011;
(iii)   v skladu s točko (b) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(ab)   v skladu s točko (b) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje zadevne storitve;
(b)  s pomočjo spletišč ter spletnih in mobilnih aplikacij, potrebnih za zagotavljanje storitve, z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča zaznavanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne digitalne in elektronske alternative, in na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije;
(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitev potniškega prevoza ter turističnih, nastanitvenih in gostinskih storitev; to vključuje prilagodljivost predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi zagotovitev dostopne elektronske alternative na zanesljiv način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije;
(ba)  s pomočjo storitev na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami, ki so potrebne za zagotavljanje storitve, z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča zaznavanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na zanesljiv način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami, ki so na voljo na ravni Unije in mednarodni ravni;
(c)  vključevanjem funkcij, praks, politik in postopkov ter sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami.
(c)  vključevanjem funkcij, praks, politik, postopkov in sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov, tudi s pomočjo storitev na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve, z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča zaznavanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na zanesljiv način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami, ki so na voljo na ravni Unije in mednarodni ravni.
To zadeva storitve, kot so pametno izdajanje vozovnic (elektronska rezervacija, nakup vozovnic, itd.), obveščanje potnikov v realnem času (časovni razporedi, obveščanje o motnjah v prometu, povezovalne storitve, nadaljevanje potovanja z drugimi načini prevoza itd.) in dodatne informacije o storitvi (npr. o osebju na postajah, dvigalih v okvari ali storitvah, ki začasno niso na voljo).
(ca)  storitve na osnovi mobilnih naprav, pametno izdajanje vozovnic in obveščanje v realnem času.
Sprememba 199
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del B
B.  Spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza:
črtano
(a)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami v Uniji in po svetu.
Sprememba 200
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del C
C.   storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem času;
črtano
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
(a)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (b) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
Sprememba 201
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del D – naslov
D.  samopostrežni terminali, prodajni avtomati za vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza:
D.  samopostrežni terminali, vključno s plačilnimi terminali, prodajni avtomati za vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev potniškega prevoza:
Spremembi 202 in 327
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del D – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja
1.  Oblikovanje in proizvodnja
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  zagotavljanjem informacij o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo in opozorila);
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(b)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(b)  uporabniški vmesnik proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije);
(c)  zagotavljanjem funkcionalnosti proizvoda z vključitvijo funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(c)  funkcionalnost proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov;
(d)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
(d)  skladnost proizvoda s podpornimi pripomočki in tehnologijami, vključno s tehnologijami za omogočanje sluha, kot so slušni aparati, telefonske tuljave, polževi vsadki in podporne slušne naprave; proizvod tudi omogoča uporabo osebnih slušalk.
Sprememba 352
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 a (novo)
1a.  Storitve za pomoč uporabnikom
Storitve za pomoč uporabnikom (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti proizvoda in njegovi združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer z načini komunikacije, ki so dostopni uporabnikom s funkcijskimi omejitvami, tudi invalidom.

Sprememba 203
Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del A – točka 2
[....]
črtano
Sprememba 204
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – Naslov
Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev; bančne storitve na osnovi mobilnih naprav; samopostrežni terminali, vključno z bankomati, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev
Bančne storitve za potrošnike; spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev; bančne storitve na osnovi mobilnih naprav; samopostrežni terminali, vključno s plačilnimi terminali in bankomati, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev
Spremembe 205, 295 in 304
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del A – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.  Storitve se zagotavljajo na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  zagotavljanjem dostopnosti proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, v skladu s pravili iz točke D;
(a)  proizvode, ki jih ponudniki storitev uporabljajo pri opravljanju zadevnih storitev, v skladu s pravili iz dela D tega oddelka;
(b)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(b)  informacije o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi. Te informacije so razumljive, vendar ne presegajo ravni kompleksnosti, ki je višja od stopnje B2 (zgornja srednja raven) skupnega referenčnega okvira Sveta Evrope za jezike;
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (c) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(ba)   elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletišči in spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve, in vključno z informacijami o elektronski identifikaciji, varnosti in načinih plačila.
(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(d)  vključevanjem funkcij, praks, politik in postopkov ter sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami.
(d)  funkcije, prakse, politike, postopke in spremembe pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov.
(da)  bančne storitve na osnovi mobilnih naprav.
Sprememba 206
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del B
B.  Spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev;
črtano
Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
(a)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
Sprememba 207
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del C
C.   Bančne storitve na osnovi mobilnih naprav;
črtano
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
(a)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (b) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
Sprememba 208
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del D – Naslov
D.  Samopostrežni terminali, vključno z bankomati, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev
D.  Samopostrežni terminali, vključno s plačilnimi terminali, bankomati, ki se uporabljajo za zagotavljanje bančnih storitev
Sprememba 209
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del D – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja
1.  Oblikovanje in proizvodnja
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim več uporabljajo za predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki je zagotovljena na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki so navedene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo in opozorila);
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(b)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(b)  uporabniški vmesnik proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije);
(c)  zagotavljanjem funkcionalnosti proizvoda z vključitvijo funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(c)  funkcionalnost proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov;
(d)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
(d)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
Sprememba 356
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del D – točka 1 a (novo)
1a.  Storitve za pomoč uporabnikom
Storitve za pomoč uporabnikom (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti proizvoda in njegovi združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer z načini komunikacije, ki so dostopni uporabnikom s funkcijskimi omejitvami, tudi invalidom.

Sprememba 210
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del D – točka 2
[....]
črtano
Sprememba 211
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – naslov
E-knjige
E-knjige in sorodna oprema
Sprememba 305
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.  Storitve se zagotavljajo na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz te direktive in vključuje:
(a)  zagotavljanjem dostopnosti proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, v skladu s pravili iz točke B „Proizvodi“;
(a)  proizvode, ki jih ponudniki storitev uporabljajo pri opravljanju zadevnih storitev, v skladu s pravili iz dela B tega oddelka;
(b)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(b)  informacije o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi ter zagotavljanje razpoložljivih informacij (metapodatkov) o značilnostih v zvezi z dostopnostjo proizvodov in storitev;
(i)   vsebina informacij mora biti na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (c) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(ba)   elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami in e-bralniki, potrebnimi za zagotavljanje zadevne storitve;
(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(c)  spletišča in aplikacije na osnovi mobilnih naprav z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(d)  zagotavljanjem dostopnih informacij za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(d)  zagotavljanjem dostopnih informacij za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(e)  vključevanjem funkcij, praks, politik in postopkov ter sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami.
(e)  vključevanje funkcij, praks, politik, postopkov in sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov, kar je treba doseči z zagotavljanjem navigacije po dokumentu, dinamičnih postavitev, možnosti sinhroniziranja avdio in video vsebine, tehnologije za pretvorbo besedila v govor in omogočanjem alternativnih pretvorb vsebine ter njeno interoperabilnost z različnimi podpornimi tehnologijami, in sicer na lahko zaznaven in razumljiv način, tako, da jo je mogoče zlahka uporabljati in da omogoča največjo združljivost z uporabniškimi sredstvi.
Sprememba 358
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del B – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
1.  Oblikovanje in proizvodnja Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z izpolnjevanjem naslednjih zahtev glede dostopnosti:
(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki so zagotovljene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)   informacije o uporabi proizvoda, ki so zagotovljene na proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila), so zagotovljene v več dostopnih oblikah in:
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(i)  so na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive;
(ii)  so razumljive;
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iii)  so zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(iv)  so v pisavi ustrezne velikosti in vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša berljivost v predvidljivih pogojih uporabe;
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(b)  embalaža proizvoda, vključno z vsebovanimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje) in navedba znamke, imena in tipa proizvoda:
(i)  izpolnjuje zahteve iz točke (a);
(ii)  uporabnike preprosto in natančno seznanja, kje ima proizvod elemente dostopnosti in kako je združljiv s podpornimi tehnologijami;
(c)  navodil za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
(c)  navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda ter njegovo shranjevanje in odstranjevanje, ki so zagotovljena ločeno ali na proizvodu, izpolnjujejo naslednje zahteve:
(i)  vsebina navodil mora biti na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila; ter
(i)  informacije morajo biti dane na voljo v dostopni spletni obliki in kot elektronski nespletni dokument, ki je zaznaven in uporaben, ter
(ii)  navodila morajo zagotavljati alternative za nebesedilne vsebine;
(ii)  proizvajalec navede elemente dostopnosti proizvoda in razloži, kako se uporabljajo in kako je proizvod združljiv s podpornimi tehnologijami;
(d)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(d)  zagotavljanje uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(e)  zagotavljanjem funkcionalnosti proizvoda z vključitvijo funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(e)  zagotavljanje funkcionalnosti proizvoda z vključitvijo funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
(f)   po potrebi združljivost s podpornimi pripomočki in tehnologijami.
Sprememba 214
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del B – točka 2
[...]
črtano
Spremembe 215, 296, 306 in 359
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen. To je mogoče doseči z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(a)  informacije o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi;
(i)  vsebina informacij je na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (b) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(aa)   v skladu s točko (b) se zagotovijo elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi in mobilnimi aplikacijami ter spletišči in vključno z informacijami o elektronski identifikaciji, varnosti in načinih plačila, potrebnimi za zagotavljanje storitve;
(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(b)  spletišča z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; obenem pa omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(ba)  e-trgovina na osnovi mobilnih naprav.
Spremembea 360
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 a (novo)
1a.  Storitve za pomoč uporabnikom Storitve za pomoč uporabnikom (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti storitve in njeni združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer z dostopnimi načini komunikacije za uporabnike s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi.
Sprememba 335
Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII a (novo)
ODDELEK VIIIa
Nastanitvene storitve
Storitve
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
(a)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(i)  na voljo so dane v dostopni spletni obliki in so zaznavne, jih je mogoče zlahka uporabljati, so razumljive in zanesljive v skladu s točko (b);
(ii)  v njih se navede in razloži, kako uporabljati elemente dostopnosti storitve in njihovo združljivost z različnimi podpornimi tehnologijami.
(b)  s pomočjo spletišč in spletnih aplikacij, potrebnih za zagotavljanje storitve, z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na zanesljiv način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami, ki so na voljo na ravni Unije in mednarodni ravni;
(c)  s pomočjo storitev na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje storitev e-trgovine, z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča zaznavanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na zanesljiv način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami, ki so na voljo na ravni Unije in mednarodni ravni;
(d)  tako, da so elektronska identifikacija, varnostni ukrepi in načini plačila, potrebni za zagotavljanje storitve, razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka uporabljati, so zanesljivi ter ne zmanjšujejo varnosti in zasebnosti uporabnika;
(e)  omogočanjem dostopnosti grajenega okolja za invalide v skladu z zahtevami iz oddelka X, tudi:
(i)  vseh skupnih območij (recepcija, vhod, objekti za prostočasno dejavnost, konferenčne sobe itd.);
(ii)  sob, v skladu z zahtevami iz oddelka X; najmanjše število dostopnih prostorov na objekt:
–  1 za invalide dostopna soba za objekte z manj kot 20 sobami
–  2 za invalide dostopni sobi za objekte z več kot 20 in manj kot 50 sobami
–  1 dodatna za invalide dostopna soba na vsakih dodatnih 50 sob.
2.  Storitve za pomoč uporabnikom
Storitve za pomoč uporabnikom (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), če so na voljo, zagotavljajo informacije o dostopnosti storitve in njeni združljivosti s podpornimi tehnologijami in storitvami, in sicer z dostopnimi načini komunikacije za uporabnike s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi.

Sprememba 216
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1
1.  Oblikovanje in proizvodnja
1.  Oblikovanje in proizvodnja
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi in osebami z oslabitvami, povezanimi s starostjo, lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z zagotavljanjem dostopnosti:
Proizvodi morajo biti oblikovani in proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s starostnimi oslabitvami lahko čim več uporabljajo za predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki je zagotovljena na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila) in ki:
(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki so zagotovljene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo, opozorila);
(i)  morajo biti na voljo za več kot eno čutilo;
(ii)  morajo biti razumljive;
(iii)  morajo biti zaznavne;
(iv)  morajo imeti primerno velikost pisave za predvidljive pogoje uporabe;
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(b)  embalažo proizvoda, vključno s predloženimi informacijami (odpiranje, zapiranje, uporaba, odstranjevanje);
(c)  navodil za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
(c)  navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda;
(i)  vsebina navodil mora biti na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila; ter
(ii)  navodila morajo zagotavljati alternative za nebesedilne vsebine;
(d)  zagotavljanjem uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije) v skladu s točko 2;
(d)  uporabniški vmesnik proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne povratne informacije);
(e)  zagotavljanjem funkcionalnosti proizvoda z vključitvijo funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 2;
(e)  funkcionalnost proizvoda z zagotavljanjem funkcij, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov;
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi pripomočki.
Spremembi 217 in 297/rev
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2
[...]
črtano
Sprememba 218
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. To je mogoče doseči z:
1.  Storitve morajo biti zagotovljene na način, da jih invalidi lahko čim več uporabljajo za razumno predvidljiv namen, kar se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz dela C oddelka I in vključuje:
(a)  z zagotavljanjem dostopnosti grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, vključno s prometno infrastrukturo, v skladu z delom C, brez poseganja v nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije za varstvo nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo;
(a)  grajeno okolje, kjer se storitev opravlja, vključno s prometno infrastrukturo, v skladu z delom C, brez poseganja v nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije za varstvo nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo;
(b)  z zagotavljanjem dostopnosti naprav, vključno z vozili, plovili in opremo za opravljanje storitve, kot sledi:
(b)  naprave, vključno z vozili, plovili in opremo za opravljanje storitve, kot sledi:
(i)  pri zasnovi njihovega grajenega prostora je treba upoštevati zahteve iz dela C v zvezi z vkrcanjem, izkrcanjem, gibanjem in uporabo;
(i)  pri zasnovi njihovega grajenega prostora je treba upoštevati zahteve iz dela C v zvezi z vkrcanjem, izkrcanjem, gibanjem in uporabo;
(ii)  informacije morajo biti na voljo na različne načine in zaznavne prek več kot enega čutila;
(iii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vizualne vsebine;
(c)  zagotavljanjem dostopnosti proizvodov, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, v skladu s pravili iz dela A;
(c)  proizvode, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, v skladu s pravili iz dela A;
(d)  zagotavljanjem informacij o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor sledi:
(d)  informacije o delovanju storitve ter njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi;
(i)  vsebina informacij mora biti na voljo v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za razvoj alternativnih podpornih oblik, predstavljenih na različne načine in preko več kot enega čutila;
(ii)  zagotoviti je treba alternative za nebesedilne vsebine;
(iii)  v skladu s točko (e) je treba zagotoviti elektronske informacije, vključno z zadevnimi spletnimi aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje storitve.
(e)   s pomočjo spletišč z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(e)  spletišča in mobilne naprave z dosledno in primerno dostopnostjo, ki uporabniku omogoča dojemanje, uporabo in razumevanje, vključno s prilagodljivostjo predstavitve vsebin in interakcije, po potrebi z zagotovitvijo dostopne elektronske alternative; na način, ki omogoča lažjo interoperabilnost z različnimi uporabniškimi sredstvi in podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni;
(f)  zagotavljanje dostopnih informacij za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(f)  informacije za lažje dopolnjevanje s podpornimi storitvami;
(g)  vključevanjem funkcij, praks, politik in postopkov ter sprememb pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi omejitvami.
(g)  funkcije, prakse, politike in postopke ter spremembe pri opravljanju storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb invalidov.
Sprememba 219
Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del C – točka 1 – uvodni del
1.  Da bi osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko neodvisno in predvidljivo uporabljale grajeno okolje, je treba pri dostopnosti področij z javnim dostopom upoštevati naslednje vidike:
1.  Da bi invalidi lahko neodvisno in predvidljivo uporabljali grajeno okolje, je treba pri dostopnosti področij z javnim dostopom upoštevati naslednje vidike:
Sprememba 220
Predlog direktive
Priloga I – oddelek X – točka 1
Da bi osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno z invalidi, lahko neodvisno in predvidljivo uporabljale grajeno okolje, kjer je storitev na voljo, je treba pri dostopnosti področij z javnim dostopom v skladu s členom 3(10) upoštevati naslednje vidike:
Da bi invalidi lahko neodvisno in predvidljivo uporabljali grajeno okolje, kjer je storitev na voljo, je treba pri dostopnosti področij z javnim dostopom v skladu s členom 3(10) upoštevati naslednje vidike:
Sprememba 221
Predlog direktive
Priloga II – oddelek 4 – točka 4.1
4.1.  Proizvajalec namesti oznako CE, kakor je navedeno v tej direktivi, na vsak proizvod, ki izpolnjuje veljavne zahteve iz te direktive.
črtano

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0188/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov