Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2017

Ingivna texter :

A8-0188/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Antagna texter
PDF 992kWORD 122k
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 september 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)
med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26,
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Syftet med detta direktiv är att bidra till en välfungerande inre marknaden genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och genom att undanröja hinder för den fria rörligheten för vissa tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att öka tillgången på tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden.
(1)  Syftet med detta direktiv är att bidra till en välfungerande inre marknad genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar och genom att undanröja hinder för den fria rörligheten för vissa tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att öka tillgången på information om tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden och göra denna information mer tillgänglig och praktiskt användbar.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Efterfrågan på tillgängliga produkter och tjänster är stor och antalet personer med funktionsnedsättning och/eller funktionsbegränsning kommer att öka avsevärt allt eftersom befolkningen i Europeiska unionen blir äldre. En miljö där produkter och tjänster är mer tillgängliga underlättar självständigt boende och ger möjlighet till ett samhälle som i högre grad är till för alla.
(2)  Efterfrågan på tillgängliga produkter och tjänster är stor och antalet personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning enligt vad som avses i artikel 1 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan kallad konventionen), kommer att öka avsevärt allt eftersom befolkningen i unionen blir äldre. En miljö där produkter och tjänster är mer tillgängliga är en förutsättning för självständigt boende och ger möjlighet till ett samhälle som i högre grad är till för alla.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  ”Allmän tillgänglighet”, ”design för alla” och ”jämställdhetsperspektiv” bör säkerställas i produkter, verktyg, apparater och tjänster för att de ska kunna användas allmänt av personer med funktionsnedsättning.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Skillnaderna mellan de olika lagar och andra författningar när det gäller produkters och tjänsters tillgänglighet för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, som medlemsstaterna har antagit skapar hinder för den fria rörligheten för sådana produkter och tjänster och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag, drabbas särskilt mycket av sådana hinder.
(3)  Skillnaderna mellan de olika lagar och andra författningar när det gäller vissa produkters och tjänsters tillgänglighet för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, som medlemsstaterna har antagit skapar hinder för deras fria rörlighet och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. För andra produkter kommer skillnaderna sannolikt att öka till följd av ikraftträdandet av konventionen. Ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag, drabbas särskilt mycket av sådana hinder.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Konsumenter som köper tillgängliga produkter och mottagare av tillgängliga tjänster får betala höga priser på grund av den begränsade konkurrensen bland leverantörerna. De potentiella fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den samhälleliga och tekniska utvecklingen, minskar på grund av splittringen bland de nationella reglerna.
(5)  Konsumenter som köper tillgängliga produkter, och i synnerhet tekniska hjälpmedel, och mottagare av tillgängliga tjänster får betala höga priser på grund av den begränsade konkurrensen bland leverantörerna. De potentiella fördelarna med att utbyta erfarenheter med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den samhälleliga och tekniska utvecklingen, minskar på grund av splittringen bland de nationella reglerna.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att tillnärma de nationella åtgärderna på unionsnivå för att sätta stopp för splittringen på marknaden för tillgängliga produkter och tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för att underlätta handel och rörlighet över gränserna och för att hjälpa ekonomiska aktörer att koncentrera resurser på innovation i stället för att använda dem till att uppfylla splittrade rättsliga krav i unionen.
(6)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att tillnärma de nationella åtgärderna på unionsnivå för att sätta stopp för splittringen på marknaden för tillgängliga produkter och tjänster, för att skapa stordriftsfördelar, för att underlätta handel över gränserna, fri rörlighet för produkter och tjänster och fri rörlighet för personer, inbegripet personer med funktionsnedsättning, och för att hjälpa ekonomiska aktörer att koncentrera resurser på innovation i stället för att använda dem till att täcka kostnader som uppstår på grund av uppsplittrad lagstiftning.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  I artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) föreskrivs att unionen ska bekämpa all diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet. Artikel 19 i EUF-fördraget ger dessutom unionen befogenhet att anta rättsakter för att bekämpa sådan diskriminering.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktiv syftar särskilt till att till fullo tillgodose rätten för personer med funktionsnedsättning att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, deras integration i samhället och arbetslivet och deras deltagande i lokalsamhället samt till att främja tillämpningen av artikel 26 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
(9)  Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att till fullo tillgodose rätten för personer med funktionsnedsättning och äldre personer att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, deras integration i samhället och arbetslivet och deras deltagande i lokalsamhället samt till att främja tillämpningen av artiklarna 21, 25 och 26 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 250
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
9a.   Bättre tillgänglighet för produkter och tjänster kommer inte bara att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning, utan även för personer med andra permanenta eller tillfälliga funktionsbegränsningar, såsom äldre personer, gravida kvinnor och personer som reser med bagage. Därför är det viktigt att såväl personer med funktionsnedsättning som personer med permanenta eller tillfälliga funktionsbegränsningar tas med i direktivet, för att direktivet ska bli till verklig nytta för fler personer i samhället och säkerställa att de kan leva självständigt.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
(9b)  Funktionsnedsättning är vanligare bland kvinnor än bland män i unionen. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för flera former av diskriminering och stöter på stora svårigheter att helt utöva sina grundläggande rättigheter och friheter. I dessa olika diskrimineringsformer ingår fysiskt, emotionellt, sexuellt, ekonomiskt och institutionellt våld. De omfattar även diskriminering vid tillträde till utbildning och anställning, vilket kan leda till social isolering och psykiska trauman. I sin egenskap av omsorgsgivare för familjemedlemmar med funktionsnedsättning påverkas kvinnor också på ett oproportionerligt sätt av funktionsnedsättning och utsätts oftare än män för diskriminering på grund av anknytning. Mot bakgrund av detta behövs insatser för att säkerställa lika behandling, och positiva åtgärder och politik för kvinnor med funktionsnedsättning och mödrar till barn med funktionsnedsättning är en grundläggande mänsklig rättighet och en etisk skyldighet.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Det övergripande målet med strategin för den digitala inre marknaden är att uppnå hållbara ekonomiska och sociala vinster från en sammankopplad digital inre marknad. Eftersom näthandeln över gränserna fortfarande är mycket begränsad har konsumenterna i unionen ännu inte tillgång till alla fördelar vad gäller priser och urval som den inre marknaden kan ge. Splittringen begränsar också efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. Det behövs även samordnade åtgärder för att nytt elektroniskt innehåll ska bli helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Därför är det nödvändigt att harmonisera tillgänglighetskraven inom hela den digitala inre marknaden och se till att invånare i EU kan utnyttja den, oavsett förmåga.
(10)  Det övergripande målet med strategin för den digitala inre marknaden är att uppnå hållbara ekonomiska och sociala vinster från en sammankopplad digital inre marknad som underlättar handeln och ökar sysselsättningen inom unionen. Eftersom näthandeln över gränserna fortfarande är mycket begränsad har konsumenterna i unionen ännu inte tillgång till alla fördelar vad gäller priser och urval som den inre marknaden kan ge. Splittringen begränsar också efterfrågan på gränsöverskridande e-handelstransaktioner. Det behövs även samordnade åtgärder för att nytt elektroniskt innehåll ska bli helt tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Därför är det nödvändigt att harmonisera tillgänglighetskraven inom hela den digitala inre marknaden och se till att invånare i EU kan utnyttja den, oavsett förmåga.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)   I artikel 4 i konventionen uppmanas konventionsstaterna att genomföra eller främja forskning om och utveckling av ny teknik, och främja tillgång till och användning av ny teknik, inbegripet informations- och kommunikationsteknik, rörlighetshjälpmedel, utrustning och tekniska hjälpmedel som lämpar sig för personer med funktionsnedsättning. Konventionen uppmanar även till prioritering av teknik till överkomliga priser.
Ändring 232
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
(12b)  När det gäller järnvägssektorn innehåller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/7971a kommissionens förordning (EU) nr 1300/20141b (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för personer med nedsatt rörlighet) uttryckliga hänvisningar till, och genomför, de tillgänglighetskrav som anges i artikel 9 i konventionen. Detta innebär att tillgängligheten inom järnvägssektorn för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet regleras i dessa rättsakter. För att säkerställa konsekvens mellan direktiv (EU) 2016/797 och kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014, å ena sidan, och detta direktiv å andra sidan, bör man vid varje kommande översyn av de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet för personer med nedsatt rörlighet ta hänsyn till de tillgänglighetskrav som följer av den europeiska rättsakten om tillgänglighet.
________________
la Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).
lb Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).
Ändring 233
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  När konventionen träder i kraft i medlemsstaternas nationella rättsordning innebär det att kompletterande nationella bestämmelser om tillgänglighet för produkter och tjänster måste antas, vilket utan unionens åtgärder skulle öka skillnaderna ytterligare mellan de nationella bestämmelserna.
(13)  När konventionen träder i kraft i medlemsstaternas nationella rättsordning innebär det att kompletterande nationella bestämmelser om tillgänglighet för produkter och tjänster och den bebyggda miljön när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster måste antas, vilket utan unionens åtgärder skulle öka skillnaderna ytterligare mellan de nationella bestämmelserna.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)   Utöver de krav som fastställs i detta direktiv behövs det insatser för att genomföra och verkställa unionslagstiftningen om passagerares rättigheter i flyg-, tåg- och busstrafik samt i trafiken på inre vattenvägar. Dessa insatser bör koncentrera sig på intermodala aspekter i syfte att främja obehindrad tillgänglighet, inbegripet aspekter såsom infrastruktur och fordon.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Kommissionen bör uppmuntra städernas myndigheter att i sina planer för hållbar rörlighet i städer ta med frågan om obehindrad tillgänglighet till kollektivtrafiken, och att regelbundet offentliggöra förteckningar över bästa praxis på området obehindrad tillgänglighet till kollektivtrafik i städer och till rörlighet i städer.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  EU:s handikappstrategi 2010–2020, Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU33, som är i linje med konventionen, anges tillgänglighet som ett av åtta åtgärdsområden och målet är att säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster.
(15)  I kommissionens meddelande av den 15 november 2010 EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU, som är i linje med konventionen, anges tillgänglighet, som är en grundläggande förutsättning för deltagande i samhället, som ett av åtta åtgärdsområden, och målet är att säkerställa tillgänglighet för produkter och tjänster.
__________________
33 KOM(2010) 636.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv är resultatet av en undersökning som genomfördes samtidigt som konsekvensbedömningen utarbetades och där man fastställde vilka produkter och tjänster som är relevanta för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och äldre personer, och för vilka medlemsstaterna har antagit eller sannolikt kommer att anta olika nationella tillgänglighetskrav.
(16)  Produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv är resultatet av en undersökning som genomfördes samtidigt som konsekvensbedömningen utarbetades och där man fastställde vilka produkter och tjänster som är relevanta för personer med funktionsnedsättning, och för vilka medlemsstaterna har antagit eller sannolikt kommer att anta olika nationella tillgänglighetskrav.
Ändring 227
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU1a fastställs ett antal skyldigheter för leverantörer av audiovisuella medietjänster. Det är därför mer lämpligt att inkludera tillgänglighetskrav i det direktivet.
Vad gäller webbplatser och tjänster för mobila enheter omfattar emellertid direktiv 2010/13/EU endast audiovisuella medietjänsters innehåll. Strukturen för webbplatser och tjänster för mobila enheter samt allt innehåll som inte omfattas av direktiv 2010/13/EU bör därför ingå i det här direktivets tillämpningsområde.
Det här direktivet bör omfatta tillgänglighetskrav för utrustning för telefonitjänster och webbplatser. Det här direktivet bör även omfatta tillgänglighetskrav för telefonitjänster, förutsatt att de inte omfattas av någon annan unionsrättsakt som erbjuder minst samma skyddsnivå som det här direktivet. I det senare fallet bör den berörda unionsrättsakten ha företräde framför det här direktivet.

_______________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Varje produkt och tjänst måste uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och äldre personer. E-handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller också internetförsäljning av tjänster enligt artikel 1.2 a–e i detta direktiv.
(17)  Varje produkt och tjänst som omfattas av detta direktiv och släpps ut på marknaden efter direktivets tillämpningsdatum bör uppfylla de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 och som förtecknas i bilaga I för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. E-handelns tillgänglighetsskyldigheter gäller också internetförsäljning av tjänster enligt leden a–e i artikel 1.2 i detta direktiv.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Även om en tjänst eller en del av en tjänst lagts ut på underentreprenad till tredje part bör denna tjänsts tillgänglighet inte äventyras, och tjänsteleverantörerna bör uppfylla de skyldigheter som fastställs i detta direktiv. Tjänsteleverantörer bör även säkerställa lämplig och kontinuerlig utbildning av sin personal så att denna har kunskaper i hur man använder tillgängliga produkter och tjänster. Denna utbildning bör omfatta frågor såsom informationskampanjer, rådgivning och reklam.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Det är nödvändigt att införa tillgänglighetskraven på det sätt som är minst betungande för de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna, framför allt genom att endast inbegripa de produkter och tjänster som noggrant har valts ut.
(18)  Å ena sidan är det nödvändigt att införa tillgänglighetskraven på det sätt som är mest effektivt och minst betungande för de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna, framför allt genom att endast inbegripa de produkter och tjänster som noggrant har valts ut och som släpps ut på marknaden efter det att detta direktiv har börjat tillämpas. Å andra sidan är det nödvändigt att ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt genomföra tillgänglighetskraven i detta direktiv, samtidigt som hänsyn särskilt tas till livscykeln för självbetjäningsterminaler, biljettautomater och incheckningsautomater. Även de små och medelstora företagens särskilda ställning på EU:s inre marknad bör beaktas. Dessutom bör mikroföretag, på grund av sin storlek, sina resurser och sin karaktär, inte vara skyldiga att uppfylla tillgänglighetskraven i detta direktiv eller att tillämpa förfarandet i artikel 12 för att få undantas från skyldigheterna i detta direktiv.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
(20a)  För att säkerställa en mer välfungerande inre marknad bör de nationella myndigheterna använda de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv vid tillämpningen av de tillgänglighetsrelaterade bestämmelser i den unionslagstiftning som avses i detta direktiv. Detta direktiv bör dock inte ändra den obligatoriska eller frivilliga karaktären hos bestämmelser i sådan annan unionslagstiftning. När tillgänglighetskrav tillämpas i enlighet med dessa andra rättsakter bör detta direktiv således säkerställa att samma krav gäller i hela unionen.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  I kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv34 ingår tillgänglighetskrav för vissa av de offentliga myndigheternas webbplatser. Dessutom föreslås i direktivet att en grund för en övervaknings- och rapporteringsmetod upprättas för att kontrollera att berörda webbplatser uppfyller kraven i direktivet. Såväl tillgänglighetskraven som övervaknings- och rapporteringsmetoden som ingår i direktivet ska gälla offentliga myndigheters webbplatser. För att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför samma tillgänglighetskrav oavsett typen av reglerad webbplats, bör tillgänglighetskraven som anges i detta direktiv vara anpassade till dem i förslaget till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser. E-handelsverksamhet på den offentliga sektorns webbplatser som inte omfattas av det direktivet, omfattas av detta förslag, för att säkerställa att internetförsäljningen av produkter och tjänster är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och äldre personer, oavsett om det handlar om offentlig eller privat försäljning.
(21)   I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/210234 ingår tillgänglighetskrav för offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Det direktivet innehåller dock en specifik förteckning över undantag, eftersom en oproportionerligt stor börda skapas när visst innehåll på webbplatser och i mobila applikationer och vissa typer av webbplatser och mobila applikationer ska göras fullt tillgängliga . Dessutom upprättas enligt direktivet en grund för en övervaknings- och rapporteringsmetod för att kontrollera att berörda webbplatser och mobila applikationer uppfyller kraven i direktivet. Såväl tillgänglighetskraven som övervaknings- och rapporteringsmetoden som ingår i direktivet ska gälla offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. För att säkerställa att de berörda myndigheterna genomför samma tillgänglighetskrav oavsett typen av reglerad webbplats och mobila applikationer, bör tillgänglighetskraven som anges i detta direktiv vara anpassade till dem i direktiv (EU) 2016/2102. E-handelsverksamhet på offentliga myndigheters webbplatser och i mobila applikationer som inte omfattas av det direktivet omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, för att säkerställa att internetförsäljningen av produkter och tjänster är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, oavsett om det handlar om offentlig eller privat försäljning.
__________________
__________________
34 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser, COM(2012) 721.
34 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Vissa aspekter av de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv, särskilt skyldigheterna i bilaga I avseende tillhandahållande av information, täcks redan av befintliga unionsrättsakter på transportområdet. Dessa rättsakter inbegriper Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 1a och kommissionens förordningar (EU) nr 1300/20141b och (EU) nr 454/20111c när det gäller järnvägstransport, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/20111d när det gäller busstransport, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/20101e när det gäller sjötransport. För att säkerställa konsekvent reglering och förutsägbarhet för de ekonomiska aktörer som omfattas av dessa rättsakter, bör de relevanta kraven enligt detta direktiv anses vara uppfyllda när de relevanta delarna av dessa rättsakter är uppfyllda. När tillgänglighetskrav inte omfattas av dessa rättsakter, exempelvis kravet att göra flygbolags webbplatser tillgängliga, bör dock detta direktiv gälla.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 3.12.2007, s. 14).
1b Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).
1c Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (EUT L 123, 12.5.2011, s. 11).
1d Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1).
1e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EU) nr 2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1).
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)
(22b)  Detta direktiv syftar till att komplettera den befintliga sektoriella unionslagstiftning genom att täcka aspekter som ännu inte omfattas av den lagstiftningen.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 22c (nytt)
(22c)  Fastställandet av detta direktivs tillämpningsområde när det gäller kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten bör grundas på befintlig sektorslagstiftning om passagerares rättigheter. När det gäller vissa typer av transporttjänster som inte omfattas av detta direktiv bör medlemsstaterna kunna uppmuntra tjänsteleverantörerna att tillämpa de relevanta tillgänglighetskrav som anges i det här direktivet.
Ändring 223 och 228
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  I vissa situationer skulle gemensamma tillgänglighetskrav för den bebyggda miljön underlätta den fria rörligheten för de berörda tjänsterna och för personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X gör detta direktiv det därför möjligt för medlemsstaterna att inkludera den bebyggda miljö som används vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av direktivet.
(23)  I vissa situationer är tillgängligheten till den bebyggda miljön en nödvändig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning faktiskt ska kunna använda de berörda tjänsterna. För att säkerställa överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X bör man därför genom detta direktiv göra det obligatoriskt för medlemsstaterna att inkludera den bebyggda miljö som används vid tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av direktivet. Dessa tillgänglighetskrav bör gälla vid anläggning av ny infrastruktur eller vid omfattande renoveringar.
Tillgänglighetskraven bör emellertid vara tillämpliga enbart vid anläggning av ny infrastruktur eller vid omfattande renoveringar.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)
(23a)   Det är inte nödvändigt att detta direktiv ändrar befintlig unionslagstiftning som föreskriver frivillig efterlevnad av tillgänglighetskraven.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 24
(24)  När det gäller unionens rättsakter som fastställer skyldigheter om tillgänglighet utan att ange tillgänglighetskrav eller specifikationer måste det föreskrivas att tillgänglighet ska definieras med hänvisning till tillgänglighetskraven i detta direktiv. Så är fallet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU36 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU37, som ställer krav på att tekniska specifikationer och tekniska eller funktionella krav för koncessioner, arbeten eller tjänster som omfattas av dessa direktiv ska ta hänsyn till tillgänglighetskriterier för personer med funktionsnedsättning eller till design för alla.
(24)  När det gäller unionens rättsakter som fastställer skyldigheter om tillgänglighet utan att ange tillgänglighetskrav eller specifikationer måste det föreskrivas att tillgänglighet ska definieras med hänvisning till tillgänglighetskraven i detta direktiv. Dessa rättsakter inkluderar Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU35, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU36 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU37, som ställer krav på att tekniska specifikationer och tekniska eller funktionella krav för koncessioner, arbeten eller tjänster som omfattas av dessa direktiv ska ta hänsyn till tillgänglighetskriterier för personer med funktionsnedsättning eller till design för alla.
__________________
__________________
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).
35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).
36Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
36Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)
(24a)  Skyldigheten att säkerställa att transportinfrastruktur i det transeuropeiska transportnätet är tillgänglig fastslås i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/20131a. Tillgänglighetskraven i detta direktiv bör även gälla för vissa delar av den transportinfrastruktur som regleras av den förordningen, i den mån de produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv och de infrastrukturer och bebyggda miljöer som är knutna till dessa tjänster är avsedda att användas av passagerare.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 24b (nytt)
(24b)  Det är dock inte lämpligt att detta direktiv ändrar bestämmelsernas obligatoriska eller frivilliga karaktär i denna övriga unionslagstiftning, såsom artikel 67 i direktiv 2014/24/EU om tilldelningskriterier som de upphandlande myndigheterna kan använda för att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Om de anses vara kopplade till ämnet för upphandlingen i fråga, är det möjligt att inkludera potentiellt sociala aspekter. När tillgänglighetskrav tillämpas enligt annan unionslagstiftning bör detta direktiv således säkerställa att samma krav gäller i hela unionen.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Tillgänglighet bör uppnås genom att hinder undanröjs och förebyggs, främst genom design för alla användares behov. Tillgängligheten bör inte utesluta rimlig anpassning när så krävs i nationell lagstiftning eller i unionsrätten.
(25)  Tillgänglighet bör uppnås genom att hinder undanröjs och förebyggs, främst genom design för alla användares behov. Enligt konventionen innebär det synsättet att utformningen av produkter, miljöer, program och tjänster ska vara sådan att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla människor utan behov av anpassning eller specialutformning. Enligt konventionen ska begreppet ”design för alla” inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där sådana behövs. Tillgängligheten bör inte utesluta rimlig anpassning när så krävs i nationell lagstiftning eller i unionsrätten.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)
(25a)  Det faktum att en produkt eller tjänst omfattas av detta direktiv leder inte automatiskt till att den omfattas av rådets direktiv 93/42/EEG1a.
__________________
1aRådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)
(25b)  När man identifierar och klassificerar de behov hos personer med funktionsnedsättning som en produkt eller tjänst är avsedd att tillgodose, bör principen om design för alla beaktas i enlighet med den allmänna kommentar nr 2 (2014) som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning skrivit om artikel 9 i konventionen.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  Detta direktiv bör grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/ 2008/EG38 eftersom det rör produkter som redan omfattas av andra unionsrättsakter, och på så sätt säkerställs enhetlighet i unionens lagstiftning.
(27)  Detta direktiv bör grundas på Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG38 eftersom det rör produkter som redan omfattas av andra unionsrättsakter, och på så sätt säkerställs enhetlighet i unionens lagstiftning. Det är dock inte lämpligt att detta direktiv omfattar beslutets säkerhetsrelaterade bestämmelser, exempelvis bestämmelser om återkallande, eftersom en icke-tillgänglig produkt inte är en farlig produkt.
__________________
__________________
38 Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).
38 Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 82).
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 28
(28)  Alla ekonomiska aktörer som ingår i leverans- och distributionskedjan bör se till att de endast tillhandahåller sådana produkter på marknaden som överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna i enlighet med varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.
(28)  Alla ekonomiska aktörer som omfattas av detta direktiv och som ingår i leverans- och distributionskedjan bör se till att de endast tillhandahåller sådana produkter på marknaden som överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det är nödvändigt att göra en tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna i enlighet med varje aktörs roll i leverans- och distributionsprocessen.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 29
(29)  De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att produkter och tjänster överensstämmer med erforderliga krav, för att säkerställa en hög nivå när det gäller skydd av tillgängligheten och garantera rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden.
(29)  De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att produkter och tjänster överensstämmer med erforderliga krav, för att uppnå förbättrad tillgänglighet och garantera rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Skäl 30
(30)  Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse. Skyldigheterna i fråga om bedömning av överensstämmelse bör därför ligga kvar hos tillverkaren.
(30)  Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra hela bedömningen av överensstämmelse. Ansvaret för den bedömningen bör dock inte enbart ligga hos tillverkaren. En stärkt marknadskontrollmyndighet skulle kunna spela en viktig roll i bedömningsförfarandet.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 32
(32)  Importörerna bör se till att de produkter från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv, och framför allt att tillverkarna genomför lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse avseende dessa produkter.
(32)  Importörerna bör se till att de produkter från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv, genom att förse den behöriga marknadskontrollmyndigheten med all information som behövs för att genomföra lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse avseende dessa produkter.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 36
(36)  Av proportionalitetsskäl bör tillgänglighetskraven endast gälla så länge de inte ålägger den berörda ekonomiska aktören en oproportionerligt stor börda eller kräver en ändring av produkterna och tjänsterna som innebär en grundläggande ändring av dem i enlighet med de angivna kriterierna.
(36)  Av proportionalitetsskäl bör tillgänglighetskraven inte ålägga den berörda ekonomiska aktören en oproportionerligt stor börda eller kräva en ändring av produkterna och tjänsterna som innebär en grundläggande ändring av dem i enlighet med de angivna kriterierna. Det måste dock finnas kontrollmekanismer för att kontrollera berättigande till undantag från tillgänglighetskravens tillämplighet.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)
(36a)   Vid bedömning av om tillgänglighetskraven är uppfyllda ålägger de ekonomiska aktörerna en oproportionerligt stor börda, bör hänsyn tas till dessa ekonomiska aktörers storlek, resurser och karaktär och till deras uppskattade kostnader för och fördelar av att kraven uppfylls, jämfört med de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. Denna analys av kostnader och fördelar bör ta hänsyn till bland annat hur ofta och under hur lång tid den berörda produkten eller tjänsten används, inklusive det uppskattade antalet personer med funktionsnedsättning som använder den berörda produkten eller tjänsten, livslängden för infrastruktur och produkter som används i samband med tillhandahållandet av en tjänst och antalet kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga, även sådana som erbjuds av leverantörer av kollektivtrafiktjänster. Vid bedömning av huruvida uppfyllandet av tillgänglighetskraven leder till en oproportionerligt stor börda bör endast legitima skäl beaktas. Avsaknad av prioriteringar, tidsbrist eller bristande kunskaper bör inte anses utgöra legitima skäl.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Skäl 39
(39)  För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med tillämpliga krav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för produkter och tjänster som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201239 och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. Kommissionen har redan utfärdat ett antal standardiseringsbegäranden om tillgänglighet till de europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket skulle vara relevant för utarbetandet av harmoniserade standarder.
(39)  För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med tillämpliga tillgänglighetskrav är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för produkter och tjänster som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav. Kommissionen har redan utfärdat ett antal standardiseringsbegäranden om tillgänglighet till de europeiska standardiseringsorganisationerna, vilket skulle vara relevant för utarbetandet av harmoniserade standarder.
__________________
__________________
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut nr 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
Ändring 43
Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)
(39a)  I förordning (EU) nr 1025/2012 fastställs ett förfarande för formella invändningar mot harmoniserade standarder som inte anses uppfylla kraven i detta direktiv.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Skäl 40
(40)  Om det saknas harmoniserade standarder och om de behövs för marknadsharmoniseringen bör kommissionen kunna anta genomförandeakter med gemensamma tekniska specifikationer för de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv.
(40)  EU-standarder bör vara marknadsdrivna, ta hänsyn till allmänintresset och de politiska mål som tydligt uttalats i kommissionens begäran till en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer om utarbetande av harmoniserade standarder och grundas på samförstånd. Användning av tekniska specifikationer bör därför endast vara en sista utväg. Kommissionen bör kunna anta tekniska specifikationer till exempel när standardiseringsprocessen är blockerad för att de berörda parterna inte kan komma överens och otillbörliga förseningar skapas i fråga om fastställande av ett krav som skulle vara omöjligt att tillämpa så länge någon lämplig standard inte godkänts, såsom kompatibilitet. Kommissionen bör låta det gå tillräckligt lång tid efter sin begäran till en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer om utarbetande av förslag till harmoniserade standarder innan den antar en teknisk specifikation avseende samma tillgänglighetskrav. Kommissionen bör inte anta en teknisk specifikation utan att först ha försökt se till att tillgänglighetskraven täcks genom det europeiska standardiseringssystemet. Kommissionen bör inte använda förfarandet för antagande av tekniska specifikationer för att kringgå det europeiska standardiseringssystemet.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)
(40a)  I syfte att fastställa harmoniserade standarder och tekniska specifikationer som uppfyller de tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv för produkterna och tjänsterna på effektivast möjliga sätt, bör kommissionen, när så är genomförbart, involvera europeiska paraplyorganisationer för personer med funktionsnedsättning och alla andra berörda parter i beslutsprocessen.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)
(42a)  När marknadskontrollmyndigheterna utför marknadskontroll av produkter bör de se över bedömningen i samarbete med personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder funktionsnedsatta och deras intressen.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Skäl 44
(44)  CE-märkningen som visar att en produkt överensstämmer med tillgänglighetskraven i detta direktiv, är det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse i vid bemärkelse. Detta direktiv bör följa de allmänna principer för CE-märkning som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200840 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.
(44)  Detta direktiv bör följa de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200840 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter. Utöver en försäkran om överensstämmelse bör tillverkaren på ett kostnadseffektivt sätt informera konsumenterna om sina produkters tillgänglighet genom ett meddelande på förpackningen.
__________________
__________________
40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
Ändring 48
Förslag till direktiv
Skäl 45
(45)  Genom att anbringa CE‑märkningen på en produkt försäkrar tillverkaren, i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008, att produkten överensstämmer med alla tillämpliga tillgänglighetskrav och att han tar på sig det fulla ansvaret för detta.
(45)  En produkt som inte överensstämmer med de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3 ska inte i sig anses utgöra en allvarlig risk i den mening som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Skäl 48
(48)  Medlemsstaterna förväntas säkerställa att marknadskontrollsmyndigheterna kontrollerar att de ekonomiska aktörerna uppfyller de kriterier som avses i artikel 12.3 i enlighet med kapitel V.
(48)  Medlemsstaterna förväntas säkerställa att marknadskontrollsmyndigheterna kontrollerar att de ekonomiska aktörerna uppfyller de kriterier som avses i artikel 12.3 i enlighet med kapitel V och att de regelbundet samråder med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)
(48a)  Nationella databaser med all relevant information om graden av tillgänglighet för de produkter och tjänster som förtecknas i detta direktiv bör möjliggöra bättre inkludering av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i marknadskontrollen.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Skäl 49
(49)  Medlemsstaterna förväntas säkerställa att de behöriga myndigheter som anges i artikel 22 underrättar kommissionen om tillämpningen av de undantag som avses i artikel 22.1 samt inkluderar den bedömning som avses i punkt 2 i enlighet med kapitel VI.
(49)   Medlemsstaterna bör säkerställa att behöriga myndigheter underrättar kommissionen om tillämpningen av de undantag som fastställs i artikel 22. De berörda behöriga myndigheternas inledande bedömning bör på begäran överlämnas till kommissionen. Vid bedömning av om uppfyllandet av tillgänglighetskraven ålägger de behöriga myndigheterna en oproportionerligt stor börda, bör hänsyn tas till dessa behöriga myndigheters storlek, resurser och karaktär och till deras uppskattade kostnader för och fördelar av att kraven uppfylls, jämfört med de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. Denna analys av kostnader och fördelar bör ta hänsyn till bland annat hur ofta och under hur lång tid den berörda produkten eller tjänsten används, inklusive det uppskattade antalet personer med funktionsnedsättning som använder den berörda produkten eller tjänsten, livslängden för infrastruktur och produkter som används i samband med tillhandahållandet av en tjänst och hur många kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga, även sådana som erbjuds av leverantörer av kollektivtrafiktjänster. Vid bedömning av om efterlevnaden av tillgänglighetskraven leder till en oproportionerligt stor börda, bör endast legitima skäl beaktas. Avsaknad av prioriteringar, tidsbrist eller bristande kunskaper bör inte anses utgöra legitima skäl.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Skäl 50
(50)  Ett förfarande för skyddsåtgärder bör upprättas, vilket ska gälla endast om medlemsstaterna är oeniga om åtgärder som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta skyddsförfarande underrättas berörda parter om planerade åtgärder när det gäller produkter som inte uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så sätt kan myndigheterna för marknadskontroll få möjlighet att, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare skede när det gäller sådana produkter.
(50)  Ett förfarande för skyddsåtgärder bör upprättas, vilket ska gälla endast om medlemsstaterna är oeniga om åtgärder som en medlemsstat vidtagit. Enligt detta skyddsförfarande underrättas berörda parter om planerade åtgärder när det gäller produkter som inte uppfyller tillgänglighetskraven i detta direktiv. På så sätt kan myndigheterna för marknadskontroll få möjlighet att, i samarbete med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och med de berörda ekonomiska aktörerna, agera i ett tidigare skede när det gäller sådana produkter.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)
(51a)  I syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av proportionalitetsprincipen i fråga om skyldigheterna angående identifieringen av ekonomiska aktörer och vilka kriterier som bör användas för att avgöra huruvida uppfyllandet av en skyldighet enligt detta direktiv skulle leda till en oproportionerligt stor börda, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att fastställa den period under vilken ekonomiska aktörer måste kunna identifiera en ekonomisk aktör som har levererat en produkt till dem eller till vilken de har levererat en produkt samt för att ytterligare specificera de kriterier som ska beaktas för alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv i samband med bedömningen av huruvida bördan ska anses oproportionerligt stor, utan att ändra kriterierna. Perioden ska anges i förhållande till produktens livscykel. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.
__________________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Skäl 51b (nytt)
(51b)  Medlemsstaterna bör se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv och därmed upprätta lämpliga kontrollmekanismer, såsom efterhandskontroll av marknadskontrollmyndigheterna, för att verifiera att ett undantag från tillgänglighetskraven är berättigat. Vid behandling av klagomål avseende tillgänglighet bör medlemsstaterna följa principen om god förvaltning och i synnerhet se till att tjänstemäns skyldighet att fatta ett beslut om varje klagomål inom en rimlig tidsperiod uppfylls.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Skäl 52a (nytt)
(52a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att effektiva och snabba rättsmedel finns tillgängliga mot beslut som fattas av upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter när det gäller huruvida ett visst kontrakt ska hänföras till tillämpningsområdet för direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU. Med hänsyn till den befintliga rättsliga ramen rörande rättsmedel inom de områden som täcks av direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU, bör de områdena dock undantas från bestämmelserna om efterlevnad och påföljder i det här direktivet. Ett sådant undantagande påverkar inte medlemsstaternas fördragsenliga skyldigheter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)
(53a)  Tillgänglighetskraven enligt detta direktiv bör gälla för produkter som släpps ut på unionsmarknaden efter tillämpningsdatumet för de nationella åtgärder som införlivar detta direktiv, inbegripet redan använda och begagnade produkter som importeras från ett tredjeland och som släpps ut på unionsmarknaden efter det datumet.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Skäl 53b (nytt)
(53b)  Offentliga upphandlingskontrakt för varor, arbeten eller tjänster som omfattas av direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU och som tilldelats före den dag då detta direktiv ska börja tillämpas, bör dock fortsätta att genomföras i enlighet med de tillgänglighetskrav, om sådana finns, som specificeras i dessa offentliga kontrakt.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Skäl 53c (nytt)
(53c)  För att ge tjänsteleverantörer tillräckligt med tid för att anpassa sig till de krav som fastställs i detta direktiv är det nödvändigt att införa en övergångsperiod under vilken produkter som används vid tillhandahållandet av en tjänst inte måste uppfylla tillgänglighetskraven i detta direktiv. Med tanke på kostnaderna och den långa livslängden för uttagsautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater, är det lämpligt att föreskriva att sådana automater, när de används vid tillhandahållandet av tjänster, får fortsätta att användas fram till slutet av deras ekonomiskt bärkraftiga nyttjandeperiod.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Skäl 54a (nytt)
(54a)  Ibruktagandet av tillämpningar som ger information utifrån rumsliga datatjänster bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram på egen hand och på ett säkert sätt. De rumsliga data som används för sådana tillämpningar bör göra det möjligt att ge information som anpassats till de särskilda behoven hos personer med funktionsnedsättning.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel -1 (ny)
Artikel -1
Syfte
Detta direktiv syftar till att undanröja och förebygga hinder som uppstår på grund av olika tillgänglighetskrav och som inverkar på den fria rörligheten i medlemsstaterna för produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv. Det syftar också till att bidra till en välfungerande inre marknad genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen
1.  Kapitel I, II–V och VII gäller för följande produkter:
1.  Kapitel I, II–V och VII gäller för följande produkter som släpps ut på unionsmarknaden efter den … [datum då detta direktiv ska börja tillämpas]:
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a
a)  Datormaskinvara och operativsystem för generella användningsområden.
a)  Datormaskinvara och dess inbyggda operativsystem för generella användningsområden avsedda att användas av konsumenter.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)
iiia)  Betalterminaler.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led c
c)  Terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för telefonitjänster, för konsumentbruk.
c)  Terminalutrustning för telefonitjänster, för konsumentbruk.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led d
d)  Terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för audiovisuella medietjänster, för konsumentbruk.
d)  Terminalutrustning för audiovisuella medietjänster, för konsumentbruk.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led da (nytt)
da)  E-bokläsare.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – inledningen
2.  Kapitel I, II–V och VII gäller för följande tjänster:
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 gäller kapitel I, II–V och VII för följande tjänster som tillhandahålls efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas]:
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led -a (nytt)
-a)  Operativsystem, när de inte är inbyggda i datormaskinvaran och levereras till konsumenter som immateriella tillgångar.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led a
a)  Telefonitjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.
a)  Telefonitjänster och tillhörande terminalutrustning, för konsumentbruk.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b
b)  Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.
b)  Webbplatser och tjänster för mobila enheter för audiovisuella medietjänster.
Ändring 235, 236, 237, 238, 239 och 253
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c
c)  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten.
c)  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, samt de tjänster för rörlighet och för intermodala anslutningar som erbjuds i samband med dem, inklusive kollektivtrafik i städer, såsom nätverk för tunnelbana, tåg, spårväg, trådbuss och buss, när det gäller
i)  självbetjäningsterminaler på unionens territorium, inbegripet biljettförsäljningsautomater, betalterminaler och incheckningsautomater.
ii)   webbplatser, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation,
iii)   fordon med tillhörande infrastruktur och den bebyggda miljön, inklusive trappstegsfri tillgänglighet till alla offentliga stationer.
iv)  taxibilar och hyrbilar bland vilka det ingår en tillräcklig andel anpassade fordon.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led d
d)  Banktjänster.
d)  Banktjänster för konsumenter.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e
e)  E-böcker.
e)  E-böcker och relaterad utrustning för de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören, och tillgång till denna.
Ändring 240
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)
fa)   Turismtjänster, inklusive tillhandahållande av inkvartering och catering.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led a
a)  Offentlig upphandling och koncessioner som omfattas av direktiv 2014/23/EU42, direktiv 2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU.
a)  Offentlig upphandling och koncessioner som omfattas av direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU och direktiv 2014/25/EU, som utformats eller tilldelats efter den ... . [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].
__________________
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).
Ändring 74
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b
b)  Utarbetande och genomförande av program i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, i vilken det fastställs gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden43 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/201344.
b)  Utarbetande och genomförande av program i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/201343 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/201344, antagna eller genomförda efter den … [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].
__________________
__________________
43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006.
44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led c
c)  Anbudsförfaranden för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007.45
c)  offentliga tjänstekontrakt efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas] som tilldelas antingen genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden eller direkt för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007.45
__________________
__________________
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led d
d)  Transportinfrastruktur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013.46
d)  Transportinfrastruktur i enlighet med förordning (EU) nr 1315/2013, som utformats eller byggts efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].
__________________
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).
Ändring 79
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
3a.  Detta direktiv ska inte tillämpas på följande innehåll på webbplatser och i applikationer för mobila enheter:
a)  Filformat för dokument som offentliggjorts före den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].
b)  Kartor och karttjänster på nätet, om väsentlig information tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt för kartor som är avsedda för navigering.
c)  Innehåll från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram eller står under kontroll av den berörda ekonomiska aktören eller offentliga myndigheten.
d)  Webbplatsers och mobilapplikationers innehåll som kan klassificeras som arkiv, det vill säga endast innehåller innehåll som inte uppdaterats eller redigerats efter den ... [datum då detta direktiv ska börja tillämpas].
Ändring 80
Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
Undantagande av mikroföretag
Detta direktiv ska inte tillämpas på mikroföretag som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter och tjänster som omfattas av direktivets tillämpningsområde.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 1
1.  tillgängliga produkter och tjänster: produkter och tjänster som är förnimbara, funktionsdugliga och begripliga för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra.
1.  tillgängliga produkter och tjänster: produkter och tjänster som är förnimbara och kan fås att fungera och förstås av personer med funktionsnedsättning samt är tillräckligt robusta för att dessa personer ska kunna använda dem.
Ändring 82
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 2
2.  design för alla: utformning av produkter, miljöer, program och tjänster så att de i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Begreppet utesluter inte hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, där sådana behövs.
utgår
Ändring 83
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 5a (nytt)
5a.  tjänst: tjänst enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG1a.
____________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).
Ändring 84
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 5b (nytt)
5b.  tjänsteleverantör: en fysisk eller juridisk person som erbjuder eller tillhandahåller en tjänst som riktas mot unionsmarknaden.
Ändring 85
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 16a (nytt)
16a.  SMF: små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG1a.
____________________
1a Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
Ändring 86
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 19
19.  återkallelse: varje åtgärd för att ta tillbaka en produkt som redan tillhandahålls på marknaden för slutanvändaren.
utgår
Ändring 87
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 20a (nytt)
20a.  banktjänster för konsumenter: tjänster som gör det möjligt för konsumenter att öppna och använda betalkonton i unionen med grundläggande funktioner i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU1a.
____________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214).
Ändring 88
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 21
21.  e-handel: internetförsäljning av produkter och tjänster.
21.  e-handel: internetförsäljning av produkter och tjänster från företag till konsumenter inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG1a.
____________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”), EUT L 178, 17.7.2000, s. 1.
Ändring 89
Förslag till direktiv
Artikel 2 –led 1 – led 21a (nytt)
21a.  luftfartstjänster för passagerare: tjänster som tillhandahålls av lufttrafikföretag, researrangörer och flygplatsers ledningsenheter i den mening som avses i artikel 2 b–f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20061a.
____________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1);
Ändring 90
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 21b (nytt)
21b.  kollektivtrafiktjänster med buss: de tjänster som omfattas av artikel 2.1. och 2.2 i förordning (EU) nr 181/2011.
Ändring 91
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 21c (nytt)
21c.  kollektivtrafiktjänster på järnväg: all persontrafik på järnväg som omfattas av artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 1371/2007.
Ändring 92
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 21d (nytt)
21d.  kollektivtrafiktjänster på vatten: de persontrafiktjänster som omfattas av artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1177/2010.
Ändring 337
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led 21e (nytt)
21e.  tekniskt hjälpmedel: varje föremål, del av utrustning eller produktsystem som används för att öka, upprätthålla eller förbättra funktionsförmågan för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.
Ändring 93
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
3.  Följande självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater ska uppfylla kraven i avsnitt II i bilaga I.
3.  Följande självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och betalningsterminaler ska uppfylla kraven i avsnitt II i bilaga I.
Ändring 94
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
4.  Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.
4.  Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt III i bilaga I.
Ändring 95
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5
5.  Audiovisuella medietjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt IV i bilaga I.
5.  Webbplatser och tjänster för mobila enheter för audiovisuella medietjänster samt tillhörande utrustning för konsumentbruk ska uppfylla kraven i avsnitt IV i bilaga I.
Ändring 244
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6
6.  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation samt självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster ska uppfylla motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I.
6.  Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, och intermodala kollektivtrafiktjänster, inklusive tjänster med anknytning till kollektivtrafik i städer, rörlighet i städer, och den bebyggda miljön, webbplatser för sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation samt självbetjäningsterminaler såsom betalningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster, samt tjänster med anknytning till turism, såsom inkvarteringstjänster och cateringstjänster ska endast uppfylla motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I, ifall dessa krav inte redan omfattas av följande särlagstiftning: När det gäller järnvägstransport: förordning (EG) nr 1371/2007, förordning (EU) nr 1300/2014 och förordning (EU) nr 454/2011. När det gäller busstransport: förordning (EU) nr 181/2011. När det gäller transport till sjöss och på inre vattenvägar: förordning (EU) nr 1177/2010. När det gäller flygtransport: förordning (EG) nr 1107/2006.
Ändring 97
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7
7.  Banktjänster, webbplatser för sådana tjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inbegripet bankautomater för banktjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.
7.  Banktjänster för konsumenter, webbplatser för sådana tjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inbegripet betalterminaler och bankautomater för dessa banktjänster, ska uppfylla kraven i avsnitt VI i bilaga I.
Ändring 98
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8
8.  E-böcker ska uppfylla kraven i avsnitt VII i bilaga I.
8.  E-böcker och tillhörande utrustning ska uppfylla kraven i avsnitt VII i bilaga I.
Ändring 224
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 10
10.  Medlemsstaterna kan, mot bakgrund av nationella förhållanden, besluta att den bebyggda miljö som används av kollektivtrafikens kunder, inbegripet miljön som sköts av tjänsteleverantörer och av infrastrukturoperatörer liksom den bebyggda miljö som används av kunder till banker samt kundtjänstcenter och butiker för telefonoperatörer, ska uppfylla tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, för att de i högsta möjliga grad ska kunna användas av personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning.
10.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den bebyggda miljö som används av kollektivtrafikens kunder, inbegripet miljön som sköts av tjänsteleverantörer och av infrastrukturoperatörer liksom den bebyggda miljö som används av kunder till banktjänster för konsumenter samt kundtjänstcenter och butiker för telefonoperatörer, uppfyller tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1 vad gäller konstruktion av ny infrastruktur eller omfattande renoveringsarbeten på befintlig infrastruktur, för att i högsta möjliga grad kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Detta ska inte påverka unionsrättsakter eller nationell lagstiftning för skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.
Ändring 100
Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1
Medlemsstaterna ska inte, av skäl som har att göra med tillgänglighetskraven, förhindra att produkter och tjänster som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium.
Medlemsstaterna ska inte av skäl som har att göra med tillgänglighetskraven förhindra att produkter som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium. Medlemsstaterna ska inte av skäl som har att göra med tillgänglighetskraven förhindra att tjänster som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium.
Ändring 101
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
1.  När tillverkarna släpper ut sina produkter på marknaden ska de se till att dessa har konstruerats och tillverkats i enlighet med de tillämpliga tillgänglighetskraven i artikel 3.
1.  När tillverkarna släpper ut sina produkter på marknaden ska de se till att dessa har konstruerats och tillverkats i enlighet med de tillämpliga tillgänglighetskraven i artikel 3, utom om dessa krav inte kan uppfyllas på grund av att en anpassning av den berörda produkten skulle kräva en grundläggande förändring av produktens egentliga karaktär eller innebära en oproportionerligt stor börda för den berörda tillverkaren enligt artikel 12.
Ändring 102
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2
Om bedömningen har visat att produkten uppfyller de tillämpliga tillgänglighetskraven ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE‑märkningen.
Om bedömningen av överensstämmelse har visat att produkten uppfyller de tillämpliga tillgänglighetskraven enligt artikel 3 ska tillverkarna upprätta en EU‑försäkran om överensstämmelse som tydligt ska ange att produkten är tillgänglig.
Ändring 103
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
4.  Tillverkarna ska föra ett register över klagomål, produkter som inte uppfyller kraven och återkallade produkter, och ska informera distributörerna om alla sådana kontroller.
4.  Tillverkarna ska föra ett register över klagomål och över produkter som inte uppfyller kraven.
Ändring 104
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7
7.  Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
7.  Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
Ändring 105
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 8
8.  Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk vad gäller tillgänglighet ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter, i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
8.  Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om lämpligt dra tillbaka produkten. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter, i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
Ändring 106
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 9
9.  Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. Tillverkarna ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som de har släppt ut på marknaden och för att säkerställa överensstämmelse med de krav som avses i artikel 3.
9.  Tillverkarna ska på begäran av en behörig nationell myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. Tillverkarna ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att säkerställa överensstämmelse med detta direktiv.
Ändring 107
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a
a)  på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven,
a)  på begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven,
Ändring 108
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b
b)  på de behöriga nationella myndigheternas begäran samarbeta med dem om alla åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som omfattas av fullmakten.
b)  på de behöriga nationella myndigheternas begäran samarbeta med dem om alla åtgärder som vidtas för att säkerställa att de produkter som omfattas av fullmakten överensstämmer med detta direktiv.
Ändring 109
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
2.  Innan importörerna släpper ut en produkt på marknaden ska de försäkra sig om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga II. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som krävs i den bilagan, att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6.
2.  Innan importörerna släpper ut en produkt på marknaden ska de försäkra sig om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga II. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som krävs i den bilagan, att produkten åtföljs av de dokument som krävs och att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3
3.  Om en importör anser eller har skäl att tro att en produkt inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte släppas ut på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.
3.  Om en importör anser eller har skäl att tro att en produkt inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte släppas ut på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.
Ändring 111
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5
5.  Importörerna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och föreskrifter på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
5.  Importörerna ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.
Ändring 112
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7
7.  Importörerna ska föra ett register över klagomål, produkter som inte uppfyller kraven och återkallade produkter, och ska informera distributörerna om sådana kontroller.
7.  Importörerna ska föra ett register över klagomål och produkter som inte uppfyller kraven.
Ändring 113
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 8
8.  Importörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i artikel 3, ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att produkten ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk, ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
8.  Importörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte är förenlig med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att produkten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka produkten. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv, ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
Ändring 114
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 9
9.  Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna all den information och dokumentation som behövs för att visa att en produkt är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med produkter som de har släppt ut på marknaden.
9.  Importörerna ska på begäran av en behörig nationell myndighet lämna all den information och dokumentation som behövs för att visa att en produkt är förenlig med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att säkerställa att de produkter som de tillhandahållit på marknaden överensstämmer med de krav som avses i artikel 3.
Ändring 115
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
2.  Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och åtföljs av erforderliga dokument och av bruksanvisningar och information på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.
2.  Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten överensstämmer med detta direktiv och åtföljs av erforderliga dokument och av bruksanvisningar och information på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 5.5 och 5.6 och artikel 7.4.
Ändring 116
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Om distributörerna anser eller har skäl att tro att produkten inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte tillhandahållas på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.
3.  Om distributörerna anser eller har skäl att tro att produkten inte uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3 får produkten inte tillhandahållas på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska distributören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.
Ändring 117
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5
5.  Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som har tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv, ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att produkten ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
5.  Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som har tillhandahållits på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv, ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att produkten ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka produkten. Om produkten inte är förenlig med detta direktiv ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
Ändring 118
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6
6.  Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet lämna den information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som de tillhandahållit på marknaden.
6.  Distributörerna ska på begäran av en behörig nationell myndighet lämna den information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att säkerställa att de produkter som de tillhandahållit på marknaden överensstämmer med de krav som avses i artikel 3.
Ändring 119
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
2.  De ekonomiska aktörerna ska kunna lämna den information som avses i första stycket under tio år efter det att de har fått produkten levererad respektive under tio år efter det att de har levererat produkten.
2.  De ekonomiska aktörerna ska kunna lämna den information som avses i första stycket under en bestämd period, som ska vara minst fem år, efter det att de har fått produkten levererad eller efter det att de har levererat produkten.
Ändring 120
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera detta direktiv i syfte att ange den period som avses i punkt 2 i denna artikel. Perioden ska stå i proportion till den berörda produktens livscykel.
Ändring 121
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2
2.  Tjänsteleverantörerna ska ta fram all nödvändig information i enlighet med bilaga III för att förklara hur tjänsterna uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i skriftlig och muntlig form och på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsbegränsning och personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantörerna ska spara informationen så länge tjänsten tillhandahålls.
2.  Tjänsteleverantörerna ska ta fram all nödvändig information i enlighet med bilaga III för att förklara hur deras tjänster uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantörerna ska spara informationen så länge tjänsten tillhandahålls.
Ändring 122
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
4.  Tjänsteleverantörerna ska på motiverad begäran av en behörig myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att tjänsten ska uppfylla dessa krav.
4.  Tjänsteleverantörerna ska på begäran av en behörig myndighet lämna all information och dokumentation som behövs för att visa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven som avses i artikel 3. De ska på begäran samarbeta med den myndigheten om de åtgärder som vidtas för att tjänsten ska uppfylla dessa krav.
Ändring 339
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b
b)  Uppskattade kostnader och fördelar för de ekonomiska aktörerna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.
b)  Uppskattade merkostnader och fördelar för de ekonomiska aktörerna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.
Ändring 123
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4
4.  Bördan ska inte betraktas som oproportionerligt stor om det kompenseras med medel från andra källor, offentliga eller privata, än de ekonomiska aktörernas egna resurser.
4.  Bördan ska inte betraktas som oproportionerligt stor om den kompenseras med medel som kommer från andra källor, offentliga eller privata, än de ekonomiska aktörernas egna resurser och som tillhandahållits för att förbättra tillgängligheten.
Ändring 124
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5
5.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med tillgänglighetskraven för produkter eller tjänster innebär en grundläggande ändring eller en oproportionerligt stor börda ska göras av den ekonomiska aktören.
5.  Den inledande bedömningen av huruvida överensstämmelse med tillgänglighetskraven för produkter eller tjänster innebär en grundläggande ändring eller en oproportionerligt stor börda ska göras av den ekonomiska aktören.
Ändring 230
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5a (ny)
5a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera punkt 3 i denna artikel genom att ytterligare specificera de kriterier som ska beaktas för alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv i samband med bedömningen av huruvida bördan ska anses oproportionerligt stor, utan att ändra kriterierna.
När kommissionen ytterligare specificerar dessa kriterier ska den inte bara ta hänsyn till potentiella fördelar för personer med funktionsnedsättning, utan även för personer med funktionsbegränsning.
Kommissionen ska anta den första delegerade akten om alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv senast den ... [ett år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändring 126
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6
6.  Om de ekonomiska aktörerna har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1–5 för en viss produkt eller tjänst ska de meddela den behöriga marknadskontrollmyndigheten i den medlemsstat på vars marknad produkten eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 3. Mikroföretag är undantagna från denna anmälningsskyldighet, men måste kunna tillhandahålla relevant dokumentation på begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet.
6.  Om de ekonomiska aktörerna har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1–5 för en viss produkt eller tjänst ska de meddela den behöriga marknadskontrollmyndigheten i den medlemsstat på vars marknad produkten eller tjänsten släpps ut eller tillhandahålls. Den bedömning som avses i punkt 3 ska på begäran överlämnas till marknadskontrollmyndigheten. Mikroföretag är undantagna från denna anmälningsskyldighet, men måste kunna tillhandahålla relevant dokumentation på begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet.
Ändring 127
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6a (ny)
6a.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att införa en modellanmälan enligt punkt 6 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.1a. Kommissionen ska anta den första genomförandeakten senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande].
Ändring 128
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6b (ny)
6b.  En strukturerad dialog ska upprättas mellan berörda aktörer, inbegripet personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem, och marknadskontrollmyndigheter, för att se till att lämpliga principer för bedömningen av undantag införs så att det säkerställs att de är enhetliga.
Ändring 129
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6c (ny)
6c.  Medlemsstaterna uppmuntras att ge incitament och riktlinjer till mikroföretag för att underlätta genomförandet av detta direktiv. Förfarandena och riktlinjerna ska utformas i samråd med berörda aktörer, inbegripet personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem.
Ändring 130
Förslag till direktiv
Kapitel IV – rubriken
HARMONISERADE STANDARDER, GEMENSAMMA TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS ÖVERENSSTÄMMELSE
HARMONISERADE STANDARDER, TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS ÖVERENSSTÄMMELSE
Ändring 131
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
Produkter och tjänster som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med tillgänglighetskraven som omfattas av dessa standarder eller delar av dem, vilka avses i artikel 3.
1.   Produkter och tjänster som uppfyller de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 3 som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.
Ändring 132
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 begära att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer utarbetar harmoniserade standarder för vart och ett av de tillgänglighetskrav för produkter som fastställs i artikel 3. Kommissionen ska ställa dessa begäranden senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande].
Ändring 133
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1b (ny)
1b.  Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av tekniska specifikationer som uppfyller de tillgänglighetskrav som anges i artikel 3. Den ska dock göra detta endast om följande villkor är uppfyllda:
a)  Ingen hänvisning till harmoniserade standarder har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012.
b)  Kommissionen har ställt en begäran enligt punkt 2 i denna artikel.
c)  Kommissionen noterar otillbörliga dröjsmål i standardiseringsförfarandet.
Innan kommissionen antar genomförandeakter enligt första stycket ska den samråda med berörda aktörer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2 i detta direktiv.
Ändring 134
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1c (ny)
1c.  Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska de produkter och tjänster som överensstämmer med de tekniska specifikationer som avses i punkt 1b, eller med delar av dem, anses överensstämma med de tillgänglighetskrav i artikel 3 som omfattas av dessa tekniska specifikationer eller delar därav.
Ändring 135
Förslag till direktiv
Artikel 14
Artikel 14
utgår
Gemensamma tekniska specifikationer
1.  Om ingen hänvisning till harmoniserade standarder har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012, och om ytterligare uppgifter om tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster skulle behövas för harmoniseringen av marknaden, kan kommissionen anta genomförandeakter om fastställande av gemensamma tekniska specifikationer för de tillgänglighetskrav som anges i bilaga I till detta direktiv. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2 i detta direktiv.
2.  Produkter och tjänster som överensstämmer med de gemensamma tekniska specifikationerna som avses i punkt 1 eller med delar därav ska anses överensstämma med tillgänglighetskraven som avses i artikel 3, som omfattas av dessa gemensamma tekniska specifikationer eller delar därav.
Ändring 136
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
2.  EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas enligt förlagan i bilaga III till beslut nr 768/2008/EG. Den ska innehålla de delar som anges i bilaga II till detta direktiv och ska fortlöpande uppdateras. Kraven på den tekniska dokumentationen ska inte medföra någon oproportionerlig börda för mikroföretag samt små och medelstora företag. Den ska översättas till de språk som krävs av den medlemsstat på vars marknad produkten släpps ut eller tillhandahålls.
2.  EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas enligt förlagan i bilaga III till beslut nr 768/2008/EG. Den ska innehålla de delar som anges i bilaga II till detta direktiv och ska fortlöpande uppdateras. Kraven på den tekniska dokumentationen ska inte medföra någon oproportionerlig börda för små och medelstora företag. Den ska översättas till de språk som krävs av den medlemsstat på vars marknad produkten släpps ut eller tillhandahålls.
Ändring 137
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3
3.  Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU‑försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas med avseende på alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning.
3.  Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på en EU‑försäkran om överensstämmelse ska denna EU-försäkran om överensstämmelse upprättas med avseende på alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning.
Ändring 138
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)
4a.  Utöver en EU-försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren genom ett meddelande på förpackningen informera konsumenterna på ett kostnadseffektivt, enkelt och exakt sätt om att produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner.
Ändring 139
Förslag till direktiv
Artikel 16
Artikel 16
utgår
Allmänna principer för CE-märkning av produkter
CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.
Ändring 140
Förslag till direktiv
Artikel -17 (ny)
Artikel -17
Nationell databas
Varje medlemsstat ska upprätta en offentligt tillgänglig databas för registrering av icke-tillgängliga produkter. Konsumenter ska kunna läsa och logga information om icke-tillgängliga produkter. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att informera konsumenter eller andra berörda parter om möjligheten att inge klagomål. Ett interaktivt system mellan de nationella databaserna ska planeras, om möjligt under kommissionens eller berörda representativa organisationers ansvar, så att information om icke-tillgängliga produkter kan spridas inom unionen.
Ändring 141
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2
Medlemsstaterna ska se till att allmänheten är informerad om att de nationella myndigheter som avses i första stycket finns, om deras ansvarsområden och vilka de är. Dessa myndigheter ska på begäran tillhandahålla informationen i tillgängliga format.
Medlemsstaterna ska se till att allmänheten är informerad om att de nationella myndigheter som avses i första stycket finns, om deras ansvarsområden och vilka de är. Dessa myndigheter ska på begäran från berörda medlemmar av allmänheten tillhandahålla informationen om sitt arbete och sina beslut i tillgängliga format.
Ändring 142
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1
Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta direktiv utgör en risk ur ett tillgänglighetsperspektiv som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av produkten, omfattande alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta till fullo med marknadskontrollmyndigheterna.
Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att en produkt som omfattas av detta direktiv inte är förenlig med detta direktiv, ska de göra en utvärdering av produkten, omfattande alla relevanta krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta till fullo med marknadskontrollmyndigheterna.
Ändring 143
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2
Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att en produkt inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga de berörda ekonomiska aktörerna att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att produkten ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig tid som de fastställer i förhållande till typen av risk.
Om marknadskontrollmyndigheterna vid utvärderingen konstaterar att en produkt inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga de berörda ekonomiska aktörerna att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att den berörda produkten ska uppfylla dessa krav. Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar några korrigerande åtgärder, ska marknadskontrollmyndigheterna anmoda denna ekonomiska aktör att dra tillbaka produkten från marknaden inom en rimlig tid.
Ändring 144
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4
4.  Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkterna på sina nationella marknader, dra tillbaka produkten från den marknaden eller återkalla den. Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.
4.  Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkterna på sina nationella marknader eller dra tillbaka produkten från den marknaden. Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.
Ändring 145
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – inledningen
5.  I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produkt som inte uppfyller kraven, produktens ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk produkten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:
5.  I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga delar ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produkt som inte uppfyller kraven, produktens ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:
Ändring 146
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – led a
a)  Produkten uppfyller inte de krav som anges i artikel 3 i detta direktiv.
a)  Produkten uppfyller inte relevanta krav som anges i artikel 3 i detta direktiv.
Ändring 147
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8
8.  Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot den berörda produkten, till exempel att produkten dras tillbaka från marknaden.
8.  Medlemsstaterna ska se till att lämpliga och proportionerliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot den berörda produkten, till exempel att produkten dras tillbaka från marknaden.
Ändring 148
Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1
Om det, efter det att förfarandet i artikel 19.3 och 19.4 slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit, eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.
Om det, efter det att förfarandet i artikel 19.3 och 19.4 slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit, eller om kommissionen har rimliga bevis för att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av resultaten av denna utvärdering ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.
Ändring 149
Förslag till direktiv
Artikel 20a (ny)
Artikel 20a
Arbetsgrupp
1.  Kommissionen ska inrätta en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen ska bestå av företrädare för de nationella marknadskontrollmyndigheterna och berörda parter, inbegripet personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem.
2.  Arbetsgruppen ska utföra följande uppgifter:
a)  Underlätta utbytet av information och bästa praxis mellan marknadskontrollmyndigheterna.
b)  Säkerställa en enhetlig tillämpning av de tillgänglighetskrav som fastställs i artikel 3.
c)  Yttra sig om undantag från de tillgänglighetskrav som fastställs i artikel 3, i fall där det anses nödvändigt efter kommissionens begäran.
Ändring 151
Förslag till direktiv
Artikel 21 – led 1 – led c
c)  Vid fastställandet av de tillgänglighetskrav avseende sociala kriterier och kvalitetskriterier som behöriga myndigheter har fastställt i anbudsförfaranden för kollektivtrafik på järnväg och väg enligt förordning (EG) nr 1370/2007.
utgår
Ändring 247 och 281
Förslag till direktiv
Artikel 21 – led da (nytt)
da)   Om tillämpligt, för all relevant unionslagstiftning eller för de bestämmelser i unionslagstiftningen som avser tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Ändring 282
Förslag till direktiv
Artikel 21 – led 1 – led db (nytt)
db)   Vid EU:s medfinansiering av projekt avseende obehindrad och tillgänglig transport- och telekommunikationsinfrastruktur genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, strukturfonderna eller Europeiska fonden för strategiska investeringar ska sådana projekt prioriteras, där tillgänglighet stöds eller finns med som ett inslag.
Ändring 152
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1
1.  Tillgänglighetskraven som avses i artikel 21 ska endast gälla så länge de inte innebär en oproportionerligt stor börda för de behöriga myndigheterna vid tillämpningen av den artikeln.
1.  Tillgänglighetskraven som avses i artikel 21 ska endast gälla så länge de inte innebär en oproportionerligt stor börda för de behöriga myndigheterna eller de aktörer som myndigheterna kontrakterat vid tillämpningen av den artikeln.
Ändring 226 och 257
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – led b
b)  Uppskattade kostnader och fördelar för de berörda behöriga myndigheterna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.
b)  Uppskattade kostnader och fördelar för de berörda behöriga myndigheterna i förhållande till den uppskattade fördelen för personer med funktionsbegränsning och personer med funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga används.
Ändring 153
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3
3.  Bedömningen av huruvida överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 innebär en oproportionerligt stor börda, ska göras av de berörda behöriga myndigheterna.
3.  Den inledande bedömningen av huruvida överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som avses i artikel 21 innebär en oproportionerligt stor börda ska göras av de berörda behöriga myndigheterna.
Ändring 231
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera punkt 2 i denna artikel genom att ytterligare specificera de kriterier som ska beaktas för alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv i samband med bedömningen av huruvida bördan ska anses oproportionerligt stor, utan att ändra kriterierna.
När kommissionen ytterligare specificerar dessa kriterier ska den inte bara ta hänsyn till potentiella fördelar för personer med funktionsnedsättning, utan även för personer med funktionsbegränsning.
Kommissionen ska anta den första delegerade akten om alla produkter och tjänster som omfattas av detta direktiv senast den ... [ett år efter detta direktivs ikraftträdande].

Ändring 155
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4
4.  Om en behörig myndighet har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt eller tjänst ska den underrätta kommissionen om detta. Anmälan ska innehålla den bedömning som avses i punkt 2.
4.  Om en behörig myndighet har utnyttjat det undantag som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 för en viss produkt eller tjänst ska den underrätta kommissionen om detta. Den bedömning som avses i punkt 2 ska på begäran överlämnas till kommissionen.
Ändring 156
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4a (ny)
4a.  Om kommissionen har skäl att tvivla på ett beslut från den berörda behöriga myndigheten, kan kommissionen begära att den arbetsgrupp som avses i artikel 20 kontrollerar den bedömning som avses i punkt 2 i denna artikel och utfärdar ett yttrande.
Ändring 157
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 4b (ny)
4b.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa en modellanmälan för de syften som avses i punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 24.1a. Kommissionen ska anta den första genomförandeakten senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande].
Ändring 158
Förslag till direktiv
Kapitel VII – rubriken
GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER
DELEGERADE AKTER, GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER OCH SLUTBESTÄMMELSER
Ändring 159
Förslag till direktiv
Artikel 23a (ny)
Artikel 23a
Utövande av delegering
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 10.2a, 12.5a och 22.3a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den … [datumet för detta direktivs ikraftträdande].
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 10.2a, 12.5a och 22.3a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 10.2a, 12.5a och 22.3a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 160
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)
1a.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
Ändring 161
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – inledningen
2.  De medel som avses i punkt 1 ska omfatta följande:
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 162
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led a
a)  Bestämmelser varigenom en konsument kan vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.
a)  Möjlighet för den konsument som berörs direkt av en produkts eller en tjänsts bristande överensstämmelse att vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.
Ändring 163
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led b
b)  Bestämmelser varigenom offentliga organ eller privata sammanslutningar, organisationer eller andra rättsliga enheter som har ett legitimt intresse, för att säkerställa att direktivets bestämmelser uppfylls, på konsumenternas vägnar kan vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs.
b)  Möjlighet för offentliga organ eller privata sammanslutningar, organisationer eller andra rättsliga enheter som har ett legitimt intresse av att säkerställa att direktivets bestämmelser uppfylls, att på konsumenternas vägnar vidta åtgärder enligt nationell lag i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter, för att säkerställa att de nationella bestämmelserna som införlivar detta direktiv efterlevs. Detta legitima intresse kan bestå i att företräda konsumenter som berörs direkt av en produkts eller en tjänsts bristande överensstämmelse.
Ändring 164
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)  Möjlighet för den konsument som berörs direkt av en produkts eller en tjänsts bristande överensstämmelse att använda en klagomålsmekanism. Denna mekanism kan förvaltas av ett befintligt organ såsom en nationell ombudsman.
Ändring 165
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)
2a.  Innan åtgärder vidtas i domstol eller hos behöriga förvaltningsmyndigheter enligt led a och b i punkt 1, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns alternativa tvistlösningssystem för att utreda misstänkta fall av bristande efterlevnad av detta direktiv som rapporterats genom en klagomålsmekanism enligt punkt 2 led ba.
Ändring 166
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2b (ny)
2b.  Denna artikel ska inte tillämpas på kontrakt som omfattas av direktiven 2014/24/EU eller 2014/25/EU.
Ändring 288
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2
2.  Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
2.  Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, men inte fungera som ett alternativ till de ekonomiska aktörernas fullgörande av skyldigheten att göra sina produkter eller tjänster tillgängliga. Påföljderna ska också åtföljas av effektiva korrigerande åtgärder ifall någon ekonomisk aktör inte fullgjort sina skyldigheter.
Ändring 168
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4
4.  Påföljderna ska ta hänsyn till omfattningen av den bristande efterlevnaden, inbegripet antalet enheter av de berörda produkter eller tjänster som inte uppfyller kraven, liksom antalet personer som påverkats.
4.  Påföljderna ska ta hänsyn till omfattningen av den bristande efterlevnaden, inbegripet hur allvarlig den är och hur många enheter av de berörda produkterna eller tjänsterna som inte uppfyller kraven, liksom antalet personer som påverkats.
Ändring 169
Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2
2.  De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [… infoga datum – sex år efter detta direktivs ikraftträdande].
2.  De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den ... [fem år efter detta direktivs ikraftträdande].
Ändring 170
Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2a (ny)
2a.  Utan att det påverkar punkt 2b i denna artikel, ska medlemsstaterna föreskriva en övergångsperiod på fem år efter den … [sex år efter detta direktivs ikraftträdande], under vilken tjänsteleverantörer får fortsätta att tillhandahålla sina tjänster med produkter som de lagligen använt för att tillhandahålla liknande tjänster före detta datum.
Ändring 171
Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2b (ny)
2b.  Medlemsstaterna får föreskriva att självbetjäningsterminaler som lagligen använts av tjänsteleverantörer för tillhandahållande av tjänster före den … [sex år efter datumet för detta direktivs ikraftträdande] får fortsätta att användas vid tillhandahållande av liknande tjänster fram till slutet av deras ekonomiskt bärkraftiga nyttjandeperiod.
Ändring 172
Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5
5.  Medlemsstater som utnyttjar möjligheten enligt artikel 3.10 ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar i det syftet och ska rapportera till kommissionen de framsteg som görs när det gäller att genomföra dem.
5.  Medlemsstaterna ska i förekommande fall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar för tillämpning av artikel 3.10, och ska rapportera till kommissionen de framsteg som görs när det gäller att genomföra dem.
Ändring 173
Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1
Senast den […infoga datum – fem år efter detta direktivs har börjat tillämpas] och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tillämpningen av detta direktiv.
-1.   Senast den ... [tre år efter det datum då detta direktiv ska börja tillämpas] och därefter vart femte år, ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tillämpningen av detta direktiv.
Ändring 174
Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1 – led 1
1.  För att behovet att se över detta direktiv ska kunna bedömas ska rapporten bland annat, mot bakgrund av sociala, ekonomiska och tekniska framsteg, behandla hur produkters och tjänsters tillgänglighet har utvecklats samt vilken inverkan det har på ekonomiska aktörer och personer med funktionsnedsättning för att om möjligt fastställa områden där bördan kan minskas.
1.  Rapporterna, upprättade på grundval av de anmälningar som inkommit i enlighet med artiklarna 12.6 och 22.4, ska bedöma huruvida detta direktiv har uppnått sina mål, särskilt när det gäller ökningen av den fria rörligheten för tillgängliga produkter och tjänster. Dessutom ska rapporterna, mot bakgrund av sociala, ekonomiska och tekniska framsteg, behandla hur produkters och tjänsters tillgänglighet har utvecklats och behovet av att inkludera nya produkter och tjänster i detta direktivs tillämpningsområde eller behovet av att utesluta vissa produkter eller tjänster från detta direktivs tillämpningsområde samt vilken inverkan detta direktiv har på ekonomiska aktörer och personer med funktionsnedsättning, för att om möjligt fastställa områden där bördan kan minskas.
Ändring 175
Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1 – led 2
2.  Medlemsstaterna ska i god tid till kommissionen lämna all information som behövs för att kommissionen ska kunna utarbeta en sådan rapport.
2.  Medlemsstaterna ska i god tid till kommissionen lämna all information som behövs för att kommissionen ska kunna utarbeta sådana rapporter.
Ändring 176
Förslag till direktiv
Artikel 28 – stycke 1 - led 3
3.  Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från ekonomiska intressenter och relevanta icke-statliga organisationer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning samt äldreorganisationer.
3.  Kommissionens rapport ska ta hänsyn till synpunkter från ekonomiska intressenter och relevanta icke-statliga organisationer, inbegripet organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
Ändring 177
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – punkt 1 – del A (nytt)
A.  Operativsystem
1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.
b)  Elektronisk information, inbegripet de webbplatser som behövs för tillhandahållande av den berörda tjänsten.
Ändring 178
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – del B (ny)
B.  Datormaskinvara och dess inbyggda operativsystem för generella användningsområden
Ändring 180
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – punkt 2
[.....]
utgår
Ändring 181
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – del C (ny)
C.  Krav på funktionsprestanda
För att göra produkters och tjänsters utformning och användargränssnitt tillgängliga ska de, i tillämpliga fall, utformas enligt följande:
a)  Användning utan syn
Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver syn.
b)  Användning med begränsad syn
Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som gör det möjligt för användare att hantera produkten med begränsad synförmåga, vilket kan uppnås till exempel genom funktioner för flexibel kontrast och ljusstyrka, flexibel förstoring utan att innehåll eller funktioner går förlorade, flexibla sätt att skilja på och kontrollera visuella element i förgrunden och bakgrunden och flexibel kontroll över det synfält som krävs.
c)  Användning utan färguppfattning
Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver att användaren kan uppfatta färger.
d)  Användning utan hörsel
Om en produkt erbjuder auditiva driftslägen ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver hörsel.
e)  Användning med begränsad hörsel
Om en produkt erbjuder auditiva driftslägen ska den ha minst ett driftsläge med förstärkt ljud, vilket kan uppnås till exempel för att användarna ska kunna ställa in volymen och flexibla sätt att skilja på och kontrollera ljud i förgrunden och bakgrunden då röster och bakgrund finns tillgängliga som separata ljudflöden.
f)  Användning utan talförmåga
Om en produkt kräver talkommandon från användaren, ska den ha minst ett driftsläge som inte kräver att användaren talar eller avger muntliga läten. Muntliga läten inbegriper alla muntliga ljud som tal, visslingar eller klickljud.
g)  Användning med begränsad manipulationsförmåga eller styrka
Om produkten kräver manuella åtgärder ska den ha minst ett driftsläge som låter användare använda produkten genom alternativa driftsätt som inte kräver finmotorisk styrning, manipulering eller handstyrka, och inte heller kräver att fler än en styrning används åt gången.
h)  Användning med begränsad räckvidd
Om en produkt är fristående eller installerad måste dess driftsfunktioner finnas inom räckhåll för alla användare.
i)  Minimering av risken för ljuskänslighetsanfall
Om en produkt erbjuder visuella driftslägen ska den undvika driftslägen som är kända för att kunna utlösa anfall på grund av ljuskänslighet.
j)  Användning med begränsad kognitiv förmåga
Produkten ska ha minst ett driftsläge som omfattar funktioner som gör den enklare och lättare att använda.
k)  Integritet
Om en produkt innehåller funktioner som tillhandahålls för tillgänglighet, ska den ha minst ett driftsläge som skyddar användarens privatliv vid användning av de funktioner som tillhandahåller tillgänglighet.
Ändring 182
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt I – del D (ny)
D.  Stödtjänster
I förekommande fall ska stödtjänster tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsnedsättning.
Ändring 183 och 291
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – rubriken
Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater
Självbetjäningsterminaler: Bankautomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och betalterminaler
Ändring 184, 291, 299 och 342
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – punkt 1
1.  Utformning och tillverkning:
1.  Utformning och tillverkning:
Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:
För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas. Produkterna ska därför inte kräva att en tillgänglighetsfunktion kopplas på för att en användare som behöver funktionen ska kunna aktivera den.
Produkternas utformning och tillverkning ska göras tillgänglig genom följande faktorer:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,
iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).
c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, vilket måste uppnås genom att man möjliggör användning av personliga hörlurar, om det krävs respons inom en viss tid, genom att användaren förvarnas via fler än ett sinne och genom att ge möjlighet till längre tid att svara, samt genom att ha lämplig kontrast och nycklar och kontroller som kan förnimmas med känseln.
d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
d)  I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga på unionsnivå, bland annat hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.
Ändring 185
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt II – punkt 2
[....]
utgår
Ändring 186
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – rubriken
Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk
Telefonitjänster, däribland larmtjänster och tillhörande terminalutrustning
Ändring 187, 292 och 300
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del A – punkt 1
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.
a)  de produkter som tjänsteleverantörerna använder vid tillhandahållandet av den berörda tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del B i detta avsnitt.
b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
b)  Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.
ba)   Elektronisk information, inklusive tillhörande webbplatser och nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten.
c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
ca)  Mobilbaserade appar.
d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
d)  Information för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.
e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning och säkerställa interoperabilitet, vilket måste uppnås genom att stödja tal, video och realtidstextkommunikation, ensamt eller i kombination (totalkonversation) mellan två användare eller mellan en användare och en larmcentral.
Ändring 344
Förslag till direktiv
Bilaga I - avsnitt III – punkt A – punkt 1a (ny)
1a.   Stödtjänster
Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.
Ändring 188 och 292
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del B – rubriken
B.  Tillhörande terminalutrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk:
B.  Tillhörande terminalutrustning för konsumentbruk:
Ändring 189, 292 och 301
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del B – punkt 1
1.  Utformning och tillverkning:
1.  Utformning och tillverkning:
Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:
För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
a)   Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,
iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.
i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.
ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning och säkerställa interoperabilitet, vilket måste uppnås genom att stödja hifi-ljud, en videoupplösning som möjliggör kommunikation via teckenspråk, realtidstext ensamt eller i kombination med röst- och videokommunikation, eller genom att säkerställa effektiv trådlös koppling till hörselteknik.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
Ändring 190
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – Del B – punkt 2
[....]
utgår
Ändring 346/rev
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt III – del B – punkt 2a (ny)
2a.   Stödtjänster:
I förekommande fall ska stödtjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.
Ändring 191
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – rubriken
Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet, för konsumentbruk.
Webbplatser och nätapplikationer för audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning för konsumentbruk.
Ändring 192
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – rubriken
A.  Tjänster:
A.  Webbplatser och nätapplikationer:
Ändring 193
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del A – punkt 1
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
1.   För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)   Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk.
a)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabilitet med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
b)   Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
b)   Applikationer för mobila enheter.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.
c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.
Ändring 194
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B – rubriken
B.  Tillhörande utrustning med avancerad datorkapacitet för konsumentbruk:
B.  Tillhörande utrustning för konsumentbruk:
Ändring 195 och 293
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B – punkt 1
1.  Utformning och tillverkning:
1.  Utformning och tillverkning:
Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:
För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,
iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.
i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.
ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, vilket kan uppnås till exempel genom att stödja möjligheten att välja, personanpassa och visa tillgänglighetstjänster såsom undertexter för döva och personer med nedsatt hörsel, genom syntolkning, talad textning och teckenspråkstolkning, genom att erbjuda effektiv trådlös koppling till hörselteknik eller genom att tillhandahålla användarkontroller för att aktivera tillgänglighetstjänster för audiovisuella tjänster med samma framskjutna plats som de primära mediekontrollerna.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
Ändring 196
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IV – del B – punkt 2
[....]
utgår
Ändring 197 och 308
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – rubriken
Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på järnväg och på vatten, webbplatser för dessa tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation, självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster
Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss och långfärdsbuss, på järnväg och på vatten, webbplatser för dessa tjänster, tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation, Självbetjäningsterminaler inklusive betalningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster samt i tjänster med anknytning till rörlighet och turism.
Ändring 198, 294/rev, 303, 311, 315 och 316
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del A – punkt 1
1.  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.
1.   För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
a)  Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
aa)  Information ska ges om hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas, inbegripet tillgängligheten hos fordon och omgivande infrastruktur och bebyggd miljö, samt information om assistans som tillhandahålls i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2006, förordning (EU) nr 1177/2010, förordning (EG) nr 1371/2007 och förordning (EU) nr 181/2011.
iii)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.
ab)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.
b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
b)  Webbplatser, inbegripet nätapplikationer som behövs för tillhandahållandet av tjänster inom områdena persontrafik, turism, inkvartering och catering, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem. Detta innefattar att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett robust sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
ba)  Mobilbaserade tjänster, inbegripet mobilapplikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett robust sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och tekniska hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
c)  Funktioner, metoder, riktlinjer, förfaranden och ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet ska inbegripas, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, och mobilbaserade tjänster, även mobilapplikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, och på ett robust sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och tekniska hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
Detta gäller tjänster såsom smart biljettförsäljning (elektronisk reservation, biljettbokning etc.), realtidsinformation för passagerare (tidtabeller, information om trafikstörningar, anslutningar, vidareförbindelser med andra transportmedel etc.) och ytterligare serviceinformation (om bemanning på stationer, trasiga hissar eller tjänster som är otillgängliga för tillfället etc.).
ca)  Tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation.
Ändring 199
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del B
B.  Webbplatser som används för tillhandahållande av kollektivtrafiktjänster:
utgår
a)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
Ändring 200
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del C
C Tjänster för mobila enheter, smart biljettförsäljning och realtidsinformation:
utgår
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.
b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
Ändring 201
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del D – rubriken
D.  Självbetjäningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster:
D.  Självbetjäningsterminaler inklusive betalningsterminaler, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som används i kollektivtrafiktjänster:
Ändring 202 och 327
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del D – punkt 1
1.  Utformning och tillverkning:
1.  Utformning och tillverkning:
Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:
För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,
iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).
c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.
d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
d)  Produktens kompatibilitet med hjälpmedel och tekniker, inbegripet hörselteknik såsom hörapparater, telespolar, hörselimplantat och hörselhjälpmedel. Produkten ska också gå att använda med personliga hörlurar.
Ändring 352
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – spalt 2 – led D – led 1a (nytt)
1a.  Stödtjänster
Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändring 203
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt V – del D – punkt 2
[....]
utgår
Ändring 204
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – rubriken
Banktjänster, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, däribland bankautomater för banktjänster
Banktjänster för konsumenter, webbplatser för banktjänster, banktjänster för mobila enheter, självbetjäningsterminaler, inklusive betalningsterminaler och bankautomater för banktjänster
Ändring 205, 295 och 304
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del A – punkt 1
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning , ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt D.
a)  De produkter som tjänsteleverantörerna använder vid tillhandahållandet av den berörda tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del D i detta avsnitt.
b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter. Informationen ska vara begriplig utan att ligga på en komplexitetsnivå som överstiger nivå B2 (övre medelnivå) enligt Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.
ba)   Elektronisk information, inklusive tillhörande webbplatser och nätapplikationer som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten, och inklusive information om elektronisk identifiering, säkerhet och betalningsmetoder.
c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
d)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.
d)  Funktioner, metoder, riktlinjer, förfaranden och ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.
da)  Banktjänster för mobila enheter.
Ändring 206
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del B
B.  Webbplatser för banktjänster:
utgår
Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
a)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
Ändring 207
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del C
C.   Banktjänster för mobila enheter
utgår
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.
b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
Ändring 208
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del D – rubriken
D.  Självbetjäningsterminaler, däribland bankautomater för banktjänster:
D.  Självbetjäningsterminaler, däribland betalningsterminaler och bankautomater för banktjänster för konsumenter:
Ändring 209
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del D – punkt 1
1.  Utformning och tillverkning:
1.  Utformning och tillverkning:
Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:
För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
a)  Den information om användningen av produkten som ges i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning och varning).
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,
iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
b)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).
c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
c)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.
d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
d)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
Ändring 356
Förslag till direktiv
Bilaga I – rad 7 – avsnitt VI – led D – led 1a (nytt)
1a.  Stödtjänster
Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Ändring 210
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VI – del D – punkt 2
[....]
utgår
Ändring 211
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – rubriken
E-böcker
E-böcker och tillhörande utrustning
Ändring 305
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del A – punkt 1
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i detta direktiv uppfyllas, och inbegripa följande:
a)   Tillgängligheten för de produkter som de använder vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i punkt B om produkter.
a)   De produkter som tjänsteleverantörerna använder vid tillhandahållandet av den berörda tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del B i detta avsnitt.
b)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
b)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter ska tillhandahållas, liksom tillgänglig information (metadata) om produkters och tjänsters tillgänglighetsfunktioner.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led c.
ba)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer och den e-boksenhet som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten.
c)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabilitet med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
c)  Webbplatser och applikationer för mobila enheter ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
d)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
e)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.
e)  Funktioner, metoder, riktlinjer, förfaranden och ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet ska inbegripas, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, vilket måste uppnås genom att säkerställa navigeringen genom dokumentet, till exempel genom dynamisk layout, möjlighet att synkronisera text- och ljudinnehåll, text-till-tal-teknik, möjliggörande av alternativ återgivning av innehållet och dess interoperabilitet med en mängd tekniska hjälpmedel, på ett sådant sätt att det kan vara förnimbart, begripligt, funktionsdugligt och maximerar kompatibilitet med användaragenter.
Ändring 358
Förslag till direktiv
Bilaga I – rad 8 – avsnitt VII – led B – led 1
1.  Utformning och tillverkning: Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning:
1.  Utformning och tillverkning: Följande ska vara förenligt med tillgänglighetskraven för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,

iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
a)   Den information om användning av produkten som tillhanda-hålls i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning), ska tillhanda-hållas i flera olika tillgängliga format och
i)  ska kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  ska vara begriplig,
iii)  ska vara förnimbar,

iv)  ska ha en lämplig teckenstorlek med tillräcklig kontrast mellan tecknen och bakgrunden i syfte att maximera läsbarheten under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas) med angivelse av produktens varumärke, namn och typ som
i)  ska uppfylla de krav som fastställs i led a,
ii)  ska ge användarna enkel och exakt information om på vilket vis produkten innehåller tillgänglighetsfunktioner samt om dess driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel.
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:
c)  Separata eller med produkten integrerade anvisningar för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:
i)  Innehållet i anvisningarna ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.
i)  De ska göras tillgängliga i ett tillgängligt webbformat och som elektronisk handling (ej i webbformat) i ett format som är begripligt, förnimbart och funktionsdugligt.
ii)   Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.
ii)  Tillverkaren ska förteckna och förklara hur produktens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt produktens kompatibilitet med tekniska hjälpmedel.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
f)   I tillämpliga fall, driftskompatibilitet med hjälpmedel och tekniker.
Ändring 214
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VII – del B – punkt 2
[...]
utgår
Ändring 215, 296, 306 och 359
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIII – del A – punkt 1
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning , ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
a)  Information om hur den berörda tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b
aa)   Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer, och information om elektronisk identifiering, säkerhet och betalningsmetoder, som krävs för att få tillgång till den berörda tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led b.
b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
b)  Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
ba)  Banktjänster för mobila enheter.
Ändring 360
Förslag till direktiv
Bilaga I – rad 9 – avsnitt VIII – led A – led 1a (nytt)
1a.  Supporttjänster: Där så finns tillgängligt ska supporttjänster (helpdesk, callcenter, teknisk support, relätjänster och utbildningstjänster) tillhandahålla information om produktens tillgänglighet och driftskompatibilitet med tekniska hjälpmedel, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inbegripet personer med funktionsnedsättning.
Ändring 335
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt VIIIa (ny)
AVSNITT VIIIa
Anpassningstjänster
Tjänster
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
a)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
i)  Åtkomst ska beredas i tillgängliga webbformat genom att dessa görs tydliga, funktionsdugliga, begripliga och robusta i enlighet med led b.
ii)  I informationen ska förtecknas och förklaras hur tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska användas samt hur de kompletterar olika tekniska hjälpmedel.
b)  Webbplatser samt nätapplikationer som krävs för tillhandahållande av tjänsten ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett robust sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och tekniska hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
c)  Mobilbaserade tjänster, inbegripet mobilapplikationer som krävs för tillhandahållande av e-handelstjänster, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och lämpligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett robust sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och tekniska hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
d)  De metoder för elektronisk identifiering, säkerhet och betalning som krävs för tillhandahållande av tjänsten ska vara begripliga, tydliga, funktionsdugliga och robusta utan att användarens säkerhet och integritet riskeras.
e)  Den bebyggda miljön ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning i enlighet med kraven i avsnitt X däribland
i)  alla gemensamma utrymmen (reception, entré, fritidsanläggningar, konferensrum etc.),
ii)  rum, i enlighet med föreskrifterna i avsnitt X. Det lägsta antalet tillgängliga rum per inrättning ska vara följande:
–  Ett tillgängligt rum för inrättningar med färre än 20 rum totalt.
–  Två tillgängliga rum för inrättningar med fler än 20 men färre än 50 rum.
–  Ett kompletterande tillgängligt rum för varje ytterligare 50 rum.
2.  Stödtjänster
När stödtjänster finns att tillgå (helpdesk, callcenter, tekniskt stöd, relätjänster och utbildningstjänster) ska de tillhandahålla information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga kommunikationssätt för användare med funktionsbegränsningar, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Ändring 216
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – punkt 1
1.  Utformning och tillverkning:
1.  Utformning och tillverkning:
Följande ska göras tillgängligt för att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning :
För att se till att produkterna utformas och tillverkas på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning) och ska
a)  Information om användningen av produkten ska tillhandahållas i eller på själva produkten (märkning, bruksanvisning, varning).
i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,
ii)  vara begriplig,
iii)  vara tydlig,
iv)  ha en lämplig teckenstorlek under förutsebara användningsförhållanden.
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
b)  Produktens förpackning och den information som ges på den (om hur den ska öppnas, tillslutas, användas och bortskaffas).
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten, vilka ska uppfylla följande:
c)  Anvisning för användning, installation, underhåll, förvaring och bortskaffande av produkten.
i)  Innehållet i anvisningen ska finnas tillgängligt i textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som ska presenteras på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.
ii)  Anvisningen ska tillhandahålla alternativ till innehåll som inte består av text.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output) i enlighet med punkt 2.
d)  Produktens användargränssnitt (hantering, kontroll och återkoppling, input och output).
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning, i enlighet med punkt 2.
e)  Produktens funktionalitet, med hjälp av funktioner som syftar till att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
f)  Produktens gränssnitt med hjälpmedel.
Ändring 217 och 297rev
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del A – punkt 2
[...]
utgår
Ändring 218
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del B – punkt 1
1.  Följande åtgärder ska vidtas för att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör förutsebar användning bland personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning:
1.  För att se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i största möjliga utsträckning möjliggör rimligen förutsebar användning bland personer med funktionsnedsättning, ska de krav på funktionsprestanda som anges i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande:
a)  Den bebyggda miljön där tjänsten tillhandahålls ska göras tillgänglig, bland annat transportinfrastrukturen, i enlighet med del C, utan att detta påverkar den nationella lagstiftningen och unionslagstiftningen för skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.
a)  Den bebyggda miljön där tjänsten tillhandahålls, bland annat transportinfrastrukturen, i enlighet med del C, utan att detta påverkar den nationella lagstiftningen och unionslagstiftningen för skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.
b)  Faciliteterna, däribland fordon, farkoster och utrustning som behövs för tjänsten, ska göras tillgängliga genom följande åtgärder:
b)  Faciliteter, däribland fordon, farkoster och utrustning som behövs för tjänsten, enligt följande:
i)  Utformningen av dess bebyggda miljö ska uppfylla kraven i del C i samband med ombordstigning, avstigning, rörelse ombord och användning.
i)  Utformningen av den bebyggda miljön ska uppfylla kraven i del C i samband med ombordstigning, avstigning, rörelse ombord och användning.
ii)  Informationen ska finnas tillgänglig på olika sätt och kunna uppfattas med mer än ett sinne.
iii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
c)  Tillgängligheten för de produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten ska säkerställas, i enlighet med bestämmelserna i del A.
c)  De produkter som används vid tillhandahållandet av tjänsten, i enlighet med bestämmelserna i del A.
d)  Information ska tillhandahållas om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter enligt följande:
d)  Information om hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper när det gäller tillgänglighet och om dess faciliteter.
i)  Informationsinnehållet ska finnas tillgängligt i de textformat som kan användas för att skapa alternativa stödjande format som användarna ska kunna presentera på olika sätt och uppfatta med mer än ett sinne.
ii)  Alternativ till innehåll som inte består av text ska tillhandahållas.
iii)  Elektronisk information, inklusive tillhörande nätapplikationer som krävs för att få tillgång till tjänsten, ska tillhandahållas i enlighet med led e.
e)   Webbplatser ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
e)  Webbplatser och mobilbaserade enheter ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så att användarna kan uppfatta, hantera och begripa dem, bland annat så att presentationen av innehållet och interaktionen med innehållet kan anpassas, vid behov med hjälp av ett tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett sätt som underlättar interoperabiliteten med olika användarprogram och hjälpmedel på unionsnivå och internationell nivå.
f)  Lättillgänglig information ska tillhandahållas för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
f)  Information för att underlätta komplementariteten med stödtjänster.
g)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden ska inbegripas, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsbegränsning.
g)  Funktioner, metoder, riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar i de berörda tjänsternas verksamhet, för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning.
Ändring 219
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt IX – del C – punkt 1 – inledningen
1.  Tillgängligheten i den bebyggda miljö måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:
1.  Tillgängligheten i den bebyggda miljön måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsnedsättning kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:
Ändring 220
Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt X – stycke 1 – inledningen
Tillgängligheten i den bebyggda miljö där en tjänst tillhandahålls och som avses i artikel 3.10 måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsbegränsning, inbegripet personer med funktionsnedsättning, kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:
Tillgängligheten i den bebyggda miljö där en tjänst tillhandahålls och som avses i artikel 3.10 måste omfatta följande aspekter på områden dit allmänheten har tillträde, så att personer med funktionsnedsättning kan använda tjänsten självständigt på det sätt som kan förutses:
Ändring 221
Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 4 – led 4.1
4.1.  Tillverkaren ska anbringa den CE‑märkning som avses i detta direktiv på varje enskild produkt som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.
utgår

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0188/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy