Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2829(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0506/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0348

Vedtagne tekster
PDF 170kWORD 48k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
Cambodja: særligt sagen vedrørende Kem Sokha
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2017 om Cambodja, navnlig sagen om Kem Sokha (2017/2829(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja,

–  der henviser til EU's lokale erklæringer af henholdsvis 5. september 2017 om lukningen af avisen Cambodia Daily, af 30. juni 2017 om løsladelsen af fem menneskerettighedsforkæmpere og af 22. februar 2017 om den politiske situation i Cambodja, og til erklæringerne fra talsmanden for EU's delegation af henholdsvis 3. september 2017 og 25. august 2017 om begrænsninger af det politiske råderum i Cambodja,

–  der henviser til rapporten af 5. september 2016 og til erklæringen af 18. august 2017 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja,

–  der henviser til FN's menneskerettighedskomités konkluderende observationer af 27. april 2015 om den anden periodiske rapport om Cambodja,

–  der henviser til rapporten af marts 2017 fra ASEAN's parlamentarikere for menneskerettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 2008,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja fra 1997,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 8. marts 1999 om retten for individer og samfundsgrupper til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Paris-fredsaftalerne fra 1991, hvori der i artikel 15 er nedfældet et tilsagn om at værne om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cambodja, herunder fra internationale signatarers side,

–  der henviser til den cambodjanske forfatning, navnlig artikel 41, i hvilken bestemmelserne om retten til ytrings- og forsamlingsfrihed er nedfældet, til artikel 35 om retten til politisk deltagelse og til artikel 80 om parlamentarisk immunitet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der foretages et stigende antal anholdelser af medlemmer af den politiske opposition, menneskerettighedsaktivister og repræsentanter for civilsamfundet i Cambodja;

B.  der henviser til, at den cambodjanske oppositionsleder Kem Sokha den 3. september 2017 blev arresteret på en måde, der synes at være blevet gennemført uden respekt for retten til en retfærdig rettergang, herunder respekt for hans parlamentariske immunitet;

C.  der henviser til, at Kem Sokha er anklaget for "hemmeligt samarbejde med udlændinge" i henhold til artikel 443 i Cambodjas straffelov, hvilket byretten i Phnom Penh betragter som forræderi; der henviser til, at han risikerer at blive idømt op til 30 års fængsel, hvis han bliver dømt;

D.  der henviser til, at Kem Sokha angiveligt blev arresteret uden en arrestordre og ikke har haft adgang til advokatbistand; der henviser til, at han er tiltalt på grundlag af en videooptagelse af en tale, som han holdt i 2013, og som har været offentligt tilgængelig siden da; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer har udtrykt bekymring over, at erklæringerne fra den cambodjanske regering bringer hans ret til en retfærdig rettergang og uskyldsformodningen i fare;

E.  der henviser til, at Hun Sen, tidligere generalløjtnant for De Røde Khmerer og nuværende premierminister, har været ved magten i over 30 år; der henviser til, at Sam Rainsy, tidligere formand for det ledende oppositionsparti, Det Nationale Redningsparti (CNRP), fortsat er i selvvalgt eksil som følge af tidligere retsforfølgning på grundlag af opdigtede politisk motiverede anklager;

F.  der henviser til, at CNRP ved de lokale valg, som fandt sted den 4. juni 2017, vandt betydeligt indpas i forhold til 2012 på trods af de grundlæggende mangler i valgprocessen, navnlig skræmmekampagnen over for frie medier og kritiske borgere, ingen lige adgang til radio og tv for oppositionen, det regerende partis kontrol af valgrelaterede institutioner, dødstrusler mod oppositionens kandidater og manglen på en uafhængig tvistbilæggelsesmekanisme; der henviser til, at der er planlagt parlamentsvalg i juli 2018;

G.  der henviser til, at to andre lovgivere fra oppositionen også har været fængslet, og at der er blevet rettet strafferetlige anklager mod mindst yderligere otte; der henviser til, at 11 medlemmer af oppositionspartiet og deres tilhængere på nuværende tidspunkt afsoner fængselsstraffe på mellem syv og 20 år på grundlag af opdigtede anklager om at have ledet eller deltaget i et oprør i forbindelse med en demonstration i juli 2014;

H.  der henviser til, at de ændringer, som det cambodjanske parlament i 2017 vedtog til loven om politiske partier, gør det muligt at opløse partier, hvis deres ledere ikendes en straffedom; der henviser til, at det cambodjanske indenrigsministerium har vidtrækkende beføjelser til at suspendere politiske partier baseret på vagt definerede kriterier; der henviser til, at den cambodjanske premierminister Hun Sen den 11. september 2017 truede med at opløse CNRP, hvis det fortsætter med at støtte den fængslede leder Kem Sokha;

I.  der henviser til, at der er udstedt en arrestordre mod lederen af CNRP's ungdomsgruppe;

J.  der henviser til, at anholdelsen af Kem Sokha fandt sted på baggrund af stigende begrænsninger af NGO'er, menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundet, herunder skatterazziaer og myndighedsundersøgelser, intimidering og trusler om vold; der henviser til, at loven fra 2015 om foreninger og ikkestatslige organisationer (LANGO) er blevet stærkt kritiseret af det internationale samfund for dens vidtgående og vilkårlige beføjelser til at undertrykke NGO'er;

K.  der henviser til, at et betydeligt antal radiostationer, som sender programmer fra andre velrenommerede radiostationer, er blevet lukket i de seneste uger; der henviser til, at disse stationer er blevet lukket af regeringen for overtrædelser som "eksterne programmer uden anmodning om tilladelse"; der henviser til, at lukningen af dem i alvorlig grad begrænser adgangen til uafhængige medier, især uden for Phnom Penh; der henviser til, at disse uafhængige medier har dækket politisk følsomme emner såsom korruption, illegal skovhugst og menneskerettighedskrænkelser;

L.  der henviser til, at fem menneskerettighedsforkæmpere fra den cambodjanske menneskerettigheds- og udviklingssammenslutning (ADHOC) blev tilbageholdt i april 2016 i over 400 dage på grundlag af anklager om bestikkelse i forbindelse med en sag mod Kem Sokha og i øjeblikket afventer retssag; der henviser til, at ejendomsretsaktivisten Tep Vanny gentagne gange har været skydeskive for chikane fra myndighedernes side og i øjeblikket afsoner en fængselsdom på grundlag af politisk motiverede anklager;

M.  der henviser til, at Cambodja Daily, en uafhængig avis, der blev grundlagt i 1993, den 4. september 2017 blev tvunget til at lukke, efter at den modtog en skatteopkrævning på 6,3 mio. USD;

N.  der henviser til, at Cambodjas regering den 23. august 2017 i henhold til loven om foreninger og NGO'er bebudede, at den amerikanske ikkestatslige organisation National Democratic Institute (NDI) skulle udvises, og beordrede, at organisationens internationale personale skulle forlade landet inden for syv dage;

O.  der henviser til, at den cambodjanske regering for nylig gav ordre til, at Situation Room, et konsortium af NGO'er, der arbejdede sammen som valgovervågningsorganisation, skulle undersøges for angiveligt at have overtrådt den nye lov om ikkestatslige grupper og for at have fungeret som en eventuel "farverevolution" med henblik på at vælte regeringen;

1.  giver udtryk for dyb bekymring over det stadig dårligere klima for oppositionspolitikere og menneskerettighedsaktivister i Cambodja og fordømmer alle voldshandlinger og politisk motiverede anklager, vilkårlige tilbageholdelser, forhør, straffe og domme mod disse personer;

2.  fordømmer på det kraftigste anholdelsen af CNRP's formand Kem Sokha på grundlag af anklager, som synes at være politisk motiverede; opfordrer til, at Kem Sokha løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst, til, at alle anklager mod ham frafaldes, og til, at der sættes en stopper for trusler mod andre lovgivere fra oppositionen;

3.  beklager de offentlige udtalelser fra premierministeren og højtstående embedsmænd om Kem Sokhas formodede skyld, hvilket tilsidesætter uskyldsformodningen og retten til en retfærdig rettergang, som han er berettiget til i henhold til cambodjansk og international menneskerettighedslovgivning; opfordrer premierministeren til at beskytte parlamentsmedlemmers parlamentariske immunitet;

4.  opfordrer indtrængende Cambodjas myndigheder til at tilbagekalde arrestordren og frafalde alle anklager mod oppositionsleder og lovgiver Sam Rainsy og til at frafalde anklagerne mod andre medlemmer af oppositionen og menneskerettighedsforkæmpere, der er blevet anklaget, dømt og fængslet, navnlig medlem af nationalforsamlingen Um Sam An, senator Hong Sok Hour og ejendomsretsaktivist TEP Vanny;

5.  opfordrer den cambodjanske regering til at sikre ytrings- og mediefriheden i landet, mens alle skattespørgsmål eller andre spørgsmål bør løses gennem en passende retfærdig rettergang; opfordrer indtrængende regeringen til at genåbne de radiostationer, der er blevet lukket; udtrykker sin bekymring over lukningen af Det Nationale Demokratiske Institut (NDI) uden retfærdig rettergang;

6.  opfordrer den cambodjanske regering til at sikre en retfærdig rettergang i alle foranstaltninger, der træffes, herunder retten til appel, og til at respektere retten til forenings- og ytringsfrihed;

7.  tilskynder den cambodjanske regering til at arbejde hen imod en styrkelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, hvilket indbefatter en fuldstændig overholdelse af de forfatningsmæssige bestemmelser om pluralisme og forenings- og ytringsfrihed;

8.  minder den cambodjanske regering om, at den skal leve op til sine forpligtelser hvad angår demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder, som er et væsentligt element i samarbejdsaftalen;

9.  udtrykker sin alvorlige bekymring over den vedvarende land grabbing og den cambodjanske regerings seneste indførelse af en begrænset og delvis kompensationsordning; opfordrer den cambodjanske regering til at genoptage dialogen med partnere, herunder Den Europæiske Union og civilsamfundet, med henblik på at indføre en omfattende og inklusiv kompensation;

10.  understreger, at en troværdig demokratisk proces op til valget til nationalforsamlingen i juli 2018 kræver et miljø, hvor de politiske partier, civilsamfundet og medierne er i stand til at udføre deres legitime opgaver uden frygt og uden at blive udsat for trusler eller vilkårlige restriktioner;

11.  opfordrer den cambodjanske regering til at gennemføre henstillingerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder og til på meningsfuld vis at engagere sig i den kommende rapport fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja;

12.  fremhæver vigtigheden af en europæisk og international valgobservationsmission og disses bidrag til at sikre frie og retfærdige valg; opfordrer Cambodjas nationale valgkomité (NEC) og de relevante offentlige myndigheder til at sikre, at alle stemmeberettigede vælgere, herunder vandrende arbejdstagere og tilbageholdte, har mulighed for at registrere sig og tilstrækkelig tid til at udnytte disse muligheder;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt til regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og til regeringen og nationalforsamlingen i Cambodja.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik